I det foljande kallas De Blodsjukas Förening i Stockholmsregionen enbart DBFS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I det foljande kallas De Blodsjukas Förening i Stockholmsregionen enbart DBFS."

Transkript

1 Ordforande Vice Ordforande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleanter Revisorer Revisorsuppleant Sten Berglund Bengt Jutvik Marie-Louise Berglund Göran Lundh Lena Wettergren LisenElwin Henry Iserman IJlla Frögren Britt Johnsson Roland Wiklund Kerstin Liden-Jutvik Sigrid Larsson I det foljande kallas enbart DBFS. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tio protokollflorda sammantråden. Vår-vinterträffen inkl. årsmöte hölls på Karolinska sjukhuset(ks), Radiumhemmets konferensrum, den 16 mars och var välbesökt (35 pers.). Efter sedvanliga årsmötesforhandlingar talade Dr Gerd Lerfach, Hematologen på Södersjukhuset, om"infehioner i Sambandmed Cytostatikabehandling". Ämnet var synnerligen intressant, informatiw och trevligt framfort. Sjukskoterskan Eva Wikström presenterade sedan "Cancerupplysningen på Radiumhemmef' nägot som också f?ingslade i och med all inbyggd dramatik. För flertalet deltagare var denna verksamhet tidigare okand. Till forsommarträffen den 8 juni på KS, Rydbergska rummet, hade ett 25-tal personer komrnit, trots kollision med skolavslutning, studentexamina m.m. Professor Olle Ringddn, Transplantationscentrum på Huddinge sjukhus(hs), holl ett uppskattat anforande om "Allogen Benmcirgstransplantation", dvs med benmärg från utomstående donator samt berättade också om Tobiasregistret. Föredraget ackompanjerades av diabilder dar dels stiliserade bilder och dels bilder ur verkligheten blandades och kommenterades. Därefter gjorde sjuksköterskorna Bodil Söderqvist och Gunilla Hansson från Karolinska Sjukhusets Hematologavdelning entr6 på scenen och redogjorde lor sin resa till årets EBMT-möte i Davos, Schweiz. För att kunna deltaga i EBMT-mötet hade Stockholms-foreningen bidragit med stipendier till 8 sjuksköterskor från de fyra största sjukhusen i Stockholmsregionen. Även denna programpunkt åtloljdes av diabilder och Bodil och Gunilla var mycket nöjda med innehållet på EBMT-mötet och de lärdomar man inhämtat från andras erfarenheter. Sina intryck hade de stämt av med de övriga i gruppen :06 VERKBEl995

2 Oktoberträffen på KS, Radiumhemmets konferensrum, med temat "Att Vara Anh0rig!' samlade ett 30-tal engagerade medlemmar och anhöriga. Sjuksköterskan Brita Kjellgren och kurator Kristina Lundqvist, HS, berättade om "Stödgruppför Anhörigd' en verksamhet, som man anordnar på Hematologen på HS. Lärorikt och trevlig. Därefter blev det en uppskattad stund for frågor och diskussioner. Novemberträffen den23 november bjod på Dr Jan Sjoberg, Hematologavdelningen på KS, som berättade om "Immunförsvar mot Blodsjukdomaf'. Fascinerande att {å klart for sig hur man forskar pä att fä igång kroppens eget immunforsvar mot blodsjukdomar. Efter en ordentlig frågestund sjong och spelade sedan Lisen Elwin och Lars Paulin visor. DBFS har nu for andra gången deltagit i Medicinmässan i Ävsjö med en monter där våra broschyrer om olika blodsjukdomar och annan information visades. Montern besöktes av ett relativt stort antal personer, men utbytet i form av beställningar blev magert. Företaget Piedra Consult AB sponsrade administrations- och utrustningskostnaderna med Kr 6.513:- Tillika hade Rikslorbundet for Blodsjuka - RFB betalat KR 4.083:- for framtagning av ett antal tavlor med bilder på benmärg. Dessa tavlor visade ett utstryk med frisk benmärg och fyra benmärgsutstryk med olika blodsjukdomar. Till julen inköptes och distribuerades stora fruktkorgar till Hematologavdelningarna på Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Huddinge Sjukhus och S:t Görans Sjukhus. Detta är alltid lika uppskattat. Stipendier for deltagande i olika konferenser delades under året ut till 13 sjuksköterskor med sammanlagt kr. Föreningen hade vid årets slut 186 medlemmar. Stockholm den26 februari 1996,1 ( J-- i'i,,, j "Jå Ordforande E.ngt I)Mi Vice Ordlofande /., L, kon,.,le.ut-- År.r**{/ rfqif r*n r_ Marie-Louise Berglund i l/enawdttergren Sekreterare,l.l' ]1Ct* Göran Lundh Kassör Lisen Elwin /,/ ctl Lt / r'- /,, L, j :06 VERKBE1995

3 -(orbu&ö^ */.,JJa : ttte oa \-) v- '&{ons}$t' TiaruLTÄTni,rxrnc r'ön t (z) 199\ 1994 Intäkter Iied.lensavgi f ter Rid.ra5; Låndstinget Gåvor Försä,1,ining av f örbr-rnd" småirken Anslag ti11 stipeniier Försäljning av kort Försä.f jning av brosi;hyrer Räntor Summa lntlr]kier l ostnader '15 850: : t- 64ot- I 000r t_ r : : : :- JAa :- 4 \t'ot- 2 qa2. '- / /' t86 78't\Ozlj J5 616;86 Medlemsnö ten, :r. on takive ricsamhe t I'atient trivse l- $tipend ier liontorsnateriellortoko s tnader Lokalhyra F.edovi sning a,v nied.-l.ernsarrgifter till RFB Tnf or:mations trycl< Inköp av liort fnköp av broschyre"r: Skatt på. bankrai.nta niv oml<ostnad.er to: :- 10t2-6 p_5ez5a J 000:- J 600:- 4 25ot r- 2 a51 t- Jt'9 t' 4 1O I 985 z50 754:- zi00: z6o 000r : - JZOz- 15O:- töt:- 194t- Sunma kostnac.er ;llrets resul,.tat Kronor ?_?2t19 qqn.10,^, ti 'r) q ).) 077: t 24

4 4oRBU&öo $.,1-'1 : )l7rv-- oa \-) 'B{ons\ot' ]}ALANSRliIritIl,tc l,itlt J1 ])tl0tri,r itiili c (t\ riu-sånfisl: Po s tgiro Bank Su-mrna tillgån,qar åbqa"" g+.es"t t.apltel Skuld"er Förui;be tald a ned.lensa.vgi f ter upplupna hostnad"" 1 ) xset lgpital Salanserat h,apltal årets resultat Sunma slculd.er och efiet kapital Q O42.9'7 / r'jc.4 I 4t t Or- 7a4z58 22? ?,j6tf:t-l 16 q r t 10!00: t 92 46at24 1'r tna. Ae i /-vq. u!' 1) skuld till R.FX och ICÅ yiks jö $tockholm den 20 februari 1996,/+ i.a, L"- '7 Göran Lundh ;i lias s ör Vår revisionsberättetse har avgivits den?6 på7ye. /1,e Roland iliklund {u,^ Wa Iierstin i,id6n-ju

5 P. nv r s r oii ribn t"/i T ltn t sr Underter:knade, utsedda till revisorer i De Blodsjuhas förening i Stockholmsre6iionen för ver:ksamhetsåiret 1 januari - J1 december 1995, får efter verirstrj.llcl revision avge fö] jand"e berä.ttelse. Föreningens ri;.]ienskaper har av oss granskats och d-essr ti11"g$"ngar avst,rints. Revisionen har inte givit anlec.ning til l nå.gon annrirlrning beträf fande de till oss över:-l-rimnad e rä,henskapshandlingarna Vi tillstyrker att årsrnötet bevi ljar styrelsen ansvansfril:et för f;ir.raltningen under det g,"n,qna rä.kenskapsåret. stoclrholm aen d 6/e6t W 199a Roland ',iihl-und Ur-.Lq^*r",^Vh'rt I(erstin T,id.6n-Jutvi*

6 Stockholm FöRSLAG TILL STYRELSE FöR verksamhetsåret 1996 Ordforande Sten Berglund Styrelseledamöter Adjungerad styr.led. Bengt Jutvik Marie'Louise Berglund Göran Lundh Gunilla Hansson Lena Wettergren 2 är Omval 2 är Omval 1år Fyllnadsval Styrelsesuppleanter Henry fserman Ulla Frögren Britt Johnsson I är Omval Revisorer Roland Wiklund lär Omval Kerstin Lid6n-Jutvik 1år Omval Revisorssuppleant Kerstin Gedda I år Nyval OBS! Resultat från årsmötet L Jungfrugatan STOCKHOLM Tel.: VALBEREDN96

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 1 STYRELSEN STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Konstituerande möte den 2011-05-06 t.o.m. 2011-08-25 Marie Andersson, ordförande Herman Essén, ledamot Susanne Andersson, ledamot Charlotte

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning Årsbokslut För Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning 802475-9097 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåll Sida -verksamhetsberättelse 2 -resultaträkning 5 -balansräkning 6 -tilläggsupplysningar

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25 Föreningen HjärtLung Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Föreningen HjärtLung Stockholm, avger följande verksamhetsberättelse samt redovisning för den ekonomiska förvaltningen. STYRELSEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FUNKTIONÄRER LEDAMÖTER I STYRELSEN Jan Bergman, ordförande Eva Conradzon, vice ordförande Esa Norojärvi, kassör Kristin Stenmark, sekreterare Malin Eriksson Kaarina Streijffert

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje.

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. MEDLEMSBLAD 4 2012 Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. Alla våra aktiviteter sker i samverkan med ABF INNEHÅLL

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer