Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler."

Transkript

1 KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet och Swedish Orphan Biovitrum som hyresgäst. Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på anslagstavla i entré. Felanmälan Felanmälan görs i första hand på där du klickar på Felanmälan. Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se skylt placerad på dörrkarmens översida. Parkering Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna kartan för Campus Solna. Sida 1

2 Cykelparkering finns vid entrén. Förhållningsregler För att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: - röka inomhus eller inom en radie av 15 meter utanför entréer - medta husdjur - parkera cyklar inomhus - göra hål i väggar, golv eller tak för att fästa upp inredning eller utrustning - ställa möbler, frysar m.m. i drift- eller allmänna utrymmen - blockera dörrar till driftutrymmen eller utrymningsvägar - bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus - transportera, flytta samt placera ut tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus - ställa upp dörrar i brandcellsgränser med kilar eller dylikt Kontrollera gärna att dörrar är stängda och låsta vid arbetsdagens slut. Nöddusch Vid rondering och funktionstest av nödduschar ska hink användas då inga golvbrunnar finns i labkorridorer. Vid funktionstest av ögonduschar behövs inte detta då de är avloppsanslutna. Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén. Se gärna kartan för Campus Solna. Entré och hissar Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén. Se Campuskarta. Sida 2

3 RWC och dusch Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan och är utrustade med lokalt trygghetslarm. Dusch och omklädningsrum anpassat för rullstolsburna finns i Alfa plan 1. Tillfälliga utrymningsplatser vid brand Vid brandlarm finns det tillfälliga utrymningsplatser dit rullstolsburna kan ta sig för att få hjälp med evakuering. Dessa utrymmen är placerade i huvudtrapphusens hisshall. En tillfällig utrymningsplats utgör en egen brandcell och är utrustat med en anropsapparat. När den röda tryckknappen, märkt "SIGNAL", trycks in ljuder ett larm som vidarekopplas till brandförsvarstablån och receptionen. Anropet lokaliseras, kvitteras och "KVITTENS" visas på anropsapparatens display. Därefter sker undsättning av den nödställde. Utrymningsstolar Trappgående utrymningsstolar förvaras på särskilt skyltad plats i huvudtrapphusen på plan 3, 4, 5, 6 och i Gamma plan 7. Övriga verksamhetsplan har utrymningsmöjligheter via dörrar direkt ut i det fria. Utrymningsvägarna i Beta plan 1 och 2 är kompletterade med skyltning för rullstolsburna. T.ex. finns utrymningsmöjligheter för rullstolsburna i Beta plan 1 via den norra trappan, i Beta plan 2 mot Delta samt i Gamma plan 1 och 2. Sida 3

4 Entréer och tillträde Adress och Telefon Besöksadress: Tomtebodavägen 23A Varumottagning: Tomtebodavägen 23B Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) Postadress: Stockholm Telefon växel: Karolinska Institutet Postadress: Stockholm Telefon växel: Låsning Entrén är olåst dagtid, övrig tid krävs passerkort och kod. Passerkort och nycklar administreras av respektive hyresgästs ombud. Förlust av passerkort och nycklar ska omgående anmälas. Utrymningsdörrar Utrymningsdörrar med gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning. Vid passage aktiveras inbrottslarm och utryckning från vaktbolag sker. Sida 4

5 Fönster Fönster får inte öppnas och är endast öppningsbara med specialverktyg i samband med service. Byggnaden Allmänt KISP består av tre distinkt ovala huskroppar, Alfa, Beta och Gamma, i sju våningar samt en sammanlänkande byggnad Delta. Byggnaden är ritad av SWECO och den totala ytan är ca kvm. Alfa och Beta Alfa plan 1 består av installationsutrymmen, omklädningsrum, gascentral och forskningslokaler. I gascentralen finns central försörjning av argon, helium och syrgas samt förvaringsrum för specialgaser. Central försörjning av kvävgas och koldioxid sker från gastankar vid Fogdevreten. Beta plan 1 innehåller installationsutrymmen, laboratorium, rum för produktion av renånga, förråd och avfallsrum. Läs mer om avfallsrum under avsnitt Avfallshantering. Övriga våningsplan inrymmer lokaler för labverksamhet med tillhörande administrativa lokaler. Gamma Gamma plan 1 består av städcentral och installationsutrymmen. Plan 2 inrymmer installationsutrymmen, konferensavdelning och omklädningsrum för Gammas hyresgäster. På plan 3-6 finns laboratorier, kontor- och mötesrum. Plan 7 består av kontor- och mötesrum och plan 8 är fläktrumsvåning. Sida 5

6 Delta Alfa, Beta och gamma är sammanlänkade via en tvåvåningsbyggnad Delta som på plan 2 innehåller en gemensam entréhall med reception, café och uteplats. Delta plan 1 består av installationsutrymmen, städcentral, ingång till avfallsrum samt varumottagning och lastintag med lyftbord. Varumottagningen är anpassad för 12 meter långa bilar vilket motsvarar lastbil utan släp. Bakgrund KISP har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning. Byggnaderna ska även kunna inrymma en verksamhet med forskning och utbildning likvärdig den som finns på övriga campus. Forskningslokalerna har utformats inom ramen för ett långt drivet systemtänkande som medger snabba verksamhetsanpassningar utan större störningar på omkringliggande lokaler. Flera forskningsföretag ska kunna verka på samma våningsplan, vilket ställer speciella krav på bl.a. tillgänglighet, säkerhet, utrymning och ljudkrav. Huskropparna blir arkitektoniskt uttrycksfulla och markerar sitt läge i den mest trafikerade infarten till campusområdet och Tomteboda, samtidigt som de utgör en naturlig del av Campus Solna. Stomme Sida 6

7 Bjälklaget utgörs i huvudsak av betong och stålkonstruktioner och tål en belastning av 400 kg/kvm vid en jämnt fördelad last. I korridorer med lokaler på var sida finns golvluckor till dolt mediasystem i rännor, se bild. Dessa golvluckor klarar en last om 300 kg på tvåhjulig pirra med gummihjul. Med fyrhjulig vagn går en last om 600 kg bra. Vid högre laster ska dubbla lager plyfa med förskjutna skarvar läggas under hjulen. Speciella sugklockor för att öppna golvluckor finns i byggnaden. Under luckan finns avstängningsventiler för media in till lab. Rumsnummer För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer enligt följande princip: B bokstaven avser huskropp. B första siffran avser våningsplan. B andra, tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet. Tänk på att: Lika rumsnummer kan finnas i alla huskroppar. Detta innebär att huskroppens bokstav måste anges för att beskriva rummets position. Hissar Allmänt KISP har totalt sju hissar, en personhiss och en person- och transporthiss i vardera Alfa, Beta och Gamma samt en mindre hiss i huskropp Delta. Sida 7

8 Personhissarna H1, H3 och H6 går mellan plan 1-6 och tar en last om 1250 kg. Dörrmåttet är B1100xH2100 mm och korgmåttet B1500xD1600xH2300 mm. Person- och lasthissarna H2, H4 och H7 tar en last om 2100 kg. Dörrmåttet är B1400xH2600 mm och korgmåttet B1500xD2800xH2600 mm. Hiss H2 och H4 går mellan plan 1-6 och H7 mellan plan 1-8. I Delta mellan plan 1-2 finns en hiss för 400 kg last. Observera att denna hiss är blockerad när caféet är stängt. Lasthissar vid transporter För att tillkalla de stora hissarna hålls tryckknappen märkt "Lasthiss" intryckt i minst 5 sekunder. Inne i hissen finns möjlighet för prioritetskörning via nyckelbrytare. Hissar vid brand Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med stängda dörrar, efter att ha släppt av eventuella passagerare. Vid brand på entréplanet styrs hissarna till annat våningsplan. Hissar vid strömbortfall Hissar försörjs med reservkraft och styrs till entréplanet vid strömbortfall. Nödsignal hissar Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 25 sekunder. Utanför larmande hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd person. Brandlarm Automatiskt brandlarm I korridorer och allmänna utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm i aktuell huskropp. Larm indikeras med ringklocka och rött blixtljus i den huskropp Sida 8

9 larmet avser. Vissa mindre rum har endast blixtljus. Utlöst brandlarm går direkt till Räddningstjänsten. Du kan själv utlösa brandlarmet med hjälp av tryckknappar placerade i utrymningsvägar på varje våningsplan. Brand som inte kan släckas med brandsläckare ska larmas via telefon 112. Hissarna ska inte användas vid brand. Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med stängda dörrar, efter att ha släppt av eventuella passagerare. Vid brand på entréplanet styrs hissarna till annat våningsplan. Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln: RÄDDA - VARNA - LARMA SLÄCK - rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker - varna andra som kan vara i fara - larma räddningstjänsten genom att ringa släck branden om det är möjligt Sprinkler Sida 9

10 Byggnaden är försedd med automatisk vattensprinkleranläggning. Vid sprinklerlarm ljuder brandlarmet i hela byggnaden och larm går direkt till Räddningstjänsten. Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 C eller skadegörelse brister och startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud. Brandceller KISP är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är alla huskroppar, trapphus inkl. hisschakt, våningsplan, avfallsrum och installationsschakt egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Larm vid annan fara Internt utrymningslarm På laboratorier i Alfa och Beta finns ett internt utrymningslarm vid t.ex. utsläpp av kemikalier. Utrymningslarm aktiveras manuellt via vita larmtryckknappar och indikeras med siren och orange blixtljus på aktuellt våningsplan. Vid behov ska Räddningstjänsten tillkallas på telefon 112, då larmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Sida 10

11 Övriga larm Allmänt För att övervaka husets olika tekniska funktioner finns ett antal olika driftlarm. Vi skiljer på lokala larm och larm som vidarekopplas till Akademiska Hus. Lokala larm hanteras och återställs av brukaren. Tänk på att utrymma byggnaden om både elen och även reservkraften slås ut (all belysning släcks). Se avsnitt Belysning och el och rubrik Kraftförsörjning. Bevakning och inbrottslarm Bevakning och rondering utförs av vaktbolag. Vidarekoppling av inbrottslarm sker till vaktbolag som gör en omedelbar utryckning. Trygghetslarm vilrum och RWC och kylrum I vilrum och på toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns lokala trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras utanför respektive rum med ljud och röd blinkande lampa. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs och hanteras av brukaren. Gaslarm Gaslarm vid för låg syrehalt finns i gascentral i hus Alfa plan 1 och vid rum för frysar i Beta plan 1 där flytande kväve hanteras. Larmet är lokalt och indikeras med sirener och blått blixtljus i aktuellt rum och korridor utanför. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm går in och hjälper vederbörande ut ur rummet. Sida 11

12 Dock får inte utsläppt kvävgas andas in. Ventilationslarm I labdelar finns ett ventilationslarm som utlöses vid lågt ventilationsflöde. Larmet indikeras med blått blixtljus i labkorridor och vidarekopplas till Akademiska Hus. Övrigt För information gällande brandlarm, larm vid annan fara och nödsignal i hissar, se separat avsnitt. Utrymning Allmänt Från varje arbetsplats/huskropp kan man nå två trapphus som oberoende av varandra utgör utrymningsvägar. Dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. Vid utlöst brandlarm i annan huskropp ska du stanna kvar i den huskropp du tillhör. Utrym endast när brandlarmet aktiveras i den huskropp du befinner dig i, om inte Räddningstjänsten meddelar annat. Om möjligt, undvik att passera genom byggnad Delta. Använd de utrymningsvägar som går direkt ut i det fria. Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats Sida 12

13 och utplacerade handbrandsläckare. Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen. Räddningstjänsten eller Akademiska Hus beviljar därefter åtkomst till arbetsplatsen. Tänk på att utrymning sker husvis och endast i den huskropp som indikerat brandrök. Tillfälliga utrymningsplatser vid brand Vid brandlarm finns det tillfälliga utrymningsplatser dit rullstolsburna kan ta sig för att få hjälp med evakuering. Dessa utrymmen är placerade i huvudtrapphusens hisshall. En tillfällig utrymningsplats utgör en egen brandcell och är utrustat med en anropsapparat. När den röda tryckknappen, märkt "SIGNAL", trycks in ljuder ett larm som vidarekopplas till brandförsvarstablån och receptionen. Anropet lokaliseras, kvitteras och "KVITTENS" visas på anropsapparatens display. Därefter sker undsättning av den nödställde. Utrymningsstolar Trappgående utrymningsstolar förvaras på särskilt skyltad plats i huvudtrapphusen på plan 3, 4, 5, 6 och i Gamma plan 7. Övriga verksamhetsplan har utrymningsmöjligheter via dörrar direkt ut i det fria. Utrymningsvägarna i Beta plan 1 och 2 är kompletterade med skyltning för rullstolsburna. T.ex. finns utrymningsmöjligheter för rullstolsburna i Beta plan 1 via den norra trappan, i Beta plan 2 mot Delta samt i Gamma plan 1 och 2. Sida 13

14 Belysning och el Belysning I trapphus styrs belysningen automatiskt av akustikdetektorer. I allmänna utrymmen så som korridorer, kapprum och mötesplatser är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och släcks via närvarodetektorer. Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphus och korridorer, s.k. ledbelysning. I kontor, lab, mötes- och konferensrum tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. Närvarodetektorer släcker belysningen om ingen varit i rummet under en viss tid. I WC-rum tänds och släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer. Belysning i konferensrum kan ljusregleras. Tänd och släck med en kort knapptryckning och ljusreglera med en lång knapptryckning. Kraftförsörjning Elcentraler för A-kraft och B-kraft är placerade i låsta B-kraftsrum på varje våningsplan. B-kraft är normalkraft och försörjer i princip all utrustning och installation t.ex. belysning, eluttag Sida 14

15 och uttagsstavar. A-kraft är reservkraft som tar över strömförsörjning av hissar, ventilationsaggregat och ledbelysning vid strömavbrott. Övergången mellan B- och A-kraft är inte avbrottsfri utan tar mellan 15 sekunder och 2 minuter. A- kraftsuttagen är märkta med röda skyltar. Helt avbrottsfri kraft UPS (Uninterruptible Power Supply) kan vid behov installeras. Uttag på kontor På kontor finns fasta uttagsstavar på golv och/eller vid vägg bestyckade med eluttag, jordfelsbrytare och nätverksuttag. Uttag i laboratorier I lab finns lokala elcentraler med jordfelsbrytare och automatsäkringar. Vid strömavbrott eller utlöst säkring kan du själv återställa den genom att fälla tillbaka säkringen i uppåtriktat läge. Upprepas strömbortfallet måste Akademiska Hus kontaktas, orsaken utredas och felet åtgärdas. I lab finns eluttag i KBA-skenor installerade vid tak. Till skenan ansluts uttagsstavar bestyckade med eluttag, jordfelsbrytare och nätverksuttag samt annan elutrustning. Under hylla vid labbänk finns uttag som ett komplement till uttagsstavarna. Elutrustning som kräver mer än 16A matas direkt från elcentral i B-kraftsrum. Sida 15

16 Rumsklimat Allmänt För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur och luftfuktighet sommartid eller mycket låg utomhustemperatur vintertid, kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå. För att motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. Dessa får inte manövreras manuellt. Kontor, laboratorier, mötes- och konferensrum Normaltemperaturen i dessa rum går att påverka via en regulator på vägg. Vrids den mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid på grund av byggnadens värmetröghet. Byggnadsstommen lagrar värme och kyla och motverkar snabba förändringar. Ventilationen i lab är behovsstyrd. Det innebär att luftomsättningen ändras vid lucköppning under arbete vid ventilerade arbetsplatser, utöver ett kontinuerligt grundflöde. Ventilationen är reservkraftmatad för att alltid säkerställa grundflödet. Se avsnitt Övriga larm och rubrik Ventilationslarm. Konferensrum Ventilationen i konferensrum styrs automatiskt via koldioxid och temperatur. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter person- och värmebelastning, utöver ett kontinuerligt grundflöde. I konferensrum och vissa mötesrum finns dessutom möjlighet att forcera ventilationen via tryckknapp. Luftflödet ökar då under inställd tid. Sida 16

17 Blockering nattkyla I konferensrum och vissa mötesrum finns dessutom möjlighet att forcera ventilationen via tryckknapp. Luftflödet ökar då under inställd tid. Solskydd Byggnaden har utvändiga fasta solskydd och invändiga mellanglasgardiner för att uppnå bra rumsklimat och förhindra bländning. Mellanglasgardinerna styrs automatiskt av solens läge. I de mötes- och konferensrum som har mellanglasgardiner kan automatiken brytas för att styra gardinerna manuellt via tryckknapp. Två gånger per dygn återgår de till automatisk styrning. Avfallshantering Lokala miljöstationer Vid miljöstationer på varje verksamhetsplan sorteras och mellanlagras avfall i nedanstående fraktioner innan vidare transport till avfallsrum i Beta plan 1. - pappersinsamling - färgat glas - ofärgat glas Sida 17

18 - hårdplast - metall - batterier - brännbart (hushållsavfall, frigolit och städavfall) - kartong och wellpapp Tonerkassetter skickas tillbaka till leverantören. Övrigt avfall Lösningsmedel samt radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall mellanlagras i avsedda rum i Beta plan 1 och hanteras enligt specialbestämmelser. Sida 18

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer