Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar"

Transkript

1 Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

2 Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning Bakgrund Verksamhet Teknik Samordning Förutsättningar Lösningar Rekommendation och slutsats Resonemang Behovsinventering Framtida användning Slutsats Exempel på lösningar som finns etablerade idag Stockholms läns landsting Region Skåne Region Västra Götaland Andra användningsområden Gertrud Teknikbakgrund Bildhantering Videokonferenssystem Sid 2/14

3 Syfte Syftet med denna rapport är att samla erfarenheter av tekniska lösningar för multidisciplinära konferenser med deltagare från geografiskt skilda platser. I denna rapport kallas dessa för multidisciplinära distansronder. Rapporten syftar till att ge en introduktion till området och aktuella frågeställningar. Avsikten är att bidra till ett underlag för utredningar och diskussioner om utformning av lösningar, samt stöd vid val mellan olika tekniker. Rapporten har också syftet att bidra till att öppna upp för nationella samarbeten. Rapporten belyser tekniska lösningar, men förutsätter inte att läsaren har en teknisk bakgrund, eller är insatt i videokonferensteknik. Rapporten tar inte upp andra frågeställningar om multidisciplinära ronder såsom rutiner, urval av patienter och samordning. Målgrupp Rapporten vänder sig i första hand till dem som inte är experter på videokonferensteknik. Målgruppen är potentiella användare, verksamhetsansvariga, planerare, beslutsfattare, ekonomer och andra som berörs av de möjligheter som tekniken erbjuder. Sammanfattning Videokonferenstekniken gör det möjligt att genomföra gemensamma möten trots att deltagarna finns på geografiskt skilda platser. En fortlöpande teknikutveckling har gjort det möjligt att även kunna genomföra röntgenbaserade distansronder i denna form, trots höga kvalitetskrav på bilder. Sådana ronder genomförs med färdigdiagnostiserade bilder, som presenteras av en radiolog eller annan kliniker. Tillsammans med övriga deltagare bildar man sig en uppfattning om bästa möjliga behandling för patienten. Ett antal olika lösningar för detta har etablerats inom olika landsting och regioner. Lösningarna har baserats på den teknik som har varit tillgänglig, och de olika krav som respektive organisation har formulerat. Lösningarna skiljer sig åt sinsemellan. Detta för med sig att det inte alltid är enkelt att genomföra dessa möten mellan olika landsting och regioner. Teknik är under utveckling för att kunna hantera samverkan av möten med höga bildkrav, mellan landsting och regioner, trots skillnaderna i de tekniska lösningarna. Kostnaderna för videokonferenssystem kan skilja sig mycket från varandra. Trots att önskemålen om ökad prestanda kanske inte är så stora, kan det ändå bli en betydande kostnadsökning. Det är därför att rekommendera att verksamhetens behov utreds noga innan val av teknik görs. Sid 3/14

4 1. Bakgrund 1.1 Verksamhet Videokonferensteknik gör det möjligt att genomföra gemensamma möten trots att deltagarna finns på geografiskt skilda platser. Denna mötesform har etablerats utifrån behov, krav, önskemål och tekniska förutsättningar från olika verksamheter. En tillämpning där verksamhet har sett fördelar med denna mötesform är röntgenbaserade multidisciplinära distansronder. I dessa ronder deltar personer från olika discipliner, exempelvis behandlande läkare såsom kirurg och onkolog, men även remitterande läkare och annan vårdpersonal för att diskutera behandling av patienter. Vinsten för verksamheten med att kunna genomföra dessa från geografiskt skilda platser, är både den uppenbara med minskat resande för att delta i en rond, men även att personer överhuvudtaget kan delta som annars inte skulle kunna vara med. Förutom dessa möten finns det ett ökat antal områden inom utbildning, konsultation och behandling där man ser fördelar med att använda en mötesform som inte kräver att deltagarna befinner sig på samma geografiska plats. 1.2 Teknik Ett videokonferenssystem består normalt av en kodek, kamera och bildskärmar med möjlighet att ansluta en dator, eller annan bildkälla, för att presentera material. Kamera eller videokanal Kodek Presentations- eller grafikkanal När två sådana konferenssystem kopplas ihop överförs både kamerakanalen och presentationskanalen. Det gör att det ena systemet kan visa både bild och grafik från det andra systemet. En kodek kodar och komprimerar bilder och ljud. Sid 4/14

5 Detta kan i sin enklaste form bestå av en vanlig PC med kamera, men ofta används mer avancerad teknik. Oavsett komplexitet kan två eller fler parter delta i en videokonferens. För att fler än två parter ska kunna delta används en brygga. En brygga fungerar som en växelstation som bland annat gör att samtliga deltagare kan få en bild av alla andra, och att alla ser samma presentationskanal. Brygga Ett antal faktorer påverkar kvaliteten på bilderna. En av dem är upplösningen, dvs. hur detaljerad bilden är. Den mäts i hur många bildpunkter bilden har. En annan är uppdateringsfrekvens och anger hur snabbt en bild uppdateras. Både bildskärmen, kodningen av bilden och nätverket för överföringen påverkar dessa faktorer. Tekniken förbättras kontinuerligt, vilket ger nya möjligheter. Till presentationskanalen kan en dator kopplas. Denna kan användas för att visa dokument, presentationer eller till exempel röntgenbilder. System för hantering av digitala bilder för medicinska ändamål är i allmänhet anpassade för bilder med mycket hög upplösning. Detta ställer höga krav på konferenssystemen. Det som är speciellt för röntgenbaserade ronder är att man dessutom vill presentera två kliniska bilder parallellt vilket gör att det krävs speciella lösningar. Inom radiologin lagras bilder i PACS, Picture Archiving and Communication Systems. Ett PACS-system är avsett för att lagra stora mängder detaljrika bilder och presentera dem via stora högupplösta skärmar eller projektorer av god kvalitet. Fler detaljer diskuteras i kapitel 6. Sid 5/14

6 2. Samordning 2.1 Förutsättningar Som framgår längre fram i denna rapport, har olika landsting och regioner valt olika tekniska lösningar för sina multidisciplinära distansronder. Detta begränsar möjligheterna för nationella samarbeten. Redan nu finns behov av att multidisciplinära ronder genomförs med specialister från hela Sverige. I ett sådant scenario måste de lösningar som finns idag kunna kommunicera med varandra. För att möjliggöra kommunikation mellan samtliga tekniska lösningar som landstingen använder idag måste man utgå från de lösningar som är i bruk. I huvudsak finns följande tre lösningar för röntgenbaserade distansronder: Stockholm Läns Landsting med flera andra landsting använder sig av två hopkopplade konferenssystem för att få tillgång till två separata presentationskanaler. Lösningen ställer krav på mottagarens system, för att denne ska få full funktionalitet. Västra Götalandsregionen använder ett avancerat videokonferenssystem, och ställer krav på kvaliteten på överföringen samt mottagarens system. Region Skåne sammanför två bilder till en enda högupplöst bild, vilket kräver hög kvalitet på presentationskanalen. Oavsett teknisk lösning ställer lösningar krav på bryggor och motpartens utrustning. 2.2 Lösningar Ett utvecklingsarbete pågår hos några av leverantörerna av videokonferenstjänster för att göra det möjligt att koppla ihop dessa olika tekniklösningar. Den färdiga lösningen för hopkoppling avses att antingen säljas som en produkt eller tillhandahållas som en tjänst. Skillnaderna i de tekniska lösningarna gör att hopkopplingarna inte är helt enkla att åstadkomma. För lösningen från Stockholms Läns Landsting ska bilder från de dubblerade konferenssystemen översättas antingen till en enda bild, eller två bilder som passar VGR lösning. Västra Götalandsregionen användning av högupplösta kamerakanaler för röntgenbilder måste anpassas till övriga. Region Skåne använder utrustning med en högupplöst presentationskanal för att kunna överföra två parallella bilder. Detta ställer krav på bryggor och andra utrustningar för att kunna hantera denna upplösning. Ett standard videokonferenssystem kan kopplas in till samtliga lösningar, men med begränsningar. Antingen erhålls enbart en av bilderna, eller så blir upplösning lägre. Utvecklingsarbetet förutsätter delvis en utveckling hos leverantörerna av utrustning för videokonferens. Detta för i sin tur med sig en osäkerhet i tidsplanerna för slutleveransen. Sid 6/14

7 3. Rekommendation och slutsats 3.1 Resonemang Ett antal olika tekniska och funktionella lösningar har tagits fram för att hantera multidisciplinära distansronder. En anledning till de olika lösningarna kan spåras till olika utgångspunkter och krav. Samtidigt kommer det att ställas ökande krav på nationell samverkan, vilket i sin tur ställer krav på de olika lösningarna. Det finns två alternativa sätt att hantera detta. Antingen väljs samma typ av lösning av samtliga parter, eller också krävs tekniklösningar för att hantera sammankoppling mellan de olika lösningarna. Gertrud-projektet, som nämns längre fram i rapporten, är ett exempel där man har valt att standardisera lösningen för alla inom en tillämpning. I andra fall som till exempel för multidisciplinära distansronder tillämpas idag olika lösningar, delvis av historiska skäl. 3.2 Behovsinventering Användarna av de olika lösningarna uppges vara mycket nöjda med den teknik och funktionalitet som erbjuds, även om de skiljer sig åt. Samtliga lösningar uppfyller också högt ställda krav. Pilotinstallationer och i viss mån försöksverksamhet har inneburit att många lösningar har fört med sig stora kostnader. För tillkommande installationer i dessa landsting och regioner, samt för landsting som ännu inte har valt lösning, kan kostnadsaspekten komma att spela en större roll i valet av lösning. Det är därför lämpligt att genomföra en mer detaljerad utredning av de krav som olika verksamheter ställer på dessa möten. En sådan inventering bör utreda till exempel vilken bildkvalitet som olika möten kräver, relaterat till kostnad. En stor bild med hög upplösning och hög uppdateringsfrekvens är att föredra, och blir också det första svaret på kravställningen. Det är dock inte självklart att den allra högsta kvaliteten alltid är nödvändig. Om kostnaden för till exempel en högre upplösning blir flerdubbelt högre än för en lägre, är svaret inte längre lika givet. Frågan kan ställas på sin spets: Är det bättre med fem nya mötesrum om dessa löser det efterfrågade behovet, än ett enda med bättre prestanda? Svaret avgörs av om den högre prestandan verkligen är nödvändig eller om den egentligen bara är önskvärd. 3.3 Framtida användning De krav som ställts av multidisciplinära distansronder, har varit drivande för utvecklingen och användningen av denna typ av möten. Gertrud-systemen använder motsvarande tekniker för barnkardiologi. Allteftersom dessa mötestyper finner sin form, och blir allt mer använda, kommer med stor sannolikhet andra verksamhetsbehov av distansmöten att identifieras. Positiva erfarenheter från ett område påverkar andra verksamhetsområden. Sid 7/14

8 Det är sannolikt att nya verksamheter kommer att inse värdet med möten med deltagare på olika geografiska platser. Det är också sannolikt att dessa kommer att identifiera nya och annorlunda krav på lösningar och teknik. När teknikkrav ställs mot kostnader, kommer verksamheternas behov att utredas med mer omsorg. Vissa tillämpningar kan då komma att ha lägre krav än de relativt avancerade lösningar som används idag. Andra kommer att behöva dessa höga krav. Kravet på kostnadseffektivitet kommer dock att bli höga för samtliga. 3.4 Slutsats Valet av teknik och andra lösningar är inte helt självklart. Ett flertal faktorer påverkar dessa val. Verksamhetens behov ska styra lösningen. Dessa behov är dock inte alltid enkla att klargöra, och behöver ofta utredas noga. Utifrån verksamhetens behov väljs sedan den lösning som stödjer vårduppdraget. Därefter kan motsvarande teknik-krav fastställas. Kostnaderna påverkas i hög grad av de teknikval som görs. Verksamhetens teknik-krav bör därför relateras till kostnader och ställas i relation till om vårduppdraget uppfylls. Vilka krav är kostnadsdrivande, vilka måste uppfyllas och vilka kan man avstå från? Behovet av nationell samverkan ökar. Nuvarande och framtida behov av nationell samverkan bör fastställas. Hur påverkar teknikvalet möjligheterna att samverka med andra landsting? Slutligen bör lösningen framtidssäkras så långt som möjligt. En bedömning bör göras av hur teknikvalet kommer att stå sig i en förmodad framtida utveckling. 4. Exempel på lösningar som finns etablerade idag 4.1 Stockholms läns landsting Utgångspunkt Utgångspunkten för lösningen var att tillhandahålla utrustning för att kunna genomföra en traditionell röntgenrond, men med möjlighet till att medverka på distans. Kravet är att läkarna ska kunna arbeta enligt redan inarbetade rutiner och arbetssätt, men att deltagarna inte behöver befinna sig på samma geografiska plats. Rutinerna bygger på användningen av två skärmar. Dessa används normalt för att visa en bild av situationen före och efter en behandling, eller hur situationen har ändrats med tiden. Även om röntgenbilder är vanligt förekommande, så kan andra bildkällor komma till användning i samtliga olika lösningar Tekniklösning Utifrån verksamhetens krav måste lösningen alltså kunna överföra två röntgenbilder med tillräckligt hög upplösning och tillräcklig uppdateringshastighet, tillsammans med en kamerakanal med bild på konferensdeltagarna. Sid 8/14

9 Lösningen skapades utifrån de förutsättningar som fanns vid införandet Sedan dess har tekniken utvecklats och i Stockholm Läns Landsting har succesivt utrustningar uppgraderats för att få bättre prestanda. Eftersom lösningen ska tillhandahålla två presentationskanaler med tillräckligt god kvalitet, så valde man att basera lösningen på två samverkande videokonferenssystem. Varje enhet består av två sammankopplade videokonferenssystem, se avsnitt 1.2. De två systemen byggs ihop med ett gemensamt styrsystem. Styrsystemet gör det möjligt att enkelt koppla upp och hantera båda systemen. Styrsystemet gör att båda systemen ur användarsynpunkt uppfattas som ett enda system. Det sammanbyggda systemet har fått benämningen Röntgencontainer. Varje enhet har två kamerakanaler och två presentationskanaler. Varje presentationskanal används för en röntgenbild. En kamerakanal används för bild på deltagarna, den andra är överflödig. Resultatet blir ett system med tre skärmar eller projektorer, en för vanlig kamerabild över deltagare och två för röntgenbilder. Eftersom två videokonferenssystem har byggts ihop, kräver denna lösning dubbelt så mycket kapacitet för hopkoppling med andra system. Det går till exempel åt dubbel kapacitet i bryggor för flerpartsmöten. För att hantera deltagare som inte har tillgång till en röntgencontainer utan deltar från ett vanligt videokonferenssystem så låter man deltagaren koppla in sig på kamerakanalen och den ena presentationskanalen. Nackdelen är att deltagaren då går miste om den andra presentationskanalen vilket gör att deltagaren ser bara en av de två röntgenbilderna. Röntgencontainerlösningen används inom Stockholm Läns Landsting normalt i vanliga röntgenronds- eller konferensrum. Lösningen förutsätter att motparten har en liknande utrustning, för att kunna erhålla båda bilderna. Enkla system kan användas av en motpart, men då erhålls enbart en av de två bilderna Tillämpningsområden I dag används röntgencontainersystem av mer än 26 sjukhus i Stockholms läns landsting samt ett flertal andra landsting. Huvudsakligen används systemen för behandlings- och beslutskonferenser av olika slag, främst inom cancervård, men också i undervisning. Idag visas även fler rörliga bildsekvenser Kostnader Kostnaden för denna lösning påverkas av att varje enhet baseras på två samverkande videokonferenssystem, samt att varje enhet kräver ett separat styrsystem för sin hantering. Styrsystemet byggs ofta ihop med rumsteknik för styrning av belysning, ventilation med mera. 4.2 Region Skåne Utgångspunkt Utgångspunkten för lösningen är att denna typ av möte ska kunna samordnas av läkare med en annan specialitet än röntgenläkare. Röntgenläkarens roll är mer konsultativ, än sammankallande Sid 9/14

10 och styrande av mötet. Den sammankallande läkaren kan exempelvis vara den behandlande kirurgen. Mötesrummet har utformats utifrån denna syn på användningen. Bland annat har stor vikt lagts vid att samtliga deltagare ska kunna ha ögonkontakt. En ytterligare utgångspunkt har varit att göra det möjligt att enkelt ansluta även enklare standardiserade videokonferenssystem Tekniklösning Mötesrummets utformning frångår den utformning som ett traditionellt mötesrum för röntgenronder har. En väsentlig skillnad är att deltagarna inte placeras på flera rader, biosittning. Samtliga deltagare placeras i stället så att de kan se varandra. Detta åstadkoms genom att rummet har två bågformade bord, placerade mitt emot varandra. Bildskärmar placeras framför och nedanför, samt bakom och ovanför motstående bord. Detta gör bildskärmarna väl synliga utan att skymma någon mötesdeltagare. Samtliga deltagare har möjlighet att använda egen dator. De bildvisande diagnostiska specialiteterna har tillgång till fasta arbetsstationer med visningsprogram för PACS, PET/CT, patologi och ultraljud. Hopkoppling mellan två konferenssystem av detta slag sker på samma sätt som för standardiserade videokonferenssystem. Hopkoppling med fler system, som alltså kräver en brygga, kan ge problem då många bryggor ännu inte kan klara den höga upplösningen som systemen använder. Inom region Skåne förekommer stående bilder i format 4:5 för PACS-system. Två sådana 4:5 bilder sammanförs till en 16:10 bild, och överförs i videokonferenssystemets presentationskanal mellan mötesrummen. Ett önskemål är att överföra denna med full HD-kvalitet, dvs. 1080p. Lösningen färdigställdes våren Läs mer om bildkvalitet i avsnitt Tillämpningsområden I flera konferenser används lösningen för tvåpartskonferenser för samverkan mellan Malmö och Lund, och i andra konferenser används den för att knyta in remitterande läkare från sjukhus i södra sjukvårdsregionen, då standard videokonferenssystem används på dessa sjukhus. Några konferenser har nationell karaktär, bland annat barnkardiologi då Gertrud-system används från anslutande sjukhus Kostnader Uppbyggnaden av ett mötesrum utformat efter verksamhetens krav på multidisciplinära distansronder för med sig ett antal extra kostnader. Lösningen innefattar ljussättning, möblernas form, ljudupptagning och skärmar. Den innefattar även hopkoppling av systemen, och utflyttning av all datorkraft till ett separat rum av bullerskyddsskäl. Sid 10/14

11 4.3 Region Västra Götaland Utgångspunkt Utgångspunkten för lösningen i Västra Götaland är att röntgenläkare och övriga deltagare i röntgenronder kräver så bra bildkvalitet som möjligt. Vid demonstrationer önskar man samma höga kvalitet som vid diagnosarbete. Detta innebär att stort fokus för lösningen är bildkvalitet Tekniklösning Lösningen infördes 2011 och är alltså en relativt ny lösning inom VGR. Den baseras på den senaste tekniken för kodning och överföring av bilder vilket ger möjlighet att utnyttja tre kanaler (kamerakanalen och de både röntgenbilderna) med mycket hög kvalitet. Förutsättning för att delta är att andra deltagare har utrustning av motsvarande nivå. För att genomföra flerpartssamtal måste bryggan erbjuda samma höga kvalitet. Idag finns den kvaliteten om man använder bryggans kamerakanal. Det innebär att tre sådana kanaler måste tas i anspråk, dvs. tre av bryggans tillgängliga uppkopplingar går åt till varje deltagare. Parallellt med denna lösning används i regionen en streaming-lösning. Denna teknik kräver mindre av mottagarsidan, men har några nackdelar. En av dessa är en tidsfördröjning på fem till tio sekunder, vilket gör att den inte passar lika bra till ronder och konferensändamål som för deltagare som enbart är åhörare. Ett annat problem är att streamingtjänster utnyttjar brandväggsportar som normalt inte är öppna, och därmed kan kräva speciell hantering för varje möte. Streaming-tjänster medför också ett problem med åtkomstkontroll. Vid en videokonferens har deltagarna, och speciellt konferensledaren, kontroll över vilka som deltar och har möjlighet att logga ut till exempel ett tomt konferensrum. En streaming-tjänst kan följas av deltagare som inte är kopplade till mötet, och det är inte lika självklart hur åtkomstkontrollen ska utformas. Då informationsinnehållet i mötena ofta är känsligt ur sekretessynpunkt, så är detta ett problem som måste hanteras. Utrustningen finns i vanliga konferensrum, där de gemensamma skärmarna normalt placeras på en av kortväggarna Tillämpningsområden Huvudsakligen används systemen för behandlings- och beslutskonferenser Kostnader Kostnaden påverkas av valet av dagens högsta nivå av kodning och överföring. Detta påverkar kostnaden för utrustningen. Vid flerpartssamtal påverkas även kostnaden för hopkoppling, då fler uppkopplingar behövs för varje deltagare. Sid 11/14

12 5. Andra användningsområden 5.1 Gertrud Utgångspunkt Gertrud-projektet utgår från behovet av ett antal mobila videokonferenssystem, utplacerade på strategiskt utvalda sjukhus runt om i landet. Syftet är att skapa möjligheter till konsultationer angående barnhjärtan, med ett fåtal nationella specialister. I kravbilden ligger upplösning i full HD, den bästa tillgängliga, för överföring av ultraljudsbilder. Vidare finns höga krav på uppdateringsfrekvens, 60 bilder/s, baserad på den höga hjärtfrekvensen hos barnhjärtan. I kravbilden ligger dessutom ett lågt pris Tekniklösning En relativt avancerad lösning har valts. Lösningen är samma som den som valts av VGR. Denna konfigureras så att två 1080p60 kanaler används, vilket ger önskad upplösning och uppdateringsfrekvens på bilderna. Samtliga enheter är av samma slag, vilket möjliggör kommunikation parvis mellan samtliga enheter med samma kvalitet. Lösningen består av en sammanbyggd enhet med all teknik och skärmar samlade. Den är inte anpassad efter en speciell lokal Tillämpningsområden Lösningen är avsedd för videomöten för barnkardiologi. Lösningen baseras på vanligt förekommande teknik, visserligen av hög kvalitet, och kan därmed även användas för vanliga videomöten Kostnader Totalt 35 enheter har upphandlats till ett mycket lågt pris. Kostnad för ytterligare enheter av likvärdigt slag är svår att uppskatta, då den ursprungliga upphandlingen är avslutad. 6. Teknikbakgrund 6.1 Bildhantering Upplösning Med upplösning avses antalet bildelement i en bild, ofta angivet som antal i horisontell respektive vertikal led. Sid 12/14

13 Upplösningen kan anges med begreppen VGA, SVGA (eller UVGA), XGA, SXGA med flera. I uppräkningen ovan är de ordnade i ökande upplösning. För dessa upplösningar är formatet 4:3 (bredd:höjd). Detta format används för äldre PCskärmar. Alltmer vanligt är att använda ett bredare format, ofta 16:9. Detta format är vanligt förekommande på dagens TV-skärmar. Det finns upplösningar definierade som motsvarande ovanstående i detta bredare format. Exempelvis är WVGA en 16:9 variant av VGA, där W står för Wide. HD TV är definierat som 16:9 format med en höjd på minst 720, dvs. 1280:720. Full HD avser en höjd på minst 1080, dvs. 1920: Uppdateringsfrekvens Uppdateringsfrekvensen påverkar också upplevelsen av bildkvalitet. För låg uppdateringsfrekvens får rörelser i bilden att bli ryckiga. En för hög uppdateringsfrekvens kan däremot vara överflödig, då ögat och hjärnan ändå inte förmår tolka informationen. För film valdes tidigt 24 bilder/s. I TV och video-sammanhang anges motsvarigheten med 24p, där p anger att hela bilden uppdateras 24 gånger per sekund (progressive). Andra använda uppdateringar är 25p, 30p, 50p och 60p. En teknik finns för uppdatering av halva bilden i taget, enbart varannan rad. Detta anges med främst 50i och 60i (interlaced). Eftersom bara halva bilden uppdateras motsvarar 25p och 50i varandra. Vid snabba rörelser märks dock skillnader mellan dessa HD För att definieras som HD TV krävs minst upplösningen 720 i vertikal led och 24 uppdateringar per sekund. Vanligt förekommande är 720p30 eller 1080p30. Tidigare har videokonferensbryggor enbart hanterat HD, 720p i presentationskanalen, men bryggor för full HD börjar bli tillgängliga PACS System för bildbehandling för medicinska tillämpningar, Picture Archiving and Communications Systems, hanterar bilder med mycket hög upplösning. Vanligt förekommande är presentation av bilder i 4:3 format, men stående 4:5 förekommer också. 6.2 Videokonferenssystem Leverantörerna av videokonferenssystem och bryggor har prioriterat kamerakanalen vad gäller upplösning och uppdateringsfrekvens. Normalanvändningen av presentationskanalen är visning av enklare datorbilder med lägre krav än visning av röntgenbilder. Exempelvis finns det utrustning som hanterar 1080p30 för kamerakanalen, men inte för presentationskanalen. Uppkoppling av presentationskanalen sker dessutom på ett annat sätt än kamerakanalen. Detta för bland annat med sig nackdelar när presentationskanalen ska samordnas för system med olika prestanda. Sid 13/14

14 Bakgrunden till detta är att kraven på presentationskanalen normalt är lägre från verksamheter utanför hälso- och sjukvård. Presentationskanalen används ofta enbart för att visa dokument eller presentationer. Det kan medföra att röntgenbilder inte kan visas i önskad kvalité med befintlig utrustning En produkt, Cisco C90, hanterar ett flertal in- och utgångar, och är flexibelt konfigurerbar. Detta innebär att en och samma enhet kan agera som till exempel tre kamerakanaler. Då kan kamerakanaler användas även för till exempel röntgenbilder, vilket ger, hög upplösning och uppdatering samt bättre anpassning till system med olika prestanda. Detta utnyttjas av några av lösningarna. Sid 14/14

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Termer... 7 3. Generella förutsättningar... 7 4. Tidigare

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar 1(6) Uppföljning vård på distans och mobila lösningar Inledning Detta dokument är en kortfattad sammanställning av de utvecklingsaktiviteter som pågår eller genomförts det senaste året inom området för

Läs mer

Riktlinje för distansmöten

Riktlinje för distansmöten 1/5 2015-05-04 Dnr: -2015-00044 Riktlinje för distansmöten 2/5 2015-05-04 Dnr: -2015-00044 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Dokumentets syfte... 3 1.2 Versionshantering... 3 1.3 Målgrupp... 3

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Lindholmen Conference Centre

Lindholmen Conference Centre Lindholmen Conference Centre Lindholmen Konferenshall, kapacitet 600 personer i biosittning I priset för Lindholmen Konferenshall ingår projektor, projektorduk, konferensljud och ljus samt tekniker. Projektor

Läs mer

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie Nationell flerpartstjänst En pilotstudie 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Om piloten... 2 4. Resultat... 3 4.1 Administration av piloten av projektet... 3 4.2 Intryck från användarna... 3 5. Norge har

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80% av det planerade förändringsarbetet efter 3 år Utan sådan

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Patientansvarig läkare

Patientansvarig läkare Patientansvarig läkare för en bättre läkarkontinuitet Sammanfattning av rapporten: Patientansvarig läkare, 2015 1 Sveriges läkarförbund 2015 Susann Asplund Johansson, utredare Camilla Damell, utredare

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar kamera av Hertz 6 Mötesinställningar Outlook klient 7

Läs mer

Ledande internationellt traumasjukhus strukturerar om patientvården med teknik. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledande internationellt traumasjukhus strukturerar om patientvården med teknik. Unfallkrankenhaus Berlin Ledande internationellt traumasjukhus strukturerar om patientvården med teknik Unfallkrankenhaus Berlin (Akutsjukhus, Berlin) www.ukb.de Över 1 000 anställda Tyskland Hälso- och sjukvård Unfallkrankenhaus

Läs mer

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte Riktlinje Process: Hantera personuppgifter/informationssäkerhet Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-10-21 Faktaägare: Ann-Katrin Axelsson, Informationssäkerhetsstrateg Fastställd av: Jan Cserpes,

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Request For Information () Lösningar för stora konferensrum och Ljudförstärkning av övriga konferensrum Diarienummer Sista svarsdag 2016-07-01 1 1 Inledning Försäkringskassan IT erhåller idag en intern

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR

PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR Utkast 2003-07-15 Sida 1 (10) PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR Presentationsutrustningar... 1 Allmänt/användning...2 Systemöversikt... 2 Övergripande system- och produktbeskrivning...2 Enkel presentationsutrustning...4

Läs mer

Videokonferens i verkligheten

Videokonferens i verkligheten 1 Videokonferens i verkligheten Teknik i förhandlingssal Domstolsverket och Sveriges domstolar Sveriges domstolar Allmänna domstolar Tingsrätter Hovrätter Högsta domstolen Nämnder Förvaltningsdomstolar

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt

Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt Oskarshamns sjukhus Akut förbättring Dåliga flödestider på akuten Start av eget Projekt Akut medicinska spåret Akut förbättring ett nationellt projekt

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Cisco Jabber Video 4.88

Cisco Jabber Video 4.88 Cisco Jabber Video 4.88 Innehåll Beställa Jabber konto.2 Installation.2 Komma igång..3 Överblick.3 Videokonferensfönstret 5 Flerpartsmöte/videobrygga..6 Problemlösning..7 1 Beställa Jabber konto Använd

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt Effektivare vård Göteborgsregionens kommunalförbund 160127 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Uppdraget enligt dir 2013:104 Ge förslag på åtgärder

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Bokningsportal Video- och distansmöte

Bokningsportal Video- och distansmöte Bokningsportal Video- och distansmöte Innehåll 1. Inledning... 3 2. Åtkomst och bokning... 4 2.1 Boka ett permanent mötesrum... 5 2.2 Boka ett tillfälligt mötesrum... 6 2.3 Ändra en bokning... 7 Revisionshistorik

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT Dnr V 2013/970 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Universitetsledningens stab Beslutsdatum 2014-01-20

Läs mer

att inleda upphandling av kärnsystem inom ramen för 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

att inleda upphandling av kärnsystem inom ramen för 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö Landstingsstyrelsens förvaltning 2016-04-04 LS 2015-1308 Handläggare: Pia Venäläinen Landstingsstyrelsens innovationsberedning Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden?

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Svensk förening för Glesbygdsmedicin den 7 april 2016 Agneta Karlsson Statssekreterare Vården står inför stora utmaningar Allt fler äldre med kronisk sjukdom

Läs mer

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till vård på distans

Läs mer

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16 Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR Region Skåne Niklas Sundler IT-direktor och IT-chef i Region Skåne niklas.sundler@skane.se Datum 2012-11-16 1 (5) Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

Vårt erbjudande. Arbetsmöten

Vårt erbjudande. Arbetsmöten Vårt erbjudande Arbetsmöten Framtiden är sig inte riktigt lik. Många unga medarbetare arbetar lika gärna hemma eller på ett café som på jobbet. Och åtta till fem är inte arbetstid, utan en del av dygnet.

Läs mer

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk kompetens Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Public. Digital Diagnostik. - nyckeln till effektiv cancerbehandling.

Public. Digital Diagnostik. - nyckeln till effektiv cancerbehandling. Public Digital Diagnostik - nyckeln till effektiv cancerbehandling. Utnyttja det som redan existerar Kör verksamheten i dual mode Bygg er framtid Public Verksamhet är IT och IT är verksamhet TRADITIONELL

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer