Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS"

Transkript

1 Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Coompanion Skaraborg PASS Plattform för Arbetsintegrerande Sociala företag i Skaraborg Uppdraget att undersöka utbildningsbehovet hos Sociala företag i Skaraborg Hur undersökningen är gjord och dess avgränsning Mål och syfte med undersökningen 4 2. BESKRIVNING AV FÖRETAGEN I PASS 2.1 Kooperativet Lärkan i Grästorp Ekebohuset ek. förening Bruk för alla i Falköping Habo Götene företagskooperativ GfKoop Kooperativet Laxen i Otterbäcken VISTA-Karlsborg Kanalslussen Töreborda.6 3. RESULTATET AV FRÅGAN OM UTBILDNINGSBEHOVEN TILL PASS.7 4. SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGAN KRING UTBILDNINGSBEHOVET I PASS GRUPPERING AV UTBILDNINGSBEHOVEN I PASS EN MÖJLIG UTBILDNINGSMODELL UTIFRÅN UPPLEVDA BEHOVEN I PASS SAMMANFATTANDE SLUTORD.15 2

3 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Coompanion Coompanion Skaraborg har sitt huvudkontor i Falköping och deras uppdrag är att erbjuda rådgivning till personer som vill starta företag tillsammans, dvs. kooperativa företag. De jobbar i hela Skaraborg och med olika branscher. Hos dem kan man få råd kring när-varhur man startar sitt företag och det spelar ingen roll i vilket stadium företaget befinner sig; idéstadiet, har startat upp eller om man redan är i gång. Coompanion hjälper även till med olika analyser, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. 1.2 PASS PASS står för Plattform för Arbetsintegrerande Sociala företag i Skaraborg och är en ny organisation som har till uppgift att stödja de olika sociala företagen i Skaraborg genom att sammanfoga gemensamma krafter. PASS verkar för kunskap och erfarenhetsutbyte och stöd till medlemmarnas utveckling och kompetensförsörjning. Idag är 7 av Skaraborgs sociala företag medlemmar i PASS. Målet är att alla sociala företag i Skaraborg ska känna till PASS och se nyttan av att vara medlem i organisationen. 1.3 Uppdraget att undersöka utbildningsbehovet hos Sociala företag i Skaraborg. År 2013 ansökte Coompanion Skaraborg om projektmedel för sociala innovationer. Projektet kom att heta Innovation LUKAS Lärande och utveckling kring Arbetsintegrerande Sociala företag. Ett tidigare projekt resulterade i bildandet av PASS Plattform för Arbetsintegrerande Sociala företag i Skaraborg, en organisation för att kunna samverka på flera sätt mellan de olika sociala företagen i Skaraborg. PASS och Coompanion har i nära samarbete med varandra kommit fram till att kunskaper, kompetens och erfarenheter är väldigt blandade i de sociala företagen. Man kom även fram till att PASS skulle försöka att samordna samt hitta arbetssätt för att kunna sprida befintlig kunskap mellan de olika arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg. Det behövs en samordning av olika utbildningar och för att kunna göra detta måste man känna till utbildningsbehoven i de olika inblandade företagen. Uppdraget att ta reda på hur de olika sociala arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg ser på utbildning och på behovet gavs till Cecilia Lindström, vice ordförande i PASS samt även verksamhetschef i Ekebohuset. 1.4 Hur undersökningen är gjord och dess avgränsning. Denna undersökning gjordes främst genom att ett antal frågor ställdes till de sociala företag som är medlemmar i PASS. På så sätt blev PASS en referensgrupp för sociala företag i Skaraborg. Frågorna ställdes både genom mejl och muntligt och samma frågor är ställda vid olika tillfällen till samma personer. Huvudfrågan har varit: 3

4 Hur ser utbildningsbehovet ut i er verksamhet? För att vara källkritisk och även självkritisk till denna undersökning så bör det påpekas att den inte är vetenskaplig. Undersökningen är gjord genom huvudsakligen muntliga frågor även om frågan vid något tillfälle är skickad via mejl. Svaren från PASS medlemmarna är utifrån deras subjektiva bedömning kring hur de anser att utbildningsbehovet ser ut hos dem. Det empiriska materialet är därför till stor del subjektivt erfarenhetsbaserat. 1.5 Mål och syfte med denna undersökning. Målet och syftet för denna undersökning har således varit att undersöka utbildningsbehovet, kartlägga detta och försöka hitta de utbildningsinsatser som kan vara lämpliga för sociala företag i Skaraborg. Detta för att de sociala företagen ska kunna bli mera affärsmässiga och innovativa i sitt affärsutövande gentemot andra parter. På så sätt är målet med undersökningen också att kunna försöka hitta en samverkan kring lämpliga utbildningsinsatser. Frågeställningen är därför hur utbildningsbehovet ser ut i de olika företagen i PASS. 4

5 2 BESKRIVNING AV FÖRETAGEN I PASS 2.1 Kooperativet Lärkan i Grästorp Lärkan är ett arbetsintegrerande socialt företag beläget i Grästorp, en ekonomisk förening som har som övergripande mål att hjälpa människor tillbaka till en bra social samvaro och ett nytt arbete med egen försörjning. Deras verksamheter innefattar ett servicelager, secondhandbutiken Återvändan, resecafé med butik, föreningskansli och en cykelverkstad. 2.2 Ekebohuset ek förening - Vara Ekebohuset, som ligger ca 2 mil från Grästorp i Stora Levene är ett socialt arbetsintegrerande arbetskooperativ och ekonomisk förening så som Kooperativet Lärkan. Ekebohusets främsta mål är att människor som upplever sig ha hamnat utanför arbetslivet ska lära sig se, hitta och skapa möjligheter för att åter integreras på arbetsmarknaden igen. Det övergripande målet är därför att skapa fler arbeten för fler människor som har svårt att finna jobb. Deras verksamhetsområden ändras ständigt utifrån olika behov utifrån en organisk organisation, men de har ett våffelcafé, butik med produkter de själva skapat och utvecklat samt en verkstad där man tillverkar produkter. Utöver detta hyr man ut tält, tvättar åt företag, lagar kläder, hyr ut lokal och ordnar olika aktiviteter. 2.3 Bruk för alla i Falköping - Habo Bruk för alla i Falköping är en ideell förening med bred verksamhet där man tar vara på människors resurser och initiativförmåga oavsett långtidssjukskrivning, arbetslöshet eller funktionshinder. Målet är att ge ett ökat välbefinnande och möjlighet till utveckling. Deras verksamhetsområden är: Ateljé Caféer Forskarna Frukten Garn och tyghantverk Hundagiset Tassen Legoarbeten Lettlandshjälpen Returlagret Secondhandbutik Servicegruppen Snicken 2.4 Götene företagskooperativ Gfkoop Gfkoop är ett arbetsintegrerande socialt företag i Götene som från första början började med att bygga timmerhus. Idag har de ändrat verksamhetsinriktning och har 5

6 bed&breakfast, hantverk och konst. De utför en hel del arbeten på beställning från kunden och har bland annat en bra snickerikunskap i sin verksamhet. 2.5 Kooperativet Laxen i Gullspång Kooperativet Laxen är ett arbetsintegrerande socialt företag i Otterbäcken som arbetar för att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Man skapar delaktighet genom bl.a. ägande, egenansvar eller avtal och återinvesterar vinsterna i den egna verksamheten. De driver affärsverksamhet med medarbetarna i centrum. Verksamheten består av en utegrupp som erbjuder hushållsnära tjänster och kan hjälpa till med allt från gräsklippning till snöröjning, man har en Secondhandbutik och en sömnadsavdelning där man både syr och lagar kläder. 2.6 VISTA-Karlsborg VISTA Karlsborg är en nystartad verksamhet och är i nuläget en ideell förening som bedriver kaféverksamhet. De håller just nu på med att starta upp även ett hunddagis. 2.7 Kanalslussen Töreboda Många sociala företag är avknoppade från kommunens AME verksamhet. Kanalslussen är ett exempel på detta. De är ett nystartat arbetsintegrerande socialt företag, en ekonomisk förening som har många olika verksamheter för människor att växa i. De erbjuder bl.a hushållsnära tjänster och försäljning av varor från egen sömnadsavdelning 6

7 3 RESULTATET AV FRÅGAN TILL MEDLEMSFÖRETAGEN I PASS. Behovet av utbildningsinsatser har varit en fråga i PASS ända sedan föreningen startades. På ett av de första mötena diskuterades hur vi definierar det här med kunskaps och utbildningsbehovet i de sociala företagen. När vi pratar om brister, vilka brister är det? När vi menar att det behövs utbildningar vad pratar vi om för saknad kompetens? Det vi kom fram till i en öppen diskussion var att det vi menar är inte de praktiska kunskaperna kring vissa verksamhetsområden, utan det vi i första hand tänker på är att det behövs kunskaper inom affärsmannaskap och att driva företag affärsmässigt. Den 5 mars 2014 skickades följande mejl till PASS medlemmar: Hej, Idag har vi haft diskussioner angående hur en längre utbildning skulle kunna byggas upp för sociala företag. Detta för att kunna kvalitetssäkra kunskap hos sociala företag. Jag vill därför att ni tittar på era utbildningsbehov hos er och skriver några rader om vad ni skulle kunna behöva. Tänk gärna i olika nivåer om det är möjligt. Skicka till mig så att jag kan sammanställa. Flera av de sociala företagen svarade allmängiltigt att de skulle behöva det mesta i en eventuell utbildning. Några av företagen svarade inte alls. Kooperativet lärkan i Grästorp svarade följande: Kundbemötande Bokföring MI och coachning Hur man hittar nya arbetsområden Styrelsearbete Hur ett socialt arbetsintegrerande företag fungerar Hur man arbetar för att gruppen ska må bra. Ekebohuset hade med de flesta av ovan punkter men ville lägga till några. Man ansåg också att de olika utbildningars grupper skulle grupperas efter olika funktioner i verksamheten. Dvs. någon sorts behovsanpassning eller i olika steg. Verksamhetsledning Grupputveckling Att leda ett företag med öppenhet och delaktighet demokratiskt företagande Affärsutveckling Ledarskap och handledning Konflikthantering Juridik och regelverk 7

8 Samverkanspartners Omvärldsorientering Mötesmetoder och verktyg Produkt utveckling Logistik Projektledning Redskap för att kunna förändra och ta makten över sitt liv. Att styra med mål Att söka arbete Maria Henriksson som är verksamhetsledare för Coompanion i Skaraborg ställde frågan igen på ett styrelsemöte i PASS gruppen och fick då följande svar: Affärsmannaskap Vad, när hur och varför Att lära sig och ta betalt. Marknadsföring och bemötande Kundfokus Ekonomi Juridig, avtal (KFO) Ledarskap Motiverande samtal, bemöta och stötta Hantera olika typer av handikapp Uppfinna, varumärke och produkt Konflikthantering och ansvarstagande både som anställd och som styrelse systematiskt ansvar. Arbetsmiljöarbete 4 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGAN KRING UTBILDNINGSBEHOVET I PASS Som det går att utläsa av svaren är behovet stort av en rad olika utbildningsinsatser. Om man tittar på de olika behoven så går det att gruppera och knyta dem till olika nivåer/positioner/anställningar i de olika sociala företagen. På Ekebohuset arbetar man med en intressant trappa för att strukturera olika steg och visa på möjligheterna med att kunna göra en intern karriär och komma ut ur det upplevda utanförskapet. Avtal skrivs på ett år och först när man varit i verksamheten minst ett år kan man bli anställd. Den första formen av anställning som man då får är förstärkt anställningsstöd, d.v.s. en FSAS anställning. Man anställer aldrig på en FSAS anställning om man inte redan då funderar kring vad som kan vara nästa lämpliga steg. 8

9 När man knyter denna trappa till position, kunskap, behov samt lön så blir den flerdimensionell. I steg ett så kommer man in som en FASare vilket innebär att man har nått jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Man har då varit arbetslös i minst 3 år. På Ekebohuset har man personer som varit arbetslösa mellan 3-20 år. Den främsta uppgiften i detta steg är att hitta tillbaka till sig själv, förstå sina rättigheter och skyldigheter som fasare samt att bli en duktig arbetssökande igen. När en person har tagit valet att man vill bli anställd och jobba med de frågorna det innebär så sätts det upp en målplan, dvs vad behöver man jobba med för att bli anställningsbar på Ekebohuset. Här gasar man på den personliga utvecklingen och det är viktigt att personen läker i sin ryggsäck eftersom man som anställd på Ekebohuset ska arbeta i en sorts stödfunktion för människor som varit i den sits som man själv en gång varit i. Här pratar man också mycket om skillnaden mellan att vara anställd och Fasare. När man väl har klivit in i steget som FSAS anställd så ändras fokuseringen på individen på så sätt att individen anses nu kunna arbeta självständigt och agerar som stöd snarare än att få stöd. Som Fas 3:are sätts individens utveckling i centrum och som FSAS så sätts kunden i centrum. Kunden kan på så sätt både vara en deltagare som behöver stöd men framför allt så pratar man om att de anställda först och främst är ansiktet utåt för Ekebohuset. De har på så sätt också ett större ansvar än en Fasare. Så för att sammanfatta ovan bild så ska anställningens art sitta ihop med den lön och det ansvar samt utbildning som personen har. Ju längre upp på trappan man går ju mer ansvar får man, högre lön och även utbildning för varje steg. När det gäller ansvar är det framför allt plikten att kunna dra in pengar till sin egen lön i kooperativet. Man börjar med en anställningsform med mycket bidrag och för varje steg så minskar bidraget och kostnaden för personen ökar. På Ekebohuset kan man inte bli medlem/delägare i den 9

10 ekonomiska föreningen innan man fått sin första anställning. Som medlem har man möjlighet att bli invald i styrelsen för Ekebohuset ek förening. För att sammanfatta ovan så skulle det enligt Ekebohuset skilja sig när det gäller behov av kunskap och utbildning beroende på vilket steg i trappan man är i. Även efter att man fått den första anställningen blir det en skillnad om man är anställd medarbetare, gruppledare, gruppchef, verksamhetsledare eller verksamhetschef. Behovet skiljer sig också kring om man är med i styrelsen eller inte samt även vilken typ av arbetsuppgifter man har. Nu ser alla sociala företag olika ut, men oavsett hur verksamheterna ser ut så kan man tänka sig att man kan dela in eller gruppera de olika utbildningsbehoven. Exempelvis så är kunskap om sociala företag viktigt för alla som ingår i en verksamhet, men föreningskunskapen kring att sitta i en styrelse är mer aktuell för dem som ingår i arbetskooperativet. Ett annat exempel är kundbemötande som är viktigt för alla i ett socialt företag, men att lära sig att ta betalt är kanske viktigt när man har stigit in i kooperativet. 10

11 5 GRUPPERING AV UTBILDNINGSBEHOVEN I PASS 1. Deltagare/praktik eller på annat sätt medverkar i verksamheten Kundbemötande Hur ett socialt arbetsintegrerande företag fungerar Grundläggande affärsmannaskap Nybörjarkurs/grundläggande i att utveckla en produkt Nybörjarkurs/grundläggande i logistik Att söka arbete vad är anställningsbar? Att söka arbete CV, vad, när hur och varför Nybörjarkurs/grundläggande projektled Att jobba efter mål Redskap för att kunna förändra och ta makten åter över sitt liv. 2. Anställd i verksamheten Enkel konflikthantering att respektera varandra Grundläggande kunskaper om ekonomi och dess påverkan vad kommer pengarna ifrån Ett verksamhetsområde, vad är det? Behöver man nya? Hur man arbetar för att gruppen ska må bra. Grunder i grupputveckling Demokratiskt företagande Affärsutveckling Produktutveckling Logistik Projektledning Att jobba efter mål i en organisation Affärsmannaskap. Vad, när hur och varför? Marknadsföring och bemötande Kundfokus 3. Ingår i föreningen/kooperativet Hur man hittar nya verksamhetsområden Styrelsearbete Affärsutveckling Att styra efter mål i en organisation Att lära sig att ta betalt Marknadsföring och kundbemötande Kundfokus Ekonomi 11

12 Juridik och avtal mm Att hantera olika personlighetstyper och olika handikapp Uppfinna, varumärke och produkt Konflikthantering Arbetsmiljöarbete Samverkanpartners Omvärldsorientering Mötesmetoder och verktyg 4. Ledare i någon form eller vill bli ledare MI och Coachning Verksamhetsledning Att leda ett företag med öppenhet och delaktighet Ledarskap och handledning olika roller olika ansvar Konflikthantering Juridik och regelverk Samverkanpartners Omvärldsorientering Mötesmetoder och verktyg Ledarskapsutbildningar i olika nivåer Motiverande samtal, bemöta och stötta Arbetsmiljöarbete Det vi nu kan se vid denna form av uppdelning är att många uttalade utbildningsbehov går in i varandra. I vissa områden behöver utbildningarna finnas i olika nivåer och vi kan även se att ibland ska/bör vissa utbildningar kunna vara öppna för olika nivåer. För att kunna hantera detta på ett bra sätt kan man tänka sig att vissa utbildningar som exempelvis affärsmannaskap finns i olika nivåer; Affärsmannaskap 1, Affärsmannaskap 2, Affärsmannaskap 3 och kanske till och med Affärsmannaskap 4. På detta vis kan man under namnet affärsmannaskap koppla flera av de olika utbildningsbehoven samt dess olika nivåer. Nedan finns en modell på hur detta skulle kunna se ut. 12

13 6 EN MÖJLIG UTBILDNINGSMODELL UTIFRÅN UPPLEVDA BEHOV I PASS Oavsett hur den sociala verksamheten ser ut så har företaget förmodligen fyra kategorier av människor; 1)Bidragsplaceringar 2)Anställda 3)Föreningsmedlemmar 4) Ledare/chefer i olika nivåer. Utifrån denna blid blir det tydligt och lätt att se att man har behov av olika kunskap beroende på var man befinner sig i verksamheten. Det blir också självklart att vissa utbildningar måste läggas upp i olika steg för att kunna motsvara personens förkunskaper i olika nivåer/ställningar. 1. Deltagare, praktik med mera (bidragsplaceringar) Affärsmannaskap grund - Kundbemötande - Grundläggande Logistik - Enkel produktutveckling - Projektledning att jobba mot mål Vad är ett socialt företag? Att jobba mot personliga mål - Ansvar mot sig själv handling o konsekvens - Redskap för att kunna förändra samt ta makten över sitt eget liv. Söka jobb utbildningar 2. Anställd i verksamheten (alla typer av anställningar) Affärsmannaskap i olika nivåer 1,2,3 - Affärsutveckling - Hur man hittar nya verksamhetsområden, produktutveckling - Logistik - Projektledning - Målstyrning - Affärsmanaskap vad, när, hur och varför - Marknadsföring - Kundbemötande + kundfokus Grupputveckling - Hur man arbetar för att gruppen ska må bra - Grupputveckling - Konflikthantering Arbetsmiljöutbildningar Demokratiskt företagande mera om socialt företagande och om kooperativ. 13

14 3. Medlem i föreningen eller i kooperativet Föreningskunskap Styrelsens arbete Målstyrd organisation Arbetsgivaransvar vad innebär det - Personal - Regler och lagar - Arbetsmiljö - Ett företags åtagande skyldigheter och rättigheter Verksamhet och föreningsekonomi 4. Ledare av någon form eller har ambitionen att bli det Olika ledarskapsutbildningar i olika nivåer och steg - Coachning - Verksamhetsledning - Att leda en verksamhet med öppenhet och delaktighet - Juridik och regelverk - Samverkanspartners - Omvärldsorientering - Kommunikation, samarbete, feedback och konflikthantering - Målstyrning med planering, målformulering och utvärdering - Chefsroller och ledarstilar - Stress och krishantering - Självinsikt - Mötesmetoder och verktyg - Motiverande samtal, bemöta och stötta - Arbetsmiljöarbete 14

15 7 SAMMANFATTANDE SLUTORD Det vi vet idag och det är även den uppfattning som vi fått i PASS är att det finns många resurser i de sociala företagen men att det krävs betydande kompetenshöjande insatser. Ett bra sätt att kunna kvalitets-och kompetenssäkra sociala företag är att hitta ett sätt att samarbeta, samordna samt finansiera utbildningarna. Det bör göras på ett sådant sätt att de sociala företagen anser att man har möjlighet att utbilda sina medarbetare oavsett vilken nivå eller position i företaget personen har. Många sociala företag efterfrågar även att fler utbildningar ska finnas tillgängliga på lokal nivå eftersom det annars kan bli ganska dyrt att skicka i väg medarbetarna på utbildningar. Denna undersökning är ett sätt att visa hur man kan tänka kring utbildning i sociala företag. Den går givetvis att utveckla mera och det behövs även att man går in i detaljer på de olika utbildningarna och dess utbildningssteg. Jag lämnar detta vidare för fortsatt diskussion där vi tillsammans kan utforska genom vår empiri vad som kan vara lämpligt i framtiden. Karläggningen genomförd av Cecilia Lindström, verksamhetsledare på Ekebohuset, på uppdrag av Coompanion Skaraborg och projektet Lukas 15

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK Ver 2012-05-10 Huvudområden Kompetensbehov Beskrivning Förslag genomförande FÖRETAG Max antal Förslag på leverantör (om

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer