DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:"

Transkript

1 DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, , dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad

2 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden februari Samråd kommer att ske under mars april månad. Efter samrådsskedet sammanfattas inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. Ev. revideras planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i september HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Plan och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Riskutredning, Fire and Risk Engineering Nordic AB Miljöutredning Ebab i Stockholm AB Åsa Rudhage Tel: Postadress: Stadshuset Stadsbyggnadskontoret Västerås E post: Hemsida: Telefon: Växel: Telefax: / 20

3 PLANBESKRIVNING SAMMANFATTNING Planområdet ligger ca 1 km från Västerås centrum och består av fastigheten Gasklockan 10. Fastigheten avgränsas av Björnövägen, Kungsängsgatan, Gasverksgatan och fastigheterna Gasklockan 11 och 12. Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, handel, gymnasieskola samt industriverksamheter. Förslaget ligger i linje med intentionerna i ÖP 2026 om att bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt byggnadsvärde och får inte förvanskas, men vissa förändringar och kompletteringar är möjliga att genomföra. Detaljplanen bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4kap. 34. Översiktskarta med planområdet markerat i rött. SYFTE Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom fastigheten Gasklockan 10 och tillåta kontor, handel, gymnasieskola samt industriverksamheter. Detaljplanen ska också säkerställa att karaktärsdrag hos den befintliga byggnaden bevaras. 3 / 20

4 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet ligger omkring 1 km från Västerås centrum. Detaljplanen omfattar fastigheten Gasklockan 10 samt ett hörn av fastigheten Gasklockan 12. Fastigheten gränsar mot Björnövägen i nordost, mot Kungsängsgatan i nordväst, mot Gasverksgatan i sydost och mot fastigheterna Gasklockan 11 och 12 i sydväst. Planområdet är cirka 1,9 hektar stort. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Gasklockan 10 ägs av Björnklockan AB. Gasklockan 12 ägs av Lantmännen förvaltningsfastigheter AB. Omgivande gator ägs av Västerås stad. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer För området gäller Översiktsplan 2026, antagen i december En av strategierna är att fortsätta bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Ny bebyggelse är möjlig att komplettera inom Västerås stadsbebyggelse. Pågående arbete översiktliga planer Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64 En fördjupad översiktsplan har tagits fram för Stationsområdet, där även aktuellt planområde ingår. Planen har varit ute på samråd under hösten 2012 och bearbetas nu inför granskning/utställning. Planen beräknas antas hösten Målet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Nya passager över/under järnvägen föreslås för att stärka Stationsområdets samband med centrala Västerås och de sydöstra stadsdelarna. Den nya stadsdelen föreslås innehålla en tät och blandad stadsbebyggelse, i kvartersstruktur och i en varierad skala. Kvarter och byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter. Områdets identitet och karaktär utgår också från platsens historia. Äldre värdefull bebyggelse införlivas i den nya stadsstrukturen. Gång och cykeltrafik är prioriterade trafikslag i området. Gasklockan 10 pekas i ÖP 64 ut som ny stadsbebyggelse med funktionsblandad markanvändning samt som kvarter med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där förändring och komplettering kan prövas. Detaljplaner För planområdet gäller detaljplan, Dp 748 L, som vann laga kraft Hela fastigheten är planlagd för industri vilket innebär att större delen av befintlig byggrätt är outnyttjad i dagsläget. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom området är 12,0 meter, vilket överskrids av den befintliga byggnaden som har cirka 21,5 meters byggnadshöjd. Utfart från fastigheten får enligt plan inte ske mot Björnövägen eller Kungsängsgatan. 4 / 20

5 Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Bedömning av miljöpåverkan Byggnadsnämnden har i beslut , 744, tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 5 kap. 18. Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. OMRÅDESSTRUKTUR Stationsområdet, där fastigheten Gasklockan 10 ingår, har fram till för bara några årtionden sedan varit ett verksamhetsområde innehållande olika slags industrier. Under 90 talet påbörjades en förvandling av de mälarnära verksamheterna och många av de tyngre verksamheterna har flyttat eller lagt ned. Undantaget är betongfabriken, Lantmännens siloanläggning samt kommunens avloppsreningsverk. Inom Gasklockan 10 och dess närområde finns stora obebyggda ytor, som nyttjas för markparkering eller inte används alls. Närliggande fastigheter utgörs till största del av lättare industri och handel. På angränsande fastighet har det tidigare funnits en gasklocka. Strax öster om planområdet ligger det gamla ångkraftverket, som för närvarande byggs om till upplevelsebadet Kokpunkten. Bebyggelsen inom Stationsområdet består av äldre industribebyggelse i huvudsak tegel. Flera av dessa byggnader har kulturmiljöhistoriska värden. Byggnaden inom fastigheten Gasklockan 10 utgör en solitär i området, bland annat då den är mycket högre än omgivande bebyggelse och dessutom mycket lång (cirka 150 meter). Byggnaden ger ett monumentalt intryck ut mot Björnövägen. Kungsängsgatan, som ligger i direkt anslutning till planområdet, är ett av huvudstråken i staden. Förutom trafik till området belastas gatan även av en stor mängd genomfartstrafik. BEFINTLIG BEBYGGELSE Byggnaden har tidigare använts för olika verksamheter men är idag mer eller mindre oanvänd. Byggnaden består av fyra våningsplan och utgör cirka 4600 kvm per plan. Alla bjälklag inklusive taket är av betong. Taket är belagt med tjärpapp. Hela byggnaden är grundlagd på pålar och plintar. Fasaderna består i huvudsak av tegel. Byggnaden är enkel och stram i sin utformning, uppförd med en tanke om funktion, men byggnaden ansluter även till de klassicistiska arkitektoniska drag som råder i området med öppna tegelfasader och ett stort antal fönster. Fönstersättningen är symmetrisk och ger en stark horisontalitet. Några av fönsterna har satts igen. Fasadsidan som vetter mot parkeringsytan har kompletterats vid olika tillfällen med mindre tillbyggnader i framförallt korrugerad plåt. 5 / 20

6 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Bilden till vänster visar byggnaden sett från parkeringsytan. Bilden till höger visarr byggnadenn sett från Björnövägen. MARK OCH VEGETATION Fastigheten består till största del av hårdgjorda ytor med inslag av vegetation i form av buskar och träd. Marken utgörs till stor del av fyllnadsmassor. Området är idag inhägnat mott Kungsängsgatan och Gasverksgatan och är därförr ingen plats man har anledning att passera eller uppehålla sig på. Längs Kungsängsgatan står ett par popplar. Träden är relativt gamla, någon är i lite sämre skick och risk finns att grenar ramlar ner på gång och cykelvägen eller Kungsängsgatan. Avv trafiksäkerhetsskäl behöver därför träden på sikt tass bort. I minst två av popplarna växer mistel. Misteln är med stöd av 8 artskyddsförordningen fridlyst, vilket innebär att det är förbjudett att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och ta bort eller skada s frön eller andra delar. Enligt 15 artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensenn inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. I mitten av den öppna ytan finns tre lönnar med relativt stor volym och o i fastighetens södra del finns 8 10 pilträd. 6 / 20

7 Geoteknik och radon Jordarten inom planområdet är postglacial finlera. Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon enligt Markradonutredning för Västerås, Inför en byggnation behöver kompletterande grundundersökningar utföras. Förorenad mark Gasklockan 10 är identifierad som MIFO riskklass 3 objekt på grund av tidigare verksamheter på platsen. Under 1950 och 60 talet var ASEA verksamhetsutövare inom fastigheten. ASEA nyttjade bland annat området som uppställningsplats för fordon och byggnaden som garage. I anslutning till detta fanns en mindre tankstation med en ovan och underjordscistern för förvaring av fordonsbränsle. Sedan 1990 har Samhall bedrivit verksamhet med bl.a. alkalisk avfettning, triavfettning, järnfosfatering, våtlackering och mekanisk bearbetning av stål. Fyllnadsmaterial i mark kan innehålla föroreningar. Ett flertal utredningar av miljöteknisk karaktär, både för byggnad och mark, har tagits fram de senaste åren (2003, 2010, 2011). För att få en bättre bild över vilka åtgärder som krävs beträffande eventuell marksanering och framtagande av riskbeskrivningar inför eventuella platsspecifika riktvärden gjordes en kompletterande miljöteknisk markutredning av Ebab i Stockholm AB Utredningen ingår i planhandlingarna. Påträffade markföroreningar inom området överskrider Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad mark avseende mindre känslig markanvändning 1. Föroreningssituationen bedöms dock inte som allvarlig enligt konsulten Ebab. I utredningen konstateras att marken är utfylld ovanpå naturlig lera med industriavfall och byggfyllning. Metallföroreningar förekommer som lokala ansamlingar på området och är då ditförda i samband med uppfyllningen av området, eller efterlämnade under tiden då industriverksamhet har förekommit på fastigheten. Ingen heltäckande förorening har påträffats. Marken är i dag mestadels täckt av asfalt. Kulturmiljövärden Västmanlands läns museum har gjort en kulturhistorisk inventering och värdering av Stationsområdet i Västerås (dec 2012) där Gasklockan 10 ingår. Byggnaden bedöms ha både ett byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt, arkitektoniskt och miljöskapande värde. Byggnaden uppfördes 1955 och är välbevarad sedan uppförandet. Det var då den största byggnaden som ASEA uppförde i en etapp. En stor del av Västerås befolkning arbetade inom ASEA under perioden och byggnaden symboliserar företagets utveckling under 1950 talet. Byggnadens placering i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan är en tydlig markering för industriområdets infart. Byggnaden är homogen och till större del oförändrad med en monumental fasad mot Björnövägen. För att bibehålla byggnadens karaktär och för att öka respekten för den föreslås i inventeringen att sentida förändringar av byggnaden bör avlägsnas eller återställas. Ett återställande av fasaden bör 1 Med mindre känslig markanvändning avses markanvändning som till exempel kontor, handel, industri eller vägar. 7 / 20

8 ses som en långsiktig plan och åtgärder kan ske först när de är tekniskt motiverade. Nytillskott, till exempel dörrar och fönster, bör vara hantverksmässigt framställda i material av hög kvalitet. Vid förändringar förespråkas ett varsamt förhållningssätt och respekt för de ursprungliga detaljerna. I de fall förändringar måste göras kan nya ytskikt väljas som motsvarar de äldre i utformning, proportioner och kulör. Viktiga förhållningssätt enligt inventeringen: Byggnadens enkla och funktionalistiska formspråk är en viktig del av dess kulturhistoriska värde. Den jämna och symmetriska fönster och dörrsättningen bör inte brytas genom nya öppningar i fasaderna. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Lokalklimat Planområdet har en god luftgenomströmning och goda solförhållanden. Närområdet är relativt glest bebyggt och planområdet ligger nära Mälaren. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Planområdet avgränsas av Björnövägen, Kungsängsgatan och Gasverksgatan. Infart till fastigheten sker idag från Björnövägen via Kraftverksgatan och Gasverksgatan. Både Björnövägen och Kungsängsgatan är en av de mest trafikerade gatorna i Västerås. Trafikmängden på Björnövägen är ca fordon/dygn och på Kungsängsgatan ca fordon/dygn. Björnövägen fungerar som matarled in till de centrala delarna av Västerås. På denna väg går både tung trafik, som kollektivtrafik och lastbilstransporter, samt persontrafik. Till Björnövägen ansluter ett par mindre gator, som försörjer de olika fastigheterna med trafik. På västra sidan om fastigheten går Kungsängsgatan, en annan av de större matarlederna i centrala Västerås. Även på denna gata går tung trafik och persontrafik. Kungsängsgatan har studerats i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet och kommer på längre sikt att förändras, både vad gäller struktur och utformning. Målet är att minska genomfartstrafiken och trafikmängderna och skapa en mer stadsmässig gata. I detaljplanen för Ångkraftverket, som ligger strax öster om aktuellt planområde, har man planlagt för en ny vägsträckning från Björnövägen och fram till Ångkraftverkets entré. Mälarstrandsgatan sträckning förlängs och fortsätter söder om Björnövägen. Kraftverksgatan får en ny anslutning till Mälarstrandsgatan. En cirkulationsplats är planerad vid Björnövägens anslutning och ska vara färdig till öppnandet av äventyrsbadet Kokpunkten Utfartsförbud gäller mot Kungsängsgatan och Björnövägen gavs marklov för att tillåta in och utfart från Gasklockan 10 mot Kungsängsgatan. Parkering Större delen av planområdet är hårdgjord och kan användas för markparkering. 8 / 20

9 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad, KF , ska följas vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler. Parkeringsriktlinjerna omfattar behovstal för bil och cykelparkeringar. Arbetet med att se över Västerås stads riktlinjer för parkering är påbörjat. Inriktningen är att parkeringstalen ska kunna minskas i de lägen där det finns god tillgång till kollektivtrafik. Gång och cykelvägnät Gång och cykelvägar går både längs Björnövägen och Kungsängsgatan och utgör viktiga länkar i gång och cykelvägnätet i centrala Västerås. Huvudcykelstråket längs med Björnövägen utgörs i korsningen Kungsängsgatan och Björnövägen av en cykeltunnel med skymd sikt och korsande cykelstråk. Avsnittet upplevs därför som farligt och otryggt. En trafikutredning ska genomföras, parallellt med detaljplanen, som syftar till att se över hela sträckan från tunneln fram till planerad cirkulationsplats vid Björnövägen/Kraftverksgatan. Tillgängligheten för alla trafikslag ska utredas. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken passerar utanför planområdet på Björnövägen där en busshållsplats finns placerad på vardera sidan om vägen. En ligger i direkt anslutning till planområdet. Hållplatsen på motsatt sida kan idag inte nås direkt eftersom passage över Björnövägen saknas. Närmaste gång och cykelpassage under Björnövägen finns i anslutning till Kungsängsgatan, dvs. vid planområdets nordvästra hörn. Tidigare nämnd trafikutredning ska även utreda möjligheten att ordna en trafiksäker passage över Björnövägen alternativt flytta på busshållplatsen. Från och med augusti 2013 kommer busslinjenätet i Västerås att läggas om. Rakare busslinjer och tätare trafik ska öka resandet med kollektivtrafiken i Västerås. Tre stomnätslinjer kommer att passera utanför aktuellt planområde, vilket innebär en mycket tät busstrafik. JÄRNVÄG Planområdet ligger omkring 1 km från Västerås centralstation. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp, el och uppvärmning Fastigheten är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, det kommunala elnätet samt fjärrvärmenätet. Dagvatten Idag är större delen av den obebyggda ytan inom Gasklockan 10 hårdgjord. Fastigheten är ansluten till dagvattenledningsnätet. Lokalt omhändertagande av dagvatten förekommer inte. En dagvattenutredning har nyligen tagits fram i samband med översiktsplanearbetet för Stationsområdet. Aktuellt planområde ingår i denna utredning. I den framkom det att det finns ett så kallat instängt område inom Gasklockan 10. Det går ett mindre avrinningsstråk över fastigheten som kommer att leda till att vid kraftiga regn kommer vatten att bli stående på fastigheten om dagvattenledningarna går fyllda. Vattnet inne på fastigheten kan stiga till +2,9 m (RH2000). Avfall Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. 9 / 20

10 HÄLSA OCH SÄKERHET Tillgänglighet, trygghet Bebyggelsens och markens utformning ska ha hög tillgänglighet för alla åldersgrupper och personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Områdets utemiljöer ska upplevas trygga och säkra. Störningar Buller Fastigheten är bullerstörd med nivåer upp till 65 dba ekvivalentnivå vid fasad mot Björnövägen och Kungsängsgatan. Vid nybyggnad av bostäder eller skola ska riksdagens riktvärden för trafikbuller (antagna 1997) tillämpas. Dessa riktvärden är: 30 db(a) ekvivalentnivå 2 inomhus 45 db(a) maximalnivå 3 inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Olycksrisker I anslutning till planområdet har ett flertal olycksrisker identifierats som kan påverka människor och miljö inom planområdet. Därför har en riskutredning för området tagits fram av Fire and Risk Engineering Nordic AB ( ). Utredningen bifogas även planhandlingarna i sin helhet. 2 Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod, i de flesta fall ett dygn. 3 Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 10 / 20

11 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Bilden ovan visar identifierade riskkällor frånn riskinventering. Gasklockan 10 är rödmarkerad. Riskkällorna delas in i farligt gods på väg (1) och lagring av brandfarlig vara (2 5). Riskkällor 1 5 med slutsatser från riskutredningen: 1. Farligt gods på väg Björnövägen är en sekundär farligt godsled, som ligger i direkt anslutning till planområdet cirka 30 meter från befintlig byggnad. Vägen har en låg hastighetsgräns (50 km/h) och flera trafikljus. Sannolikheten för en olycka anses därförr låg. Den befintliga byggnaden har en obrännbarr fasad och utgångar som vetter bort från vägen. Sammantaget anses risken för farligt godsolyckor på Björnövägen acceptabel utan att vidare riskreducerande åtgärder vidtas. 2. Gasdepå Gastuben 5 Brandfarlig gas förvaras i lösa flaskbehållare på en gasdepå, utomhus inom inhägnat område. Rekommenderat skyddsavstånd mellan lösa flaskbehållare och svårutrymda lokaler är 50 meter. Maximalt skadeområde vid en explosion bedöms vara 300 meter. Avstånd mellan gasdepå och befintlig byggnad inom planområdet är cirka 30 meter. Risken bedöms i utredningen som icke acceptabel och riskreducerande åtgärder behöver utföras. Ett alternativ är att flytta gasdepån, vilket också är aktuellt då det är en förutsättning för att äventyrsbadet Kokpunkten ska kunna bedriva verksamhet på sin fastighet Ångkraftverket 1. Ett annat alternativ a är att uppföra en splitterskyddande vägg/mur mellan gasdepån och planområdet, helst så näraa inhägnad av gasflaskor som möjligt. 11 / 20

12 3. Lagring av brandfarlig gas och vätska Gasverket 1 Inom Gasverket finns en etanolcistern. Avstånd till aktuellt planområde är över 200 meter. Bedömt skadeområde till följd av antändning bedöms vara 50 meter. Hanteringen av etanol påverkar inte planområdet. 4. Rötkammare och tryckstegringskammare Gasverket 1 Avstånd från rötgaskammare till planområde är ungefär 200 meter. Maximalt skadeområde till följd av en explosion bedöms vara ca 300 meter. Mellan planområdet och rötgaskammaren finns höjdskillnader i terräng, träd och flera byggnader vilket reducerar risken för personer som vistas inom planområdet. Risken bedöms som acceptabel utan att vidare riskreducerande åtgärder utförs. 5. Gaslager, tryckhöjningspump och tankstation Kungsängen 9 På VL:s bussdepå finns en biogasanläggning med ett högtryckslager och i anslutning till den finns en cistern för naturgas. Avståndet mellan högtryckslagret och byggnad på aktuellt planområde är över 300 meter och olycksrisker från högtryckslagret bedöms inte påverka planområdet. Avloppsreningsverk Kring Kungsängsverket, stadens avloppsreningsverk, finns en skyddszon på 200 meter från verksamhetens gräns (fastighetsgränsen för Gasverket 1). Inom denna zon får inte ny bostadsbebyggelse eller verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel förskola och skola, tillkomma. Skyddszonen har upprättats med avseende på verksamhetens påverkan på omgivningen med framförallt lukt. Lukt kan dels komma från den kontinuerliga verksamheten, dels från tillfälliga åtgärder och driftstörningar. Luktspridning från anläggningar påverkas av utsläppsstorlek, vindriktning, vindstyrka, luftskiktning och topografi. Åtgärder har under årens lopp vidtagits för att minska risken för luktstörning. Det finns dock inga vedertagna svenska regler för vad som kan anses vara god luktmiljö eller acceptabla störningar. I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet har en ny översyn av skyddsområdets utbredning gjorts (ÅF Industry AB, ). Enligt utredningen kan man reducera utsläppen från verksamheten ned till sådana nivåer att risken för luktklagomål kan minimeras på ett avstånd ned till 100 m från anläggningen under normala produktionsbetingelser. Dessa åtgärder kräver dock stora investeringar och några beslut om åtgärder för att minska skyddszonen har ännu inte fattats. 12 / 20

13 Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås,, dp 1773 Skyddszonen på 200 meter utmarkerad samtt aktuellt planområde. FÖRSLAG TILLL FÖRÄNDRING ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ En av stadens visioner är att bygga staden inåt och komplettera dåligt utnyttjadee ytor. En funktionsblandning eftersträvas,, det vill sägaa en variation av markanvändning och olika verksamheter. Detta gäller också för Stationsområdet, där aktuellt planområde ingår. Målet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och mångsidig stadsdel. Stationsområdet ska ges formen av en tät kvartersstad. Byggnadernaa ska placeras mot gatan och dess bottenvåningar utgörs i hög grad av publika lokaler och verksamheter. I kvarterens inre finns privata och halvprivata innergårdar. Bebyggelsen i området ska ges en varierad skala, med en tonvikt på fem f sex våningar. I kvarter och byggnader ges förutsättningar för en stor blandning av funktioner och verksamheter. Den blandade stadsbebyggelsen kan bestå av handel, service, kontor, bostäder, kultur, idrott, torg, parker samt s publika och icke störande verksamheter. För planområdet Detaljplanen ger möjlighet till ändrad markanvändning samt utveckling av befintlig bebyggelse inom Gasklockan 10. Fastigheten planläggs för handel, kontor, gymnasieskola och verksamheter (industri). Befintlig byggnad ska behålla sin karaktär. Bestämmelser kring utformningen harr tagits fram för att säkerställa detta. Påbyggnad av ytterligare en våning föreslås i detaljplanen. Den idag rekommenderade skyddszonen om 200 meter från reningsverket innebär att inga bostäder kan tillåtas inom planområdet. Om beslut fattas att åtgärder ska vidtas för att minska skyddszonen kring reningsverket, kan bostäder tillåtas inom planområdet. Då krävs det i så fall en planändring. 13 / 20

14 Övrig obebyggd yta föreslås användas för parkering och grönska. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet är att förtäta stadsdelen, men dels har fastighetsägaren inga konkreta byggplaner för ytan i dagsläget och dels vill inte Västerås stad hindra en framtida möjlig stadsutveckling inom området genom att låsa fast strukturer i ett för tidigt skede. Den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet har ännu inte blivit antagen och utredningsarbete pågår fortfarande, bl.a. kring genomförandefrågor och reningsverkets framtid. FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING Handel, kontor Handel och kontor föreslås inom fastigheten. Handel omfattar alla slags köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Till kontor räknas i huvudsak vanlig kontorsverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen till exempel att den saknar utomhusverksamhet. Gymnasieskola Detaljplanen ger möjlighet att bedriva gymnasieskola inom fastigheten. På grund av luktzonen från avloppsreningsverket (200 m) får dock gymnasieskola enbart bedrivas i en begränsad del av den befintliga byggnaden. Detta är angivet med en särskild bestämmelse på plankartan. Cykelparkering, med antal enligt norm, och vistelseytor utomhus ska tillgodoses inom egen fastighet. Grundskola eller förskola bedöms inte vara lämpligt att bedriva inom planområdet, eftersom det ställer helt andra krav på t.ex. utemiljön, både vad gäller ytstorlek och bullernivåer. Industri Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Eventuella industriverksamheter får inte vara störande för omgivningen, dvs. inte medföra störande bullernivåer eller krav på skyddsavstånd. BEBYGGELSE Den befintliga byggnaden, som har ett uttalat kulturhistoriskt värde, får inte förvanskas men vissa mindre tillägg och förändringar tillåts för att ge byggnaden större användningsmöjligheter. Detaljplanen har försetts med varsamhetsbestämmelser. Vid ändring ska särskilt följande beaktas: Byggnadens enkla och funktionalistiska formspråk Den jämna och symmetriska fönster och dörrsättningen. Man bör vara restriktiv med nya öppningar i fasaderna på samma sätt som att man inte bör sätta igen befintliga fönster. Nytillskott, till exempel dörrar och fönster, bör vara hantverksmässigt framställda i material av hög kvalitet. Vid förändringar förespråkas ett varsamt förhållningssätt och respekt för de ursprungliga detaljerna. I de fall förändringar måste göras kan nya ytskikt väljas som motsvarar de äldre i utformning, proportioner och kulör. 14 / 20

15 Fasadsidan mot Björnövägen bör hanteras varsamt då den till stora delar är oförändrad sedan uppförandet. Fasadsidan mot nuvarande parkeringsyta tål förändringar i större utsträckning. Mindre tillbyggnader är möjliga att utföra där. Dessa ska överensstämma med byggnadens karaktär i övrigt och utföras i puts, tegel, glas eller motsvarande material. Detaljplanen möjliggör en två nya öppningar i fasaden ut mot Björnövägen, men är i övrigt restriktiv med andra fasadförändringar. Öppningen motiveras av att byggnaden är ca 150 m lång och att tillgängligheten till byggnaden från Björnövägen behöver förbättras. Det ligger också i linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet om att skapa mer levande bottenvåningar ut mot omgivande gator. Igensatta fönster bör återställas till ursprungligt skick. Om fönster behöver sättas igen, t.ex. av verksamhetsskäl, bör detta endast ske på insidan. På utsidan ska fönstersättningen hållas så intakt som möjligt. Detaljplanen ger möjlighet till påbyggnad av ytterligare en våning. Max 80 % av underliggande våningsplan får bebyggas. Våningen ska vara indragen så att det tydligt syns att det är ett tillskott. Tillbyggnaden bör utföras i ett avvikande material som t.ex. puts eller glas, för att inte smälta samman med den ursprungliga byggnaden. Placering och utformning av skyltar på fasaden regleras i en planbestämmelse. Skyltarna ska inte spridas över hela byggnaden utan samlas främst i hörnen Björnövägen Kungsängsgatan samt Björnövägen Gasverksgatan. Skyltarna bör utformas med genomsiktliga bokstäver och inte i form av stora lådor. GRÖNSTRUKTUR Den grönstruktur som finns i planområdet idag är inte av någon större kvalitet men framförallt de befintliga lönnträden har en volym som man kan bygga vidare på. En grönyta har därför avsatts för dessa träd där även nya träd föreslås planteras. Ytan ligger ungefär mitt på den idag obebyggda ytan och bryter upp den öppna ytan. En mindre yta ut mot Kungsängsgatan kan användas för att skärma av och skydda mot insyn om ytan används för markparkering. Till exempel kan en lägre mur eller planteringar placeras här. Träd kan också planteras, men vid utformning av ytan måste hänsyn tas till siktförhållanden för olika trafikantslag. Mot Gasverksgatan finns också utrymme för träd eller planteringsyta. Träd med mistel behöver tas ner på grund av trafiksäkerhetsskäl. Västerås stad har ansökt hos Länsstyrelsen om att få dispens beviljad för att fälla träd med mistel på Gasklockan 10. I och med att två mistelbärande träd samt ytterligare två mistelvänliga träd tas ned är det rimligt att kompensera detta. Nya mistelvänliga träd föreslås planteras dels nära Kungsängsgatan och dels på den grönyta som har avsatts inom planområdet. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Ny in och utfart till fastigheten ordnas från Kungsängsgatan. Enbart högersvängande körfält kommer att tillåtas, dvs. man kommer inte att kunna korsa mötande trafik. In och utfart kan precis som tidigare även ske via Gasverksgatan. Då in och utfarten tillkommer måste passagen för gång och 15 / 20

16 cykeltrafik anpassas, vilket innebär att mark från fastigheterna Gasklockan 10 och 12 behöver tas i anspråk för allmän gång och cykelväg. Ändrad markanvändning inom fastigheten medför att trafiken till och från området kommer att öka. Cirkulationsplatsen vid Mälarstrandsgatan/Björnövägen samt ny anslutning mot Kungsängsgatan förbättrar framkomligheten. Parkering Parkering för bil och cykel ska ordnas inom fastigheten och enligt gällande parkeringsnorm för Västerås stad. Samnyttjande mellan olika verksamheter är möjligt. Det framtida parkeringsbehovet för befintlig byggnad uppgår enligt Västerås stads nuvarande riktlinjer, KF , till 228 p platser för kontor, industri och till 92 p platser för handel, totalt 320 platser. Om parkeringsplatserna kan samnyttjas kan antalet parkeringsplatser minskas ned till 197 st. Beräkningarna baseras på zon centrum. Den mycket goda tillgängligheten till kollektivtrafik, gång och cykelvägar samt närheten till centrum talar för en möjlighet att sänka parkeringstalen i området ytterligare jämfört med de riktlinjer som finns antagna av staden. Detta förutsätter dock att antalet cykelparkeringsplatser som krävs kan tillgodoses inom fastigheten. Cykelparkeringar ska placeras nära entréer, på båda sidor av byggnaden, och bör vara belysta. Antalet cykelparkeringsplatser ska följa de riktlinjer som Västerås stad har tagit fram. ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA RISKER OCH STÖRNINGAR Buller Planen har försetts med en bullerbestämmelse för skoländamål. För övriga verksamheter som föreslås inom planområdet sätts inga bullerbestämmelser då det inte finns några rekommenderade riktvärden att förhålla sig till. Eftersom skolverksamhet bedrivs dagtid reglerar planbestämmelsen enbart att 30 dba ekvivalentnivå inomhus inte får överskridas. I samband med bygglov ska bulleråtgärder redovisas. Markföroreningar Inom Gasklockan 10 har markföroreningar påträffats som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Markförorening ska ha avhjälpts alternativt ska skydds eller säkerhetsåtgärder ha vidtagits på tomten innan bygglov beviljas för verksamheter inom fastigheterna. I god tid innan markarbeten påbörjas ska en anmälan om efterbehandling av förorenat område ske till Miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Vid upptäckt av nya markföroreningar ska Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen underrättas omgående. TEKNISK FÖRSÖRJNING Dagvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas normalt sett. Planområdet innehåller dock begränsade möjligheter till infiltration av dagvatten då marken utgörs av lera och vissa markföroreningar finns. Däremot kan det fördröjas och samlas upp. Om ytan används för markparkering behöver oljeavskiljare installeras. Innan detaljplanen ställs ut för granskning ska en enkel dagvattenutredning tas fram som redovisar hur dagvattnet ska hanteras inom området. 16 / 20

17 El, tele, bredband En ny nätstation behöver anläggas inom fastigheten eftersom ett ställverk i befintlig byggnad kommer att lyftas ur byggnaden för att möjliggöra planerade verksamheter. Nätstationen samordnas med en anläggning för Mälarenergi, som behöver omlokalisera en befintlig anläggning i närområdet. Avfallshantering Avfallet från de verksamheter som föreslås inom planområdet kan behöva hanteras separat, exempelvis kan avfall från livsmedelsbutik behöva hanteras i kylda utrymmen. Extra utrymmen för avfallshantering kan behövas. Västerås stads råd och anvisningar angående utrymmen och transportvägar för avfall ska följas. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MILJÖBEDÖMNING Byggnadsnämnden har i beslut , tagit ställning till att detaljplanen inte bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, då exploateringen sker inom den bebyggda staden och att den fysiska omfattningen av mark som ianspråktas är begränsad. Förslaget överensstämmer med översiktsplanens, ÖP 2026, intentioner om att bygga staden inåt och skapa funktionsblandade kvarter. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. HÅLLBARHETSFYRAN Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadskontorets verktyg för att utreda hur planen påverkar miljön i området och visa om planområdet förbättras från nuvarande förhållanden till framtida användning avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer. Diagram: hållbarhetsfyran Social hållbarhet Planen ger möjlighet till fler verksamheter jämfört med idag och skapar ett funktionsblandat kvarter. Möjlighet till fler spontana möten uppstår då fler användningssätt medges i planen jämfört med idag. 17 / 20

18 Fler personer kommer att röra sig i området då arbetsplatser, gymnasieskola och handel möjliggörs. Planområdets läge i staden med närhet till bostäder, idrottsplatser, skola, handel, kultur, gång och cykelvägar, kollektivtrafik mm ger området stora kvaliteter. Ekologisk hållbarhet Fler arbetsplatser kommer att skapas inom gång och cykelavstånd till centrum och järnvägsstation. Befintlig markförorening kommer att saneras. Bortsett från träd med mistel finns inga särskilda naturvärden att bevara. Planen innebär att andelen grönska i området ökar. Kulturell hållbarhet Befintlig byggnad med kulturhistoriskt värde förses i detaljplanen med varsamhetsbestämmelser, vilket stärker möjligheten att bevara dess karaktär. Ekonomisk hållbarhet Detaljplanen bidrar till att området blir mer attraktivt. Befintlig infrastruktur i form av gator, gångoch cykelvägar, ledningsnät m.m. kan användas. Planförslaget innebär komplettering av fler arbetsplatser och handel i ett centralt läge. Befintlig byggnad tas tillvara och kan användas för nya verksamheter vilket skapar förutsättningar för att byggnaden används och inte står tom och förfaller. Samlad bedömning Planområdet har ett attraktivt läge i centrala Västerås med närhet till bostäder, idrottsplatser, skola, handel, kultur, gång och cykelvägar, kollektivtrafik mm. Planen ger möjlighet till fler verksamheter jämfört med idag och skapar ett funktionsblandat kvarter. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms förutom träd med mistel, inte påverka några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet. Befintliga markföroreningar ska åtgärdas. Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön föreligger, eller att någon miljökvalitetsnorm överskrids. MILJÖKVALITETSNORMER Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Planområdet ligger i ett öppet område nära Mälaren med god luftgenomströmning. Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Eftersom marken delvis är förorenad kommer dagvattnet främst att fördröjas och samlas upp istället för att infiltreras direkt i marken. GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATIONSFRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 18 / 20

19 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal som reglerar ekonomi och ansvar ska träffas mellan Västerås stad och byggherren innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet kommer att reglera de åtgärder som krävs för iordningsställande av in/utfart mot Kungsängsgatan samt flytt av befintlig gång och cykelväg. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan detaljplanen kan antas. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Detaljplanen medger avstyckning av flera fastigheter inom kvartersmark. Ansökan om fastighetsbildning görs av fastighetsägaren. Detaljplanen medför att fastighetsreglering för att överföra mark från Gasklockan 10 och 12 till Västerås 1:202 skall ske. Servitut och ledningsrätter Ledningsrätt kan bildas för nya och befintliga ledningar inom i planen markerat u område. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kostnader för iordningsställande av in/utfart samt flytt av gång och cykelväg bekostas av exploatören. Avtal som reglerar planavgiften har upprättats mellan Västerås stad och Björnklockan AB. KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA För fastighetsägarna till Gasklockan 10 bedöms konsekvenserna av planförslaget som positiva då byggrätten utökas och fler användningssätt tillåts. För Gasklockan 10 och 12 innebär detaljplaneförslaget att mark behöver tas i anspråk för allmän platsmark, gång och cykeltrafik. För Gastuben 5 innebär planförslaget konsekvenser om gasdepån måste flyttas. Om istället splitterskyddande vägg/mur uppförs mellan gasdepån och planområdet kan gasdepån finnas kvar. Den förutsätts dock flyttas för att Kokpunkten ska kunna bedriva sin verksamhet i framtiden. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontorets planavdelning i samarbete med representanter från Fastighetskontoret, Tekniska nämndens stab, Kultur, idrotts och fritidsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, Lantmäteriförvaltningen, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen samt Mälarenergi. 19 / 20

20 STADSBYGGNADSKONTORET Hans Larsson Planchef Åsa Rudhage Planarkitekt 20 / 20

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad DP 1758 Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås. DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540. Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås. DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540. Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09 Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09 DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540 Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer