Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Ur konsumenternas synvinkel Johan Sandberg Joel Byström 2012 Kursnamn Examensarbete, C- nivå, 15hp Examensarbete i Företagsekonomi, kandidatkurs Ekonomiprogrammet Handledare: Aihie Osarenkhoe Examinator: Akmal Hyder

2 ABSTRACT Titel: Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Ur konsumenternas synvinkel Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johan Sandberg och Joel Byström Handledare: Aihie Osarenkhoe Datum: Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur förväntningarna var inför införandet, och hur konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket som infördes 1 oktober När det nu gått 18 månader sedan införandet, hur har bostadsmarknaden påverkats ur konsumenternas synvinkel? Arbetets bidrag: Tidigare studier inom området (t.ex. Gauffin, 2011; Bekeris & Lagelius, 2011; Claesson & Megaache, 2011) fokuserar på hur hur bostadsmarknaden i sin helhet har påverkats av bolånetaket, med främsta inriktning på bostadsrätter i Stockholm. Denna uppsats bygger vidare på tidigare studier genom att undersöka huruvida konsumenterna på bolånemarknaden har påverkats, för att därmed utvidga kunskaper om bolånetaket och dess effekter. Uppsatsen kommer kunna användas för att diskutera om bolånetaket verkligen är det bästa sättet för att stoppa den osunda belåningen. Finns andra bättre alternativ som inte leder till att vissa utsatta grupper får svårt att ta sig in på eller helt enkelt utesluts från bostadsmarknaden? Metod: För att undersöka huruvida hypotesen stämmer att bolånetaket på ett negativt sätt påverkat förstagångsköpare och andra kontantsvaga grupper har både kvantitativa och

3 kvalitativa metoder använts. Kvantitativa data har främst bestått av inhämtande av artiklar och information från internet. Kvalitativa data har hämtats genom personliga intervjuer och telefonintervjuer med branschfolk, samt en enkätundersökning med förstagångsköpare. Resultat & slutsats: Bolånetaket har fått effekt. De höga belåningsgraderna har sjunkit, men marknaden har inte påverkats nämnvärt. Genom det empiriska arbetet har vissa slutsatser dragits. Dessa är bland annat att de nya reglerna fått en negativ effekt för förstagångsköpare samt att människor idag har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Dock kan konkreta belägg för dessa slutsatser inte presenteras. Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att bolånetaket fortfarande är relativt ungt, bara ca 18 månader har gått sedan införandet, så kan det behövas ytterligare tid för att det helt ska gå att utvärdera. En aspekt som skulle vara intressant att undersöka är huruvida bankerna är vinnare i situationen. Bankerna erbjuder blancolån och till dessa hör högre ränta än tidigare. På så sätt tjänar bankerna mer pengar än de skulle ha gjort vid införandet av amorteringskrav. Det vore även intressant att undersöka hur stor del av de nya blancolånen som är kopplade till bostadsköp. Nyckelord: Bolånetaket, Finansinspektionen, konsumenter, blancolån, förstagångsköpare, ränta 2

4 ABSTRACT Title: The mortgage ceiling s impact From a consumer perspective Level: Term paper C-level in business economics Author: Johan Sandberg and Joel Byström Supervisor: Aihie Osarenkhoe Date: Aim: The purpose of this study is to explore the consumers expectations prior to, and how consumers subsequently were affected by the introduction of the new mortgage roof introduced on 1 October Eighteen months after the introduction, how has the housing market been affected from a consumer perspective? Contribution of the thesis: Previous studies in the field (eg Gauffin, 2011; Bekeris & Lagelius, 2011; Claesson & Megaache, 2011) focuses on how the housing market as a whole has been affected by the mortgage roof, with primary focus on condominiums in Stockholm. This paper builds on previous studies by examining whether consumers on the mortgage market has been affected, in order to expand knowledge of the mortgage roof and its effects. The paper will be used to discuss if the mortgage ceiling really is the best way to stop the unhealthy leverage. Are there other better alternatives that do not result in vulnerable groups having difficulties to enter, or simply getting excluded from, the housing market? Method: To investigate the correctness of the hypothesis that the mortgage ceiling negatively impacted first-time buyers and other groups with low amounts of cash, both quantitative and qualitative methods were used. The quantitative data consists mainly of gathering articles and data from the Internet. The qualitative data has been implemented 3

5 through personal and telephone interviews with industry professionals, and a survey with first-time buyers. Result & Conclusions: The mortgage ceiling has had an effect. The high value ratios have dropped, but the market has not been significantly affected. Through the empirical work some conclusions have been drawn. These include that the new rules have a negative effect on first-time buyers, and that people today have less chance to enter the housing market. However, concrete evidence for these conclusions cannot be presented. Suggestions for future research: Since the mortgage ceiling is still relatively young, only about 18 months have passed since the introduction, it may require additional time to fully be able to evaluate. One aspect that would be interesting to examine is whether the banks are winners in this situation. The banks offer unsecured loans and these include higher interest rate than before. In this way, banks earn more money than they would have done in the introduction of amortization requirements. It would also be interesting to investigate what proportion of the new unsecured loans that are linked to home purchases. Key words: The mortgage ceiling, FSA, consumers, unsecured loans, first time buyers, interest 4

6 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Frågeställning Syfte Avgränsningar Disposition Tillvägagångssätt Metodval Kvantitativ metod Kvalitativ metod Datainsamling Intervju- och enkätutformning Dataanalys Reliabilitet och Validitet Källkritik Teori Tidigare gjorda studier Den effektiva marknadshypotesen Hedonisk prissättning Syftet med bolånetaket Varför införandet? Finansinspektionens råd Berörda parter Risker Kreditgivarnas risker Låntagarnas risker Samhällets risker Konsekvenser Bedömning Empiri

7 4.1 Redovisning av sekundärdata Spekulationer kring införandet Alternativ till bolånetaket Efter införandet Utveckling av belåningen Uteslutning från bostadsmarknaden Redovisning av primärdata Spekulationer kring införandet Alternativ till bolånetaket Efter införandet Utveckling av belåningen Uteslutning från bostadsmarknaden Analys/Diskussion Spekulationer kring införandet Prisnivån Efterfrågan Blancolån som konkurrensmedel? Utveckling av belåning Uteslutning från bostadsmarknaden Slutsats Bolånetakets påverkan På vilket sätt har konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket? Andra alternativ till bolånetaket Tidigare gjorda studier Förslag på fortsatt forskning Referenslista Trycka böcker & artiklar Böcker Artiklar Internetbaserade referenser Bilagor Intervjufrågor

8 Enkätundersökning

9 Tabell- och figurförteckning Tabell 1: Prisstatistik för bostadsrätter Sid 2 Tabell 2: Prisstatistik för villor Sid 2 Tabell 3: Bolånetakets effekt på prisnivån prognos och utfall Sid 26 Tabell 4: Boendekostnadskalkyl med och utan bolånetak Sid 36 Tabell 5: Belåningsgrad enligt enkätundersökning Sid 39 Figur 1: Skuldkvoter Sid 17 Figur 2: Genomsnittlig belåningsgrad Sid 18 Figur 3: Antal kvartal bostades marknadsvärde understeg bolånet Sid 22 Figur 4: Prisutveckling i Stockholm Sid 29 Figur 5: Prisutveckling i riket Sid 29 Figur 6: Belåningsgrad Sid 31 1

10 1. Inledning I detta inledande avsnitt kommer bakgrunden til studien förklaras. Därefter presenteras syfte och problemformulering. Avslutningsvis beskrivs avgränsningar och dispositioner. 1.1 Bakgrund Bostadspriserna har varit ständigt stigande under 2000-talet, med undantag för 2008 då världen fick sig en chock man inte skådat sedan den stora depressionen. Bostadspriserna i Sverige föll något under finanskrisen men har sedan dess fortsatt stiga, 1 vilket har gjort att människor i allmänhet sett en möjlighet att använda bostäder som ett investeringsalternativ. Generellt sett går priserna uppåt och bostäder anses vara en relativt säker investering jämfört med värdepapper och andra finansiella instrument som kan svänga kraftigt och till och med tappa sitt värde helt och hållet. Även om bostadspriserna sjunker behåller en bostad alltid någon typ av värde. Mellan åren har priserna på bostäder ökat kraftigt i Sverige. En villa har ökat med 72 procent och en bostadsrätt med 153 procent. Den kraftiga prisutvecklingen förklaras med att bolåneräntorna varit väldigt låga under flera år. Även under 2010 steg priserna, då med 7 procent. 2 1 Hanna Armelius & Hans Dillén, aspx 1

11 Prisstatistik för BOSTADSRÄTTER, Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2. Tabell pris (kr/m 2 ) 2010 pris (kr/m 2 ) Förändring i procent Riket (kr/m 2 ) (kr/m 2 ) procent Stockholms kommun (kr/m 2 ) (kr/m 2 ) + 78 procent Malmö kommun (kr/m 2 ) (kr/m 2 ) procent Göteborgs kommun (kr/m 2 ) (kr/m 2 ) procent Konsumentprisindex 260,7 302, procent Reporäntan 3,9 procent 0,7 procent Prisstatistik för VILLOR, Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet. Tabell K/T 2010 K/T Förändring i procent Riket 0,93 1, procent Stockholms kommun 0,72 1, procent Göteborgs kommun 0,63 1, procent Malmö kommun 0,69 1, procent Konsumentprisindex 260,7 302, procent Reporäntan 3,9 procent 0,7 procent Efter att priserna fram till 2010 ständigt varit stigande skedde det 2011 ett trendbrott, priserna sjönk. Villapriserna ligger nu för första gången sedan hösten 2008 under Konsumentprisindex aspx Hämtat Kl 09: aspx Hämtat Kl 09:20 2

12 Bostadsrättspriserna ligger dock fortfarande över Konsumentprisindex. Faktorer som påverkar prisnedgången är många, bland annat reporäntan och ett kraftigt ökat utbud på bostadsmarknaden. 5 Priserna på bostäder faller ungefär 1 procent om räntan plötsligt höjs 1 procent, när sedan räntan successivt faller tillbaka står bostadspriserna kvar på 1 procent lägre än ursprunget. 6 Bristen på bostäder och ett ökat inflyttande till landets storstäder anses vara den största anledningen till att bostadspriserna skenat iväg under 2000-talet. Ett problem som uppstått när priserna ökat är konsumenternas svårigheter med finansiering. Aldrig tidigare har skuldsättningsgraden varit så hög. Finansinspektionen presenterade 16 februari 2010 en rapport som visar att ungefär 12 procent av hushållen har en belåningsgrad på över 90 procent, ca 20 procent över 85 procent och ca 33 procent över 80 procent. 7 Tidigare studier visar att hur mycket man lånar till sin bostad är helt beroende på hur hög räntan är och hur hög inkomst man har. 8 Samtidigt finns det tydliga faktorer som visar att efterfrågan styr mer än själva utbudet på marknaden, det finns indikationer på att när efterfrågan är hög stiger priserna mer än när det är utbudet som styr. 9 Finansinspektionen ansåg att en trend som denna var oroande ur ett konsumetskyddsperspektiv. En allt högre belåningsgrad gör att om priserna på marknaden faller, kommer lånen i många fall överstiga marknadsvärdet på många bostäder. Om samtidigt samma hushåll skulle drabbas av till exempel arbetslöshet eller liknande skulle det kunna medföra att hushållet eventuellt skulle bli tvingad att sälja bostaden med förlust. 15 februari 2010 presenterade Finansinspektionen en promemoria som innebar ett allmänt råd om att skuldsättningsgraden skall begränsas till intervallet procent oktober 2010 så klubbade Finansinspektionen igenom att inget nytecknat bolån bör överstiga 85% av marknadsvärdet. Detta beslut är ingen instiftad lag, det är en rekommendation som Finansinspektionen till mycket hög grad ser att följs. Med de införda reglerna vill man förhindra att banker och andra bolåneinstitut använder högre belåningsgrader för att konkurrera med 5 Hämtat Kl 14:00 6 Peter Sellin & Karl Walentin, Beslutspromemoria FI Dnr , Finansinspektionen, Ricardo Gimeno & Carmen Martinez-Carrascal, Olivier De Bandt, Catherine Bruneau & Widad El Amri, Lars Frisell & Per Håkansson,

13 varandra. Med beslutet vill man skydda låntagarna i framtiden från att inte kunna klara av svängningar på bostadsmarknaden och i privatekonomin. 11 Det är den beslutspromemoria som Finansinspektionen släppte i samband med att regleringen av bolånetaket beslutades. Rapporten heter Allmänna råd om begränsningar av lån mot säkerhet i bostad, Beslutspromemoria, FI-DNR Detta är den övergripande referensram som används i teoriavsnittet. Det kan förekomma likheter med andra forskningsarbeten inom liknande ämnen på grund av samma teoretiska utgångspunkter. 12 Finansinspektionen menade att det nya bolånetaket inte kommer att få några konsekvenser i samhället, men många höll inte med och kritiserade starkt beslutet. Spekulationerna började nu om huruvida det sänkta bolånetaket skulle komma att påverka bostadsmarknaden. Kommer priserna att gå ner om färre har möjlighet att låna till sina bostäder? Hur kommer det att påverka förstagångsköpare? 1.2 Problemformulering I Stockholm har boendemarknaden tidigare år blomstrat med stabila höjningar år efter år. 13 Detta beroende på olika faktorer, dels den stora inflyttning som finns till kommunen Stockholm. Det är här förutsättningarna finns om man är arbetssökande, nyexaminerad eller söker sig till någon av de stora högskolorna/universiteten i områdena. Marknadspriserna var under 2011 på en nivå som endast kan jämföras med den absoluta toppen under åren Dock har det under det senaste året synts en smärre nedgång när det gäller marknadspriserna i det området denna studie behandlar. 14 De bostäder som behandlats ligger fortfarande på en sådan nivå att de ofta kräver en väldigt hög belåning för hushållen. Detta är vad man i Sverige kallar ett osunt belåningsförhållande. Detta är dock inte ett unikt fenomen bara för Sverige utan det finns jämförelser gjorda med USA. Dessa jämförelser visar att där 11 Hämtat Kl 11:00 12 Beslutspromemoria FI Dnr , Finansinspektionen, Extra1=8888&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=4820 Hämtat Kl 11: &Months=12&Ant=4820&Extra1=8888&Extra2=8888 Hämtat Kl 11:25 4

14 belåningsbeloppen är procentuellt höga i förhållande till bostadens försäljningspris är extra känsliga till andra faktorer som skulle kunna tänkas påverka försäljningspriset. 15 Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka den nya reformen av bolånetaket som trädde i kraft den 1 oktober Den nya reformen innebar då en ny procentsats som skulle motsvara 85 procent av köpeskillingen. Detta innebär att bolånetagarna måste med egna finansiella medel betala en kontantinsats om 15 procent av köpeskillingen. Detta är något som efter tre års studier i ämnet, uppfattas relevant inför framtida arbetsområde. Meningen är att skapa förståelse för hur förväntningarna var inför införandet av det nya bolånetaket, och se hur det har påverkat denna marknad efter införandet. Uppsatsens fokus ligger på att undersöka hur detta nya bolånetak har påverkat konsumenterna. Med konsumenter menas här säljare, köpare och bolånetagare. Det som ska undersökas är både om det har försvårat för förstagångsköparna att komma in på marknaden och hur det påverkar försäljningspriset för säljarna. Något som märks tydligt i studimiljöer är hur svårt det blir för nyexaminerade studenter som under en längre tid har studerat, och nu vill flytta till storstäder där jobben finns för att starta sin karriär. Bostadspriserna är rekordhöga och nu krävs även 15 procent av köpeskillingen i egna kontanta medel. 1.3 Frågeställning På vilket sätt har konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket? 1.4 Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka hur förväntningarna var inför införandet, och hur konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket som infördes 1 oktober Nu, 18 månader senare, hur har bostadsmarknaden påverkats ur konsumenternas synvinkel? 1.5 Avgränsningar De geografiska avgränsningarna i arbetet är till grund för att få ett rättvist och rättsinnigt resultat. Denna studies fokus ligger på Stockholm i helhet, med inslag från övriga Sverige som komplement för att stärka teorier. Anledningen till att inte använda hela Sverige är att det skulle 15 Owen Lamont & Jermey Stein,

15 bli svårt att få ett rättvisande resultat, då det inte är rättvist att jämföra Sveriges storstäder med mindre orter. Just fastighetsbranschen är ofta väldigt personlig i mindre städer och ger därför ingen generell bild av bostadsmarknaden för hela landet. De övriga avgränsningar som gjorts är i primärdata samlats in information från fastighetsmäklare, tjänstefolk inom banksektorn samt förstagångsköpare som också i huvudsak kommer från Stockholmsområdet. 1.6 Disposition Sammanfattning / Abstract Denna uppsats börjar med en sammanfattning för att läsaren skall få en snabb överblick över vad uppsatsen handlar om. Innehållsförteckning En förteckning över hela innehållet under rubrikform. Kapitel 1 Inledning Här introduceras inledningen och bakgrunden till arbetet. Sedan presenters även syfte, problemformulering och avgränsningar för ämnet. Detta för att få en överblick av vad uppsatsen ämnar att uppnå. Kapitel 2 Tillvägagångssätt Under kapitel två presenteras metodval och tillvägagångssätt som valts för att undersöka ämnet. Kapitel 3 Teori I kapitel tre presenteras den bakomliggande teorin till forskningen. Kapitlet har delats in i ett flertal olika delar för att lättare skapa förståelse för ämnet. Kapitel 4 Resultatredovisning I kapitel fyra så presenteras studien och resultatet av denna i ämnet. Läsaren tar del av forskning, samt den sekundärdata som använts. Här presenteras också 0underlag från intervjuer och enkätundersökning. Kapitel 5 Analys/Diskussion Analysavsnittet består av resonemang gällande teori, empiri och resultat. Tidigare kapitel binds ihop och färdigställs i ett analytiskt utförande. 6

16 Kapitel 6 Slutsats Här redovisar den slutsats som framkommit under studiens gång. Referenslista I slutet av arbetet återfinns referenslistan. Alla tryckta artiklar, litteratur och internetbaserade källor som refererats till återfinns där. Bilagor I arbetets sista del återfinns de bilagor som använts under uppsatsens gång. Enkäten som används mot förstagångsköpare och intervjufrågor som ställts till branschfolk. 7

17 2. Tillvägagångssätt I detta avsnitt presenteras de olika metoder som använts för att inhämta, analysera och studera de data som senare presenteras i studien. Nedan följer även förklarade material till utgångspunkter, och hur det påverkar arbetets trovärdighet. 2.1 Metodval Inledningen av arbetet utgick ifrån att samla in information och förståelse kring införandet av det nya bolånetaket. Djupare förståelse i ämnet skapades genom att undersöka redan befintlig information. Huvudmålet i detta stadie var att se vad orsakerna till detta införande var, vad de beräknade konsekvenserna i förväg var och hur påverkan efter regleringen skulle bli. I ett tidigt skede visades tydligt att experterna i fråga hade olika synpunkter på detta införande men den genomgående röda tråden var en positiv analys. I arbetet används både kvalitativ metod och kvantitativ metod. Den instuderade informationen ledde till valet av branschfolk att intervjua och den statistiska information som hittades i artiklar bidrog till den kvantitativa information som behövdes Kvantitativ metod Rapporten innehåller till stor del historisk datainsamling, befintliga artiklar och data som användes redan inför införandet av det nya bolånetaket 1 oktober Anledningen till valet av befintliga data till informationsinsamlingen är att det enkelt går att urskilja skillnadern före och efter införandet. Information från Finansinspektionen har tagits upp, vilket var information som användes inför införandet, och information från branschen som använts för att se hur det är idag. Många mäklarföretag presenterar egen framtagen data och det finns även sammantagna branschintressenter som sammanställt data. Många fördelar sågs med valet av denna metod då den kommer direkt från ursprungskällan redan före införandet och bör således vara väl utstuderad och genomtänkt. Samtidigt användes kommentarer från banker och mäklarföretag som kan behöva en hårdare granskning och ett lite jämnare avvägningssätt Kvalitativ metod När kvantitativa data analyserats övergick studien till en kvalitativ metod för att få en personligare infallsvinkel i analysen. Främst att intervjuades branschfolk men även 16 Jan Trost,

18 förstagångsköpare kontaktades för att få deras syn på bolånetaket. Det som avgjorde att det är just dessa parter som intervjuats, är att det främst är dessa som kom att påverkas av de nya reglerna. Intervjuerna var till en början tänkt att bara bestå av personliga möten, men det visade sig att en av respondenterna inte hade möjlighet till något personligt möte. Då mailades en enkät i förväg, för att senare ta telefonkontakt där den intervjuade fick en chans att verkligen komma med genomtänkta och välanalyserade svar. Det visade sig också ganska snart att de med mest insikt i hur påverkan blev för förstagångsköparna var fastighetsmäklarna. De jobbar dagligen med att möta folk som söker, har fått eller blivit nekade bolån. Mäklarna jobbar som en förmedlare mellan de två parterna och har väldigt liten inverkan även om konsumenten blir beviljad bolån eller nekade Datainsamling Som tidigare nämnts inleddes studien med att undersöka befintlig data för att skapa förståelse för ämnet. Detta innebar sökande och forskande i artiklar som både var webbaserade och tryckta. Detta gjordes för att få en grund att stå på inför sökandet inför teoriavsnittet. Material hittades som kunde kopplas direkt till införandet av bolånetaket, samt diverse vetenskapliga artiklar som kunde användas för att undersöka dagens situation av belåningsgrad i Sverige. Därefter utformades intervjuernas upplägg, och vilka som skulle vara bäst lämpade att delta i intervjuerna. Målet komma åt kärngrupper inom detta ämne och valde därför att intervjua fem fastighetsmäklare från helt skilda kontor, en försäljningschef på Länsförsäkringar, en medarbetare med över 20 års erfarenhet av bolånebranschen på Swedbank, samt en bankchef på Danske bank. Dessa åtta intervjuer utfördes till största del vid personliga möten, men i ett undantagsfall hade den intervjuade inte möjlighet att ställa upp på ett personligt möte och det fick således bli en telefonintervju, vilket sedan beaktades under analysen. Varje intervju tog cirka 20 minuter och hade ett upplägg med relativt öppna frågor för att få svaren så personliga som möjligt. Alla intervjuer spelades in för att i efterhand kunna analyseras utan att missa några kommentarer. Utöver intervjuerna användes en enkätundersökning som riktat sig till förstagångsköpare. I enkäten har olika utvalda förstagångsköpare fått svara på frågor om de anser att de fått det svårare att finansiera sitt bostadsköp, och hur de har finansiera köpet. Hjälp togs av fastighetsmäklare från olika företag för att få en första kontakt med potentiella förstagångsköpare 17 Jan Trost,

19 som sedan kontaktades vidare och erbjöds svara på enkäten. Frågorna fokuserade på om de lånat till sitt boende, hur stor del de lånat till och hur de extra 5 procenten som idag krävs i handpenning har påverkat dem. 2.3 Intervju- och enkätutformning I arbetet kring utformningen av det material som skulle komma att användas i intervjuerna lades stor vikt vid utformningen för att få ett så bra underlag som möjligt att arbeta med efter intervjun. Förhoppningen var att få så öppna svar som möjligt av de intervjuade, och att de skulle få prata fritt om de aspekter de tyckte kändes viktiga att poängtera. Intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt så att relationen skulle bli så personlig som möjligt med respondenterna, för att få dem att öppna sig och röra sig fritt runt ämnet. Graden av standardisering försökte hållas så hög som möjligt genom att i största möjliga mån låta alla bli intervjuade på deras egna arbetsplatser. 18 Enkätutformningen fokuserade helt på förstagångsköpare. Kontakten med dessa gick genom dels de fastighetsmäklare som intervjuats i arbetet men även vissa fastighetsmäklare som kontaktats vid andra tillfällen. Fastighetsmäklarna tillbads att tillfråga potentiella förstagångsköpare om de kunde tänka sig att ställa upp på en enkätundersökning. Dessvärre ledde detta endast till kontakt med 24 förstagångsköpare och resultatet av den studien skall inte ses som generellt över hela populationen. 2.4 Dataanalys Uppsatsens frågeställning fokuserar på hur konsumenterna har påverkats av de nya reglerna kring bolånetaket som infördes av Finansinspektionen 1 oktober För att få en trovärdig teoretisk grund till denna studie, låg fokus på den beslutspromemoria som Finansinspektionen presenterade inför införandet, med inslag av andra relevanta teorier. Det övergripandet temat i såväl frågeställningen som i teorin, är hur konsumenterna har påverkats av den nya regleringen. Utifrån frågeställningen och teorin formulerades intervju- och enkätfrågorna på ett sådant sätt att respondenterna fick besvara frågor kring hur de upplevde situationen på marknaden inför införandet av bolånetaket, samt hur de upplever att marknaden förändrats. Materialet som framkom under intervjuerna och enkätundersökningen skapade grundstenarna för att få en tydlig struktur på empiri och analys av insamlade data. Data ordnades genom transkiberingarna, vilka 18 Jan Trost,

20 sedan lästes igenom noggrant och de viktigaste delarna behölls. Utifrån transkripten av intervjuerna syntes tydliga mönster där flertalet av de intervjuade gav liknande svar. De mest framtädande mönstren bildade teman. Ur dessa teman valdes sedan de viktigaste citaten ut. Enkätintervjuen sammanställdes i tabellform, och utifrån detta presenterades resultatet verbalt. 2.5 Reliabilitet och Validitet Strävan efter att uppnå hög validitet och reliabilitet i ett forskningsarbete är en given ståndpunkt. 19 För att uppnå hög validitet handlar det om förmågan hos författarna att mäta det som faktiskt är relevant för arbetets gång. För att uppnå hög reliabilitet väger man in hur författarna har gått tillväga, och vilken tillförlitlighetsnivå de lyckats uppnå med sina mätningar. 20 En viktig utgångspunkt i detta arbete var att det redan vid ett tidigt stadium bestämdes att det var av vikt att försöka hitta så många infallsvinklar som möjligt för att försöka få ett så opartiskt resultat som möjligt. Detta var svårare än väntat eftersom det var enkelt att bli enkelspårig och fokusera på just de stora bankerna där mängder av information hittades omgående. För att återgå till det ursprungliga spåret och hitta fler infallsvinklar fattades således beslutet att kontakta verksamma fastighetsmäklare då de kan anses vara mest opartiska i sina bedömningar, på grund av att de dagligen arbetar med förmedling av bostäder från en konsument till en annan. För att nå maximal höjd på validiteten gjordes valet att använda den mest relevanta informationen, det vill säga informationen från de verksamma fastighetsmäklarna, och sedan kompletterat med statistik och andra kommentarer från tjänstemän på de ledande bankerna. De verksamma fastighetsmäklarna har också hjälpt till med att komma i kontakt med de som påverkats mest av detta ändrade bolånetak förstagångsköparna. Rätt information från rätt källa har gett forskningsunderlag för arbetet. För att uppnå högre höjder av reliabilitet, ska man alltså utgå från dels de opartiska grunder som beskrivits, men också göra det på ett tillförlitligt sätt. 21 Ett av de bästa sätten att få ett tillförlitligt svar är att gå direkt till källorna, vilket gjordes genom att intervjua människor som sysslar med detta dagligen. Eftersom deras levebröd är att detta skall vara hållbart i längden är dessa frågor 19 Jan Trost, Lars Torsten Erikssom & Finn Widersheim-Paul, Jan Trost,

21 troligtvis något de funderat på även innan intervjufrågorna uppmärksammades för dem. En nackdel i aspekten kan vara att som student utförs en del arbete under studietiden nära branschen på så vis skapas en viss partiskhet. Många gånger kan intervjuerna anses blir styrda på grund av detta, då vi personligen håller med respondenternas svar. Det försökte undvikas i största möjliga mån. Som nämnt under avsnittet intervju- och enkätutformning, så valdes öppna frågor i intervjuerna för att få de personer som intervjuades att våga prata fritt och få höra deras personliga åsikter inom ämnet. Detta är något som kan sänka validiteten då saker och ting uppfattas och tolkas fritt av den intervjuade, vilket fick tas med i beräkningarna vidsammanställningarna. 22 Frågeställningen lyder På vilket sätt har konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket? och med denna så belyses att konsumenterna har flera roller i en bostadsaffär. En konsument kan vara säljare, köpare, bolånetagare etc. Konsument har flera ansikten i det här arbetet, något som kommer märkas genom arbetets gång. 2.6 Källkritik När en studie likt denna genomförs är det viktigt att vara källkritisk till det som hänvisas till. Det är lätt att få en så kallad haloeffekt när intervjuer hålls med personer som är erkänt duktiga på sina områden, det innebär att man inte är lika kritisk mot dessa då man tror att de kan sin sak. Det finns variablar som är viktiga att vara uppmärksamma på vid denna kritiska granskning. Dessa kan vara vilka urval som gjorts, hur pass opartisk och vinklade källorna kan vara. 23 De primära källorna som använts i arbetet är i största utsträckning intervjuer. Skilda arbetssätt valdes för att motverka att tillförlitligheten minskades. Personerna som intervjuades hade inte någon anknytning till varandra för att detta inte skulle kunna komma att påverka intervjuerna. Det sågs också till att det inte fanns möjlighet att dela intervjuunderlaget mellan varandra för att minska spridningsrisken. Detta gjordes genom att de personer som intervjuades inte fick behålla underlaget till intervjuerna. Faktorer som var svåra att påverka var att den intervjuade försökte vinkla svaret till källans fördel, detta var något som fick tas ställning till i sammanställningen. 22 Jan Trost, Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad,

Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad

Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad Martin Andersson, generaldirektör Lars Frisell, chefsekonom 9 juli 2010 FI:s allmänna råd Krediter mot säkerhet i form av pant i bostad bör inte överstiga

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning ANFÖRANDE Datum: 2015-11-19 Talare: Erik Thedéen Möte: SNS: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-03-16 BESLUT FI Dnr 15-3226 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden PROMEMORIA Datum 2013-10-18 FI Dnr 13-11430 Författare Hanna Karlsson PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Konsekvenser av ett skärpt amorteringskrav Nr 11

Konsekvenser av ett skärpt amorteringskrav Nr 11 FI-analys Konsekvenser av ett skärpt amorteringskrav Nr 11 31 maj 217 Sammanfattning Hushåll med höga skuldkvoter, dvs. stora lån i förhållande till inkomsten, är sårbara. De är känsliga för ökade räntor

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 1 Har hushållen realistiska förväntningar på bostadsmarknaden? Ekonomipristagaren Robert Shiller: Jag tror att människor här i Sverige

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Konjunkturläget juni 2016 81 FÖRDJUPNING Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Ett skuldkvotstak på 600 procent dämpar tillväxten i hushållens skulder och kan ha negativa effekter på BNP. Ökningstakten

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. Februari 2010

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. Februari 2010 Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Februari innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Beskrivning av stickprov och undersökning 5 Bostäder och geografisk fördelning 5 Företagens bedömning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner PROMEMORIA Datum 2014-11-11 FI Dnr 14-15503 Författare Johan Berg, Maria Wallin Fredholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 20 September 2006 DNR 06-4788-306 2006 : 9 Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT 2006:9 Utvecklingen på bolånemarknaden RAPport 2006:9 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Omfattning

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Amorteringskravet har minskat hushållens skulder Nr 10

Amorteringskravet har minskat hushållens skulder Nr 10 FI-analys Amorteringskravet har minskat hushållens skulder Nr 1 6 april 217 Sammanfattning Har amorteringskravet haft några effekter på hushållens beteenden? Det är ämnet för denna FI-analys. Vi undersöker

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige Bostadspriserna i Sverige 56 Trots att svensk ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur ökar bostadspriserna. Det finns tecken på att bostadspriserna för närvarande ligger något över den nivå som är

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer NR 6 217 21 november Ekonomiska kommentarer Svenska hushållens skuldsättning uppdatering för 217 Karl Blom och Peter van Santen Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och villor,

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Mattias Arnkvist och Magnus Vitasp Persson 2012 Examensarbete, C-nivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling

Läs mer

Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion

Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion Björn Lagerwall Norges Bank 2017-04-21 Sveriges riksbank Avdelningen för penningpolitik Två teman Penningpolitik och skulddynamik Policy-fråga: Vilka

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan Individuellt anpassad amorteringsplan 14 OKTOBER 2013 14 oktoberr 2013 Dnr 13-8919 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund 3 4 Individuellt anpassad amorteringsplan Finansinspektionens förslag 6 Amorteringsk

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgäldens roll och uppdrag Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Amorteringskrav på bolån Mäklarhuset Bo-opinion är en återkommande temperaturmätare bland bostadsägare. I denna upplaga har Mäklarhuset valt

Läs mer

Trendbrott under 2011

Trendbrott under 2011 Stockholm den 17 januari 2012 Trendbrott under 2011 Efter flera år av prisuppgångar på bostäder i Sverige skedde under 2011 ett trendbrott med nedåtgående priser. Sett till de senaste fyra åren har prisuppgångarna

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2016 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 13 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Nyhet från

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

Bolånet & Amorteringen

Bolånet & Amorteringen Bolånet & Amorteringen - Klar majoritet av bolåntagarna stödjer skärpta amorteringskrav - Dagens bolånedebutanter har rekordlåg belåningsgrad - Yngre mer amorteringsbenägna än äldre BOLÅNET & AMORTERINGEN

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 47. Bostadsbubblan Köparnas förväntningar vid bostadsköp

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 47. Bostadsbubblan Köparnas förväntningar vid bostadsköp Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 47 Bostadsbubblan Köparnas förväntningar vid bostadsköp

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer