Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012"

Transkript

1 Folkhälsoenheten Sara Maripuu Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av de elva nationella folkhälsomålen och därmed en viktig förutsättning för att nå det övergripande målet. Inget av de övriga folkhälsomålen är på organisatorisk nivå, vilket tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar i arbetet. Hälso- och sjukvårdens stora kontaktyta mot allmänheten möjliggör att kunskap om samband mellan hälsa, välbefinnande och levnadsvanor sprids till olika målgrupper och diskuteras i enskilda patientmöten. Medlemskapet i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) går nu in på sitt tredje år, och den förstärkta hälsoorienteringen börjar alltmer genomsyra landstingets hela verksamhet. Den nya missionen Att inspirera till hälsa bidrar också starkt till detta. Hälsoorienteringen innebär att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder integreras i sjukvårdande processer och vårdkedjor. Det innebär också att vårdgivare har strategier för ett hälsofrämjande förhållningssätt i mötet med patienten. Detta förhållningssätt bygger på patientfokusering, delaktighet och empowerment. Det hälsofrämjande perspektivet finns också när det gäller landstingets medarbetare och arbetsplatser. Det handlar om att integrera hälsofrågor i de aktiviteter som redan görs gällande arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. Landstingets ökade hälsorientering kan på olika sätt bidra till att utjämna hälsoskillnader som beror på socioekonomiska faktorer, funktionsnedsättning, etnicitet, kön m.m. dvs. åstadkomma en mer jämlik hälsa hos länets befolkning. Handlingsplanen för 2012 innehåller förslag om uppföljning och utveckling av redan påbörjat hälsofrämjande arbete samt förslag på nya processer och aktiviteter för att ytterligare förtydliga landstingets hälsoorientering. Folkhälsoenheten samordnar arbetet och den samverkan som krävs, internt i landstinget och med externa aktörer. Förslagen presenteras utifrån nätverkets fyra perspektiv.

2 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1 Patientperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, t.ex. patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor. Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor integreras med arbetet. Detsamma gäller för stora delar av landstingets långsiktiga folkhälsoarbete. Syftet med de följande förslagen är att förstärka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt, kunskap och metoder i landstingets patientarbete. 1.1 Information till chefer De centrumledningsgrupper som har ett direkt patientarbete erbjuds information om Socialstyrelsens riktlinjer, HFS-arbetet samt den fortbildning och det material som hittills är framtaget. Diskussioner förs om vilket stöd respektive enhet behöver för att kunna arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Med start under våren Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 1.2 Fortbildning Sedan 2009 har folkhälsoenheten tagit ansvar för att samordna de utbildningar som hänger samman med landstingets förstärkta hälsoorientering. Dessa ligger mycket väl i linje med Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. I riktlinjerna framhålls särskilt att landsting och regioner bör erbjuda vårdgivare möjlighet till fortbildning i metoder och kunskap. I slutet av 2011 reviderades det utbildningserbjudande som presenterades första gången vid ett chefsmöte våren Alla verksamheter inom landstinget har tillgång till erbjudandet, i skrift och via landstingets hemsida. Satsningen utvärderas med stöd av FoU Kronoberg. Pågår sedan Under 2012 ordinarie budget för folkhälsoenheten.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1.3 Verktyg och modeller för samtal, kartläggning och rådgivning samt informationsmaterial De åtgärder som presenteras i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bygger på rådgivning i någon form. Det förutsätter att hälso- och sjukvården har konstaterat att personen upplever sig ha ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga det bygger på kartläggning och samtal. Kartläggningen kan förstärkas genom användning av enkäter, bedömningsformulär och undersökningar. Rådgivningen kan förstärkas med olika tillägg och informationsmaterial. Redan i väntrummet kan patienten få adekvat information genom posters, TV-skärmar och broschyrer. Folkhälsoenheten utarbetar kontinuerligt verktyg och modeller för arbetet. Detta sker i nära samarbete med berörda verksamheter samt informationsavdelningen. Pågår sedan Under 2012 ordinarie budget för folkhälsoenheten. 1.4 FaR-organisationen Under 2011 avslutades landstingets implementeringsprojekt gällande Fysisk aktivitet på Recept, FAR. Från och med juli 2011 är 2,0 länsövergripnade tjänster som receptmottagare knutna till Primär- och rehabcentrum. Folkhälsoenheten har det strategiska ansvaret för fortbildning, informationsmaterial m.m. som rör FaR. FaR-arbetet pågår sedan Fiananiering via anslaget för särskilda insatser avseende folkhälsoarbete. 1.5 Kompetensförstärkning/Specialiserad hälsomottagning Behovet av en enhet med specialistkompetens gällande ohälsosamma levnadsvanor har identifierats i flera rapporter och planer inom landstinget. Genom Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tydliggörs behovet ytterligare. En översyn behöver nu göras av det framtagna förslaget till en länsgemensam specialiserad hälsomottagning för vuxna. Översyn av framtaget förslag och fortsatt diskussion under Frågan om finansiering behandlas i ordinarie budgetprocess inför 2014.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1.6 Hälsofrämjande arbete i ett jämlikhetsperspektiv samverkan med andra aktörer Nationella rapporter och kartläggningar visar att hälsan i befolkningen är ojämnt fördelad. Socialt utsatta grupper har generellt sämre hälsa. Det handlar om grupper med lägre utbildning och sämre ekonomi men också om människor från andra kulturer. Även i grupper med olika typer av funktionsnedsättningar finns många med sämre hälsa beroende på ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Under 2011 har diskussioner förts med andra aktörer och detta arbete bör fortsätta under Det handlar bland annat om samverkan med Växjö kommuns nya medborgarkontor. Fortsatta diskussioner inom landstinget och med tänkbara samverkanspartners. Ordinarie budget 2011 för folkhälsoenheten. 1.7 Uppmärksamhetsveckor Statens folkhälsoinstitut initierar årligen uppmärksamhetsveckor utifrån tema Tobak, Alkohol och Ett friskare Sverige om goda matvanor och fysisk aktivitet. Syftet med dessa veckor är flera: att stimulera beröda aktörer i samhället i sitt utvecklingsarbete med det aktuella temat att stimulera till samverkan mellan aktörer att öka kunskapen generellt i samhället att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov Även HFS-nätverket kopplar olika aktiviteter till dessa veckor. Fortsatt aktivt arbete med temaveckor under Ordinarie budget 2012 för folkhälsoenheten. 2 Medarbetarperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att bli modellbildare för den goda arbetsplatsen. Detta stämmer väl med det personalstrategiska målet i landstinget som är att vara en attraktiv arbetsgivare, med fokus på hälsa, utveckling och arbetsglädje. Att ha ett arbete är generellt sett en hälsofaktor. Men det handlar också om att det arbete man har stödjer en positiv hälsoutveckling. Syftet är att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv för den enskilde medarbetaren. Huvudansvaret för detta arbete ligger hos HR-avdelningen men folkhälsoenheten samverkar i flera aktiviteter.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Syftet med de följande förslagen är att främja en positiv hälsoutveckling hos medarbetare. 2.1 Hälsofrämjande arbetsplats Med syfte att ytterligare förtydliga och förstärka landstingets arbetsmiljöarbete i en hälsofrämjande riktning föreslås att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta en modell för Hälsofrämjande arbetsplatser inom Landstinget Kronoberg. Arbetsgruppen kan förslagsvis bestå av representanter från friskvård- och hälsoenheten, folkhälsoenheten, HR-avdelningen samt några verksamheter. Arbetet bör ta avstamp i landstingets pågående arbetsmiljöarbete samt i det arbete som görs inom ramen för nätverket HFS och dess temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser. Ett förslag utarbetas under våren Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.2 Arbetsmiljö- och Ledarskapsutbildningar Sedan 2010 ingår kunskap om och diskussioner kring hälsobegreppet i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen, och sedan 2011 också i ledarskapsutbildningen. Utbildningarna genomförs på liknande sätt under Ordinarie budget 2012 för dessa utbildningar. 2.3 Tobakspolicy Ett minskat tobaksbruk är en av de viktigaste delarna i ett hälsofrämjande arbete. Landstinget har sedan 1988 en tobakspolicy. Denna anger inriktningen för landstingets arbete för ett minskat tobaksbruk och helt tobaksfria miljöer. Den syftar också till att underlätta, stödja och uppmuntra individer till tobaksfrihet. Till del är efterlevnaden god, men det finns flera faktorer som kan förtydligas. En översyn och eventuellt en revidering bör göras. Fortsatt process kring frågan under våren Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.4 Hälsoinspiratörer Modellen med hälsoinspiratörer har funnits sedan Uppdraget har under åren förändrats från att vara informationsbärare till att bli mer proaktiva i arbetet med friskvård för medarbetare. Friskvård- och hälsoenheten är

6 LANDSTINGET KRONOBERG (9) huvudansvariga för att hålla ihop modellen. Folkhälsoenheten samverkar i kunskapsförmedling. Under 2012 planeras bland annat information om Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i samband med sedvanliga träffar. Våren 2012 Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.5 Hälsovecka 2012 För sjunde året i rad arrangeras en hälsovecka för all personal inom landstinget. Syftet med veckan är att stimulera medarbetare och arbetsplatser till ökad förståelse för hur hälsa främjas, vad man kan göra själv och vilka frågor en arbetsplats kan jobba vidare med. Veckan erbjuder olika aktiviteter och inspirationsföreläsningar. Friskvård- och hälsoenheten är huvudansvariga, och sedan 2010 är folkhälsoenheten medarrangör Vecka 16, april. Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.6 Hälsotrampare ett hälso- och miljöprojekt Under 2011 genomförde landstinget ett cykelprojekt i samverkan med Växjö Kommun. Syftet var att minska bilåkandet till och från arbetet. Drygt 70 medarbetare erbjöds en hälsoenkät, konditionstest, viss utrustning samt deltagande i cykelkampanjen SydostTrampar, mot att cykla minst tre dagar i veckan till och från arbetet. Projektet föll väl ut. Därför erbjuds nu alla medarbetare en fortsättning. Erbjudandet kommer att ingå som en ny del i den friskvård som landstinget redan erbjuder sina medarbetare. För att kunna registrera cyklade km behöver varje deltagare en cykeldator. En upphandling av cykeldatorer genomförs därför och innebär att landstingets medarbetare kan köpa sådana till ett lägre pris. Av resursskäl erbjuds dock varken hälsoenkäter eller cykeltester. Sex-veckors-perioder under vår och höst. en för projektet 2011 täcker även kostnaderna för Befolkningsperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Samarbete mellan landsting, kommuner och andra aktörer framhålls i alla styrdokument för folkhälsoarbete. Det är av stor vikt att samverka för att uppnå långsiktiga och hållbara förändringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar när det gäller att förmedla kunskap om hälsa, ohälsa och sjukdom. En jämlik hälsoutveckling på befolkningsnivå är den övergripande målsättningen. I arbetet med en ny länsgemensam folkhälsopolicy har två områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera. Det handlar om barns och ungdomars hälsa samt om frågor gällande alkohol, tobak, narkotika och doping (ANDT-frågor). Syftet med de följande förslagen är att främja folkhälsan i samverkan inom länet. 3.1 Information till länets befolkning Informationsflödet om hälsa och olika aspekter på hälsobegreppet är stort. Av det skälet är det särskilt viktigt att landstinget erbjudet länets befolkning korrekt information och kunskap om sambandet mellan hälsa, levnadsvanor och välbefinnande. Användning av olika informationskanaler inklusive sociala medier samt samverkan med externa aktörer möjliggör att information kan erbjudas på nya sätt och till nya grupper. Under 2012 kommer bland annat en utställning tänkt för bibliotek eller liknande lokaler att erbjudas alla kommuner. Det kommer också att finnas möjlighet att boka in en öppen föreläsning av personal inom folkhälsoenheten. Allt arbete gällande information sker i nära samverkan med informationsavdelningen. Under hela Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 3.2 Barns och ungas hälsa i Markaryds kommun Sedan våren 2010 samverkar landstinget med Markaryds kommun i ett projekt kring barns och ungas hälsa. Visionen för projektet är Tillsammans skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor samt goda levnadsvanor. Barns och ungas hälsa är en angelägenhet för alla! Syftet är att få till fungerande samverkan. Särskilda projekt- och utvärderingsplaner finns. Projektet pågår till halvårsskiftet Kommunen och landstinget samfinansierar en projektledare på 50 % under två år. Landstingets del betalas från vårdcentralen i Markaryd samt från ordinarie budget 2012 för folkhälsoenheten. Utvärdering En samlad utvärdering görs med stöd från FoU Kronoberg.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 3.3 Markus Rydh en pedagogisk modell för samverkan runt barns och ungas hälsa Diskussioner pågår med Linnéuniversitetet gällande vidareutveckling av Markarydsprojektet. Syftet är att utveckla en pedagogisk modell för interprofessionellt lärande och samarbete. Modellen ska vara möjlig att generalisera till andra kommuner. I skapandet av en pedagogisk modell är avsikten att utgå ifrån den modell som används inom projektet Linnéa Kronoberg. Projektplanering och förankring under våren. Eventuell projektstart hösten För att genomföra detta projekt krävs extern finansiering. Utvärdering Linnéuniversitetet i samverkan med folkhälsoenheten. 3.4 Samverkan med länets skolsköterskor Barn och ungdomar bör ha en mycket hög prioritet i samhällets samlade hälsofrämjande arbete. Ytterst få börjar till exempel röka efter 18 års ålder. Landstinget behöver därför samverka med förskola och skola. Skolhälsovården kan då vara en länk. Folkhälsoenheten samverkar redan med skolsköterskorna i länet, och denna samverkan kommer ytterligare att förstärkas under Det handlar bland annat om gemensamma informationsinsatser och pedagogisk material till barn, ungdomar och föräldrar samt om gemensamt lärande för professionella. Under hela Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 3.5 Hälsoäventyret - en verksamhet för barn och ungdomar/kultur i vården/arabyprojektet Hälsoäventyr är en modell som bygger på upplevelsepedagogik gentemot barn och ungdomar. Modellen finns i flera landsting och kommuner och folkhälsoenheten har sedan tidigare utarbetat ett förslag som skulle kunna genomföras i Landstinget Kronoberg. En satsning på ett hälsoäventyr ligger väl i linje med de preventiva insatser som diskuteras utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, cancerplanen och de långsiktiga folkhälsomålen inom landstinget. Inom ramen för diskussioner om samverkan i länet runt kultur, hälsa och vård har samtal förts med Smålands Museum om en utställning med arbetsnamnet Hälsa i ett evolutionärt perspektiv. Som en del i ett årslångt projekt diskuterades hälsoäventyrer som en aktivitet riktad till förskole- och skolbarn. Även i diskussioner med Växjö kommun har en användning av förslaget kring Hälsoäventyret diskuterats, och då med en koppling till Arabyprojektet.

9 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Fortsatta diskussioner med berörda samverkanspartners. Fortsatt diskussion om finansiering. 4 Styr- och ledningsperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård mer och bättre vård för pengarna!. En viktig faktor för att kunna värdera effektivitet är att använda adekvata mått och indikatorer. Allt utvecklingsarbete gällande kvalitet och patientsäkerhet kräver också uppföljning. Årliga mätningar görs genom HFS-nätverket både nationellt och på EU-nivå. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller också ett antal indikatorer som landstingen och regionerna bör förhålla sig till och följa upp över tid. Syftet med följande förslag är att vidareutveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande mått och indikatorer. 4.1 Mätningar inom HFS-nätverket Landstinget fortsätter att aktivt delta i nätverkets nationella mätningar. Folkhälsoenheten samordnar arbetet. 4.2 Indikatorsarbete inom landstinget Under våren 2012, med start i en workshop i februari, kommer diskussioner att föras i syfte att fastställa ändamålsenliga indikatorer och mått. Detta skapar förutsättningar för bättre nationella jämförelser men kommer också att vara en del i landstingets kontinuerliga kvalitetsarbete.

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011 Folkhälsoavdelningen Sara Maripuu 2010 12 29 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011 Landstinget Kronoberg ingår sedan våren 2009 i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer,

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Uppföljningsplan till Folkhälsopolitiskt program 2011-2014

Uppföljningsplan till Folkhälsopolitiskt program 2011-2014 1 (13) Landstingets kansli 2012-04-19 Planeringsavdelningen, Pia Andersen Folkhälsoutskottet Uppföljningsplan till Folkhälsopolitiskt program 2011-2014 Inledning Landstingsfullmäktige antog i februari

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun Folkhälsa Folkhälsomål för Umeå kommun Inledning I Umeå kommun vill vi arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens övergripande mål är att skapa en attraktiv kommun där människor har förutsättningar

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning från workshop Gamla teatern, 2012-02-15 2013-06-26 Innehåll i riktlinjerna På vilket sätt kan levnadsvanorna bäst påverkas Inte

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Folkhälsoarbete i Östersund

Folkhälsoarbete i Östersund Folkhälsoarbete i Östersund Vad är hälsa? Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO 1948) Hälsa är en resurs för en handlande människa att nå något annat.

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA BIL 1 2012-04-25 LD11/02518 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA Sammanfattning av uppdragen Upprätta långsiktig plan för varaktig tillämpning av riktlinjerna Kartläggning

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Program för bättre hälsa

Program för bättre hälsa Program för bättre hälsa Mål Strategier Åtgärder Program för bättre hälsa Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs av landstingsfullmäktige 2010-06-22 och anger riktlinjer för

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor Lena Haglund Förbundsordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund 2013-11-28 1 Att vara arbetsterapeut är att vara expert på vardagens aktiviteter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige under vecka

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer