Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder"

Transkript

1 Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi är affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. ÅRSRAPPORT 2012 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

2 1 Inledning Information om den finansiella företagsgruppen Riskhantering Allmänt Organisation och ansvar Första försvarslinjen Andra försvarslinjen Tredje försvarslinjen Mål för riskhantering Kredit- och motpartsrisker Kreditportföljen per Marknads- och likviditetsrisk Ränterisk Aktiekursrisk Valutarisk Likviditetsrisk Operativ risk Affärsrisk Strategisk risk Intjäningsrisk Ryktesrisk Kapitalbas och kapitalkrav Kapitalbas Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalkrav Kapitalkrav kreditrisk Kapitalkrav marknadsrisk Kapitalkrav operativ risk Intern kapitalutvärdering Risknivå Information om kreditrisk Exponering per bransch eller motpartsslag Genomsnittlig exponering Exponeringarnas återstående löptid Exponeringar före och efter nedskrivningar samt kreditriskskydd Nedskrivningar Sparbanken öresunds ersättningar till anställda Ersättningspolicy Ersättningssystem Ersättningsutskott Utbetalda ersättningar till anställda under

3 1 INLEDNING Informationen i denna årliga rapport lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5) och avser Sparbanken Öresund AB (publ), organisationsnummer Rapporten publiceras på senast i samband med att bolagets årsredovisning offentliggörs. Informationen i rapporten omfattar Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp och avser förhållandena per INFORMATION OM DEN FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPPEN Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp består per förutom av moderföretaget av följande företag. Företag Org nr Verksamhet Ägarandel Konsolidering FriSpar Företagskredit AB Finansiering av företag 100 % Fullständig konsolidering Cerdo Bankpartner AB Administrativa tjänster inkl. IT-stöd och process - utveckling för bank- och finansmarknaden 80 % Fullständig konsolidering FriSpar Bolån AB Finansiering av boende 39,2 % Klyvningsmetod Finansiella företagsgruppens kapitaltäckning styrs av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 3 Utöver företagen ovan ingår i koncernen även det helägda dotterföretaget Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB (org.nr ). Detta företag ingår dock inte i Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp. Bankens intresseföretag FriSpar Bolån AB konsolideras genom tillämpning av klyvningsmetoden vilket innebär att kapitalkrav beräknas med hänsyn till storlek på ägarandel. FriSpar Bolån AB ägs förutom av Sparbanken Öresund AB av SBAB Bank AB (51 procent) och Sparbanken Syd AB (9,8 procent). Cerdo Bankpartner AB ägs till 20 procent av Sparbanken Syd.

4 3 RISKHANTERING 3.1 ALLMÄNT Risk definieras som en potentiell negativ påverkan på ett företag och kan uppstå på grund av pågående interna processer eller framtida interna eller externa händelser. I riskbegreppet ingår dels sannolikheten för att en händelse inträffar, dels den påverkan händelsen skulle kunna ha på företaget. Aktieägarna har ett intresse av hög avkastning på det kapital de investerat i banken. Samtidigt är det ur fordringsägare och samhällets synpunkt nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, riskkapital, för att möta potentiella förluster. Samhället har därför infört lagar och regleringar som bland annat sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker som banken tar, så kallade kapitaltäckningsregler. Sparbanken Öresunds styrelse har det yttersta ansvaret för bankens risktagande och bedömning av kapitalbehov. Styrelsen anger - genom utfärdande av Risk- och kapitalpolicy - riktlinjer till VD angående riskstyrning och riskhantering, riskkontroll, risk- och kapitalutvärdering samt kapitalhantering inom Sparbanken Öresund. Policyn beskriver sambandet mellan risk och kapital samt hur risk- och kapitalhantering ska stödja affärsstrategin. Risk- och kapitalhanteringen i Sparbanken Öresund syftar till att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på eget kapital samt att kapitalnivån aldrig ska understiga kapitalkravet enligt Basel II pelare 2 samt att en kostnadseffektiv finansiering ska vara möjlig även under ogynnsamma marknadsförhållanden. I målen för riskoch kapitalhanteringen beaktas även de kommande reglerna i Basel III, vilket bland annat innebär ökade kapitalkrav ORGANISATION OCH ANSVAR Banken har, sedan mars 2012, ett Risk- och kapitalutskott som är en vägledande och övervakande instans i riskoch kapitalfrågor, inklusive kapitaltäckningsfrågor och Intern Kapitalutvärdering (IKU). Bilden nedan visar de utskott som styrelsen är delaktiga i samt deras vidare delegering ner till VD avseende frågor inom de berörda områdena. STYRELSEN Internrevision RISK- OCH KAPITALUTSKOTT REVISIONSUTSKOTT KREDITUTSKOTT ERSÄTTNINGSUTSKOTT RISKTOLERANSER STYRDOKUMENT DELEGERING RISKKONTROLL REGELEFTERLEVNAD VD AFFÄRS- OCH STÖDPROCESSER Inom Sparbanken Öresund är ansvaret för riskhantering baserat på principen om tre så kallade försvarslinjer som syftar till att tydliggöra roller och ansvar för riskhantering. Utgångspunkten är att varje anställd är ansvarig för att hantera riskerna inom det egna ansvarsområdet samt efterlevnad av externa och interna regler. Modellen skiljer mellan funktioner som ansvarar för riskhantering och regelefterlevnad (första linjen), funktioner för övervakning och kontroll av riskhantering och regelefterlevnad (andra linjen) och funktioner för oberoende granskning (tredje linjen).

5 INTERN STYRNING OCH KONTROLL FÖRSTA FÖRSVARSLINJEN ANDRA FÖRSVARSLINJEN TREDJE FÖRSVARSLINJEN STYRNING OCH IMPLEMENTERING RAPPORTERING KONTROLLER REVISION Styrelsen beslutar om mål, strategier och risknivåer m.m. Styrelsen tar emot rapportering Riskkontroll VD och ledningen Affärsbeslut och delegation Instruktioner VD och ledningen Compliance Oberoende granskning Chef Medarbetare Chef Medarbetare Första försvarslinjen 5 Den första försvarslinjen ansvarar för risk och riskhanteringsaktiviteter och utgörs av VD, affärsenheter och supportfunktioner. VD ansvarar för att den löpande riskhanteringen sker i enlighet med styrelsens policyer och risktolerans. Ledningen och personalen inom första försvarslinjen bär huvudansvaret för riskhantering samt efterlevnad av externa och interna regelverk i den egna verksamheten. I första försvarslinjen finns Kreditkommittén och Finanskommittén som regelbundet hanterar Sparbanken Öresunds risker inom respektive område Andra försvarslinjen Den andra försvarslinjen utövar tillsyn och kontroll inom koncernen vad gäller riskhantering och regelefterlevnad och består av funktionerna för riskkontroll (inklusive kreditriskkontroll) och compliance. Organisatoriskt är funktionerna samlade i en Riskenhet som är självständig och oberoende från verksamheten. Riskenheten är direkt underställd VD och enheten leds av Chef Riskenheten (CRO). Den andra försvarslinjen är ansvarig för att övervaka och testa lämplighet och effektivitet i koncernens rutiner för riskhantering och regelefterlevnad samt att övervaka förändringar i regelverk. Andra försvarslinjen stödjer även första försvarslinjen med tillämpningen genom att assistera vid utveckling av rutiner, metoder och verktyg för hantering av risker och regelefterlevnad. Stödjande arbetsuppgifter är till exempel utbildning, workshops, information och rådgivning. Riskenheten sammanställer, analyserar och rapporterar koncernens risker på en konsoliderad nivå till Risk- och kapitalutskott samt styrelse. Riskenheten stödjer ledningen i att övervaka regelefterlevnad och ändringar i regelverk samt övervakar och testar lämplighet och effektivitet i koncernens rutiner. Andra försvarslinjen bistår även styrelse och ledning vid framtagningen av interna regler Tredje försvarslinjen Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att utvärdera och verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen fungerar tillfredsställande. Detta ansvar innefattar även att kontrollera att de oberoende kontrollfunktionerna inom andra försvarslinjen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Internrevisionen är oberoende från affärsverksamheten och rapporterar till styrelsen via revisionsutskottet samt Risk- och kapitalutskottet.

6 3.3 MÅL FÖR RISKHANTERING Riskexponeringen är en naturlig del av Sparbanken Öresund AB:s verksamhet och banken accepterar därför ett antal risker i den ordinarie verksamheten. Sparbanken Öresund bedömer och analyserar kontinuerligt sin totala riskexponering. Banken exponeras huvudsakligen för kredit- och motpartsrisk, marknads- och likviditetsrisk, operativ risk samt affärsrisk. Den främsta risken är kreditrisken i samband med utlåning till allmänheten, hushåll såväl som företag. Förmågan att hantera risker och bedriva en effektiv kapitalhantering är avgörande för bankens lönsamhet. Riskmedvetenheten i organisationen är hög. Sparbanken Öresund arbetar efter kyrktornsprincipen och bankens lokala förankring och avgränsade verksamhetsområde medför en god kännedom om kunderna och deras ekonomiska förhållanden vilket underlättar en begränsning av risktagandet. Varje riskägare och chef har det fulla ansvaret att identifiera, mäta, kontrollera och rapportera risker inom den egna verksamheten. Riskhanteringen ska vara en naturlig och integrerad del av verksamhetsansvaret. Chefen ska verka för ett högt riskmedvetande och en sund riskkultur inom den egna verksamheten. I samband med implementeringen under 2013 av nya riktlinjer från European Banking Authority avseende intern styrning och kontroll (GL 44) sker en översyn av interna styrdokument, vilket inkluderar styrdokument för riskhantering, kapitalutvärdering och regelefterlevnad i banken. Riskexponeringen i banken delas enligt Sparbanken Öresunds interna kapitalutvärdering in i följande kategorier: 6 Kredit- och motpartsrisk Marknads- och likviditetsrisk Operativ risk Affärsrisk 3.4 KREDIT- OCH MOTPARTSRISKER Kreditrisk definieras som aktuell och framtida risk för förlust till följd av att en gäldenär inte förmår infria sina avtalade förpliktelser. Den innefattar även koncentrationsrisk, det vill säga den risk som uppstår i stora exponeringar mot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning eller i stora exponeringar mot grupper av motparter där sannolikheten för fallissemang sammanhänger med faktorer som exempelvis typ av bransch eller säkerhetstyp. Till kreditrisk räknas även motpartsrisk vilket definieras som risken för förlust på grund av att en finansiell motpart eller emittent av ett värdepapper inte förmår fullgöra sina betalningsförpliktelser. Motpartsrisken omfattar även avvecklingsrisk som uppstår om motparterna i en finansiell transaktion inte fullgör sina åtaganden vid samma tidpunkt. Motpartsrisken i en derivattransaktion utgörs av en ersättningskostnadsrisk om motparten fallerar och inte kan fullgöra sina åtaganden. För Sparbanken Öresund, med en kundbas bestående av främst privatpersoner och små och medelstora företag, är kreditrisk den dominerande risken. Kreditrisker återfinns på balansräkningens tillgångssida, i huvudsak i form av utlåning till kunder, men även utanför balansräkningen i form av kreditlöften till kunder och garantier vilka kan medföra en ökad framtida kreditrisk. Sparbanken Öresunds huvudsakliga utlåning till allmänheten består av bolån i västra Skåne. Dessa finansieras väsentligen genom bankens samarbete med SBAB i FriSpar Bolån. Banken har under 2012 sett en viss ökad risk i bolåneportföljen från de lån som beviljades under perioden Under hösten 2012 har en genomlysning av bankens kreditstock genomförts, vilket resulterat i en ökad reserveringsgrad. Senaste åren har utlåningen varit mer restriktiv än vad Finansinspektionens bolånetak kräver till bolån. Bland annat ställer banken högre krav på amortering på krediter med belåningsgrad över 75 procent.

7 Utlåningen till företag domineras av små och medelstora företag i västra Skåne och finansieras främst med inlåning från allmänheten. Här är risknivån högre, men fortfarande relativt låg. Banken har en decentraliserad organisation där ansvaret för den enskilda kunden ligger på kundansvarigt kontor. Varje kredit ska bedömas ur ett riskperspektiv. Detta underlättas genom att låntagaren ska vara bosatt i bankens verksamhetsområde eller att krediterna på annat sätt ska ha en koppling till bankens verksamhetsområde. Med denna närhet till kunden underlättas en löpande kontakt, vilket ger en djup förståelse för varje enskild kund och en stor kunskap om marknaden. Den avgörande bedömningsgrunden för bankens kreditgivning är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare reducera risken är merparten av bankens krediter säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra säkerheter. På företagssidan är strävan att ha en så välbalanserad portfölj som möjligt avseende bransch och därigenom sprida riskerna. Bankens styrelse har fastställt ett antal limiter för bankens kreditkoncentration, vilka följs upp regelbundet. För kreditengagemang större än 300 tkr (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) ska omprövning ske minst årligen i behörig kreditbeviljande instans. För företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning, samt vid årlig omprövning. Riskklassificeringssystemet innebär att engagemangen klassificeras i olika riskklasser utifrån den sammanvägda risken för obestånd respektive risken vid ett eventuellt obestånd. Samlimitering sker av engagemang som ingår i ett koncernförhållande. Bankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Det förebyggande arbetet är en mycket viktig del i kundansvarigs arbetsuppgifter. Att agera på tidiga signaler och att arbeta tillsammans med kunden för att hitta en lösning är alltid målsättningen inom banken. 7 Motparts- och emittentrisk är att betrakta som kreditrisk och utgörs inom finansverksamheten av likviditetsplaceringar på penning- och kapitalmarknaden; placeringar i banksystemet i SEK och utländsk valuta (deposits); derivatavtal tecknade med banker. Motparts- och emittentrisk begränsas genom att de banker och finansiella institut som koncernen samarbetar med ska ha en hög kreditvärdighet samt att finansiella avtal såsom ISDA ska upprättas med relevanta motparter. Per balansdagen består koncernens motparts- och emittentrisk av värdepapper uppgående till tkr, utlåning till kreditinstitut uppgående till tkr samt derivat uppgående till tkr. Banken strävar efter att sprida sina engagemang på flera motparter och motparts- och emittentlimiter har beslutats av styrelsen och finns dokumenterade i bankens finansinstruktion Kreditportföljen per I uppställningarna nedan visas den totala kreditportföljen inklusive totala volymen bolånekrediter förmedlade via FriSpar Bolån AB. Detta innebär att även den volym som kapitaltäcks utanför Sparbanken Öresunds finansiella grupp inkluderats. Uppgifter inom parentes avser Fördelning exponeringsklasser Sparbanken Öresunds totala kreditexponering uppgick per till 69,5 (66,0) mdkr, varav 40,1 (38,6) mdkr kapitaltäcks inom den finansiella gruppen. Sammantaget svarar exponeringar mot pant i bostadsfastighet samt exponeringar avseende förmedlade bolånekrediter för närmare två tredjedelar av det totala exponeringsbeloppet.

8 Branschfördelning Majoriteten av bankens exponeringar härrör från hushållskunder med historiskt sett låga kreditförlustnivåer. Resten utgörs av exponeringar mot företag och institut. Institutsexponeringar är en kundgrupp som består av banker. För företagsengagemang sker riskklassificering och risken för obestånd respektive risken vid obestånd bedöms. Av den totala utlåningen till företag ligger 90 procent inom riskklasser som betraktas ha låg- eller medelrisk. Företagsengagemangen utgörs av utlåning till små- och medelstora företag. Största intressegrupp står för 0,8 procent av den totala exponeringen. De fem största intressegrupperna står tillsammans för 3,3 procent av exponeringen och de tio största intressegrupperna motsvarar 5,0 procent av den totala exponeringen. Fördelning exponeringsklasser Institutsexponeringar 7 % Branschfördelning Företagsexponeringar 15 % Privatpersoner 18 % Exponeringar avseende förmedlade bolånevolymer 45 % Hushållsexponeringar 10 % Pant i bostad 19 % Förmedlade bolånevolymer 46 % Övriga sektorer/ branscher 8 % Kreditinstitut 8 % Byggnadsverksamhet 1 % Jordbruk, skogsbruk, fiske 1 % Företagstjänster 1 % Handel 2 % 8 Övriga exponeringar inklusive oreglerat 4 % Fastighetsförvaltning 11 % 3.5 MARKNADS- OCH LIKVIDITETSRISK Sparbanken Öresund är en regional aktör på den svenska penning- och kapitalmarknaden. En stabil balansräkning och en hög likviditetsberedskap för oförutsedda händelser prioriteras. Verksamheten ska bedrivas med god kontroll och begränsade finansiella risker. Kostnaden för kapitalanskaffning och kapitalanvändning optimeras genom en effektiv och aktiv skuld- och tillgångsförvaltning. Den största enskilda risken inom detta riskområde är likviditetsrisk som har stort fokus inom banken och i omvärlden. Genom samarbetet med SBAB i företaget FriSpar Bolån AB säkerställs att framförallt bolånefinansieringen fungerar framöver. Därutöver finns en finansfunktion i banken som arbetar aktivt med finansfrågorna och där likviditet, upplåning samt likviditetsstyrning har högsta prioritet. Marknads- och likviditetsriskerna följs regelbundet upp och rapporteras till Finanskommittén. Banken arbetar aktivt med dessa risker och gör kontinuerligt en bedömning av sannolikheten för att en viss förutsägbar händelse ska inträffa samt analyserar löpande de effekter en sådan händelse medför. Målsättningen är att styrelsen ska ha goda kunskaper om, samt vara väl insatt i, bankens marknads- och likviditetsrisker. Styrelsen sätter upp risklimiter i enlighet med den riskprofil styrelsen vid var tid anser lämplig för Sparbanken Öresund. Förutom när det gäller ränterisk har banken inte för avsikt att ta några aktiva egna riskpositioner i marknaden utan marknadsrisken härleds enbart från kundernas affärer.

9 3.5.1 Ränterisk Ränterisk är risken för att variationer i det allmänna ränteläget leder till kapitalförluster eller lägre räntenetto. Ränterisken uppkommer när utvecklingen av marknadsräntorna avviker från den förväntade utvecklingen och när tillgångs- respektive skuldsidan i balansräkningen är olika känsliga för ränteförändringar. Banken utsätter sig för ränterisker som en del av sin normala affärsverksamhet och som ett led i sin strävan efter god lönsamhet. Exponering för ränterisker medför emellertid också att resultat och nettovärde kan utsättas för oväntade variationer. För att begränsa ränterisken i bankens fastförräntade utlåning har banken ingått ränteswapavtal, enligt vilka banken betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. Styrelsen sätter upp risklimiter i enlighet med den riskprofil som styrelsen vid varje tid anser lämplig för Sparbanken Öresund. Bankens finansenhet ansvarar för att identifiera och hantera bankens ränteexponering. Rapportering sker månadsvis till bankens finanskommitté. Bankens ränterisk mäts på aggregerad nivå och målvariabler är det ekonomiska värdet av det egna kapitalet; räntenettot. Med ekonomiska värdet av eget kapital avses nuvärdet av framtida kassaflöden (netto) från tillgångar, skulder och poster inom linjen. Maximal tillåten procentuell förändring av det ekonomiska värdet av eget kapital vid en procentenhets förändring (parallellförskjutning) av avkastningskurvan får vid varje given tidpunkt vara högst 5 procent av eget kapital. Per balansdagen visar analysen att vid en förändring av avkastningskurvan med en procentenhet förändras det ekonomiska värdet av eget kapital med 62 mnkr. Maximal tillåten förändring enligt den av styrelsen fastställda limiten uppgår till 138 mnkr. 9 Bankens finansenhet arbetar även med att löpande mäta och rapportera påverkan på räntenettot, mätt på löpande tolvmånaders basis, vid en procentenhets förändring (parallellförskjutning) av avkastningskurvan. Per balansdagen visar analysen att vid en förändring av marknadsräntan med en procentenhet minskar/ökar räntenettot för kommande tolvmånadersperiod med 2,4 mnkr. Maximal tillåten förändring av räntenettot före skatt är 25 mnkr Aktiekursrisk Aktiekursrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från en aktie varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Banken har en aktieportfölj med ett anskaffningsvärde på 25 mnkr. Årligen i april stäms portföljens värde av och eventuell vinst realiseras så att ingångsvärdet blir maximalt 25 mnkr. Bankens aktiekursrisk hanteras av Chef Placeringsmarknad och löpande rapportering sker till Finanskommittén. Målet är att den långsiktiga avkastningen i aktieportföljen ska överstiga motsvarande placering mot bankens internränta. Information om aktieexponeringar som inte ingår handelslagret finns i årsredovisningen under not 19 för balansräkningsvärde och verkligt värde samt i not 8 för orealiserade och realiserade vinster eller förluster Valutarisk Valutarisk definieras som risken för att en tillgång/skuld förändras i värde som en följd av förändringar i valutakurser. Bankens kunddrivna valutarisker hanteras av Chef Utland. Ansvaret för Sparbanken Öresunds totala valutarisk ligger på bankens finansenhet. Målsättningen är att eliminera valutariskerna så långt det är praktiskt möjligt. Valutaexponering uppstår via kundrelaterade betalningsflöden i form av avista-, termins- och optionsaffärer.

10 Koncernens totala valutaexponering omfattar samtliga tillgångar och skulder i utländsk valuta som finns redovisade på balansräkningen, kommande betalningsflöden i utländsk valuta samt ingångna derivatkontrakt. Beräkning av valutarisk sker utifrån bruttoexponeringen för respektive valuta. Exponeringen delas upp i tre kategorier med beslutad tolerans: Kategori Sedlar i utländsk valuta, kundpositioner och motparter hos Nordea Ytterligare positioner i utländsk valuta i koncernens balansräkning Koncernens betalningsflöden i utländsk valuta Risktolerans +/- 20 mnkr +/- 10 mnkr Säkring av koncernens betalningsflöden i utländsk valuta delegeras för beslut i Finanskommittén. Basvalutan för riskmätningen är SEK Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken för att banken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatinstrument har olika löptider. 10 Styrelsen ansvarar för att banken har en strategi för den löpande likviditetshanteringen och för att säkerställa att framtida likviditetsbehov tillgodoses både vid normala förhållanden och i krissituationer. Bankens likviditetsrisk följs löpande upp av finansenheten. Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader. Bankens riskhantering fokuserar på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida värdepapper, det vill säga värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Med fungerande marknad avses en marknad som normalt är stabil och förutsägbar. Likviditeten bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarier i syfte att öka beredskapen samt säkerställa att banken klarar av situationer där till exempel olika finansieringskällor inte fungerar. Exempel på stresscenario som testas är kraftiga volymförändringar i inlåningen. För att reducera likviditetsrisken ska koncernen ha en god likviditetsberedskap för att möta förutsedda och oförutsedda betalningsflöden. Detta sker genom att koncernen löpande upprätthåller en likviditetsreserv; stabila finansieringskällor; en beredskapsplan för ansträngda likviditetslägen. I nedanstående tabeller redovisas bankens likviditetspositioner per Bankens målsättning är att likviditetsreserven minst ska uppgå till mnkr. Information om bankens likviditetspositioner Likviditetsreserv* tkr Kassa och tillgodohavanden i bank Säkerställda obligationer Summa Övrig likviditetsbuffert Tillgodohavanden i bank Total Likviditetsreserv (enligt Sparbanken Öresunds definition) * Enligt Finansinspektionens definition.

11 Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatta. Samtliga värdepapper är belåningsbara i Riksbanken. Bankens målsättning är att likviditetsreserven minst ska uppgå till 5 procent av summan av inlåning från allmänheten, skulder till kreditinstitut samt emitterade värdepapper. Andra likviditetsskapande faciliteter tkr Kredit-/lånefaciliteter (outnyttjade) Summa Bankens finansieringskällor tkr Inlåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Summa Övrig information tkr Balansomslutning Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Kvoten utlåning/inlåning* 1,01 (101 %) * Bankens långsiktiga mål är en kvot som inte överstiger cirka 1,10 (110 %). Banken har upprättat en beredskapsplan för en eventuell likviditetskris, där händelser som verkställer planen samt åtgärder som kan verkställas är definierade. 3.6 OPERATIV RISK Operativ risk definieras som risken för förlust till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Operativa risker inkluderar även risker som sammanhänger med bristande regelefterlevnad, fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Operativa riskerna är en naturlig konsekvens av bankens verksamhet. Risktagandet ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. De operativa risker som finns i verksamheten ska löpande identifieras, analyseras, kvantifieras och utvärderas. Vidare ska åtgärder för att reducera riskerna utarbetas och genomföras. Varje chef och processägare har det fulla ansvaret att identifiera, mäta, kontrollera och rapportera operativa risker inom det egna ansvarsområdet. Hanteringen av operativa risker är en naturlig och integrerad del av verksamhetsansvaret. I chefens ansvar ingår att verka för ett högt riskmedvetande och en sund riskkultur inom den egna verksamheten. De operativa riskerna i koncernen låg på en något förhöjd nivå under 2012 främst beroende på förändringar i bankens ledning och organisation samt förändringar i Cerdo Bankpartners verksamhet. De förändringar som genomförts har fungerat bra och inga allvarligare incidenter eller operativa förluster har inträffat.

12 Sparbanken Öresund har under 2012 upplevt ett antal nätattacker mot Internetbank och kortsystem. Banken arbetar aktivt med skydd mot nätattacker samt för att höja medvetenheten bland kunderna om aktuella hot och om hur man bör skydda sig. Därutöver pågår ett ständigt arbete med att säkerställa att bankens tjänster har en hög säkerhet. 3.7 AFFÄRSRISK Enligt bankens definition består affärsrisk av strategisk risk, intjäningsrisk och ryktesrisk. Bankens affärsrisk hanteras av styrelse och ledning Strategisk risk Den strategiska risken handlar om styrelsens och ledningens förmåga att utveckla, organisera, planera, styra och kontrollera verksamheten. För att bibehålla kundernas förtroende och attrahera nya kunder krävs att banken anpassar sig till omvärldsförändringar, klarar att bibehålla sin position gentemot konkurrenter samt i övrigt kan anpassa sig till nya marknadsförutsättningar. Banken har genom åren haft förmågan att successivt anpassa sig för att möta de krav och förväntningar som bankkunder i olika tider ställer på verksamheten. Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med att bedöma bankens positionering och konkurrensförmåga för att kunna agera proaktivt. 12 Strategiska risker hanterar styrelsen och ledningen dels genom de månatliga styrelsemötena och dels vid ett årligt styrelseseminarium, då i princip enbart framtidsfrågor står på agendan. Styrelse och ledning erhåller löpande ekonomiska bedömningar och analyser vilka tillsammans med ordinarie uppföljning och rapportering ligger som grund för hanteringen av de strategiska riskerna Intjäningsrisk Intjäningsrisker definieras som volatilitet i intjäning till exempel på grund av en oförväntad nedgång i intäkterna från exempelvis konkurrens eller volymminskningar. Intjäningsrisker finns i samtliga produkter och portföljer hos banken. Banken har en tydlig strategi att försöka diversifiera verksamheten och på så sätt begränsa och kontrollera intjäningsrisken. Huvuddelen av intjäningsrisken kommer från bankens in- och utlåning Ryktesrisk Ryktesrisk är svår att bedöma och kvantifiera men likväl en risk som kan vara förödande om den inträffar för en verksamhet som bygger på ett väl inarbetat varumärke. Ryktesrisk är risken för förlorat anseende hos kunder, ägare, leverantörer. anställda, myndigheter med flera, vilket kan leda till minskade intäkter och likviditetsbrist genom stora uttag på inlåningskonton. Då bankens verksamhet bygger på ett stort förtroende från kunder och andra intressenter är ryktesrisken bland de viktigaste riskerna för banken att hantera. Hanteringen av ryktesrisk sker genom att banken försöker vara så proaktiv som möjligt för att säkerställa att kunna infria de förväntningar som ställs på banken.

13 4 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV Vid fastställandet av det lagstadgade kapitalkravet tillämpas Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens och den finansiella gruppens motståndskraft mot finansiella förluster och skyddar därigenom bankens kunder. De uttrycker lagstiftarens minimikrav på hur mycket kapital, så kallat kapitalbas, som en bank måste ha i förhållande till de risker som tas. I kapitalbasen inkluderas primärt kapital, vilket utgörs av det egna kapitalet samt primärkapitaltillskott (så kallat hybridkapital), och sekundärt kapital. Banken har som mål att upprätthålla en betryggande kapitalnivå som motsvarar bankens nuvarande och framtida riskprofil och baseras på en bedömning av framtida intjäning och tillväxt. En god kapitalnivå behövs för att kunna hantera en situation med finansiell påfrestning men även som handlingsutrymme för nya affärs- och marknadssatsningar. Bankens kapitalbas ska med marginal täcka de föreskrivna minimikapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker (Pelare 1). Utöver detta ska kapitalbasen vara tillräckligt stor för att omfatta de kapitalkrav som beräknas för övriga risker som identifieras i den så kallade Interna Kapitalutvärderingen (IKU), vilken syftar till att beskriva bankens totala kapitalbehov enligt Pelare 2. Implementeringen av Basel II skulle ursprungligen ske stegvis under en treårsperiod fram till och med 2010, men de så kallade golvreglerna för IRK-metoden har därefter förlängts i avvaktan på ytterligare nya regelverk. Kraven på kapitalbasen baseras under övergångsperioden till stor del på kraven beräknade enligt de tidigare reglerna. Detta har påverkan på kapitalkravet för Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp i den del som avser exponeringar i intresseföretaget FriSpar Bolån AB. Dock har FriSpar Bolån AB överlåtit merparten av sin kreditstock till ett företag för säkerställda obligationer inom SBAB-koncernen. Detta leder till ett lägre kapitalbehov för Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp. Motsvarande minskning hade annars skett i samband med att golvreglerna upphör. 13 I tabellen nedan visas Sparbanken Öresunds kapitalbas jämfört med minimikapitalkravet enligt Pelare 1. Sammanställning över kapitalbas och kapitalkrav FINANSIELLA GRUPPEN tkr Primärt kapital Supplementärt kapital Utvidgad kapitalbas Avdrag Kapitalbas netto Kapitalkrav kreditrisk varav Schablonmetoden varav IRK-metoden Kapitalkrav för operativa risker Kapitalkrav för valutakursrisk 0 0 Justering enligt övergångsregler Summa kapitalkrav Primärkapitalrelation före justering enligt övergångsreglerna 1,53 1,56 Primärkapitalrelation efter justering enligt övergångsreglerna 1,52 1,46 Kapitaltäckningskvot före justering enligt övergångsreglerna 1,84 1,56 Kapitaltäckningskvot efter justering enligt övergångsreglerna 1,82 1,46

14 4.1 KAPITALBAS Primärt kapital Det primära kapitalet ska utgöra minst hälften av den totala kapitalbasen. Per balansdagen inkluderas inga primärkapitaltillskott i kapitalbasen. Avdrag från kapitalbasen sker för immateriella tillgångar. Avdrag för uppskjuten skattefordran i den finansiella gruppen avser avsättning till pensioner, inklusive skatt, enligt IAS 19. Föreslagen utdelning är avdragen från kapitalbasen Supplementärt kapital Det supplementära kapitalet kan bestå av tidsbundna och eviga förlagslån. Förlagslån är lån som löper utan säkerhet och som får räknas in i kapitalbasen eftersom de utgör en efterställd skuld. Detta innebär att de medför rätt till betalning först efter det att övriga fordringsägare erhållit återbetalning. Tidsbundna förlagslån har förmånsrätt före av banken eventuella upptagna eviga förlagslån men efter övriga förpliktelser. För tidsbundna förlagslån med kvarvarande löptid mindre än fem år sker avräkning på så sätt att 20 procent av det nominella värdet räknas med för varje år som kvarstår till förfallodagen. Det supplementära kapitalet får i kapitalbasen högst medräknas till ett belopp som motsvarar det primära kapitalet. Under 2012 har Sparbanken Öresund emitterat tidsbundna förlagslån med 525 mnkr och hela beloppet räknas in i kapitalbasen. 14 Sparbanken Öresund har under 2012 uppfyllt kraven på miniminivå för kapitalbasen. Nedan följer en specificering av Sparbanken Öresunds kapitalbas. Specifikation av kapitalbas FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPPEN tkr Primärt kapital Eget kapital Obeskattade reserver Primärkapitaltillskott Summa primärt kapital brutto Avgår: Uppskjutna skattefordringar Immateriella tillgångar Orealiserade värdeförändringar redo visade i Fond för verkligt värde Föreslagen utdelning Summa primärt kapital netto Supplementärt kapital Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde Tidsbundna förlagslån, efter reduktion, max Eviga förlagslån Summa supplementärt kapital Total kapitalbas

15 Överföringar av medel ur kapitalbasen och reglering av skulder mellan banken och dess dotterföretag måste följa reglerna i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Aktiebolagslagen (2005:551) och Finansinspektionens föreskrifter jämte övriga aktuella regelverk. Skulder mellan enheterna regleras fortlöpande medan överföring av kapital normalt sker i samband med årsskifte. I övrigt ser banken i dagsläget inga materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan banken och dess dotterföretag. 4.2 KAPITALKRAV Kapitalbasen ska enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar minst motsvara summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Nedan visas en specificering av de olika posterna som ingår i kapitalkravet för Sparbanken Öresund enligt Pelare 1. Specificering av kapitalkrav FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPPEN tkr Kreditrisk enligt schablonmetoden 1. Exponeringar mot stater och centralbanker Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter Exponeringar mot administrativa organ, icke-kommersiella företag samt trossamfund Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker Exponeringar mot internationella organisationer Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Exponeringar med säkerhet i fastighet Oreglerade poster Högriskposter Exponeringar i form av säkerställda obligationer Positioner i värdepapperiseringar Exponeringar mot fonder Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Kreditrisk enligt IRK-metoden 1. Statsexponeringar Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Aktieexponeringar Positioner i värdepapperiseringar Motpartslösa exponeringar 0 0 Summa kapitalkrav för kreditrisker

16 Specificering av kapitalkrav FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPPEN tkr Risker i handelslagret Operativa risker Basmetoden Schablonmetoden Summa kapitalkrav för operativa risker Övrigt Valutarisk 0 0 Övergångsregler IRK-metod Summa kapitalkrav för övrigt Totalt minimikapitalkrav Kapitalkrav kreditrisk Sparbanken Öresund tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. Detta innebär att alla exponeringar (tillgångar samt poster utanför balansräkningen) multipliceras med en riskvikt som ska ge en indikation på hur riskfyllda tillgångarna är. Detta innebär exempelvis att blancolån ges en högre riskvikt än lån mot säkerhet i bostadsfastighet. Det riskvägda beloppet måste sedan täckas till 8 procent av legal kapitalbas. Den del av kapitalkravet för kreditrisk som beräknats enligt IRK-metoden avser exponeringarna i FriSpar Bolån AB. Det beräknade kapitalkravet för kreditrisk inkluderar även motpartsrisk. Exponeringar mot stater och centralbanker erhåller riskvikt i enlighet med Finansinspektionens rangordning i sex olika kreditkvalitetssteg. I exponeringsklassen redovisas exponeringar mot svenska staten vilka ges riskvikt 0 procent. Exponeringar mot kommuner erhåller samma riskvikt som exponeringar mot svenska staten och ges därmed 0 procent riskvikt. I exponeringsklass multilaterala utvecklingsbanker redovisas enbart ett inflöde. Detta avser utlåning i FriSpar Företagskredit, vilken är garanterad av Europeiska Investeringsfonden (EIF). EIF ägs av Europeiska Investeringsbanken och EU och är ett institut med kreditbetyg AAA (Fitch). Exponeringen ges riskvikt i enlighet med Finansinspektionens regler, vilket avseende EIF innebär 0 procent. Motparter i exponeringsklass institut kreditvärderas med hjälp av Standard and Poor s och har erhållit kreditbetyg AA- till A, vilket innebär att exponeringarna ges en riskvikt på 20 procent. De exponeringar som saknar kreditvärderingsbetyg har en ursprunglig löptid på högst tre månader och ges därmed en riskvikt på 20 procent. Samtliga exponeringar i exponeringsklass företag saknar kreditvärdering och ges därmed en riskvikt på 100 procent. Exponeringar mot hushåll ges riskvikt 75 procent.

17 Exponeringar med säkerhet i fastighet avser bostadsfastigheter och bostadsrätter. Den del av exponeringen som högst motsvarar 75 procent av fastighetens värde ges riskvikt 35 procent. Överskjutande exponering erhåller en riskvikt på 75 procent. Genomsnittlig riskvikt uppgår till 39 procent. Utöver detta redovisas i denna exponeringsklass aktier i bolag som handhar bankens förmedlade bolån. Denna exponering ges riskvikt 0 procent. Oreglerade poster avser fordran förfallen mer än 90 dagar och ges riskvikt 100 procent eller 150 procent i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Exponeringarna i exponeringsklass säkerställda obligationer härrör till kreditkvalitetssteg 1 och ges därmed en riskvikt på 10 procent. Övriga exponeringar ges i sin helhet 100 procent i riskvikt förutom innestående kassa, vilken ges 0 procent riskvikt. Banken har inga positioner i värdepapperiseringar Kapitalkrav marknadsrisk Marknadsrisk påverkar banken främst genom att värdet av aktier och andra tillskott mot andra finansiella institut subtraheras från kapitalbasen. Övriga marknadsrisker, såsom definierade i regelverket, saknas i banken. Kapitalkravet på positiva marknadsvärden avseende derivattransaktioner beräknas under kreditrisk Kapitalkrav operativ risk Kapitalkravet för operativ risk beräknas enligt basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet beräknas på 15 procent av ett genomsnitt av de tre senaste årens rörelseintäkter. Den del av kapitalkravet för operativ risk som avser verksamheten i FriSpar Bolån AB beräknas enligt schablonmetoden. Kapitalkravet för operativ risk ska täckas av den legala kapitalbasen Intern kapitalutvärdering Banken genomför årligen en kapitalutvärdering där storleken på kapitalbehovet beräknas. I den Interna Kapitalutvärderingen (IKU) ska alla väsentliga risker identifieras, mätas och rapporteras. Utvärderingen ska särskilt fokusera på de risker som inte hanteras under Pelare 1. Vissa risker är lämpliga att täcka med kapital medan andra risker, som till exempel likviditetsrisk, hanteras bättre genom andra åtgärder. Alla risker, det vill säga även de som inte täcks med kapital, ska inkluderas i den Interna Kapitalutvärderingen. Banken förväntas hålla en större kapitalbas än den miniminivå som Pelare 1 föreskriver. Kapitalpolicy Banken har som mål att upprätthålla en betryggande kapitalnivå som svarar mot de risker som bankens och den finansiella gruppens verksamhet innebär och som överstiger de minimikrav som lagen föreskriver. En god kapitalnivå behövs för att kunna hantera en situation med finansiell påfrestning, men även som ett handlingsutrymme för nya affärs- och marknadsområdessatsningar, målsättning för rating, strategiska mål, kapitalbehov i dotterföretag med mera. Översynen av kapitalpolicyn och den interna kapitalutvärderingen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Styrelsen uppdaterar årligen bankens interna kapitalutvärdering och fastställer då bankens långsiktiga kapitalbehov. Utöver denna årliga bedömning sker en löpande utvärdering av hur affärsbeslut, strategiska beslut, utomstående faktorer eller omvärldsförändringar kan komma att påverka det bedömda kapitalbehovet. Detta innebär även att stresstester genomförs och att analyser sker av vad som händer med kapitalbehovet om identifierade risker inträffar i aggregerad form.

18 4.2.5 Risknivå Banken är verksam på en tillväxtmarknad. En marknad som historiskt har visat sig kunna stå emot konjunkturnedgångar väl. Detta beror främst på ett diversifierat näringsliv, hög utbildningsnivå, integrationen med Danmark och närheten till Europa. Banken tar i princip aldrig några risker där det inte finns koppling till det geografiska verksamhetsområdet, västra Skåne. Ett område som vi känner väl - kyrktornsprincipen gäller. Bankens affärsidé begränsar sig till affärsområdena privat samt små och medelstora företag. Detta ger trygghet då affärerna är traditionella och okomplicerade. Banken har under många år byggt upp en hög kompetens för att hantera riskerna inom dessa begränsade segment. Förvaltningen av bankens egen finansportfölj är konservativ. Bankens överlikviditet placeras huvudsakligen i papper som är belåningsbara i Riksbanken och som därmed kan räknas med i bankens likviditetsreserv enligt det nya föreslagna regelverket för likviditetsrisker. Banken strävar efter att ha hög likviditet kompletterad med stora kreditfaciliteter. Bankens strävan har alltid varit att ha en sund riskprofil vilket gett en styrka och förmåga att motstå händelser i omgivningen. Kapitalbasen har stärkts år från år för att ge banken bra motståndskraft vid konjunkturnedgångar och andra händelser i omgivningen, men framförallt för att kunna utveckla verksamheten med de krav marknaden genererar. 18 Styrelsen fattar beslut om nivå på kapitalbehovet för att ha god täckning för riskerna i verksamheten. Sparbanken Öresunds mål är att ha ett starkt primärkapital. Bankens kapitalbas utgörs per av kärnprimärkapital samt supplementärkapital i form av tidsbundna förlagslån. Utöver bankens kapitalbehov enligt pelare 1 och pelare 2 ska en buffert finnas för affärsrisker och stresscenarier. Detta ytterligare kapitalbehov ska täckas enligt målsättningen i kapitalpolicyn. För att kapitalbasen ska täcka den sammanlagda risken ska banken långsiktigt eftersträva en kapitaltäckningskvot på 1,85. Sparbanken Öresunds finansiella företagsgrupp hade per den en kapitaltäckningskvot (enbart kapitalbehov enligt pelare 1) som uppgick till 1,82 (1,46). 5 INFORMATION OM KREDITRISK I detta avsnitt lämnas information om bankens kreditrisk. I tabellen nedan visas exponeringarnas placering inom den finansiella företagsgruppen per Beloppen som visas avser bruttoexponering före nedskrivningar och kreditriskskydd. Exponeringarnas fördelning tkr Exponeringar i koncernbalansräkning Tillkommer nedskrivningar Tillkommer aktier dotterbolag (enbart i kapitaltäckning) Exponeringar utanför koncernbalansräkning (avser ansvarsförbindelser och åtaganden) Exponeringar avseende förmedlade bolånekrediter Summa exponeringar totalt Merparten av kreditstocken i FriSpar Bolån AB har överlåtits till ett företag för säkerställda obligationer inom SBAB-koncernen (SCBC). Sparbanken Öresund kapitaltäcker sin ägarandel av den kvarstående exponeringen i FriSpar Bolån AB. Resterande del kapitaltäcks via SBAB-koncernen. I uppställningen ovan inkluderas den totala bolånevolymen förmedlad via FriSpar Bolån AB.

19 5.1 Exponering Per Bransch Eller Motpartsslag I tabellen nedan framgår bruttoexponeringarnas fördelning per bransch eller motpartsslag samt fördelningen på exponeringsklasser. Samtliga exponeringar härrör sig till Sverige. Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner i västra Skåne och det är här merparten av exponeringarna har sin geografiska hemvist. Huvuddelen av kapitalkravet för FriSpar Bolån beräknas enligt IRK-metoden. För övriga exponeringar beräknas kapitalkravet enligt schablonmetoden. I tabellen nedan redovisas total volym förmedlade bolånekrediter, oberoende av var dessa kapitaltäcks, för att ge en totalbild av bruttoexponeringen för av Sparbanken Öresund förmedlade volymer. Exponering fördelad per bransch och exponeringsklass Sektor/Bransch Institut Företag Hushåll Pant i bostad Övriga exp. Oreglerat (90 dagar) Total tkr Privatpersoner Fastighetsförvaltning Kreditinstitut Handel Jordbruk, skogsbruk, fiske Företagstjänster Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport, kommunikation Övriga sektorer/branscher Bruttoexponering Exponering i FriSpar Bolån som kapitaltäcks Övriga förmedlade bolånekrediter Exponering avseende förmedlade bolånekrediter Bruttoexponering inkl. förmedlade bolånekrediter Kapitalkrav kreditrisk exkl. FriSpar Bolån Kapitalkrav kreditrisk FriSpar Bolån * Totalt kapitalkrav * Kapitalkrav för kreditrisk i FriSpar Bolån AB beräknas i huvudsak enligt IRK-metoden. I tabellen ovan hänförs dock kapitalkrav samt exponering i sin helhet till exponeringsklass Pant i bostad oavsett om beräkning skett enligt IRK-metod eller schablonmetod. Exponeringsklassen Oreglerat enligt kapitaltäckningsreglerna avser förfallet mer än 90 dagar och avviker därmed från bankens definition i årsredovisningen.

20 5.2 GENOMSNITTLIG EXPONERING I tabellen nedan specificeras genomsnittlig exponering under 2012 per exponeringsklass. Genomsnittlig exponering Exponeringsklass Genomsnittlig exponering 2012 tkr Institut Företag Hushåll Pant i bostad Övriga exponeringar Oreglerat (90 dagar) Total exponering I samtliga efterföljande tabeller exkluderas samtliga exponeringar hänförliga till förmedlade bolånekrediter EXPONERINGARNAS ÅTERSTÅENDE LÖPTID Per fördelade sig exponeringarnas återstående löptid enligt följande: Exponeringars återstående löptid Exponeringsklass 0 1 år 1 5 år 5 år Total tkr Institut Företag Hushåll Pant i bostad Övriga exponeringar Oreglerat (90 dagar) Total exponering EXPONERINGAR FÖRE OCH EFTER NEDSKRIVNINGAR SAMT KREDITRISKSKYDD I tabellen nedan specificeras nedskrivning samt kreditriskskydd per exponeringsklass. Beloppen avser Exponeringar före och efter kreditriskskydd Exponeringsklass Bruttoexponering Nedskrivning Exponering efter nedskrivning Kreditriskskydd Exponering efter kreditriskskydd tkr Institut Företag Hushåll Pant i bostad Övriga exponeringar Oreglerat (90 dagar) Total exponering

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING 1 Inledning........................................................................................... 3 2 Information om den finansiella företagsgruppen.............................................

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING 1 Inledning........................................................................................... 3 2 Information om den finansiella företagsgruppen.............................................

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Periodisk information per 30 september 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 2 2014 2014-08-29 2 Beskrivning av Marginalen ESCO Marginalen Konsoliderad situation består i den periodiska rapporteringen av ESCO Marginalen AB (moderbolag), Marginalen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2013 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Verksamheten i bolaget består av fakturabelåning, fakturaköp, förfalloköp, kontraktsbelåning, blockbelåning samt kontraktsköp.

Verksamheten i bolaget består av fakturabelåning, fakturaköp, förfalloköp, kontraktsbelåning, blockbelåning samt kontraktsköp. PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2011-09-30 Allmänt PayEx Credit AB Postadress: 621 88 Visby Besöksadress: S:t Hansplan 1 Tel: +46(0)498-20 20 00 Fax: +46(0)498-20 20 01 info@payex.com

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar AB

Finansiella företagsgruppen Solidar AB Finansiella företagsgruppen Solidar AB Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 31 december 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Information om risk och likviditet

Information om risk och likviditet SIP Nordic Fondkommission AB, 556708-6649 Information om risk och likviditet - 140630 Finansiella riskfaktorer Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: Kostnadsrisk, kreditrisk,

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2017-03-31 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2016-09-30 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2017-06-30 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2016-06-30 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet

Kapitaltäckning och likviditet Kapitaltäckning och likviditet 2015-03 Periodisk information per 31 mars 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 30 juni 2008 Kapitaltäckningsgraden

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730 Kapitaltäckning TKR Periodisk information enligt FFFS 2007:5 Kapitalbas Garantum Fondkommission AB 2013-09-30 Finansiell företagsgrupp 2013-09-30 Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805 Avgår immateriella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 30 juni 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell företagsgrupp

Läs mer

Periodisk information 30 JUNI 2017

Periodisk information 30 JUNI 2017 Periodisk information 30 JUNI 207 PERIODISK INFORMATION Informationen i detta dokument offentliggörs av TF Bank AB (org.nr. 55658-04) för moderbolaget TF Bank AB samt för koncernen TF Bank Group. Offentliggörandet

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer