Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Leni Sahlström (m) Sven-Erik Blom (m) Karin Wingqvist (c) Linnéa Nyman (s) Elvi Hellström (s) Ingrid Rost (mp) Johan Liberson (m) Göran Eriksson (fp) Anne Spetz (c) Övriga deltagare Lena Drevemo, bibliotekarie 3 Ingrid Ullman, kulturchef Utses att justera Justeringens plats och tid Elvi Hellström Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001 Sekreterare Ingrid Ullman Paragrafer Ordförande Jane Schultzberg Justerande Elvi Hellström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Sammanträdesdatum 28 september 2001 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Vallentuna Datum för anslags nedtagande Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Sid Handlingsplan för kulturförvaltningens arbete med barn och ungdomar...3 Vallentuna trafikplan remiss...4 Skesta 1:4 förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus...5 Kragsta 12:2, Vallentuna socken och kommun...7 Översiktsplan 2001 (Öp2001), Vallentuna kommun - utställning...9 Bidrag till kulturverksamhet 2001 ansökan...11 E-postpolicy för Vallentuna kommun...12 Personuppgiftsombud för kulturnämnden...13 Verksamhetsplan för år kulturnämnden...14 Anmälningsärenden...15 Anmälningar (16)

3 Handlingsplan för kulturförvaltningens arbete med barn och ungdomar KN 63. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens handlingsplan för arbete med barn och ungdomar. Kommunfullmäktige antog 18 maj 1998 ett Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram för Vallentuna kommun, samt uppdrog åt nämnder och styrelser att ta fram en konkret handlingsplan med utgångspunkt från respektive ansvarsområde, samt åtgärder inom ramen för samverkan med nämnder och förvaltningar. Bibliotekarie Lena Drevemo presenterar kulturförvaltningens förslag till handlingsplan. sgång Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens handlingsplan för arbete med barn och ungdomar. 3 (16)

4 Vallentuna trafikplan remiss Dnr KN 64 Kulturnämnden avstår från att yttra sig över trafikplanen. Kulturnämnden har fått Vallentuna trafikplan på remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har med hjälp av Vägverket Konsult arbetat fram ett förslag till trafikplan för tätorterna Vallentuna, Lindholmen, Brottby/Karby, Kårsta samt Ekskogen. Representanter för vägföreningar/samfälligheter, polis, ambulans, räddningstjänst, Vägverket, SL, andra kommunala förvaltningar och handikapprådet har deltagit i arbetet. s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att kulturnämnden avstår från att yttra sig över trafikplanen. sgång Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Vallentunas trafikplan, remiss juli (16)

5 Skesta 1:4 förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus KN 65 Dnr Kulturnämndens yttrande: Kulturnämnden avstyrker de föreslagna tomtplatserna. Kulturnämnden anser att nyetablering av bebyggelse längs Lingsbergsvägen skall undvikas. De föreslagna tomternas placering kan inte anses anpassade till den värdefulla bebyggelsestrukturen i området. Torpet vid Skesta 2:1 etablerades under 1800-talets slut. De tre nya enbostadshus som föreslås, utgör en alltför stor nyetablering för att vara acceptabel i den värdefulla kulturmiljön. I läget norr om Skesta 1:9 finns fornlämningar, som gör placeringen ytterligare olämplig. Kulturförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen fått en remiss om förhandsbesked att uppföra sex enbostadshus på nya tomtplatser. De föreslagna tomtplatserna gränsar till Angarnssjöängens naturreservat och ligger inom område av riksintresse för kulturminnesvården. De föreslagna tomtplatserna ligger också inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö, enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram. Tomtplatserna ligger i två grupper med tre tomter i varje. Den ena föreslås lokaliseras i anslutning till Skesta 2:1, och den andra gruppen föreslås ligga utefter vägen norr om Skesta 1:9. I Öp 90 rekommenderas i området endast smärre kompletteringar till befintlig bebyggelse. Kulturförvaltningen Området är ett av länets fornminnesrikaste bygder, med spår av gravar och bosättningar från bronsålder och fram till våra dagar. Den äldre vägsträckningen vid Lingsbergsvägen och den välbevarade bebyggelsen och bebyggelsestrukturen utmed denna är mycket känsliga för förändring. I rekommendationerna i Öp 90 anges, förutom att endast smärre kompletteringar bör ske, att dessa kompletteringar bör placeras och prövas med särskild hänsyn till kulturmiljön. Länsstyrelsen har i sitt yttrande lyft fram fornlämningarna och betonat att natur- och kulturmiljöfrågorna bör tillmätas mycket stor betydelse i detta ärende 5 (16)

6 Kulturförvaltningens förslag till beslut Kulturnämnden avstyrker de föreslagna tomtplatserna. Kulturnämnden anser att nyetablering av bebyggelse längs Lingsbergsvägen skall undvikas. De föreslagna tomternas placering kan inte anses anpassade till den värdefulla bebyggelsestrukturen i området. Torpet vid Skesta 2:1 etablerades under 1800-talets slut. De tre nya enbostadshus som föreslås utgör en alltför stor nyetablering för att vara acceptabel i den värdefulla kulturmiljön. I läget norr om Skesta 1:9 finns fornlämningar, som gör placeringen ytterligare olämplig. s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att kulturnämnden yttrar sig över ansökan om förhandsbesked enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens remiss 2. Länsstyrelsens yttrande 6 (16)

7 Kragsta 12:2, Vallentuna socken och kommun KN 66 Dnr Kulturnämndens yttrande: Kulturnämnden avstyrker ansökan om tillbyggnad. Den föreslagna utbyggnaden innebär en ytterligare permanentning av en verksamhet, som kulturnämnden inte anser önskvärd längs den känsliga kulturmiljön vid Skålhamravägen. Åkeriverksamhet borde i första hand erbjudas en annan lokalisering i kommunen, t ex en lokalisering till något av kommunens industriområden. Kulturförvaltningen kommer från samhällsbyggnadsförvaltningen att få en remiss om utbyggnad och förändring av fasaden på fastigheten Kragsta 12:2. Ansökan inkom Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturminnesvården och inom område med kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö, enligt kommunens kulturrminnesvårdsprogram. Fastigheten ligger i anslutning till område med rekommendationer i Öp 90 om placering och utformning med särskild hänsyn till kulturmiljön. Kulturförvaltningen Skålhamravägen är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla vägarna i Vallentuna kommun. Värdet består till stora delar av den bibehållna slingrande sträckningen. Det är därför av stor vikt att vägen bevaras i sin nuvarande sträckning och att den ej genomgår stora förändringar. Den slingrande vägsträckningen innebär att tung yrkestrafik i möjligaste mån bör undvikas på vägen. Kulturförvaltningens förslag till beslut 1. Den föreslagna utbyggnaden innebär en ytterligare permanentning av en verksamhet som kulturnämnden inte anser önskvärd längs den känsliga kulturmiljön vid Skålhamravägen. Åkeriverksamhet borde i första hand erbjudas en annan lokalisering i kommunen, t ex en lokalisering till något av kommunens industriområden. 2. Vid beslut från samhällsbyggnadsnämnden att etableringen ändå ska bibehålla sin placering utefter den känsliga vägsträckningen anser kulturnämnden att den föreslagna utbyggnaden kan accepteras. 7 (16)

8 s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att kulturnämnden avger yttrande enligt kulturförvaltningens förslag. Yrkanden Ordförande Jane Schultzberg (m) yrkar att kulturnämnden skall avstyrka ansökan om tillbyggnad på fastigheten och i övrigt avge yttrande enligt pkt 1 i arbetsutskottets förslag. sgång i kulturnämnden Ordförande Jane Schultzberg (m) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen. Remiss Kragsta 12:2. 8 (16)

9 Översiktsplan 2001 (Öp2001), Vallentuna kommun - utställning KN 67 Dnr Kulturnämndens yttrande över Öp 2001: - För att garantera ett säkerställande av värdefulla kulturmiljöer behövs skyddsinstrument. Sockenvisa program, områdesbestämmelser, kulturreservat eller dylikt är av avgörande betydelse. - Tätortsområden är grovt redovisade i Öp. Vissa delar med uppenbart kulturhistoriskt värdefull miljö skulle kunna utgå eller tydligare markeras inom tätortsområdet. Detta för att hindra framtida förväntningar på expansion. Exempel på detta är området öster om Skålhamravägen, vid Lindholmens gård, områden med skydd för landskapsbilden som i Frösunda, Kårsta, Lilla-Garn, området vid Össeby kyrkoruin samt områdena vid Backadalen samt Söderhall och Norrhall i Kårsta. - De nya kartorna redovisar inte samma detaljeringsgrad som kartorna i den tidigare Öp 90 - Kulturnämnden föreslår att kapitel 5 skall heta Kultur och kulturmiljöer och kompletteras med en skrivning om övriga kulturoch biblioteksfrågor. - I kapitel 9 Trafik, bör ett tillägg göras: Äldre vägar som har stort kulturhistoriskt värde bör bevaras. Vid förbättring av dessa vägar bör höga krav ställas på anpassning till kulturmiljön. Detta gäller till exempel Skålhamravägen, Lingsbergsvägen och stora delar av vägnätet i Markim-Orkesta. - Grana bör utgå som utredningsområde för exploatering med arbetsområde, sådan etablering koncentreras till Gillinge. Kulturförvaltningen har fått utställningshandlingarna till Öp 2001 på remiss från samhällsbyggnadsnämnden. Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige skall minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen och de miljöoch riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden inom kommunen. Av planen ska framgå grunddragen i markanvändningen, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur riksintressen ska tillgodoses. 9 (16)

10 Kulturförvaltningen Översiktsplanen föreslås diskuteras vid kulturnämndens möte. Viktiga frågor och ämnen att ta upp är bl a: - För att garantera ett säkerställande av värdefulla kulturmiljöer behövs skyddsinstrument. Sockenvisa program, områdesbestämmelser, kulturreservat eller dyl är av avgörande betydelse. - Tätortsområden är grovt redovisade i Öp. Vissa delar med uppenbart kulturhistoriskt värdefull miljö skulle kunna utgå eller tydligare markeras inom tätortsområdet. Detta för att hindra framtida förväntningar på expansion. Exempel på detta är området öster om Skålhamravägen, vid Lindholmens gård, områden med skydd för landskapsbilden som i Frösunda, Kårsta, Lilla-Garn, området vid Össeby kyrkoruin samt områdena vid Backadalen samt Söderhall och Norrhall i Kårsta. - De nya kartorna redovisar inte samma detaljeringsgrad som kartorna i den tidigare Öp-90 - Arbetsutskottets tidigare förslag att kapitel 5 skulle heta Kultur och kulturmiljöer och kompletteras med en skrivning även om övriga kultur- och biblioteksfrågor har inte hörsammats. - I kapitel 9 Trafik, ev tillägg till 9.1 och 9.4. Lyfta fram att äldre vägar som har stort kulturhistoriskt värde bör bevaras. Vid förbättring av dessa vägar bör höga krav ställas på anpassning till kulturmiljön. Detta gäller till exempel Skålhamravägen, Lingsbergsvägen och stora delar av vägnätet i Markim-Orkesta. s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att överlämna ärendet till kulturnämnden för diskussion och beslut. Yrkande vid kulturnämndens sammanträde den 28 september Ordförande Jane Schultzberg (m) yrkar att kulturnämndens yttrande utöver de punkter som kulturförvaltningen tagit upp skall förorda att Grana bör utgå som utredningsområde för exploatering med arbetsområde, sådan etablering koncentreras till Gillinge. sgång Efter diskussion av de av kulturförvaltningen föreslagna synpunkterna samt ordförandens yrkande beslutar kulturnämnden i enlighet med ordförandes yrkande. Handlingar i ärendet 1. Översiktsplan 2001 utställningsförslag 2. Samrådsredogörelse del 1 kortfattad; del 2 fullständig. 10 (16)

11 Bidrag till kulturverksamhet 2001 ansökan KN 68 Dnr Kulturnämnden beslutar bevilja Össeby hembygdsförening kronor till barnprogram på hembygdsdagen. Bilaga 38 Barnprogram Förening/ Verksamhet Studieförbund Össeby Barnprogram på hembygdsförening hembygdsdagen den 23 sept Sökt bidrag kr s tidigare behandling Arbetsutskottets föreslog den 19 september att kulturnämnden beviljar Össeby hembygdsförening kronor till barnprogram på hembygdsdagen. sgång Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Bidragsansökan från Össeby hembygdsförening 11 (16)

12 E-postpolicy för Vallentuna kommun KN 69 Dnr Kulturnämnden godkänner informationen och tillämpningsrutinerna för kulturförvaltningens hantering av e-post. Ett förslag till e-postpolicy har upprättats av kommunstaben och IT-enheten. Syftet med förslaget är att reglera hanteringen av inkommande och utgående e-post så att säkerheten i hantering av allmänna handlingar garanteras, att post ej blir liggande oöppnad vid sjukdom och ledigheter, hur e-postadresser skall publiceras, hur virusattacker skall förhindras m m. I förslaget omnämns vidare möjligheten för varje nämnd att anta en egen, kompletterande e-postpolicy. Kulturförvaltningen har kompletterat den kommungemensamma policyn med tillämpningsrutiner. s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att kulturnämnden godkänner informationen och tillämpningsrutinerna för kulturförvaltningens hantering av e-post. sgång Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. E-postpolicy för Vallentuna kommun. 12 (16)

13 Personuppgiftsombud för kulturnämnden KN 70 Kulturnämnden utser Anna Callerström som personuppgiftsombud för kulturnämnden enligt personuppgiftslagen (PUL) 3. Bakgrund Den 1 oktober 2001 träder personuppgiftslagen i kraft fullt ut, samtidigt som datalagen upphör att gälla. Behandling av personuppgifter skall därefter ske i enlighet med bestämmelserna i PUL. Grundregeln i PUL är att all behandling av personuppgifter skall anmälas till datainspektionen. Om myndigheten har utsett ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt, så bortfaller anmälningsplikten. Ombudet skall bl a föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför. Personuppgiftsansvarig är respektive myndighet, företag etc. I kommuner är varje nämnd personuppgiftsansvarig inom sin verksamhet. s tidigare behandling Arbetsutskottet föreslog den 19 september att kulturnämnden utser Anna Callerström till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL) 3. sgång Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 13 (16)

14 Verksamhetsplan för år kulturnämnden KN 71 Dnr Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen. Förutsättningarna för nämnders och förvaltningars planeringsarbete har fastställts av kommunfullmäktige18 juni 2001 i form av planeringsunderlag (PLU ). Kommunfullmäktiges beslut innebär att definitiva rambelopp för driftoch investeringsbudget har fastställts för år För år har kommunfullmäktige fastställt rambelopp för drift- och investeringsplan. Nämndernas verksamhetsplaner skall överensstämma med i PLU fastställda övergripande politiska målsättningar, uppdrag, mål för respektive nämnd och ekonomiska ramar. Nämndernas förslag skall överlämnas till kommunstyrelsen senast 5 oktober 2001 för att anmälas i kommunfullmäktige. Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan sgång Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningens förslag till verksamhetsplan. 14 (16)

15 Anmälningsärenden KN 72 Kulturchef Ingrid Ullman informerar om rutinerna för anmälningar och kulturnämndens postlista. Till varje nämndsammanträde sammanställs en förteckning över delegationsbeslut, inkomna och utgående skrivelser, som ej är av ren verkställighets- eller rutinkaraktär. Underlaget finns tillgängligt i en pärm vid alla sammanträden. Kulturchefen informerar om att fr o m sammanträdet 28 september kommer även kulturnämndens postlista att ingå i anmälningslistan och alltså också finnas tillgänglig vid varje sammanträde. s tidigare behandling Arbetsutskottet beslöt den 19 september att kulturnämnden informeras om rutinerna för anmälningar och postlistor. 15 (16)

16 Anmälningar KN 73 Anmäles och lägges till handlingarna 1 Protokoll 1.1 Vallentuna kommun, kommunstyrelsen, 10 september Slutrapport VASARU projektet. 1.2 Vallentuna kommun, kommunstyrelsen, 10 september Ledamöter i kommunala handikapprådet. 2 Anställningsärende 2.1 Bibliotekarie, deltid, provanställning 3 september mars Tillsättningen har anmälts till Jämställdhetsombudsmannen ifrågasatt könsdiskriminering. 3 Skrivelser och cirkulär 3.1 Barn+Ungdom, september Information från Statens kulturråd. 3.2 Länsstyrelsen i Stockholms län, 27 augusti Arkeologisk utredning med anledning av byggande av planskild korsning mellan Roslagsbanan och väg 268 norr om Vallentuna kyrka beslut. 3.3 Riksantikvarieämbetet. Ortnamnen och kulturminneslagen Om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed. 3.4 Vallentuna kommun, kommunledningskontoret. Information om protokollens och kallelsernas utformning. 3.5 Vallentuna kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 augusti Angarns-Lundby 1:33, uppförande av enbostadshus på ny tomtplats remiss. 16 (16)

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg 1 (22) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.15 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Susann Markow (M) 1:e v ordförande Mattias Qvarsell (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer