Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats: Måndagen den 7 mars 2005 klockan Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 17 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 14 mars 2005 kl Underskrifter: Sekreterare Harald Haapala Paragrafer: Ordförande: Karin Östlund (s) Paragrafer: 17 24, Silva Gunduz (v) Paragrafer: Justerare:..... Aage Asikainen (s) Tage Gripenstam (c) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadskansliet, Järnagatan 12, 1 tr Underskrift...

2 2 Innehåll Ärende 17 Närvarande 18 Protokollets justering 19 Ändringar i föredragningslistan 20 Information: Drog- och brottsförebyggande arbete i Södertälje 21 Information: Företagsklimatet i Södertälje kommun 22 Etablering av stadsnät i Södertälje kommun 23 Överlåtelse- och köpeavtal mellan Södertälje kommun och Fastighets AB Karlavagnens 24 Parkeringsavgift för Södertälje centrum 25 Utbildningsplan 2005 för Södertälje kommun 26 Ändring av bolagsordningar och bolagsnamn samt bildande av ett dotterbolag till TelgeKraft 27 Svar på motion: Flaggning på Nordens dag 28 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag 29 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag 30 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag 31 Avsägelse av uppdrag 32 Val 33 Besvarad interpellation: Säker elförsörjning även på vintern 34 Besvarad interpellation: Ljudproblem i sammanträdeslokaler 35 Besvarad interpellation: Framtiden för Allaktivitetshuset i Saltskog? 36 Medborgarförslag: Bygg cykelväg mellan Rönninge och Gärtuna 37 Anmälan av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 38 Interpellation: Bättre skyltning av nya väg Interpellation: Slå vakt om polisstationen i Södertälje 40 Interpellation: Slutsatser av ett havererat hemlöshetsprojekt 41 Interpellation: Vill kommunen inrätta en tjänst som Fixar-Malte för hjälp till våra äldre i kvarboende? 17 Närvarande Sammanträdets omfattning: Ledamöter Noteringar Tjänstgörande ersättare Anders Lago (s) Cinnika Beiming (s)

3 3 Aydin Özkaya (s) Frånvarande Thomas Johansson Susanne Bergström (s) Ulf Svedberg (s) Frånvarande Anneli Wikström Rose-Marie Jacobsson (s) Elof Hansjons (s) Frånvarande Esko Avarre Boel Godner (s) Besim Aho (s) Liisa Petrykowska (s) Frånvarande Rose-Marie Malmer Johan Andersson (s) Karin Östlund (s) Aage Asikainen (s) Viveka Ek (s) Per-Erik Nygren (s) Kerstin Johansson (s) Yilmaz Kerimo (s) Frånvarande Orvar Strömqvist Nina Unesi (s) Pernilla Lång (s) Ahmad Adawi (s) Närv Salwa Barsoum Birgitta Hellgren (s) Kent Forsberg (s) Britt-Louise Andersson (s) Bo Ohlson (s) Nisha Besara (s) Frånvarande Heli Kärkkäinen Robert Rohammar (s) Kerstin König (s) Leif Malmring (s) Staffan Norberg (v) Silva Gunduz (v) Ivar Heckscher (v) Malin Friberg (v) Stig Karlsson (v) Gabrielle Gjerswold (mp) Frånvarande Mats Pertoft (mp) Ewa Konradsson (mp) Raymond Wigg (mp) Carin Magnusson (m) Barbro Brundin (m) Rolf Eriksson (m) Håkan Jyde (m) Bengt-Hugo Bengtsson (m) Marita Lärnestad (m) Närv Birger Arthursson Lars Biörck (m) Frånvarande Magnus Widén

4 4 Dan Nilsson (m) Frånvarande Birgitta Forsgren Birgitta Abrahamsson (m) Anne-Marie Larsson (m) Mats Siljebrand (fp) Anne-Mai Idla (fp) Frånvarande Per Bernerson Sven-Eric Andersson (fp) Emil Barhebréus (fp) Frånvarande Aphrem Ahi Bertil Nilsson (fp) Bo Håkan Stockhaus (fp) Håkan Mankefors (fp) Robert Halef (kd) Inga-Brita Gustafson (kd) Frånvarande Mats Johansson (kd) Frånvarande Martin Ahlman Ingrid Ahlman (kd) Kerstin Lundgren (c) Frånvarande Tage Gripenstam (c) Leif Holmberg (c) Berit Lagerwall (pp) Nils Wannemo (pp) Fredrik Bergman (nd) Hans Pettersson (nd) Frånvarande Närvarande icke-tjänstgörande ersättare Alexandra Nalin (s), Erling Möller (s), Liz-Beth Norlund (s), Henrik Söderquist (v), Ylva Broström (v), Jan Strannerud (v), Bengt Adamsson (m), Morgan Liljebrand (fp), Sten Lundin (pp), Lillemor Bouveng (pp) Övriga närvarande Harald Haapala, sekreterare 18 Protokollets justering Aage Asikainen (s) och Tage Gripenstam (c) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Som ersättare utses Britt-Louise Andersson (s) och Leif Holmberg (c)

5 5 Ordföranden tillkännager att justeringen kommer att äga rum på stadskansliet måndagen den 14 mars 2005 kl Ändringar i föredragningslistan På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att föredragningslistans ärende nr 17 Ändring av bolagsordningar och bolagsnamn samt bildande av ett dotterbolag till TelgeKraft flyttas upp bland sammanträdets beslutsärenden och behandlas efter ärende nr 7: Utbildningsplan 2005 för Södertälje kommun. På förslag av centerpartiets fullmäktigegrupp beslutar kommunfullmäktige att bordlägga ärende nr 8 Skateboardåkare behöver plats Besvarande på motion av Kerstin Lundgren (c) och ärende nr 9 Ökad säkerhet vid övergångsställen Besvarande på motion av Kerstin Lundgren (c). 20 Drog- och brottsförebyggande arbete i Södertälje Preventions- och tillståndsenheten informerar om Barn och unga - alkohol, droger och brott. Redogörelse lämnas om en kartläggning av alla elever åk 9 i Södertälje från april 2004 Informatörer Göran Moberg Åke Martinsson sektionschef samordnare drogförebyggandearbete

6 6 Annsofie Soleby-Eriksson Michael McCarthy samordnare drogförebyggandearbete samordnare brottsförebyggandearbete 21 Företagsklimatet i Södertälje kommun På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige ajournera sig kl Margareta Westman, regionchef vid Svenskt näringsliv, informerar om ranking av företagsklimatet i kommunerna. Rankingen utgår från tre block: Basfaktorer (skatt, entreprenader, nyföretagande) Enkät, som även Södertäljes kommunfullmäktigeledamöter besvarat Företagarnas omdömen Kl avbryts ajourneringen och kommunfullmäktige fortsätter sammanträdet. 22 Etablering av stadsnät i Södertälje kommun Bil A:13, Dnr KS05/30 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 januari 2005 beslutat återremittera ärendet om etablering av stadsnät med motiveringen att uppdra åt Telge AB att genomföra ett nytt anbudsförfarande. Vid kommunfullmäktiges sammanträde fördes en diskussion om stadsnätets storlek eller dimensionering med en kapacitet på 100 Mbit, konkurrensen, Karlavagnens upphandling, den tekniska risken i projektet m.m. Kommunstyrelsen har därefter behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 25 februari I till ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2005 bilagd skrivelse har de olika frågeställningarna analyserats och ett ställningstagande till kravet på förnyad upphandling redovisas. Förslaget är även denna gång att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att ett stadsnät etableras i enlighet med det förslag som redovisas i bilagda handlingar,

7 7 dvs samma förslag som tidigare. Kommunstyrelsen föreslås ge förvaltningen i uppdrag att beakta de ekonomiska konsekvenserna i kommande arbete med Mål&Budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 februari 2005, 30 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2005 Skrivelse från VD Kjell Hasslert och VD Göran Ernstsson den 14 februari 2005 med bilagor 1-4 Kommunfullmäktiges protokoll den 31 januari 2005, 8 Kommunstyrelsens protokoll den 28 januari 2005, 14 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 17 januari 2005 med PM den 16 januari 2005 Yrkanden Anders Lago (s), Staffan Norberg (v), Mats Pertoft (mp) och Bo Ohlson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c) och Robert Halef (kd) yrkar bifall till den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen. Rolf Eriksson (m) yrkar avslag på kommunstyrelsens framställan. Berit Lagerwall (pp) yrkar bifall till pensionärspartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen som är likalydande med ovannämnda gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och den gemensamma reservationen från m, fp, kd, c samt pp och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens framställan. Etableringen av ett stadsnät i enlighet med till ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2005 bilagda handlingar tillstyrks. Reservationer Marita Lärnestad för (m) Mats Siljebrand för (fp) Robert Halef för (kd) Tage Gripenstam för (c) Berit Lagerwall för (pp)

8 8 Ledningsenheten Telge AB 23 Överlåtelse- och köpeavtal mellan Södertälje kommun och Fastighets AB Karlavagnens Bil A:14, Dnr KS05/29 Sammanfattning av ärendet I samband med beslut om samordning av de kommunala bolagen och den affärsmässiga verksamheten inom kommunen beslutade kommunfullmäktige den 22 mars 2004, 33, att överlåta ett antal fastigheter till Fastighets AB Karlavagnen. I ett senare beslut den 27 september 2004, 157, undantogs fastigheterna Elefanten 10 (Artursberg) och Ljungbacken 1 (äldreboendet i Järna). Kommunstyrelsen föreslår att de två fastigheterna överförs till Fastighets AB Karlavagnen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 januari 2005, 8 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2005 Förslag till avtal om fastighetsköp (bil 1) Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Upprättat förslag till avtal om fastighetsköp enligt vilket fastigheterna Elefanten 10 och Ljungbacken 1 överförs från Södertälje kommun till Fastighets AB Karlavagnen godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar med anledning av detta beslut.

9 9 Fastighets AB Karlavagnen Sbk 24 Parkeringsavgift för Södertälje centrum Bil A:15, Dnr KS04/435 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2004 om återremiss av förslag om parkeringsavgifter i Södertälje centrum. Samhällsbyggnadskontoret har därefter tagit fram ett reviderat förslag till parkeringsavgifter och tillämpning av dessa för Södertälje centrum. Förslaget innebär att taxa A (P-tian) skall tillämpas inom gällande delar av centrum samt på parkeringsanläggningarna vid Tom Tits och Södertälje central. Taxa C (2 kr/tim) föreslås tillämpas på Storgatan (Kvarnbergagatan-Astrabacken, ca 25 p-platser), på Västra Mälarhamnen (ca 100 p-platser)m vid Snäckvikshamnen (ca 43 p-platser) samt vid Bangatan (ca 51 p-platser). Även en justering av avgiften på gatuparkeringarna vid Södertälje Sjukhus föreslås så att dessa i likhet med därvarande besöksparkering får en avgift på 5 kr/tim, Taxa B. Tekniska nämnden har den 2 december 2004 föreslagit att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner förslag till tillämpning av gällande parkeringsavgifter fr o m Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 januari 2005, 9 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 17 januari 2005 Tekniska nämndens beslut den 2 december 2004, 117 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2004 Kartbilaga över föreslagna parkeringszoner i Södertälje kommun Yrkanden Johan Andersson (s), Staffan Norberg (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c) och Robert Halef (kd) yrkar bifall till den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen.

10 10 Berit Lagerwall (pp) yrkar bifall till pensionärspartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen som är likalydande med ovannämnda gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Inlägg Inlägg görs av Bertil Nilsson (fp) och Malin Friberg (v). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och den gemensamma reservationen från m, fp, kd, c samt pp och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens framställan. Tillämpningen av gällande parkeringsavgifter fastställs i enlighet med kartbilaga till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2004 att gälla från och med den 1 april Reservationer Marita Lärnestad för (m) Mats Siljebrand för (fp) Robert Halef för (kd) Tage Gripenstam för (c) Berit Lagerwall för (pp) Ledningsenheten Sbk TN 25 Utbildningsplan 2005 för Södertälje kommun Bil A:16, Dnr KS04/421

11 11 Sammanfattning av ärendet Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag till en utbildningsplan för 2005 Utbildningsplanen är verksamhetsplan tillika skolplan för den utbildningsverksamhet som ligger under utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas ansvarsområden. Planen har behandlats och tillstyrkts i utbildningsnämnden och i Enhörna, Hölö-Mörkö och Järna kommundelsnämnder. Vårdinge kommundelsnämnd behandlar dock ärendet först den 1 februari 2005 varför kommunstyrelsen föreslås tillstyrka planen till kommunfullmäktige under förutsättning av att även Vårdinge kommundelsnämnd tillstyrker denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 januari 2005, 13 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2005 Utbildningsnämndens beslut den 30 november 2004, 139 Utbildningsplan 2005 Yrkande Mats Siljebrand (fp), Johan Andersson (s),leif Holmberg (c) och Anne-Marie Larsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Tilläggsyrkande Leif Holmberg (c) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att se över målen. Om Natur och Teknik delas upp i två mål, där det ena målet ska handla om åtgärder för att barn och ungdomar ska få kunskaper för att agera för en ekologisk hållbar utveckling. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. Därefter ställer ordföranden proposition på Leif Holmbergs tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Förslaget till utbildningsplan 2005 antas som Södertälje kommuns skolplan. Reservationer Tage Gripenstam för (c)

12 12 UN 26 Ändring av bolagsordningar och bolagsnamn samt bildande av ett dotterbolag till TelgeKraft Bil A:22, Dnr KS05/62 Sammanfattning av ärendet Koncernstyrelsen har behandlat några ärenden som rör kommunens bolag där beslut skall tas eller yttrande inhämtas från kommunfullmäktige. Det gäller dels en delning av TelgeKrafts verksamhet i två bolag, dels namnändringar på bolag samt ändring av bolagsordningar. Koncernstyrelsen har enhälligt tillstyrkt förslagen i dessa ärenden. Kommunfullmäktige föreslås nu godkänna bildandet av ett dotterbolag till TelgeKraft AB samt godkänna förslag till bolagsordningar. I bolagsordningarna har även namnändringar införts. De namnändringar som är aktuella är att Fastighets AB Karlavagnen ändras till Telge Fastigheter AB, samt att Telge Energi Försäljning AB ändras till Telge Energi AB. Vid sammanträdet korrigeras förslaget beträffande namnändring på så sätt att Telge Energi Nät AB föreslås namnändras till Telge Nät AB. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 februari 2005, 29 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2005 Förslag till bolagsordning för Telge Energi AB (f d Telge Energi Försäljnings AB) Förslag till bolagsordning för Telge Nät AB (f d Telge Energi Nät AB) Förslag till bolagsordning för Telge Fastigheter AB (f d Fastighets AB Karlavagnen) Förslag till bolagsordning för Telge Forum AB Yrkande Tage Gripenstam (c) och Anders Lago (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Inlägg

13 13 Inlägg görs av Bo Håkan Stockhaus (fp) och Bertil Nilsson (fp). Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Bildandet av ett dotterbolag till TelgeKraft som lyder under finans inspektionen godkänns. 2. Bolagsordningarna för Telge Energi AB, Telge Nät AB, Telge Fastigheter AB och Telge Forum AB godkänns med tillägg av att bolagsordningarna för Telge Nät AB, Telge Fastigheter AB och Telge Forum AB som inte innehåller någon bestämmelse om tillämpande av offentlighetsprincipen skall kompletteras med en paragraf lydande: Offentlighetsprincipen skall tillämpas inom bolaget. Telge Gem/A Feldt 27 Flaggning på Nordens dag Svar på motion Bil A:19, Dnr KS03/457 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 11 december 2003 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att låta de nordiska flaggorna vaja från ett antal av kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars varje år. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar och föreslår att motionen bifalles. Motionen

14 14 Att hissa flaggan är en gammal fin tradition för att erinra om eller fira något. Även om påbudet om allmänna flaggdagar tagits bort markeras i almanackan de rekommenderade flaggdagarna. Därutöver hissar vi gärna flaggan när någon fyller år och vi halar den på halv stång när någon gått bort. Traditionen att hissa flaggan är olika stark i skilda länder, ja till och med inom ett land. I till exempel Skåne kan man ofta se den skånska flaggan och i Dalarna den egna landskapsflaggan. Vi skaffar gärna en flaggstång till trädgården eller fritidshuset. Vi har officiella flaggstänger på och vid offentliga byggnader. I Södertälje finns det flera kommunala flaggstänger för flaggning vid speciella tillfällen. Sverige är idag en mångkulturell nation. Vi lever i en global tid, där det finns strömningar som vill komma bort från nationella bemärkelsedagar. Icke desto mindre finns det anledning att ta vara på de band vi har med andra länder, framför allt historiska, och manifestera dessa. I Norden har vi inte krigat mot varandra under snart tvåhundra år. År 2005 är det hundra år sedan unionen med Norge upplöstes. Den nordiska samhörigheten har tydliga exempel; Nordiska rådet, det nordiska ministerrådet, föreningarna Norden och vänortssamarbetet. En stabil nordisk gemenskap är inte bara ett värde i sig, den gör oss bättre rustade att möta människor och kulturer i och från hela världen. I Finland har den 23 mars utsetts till flaggdag för att minnas den dag för drygt fyrtio år sedan då Helsingforsavtalet skrevs under, den överenskommelse som via Nordiska rådet reglerar samarbetet mellan Nordens parlament och regeringar. Den här dagen kallas numera för Nordens dag. Södertälje har vänorter i de nordiska länderna. Struer i Danmark, Sarpsborg i Norge och Forssa i Finland. På det kommunala planet har det under många år funnits ett väl utvecklat samarbete. Föreningarna Norden, men även andra föreningar, bedriver vänortsutbyten. I Södertälje kan vi också enkelt manifestera Nordens dag genom att årligen hissa de nordiska flaggorna på kommunens flaggstänger den 23 mars. Folkpartiets förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att låta de nordiska flaggorna vaja från ett att antal av kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars varje år. Av det upprättade svaret framgår följande: Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning det kan vara en god ide att flagga särskilt på nordens dag. Detta medför givetvis en aning ökade kostnader men de värden som en sådan flaggning skulle kunna stå för gör att kostnaden kan ses som marginell. Därför föreslås kommunledningskontoret att skapa

15 15 förutsättningar och organisation för denna typ av flaggning samt vid premiäråret arrangera en särskild aktivitet för att ytterligare manifestera fredens och det mångkulturella samhällets värden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 januari 2005, 19 Kommunstyrelseordförandens skrivelse den 24 januari 2005 Motionen Stadsdirektörens yttrande den 27 januari 2004 Yrkande Bo Håkan Stockhaus (fp) yrkar bifall till motionen som sammanfaller med kommunstyrelsens framställan. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. Motionen bifalles. Stadsdir, 28 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag Bil A:20, Dnr KS 04/6 1. Dan Nilsson (m) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ledamot för moderaterna i Södertälje kommun t o m den 31 oktober 2006.

16 16 Länsstyrelsen Klk/Löner Vaktm 29 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag Bil A:24, Dnr KS 04/6 1. Per-Anders Fritshammar (c) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfull-mäktige. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ersättare för centerpartiet i Södertälje kommun t o m den 31 oktober Länsstyrelsen Klk/Löner Vaktm 30 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag Bil A:24, Dnr KS 04/6 1. Åke Lennart Hagman (nd) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfull-mäktige.

17 17 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ersättare för nationaldemokraterna i Södertälje kommun t o m den 31 oktober Länsstyrelsen Klk/Löner Vaktm 31 Avsägelser av uppdrag Bil A:20 och A:24, Dnr KS 05/6 1. Kerstin Forssberg (m) befrias från uppdraget som ersättare i Vårdinge kommundelsnämnd fr o m den 19 maj Nursel Demir (kd) befrias från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 3. Elof Hansjons (s) befrias från uppdraget som ledamot i Järna kommundelsnämnd. 4. Johan Andersson (s) befrias från uppdraget som ledamot tillika ordförande i tekniska nämnden. 5. Susanne Bergström (s) befrias från uppdraget som personlig suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB fr o m den 1 april Göte Carlsson (pp) befrias från uppdraget som ledamot i Järna kommundelsnämnd. Ber nämnder Klk/Löner

18 18 Annette Feldt 32 Val Dnr KS 05/6 1. Till ersättare i tekniska nämnden intill utgången av 2006 efter Christian Soysal (kd) utses Miklos Molnar (kd). 2. Till ledamot i stadsbyggnadsnämnden intill utgången av 2006 efter Christian Soysal (kd) utses Michael Harvey (kd). 3. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden intill utgången av 2006 efter Nursel Demir (kd) utses Robert Halef (kd). 4. Till ledamot tillika ordförande i tekniska nämnden intill utgången av 2006 efter Johan Andersson (s) utses Pontus Åström (s). 5. Till personlig suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Susanne Bergström (s) utse Johan Andersson (s). 6. Till ledamot i kommundelsnämnden för Järna intill utgången av 2006 efter Göte Carlsson (pp) utses Stig Axelsson (pp). 7. I styrelsen för Söderenergi AB från ordinarie bolagsstämma 2004 t o m ordinarie bolagsstämma 2005 utses till ledamöter Anders Lago (s) Helena Forslund (s) Rolf Eriksson (m) suppleanter Staffan Norberg (v) Mats Greger (mp) Torbjörn Jonsson (c) ordförande Anders Lago (s)

19 19 De valda Berörda nämnder Klk/Löner Annette Feldt 33 Säker elförsörjning även på vintern Besvarad s k snabbinterpellation Bil A:6, Dnr KS 04/7 Bertil Nilsson (fp) medges ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen: Torsdagen den 18 november kom så ännu en vinter till Södertälje, som alltid lika överraskande för bilister, SL och elproducenter. Efter några dagar av kraftigt snöfall och hårda vindar blev abonnenter utan ström i över ett dygn. Värst drabbades Mölnbo och områden norr om Nykvarn samt delar av Järna. Snöstormar och strömavbrott innebär naturligtvis också att äldre och funktionshindrade, som behöver daglig hjälp, får det särskilt svårt. Bland annat berättade LT den 24 november att Evert fick sova i rullstolen för att elliften inte fungerade. Problemen denna gång förvärrades av brister i kommunikationerna. Flera fel blev av olika orsaker inte anmälda och fortfarande kan säkert ett antal fritidsboenden stå utan el. Enligt aktuella uppgifter arbetar Telge Energi med intensiva åtgärder för att förebygga strömavbrott. Med bland annat terrängmotorcyklar och helikopter har man sökt igenom de områden där det finns risk att träd faller ned och skadar ledningarna. Dessa träd ska sedan fällas. Mot bakgrund av dessa ständigt återkommande strömavbrott, senast tisdagen den 30 november klockan till cirka 14.30, i samband med egentligen ganska normalt svenskt vinterväder vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 1. Vilka ytterligare åtgärder planeras för att förebygga strömavbrott? 2. Vilken beredskap har kommunen för att kunna hjälpa gamla och funktionshindrade inom rimlig tid vid längre elavbrott över tre timmar?

20 20 Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen: Först vill jag säga något om de rutiner som finns vid elavbrott och vilka åtgärder som vidtogs vid det senaste avbrottet i januari. I Telge Energinäts ordinarie verksamhet ingår att ständigt ha beredskap för elavbrott. När oplanerade avbrott sker används alla tillgängliga resurser för att åtgärda felen. Vid det stora avbrottet nu i januari 2005, förorsakat av stormen, arbetade totalt ett 60-tal personer kontinuerligt med reparationer och med att svara i telefon. Dessutom användes inhyrd personal lokalt från entreprenörer i trakten, men även personal från Jämtkraft, Falu elverk och Fortum. Eftersom omfattningen vid avbrottet efter stormen var betydande och beräknades bli ovanligt lång, skedde omgående ett nära samarbete mellan kommunen och Telge Energinät. Avbrottet inträffade på natten mellan lördag söndag den 8 9 januari. Bedömningen gjordes att avbrottet skulle kunna vara upp till tre dygn för vissa kunder. Under söndagen genomfördes möten mellan Telge Energinät och kontorscheferna för äldreomsorgen, social- och arbetsmarknad, samhällsbyggnadskontoret, kommunens informationsenhet, Nykvarns kommun m fl. Arbetet var vad jag kan bedöma både effektivt och snabbt. Under eftermiddagen och kvällen inkallades ett antal anställda för att kontakta de som drabbats av elavbrottet och som normalt har någon kontakt med kommunen, framför allt inom äldreomsorgen och handikappomsorgen, vilket rörde sig om flera hundra personer. De som inte svarade i telefon fick hembesök, i några fall togs kontakt med anhöriga. Några personer fick flytta till annat boende, och andra fick stöd för att kunna stanna i sin bostad. Personer med tekniska hjälpmedel fick under elavbrottets inledning extra bemanning och tätare insatser. Beredskap fanns för att evakuera fler till tillfälligt boende. Under de två dygn avbrottet i huvudsak varade hade Telge Energinät och de olika kontoren fyra avstämningsmöten. Under ett elavbrott inom det nät som ägs av Telge Energinät läggs mycket stor vikt vid att kontinuerligt informera de boende om händelseutvecklingen. Följande gjordes och görs av Telge energinät: - Telefonväxeln bemannas omedelbart vid en större störning. Målsättningen är att kunderna skall komma fram till kundtjänsten utan dröjsmål. - En bedömning görs av hur långt avbrottet beräknas bli. Kunderna informeras, så långt det är möjligt, då de ringer. - Information läggs regelbundet ut på Telges och kommunens hemsida. - Kontakt tas med Radio Stockholm - Länstidningen informeras fortlöpande.

21 21 Nu till svaren på frågorna, och först frågan om vad som görs för att förhindra framtida elavbrott: - Telge Energinäts generella strategi är att kablifiera landsbygden d v s gräva ner ledningarna i mark., och all nybyggnation sker när så är möjligt alltid i mark. - De material som används idag gör att man i framtiden kommer att kunna åtgärda en stor del av felen på elnätet utan att stänga av strömmen, vilket minskar avbrotten och förkortar avbrottstiderna. Åtgärder vidtas också för att kunna göra snabbare omkopplingar, för att leda strömmen annan väg till kunderna. - Strategin för röjning av ledningsgator ses över för att undersöka om kortare röjnings-intervall och förändrat röjningssätt kan minska strömavbrotten som följer av nedfallande träd. - Organisationen hos Telge Energinät ses över i avsikt att hitta effektivare arbetssätt och öka kompetensen hos medarbetare både när det gäller förebyggande och avhjälpande arbete. Utöver detta så arbetar Telge Energinät för närvarande på en konkret plan för prioritering och avsättning av investeringsmedel för nedgrävning av elkabel. Planen kommer under våren att redovisas för styrelsen i Telge Energinät och koncernstyrelsen för Telge. Vi kommer då kunna avväga om ytterligare insatser ska göras och investeringstakten höjas. Att gräva ner i princip all luftburen högspänning skulle kosta ca 300 Mkr, en investering som motsvarar en taxehöjning på nätavgiften på cirka 15% för alla abonnenter. För att ytterligare förbättra beredskapen att framför allt hjälpa äldre och funktionshindrade inom rimlig tid vid längre elavbrott görs följande: Äldreomsorgskontoret och Social- och arbetsmarknadskontoret går igenom vad de ska förbereda sig på inför eventuella framtida större elavbrott och vad som kan förbättras. Det senaste större avbrottet visade bl a att organisationen inte var helt anpassad efter att även mobilnätet och datakommunikationen var utslagen. Förvaltningen kommer även att se över organisationens beredskap för att klara ett längre elavbrott vid kallt väder och med begränsad framkomlighet på vägarna, fram för allt för att klara en större evakuering till annat boende. I interpellationsdebatten deltar Anders Lago (s), Bertil Nilsson (fp), Birgitta Abrahamsson (m) och Per Bernerson (fp).

22 22 34 Ljudproblem i sammanträdeslokaler Besvarad s k snabbinterpellation Bil A:7, Dnr KS 05/7 Berit Lagerwall (pp) medges ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen: En grupp i vårt samhälle som lider av hörselnedsättning kan inte besöka våra sammanträdeslokaler för att på plats bli informerad om aktuella frågor. Det gäller inte bara Trombon där kommunfullmäktige oftast sammanträder. Även i ex.-vis Ekdalssalen är det uppenbara problem. Till stor del därför att den utrustning som finns bordsmikrofoner ej används. När man förlägger facknämnders sammanträden till andra lokaler så händer det att utrustning finns men den är inte i funktion. Skärpning är nödvändig för att ALLA ska kunna höra vad som sägs. Dessa problem är inte nya men tyvärr så kvarstår de trots att de påtalats flera gånger av Kommunala Handikapprådet m fl. Min fråga är: Kan vi förvänta oss en förbättring så att ljudproblemen löses snarast? Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen: Självklart ska även personer med hörselnedsättning kunna delta i, eller lyssna på, möten i kommunens lokaler. Det handlar dels om att vi alla måste bli bättre på att nyttja de anläggningar som finns, men också om att se över att alla anläggningar fungerar på det sätt som är tänkt. Vi kan också behöva utrusta ytterligare möteslokaler med lämplig ljudutrustning. När det gäller det första problemet att nyttja befintliga anläggningar är det något vi alla måste tänka på och ta ansvar för. När det gäller det andra problemet utrustningen har jag tagit upp frågan med Telge Fastigheter och bett dem att se över befintliga ljudanläggningar och undersöka om det finns behov av ytterligare anläggningar. Jag hoppas därför att ljudproblemen kan lösas inom en snar framtid.

23 23 I interpellationsdebatten deltar Anders Lago (s) och Berit Lagerwall (pp). 35 Framtiden för Allaktivitetshuset i Saltskog? Besvarad s k snabbinterpellation Bil A:8, Dnr KS 05/7 Berit Lagerwall (pp) medges ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen: Flera kommuninvånare har frågat hur mycket av Allaktivitetshusets lokaler som nyttjas. Särskilt är besvikelsen stor över att bassängen ej längre står till förfogande som tidigare då såväl grupper som enskilda besökare var välkomna. Om man bor i Saltskogs närhet och är i behov av vattengymnastik så är man nu hänvisad till Sydpoolen. Såväl för äldre med ledbesvär som för sjukskrivna yngre som man vill få tillbaka i arbete är det av stort värde att ha tillgång till träning i varmvattenbassäng. Därför ställer jag nu följande frågor: 1. Varför stängdes bassängen i Allaktivitetshuset? 2. När kommer den att öppnas igen? Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen: I april 2003 försattes föreningen Allaktivitetshuset i Saltskog i konkurs varvid konkursförvaltare tog över driften fram till sommaren Den gamla styrelsen i föreningen arbetade fram en plan tillsammans med Kultur och Fritidsförvaltningen om att försöka hålla Allhuset öppet under hösten 2003 och våren 2004 vilket även skedde. Skälet var att många föreningar hade och har ett behov av ett öppet Allaktivitetshus där främst bassängen är en populär del av huset med många besökare. Besökarna till bassängen före 2003 var många skolor, äldre, vårdinrättningar och företag. Efter konkursen anlitade färre skolor företag och vårdinrättningar bassängen varvid intäkterna minskade.

24 24 Tyvärr översteg kostnaderna intäkterna under hösten 2003 och våren 2004 totalt blev underskottet 206 tusen kronor och då är inte hyran inräknad. De besparingar som Kof har måst göra under de senaste åren innebar att hyreskontraktet sades upp för övervåningen av huset förutom restaurangen. Den totala hyran av huset är på 2,9 miljoner om året, nu hyr Kof undervåningen där HSO och dess medlemmar är installerade samt restaurangen den hyran ligger på :- per år. Ytterliggare betalar Kof :- för driftskostnader samt ett hyrestillägg efter den senaste ombyggnaden på :- totalt betalar Kof :- för huset. Vad ska nu ske i Allaktivitetshuset? Klart är att det finns ett behov av huset för många föreningar och även skolor vilket gör att vi ser över hur huset ska drivas i framtiden. Kof ser över möjligheten att öppna huset men för tillfället skulle det innebära ökade kostnader för kommunen. En lösning kan vara att föreningar och intresseorganisationer ansvarar för uthyrning och skötsel av lokalerna i Allaktivitetshuset. För att nå en lösning behöver Kof och TB komma överens om en hyressänkning. TB hyr ut hela huset till Södertälje kommun och SBK, hyresavtalet löper ut I interpellationsdebatten deltar Susanne Bergström (s), Berit Lagerwall (pp) och Leif Holmberg (c). 36 Bygg cykelväg mellan Rönninge och Gärtuna Medborgarförslag Bil A:21, Dnr KS 05/20 Kommunfullmäktige har bedömt Sara Stakes medborgarförslag och föreslår att kommunfullmäktige överlämnar förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

25 25 TN Sara Stake 37 Anmälan av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige Bil A:23, Dnr KS 02/292 Länsstyrelsen har i beslut den 23 februari 2005 utsett Per-Anders Fritshammar (c) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sören Gestlöf (c) Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige läggs till handlingarna. 38 Bättre skyltning av nya väg 225 Interpellation Bil A:25, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till tekniska nämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde.

26 26 P Åström 39 Slå vakt om polisstationen i Södertälje Interpellation Bil A:26, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. A Lago 40 Slutsatser av ett havererat hemlöshetsprojekt Interpellation Bil A:27, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde.

27 27 S Karlsson 41 Vill kommunen inrätta en tjänst som Fixar-Malte för hjälp till våra äldre i kvarboende? Interpellation Bil A:28, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Berit Lagerwall (pp) får ställa interpellationen till äldreomsorgsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. R-M Jacobsson

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 Tid och plats: Måndagen den 2 oktober 2006 klockan 17.00 17.40 S:ta Ragnhildsgården Mälargatan 2-4, Södertälje Närvarande: Se 146 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 Tid och plats: Måndagen den 29 oktober 2007 klockan 17.00 20.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 308 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Tid och plats: Måndagen den 19 december 2005 klockan 17.00 20.50 Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 212 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-31 Tid och plats: Måndagen den 31 januari 2005 klockan 17.00 22.15 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 1 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 7 februari

Läs mer

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00 Kommunfullmäktige 1 (27) Tid och plats Måndagen den 23 november 2009 klockan 09.00-20.30 i sessionssal Demokratin, Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje Närvarande Se 196 Justerare Karin Östlund (S) Besim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 Tid och plats: Måndagen den 10 september 2007 klockan 17.00 18.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 268 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 Tid och plats: Måndagen den 3 mars 2008 klockan 17.00 17.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 26 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28 Tid och plats: Måndagen den 28 november 2005 klockan 17.00 21.10 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 190 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 5 december

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27 KOMMUNSTYRELSEN 2004-08-27 Tid och plats: Fredag den 27 augusti 2004 klockan 08.30-12.45, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande 161-172 Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-06-07 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Måndagen 20 juni 2016 kl 17.00 Plats Sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Ola Schön Besim Aho Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (5) 2012-08-27 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer