CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND."

Transkript

1 CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND. avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2010 CSA:s etthundraåttonde verksamhetsår. Org.nr CSA Cassels fond Centralförbundet för socialt arbete (CSA) är en ideell förening med huvudsakligt ändamål, att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete. Förbundet verkar i detta syfte genom att utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse, anordna konferenser i socialpolitiska frågor, upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området samt i övrigt på olika sätt gagna de socialpolitiska forskningen. I sitt arbete bör CSA samverka med företrädare för socialpolitiskt inriktad forskning vid universitet och högskolor, samt med socialt verksamma organisationer och personer. CSA;s stadgar Medlemsorganisationer: Allmänna Barnhuset Alkohol/drogproblematikers riksorganisation Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Föreningen FVO Föreningen Sveriges socialchefer Landsorganisationen i Sverige Riksförbundet för hjälp åt narkotika-o.läkemedelsberoende Sveriges Kommuner och Landsting Svenskt Näringsliv Sveriges akademikers centralorganisation Tjänstemännens centralorganisation ALRO CAN FVO FSS LO RFHL SKL SACO TCO Styrelse: Vid årsmötet den 24 maj 2010 valdes följande styrelse: ordinarie suppleant organisation Ordförande Hans Swärd vice ordf. Lotta Persson FSS kassaförvaltare/sekr. Bengt Göransson ledamöter Marie- Anne Egerö Margareta Karlsson Kent Främberg ALRO Titti Fränkel Ursula Berge SACO/SSR Linda Grape L.O. Bodil Långberg Eva Windelhed Allm.Barnh. Pirkko Nenonen Barbro Nordlöf FVO (Lotta Persson) Leif Söderholm FSS Barbro Rosberger Sonja Wallbom RFHL Mia Sundelin Anna Liedbergius CAN Anna Ingmansson Camilla Sköld SKL

2 Till styrelsen adjungerade: Stefan Carlenius, portföljförvaltare och Maya Heckscher, handläggare av ansökningar om bidrag från Socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond Byråföreståndare har varit Bengt Göransson. Arbetsutskott, Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, kassaförvaltaren och Titti Fränkel. Revisorer. Till revisorer för granskning av förbundets verksamhet och Cassels fond omvalde årsmötet auktoriserade revisorn Lars Forsberg KPMG och Anders Fridh tidigare revisor vid Försäkringskassan i Stockholm. Till suppleanter omvaldes Ulf Sundborg KPMG och Jan Boström. Stadgar. Nu gällande stadgar antogs av CSA 1973 och fastställdes av Kungl. Maj;t den 25 oktober Stadgarna för Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets socialfond och fond för främjande av barnavård samt Axel Hirschs fond 1946 har utarbetats i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting år 2004 och godkänts av Länsstyrelsen den 4 maj Ändring av 8 (om revision) skedde år 2009 efter godkännande av SKL på så sätt, att revision skall göras av samma revisorer som reviderar CSA:s och Casselska fondens räkenskaper. Länsstyrelsen har i skrivelse den 20 augusti 2009 meddelat, att den inte hade någon erinran mot detta. Medlemsavgift. Medlemsavgiften för anslutna förbund är sedan :-kr per år. Sammanträden. Styrelsen har under år 2010 sammanträtt den 8 februari, 23 april, 24 maj (årsmöte), l6 september, 19 oktober och 9 och 10 december. Expedition och kontakter. CSA hyr sedan 2004 kontor i CAN:s s lokaler i fastigheten Klara Norra kyrkogata 34, 4 tr., Telefonen har nr och är omkopplad till byråföreståndarens mobil-telefon de tider expeditionen är obemannad. CSA:s postadress är Box , Stockholm. (Garnisonen) CSA:s hemsida csa.a.se har redigerats av Maria Lundmark. Under året har också följande e-postadress öppnats: Representation. Enligt stadgarna för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne skall CSA tillsätta två ledamöter i dess styrelse under högst tre fyraårsperioder, Vid CSA;s styrelsesammanträde den 24 september 2008 omvaldes Berit Esbjörnsson för sin andra period t.o.m och Sture Henriksson för sin tredje och sista period t.o.m Årsmöte. Årsmötet ägde rum den 24 maj och var uppdelat dels i en utflykt dels ock i sedvanligt årsmötessammanträde. Utflykten började kl med samling vid Nordiska museet; ett tjugotal personer, styrelsemedlemmar, Hedersstipendiater och journalister hade infunnit sig. Hans Swärd berättade hur tankarna att bilda ett förbund för att komma tillrätta med dåtidens sociala problem i samhället framkom genom samtal som Gerda Meyerson och Gertrud av Klintberg förde under sina promenader runt Djurgården. Med buss reste vi så till platser i CSA;s, fattigdomens och det sociala arbetets historia. Resan förde oss till Blasieholmen och den plats där Blasieholmskyrkan låg och CSA 1906 ordnade den stora kongressen för fattigvård och folkförsäkring, en kongress som blev startskottet för ett långt bygge av lagar och reformer för välfärd till medborgarna. CSA:s första kontor i det gamla

3 huset på Lästmakargatan 6 betraktade vi genom bussens fönster, likaså Odengatan 61 där den första socialhögskolan flyttade in 1932 från lokalerna på Myntgatan. Efter kaffepaus på Erstaterrassen med den fantastiska utsikten över strömmen avslutades rundfärden med en promenad runt Sofia med ny guidning, som berättade om de gamla husen och vilka och hur de levat där. Astri Taubes staty av Elsa Borg Vita Bergens drottning - tittade vi också på. Själva årsmötet ägde rum i Riddarsalen i Stadsmissionens fastighet Stortorget 3, där vi åt en buffé och lyssnade till ett föredrag av Stadsmissionens Direktor Marika Markovits, som berättade om Stadsmissionens olika verksamheter i dag. Hedersutmärkelse. Sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse bestående av ett diplom och ett resestipendium om :- kr till en person, som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet. Styrelsen beslöt att år 2009 utdela två Hedersstipendier om :.-kr till Chefredaktören Maria Wallin, Tidningen Socialpolitik, Göteborg och Tidningen Situation Sthlm. CSA:s bidragsgivning. Ansökningar om bidrag prövas av CSA:s styrelse på våren och i regel också på hösten eller den 1 april och den 1 oktober. Fr.o.m skall våransökningarna ske före den 1 februari för att sökanden skall få tidigare besked. Utdelningsbart belopp 2010 ur CSA:s och Casselska fonden uppgick till 1,7 milj,kr. Vid sammanträde den 23 april 2010 beslöt styrelsen dela ut föjande bidrag; Tjugoförsta socialförsäkringsseminariet i Umeå i januari :- Sextonde socialtjänststämman i Göteborg i april :- Konferens vid Linnéuniversitetet om utbildning i socialt arbete :- Svensk Socialpolitisk förening, konferens Det läcker ur välfärden :- Två Hedersstipendier :- Subtotal kronor :- Vid sammanträde den 19 oktober 2010 utdelades följande belopp: Tilläggsanslag till socialtjänststämman i Göteborg :- Tilläggsanslag till CSA:s Fattigdomskonferens :. CAN för undersökning om unga i familjer med missbruksproblem ICSW, IASSW,IFSW bidrag till världskonferens i Stockholm :-. Socialvetenskaplig Tidskrift Professor P.G. Edebalk för forskning om Gustav Möller 7.000:-- Subtotal kronor :- TOTAL SUMMA KRONOR :- - CSA:s konferensverksamhet och bokutgivning. För nittonde gången medverkade CSA tillsammans med FAS och Försäkringskassan i Forskarseminariet i Umeå den 20 och 21 januari Årets tema var Global kris-håller välfärdssystemet. Försäkringskassans Generaldirektör Adriana Lender höll inledningsanförandet och stannade sedan hela konferensen, som samlat 50 forskare och 50 praktiker. För femtonde gången anordnade CSA, FAS, SKL och Socialstyrelsen Socialtjänstforum i Göteborg den 27 och 28 april Konferensens tema denna gång var Kund, Brukare. Klient,Medborgare 120 forskare och praktiker deltog i denna konferens.

4 Hans Swärd har representerat CSA i bägge konferensernas arrangemangskommittéer. Redan hösten 2009 påbörjade CSA:s styrelse planeringen av en konferens med anledning av EU:s beslut att proklamera år 2010 till Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Nästan 80 miljoner européer lever under fattigdomsgränsen. En grupp av dessa fattiga som särskilt väckt uppmärksamhet är de många barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden. CSA ville med sin konferens ta upp frågan hur vi i Sverige ställde oss till barnfattigdomen. Finns verkligen barnfattigdomen i ett så rikt land som Sverige? Vad säger barnen själva om de får komma till tals? Vad har de olika definitionerna och mätmetoderna som använts för fel när man får så olika resultat. Vad vet vi om omfattning och riskfaktorer? Och vem har det yttersta ansvaret för problemet och hur arbetar man med frågan i dag? Syftet med vårt seminarium var att ge en allsidig och problematiserad bild av svensk barnfattigdom. Konferensens namn blev Barnfattigdomens många ansikten och hölls i Trygg-Hansas konferenslokaler på Flemminggatan 18 i Stockholm och samlade c:a 150 deltagare. Moderator för konferensen var Ursula Berge, samhällspolitisk chef hos Akademikerförbundet SSR och medlem av CSA:s styrelse. I samband med konferensen utgav CSA en bok på konferensens tema Barn och fattigdom. Professorerna Gunvor Andersson och Hans Swärd ger en bild av barn i fattigdom ur forskningsperspektiv och från lagtillämpningens verklighet. Journalisten Ossian Grahn skildrade i fem uppsatser olika livsöden. För utformning och lay-out har Marie-Anne Egerö varit ansvarig. Boken VARA UTAN omfattar 102 sidor och delades ut till alla deltagare i konferensen.. Den finns också att köpa på nätet genom Bokus. EU:s fattigdomsår följdes upp av ett hundratal organisationer av skilda slag över hela landet och Studieförbundet Sensus fick uppdrag att administrera verksamheten i Sverige och fördela de 1,3 miljarder kronor som Europeiska socialfonden lämnade som bidrag till kampanjen. CSA sökte och erhöll bidrag med :-kr.. CSA bidrog med ;kr och från Hirschs fond utbetalades kronor till konferensens kostnader. Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond Sedan 1998 förvaltar CSA Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets socialfond och fond för främjande av barnavård samt Axel Hirschs stiftelse De två förstnämnda stiftelserna har sitt ursprung i 1906 års kongress för fattigvård och folkförsäkring, som CSA anordnade. I samband med kongressen bildades Svenska fattigvårdsförbundet med uppgift att sammansluta dem som arbeta inom fattigvård och välgörenhet till gemensamt arbete för en tidsenlig utveckling av understödsarbetet. Pengarna och stipendieutdelningen till utbildning förvaltades av Svenska Fattigvårdsförbundet där Axel Hirsch var direktör. Fattigvårdsförbundet ändrade namn till Svenska socialvårdsförbundet och förvaltades av Svenska Kommunförbundet. Socialvårdsförbundet omfattade 6 fonder, vilka sammanslogs 1984 efter godkännande av Kammarkollegiet. I samband med sammanslagningen av Kommun-och Landstingsförbunden ombads CSA överta förvaltningen av fonderna och Axel Hirschs fond 1946, vilket skedde år Stiftelsen Axel Hirschs fond bildades år 1946, då Axel Hirsch gick i pension från Fattigvårdsförbundet. Stiftelserna förvaltas var för sig av CSA enligt bestämmelserna i Stiftelselagen om anknuten förvaltning. Stiftelserna avger egna verksamhetsberättelser, vilka efter godkännande av CSA:s årsmöte lämnas till Länsstyrelsen för slutligt godkännande och för kännedom till Sveriges Kommuner och Landsting. Stiftelserna revideras av CSA:s revisorer. Marknadsvärdet på dessa tre fonders förmögenhet uppgick vid årsskiftet till c;a 38 milj.kr.en ökning under 2010 med c;a 4,6 milj. kronor.

5 Årets förvaltningsresultat gör det möjligt att dela ut :- kronor. Under år 2010 inkom c:a 140 ansökningar, av vilka 67 erhöll bidrag med :-kr Ekonomi. Resultat- och balansräkningar för CSA och av den sedan 1945 förvaltade August.Cassels donationsfond framgår av efterföljande redovisningar. Disponibelt belopp för utdelning 2011 uppgår till :- kronor. Marknadsvärdet på tillgångarna hos CSA:s och Cassels fond uppgick vid årsskiftet till c:a 35 milj. kr.. För CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE org.nr och AUGUST CASSELS FOND org.nr Stockholm den 5 april På uppdrag av styrelsen, dess arbetsutskott Hans Swärd Lotta Persson Titti Fränkel Ordförande vice ordförande ledamot Bengt Göransson Kassaförvaltare/byråföreståndare Vår revisionsberättelse beträffande dessa bokslut har lämnats den 5 maj Lars Forsberg Aukt. revisor Anders Fridh revisor,

6

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012, CSA:s ett hundranionde verksamhetsår. Org nr CSA 802000-5578 Cassels

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningens tredje årsmöte Den 22 mars hölls föreningens tredje

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 Kallelse till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Vd Kerstin Neld har ordet 2014 var ett omvälvande år i mediebranschen. Besparingsplanerna, personalneddragningarna, förvärven och sammanslagningarna har avlöst varandra. Mediebranschen,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Dags för årets konferens

Dags för årets konferens S et 140 anmälningar till konferensen Dags för årets konferens Innehåll Torbjörn Zygmunt 2 Helén Källholm 3 Dystra prognoser 4 Strukturutredningen 5 Begravningsutredningen 6 Arbetsformer i förändring 7

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer