Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund (S), Älvdalen Nils Carlsson (C), Mora Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa Lisbeth Mörk-Amnelius (KL), Älvdalen Norman Nils-Åke (M), Älvdalen Lennart Sacrédeus (KD), Mora John Spånberg (C), Mora Håkan Yngström (C), Orsa Jan-Erik Larsén, (C), Mora, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare utses att justera Nils Carlsson Justeringens S:t Mikaelsskolan olats och tid Und if r Sekreterare '//< ' >/ ~ : Paragrafer Ulla Jons skrifter Ordförande? ^ 7 i Lennart Sohlberg Justerande '- ^ i " s\ '_,... - Nils Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datumför anslags nedtagande S:t Mikaelsskolan " /y. 1 Underskrift Ulla Jons

2 Gymnasienämnden Sammanträdesdatum Sida Innehållsförteckning Upprop och godkännande av dagordning 3 4 Uppföljningar Revidering av nämndplan Budget Justering av inackorderingstillägg Sammanträdesplan Rapport från konferenser och möten 11 Marknadsföringsplan 12 Information från kansliet 13 Delgivningar I 4 Kommande ärenden 15 Övriga frågor 16

3 91/2012 Sammanträdesdatum Sida 3 Upprop och godkännande av dagordning Dagordning Nämndens ledamöter ropades upp och dagordningen godkändes med ändringen att ett extraärende, justering av mackordermgstillägg 2013, lades till på dagordningen.

4 92/2012 Sammanträdesdatum Sida 4 Uppföljningar Beslut Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föregående protokoll föredrogs. Underlag för information Föregående mötes protokoll, justerat

5 93/2012 Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: GN 2012/ Revidering av nämndplan Beslut Gymnasienämnden beslutar att måttet: Siljansutbildarna ska erhålla och upprätthålla certifiering för att kunna aclministrera tentamina på distans från alla lärosäten, skrivs in i nämndplanen för under nämndmålet "Säkerställa kompetensförsörjningen i regionen". Gymnasienämnden beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att även föreslå mål för verksamheten som är kvantifierbara. Sammanfattning För att lyfta fram Siljansutbildarnas viktiga roll inom vår verksamhet är det av största vikt att peka ut den roll de har för att säkerställa kompetensförsörjningen i vår region. Av den anledningen föreslås nedanstående mått skrivas in i nämndplanen för under nämndmålet "Säkerställa kompetensförsörjningen i regionen". Bakgrund Förutom att gymnasieskolan behöver ha ett brett programutbud bidrar också Siljansutbildarna på flera sätt till att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen. För att underlätta och säkerställa en hög genomsttömning av högskolestuderande på distans behöver vi kunna erbjuda studenter att skriva sina tentamina på hemorten oavsett vilket lärosäte de är antagna på. För att det ska bli möjligt måste Siljansutbildarna klara vissa bestämda kvalitetskriterier innan de erhåller en certifiering. Nämndmål: Säkerställa kompetensförsörjningen i regionen Mått: Siljansutbildarna ska erhålla och upprätthålla certifiering för att kunna administrera tentamina på distans från alla lärosäten. Detta mått kan i dagsläget inte kvantifieras men måste följas upp och ställas i relation till att elever söker sig till andra utbildningsorter. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att ovanstående mått skrivs in i nämndplanen för under nämndmålet "Säkerställa kompetensförsörjningen i regionen". Diskussion Under diskussion framkom att nämnden även borde ha ett kvantifierbart mål för Siljansutbildarnas verksamhet. Hr

6 93/2012 Sammanträdesdatum Sida 6 Ansvarig genomförande beslutet Nils-Erik Nilsson Återrapportering datum Sändlista Siljansutbildarna Kommunstyrelsen Återrapportering till KC

7 94/2012 Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr GN 2012/ Budget 2013 Beslut Gymnasienämnden beslutat att fastställa nämndens budget föt 2013 enligt fötslag i tjänstesktivelse. Sammanfattning Med följande fördelning på gymnasienämndens verksamheter förväntas en budget i balans Gymnasienämndens Budget år Budget år verksamheter Driftsbidrag Gymnasiesamverkan Gymnasieskola IKE och inackordering/skolskjuts Vuxenutbildning Siljansutbildarna Resultat, tkr 0 0 Driftsbidrag Med anledning av lärarnas löneökningar har driftsbidragen justerats upp med sammanlagt 1460 tkr. Driftsbidragen fördelas enligt samverkansavtalet med tkr från Mora kommun, tkr från Orsa kommun, samt tkt ftån Älvdalens kommun. Vuxenutbildning Ökade kostnadet föt SFI, samt ett förväntat ökat elevantal generellt på vuxenutbildningarna motiverar ökningen av budget 2013 jämfört med Gymnasieskola, IKE och inackordering/skolskjuts, Siljansutbildarna Budget har anpassats efter ett minskat elevunderlag samt ett därmed lägre driftsbidrag. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås fastställa nämndens budget för 2013 enligt förslag i tjänsteskrivelse. /Vi / fl

8 94/2012 Sammanträdesdatum Sida 8 Ansvarig genomförande beslutet Nils-Erik Nilsson Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. Gymnasieförvaltningens ekonom. Utd ragsbestyrkande

9 Sammanträdesdatum Sida 95/2012 ~~ Dnr: GN 2012/ Justering av inackorderingstillägg 2013 Beslut Gymnasienämnden beslutar att inackorderingstillägget för elever inom länet höjs till 1480 kr och att det ligger kvar på 1720 kr för elever utanför länet. Sammanfattning Inackorderingstillägget ska lägst vara 1/30 av basbeloppet. Basbeloppet 2013 uppgår till kr. Det innebär att vi måste öka inackorderingstillägget från nuvarande 1470 kr till 1480 kr. Elever utanför länet erhåller för närvarande 1720 kr. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att inackorderingstillägget för elever inom länet höjs till 1480 kr och att det ligger kvar på 1720 kr för elever utanför länet. Ansvarig genomförande beslutet Nils-Erik Nilsson Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Administrationspersonal, Studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och grundskolan.,1''-

10 96/2012 Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr GN 2012/ Sammanträdesplan 2013 Beslut Gymnasienämnden beslutat att fastställa förvaltningens fötslag till sammanttädesplan 2013 med ändringen att mötet i förslaget till beslut ändras till Beredning GY onsdag kl 0900 S:t Mikaelsskolans konferensrum Gymnasienämnden onsdag kl S:t Mikaelsskolans konferensrum Temadag heldag Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att fastställa förvaltningens förslag till sammanträdesplan Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Kommunsekreterare i Mora, Orsa och Älvdalen Barn- och utbildningsnämnden i Orsa och Älvdalen

11 Sammanträdesdatum Sida 11 97/2012 Rapport från konferenser och möten Beslut Gymnasienämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. Sammanfattning SKLs gymnasiekonferens i Stockholm. Nils-Erik Nilsson, Gunilla Elings-Friberg, Lisbeth Mörk-Amnelius och Lennart Sohlberg har varit i Stockholm på SKLs gymnasiekonferens. Lennart och Nils-Erik redogjorde för insatser man gjort i Canada där man satsat stort på utbildning. Gunilla Elings-Friberg informerade om Karriärssteget. Staten kommer att finansiera och satsa på särskilt duktiga lärare. Syftet är att behålla bra lärare i läraryrket och ge dem alternativa karriärvägar. Lennart Sohlberg informerade om Lärarnätverket etwinning, som bland annat fungerar som ett nätverk liknande Facebook för lärare som har som syfte att främja erfarenhetsutbyte och utbildningsprojekt mellan lärare och skolor inom EU. För närvarande deltar två av skolans lärare i projektet. Lennart Sacrédeus informerade om en undersökning som gjorts som visar försämrad kunskapsutveckling i bland annat matematik bland ungdomar i Sverige och bad skolledningen titta på undersökningen.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 98/2012 Marknadsföringsptan Beslut Gymnasienämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. Sammanfattning Gymnasiechefen informerade om det underlag marknadsföraten Barbro Beus-Yuvu tagit fram, med de händelser som sker under året för marknadsföringen. Nämnden är positiv till underlaget som ger en bra översikt. Det är viktigt att visa elever att man har höga förväntningar på dem och ge dem studiemotivation tidigt på högstadiet. I detta arbete har elever i åk 8 inbjudits till årets Öppet hus och de kommer att bjudas in till en Catwalk under våren för mer information. Möten med Studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan och högstadiet har hållits och fler kommer att hållas i vårt försök att förmå fler elever att stanna kvar och studera på hemmaplan. Utd ragsbestyrkande

13 Sammanträdesdatum 99/2012 Information från kansliet Beslut Gymnasienämnden tackat föt infotmationen och notetat den till protokollet. Rekrytering av rektor Fyta petsonet ska intervjuas till rektorstjänsten i december och början av januari. Ingen av dem som sökt har rektorsutbildning. Våra nya rektorer kommer att gå rektorsutbhdning och kommer att behöva avlastning, därmed kommer vi troligen att anställa två rektorer. Tillträde för rektorerna blit fötsta febtuati ellet fötsta mats.

14 Gymnasienämnden 100/2012 Sammanträdesdatum Sida Delgivningar Inga delgivningar fanns att godkänna. fil,

15 Sammanträdesdatum Sida /2012 Kommande ärenden Ett kommande ätende ät att sätta upp mätbata mål bettäffande studieavbtott.

16 Sammanträdesdatum 102/2012 k" b Övriga frågor Ann-Cattin LofVars lämnade information gällande nöjdhet inom offentlig verksamhet i Sverige.

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer