DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:"

Transkript

1 DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, , dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad

2 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden februari Samråd kommer att ske under mars april månad. Efter samrådsskedet sammanfattas inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. Ev. revideras planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i september HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Plan och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Riskutredning, Fire and Risk Engineering Nordic AB Miljöutredning Ebab i Stockholm AB Åsa Rudhage Tel: Postadress: Stadshuset Stadsbyggnadskontoret Västerås E post: Hemsida: Telefon: Växel: Telefax: / 20

3 PLANBESKRIVNING SAMMANFATTNING Planområdet ligger ca 1 km från Västerås centrum och består av fastigheten Gasklockan 10. Fastigheten avgränsas av Björnövägen, Kungsängsgatan, Gasverksgatan och fastigheterna Gasklockan 11 och 12. Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, handel, gymnasieskola samt industriverksamheter. Förslaget ligger i linje med intentionerna i ÖP 2026 om att bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt byggnadsvärde och får inte förvanskas, men vissa förändringar och kompletteringar är möjliga att genomföra. Detaljplanen bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4kap. 34. Översiktskarta med planområdet markerat i rött. SYFTE Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom fastigheten Gasklockan 10 och tillåta kontor, handel, gymnasieskola samt industriverksamheter. Detaljplanen ska också säkerställa att karaktärsdrag hos den befintliga byggnaden bevaras. 3 / 20

4 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet ligger omkring 1 km från Västerås centrum. Detaljplanen omfattar fastigheten Gasklockan 10 samt ett hörn av fastigheten Gasklockan 12. Fastigheten gränsar mot Björnövägen i nordost, mot Kungsängsgatan i nordväst, mot Gasverksgatan i sydost och mot fastigheterna Gasklockan 11 och 12 i sydväst. Planområdet är cirka 1,9 hektar stort. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Gasklockan 10 ägs av Björnklockan AB. Gasklockan 12 ägs av Lantmännen förvaltningsfastigheter AB. Omgivande gator ägs av Västerås stad. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer För området gäller Översiktsplan 2026, antagen i december En av strategierna är att fortsätta bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Ny bebyggelse är möjlig att komplettera inom Västerås stadsbebyggelse. Pågående arbete översiktliga planer Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64 En fördjupad översiktsplan har tagits fram för Stationsområdet, där även aktuellt planområde ingår. Planen har varit ute på samråd under hösten 2012 och bearbetas nu inför granskning/utställning. Planen beräknas antas hösten Målet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Nya passager över/under järnvägen föreslås för att stärka Stationsområdets samband med centrala Västerås och de sydöstra stadsdelarna. Den nya stadsdelen föreslås innehålla en tät och blandad stadsbebyggelse, i kvartersstruktur och i en varierad skala. Kvarter och byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter. Områdets identitet och karaktär utgår också från platsens historia. Äldre värdefull bebyggelse införlivas i den nya stadsstrukturen. Gång och cykeltrafik är prioriterade trafikslag i området. Gasklockan 10 pekas i ÖP 64 ut som ny stadsbebyggelse med funktionsblandad markanvändning samt som kvarter med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där förändring och komplettering kan prövas. Detaljplaner För planområdet gäller detaljplan, Dp 748 L, som vann laga kraft Hela fastigheten är planlagd för industri vilket innebär att större delen av befintlig byggrätt är outnyttjad i dagsläget. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom området är 12,0 meter, vilket överskrids av den befintliga byggnaden som har cirka 21,5 meters byggnadshöjd. Utfart från fastigheten får enligt plan inte ske mot Björnövägen eller Kungsängsgatan. 4 / 20

5 Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Bedömning av miljöpåverkan Byggnadsnämnden har i beslut , 744, tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 5 kap. 18. Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. OMRÅDESSTRUKTUR Stationsområdet, där fastigheten Gasklockan 10 ingår, har fram till för bara några årtionden sedan varit ett verksamhetsområde innehållande olika slags industrier. Under 90 talet påbörjades en förvandling av de mälarnära verksamheterna och många av de tyngre verksamheterna har flyttat eller lagt ned. Undantaget är betongfabriken, Lantmännens siloanläggning samt kommunens avloppsreningsverk. Inom Gasklockan 10 och dess närområde finns stora obebyggda ytor, som nyttjas för markparkering eller inte används alls. Närliggande fastigheter utgörs till största del av lättare industri och handel. På angränsande fastighet har det tidigare funnits en gasklocka. Strax öster om planområdet ligger det gamla ångkraftverket, som för närvarande byggs om till upplevelsebadet Kokpunkten. Bebyggelsen inom Stationsområdet består av äldre industribebyggelse i huvudsak tegel. Flera av dessa byggnader har kulturmiljöhistoriska värden. Byggnaden inom fastigheten Gasklockan 10 utgör en solitär i området, bland annat då den är mycket högre än omgivande bebyggelse och dessutom mycket lång (cirka 150 meter). Byggnaden ger ett monumentalt intryck ut mot Björnövägen. Kungsängsgatan, som ligger i direkt anslutning till planområdet, är ett av huvudstråken i staden. Förutom trafik till området belastas gatan även av en stor mängd genomfartstrafik. BEFINTLIG BEBYGGELSE Byggnaden har tidigare använts för olika verksamheter men är idag mer eller mindre oanvänd. Byggnaden består av fyra våningsplan och utgör cirka 4600 kvm per plan. Alla bjälklag inklusive taket är av betong. Taket är belagt med tjärpapp. Hela byggnaden är grundlagd på pålar och plintar. Fasaderna består i huvudsak av tegel. Byggnaden är enkel och stram i sin utformning, uppförd med en tanke om funktion, men byggnaden ansluter även till de klassicistiska arkitektoniska drag som råder i området med öppna tegelfasader och ett stort antal fönster. Fönstersättningen är symmetrisk och ger en stark horisontalitet. Några av fönsterna har satts igen. Fasadsidan som vetter mot parkeringsytan har kompletterats vid olika tillfällen med mindre tillbyggnader i framförallt korrugerad plåt. 5 / 20

6 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Bilden till vänster visar byggnaden sett från parkeringsytan. Bilden till höger visarr byggnadenn sett från Björnövägen. MARK OCH VEGETATION Fastigheten består till största del av hårdgjorda ytor med inslag av vegetation i form av buskar och träd. Marken utgörs till stor del av fyllnadsmassor. Området är idag inhägnat mott Kungsängsgatan och Gasverksgatan och är därförr ingen plats man har anledning att passera eller uppehålla sig på. Längs Kungsängsgatan står ett par popplar. Träden är relativt gamla, någon är i lite sämre skick och risk finns att grenar ramlar ner på gång och cykelvägen eller Kungsängsgatan. Avv trafiksäkerhetsskäl behöver därför träden på sikt tass bort. I minst två av popplarna växer mistel. Misteln är med stöd av 8 artskyddsförordningen fridlyst, vilket innebär att det är förbjudett att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och ta bort eller skada s frön eller andra delar. Enligt 15 artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensenn inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. I mitten av den öppna ytan finns tre lönnar med relativt stor volym och o i fastighetens södra del finns 8 10 pilträd. 6 / 20

7 Geoteknik och radon Jordarten inom planområdet är postglacial finlera. Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon enligt Markradonutredning för Västerås, Inför en byggnation behöver kompletterande grundundersökningar utföras. Förorenad mark Gasklockan 10 är identifierad som MIFO riskklass 3 objekt på grund av tidigare verksamheter på platsen. Under 1950 och 60 talet var ASEA verksamhetsutövare inom fastigheten. ASEA nyttjade bland annat området som uppställningsplats för fordon och byggnaden som garage. I anslutning till detta fanns en mindre tankstation med en ovan och underjordscistern för förvaring av fordonsbränsle. Sedan 1990 har Samhall bedrivit verksamhet med bl.a. alkalisk avfettning, triavfettning, järnfosfatering, våtlackering och mekanisk bearbetning av stål. Fyllnadsmaterial i mark kan innehålla föroreningar. Ett flertal utredningar av miljöteknisk karaktär, både för byggnad och mark, har tagits fram de senaste åren (2003, 2010, 2011). För att få en bättre bild över vilka åtgärder som krävs beträffande eventuell marksanering och framtagande av riskbeskrivningar inför eventuella platsspecifika riktvärden gjordes en kompletterande miljöteknisk markutredning av Ebab i Stockholm AB Utredningen ingår i planhandlingarna. Påträffade markföroreningar inom området överskrider Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad mark avseende mindre känslig markanvändning 1. Föroreningssituationen bedöms dock inte som allvarlig enligt konsulten Ebab. I utredningen konstateras att marken är utfylld ovanpå naturlig lera med industriavfall och byggfyllning. Metallföroreningar förekommer som lokala ansamlingar på området och är då ditförda i samband med uppfyllningen av området, eller efterlämnade under tiden då industriverksamhet har förekommit på fastigheten. Ingen heltäckande förorening har påträffats. Marken är i dag mestadels täckt av asfalt. Kulturmiljövärden Västmanlands läns museum har gjort en kulturhistorisk inventering och värdering av Stationsområdet i Västerås (dec 2012) där Gasklockan 10 ingår. Byggnaden bedöms ha både ett byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, arkitektoniskt och miljöskapande värde. Byggnaden uppfördes 1955 och är välbevarad sedan uppförandet. Det var då den största byggnaden som ASEA uppförde i en etapp. En stor del av Västerås befolkning arbetade inom ASEA under perioden och byggnaden symboliserar företagets utveckling under 1950 talet. Byggnadens placering i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan är en tydlig markering för industriområdets infart. Byggnaden är homogen och till större del oförändrad med en monumental fasad mot Björnövägen. För att bibehålla byggnadens karaktär och för att öka respekten för den föreslås i inventeringen att sentida förändringar av byggnaden bör avlägsnas eller återställas. Ett återställande av fasaden bör 1 Med mindre känslig markanvändning avses markanvändning som till exempel kontor, handel, industri eller vägar. 7 / 20

8 ses som en långsiktig plan och åtgärder kan ske först när de är tekniskt motiverade. Nytillskott, till exempel dörrar och fönster, bör vara hantverksmässigt framställda i material av hög kvalitet. Vid förändringar förespråkas ett varsamt förhållningssätt och respekt för de ursprungliga detaljerna. I de fall förändringar måste göras kan nya ytskikt väljas som motsvarar de äldre i utformning, proportioner och kulör. Viktiga förhållningssätt enligt inventeringen: Byggnadens enkla och funktionalistiska formspråk är en viktig del av dess kulturhistoriska värde. Den jämna och symmetriska fönster och dörrsättningen bör inte brytas genom nya öppningar i fasaderna. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Lokalklimat Planområdet har en god luftgenomströmning och goda solförhållanden. Närområdet är relativt glest bebyggt och planområdet ligger nära Mälaren. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Planområdet avgränsas av Björnövägen, Kungsängsgatan och Gasverksgatan. Infart till fastigheten sker idag från Björnövägen via Kraftverksgatan och Gasverksgatan. Både Björnövägen och Kungsängsgatan är en av de mest trafikerade gatorna i Västerås. Trafikmängden på Björnövägen är ca fordon/dygn och på Kungsängsgatan ca fordon/dygn. Björnövägen fungerar som matarled in till de centrala delarna av Västerås. På denna väg går både tung trafik, som kollektivtrafik och lastbilstransporter, samt persontrafik. Till Björnövägen ansluter ett par mindre gator, som försörjer de olika fastigheterna med trafik. På västra sidan om fastigheten går Kungsängsgatan, en annan av de större matarlederna i centrala Västerås. Även på denna gata går tung trafik och persontrafik. Kungsängsgatan har studerats i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet och kommer på längre sikt att förändras, både vad gäller struktur och utformning. Målet är att minska genomfartstrafiken och trafikmängderna och skapa en mer stadsmässig gata. I detaljplanen för Ångkraftverket, som ligger strax öster om aktuellt planområde, har man planlagt för en ny vägsträckning från Björnövägen och fram till Ångkraftverkets entré. Mälarstrandsgatan sträckning förlängs och fortsätter söder om Björnövägen. Kraftverksgatan får en ny anslutning till Mälarstrandsgatan. En cirkulationsplats är planerad vid Björnövägens anslutning och ska vara färdig till öppnandet av äventyrsbadet Kokpunkten Utfartsförbud gäller mot Kungsängsgatan och Björnövägen gavs marklov för att tillåta in och utfart från Gasklockan 10 mot Kungsängsgatan. Parkering Större delen av planområdet är hårdgjord och kan användas för markparkering. 8 / 20

9 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad, KF , ska följas vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler. Parkeringsriktlinjerna omfattar behovstal för bil och cykelparkeringar. Arbetet med att se över Västerås stads riktlinjer för parkering är påbörjat. Inriktningen är att parkeringstalen ska kunna minskas i de lägen där det finns god tillgång till kollektivtrafik. Gång och cykelvägnät Gång och cykelvägar går både längs Björnövägen och Kungsängsgatan och utgör viktiga länkar i gång och cykelvägnätet i centrala Västerås. Huvudcykelstråket längs med Björnövägen utgörs i korsningen Kungsängsgatan och Björnövägen av en cykeltunnel med skymd sikt och korsande cykelstråk. Avsnittet upplevs därför som farligt och otryggt. En trafikutredning ska genomföras, parallellt med detaljplanen, som syftar till att se över hela sträckan från tunneln fram till planerad cirkulationsplats vid Björnövägen/Kraftverksgatan. Tillgängligheten för alla trafikslag ska utredas. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken passerar utanför planområdet på Björnövägen där en busshållsplats finns placerad på vardera sidan om vägen. En ligger i direkt anslutning till planområdet. Hållplatsen på motsatt sida kan idag inte nås direkt eftersom passage över Björnövägen saknas. Närmaste gång och cykelpassage under Björnövägen finns i anslutning till Kungsängsgatan, dvs. vid planområdets nordvästra hörn. Tidigare nämnd trafikutredning ska även utreda möjligheten att ordna en trafiksäker passage över Björnövägen alternativt flytta på busshållplatsen. Från och med augusti 2013 kommer busslinjenätet i Västerås att läggas om. Rakare busslinjer och tätare trafik ska öka resandet med kollektivtrafiken i Västerås. Tre stomnätslinjer kommer att passera utanför aktuellt planområde, vilket innebär en mycket tät busstrafik. JÄRNVÄG Planområdet ligger omkring 1 km från Västerås centralstation. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp, el och uppvärmning Fastigheten är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, det kommunala elnätet samt fjärrvärmenätet. Dagvatten Idag är större delen av den obebyggda ytan inom Gasklockan 10 hårdgjord. Fastigheten är ansluten till dagvattenledningsnätet. Lokalt omhändertagande av dagvatten förekommer inte. En dagvattenutredning har nyligen tagits fram i samband med översiktsplanearbetet för Stationsområdet. Aktuellt planområde ingår i denna utredning. I den framkom det att det finns ett så kallat instängt område inom Gasklockan 10. Det går ett mindre avrinningsstråk över fastigheten som kommer att leda till att vid kraftiga regn kommer vatten att bli stående på fastigheten om dagvattenledningarna går fyllda. Vattnet inne på fastigheten kan stiga till +2,9 m (RH2000). Avfall Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. 9 / 20

10 HÄLSA OCH SÄKERHET Tillgänglighet, trygghet Bebyggelsens och markens utformning ska ha hög tillgänglighet för alla åldersgrupper och personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Områdets utemiljöer ska upplevas trygga och säkra. Störningar Buller Fastigheten är bullerstörd med nivåer upp till 65 dba ekvivalentnivå vid fasad mot Björnövägen och Kungsängsgatan. Vid nybyggnad av bostäder eller skola ska riksdagens riktvärden för trafikbuller (antagna 1997) tillämpas. Dessa riktvärden är: 30 db(a) ekvivalentnivå 2 inomhus 45 db(a) maximalnivå 3 inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Olycksrisker I anslutning till planområdet har ett flertal olycksrisker identifierats som kan påverka människor och miljö inom planområdet. Därför har en riskutredning för området tagits fram av Fire and Risk Engineering Nordic AB ( ). Utredningen bifogas även planhandlingarna i sin helhet. 2 Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod, i de flesta fall ett dygn. 3 Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 10 / 20

11 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Bilden ovan visar identifierade riskkällor frånn riskinventering. Gasklockan 10 är rödmarkerad. Riskkällorna delas in i farligt gods på väg (1) och lagring av brandfarlig vara (2 5). Riskkällor 1 5 med slutsatser från riskutredningen: 1. Farligt gods på väg Björnövägen är en sekundär farligt godsled, som ligger i direkt anslutning till planområdet cirka 30 meter från befintlig byggnad. Vägen har en låg hastighetsgräns (50 km/h) och flera trafikljus. Sannolikheten för en olycka anses därförr låg. Den befintliga byggnaden har en obrännbarr fasad och utgångar som vetter bort från vägen. Sammantaget anses risken för farligt godsolyckor på Björnövägen acceptabel utan att vidare riskreducerande åtgärder vidtas. 2. Gasdepå Gastuben 5 Brandfarlig gas förvaras i lösa flaskbehållare på en gasdepå, utomhus inom inhägnat område. Rekommenderat skyddsavstånd mellan lösa flaskbehållare och svårutrymda lokaler är 50 meter. Maximalt skadeområde vid en explosion bedöms vara 300 meter. Avstånd mellan gasdepå och befintlig byggnad inom planområdet är cirka 30 meter. Risken bedöms i utredningen som icke acceptabel och riskreducerande åtgärder behöver utföras. Ett alternativ är att flytta gasdepån, vilket också är aktuellt då det är en förutsättning för att äventyrsbadet Kokpunkten ska kunna bedriva verksamhet på sin fastighet Ångkraftverket 1. Ett annat alternativ a är att uppföra en splitterskyddande vägg/mur mellan gasdepån och planområdet, helst så näraa inhägnad av gasflaskor som möjligt. 11 / 20

12 3. Lagring av brandfarlig gas och vätska Gasverket 1 Inom Gasverket finns en etanolcistern. Avstånd till aktuellt planområde är över 200 meter. Bedömt skadeområde till följd av antändning bedöms vara 50 meter. Hanteringen av etanol påverkar inte planområdet. 4. Rötkammare och tryckstegringskammare Gasverket 1 Avstånd från rötgaskammare till planområde är ungefär 200 meter. Maximalt skadeområde till följd av en explosion bedöms vara ca 300 meter. Mellan planområdet och rötgaskammaren finns höjdskillnader i terräng, träd och flera byggnader vilket reducerar risken för personer som vistas inom planområdet. Risken bedöms som acceptabel utan att vidare riskreducerande åtgärder utförs. 5. Gaslager, tryckhöjningspump och tankstation Kungsängen 9 På VL:s bussdepå finns en biogasanläggning med ett högtryckslager och i anslutning till den finns en cistern för naturgas. Avståndet mellan högtryckslagret och byggnad på aktuellt planområde är över 300 meter och olycksrisker från högtryckslagret bedöms inte påverka planområdet. Avloppsreningsverk Kring Kungsängsverket, stadens avloppsreningsverk, finns en skyddszon på 200 meter från verksamhetens gräns (fastighetsgränsen för Gasverket 1). Inom denna zon får inte ny bostadsbebyggelse eller verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel förskola och skola, tillkomma. Skyddszonen har upprättats med avseende på verksamhetens påverkan på omgivningen med framförallt lukt. Lukt kan dels komma från den kontinuerliga verksamheten, dels från tillfälliga åtgärder och driftstörningar. Luktspridning från anläggningar påverkas av utsläppsstorlek, vindriktning, vindstyrka, luftskiktning och topografi. Åtgärder har under årens lopp vidtagits för att minska risken för luktstörning. Det finns dock inga vedertagna svenska regler för vad som kan anses vara god luktmiljö eller acceptabla störningar. I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet har en ny översyn av skyddsområdets utbredning gjorts (ÅF Industry AB, ). Enligt utredningen kan man reducera utsläppen från verksamheten ned till sådana nivåer att risken för luktklagomål kan minimeras på ett avstånd ned till 100 m från anläggningen under normala produktionsbetingelser. Dessa åtgärder kräver dock stora investeringar och några beslut om åtgärder för att minska skyddszonen har ännu inte fattats. 12 / 20

13 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Skyddszonen på 200 meter utmarkerad samtt aktuellt planområde. FÖRSLAG TILLL FÖRÄNDRING ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ En av stadens visioner är att bygga staden inåt och komplettera dåligt utnyttjadee ytor. En funktionsblandning eftersträvas,, det vill sägaa en variation av markanvändning och olika verksamheter. Detta gäller också för Stationsområdet, där aktuellt planområde ingår. Målet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och mångsidig stadsdel. Stationsområdet ska ges formen av en tät kvartersstad. Byggnadernaa ska placeras mot gatan och dess bottenvåningar utgörs i hög grad av publika lokaler och verksamheter. I kvarterens inre finns privata och halvprivata innergårdar. Bebyggelsen i området ska ges en varierad skala, med en tonvikt på fem f sex våningar. I kvarter och byggnader ges förutsättningar för en stor blandning av funktioner och verksamheter. Den blandade stadsbebyggelsen kan bestå av handel, service, kontor, bostäder, kultur, idrott, torg, parker samt s publika och icke störande verksamheter. För planområdet Detaljplanen ger möjlighet till ändrad markanvändning samt utveckling av befintlig bebyggelse inom Gasklockan 10. Fastigheten planläggs för handel, kontor, gymnasieskola och verksamheter (industri). Befintlig byggnad ska behålla sin karaktär. Bestämmelser kring utformningen harr tagits fram för att säkerställa detta. Påbyggnad av ytterligare en våning föreslås i detaljplanen. Den idag rekommenderade skyddszonen om 200 meter från reningsverket innebär att inga bostäder kan tillåtas inom planområdet. Om beslut fattas att åtgärder ska vidtas för att minska skyddszonen kring reningsverket, kan bostäder tillåtas inom planområdet. Då krävs det i så fall en planändring. 13 / 20

14 Övrig obebyggd yta föreslås användas för parkering och grönska. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet är att förtäta stadsdelen, men dels har fastighetsägaren inga konkreta byggplaner för ytan i dagsläget och dels vill inte Västerås stad hindra en framtida möjlig stadsutveckling inom området genom att låsa fast strukturer i ett för tidigt skede. Den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet har ännu inte blivit antagen och utredningsarbete pågår fortfarande, bl.a. kring genomförandefrågor och reningsverkets framtid. FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING Handel, kontor Handel och kontor föreslås inom fastigheten. Handel omfattar alla slags köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Till kontor räknas i huvudsak vanlig kontorsverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen till exempel att den saknar utomhusverksamhet. Gymnasieskola Detaljplanen ger möjlighet att bedriva gymnasieskola inom fastigheten. På grund av luktzonen från avloppsreningsverket (200 m) får dock gymnasieskola enbart bedrivas i en begränsad del av den befintliga byggnaden. Detta är angivet med en särskild bestämmelse på plankartan. Cykelparkering, med antal enligt norm, och vistelseytor utomhus ska tillgodoses inom egen fastighet. Grundskola eller förskola bedöms inte vara lämpligt att bedriva inom planområdet, eftersom det ställer helt andra krav på t.ex. utemiljön, både vad gäller ytstorlek och bullernivåer. Industri Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Eventuella industriverksamheter får inte vara störande för omgivningen, dvs. inte medföra störande bullernivåer eller krav på skyddsavstånd. BEBYGGELSE Den befintliga byggnaden, som har ett uttalat kulturhistoriskt värde, får inte förvanskas men vissa mindre tillägg och förändringar tillåts för att ge byggnaden större användningsmöjligheter. Detaljplanen har försetts med varsamhetsbestämmelser. Vid ändring ska särskilt följande beaktas: Byggnadens enkla och funktionalistiska formspråk Den jämna och symmetriska fönster och dörrsättningen. Man bör vara restriktiv med nya öppningar i fasaderna på samma sätt som att man inte bör sätta igen befintliga fönster. Nytillskott, till exempel dörrar och fönster, bör vara hantverksmässigt framställda i material av hög kvalitet. Vid förändringar förespråkas ett varsamt förhållningssätt och respekt för de ursprungliga detaljerna. I de fall förändringar måste göras kan nya ytskikt väljas som motsvarar de äldre i utformning, proportioner och kulör. 14 / 20

15 Fasadsidan mot Björnövägen bör hanteras varsamt då den till stora delar är oförändrad sedan uppförandet. Fasadsidan mot nuvarande parkeringsyta tål förändringar i större utsträckning. Mindre tillbyggnader är möjliga att utföra där. Dessa ska överensstämma med byggnadens karaktär i övrigt och utföras i puts, tegel, glas eller motsvarande material. Detaljplanen möjliggör en två nya öppningar i fasaden ut mot Björnövägen, men är i övrigt restriktiv med andra fasadförändringar. Öppningen motiveras av att byggnaden är ca 150 m lång och att tillgängligheten till byggnaden från Björnövägen behöver förbättras. Det ligger också i linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet om att skapa mer levande bottenvåningar ut mot omgivande gator. Igensatta fönster bör återställas till ursprungligt skick. Om fönster behöver sättas igen, t.ex. av verksamhetsskäl, bör detta endast ske på insidan. På utsidan ska fönstersättningen hållas så intakt som möjligt. Detaljplanen ger möjlighet till påbyggnad av ytterligare en våning. Max 80 % av underliggande våningsplan får bebyggas. Våningen ska vara indragen så att det tydligt syns att det är ett tillskott. Tillbyggnaden bör utföras i ett avvikande material som t.ex. puts eller glas, för att inte smälta samman med den ursprungliga byggnaden. Placering och utformning av skyltar på fasaden regleras i en planbestämmelse. Skyltarna ska inte spridas över hela byggnaden utan samlas främst i hörnen Björnövägen Kungsängsgatan samt Björnövägen Gasverksgatan. Skyltarna bör utformas med genomsiktliga bokstäver och inte i form av stora lådor. GRÖNSTRUKTUR Den grönstruktur som finns i planområdet idag är inte av någon större kvalitet men framförallt de befintliga lönnträden har en volym som man kan bygga vidare på. En grönyta har därför avsatts för dessa träd där även nya träd föreslås planteras. Ytan ligger ungefär mitt på den idag obebyggda ytan och bryter upp den öppna ytan. En mindre yta ut mot Kungsängsgatan kan användas för att skärma av och skydda mot insyn om ytan används för markparkering. Till exempel kan en lägre mur eller planteringar placeras här. Träd kan också planteras, men vid utformning av ytan måste hänsyn tas till siktförhållanden för olika trafikantslag. Mot Gasverksgatan finns också utrymme för träd eller planteringsyta. Träd med mistel behöver tas ner på grund av trafiksäkerhetsskäl. Västerås stad har ansökt hos Länsstyrelsen om att få dispens beviljad för att fälla träd med mistel på Gasklockan 10. I och med att två mistelbärande träd samt ytterligare två mistelvänliga träd tas ned är det rimligt att kompensera detta. Nya mistelvänliga träd föreslås planteras dels nära Kungsängsgatan och dels på den grönyta som har avsatts inom planområdet. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Ny in och utfart till fastigheten ordnas från Kungsängsgatan. Enbart högersvängande körfält kommer att tillåtas, dvs. man kommer inte att kunna korsa mötande trafik. In och utfart kan precis som tidigare även ske via Gasverksgatan. Då in och utfarten tillkommer måste passagen för gång och 15 / 20

16 cykeltrafik anpassas, vilket innebär att mark från fastigheterna Gasklockan 10 och 12 behöver tas i anspråk för allmän gång och cykelväg. Ändrad markanvändning inom fastigheten medför att trafiken till och från området kommer att öka. Cirkulationsplatsen vid Mälarstrandsgatan/Björnövägen samt ny anslutning mot Kungsängsgatan förbättrar framkomligheten. Parkering Parkering för bil och cykel ska ordnas inom fastigheten och enligt gällande parkeringsnorm för Västerås stad. Samnyttjande mellan olika verksamheter är möjligt. Det framtida parkeringsbehovet för befintlig byggnad uppgår enligt Västerås stads nuvarande riktlinjer, KF , till 228 p platser för kontor, industri och till 92 p platser för handel, totalt 320 platser. Om parkeringsplatserna kan samnyttjas kan antalet parkeringsplatser minskas ned till 197 st. Beräkningarna baseras på zon centrum. Den mycket goda tillgängligheten till kollektivtrafik, gång och cykelvägar samt närheten till centrum talar för en möjlighet att sänka parkeringstalen i området ytterligare jämfört med de riktlinjer som finns antagna av staden. Detta förutsätter dock att antalet cykelparkeringsplatser som krävs kan tillgodoses inom fastigheten. Cykelparkeringar ska placeras nära entréer, på båda sidor av byggnaden, och bör vara belysta. Antalet cykelparkeringsplatser ska följa de riktlinjer som Västerås stad har tagit fram. ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA RISKER OCH STÖRNINGAR Buller Planen har försetts med en bullerbestämmelse för skoländamål. För övriga verksamheter som föreslås inom planområdet sätts inga bullerbestämmelser då det inte finns några rekommenderade riktvärden att förhålla sig till. Eftersom skolverksamhet bedrivs dagtid reglerar planbestämmelsen enbart att 30 dba ekvivalentnivå inomhus inte får överskridas. I samband med bygglov ska bulleråtgärder redovisas. Markföroreningar Inom Gasklockan 10 har markföroreningar påträffats som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Markförorening ska ha avhjälpts alternativt ska skydds eller säkerhetsåtgärder ha vidtagits på tomten innan bygglov beviljas för verksamheter inom fastigheterna. I god tid innan markarbeten påbörjas ska en anmälan om efterbehandling av förorenat område ske till Miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Vid upptäckt av nya markföroreningar ska Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen underrättas omgående. TEKNISK FÖRSÖRJNING Dagvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas normalt sett. Planområdet innehåller dock begränsade möjligheter till infiltration av dagvatten då marken utgörs av lera och vissa markföroreningar finns. Däremot kan det fördröjas och samlas upp. Om ytan används för markparkering behöver oljeavskiljare installeras. Innan detaljplanen ställs ut för granskning ska en enkel dagvattenutredning tas fram som redovisar hur dagvattnet ska hanteras inom området. 16 / 20

17 El, tele, bredband En ny nätstation behöver anläggas inom fastigheten eftersom ett ställverk i befintlig byggnad kommer att lyftas ur byggnaden för att möjliggöra planerade verksamheter. Nätstationen samordnas med en anläggning för Mälarenergi, som behöver omlokalisera en befintlig anläggning i närområdet. Avfallshantering Avfallet från de verksamheter som föreslås inom planområdet kan behöva hanteras separat, exempelvis kan avfall från livsmedelsbutik behöva hanteras i kylda utrymmen. Extra utrymmen för avfallshantering kan behövas. Västerås stads råd och anvisningar angående utrymmen och transportvägar för avfall ska följas. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MILJÖBEDÖMNING Byggnadsnämnden har i beslut , tagit ställning till att detaljplanen inte bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, då exploateringen sker inom den bebyggda staden och att den fysiska omfattningen av mark som ianspråktas är begränsad. Förslaget överensstämmer med översiktsplanens, ÖP 2026, intentioner om att bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. HÅLLBARHETSFYRAN Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadskontorets verktyg för att utreda hur planen påverkar miljön i området och visa om planområdet förbättras från nuvarande förhållanden till framtida användning avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer. Diagram: hållbarhetsfyran Social hållbarhet Planen ger möjlighet till fler verksamheter jämfört med idag och skapar ett funktionsblandat kvarter. Möjlighet till fler spontana möten uppstår då fler användningssätt medges i planen jämfört med idag. 17 / 20

18 Fler personer kommer att röra sig i området då arbetsplatser, gymnasieskola och handel möjliggörs. Planområdets läge i staden med närhet till bostäder, idrottsplatser, skola, handel, kultur, gång och cykelvägar, kollektivtrafik mm ger området stora kvaliteter. Ekologisk hållbarhet Fler arbetsplatser kommer att skapas inom gång och cykelavstånd till centrum och järnvägsstation. Befintlig markförorening kommer att saneras. Bortsett från träd med mistel finns inga särskilda naturvärden att bevara. Planen innebär att andelen grönska i området ökar. Kulturell hållbarhet Befintlig byggnad med kulturhistoriskt värde förses i detaljplanen med varsamhetsbestämmelser, vilket stärker möjligheten att bevara dess karaktär. Ekonomisk hållbarhet Detaljplanen bidrar till att området blir mer attraktivt. Befintlig infrastruktur i form av gator, gångoch cykelvägar, ledningsnät m.m. kan användas. Planförslaget innebär komplettering av fler arbetsplatser och handel i ett centralt läge. Befintlig byggnad tas tillvara och kan användas för nya verksamheter vilket skapar förutsättningar för att byggnaden används och inte står tom och förfaller. Samlad bedömning Planområdet har ett attraktivt läge i centrala Västerås med närhet till bostäder, idrottsplatser, skola, handel, kultur, gång och cykelvägar, kollektivtrafik mm. Planen ger möjlighet till fler verksamheter jämfört med idag och skapar ett funktionsblandat kvarter. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms förutom träd med mistel, inte påverka några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet. Befintliga markföroreningar ska åtgärdas. Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön föreligger, eller att någon miljökvalitetsnorm överskrids. MILJÖKVALITETSNORMER Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Planområdet ligger i ett öppet område nära Mälaren med god luftgenomströmning. Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Eftersom marken delvis är förorenad kommer dagvattnet främst att fördröjas och samlas upp istället för att infiltreras direkt i marken. GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATIONSFRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 18 / 20

19 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal som reglerar ekonomi och ansvar ska träffas mellan Västerås stad och byggherren innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet kommer att reglera de åtgärder som krävs för iordningsställande av in/utfart mot Kungsängsgatan samt flytt av befintlig gång och cykelväg. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan detaljplanen kan antas. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Detaljplanen medger avstyckning av flera fastigheter inom kvartersmark. Ansökan om fastighetsbildning görs av fastighetsägaren. Detaljplanen medför att fastighetsreglering för att överföra mark från Gasklockan 10 och 12 till Västerås 1:202 skall ske. Servitut och ledningsrätter Ledningsrätt kan bildas för nya och befintliga ledningar inom i planen markerat u område. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kostnader för iordningsställande av in/utfart samt flytt av gång och cykelväg bekostas av exploatören. Avtal som reglerar planavgiften har upprättats mellan Västerås stad och Björnklockan AB. KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA För fastighetsägarna till Gasklockan 10 bedöms konsekvenserna av planförslaget som positiva då byggrätten utökas och fler användningssätt tillåts. För Gasklockan 10 och 12 innebär detaljplaneförslaget att mark behöver tas i anspråk för allmän platsmark, gång och cykeltrafik. För Gastuben 5 innebär planförslaget konsekvenser om gasdepån måste flyttas. Om istället splitterskyddande vägg/mur uppförs mellan gasdepån och planområdet kan gasdepån finnas kvar. Den förutsätts dock flyttas för att Kokpunkten ska kunna bedriva sin verksamhet i framtiden. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontorets planavdelning i samarbete med representanter från Fastighetskontoret, Tekniska nämndens stab, Kultur, idrotts och fritidsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, Lantmäteriförvaltningen, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen samt Mälarenergi. 19 / 20

20 STADSBYGGNADSKONTORET Hans Larsson Planchef Åsa Rudhage Planarkitekt 20 / 20

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer