Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20."

Transkript

1 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian Hoas (M) Carl Bonde (M) Eva Regårdh (M) Åke Alm (M) Jan Lindqvist (M) Anna Edman (M) Maria Mandahl (C) Christina Lundqvist (C) Marcus Engström (C) Maja Bergquist (C) Bengt Sylvan (FP) Patrik Helje (C) Tommy Lindgren (FP) Inga Emtell (FP) Olov Johansson (S) Elvy Svennerstål (FP) Lars-Olof Ödlund (KD) Gun-Britt Lindström (MP) Övriga Leif Horn, Teknisk direktör Susanne Dingle, Stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef Olle Wallin, tf anläggningschef Pauline Nobel, Nämndsekreterare Utses att justera Jörgen Elfving (C) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Pauline Nobel Ordförande Carina Erlandsson (M) Justerande Jörgen Elfving (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Pauline Nobel Utdragsbestyrkande

2 2(19) 1 Tekniska direktören informerar Leif Horn informerar om rekryteringsläget vid förvaltningen.

3 3(19) 2 TN 2011/0030 Val av ledamöter till tekniska nämndens beredningsutskott Enligt gällande reglemente för tekniska nämnden, 17, skall det inom tekniska nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av en ledamot från varje parti som är representerat i nämnden. Nämndens ordförande är självskriven ledamot och ordförande i utskottet, som enbart har till uppgift att bereda nämndens ärenden. Med anledning av ny mandatperiod skall tekniska nämnden utse ledamöter till beredningsutskottet. s beslut 1. utser följande ledamöter till beredningsutskottet: Carina Erlandsson (M), ordförande Jörgen Elfving (C) Bengt Sylvan (FP) Olov Johansson (S) Lars-Olof Ödlund (KD)

4 4(19) 3 Budgetprognos 1, 2011 TN 2010/0207 Prognosen för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är 8,4 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avser den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Ändrade ekonomiska förutsättningar medför att en höjning av VA-taxan inte behöver genomföras Inledningen på året har varit snörik och det finns en risk att kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överskrida årsbudgeten även Tekniska kontoret avvaktar vidare beslut gällande exploateringsprojektet i Mörby centrum och räknar med att endast en mycket liten del av de investeringsmedel som budgeterats för projektet kommer att tas i anspråk under I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat Yrkande Ordförande yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag: förutsätter att uppdraget angående prioritering av investeringsbudget avser fastighetsavdelningen. utgår därför från att nyinrättade fastighetsnämnden återrapporterar detta uppdrag till fullmäktige. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och eget tilläggsyrkande, som ordförande finner att nämnden bifaller. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till budgetprognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. hemställer hos kommunstyrelsen att VAverksamhetens budget revideras enligt budgetprognos förutsätter att uppdraget angående prioritering av investeringsbudget avser fastighetsavdelningen. Tekniska nämnden utgår därför från att nyinrättade fastighetsnämnden återrapporterar detta uppdrag till fullmäktige. Kommunstyrelsen

5 5(19) 4 Ombudgeteringar 2011 TN 2010/0207 Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte använts under ett år ombudgeteras till nästa. Normalt tillåts endast ombudgetering av investeringsmedel. Förutsättningen ska vara att budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. Tjänsteutlåtandet innehåller en sammanställning av pågående projekt för vilka tekniska kontoret begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från år 2010 till år I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Kommunstyrelsen

6 6(19) 5 TN 2011/0009 Beslutsattestanter och ersättare 2011 I samband med en uppdelning av tekniska nämnden from 2011, föreslås att tjänstemän utses till beslutsattestanter och ersättare enligt bifogad förteckning. Nytt beslut ska fattas då förändringar sker. Tekniska direktören har i egenskap av sin befattning generell attesträtt för hela tekniska kontorets verksamhetsområde. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till attesträtt inom nämndens ansvarsområde från. Kommunledningskontoret/ekonomi

7 7(19) 6 TN 2010/0474 Val av ledamot och ersättare till politiska ledningsgruppen för Edsvikens vattensamverkan Danderyds kommun är en av kommunerna som deltar i Edsvikens vattensamverkan. Sedan 2009 finns en politisk styrgrupp med en representant från respektive kommun. utser en av dess ledamöter samt en ersättare till detta uppdrag. s beslut 1. beslutar att utse Carina Erlandsson (M) till ledamot och Jörgen Elfving (C) till ersättare i politiska ledningsgruppen för Edsvikens vattensamverkan. Kommunstyrelsen

8 8(19) 7 TN 2010/0180 Svar på remiss: Detaljplan för transformatorstation, Danderyd 2:7, 2:14 och 2:143, i Anneberg, Danderyds kommun Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplanen för transformatorstationen på utställning. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en transformatorstation och ersätta befintliga upplagsytor vid Anneberg. Synpunkter ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 januari Tekniska kontoret har inget att tillägga. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. tillstyrker detaljplanen för transformatorstationen i Anneberg, Danderyds kommun. Byggnadsnämnden

9 9(19) 8 TN 2010/0516 Svar på remiss: Prövning av den kommunala översiktsplanens aktualitet Vid kommunstyrelsens sammanträde , 93, beslutades bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag inför fullmäktiges prövning av översiktsplanens aktualitet. Kommunledningskontoret anser att det är angeläget att efterhöra samtliga nämnders synpunkter avseende ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därav att översända planen på remiss till samtliga nämnder där svar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 februari Tekniska kontoret föreslår att översiktsplanen bör kompletteras inom områdena dagvatten, ytvattenkvalitet, klimatförändringens konsekvenser, RUFS 2010, Rinkebyskogens naturreservat och nya strandskyddet. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat Yrkande Olov Johansson (S) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag: - Översiktsplanen bör även omfatta markanvändning knutet till kommunens bostadsförsörjningsplan. - Markanvändningsbehovet gällande den inom kommunen bedrivna fritidsbåtsverksamheten bör utredas och vid behov revideras samt inläggas i planen. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Olov Johanssons (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. s beslut 1. överlämnar tekniska kontorets förslag till yttrande, daterat , till kommunstyrelsen. Reservation Olov Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. Reservationen utvecklas skriftligen och biläggs protokollet. Kommunstyrelsen

10 10(19) 9 TN 2011/0020 Avtalsförslag markupplåtelse för bredband Danderyd har markupplåtelseavtal med en mängd aktörer för infrastruktur under mark såsom el och teleledningar. Under våren 2010 tog Svensk infrastruktur kontakt med Danderyds kommun med avsikt att erhålla ett markupplåtelseavtal. Under hösten har diskussioner förts om de närmare villkoren i ett markavtal. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till markavtal som anpassats till den aktuella utvecklingen avseende bland annat kommunens ansvar för utbyggnaden av elektronisk infrastruktur. Avtalet innebär att kommunerna får ett ökat ansvar för samordning av grävarbeten och samförläggning av ledningar för bredband genom bland annat anslutning till den nationella portalen för ledningsanvisning (www.ledningskollen.se). Styrelsen för SKL beslutade att informera kommunerna om det nya förslaget till markavtal. Det avtalsförslag med Svensk infrastruktur AB som nu upprättats är baserat på SKL:s nya avtalsförslag med undantag att Svensk infrastruktur också får möjlighet att lägga ut parallella tomrör som de får rådighet över. Danderyds kommun kan därigenom få aktörer som inte direkt har markupplåtelseavtal med kommunen men som ändock, genom Svensk infrastruktur, nyttjar kommunens mark. Avtalsförslaget har granskats av kommunjurist och tjänstemän på tekniska kontoret. Avtalets ekonomiska villkor ligger i paritet med övriga markupplåtelseavtal gällande bredband och telefoni. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. föreslår till kommunstyrelsen att godkänna förslag till markupplåtelseavtal med Svensk infrastruktur. 2. föreslår kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att ta fram en policy för bredbandsutbyggnad i kommunen. Kommunstyrelsen

11 11(19) 10 TN 2010/0363 Svar på återremiss: Verksamhetsområden för vattentjänster beslutade vid sitt sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att anta tre verksamhetsområden för renvattentjänster, spillvattentjänster och dagvattentjänster enligt bifogad karta att gälla från Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att belysa ekonomiska konsekvenser av nya verksamhetsområden samt förtydliga skillnaden mot senaste beslut om verksamhetsområde från I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. beslutar att lämna tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat , som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter. 2. föreslår kommunfullmäktige att besluta verksamhetsområden för vattentjänster i enlighet med tekniska nämndens förslag, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 12(19) 11 TN 2010/0575 Trädavverkning vid Stockholms golfklubb Stockholms Golfklubb har inkommit med önskemål om avverkning av träd på den mark klubben arrenderar av Djursholms AB genom Danderyds kommun. Den löpande skötseln av området, som bland annat innefattar slyröjning, sköts av klubben själv. Vid mer omfattande gallring krävs samråd med tekniska kontoret. De åtgärder som klubben nu önskar genomföra är relativt omfattande vilket innebär behov av en mer detaljerad bedömning. Matz Hasselbom och Karin Almén har, som representanter för tekniska kontoret, tillsammans med personal från golfklubben besiktigat området. Utifrån detta har klubben inkommit med en skrivelse där önskemålen beskrivits. De beskrivna åtgärderna stämmer väl överens med den gemensamma bedömningen som gjordes på plats. Under de senaste tio åren har endast sparsam avverkning utförts i och kring banområdet. Detta har medfört att solinstrålningen på gräsytorna minskat med dålig tillväxt som följd. Mot bakgrund av detta bedömer tekniska kontoret att de åtgärder som klubben önskar genomföra är skäliga. De innebär inte någon betydande negativ påverkan på vare sig landskapsbild eller ekologi. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. beslutar bevilja trädavverkning enligt önskemål i skrivelse från Stockholms Golfklubb.

13 13(19) 12 Uppdrag; s delegationsordning Förra mandatperioden antog tekniska nämnden den 15 december 2010 en ny delegationsordning. Med anledning av ny mandatperiod tas delegationsordningen upp för översyn av den nya tekniska nämnden. Ordförande föreslår att delegationsordningen ska beslutas om vid nästa sammanträde. s beslut 1. beslutar att ärendet s delegationsordning skall tas upp för beslut vid sammanträde den 16 mars 2011.

14 14(19) 13 TN 2011/0052 Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet ska utse representanter till kommunala pensionärsrådet. En ledamot och ersättare ska utses. s beslut 1. utser Inga Emtell (FP) och Christina Lundqvist (C) som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunledningskontoret

15 15(19) 14 TN 2011/0050 Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet ska utse representanter till kommunala handikapprådet. En ledamot och ersättare ska utses. s beslut 1. utser Tommy Lindgren (FP) till ledamot och Elvy Svennerstål (FP) till ersättare i kommunala handikapprådet. Kommunledningskontoret

16 16(19) 15 TN 2011/0053 Uppdrag; Översyn av infartsparkeringen vid Plantagen, öster om Danderyds sjukhus Trädgårdshandeln Plantagen flyttar under våren 2012 till Enebyängen. När de lämnat är tanken att införliva även den ytan till infartsparkeringen. För att om möjligt få till flera platser redan innan Plantagen flyttar ifrån området föreslår ordförande att tekniska kontoret får i uppdrag att redan nu påbörja arbetet med att se över området i avsikt att om möjligt effektivisera den befintliga parkeringsytan. s beslut 1. ger tekniska kontoret i uppdrag att redan nu påbörja arbetet med att se över området i avsikt att om möjligt effektivisera den befintliga parkeringsytan.

17 17(19) 16 Teknisk handbok TN 2007/0188 Tekniska kontoret startade projekt Teknisk Handbok Bakgrunden till projektet var att ta fram en teknisk standard för VA, väg och park i Danderyds kommun. Tekniska kontoret har nu färdigställt Danderyds Tekniska Handbok. Det innebär att kommunen nu har ett sammanhållet styrande dokument inom området. Det underlättar arbetet både internt och externt. Danderyds Tekniska Handbok beskrivs i dess inledning på följande sätt; Danderyds Tekniska Handbok är en kravspecifikation vid utförande och upprättande av tekniska beskrivningar och ritningar. Handboken är uppdelad i Funktionskrav och Principutföranden, Material- och utförandekrav, Grävningsbestämmelser och Trafikanordningsplan. I delen Funktionskrav och Principutföranden anges den funktion som ska uppnås i en bygg- och anläggningsdel eller ett bestämt principutförande för en byggoch anläggningsdel. Ett funktionskrav ger projektören i uppgift att projektera utförandet i detalj för att uppnå bestämd funktion. Delen Material- och utförandekrav anvisar i detalj vilket material eller produkt som ska användas i en bygg- och anläggningsdel. Här anges också hur ett arbete skall utföras. Projektören skriver in i handlingarna de Material- och utförandekrav som ingår i projektet. Grävningsbestämmelser anger de krav som gäller vid arbeten i kommunens mark. Denna del används som bilaga till Grävningstillstånd. Delar av grävningsbestämmelserna skall även skrivas in i upprättandet av teknisk beskrivning till projekt. Delen Trafikanordningsplan anger de krav som ställs på aktörer som utför arbeten på och invid trafikerad yta. Denna del används som bilaga till godkännande av trafikanordningsplan. Teknisk Handbok skall vara ett levande dokument. Handboken skall kontinuerligt revideras med hänseende på erfarenhetsåterföring från utförda projekt och arbeten."

18 18(19) 17 Övriga frågor Bengt Sylvan (FP) efterfrågar en balanslista för ärenden. Nämndsekreterare Pauline Nobel svarar att en balanslista kommer att utdelas vid nästa sammanträde. Jörgen Elfving (C) frågar om snöupplagens kapacitet och i synnerhet Rinkebyvägens snöupplag. VA- & avfallschef David Johannesson och tf. anläggningschef Olle Wallin svarar att valet av Rinkebyvägen som snöupplag har sin förklaring i att det intill finns ett fördröjningsmagasin som kan hålla större mängder vatten.

19 19(19) 18 Anmälningsärenden Delegationsbeslut 5.7 Parkeringstillstånd utfärdade , Infart/Inverness/Tranholmen/Mörbyområdet Övrigt In- och utgående handlingar, december 2010

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer