Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M), vice ordf Andres Veide (MP), 2:e vice ordf. Fadi Sabah (M) David Strömqvist (KD) Sara Norberg (S) Anders Rosén (V) Helen Westblom Jonsson (FP), tjg.ers. Arezo Rojhan (S), tjg.ers. Ersättare: Leif Jansson (M) Greta Fälth (KD) Åsa Larsson (S) Kassim Khamara (MP) Ali Khosrawi (V) Övriga deltagande Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr Maarja Undrits, 20 Utses att justera Anders Rosén (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset, plan 6, torsdag 19 april 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process, kommunhuset plan 6 Underskrift...

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning Maarja Undrits berättar om sin studie "Ljud och buller - En undersökning om ljudmiljön i Upplands Väsby kommun" Studien är genomförd som ett examensarbete i miljö och hälsoskydd vid Stockholms universitet. En enkät skickades ut till ca 600 hushåll i kommunens mest centrala delar vid Centralvägen, Dragonvägen och Optimusvägen. Bostadshusen är av olika ålder och är på olika sätt exponerade för vägtrafik- och tågbuller. Området delades därför in i delområden. Hela området berörs av buller från flygtrafik. Frågorna var formulerade för att göra det möjligt att jämföra med resultatet från andra studier såsom t.ex. den nationella miljöhälsoenkäten. Trafikbullerstörningar är ett ökande problem i de flesta städer. Resultatet visar att de boende i denna del av Upplands Väsby i hög grad är störda av buller från flyg och vägtrafik. Studien visar på vikten av att bostäder har tillgång till tyst sida eller skyddad gård. En slutsats av studien är att återkommande enkäter behövs för att följa utvecklingen när samhället förändras Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas miljö- och hälsoskyddsnämnden. Gestaltningsrådets sammanträdesprotokoll nr Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut att avvisa överklagande av ett beslut om återkallande av en anmäld drivmedelsförsäljning på fatigheten Vällsta 1:40 i Upplands Väsby kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (MHN/2011:24) Ärendebeskrivning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsbeslut för perioden redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden: Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Ordförandens förslag till beslut Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Redovisning av vattenanalyser (MHN/2011:34) Ärendebeskrivning Provsvar på bad- och dricksvatten inkomna mellan den 29 februari och den 26 mars Vattenprover på nätet enligt kommunens program för egenkontroll av dricksvattnet: - 2 prov (bakt + kem) tjänliga Vattenprover i Norrvattens egenkontroll gällande Runby vattentornet: - 1 prov (bakt + kem) tjänlig Vattenprover i Hammarbyverket (Norrvattens reservvattentäkt): - Vattenprov efter klagomål: - Badvattenprover på bassängbad: - 6 prov (bakt + kem) utan anmärkning Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av vattenanalyser. Ordförandens förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av vattenanalyser. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av vattenanalyser.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag till flerårsplan med budget (MHN/2012:14) Ärendebeskrivning Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun är det viktigaste styrdokumentet som syftar till att styra utvecklingen de närmaste tre åren. Underlaget ska lämnas senast den 22 maj 2012 till kommunledningskontoret. Nämnderna ska besluta om underlaget senast den 24 april Kontoret har upprättat ett förslag till underlag. Underlaget baseras på den årliga revideringen av behovsutredningar för de olika ämnesområdena. Varje arbetsgrupp har också gjort en omvärldsanalys samt riskbedömning. I kontorets förslag till flerårsplan har kommunfullmäktiges mål i flerårsplanen brutits ned på nämndnivå i de olika perspektiven till styrkort. Nämndens ledamöter har den 20 september 2011 tagit fram de viktigaste områden som kontoret ska arbeta med. Tillsyn inom alla våra områden Delta i arbetsgrupper rörande miljöfrågor med andra beslutande nämnder Buller Alkohol, tobak tillsyn och information Miljöfarligt avfall Nedskräpning Livsmedelsäkerhet Nämnden har även uttryckt att nämndens basverksamhet (tillsynen) bör synas som mål i verksamhetsplanen. Detta har kontoret haft som underlag vid framtagande av förslag till flerårsplan Inför flerårsplanen ser kontoret att de största utmaningarna är att kunna bemanna organisationen för att leva upp till de mål som sätts upp både internt och externt. Kontoret ser ett behov av ytterligare 2 heltidstjänster. Eftersom Väsby Direkt införs 2012 tror kontoret att det kan innebära en avlastning motsvarande, uppskattningsvis 0,5 tjänst. Osäkerhet runt behovet av ytterligare stöd från Stöd och Process beträffande administrativa resurser gör att kontoret för 2013 ser ett behov av ytterligare 1 handläggartjänst. Miljö- och hälsoskyddskontoret/s förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner underlag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner underlag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande över åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län (MHN/2012:17) Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Stockholms län har regeringens uppdrag att revidera de åtgärdsprogram för luftkvalitet för partiklar (PM10) och kvävedioxid som fastställdes av regeringen år Det fastställda åtgärdsprogrammet innebär att myndigheter och kommuner ska vidta de åtgärder och styrmedel som bäst leder till att miljökvalitetsnormerna, MKN följs på de platser där normerna i dagsläget inte klaras. Målgrupp för åtgärdsprogrammet är främst länets kommuner, landstinget och Trafikverket. Remissvar på förslaget till åtgärdsprogram ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 9 maj En gemensam tjänsteskrivelse har tagits fram av kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och teknik & fastighet. Respektive nämnd/utskott kommer att besluta om detta yttrande. Läget i Upplands Väsby I Upplands Väsby finns idag områden nära E4 där MKN för luftkvaliteten överskrids och för relativt stora områden är luften starkt påverkad av utsläpp från vägtrafiken på E4. Kommunen har ingen möjlighet att minska dessa utsläpp utan måste förlita sig på de åtgärder som väghållaren, Trafikverket, vidtar. Idag överskrids inte MKN utmed någon av de vägar som kommunen är huvudman för. Därför är inga åtgärder för luftkvaliteten speciellt utpekade för Upplands Väsby kommun som väghållare i åtgärdsprogrammet. Strategin för Upplands Väsby är att minimera risken för att MKN för partiklar och kvävedioxid i tätorten överskrids. Det görs framför allt genom den fysiska planeringen. Om MKN överskrids utmed de gator där kommunen är huvudman i framtiden är kommunen skyldig att vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Synpunkter och kommentarer till åtgärdsförslagen Eftersom MKN inte överskrids på några av kommunens gator är åtgärderna på kort sikt enligt remissen inte aktuella i dagsläget, men då det kan bli aktuellt i framtiden har varje åtgärd kommenterats.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunen berörs i olika grad av de föreslagna åtgärder på lång sikt och åtgärder som syftar till ett bättre beslutsunderlag. För dessa åtgärder framgår det inte tydligt vilken roll kommunerna har och vilka resurser som krävs för att genomföra desamma. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder kontorets yttrande som sitt eget yttrande till kommunstyrelsekontoret. Ordförandens förslag till beslut Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder kontorets yttrande som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsekontoret

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Serveringstillstånd till Sodexo AB med serveringsställe Messingenhuset Ärendebeskrivning Sodexo AB har hos miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökt om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) om att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Messingenhuset i Upplands Väsby. Enligt ansökan är serveringstillståndet avsett att gälla året runt i de flesta av fastighetens lokaler med följande serveringstider: alla dagar Miljö- och hälsoskyddskontoret och Polisen har haft invändningar mot serveringstiderna och serveringsytans utformning framförallt på grund av att serveringen sker i anslutning till skolmiljö. Upplands Väsby kommuns riktlinjer stadgar också att serveringstillstånd kan vägras om serveringen sker i närhet till barn- och ungdomsverksamhet. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser dock att serveringstillstånd kan beviljas men att serveringstillståndet begränsas till att servering sker efter skoltid. Serveringsytan ska också begränsas till restauranglokalen, konferenslokaler och cafédelen. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar Sodexo AB, , Box , Stockholm, med serveringsställe Messingenhuset Upplands Väsby, Industrivägen 20 B, Upplands Väsby, stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker med hänvisning till 8 kap 2 alkohollagen. Tillståndet beviljas för följande serveringslokaler, serveringstider och villkor: 1. Restauranglokal till allmänheten (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Villkor: a) Minst två av polisen förordnade ordningsvakter skall, vid arrangemang riktade till allmänheten, tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat stället.

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden b) All annan verksamhet måste vara avslutad vid Messingenhuset för att servering till allmänheten ska tillåtas. 2. Cafédelen till slutet sällskap (servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Villkor: a) Cafédelens serveringsyta ska vara tydligt avgränsad från entrédelen. 3. Konferenslokaler med namn Alfven, Nielsen, Skogh, Lundström, Lindqvist, von Platen och Dahlén till slutet sällskap (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Ordförandens förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar Sodexo AB, , Box , Stockholm, med serveringsställe Messingenhuset Upplands Väsby, Industrivägen 20 B, Upplands Väsby, stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker med hänvisning till 8 kap 2 alkohollagen. Tillståndet beviljas under en prövotid till och med den 31 december 2012 för dessa serveringstider och villkor: 1. Restauranglokal till allmänheten (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker)

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Villkor: Minst två av polisen förordnade ordningsvakter skall, vid arrangemang riktade till allmänheten, tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat stället. 2. Cafédelen till allmänheten (servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Villkor: a) Cafédelens serveringsyta ska vara tydligt avgränsad från entrédelen. b) Minst två av polisen förordnade ordningsvakter skall, vid arrangemang riktade till allmänheten, tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat stället. 3. Konferenslokaler med namn Alfven, Nielsen, Skogh, Lundström, Lindqvist, von Platen och Dahlén till slutet sällskap (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Yrkanden Anders Rosén (V) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. Andres Veide (MP) yrkar återremiss Sara Norberg (S) och Arezo Rojhan (S) yrkar återremiss Beslutsgång Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras eller idag återremitteras och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar nämnden om nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller enligt Anders Roséns yrkande på avslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar Sodexo AB, , Box , Stockholm, med serveringsställe Messingenhuset Upplands Väsby, Industrivägen 20 B, Upplands Väsby, stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker med hänvisning till 8 kap 2 alkohollagen. Tillståndet beviljas under en prövotid till och med den 31 december 2012 för dessa serveringstider och villkor: 1. Restauranglokal till allmänheten (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Villkor: Minst två av polisen förordnade ordningsvakter skall, vid arrangemang riktade till allmänheten, tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat stället. 2. Cafédelen till allmänheten (servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) Villkor: a) Cafédelens serveringsyta ska vara tydligt avgränsad från entrédelen. b) Minst två av polisen förordnade ordningsvakter skall, vid arrangemang riktade till allmänheten, tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat stället. 3. Konferenslokaler med namn Alfven, Nielsen, Skogh, Lundström, Lindqvist, von Platen och Dahlén till slutet sällskap (servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker)

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Reservation Anders Rosén (V) lämnar följande reservation till protokollet: Serveringstillstånd i Messingenhuset bör utredas mycket noggrant och beviljas med stor restriktivitet. Huset används av barn- och ungdomar i gymnasieskola, musikskola och andra fritidsaktiviteter. Musikskolan har aktiviteter även kvällstid. I ärendebeskrivningen konstateras också detta som ett problem Miljö- och hälsoskyddskontoret och Polisen har haft invändningar mot serveringstiderna och serveringsytans utformning framförallt på grund av att serveringen sker i anslutning till skolmiljö. Upplands Väsby kommuns riktlinjer stadgar också att serveringstillstånd kan vägras om servering sker i närhet till barn- och ungdomsverksamhet. Det av nämnden beviljade serveringstillståndet möjliggör, om Sodexo så skulle önska, en permanent och omfattande restaurang och café/pubverksamhet i huset. Enligt vår mening är café- och matsalsdelarna i huset inte så avgränsade att detta kan ske utan att hela miljön i huset påverkas. Barn- och ungdomar kommer att vistas i samma foajé och entrédelar som restaurang- och pubgäster. Vänsterpartiet hade önskat en återremiss av ärendet för att närmare precisera vilken alkoholservering som skulle kunna vara acceptabel i Messingenhuset. Vi anser att serveringstillstånd kan beviljas till slutna sällskap i konferenssammanhang samt vid enstaka event. Beslutet skickas till: Sodexo AB, Box , Stockholm

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer