Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012"

Transkript

1 Folkhälsoenheten Sara Maripuu Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av de elva nationella folkhälsomålen och därmed en viktig förutsättning för att nå det övergripande målet. Inget av de övriga folkhälsomålen är på organisatorisk nivå, vilket tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar i arbetet. Hälso- och sjukvårdens stora kontaktyta mot allmänheten möjliggör att kunskap om samband mellan hälsa, välbefinnande och levnadsvanor sprids till olika målgrupper och diskuteras i enskilda patientmöten. Medlemskapet i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) går nu in på sitt tredje år, och den förstärkta hälsoorienteringen börjar alltmer genomsyra landstingets hela verksamhet. Den nya missionen Att inspirera till hälsa bidrar också starkt till detta. Hälsoorienteringen innebär att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder integreras i sjukvårdande processer och vårdkedjor. Det innebär också att vårdgivare har strategier för ett hälsofrämjande förhållningssätt i mötet med patienten. Detta förhållningssätt bygger på patientfokusering, delaktighet och empowerment. Det hälsofrämjande perspektivet finns också när det gäller landstingets medarbetare och arbetsplatser. Det handlar om att integrera hälsofrågor i de aktiviteter som redan görs gällande arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. Landstingets ökade hälsorientering kan på olika sätt bidra till att utjämna hälsoskillnader som beror på socioekonomiska faktorer, funktionsnedsättning, etnicitet, kön m.m. dvs. åstadkomma en mer jämlik hälsa hos länets befolkning. Handlingsplanen för 2012 innehåller förslag om uppföljning och utveckling av redan påbörjat hälsofrämjande arbete samt förslag på nya processer och aktiviteter för att ytterligare förtydliga landstingets hälsoorientering. Folkhälsoenheten samordnar arbetet och den samverkan som krävs, internt i landstinget och med externa aktörer. Förslagen presenteras utifrån nätverkets fyra perspektiv.

2 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1 Patientperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, t.ex. patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor. Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor integreras med arbetet. Detsamma gäller för stora delar av landstingets långsiktiga folkhälsoarbete. Syftet med de följande förslagen är att förstärka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt, kunskap och metoder i landstingets patientarbete. 1.1 Information till chefer De centrumledningsgrupper som har ett direkt patientarbete erbjuds information om Socialstyrelsens riktlinjer, HFS-arbetet samt den fortbildning och det material som hittills är framtaget. Diskussioner förs om vilket stöd respektive enhet behöver för att kunna arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Med start under våren Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 1.2 Fortbildning Sedan 2009 har folkhälsoenheten tagit ansvar för att samordna de utbildningar som hänger samman med landstingets förstärkta hälsoorientering. Dessa ligger mycket väl i linje med Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. I riktlinjerna framhålls särskilt att landsting och regioner bör erbjuda vårdgivare möjlighet till fortbildning i metoder och kunskap. I slutet av 2011 reviderades det utbildningserbjudande som presenterades första gången vid ett chefsmöte våren Alla verksamheter inom landstinget har tillgång till erbjudandet, i skrift och via landstingets hemsida. Satsningen utvärderas med stöd av FoU Kronoberg. Pågår sedan Under 2012 ordinarie budget för folkhälsoenheten.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1.3 Verktyg och modeller för samtal, kartläggning och rådgivning samt informationsmaterial De åtgärder som presenteras i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bygger på rådgivning i någon form. Det förutsätter att hälso- och sjukvården har konstaterat att personen upplever sig ha ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga det bygger på kartläggning och samtal. Kartläggningen kan förstärkas genom användning av enkäter, bedömningsformulär och undersökningar. Rådgivningen kan förstärkas med olika tillägg och informationsmaterial. Redan i väntrummet kan patienten få adekvat information genom posters, TV-skärmar och broschyrer. Folkhälsoenheten utarbetar kontinuerligt verktyg och modeller för arbetet. Detta sker i nära samarbete med berörda verksamheter samt informationsavdelningen. Pågår sedan Under 2012 ordinarie budget för folkhälsoenheten. 1.4 FaR-organisationen Under 2011 avslutades landstingets implementeringsprojekt gällande Fysisk aktivitet på Recept, FAR. Från och med juli 2011 är 2,0 länsövergripnade tjänster som receptmottagare knutna till Primär- och rehabcentrum. Folkhälsoenheten har det strategiska ansvaret för fortbildning, informationsmaterial m.m. som rör FaR. FaR-arbetet pågår sedan Fiananiering via anslaget för särskilda insatser avseende folkhälsoarbete. 1.5 Kompetensförstärkning/Specialiserad hälsomottagning Behovet av en enhet med specialistkompetens gällande ohälsosamma levnadsvanor har identifierats i flera rapporter och planer inom landstinget. Genom Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tydliggörs behovet ytterligare. En översyn behöver nu göras av det framtagna förslaget till en länsgemensam specialiserad hälsomottagning för vuxna. Översyn av framtaget förslag och fortsatt diskussion under Frågan om finansiering behandlas i ordinarie budgetprocess inför 2014.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 1.6 Hälsofrämjande arbete i ett jämlikhetsperspektiv samverkan med andra aktörer Nationella rapporter och kartläggningar visar att hälsan i befolkningen är ojämnt fördelad. Socialt utsatta grupper har generellt sämre hälsa. Det handlar om grupper med lägre utbildning och sämre ekonomi men också om människor från andra kulturer. Även i grupper med olika typer av funktionsnedsättningar finns många med sämre hälsa beroende på ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Under 2011 har diskussioner förts med andra aktörer och detta arbete bör fortsätta under Det handlar bland annat om samverkan med Växjö kommuns nya medborgarkontor. Fortsatta diskussioner inom landstinget och med tänkbara samverkanspartners. Ordinarie budget 2011 för folkhälsoenheten. 1.7 Uppmärksamhetsveckor Statens folkhälsoinstitut initierar årligen uppmärksamhetsveckor utifrån tema Tobak, Alkohol och Ett friskare Sverige om goda matvanor och fysisk aktivitet. Syftet med dessa veckor är flera: att stimulera beröda aktörer i samhället i sitt utvecklingsarbete med det aktuella temat att stimulera till samverkan mellan aktörer att öka kunskapen generellt i samhället att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov Även HFS-nätverket kopplar olika aktiviteter till dessa veckor. Fortsatt aktivt arbete med temaveckor under Ordinarie budget 2012 för folkhälsoenheten. 2 Medarbetarperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att bli modellbildare för den goda arbetsplatsen. Detta stämmer väl med det personalstrategiska målet i landstinget som är att vara en attraktiv arbetsgivare, med fokus på hälsa, utveckling och arbetsglädje. Att ha ett arbete är generellt sett en hälsofaktor. Men det handlar också om att det arbete man har stödjer en positiv hälsoutveckling. Syftet är att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv för den enskilde medarbetaren. Huvudansvaret för detta arbete ligger hos HR-avdelningen men folkhälsoenheten samverkar i flera aktiviteter.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Syftet med de följande förslagen är att främja en positiv hälsoutveckling hos medarbetare. 2.1 Hälsofrämjande arbetsplats Med syfte att ytterligare förtydliga och förstärka landstingets arbetsmiljöarbete i en hälsofrämjande riktning föreslås att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta en modell för Hälsofrämjande arbetsplatser inom Landstinget Kronoberg. Arbetsgruppen kan förslagsvis bestå av representanter från friskvård- och hälsoenheten, folkhälsoenheten, HR-avdelningen samt några verksamheter. Arbetet bör ta avstamp i landstingets pågående arbetsmiljöarbete samt i det arbete som görs inom ramen för nätverket HFS och dess temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser. Ett förslag utarbetas under våren Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.2 Arbetsmiljö- och Ledarskapsutbildningar Sedan 2010 ingår kunskap om och diskussioner kring hälsobegreppet i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen, och sedan 2011 också i ledarskapsutbildningen. Utbildningarna genomförs på liknande sätt under Ordinarie budget 2012 för dessa utbildningar. 2.3 Tobakspolicy Ett minskat tobaksbruk är en av de viktigaste delarna i ett hälsofrämjande arbete. Landstinget har sedan 1988 en tobakspolicy. Denna anger inriktningen för landstingets arbete för ett minskat tobaksbruk och helt tobaksfria miljöer. Den syftar också till att underlätta, stödja och uppmuntra individer till tobaksfrihet. Till del är efterlevnaden god, men det finns flera faktorer som kan förtydligas. En översyn och eventuellt en revidering bör göras. Fortsatt process kring frågan under våren Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.4 Hälsoinspiratörer Modellen med hälsoinspiratörer har funnits sedan Uppdraget har under åren förändrats från att vara informationsbärare till att bli mer proaktiva i arbetet med friskvård för medarbetare. Friskvård- och hälsoenheten är

6 LANDSTINGET KRONOBERG (9) huvudansvariga för att hålla ihop modellen. Folkhälsoenheten samverkar i kunskapsförmedling. Under 2012 planeras bland annat information om Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i samband med sedvanliga träffar. Våren 2012 Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.5 Hälsovecka 2012 För sjunde året i rad arrangeras en hälsovecka för all personal inom landstinget. Syftet med veckan är att stimulera medarbetare och arbetsplatser till ökad förståelse för hur hälsa främjas, vad man kan göra själv och vilka frågor en arbetsplats kan jobba vidare med. Veckan erbjuder olika aktiviteter och inspirationsföreläsningar. Friskvård- och hälsoenheten är huvudansvariga, och sedan 2010 är folkhälsoenheten medarrangör Vecka 16, april. Ordinarie budget för berörda verksamheter. 2.6 Hälsotrampare ett hälso- och miljöprojekt Under 2011 genomförde landstinget ett cykelprojekt i samverkan med Växjö Kommun. Syftet var att minska bilåkandet till och från arbetet. Drygt 70 medarbetare erbjöds en hälsoenkät, konditionstest, viss utrustning samt deltagande i cykelkampanjen SydostTrampar, mot att cykla minst tre dagar i veckan till och från arbetet. Projektet föll väl ut. Därför erbjuds nu alla medarbetare en fortsättning. Erbjudandet kommer att ingå som en ny del i den friskvård som landstinget redan erbjuder sina medarbetare. För att kunna registrera cyklade km behöver varje deltagare en cykeldator. En upphandling av cykeldatorer genomförs därför och innebär att landstingets medarbetare kan köpa sådana till ett lägre pris. Av resursskäl erbjuds dock varken hälsoenkäter eller cykeltester. Sex-veckors-perioder under vår och höst. en för projektet 2011 täcker även kostnaderna för Befolkningsperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Samarbete mellan landsting, kommuner och andra aktörer framhålls i alla styrdokument för folkhälsoarbete. Det är av stor vikt att samverka för att uppnå långsiktiga och hållbara förändringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar när det gäller att förmedla kunskap om hälsa, ohälsa och sjukdom. En jämlik hälsoutveckling på befolkningsnivå är den övergripande målsättningen. I arbetet med en ny länsgemensam folkhälsopolicy har två områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera. Det handlar om barns och ungdomars hälsa samt om frågor gällande alkohol, tobak, narkotika och doping (ANDT-frågor). Syftet med de följande förslagen är att främja folkhälsan i samverkan inom länet. 3.1 Information till länets befolkning Informationsflödet om hälsa och olika aspekter på hälsobegreppet är stort. Av det skälet är det särskilt viktigt att landstinget erbjudet länets befolkning korrekt information och kunskap om sambandet mellan hälsa, levnadsvanor och välbefinnande. Användning av olika informationskanaler inklusive sociala medier samt samverkan med externa aktörer möjliggör att information kan erbjudas på nya sätt och till nya grupper. Under 2012 kommer bland annat en utställning tänkt för bibliotek eller liknande lokaler att erbjudas alla kommuner. Det kommer också att finnas möjlighet att boka in en öppen föreläsning av personal inom folkhälsoenheten. Allt arbete gällande information sker i nära samverkan med informationsavdelningen. Under hela Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 3.2 Barns och ungas hälsa i Markaryds kommun Sedan våren 2010 samverkar landstinget med Markaryds kommun i ett projekt kring barns och ungas hälsa. Visionen för projektet är Tillsammans skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor samt goda levnadsvanor. Barns och ungas hälsa är en angelägenhet för alla! Syftet är att få till fungerande samverkan. Särskilda projekt- och utvärderingsplaner finns. Projektet pågår till halvårsskiftet Kommunen och landstinget samfinansierar en projektledare på 50 % under två år. Landstingets del betalas från vårdcentralen i Markaryd samt från ordinarie budget 2012 för folkhälsoenheten. Utvärdering En samlad utvärdering görs med stöd från FoU Kronoberg.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (9) 3.3 Markus Rydh en pedagogisk modell för samverkan runt barns och ungas hälsa Diskussioner pågår med Linnéuniversitetet gällande vidareutveckling av Markarydsprojektet. Syftet är att utveckla en pedagogisk modell för interprofessionellt lärande och samarbete. Modellen ska vara möjlig att generalisera till andra kommuner. I skapandet av en pedagogisk modell är avsikten att utgå ifrån den modell som används inom projektet Linnéa Kronoberg. Projektplanering och förankring under våren. Eventuell projektstart hösten För att genomföra detta projekt krävs extern finansiering. Utvärdering Linnéuniversitetet i samverkan med folkhälsoenheten. 3.4 Samverkan med länets skolsköterskor Barn och ungdomar bör ha en mycket hög prioritet i samhällets samlade hälsofrämjande arbete. Ytterst få börjar till exempel röka efter 18 års ålder. Landstinget behöver därför samverka med förskola och skola. Skolhälsovården kan då vara en länk. Folkhälsoenheten samverkar redan med skolsköterskorna i länet, och denna samverkan kommer ytterligare att förstärkas under Det handlar bland annat om gemensamma informationsinsatser och pedagogisk material till barn, ungdomar och föräldrar samt om gemensamt lärande för professionella. Under hela Ordinarie budget för folkhälsoenheten. 3.5 Hälsoäventyret - en verksamhet för barn och ungdomar/kultur i vården/arabyprojektet Hälsoäventyr är en modell som bygger på upplevelsepedagogik gentemot barn och ungdomar. Modellen finns i flera landsting och kommuner och folkhälsoenheten har sedan tidigare utarbetat ett förslag som skulle kunna genomföras i Landstinget Kronoberg. En satsning på ett hälsoäventyr ligger väl i linje med de preventiva insatser som diskuteras utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, cancerplanen och de långsiktiga folkhälsomålen inom landstinget. Inom ramen för diskussioner om samverkan i länet runt kultur, hälsa och vård har samtal förts med Smålands Museum om en utställning med arbetsnamnet Hälsa i ett evolutionärt perspektiv. Som en del i ett årslångt projekt diskuterades hälsoäventyrer som en aktivitet riktad till förskole- och skolbarn. Även i diskussioner med Växjö kommun har en användning av förslaget kring Hälsoäventyret diskuterats, och då med en koppling till Arabyprojektet.

9 LANDSTINGET KRONOBERG (9) Fortsatta diskussioner med berörda samverkanspartners. Fortsatt diskussion om finansiering. 4 Styr- och ledningsperspektiv HFS-nätverkets ansats i detta perspektiv är att använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård mer och bättre vård för pengarna!. En viktig faktor för att kunna värdera effektivitet är att använda adekvata mått och indikatorer. Allt utvecklingsarbete gällande kvalitet och patientsäkerhet kräver också uppföljning. Årliga mätningar görs genom HFS-nätverket både nationellt och på EU-nivå. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller också ett antal indikatorer som landstingen och regionerna bör förhålla sig till och följa upp över tid. Syftet med följande förslag är att vidareutveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande mått och indikatorer. 4.1 Mätningar inom HFS-nätverket Landstinget fortsätter att aktivt delta i nätverkets nationella mätningar. Folkhälsoenheten samordnar arbetet. 4.2 Indikatorsarbete inom landstinget Under våren 2012, med start i en workshop i februari, kommer diskussioner att föras i syfte att fastställa ändamålsenliga indikatorer och mått. Detta skapar förutsättningar för bättre nationella jämförelser men kommer också att vara en del i landstingets kontinuerliga kvalitetsarbete.

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011 Folkhälsoavdelningen Sara Maripuu 2010 12 29 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2011 Landstinget Kronoberg ingår sedan våren 2009 i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer,

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur?

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur? Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Varför, vad, hur? Sara Maripuu, processledare, folkhälsoenheten September 2014 Kroniska sjukdomar - NCD 44 % av befolkningen har en kronisk sjukdom Många av de kroniska

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa.

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. Margareta Kristenson,. Nationell koordinator för det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Levnadsvaneprojektet Stockholm 2014-11-18 Raija Lenné Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserade metoder som stöd

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013 HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 13 Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012 HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-10-01 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell koordinator

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga?

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Regionernas roll? Nationella styrdokument Ungdomspolitiken Barnrättspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälsa och habilitering en del av Landstinget i Uppsala län

Hälsa och habilitering en del av Landstinget i Uppsala län Hälsa och habilitering en del av Landstinget i Uppsala län Kommunikation Mejla eller ring oss med frågor och funderingar Folkhälsoenheten Funktionsbrevlåda folkhalsoenheten.hoh@lul.se Louise Hjortenfalk,

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting Landstingets kansli 2009-12-21 FoU-centrum, Sara Maripuu Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting Landstinget Kronoberg ingår sedan våren 2009 i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer,

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård POSITIONSPAPPER Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Positionspapper 1 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Positionspapper 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting vill

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-14 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Redovisning av statsbidrag för 2008 och 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Folkhälsopolicy för Uppsala län

Folkhälsopolicy för Uppsala län Folkhälsopolicy för Uppsala län Syftet med en gemensam folkhälsopolicy i Uppsala län är att ge kommuner, landsting, regionförbund och länets övriga aktörer gemensamma utgångspunkter och förutsättningar

Läs mer

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 1 (7) Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: Folkhälsosamordnare,

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer