Kallelse Föredragningslista Florence Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl onsdagen den 21 januari 2015 Ordförande Sekreterare Stefan Skoglund Florence Johansson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Said Olsson alternativt Elving Andersson Beräknad tid: onsdagen den 28 januari 2015, kl Val av arbetsutskott 3. Val av ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet (KHR) Dnr SN 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) Dnr SN 2014/ Uppdatering av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå Dnr SN 2014/ Ändring i delegeringsordningen avseende placering i hem för vård eller boende (HVB) av ensamkommande barn Dnr SN 2014/ Avtal om samverkan i form av Jobbcentrum Dnr SN 2014/ Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare Dnr SN 2015/00002 (Ansökan kommer senare) 9. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 samt ansökan om stadsbidrag för 2015 Dnr SN 2014/00262 Lisa Svanberg Lisa Svanberg Lisa Svanberg Lisa Svanberg Christer Fransson

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista 10. Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Uddevalla Dnr SN 2015/ Ansökan från Yusuf AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen vid Mona-Lisas Restaurang Dnr SN 2015/00015 (Ansökan och utredning återfinns under sekretessdelen) 12. Information om Folkhälsomyndighetens nationella bedömningskriterier inom alkoholområdet 13. Remiss - Förslag till socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Dnr SN 2014/ Muntlig information om preliminärt bokslut 2014 för socialnämnden Dnr SN 2015/00016 Föredragande Christer Fransson Torbjörn Hernius Torbjörn Hernius Doris Söderman Ingalill Wilske 15. Socialnämndens månadsmått 2014 Dnr SN 2014/ Information om äldreomsorgsplatser Håkan Strömberg 17. Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten Dnr SN 2014/ Sammanställning över inkomna synpunkter "Säg vad du tycker - Ris & Ros" under 2014 Dnr SN 2014/ Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Dnr SN 2015/ Anmälan av inkomna skrivelser m.m. Dnr SN 2015/ Information från förvaltningen Bo Lundgren 22. Socialnämndens ärendebalanslista Dnr SN 2015/ Ev. övriga frågor

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. gruppledare.

4 Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Said Olsson (M) Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), ordförande Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S) Abshir Macow (S) Lars-Olof Laxrot (V), 1:e vice ordförande Sven Hassler (MP) Rose-Marie Antonsson (SD) Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ersättare Camilla Josefsson (M) Esad Sukurica (FP) Ahmed Omar (KD) Margareta Wendel (S) Per-Erik Holmberg (S) Hampus Karlsson (V) Ole Borch (MP)

5 Förfrågan Kommunala handikapprådet 1 (1) Handläggare Sekreterare Charlotte Larsson Telefon Kommunstyrelsen Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Representation för nya mandatperioden i kommunala handikapprådet (KHR) Enligt gällande riktlinjer för Uddevalla kommuns handikappråd ska ovanstående nämnder vara representerade i rådet med vardera en representant och en ersättare. Representationen för föregående mandatperiod framgår av bifogad förteckning. Meddelande om vilka representanter som utsetts för den nya mandatperioden kan skickas till: Socialtjänsten Stadshuset, Uddevalla eller e-post: Med vänlig hälsning Charlotte Larsson Sekreterare Bilagor 1 Riktlinjer för handikapprådet 2 Förteckning över KHR Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax Uddevalla Varvsvägen E-post

6 UaFS 76.5 Blad 1 RIKTLINJER FÖR UDDEVALLA HANDIKAPPRÅD Antagna av kommunfullmäktige den 10 september 2008, 243. (Tidigare regler antagna den 19 juni 1973, 122, med ändringar den 16 mars 1976, KF 71, den 16 juni 1981, KF 178, den 9 maj 1989, KF 100, den 31 augusti 1995, KF 154, den 16 december 1998, SN 399 upphör) 1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 1.1 Ändamål Kommunala handikapprådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna å ena sidan samt kommunen och dess nämnder/styrelser samt Hälso- och sjukvårdsnämnden å andra sidan. 1.2 Allmänt om kommunens roll Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera handikapporganisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därmed inhämta synpunkter från handikapprepresentanterna. 1.3 Allmänt om handikapporganisationernas roll Handikapporganisationernas medlemmar bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och därvid föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna medborgargrupp. 1.4 Allmänt om politikernas roll Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Varje nämnd och styrelse skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunens planering. Det åligger således politikerna från alla nämnder/styrelser att hos rådet aktualisera sådana viktiga frågor. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. 2. Syfte Kommunala handikapprådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna, kommunen och dess nämnder samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta innebär: Att rådet skall stärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade

7 UaFS 76.5 Blad 2 Att rådet skall verka för att de funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering Att rådet kan initiera nya frågor kring funktionshinder i nämnder och förvaltningar Att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade Att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 3. Sammansättning av handikapprådet 3.1 Uddevalla kommuns handikappråd Kommunala handikapprådet består av representanter för handikapporganisationerna i Uddevalla, förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunen samt representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad. 3.2 Ledamöter och ersättare Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde och erhåller kallelse som övriga ledamöter. Ledamot ombesörjer själv kallelse av ersättare i händelse av eget förhinder. Med handikapporganisation menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje funktionshindrad som så önskar, kan bli medlem. 3.3 Fördelning av ledamöter Handikapporganisationerna utser ledamöter vid mandattidens början, enligt följande fördelning: Representantskap Antal Socialnämnd 2 representanter + ersättare Kommunstyrelsen 1 representant + ersättare Tekniska nämnden 1 representant + ersättare Barn- och utbildningsnämnden 1 representant + ersättare Miljö- och 1 representant + stadsbyggnadsnämnden ersättare Kultur- och fritidsnämnden 1 representant + ersättare DHR De handikappades 1 representant + riksförbund ersättare HSO 7 representanter + Handikappföreningarnas ersättare

8 UaFS 76.5 Blad 3 samarbetsorgan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad 1 representant + ersättare 3.4 Ordförande Som ordförande i kommunala handikapprådet utses en av socialnämndens ledamöter. Vice ordförande utses av handikapporganisationerna. Dessa utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige hållits. 4. Arbetsformer 4.1 Sammanträden Kommunala handikapprådet sammanträder sex gånger per år. Rådet kan därutöver sammankallas efter överenskommelse mellan organisationerna och socialtjänsten. Vid rådets sammanträde i december inbjuds samtliga handikapporganisationer i Uddevalla kommun. Detta sammanträde skall förläggas kvällstid och syfta till ökad insyn i rådets arbete. 4.2 Kallelse Kallelse till sammanträde med kommunala handikapprådet utfärdas av ordföranden i samråd med vice ordförande. Kallelsen skall vara rådets ledamöter och ersättare tillhanda minst 14 dagar före sammanträdet. Socialtjänsten ställer sekreterare till rådets förfogande. 4.3 Återkoppling Kommunala handikapprådet är ett referensorgan. Med hänsyn till rådets ställning och sammansättning kan det inte förväntas att rådet alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer skall därför i sin helhet, i form av diskussionsanteckningar, föras vidare till den nämnd, som har att svara för respektive område. 5. Ekonomi och ersättning Som referensorgan förfogar kommunala handikapprådet inte över någon egen budget. Handikapporganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas därför normalt inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden. Ersättning till organisationsföreträdarna utgår dock enligt samma regler som kommunfullmäktige fastställt för ersättning till ledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur särskilt anslag i socialnämndens budget.

9 FÖRTECKNING 1 (2) Dnr: SN2011/115 Kommunens handikappråd (KHR) Sekreterare är Charlotte Larsson, Socialtjänsten, tfn: Organisation Ledamöter Ersättare DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO HSO HSO HSO HSO HSO Bo Simonsson Bartilsgatan 2 lgh UDDEVALLA tfn , Gunnar Särnbratt (Hörsel) Motettvägen 1 lgh UDDEVALLA tfn Irene Hansson (Astma/allergi) Tant Gröns väg UDDEVALLA tfn Britt-Marie Forsström (HSO) Stjärngatan 8 A UDDEVALLA tfn Bojan Karlsson (FUB) Ådalsgatan UDDEVALLA tfn Jens Sahlin (NHR) N. Överbybergsvägen UDDEVALLA tfn Hillevi Kavleskog (SRF) Skredsviks Kärr UDDEVALLA tfn Marina Hedberg (Elöverkänsl.) Färgaregatan 16 A/ UDDEVALLA tfn Lennart Eriksson Äsperödsvägen 14 C UDDEVALLA tfn , Lena Fernbratt Tryffelstigen Uddevalla. tfn Gunilla Larsson (Hjärnkraft) Måltemyrsvägen 13 B UDDEVALLA tfn 13142/ Louise Nyholm (Hjärnkraft) Rävehogen LJUNGSKILE tfn Lars Candler (IFS) Lagerbergsgatan UDDEVALLA tfn Ronny Blidberg (SRF), vice ordf. V. Gröngatan UDDEVALLA tfn Anita Larsson (Attention) Staen UDDEVALLA tfn FÖRTECKNING/CL Administrativa avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

10 FÖRTECKNING 2 (2) Styrelse/nämnd Ledamöter Ersättare Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Kjell Grönlund (MP) Tjärhovsgatan UDDEVALLA Ingela Ruthner (M) Jättesås Vattenbergen LJUNGSKILE Johan Wiktorsson (M)* Fyrmästaregatan 20 A/ UDDEVALLA Kiomars Heydar (S) Oxevik UDDEVALLA Naim Murseli (KD) Asplundsgatan 1 F UDDEVALLA Said Olsson (M), ordf.* Strömstadsvägen 5 C UDDEVALLA Salah Abuarisheh Balladvägen 11 lgh UDDEVALLA Sonny Persson (S)* Slantvägen UDDEVALLA Åsa Dahl (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Lilian Lindström Gullmarsberg UDDEVALLA Edith Elbing (S)* Östanvindsvägen 5 C/ UDDEVALLA Elving Andersson (C)* Siversbo UDDEVALLA - Stefan Skoglund (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Nora Åkare (S)* Timmermansgatan 10 B Uddevalla Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Bengt Andersson Sira Olafs Gata UDDEVALLA Angelica Bielinski (M) Garvaregatan 17 B TROLLHÄTTAN * Representanter KHR+KPR Administrativa avdelningen FÖRTECKNING/CL

11 Förfrågan Kommunala pensionärsrådet 1 (1) Handläggare Sekreterare Charlotte Larsson Telefon Kommunstyrelsen Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Representation för nya mandatperioden i kommunala pensionärsrådet (KPR) Enligt gällande riktlinjer för Uddevalla kommuns pensionärsråd ska ovanstående nämnder vara representerade i rådet med vardera en representant och en ersättare. Representationen för föregående mandatperiod framgår av bifogad förteckning. Meddelande om vilka representanter som utsetts för den nya mandatperioden kan skickas till: Socialtjänsten Stadshuset, Uddevalla eller e-post: Med vänlig hälsning Charlotte Larsson Sekreterare Bilagor 1 Riktlinjer för pensionärsrådet 2 Förteckning över KPR Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax Uddevalla Varvsvägen E-post

12 UaFS 28/ Blad 1 RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Antagna av kommunfullmäktige den 13 februari 2001, 17 med ändring den 11 februari 2004, 16 (tidigare regler antagna den 14 april 1993, 85 med ändring den 31 augusti 1995, 155 upphör) 1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. Kommunala pensionärsrådet (KPR) är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen och dess nämnder och styrelser å andra sidan. Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera pensionärsorganisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därmed inhämta synpunkter från pensionärsrepresentanterna. Pensionärerna bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och därvid föreslå förändringar och förbättringar av boendemiljön liksom trivsel och servicefrågor som har aktualitet för denna grupp kommuninvånare. Varje nämnd och styrelse skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunens planering. Pensionärsrådet är dock organisatoriskt knutet till socialnämnden. Det åligger nämnder/styrelser att hos pensionärsrådet aktualisera sådana aktuella frågor. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. Syfte Pensionärsrådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen och dess nämnder å andra sidan. Detta innebär Att rådet skall förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre Att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering Att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar Att rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna Att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 2. Sammansättning av pensionärsrådet Pensionärsrådet består av representanter för pensionärsorganisationerna i Uddevalla samt förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunen. Ersättare har rätt att närvara Ersätter 27/2001

13 UaFS 28/ Blad 2 vid sammanträde och erhåller kallelse som övriga ledamöter. Ledamot ombesörjer själv i händelse av förhinder kallelse av ersättare. Med pensionärsorganisation menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje pensionär som så önskar, kan bli medlem. Pensionärsorganisationerna utser ledamöter i proportion till resp organisations medlemsantal vid mandattidens början. Organisation med fler medlemmar än har rätt att delta med fyra (4) ordinarie deltagare och fyra (4) ersättare, organisation med fler än 500 medlemmar är representerade med två (2) ordinarie och två (2) ersättare samt organisation med färre än 500 medlemmar en (1) ordinarie och en (1) ersättare. För kommunen utses två (2) förtroendevalda ledamöter från socialnämnden, en (1) från kommunstyrelsen, en (1) från fritidsnämnden, en (1) från tekniska nämnden, en (1) från miljö- och stadsbyggnadsnämnden och en (1) från kultur- och fritidsnämnden. Som ordförande i rådet utses en av socialnämndens ledamöter. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna. Dessa utses för en tid av fyra år fr.o.m den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige hållits. 3. Arbetsformer Rådet sammanträder åtta gånger per år men kan därutöver sammankallas efter överenskommelse mellan organisationerna och socialförvaltningen. Kallelse till sammanträde med pensionärsrådet utfärdas av ordföranden. Kallelsen skall vara rådets ledamöter och ersättare tillhanda minst 14 dagar före sammanträdet. Socialförvaltningen ställer sekreterare till rådets förfogande. Pensionärsrådet är ett referensorgan. Med hänsyn till rådets ställning och sammansättning kan inte förväntas, att rådet alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer i rådet skall därför i sin helhet, i form av diskussionsanteckningar, föras vidare till den nämnd, som har att svara för resp område. Med hänsyn till det förhållandet att inte alla pensionärer är anslutna till pensionärsorganisationer och för att få tillfälle till gemensamma överläggningar med andra organisationer, vilka har aktivitet som riktar sig till pensionärer, kan pensionärsrådet inbjuda till särskilda konferenser. Till sådana konferenser - i vilka pensionärsrådet givetvis deltar - kan inbjudas såväl enskilda pensionärer som organisationer, t.ex. bildningsförbund, ideella organisationer m.fl. Ersätter 27/2001

14 UaFS 28/ Blad 3 4. Ekonomi Som referensorgan förfogar pensionärsrådet inte över någon egen budget. Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas därför normalt inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden. Ersättning till organisationsföreträdarna utgår dock enligt samma regler som kommunfullmäktige fastställt för ersättning till ledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur särskilt anslag i socialnämndens budget. Ersätter 27/2001

15 FÖRTECKNING 1 (2) Kommunens pensionärsråd (KPR) Sekreterare är Charlotte Larsson, Socialtjänsten, tfn Organisation Ledamöter Ersättare PRO UDDEVALLA Samorganisation Gull-Brith Sköld Fjällvägen 24/ UDDEVALLA tfn Arne Lindh Skredsvik UDDEVALLA tfn Mauritz Eliasson Tjärhovsgatan UDDEVALLA tfn Lennart Johansson, vice ordf. Kantatvägen UDDEVALLA Ulla Johansson Södergatan 28/ UDDEVALLA tfn Inga-Lill Gunnarsson Bäcken UDDEVALLA tfn Lena Augustsson Diamantvägen UDDEVALLA tfn Bengt Andersson Forshälla Bua UDDEVALLA tfn Organisation Ledamöter Ersättare SPF SPF Viken Stig Axelsson Loftvägen UDDEVALLA SPF Fräkne Lisbeth Granåsen Brandt Musselvägen 5 B LJUNGSKILE tfn SPF Hafsten Villy Magnusson Östra Bräckekroken Uddevalla Tfn SPF Hafsten Hans Magnusson Svensland UDDEVALLA tfn KPR /S POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO Uddevalla Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

16 FÖRTECKNING 2 (2) Organisation SKPF avd. 33 UDDEVALLA, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund UDDEVALLA Finska pensionärsförening, SFP Sverigefinska Pensionärer UDDEVALLA RPG, Riksförb. Pensionärers Gemenskap Styrelse/nämnd Socialnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och stadsbyggnads- Nämnden Ledamöter Solveig Eriksson Kantatvägen UDDEVALLA tfn Gunnar Thorberntson Österled 19 A UDDEVALLA tfn Salme Kankaala Vindfällegatan 38/ UDDEVALLA tfn Ruth Lundin Fjärilsgatan UDDEVALLA tfn Ledamöter Said Olsson (M), ordf.* Strömstadsvägen 5 C UDDEVALLA Stefan Skoglund (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Ralph Steen (FP) Murkelvägen Uddevall Johan Wiktorsson (M)* Fyrmästaregatan 20 A/ UDDEVALLA Ole Borch (MP) Sigelhultsvägen UDDEVALLA Kenneth Ohlsson (S) Lane Anneröd UDDEVALLA Ersättare Mona Olsson Nordostpassagen UDDEVALLA tfn Barbro Remmert Kantatvägen UDDEVALLA tfn Toinie Scherman S:t Mikaelsgatan 2A lgh UDDEVALLA tfn Inger Duregård Sunnanvindsvägen 10 lgh UDDEVALLA tfn Ersättare Elving Andersson (C)* Siversbo UDDEVALLA Nora Åkare (S)* Timmermansgatan 10 B Uddevalla Sonny Persson (S)* Slantvägen UDDEVALLA Åsa Dahl (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Edith Elbing (S)* Östanvindsvägen 5 C/ UDDEVALLA Ewa Espling Lagbergsgatan 17 B UDDEVALLA * Representanter KPR+KHR KPR /S

17 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(4) Dnr SN 2014/00274 Handläggare Utredare Lisa Svanberg Telefon Uppdatering av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå Sammanfattning Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ett komplement till Socialnämndens delegeringsordning. Uppdatering är genomförd 2014 och i samband med detta har en översyn av belopps- och delegationsnivåer gjorts. Vidare föreslås tillägg och förändringar i bestämmelserna så att riktlinjer för frågor som blivit allt mer vanligt förekommande ingår. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagd uppdatering av Vägledande bestämmelser samt att denna ska gälla fr o m samt att anta föreliggande förslag om tillägg alternativt ändring avseende delegationsnivå för sanerings- eller städkostnad, flyttstädning, arbetskläder, magasinering och kostnad för tillfälligt boende samt att anta föreliggande förslag om förändring av riktlinjer avseende arbetsresor, skäligt belopp för TV och dator samt utlandsvistelse. Ärendebeskrivning Ett komplement till socialnämndens delegeringsordning är Vägledande bestämmelser som är antagen av socialnämnden. Vägledande bestämmelser innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen mm. Senaste uppdateringen skedde 2013 och en översyn och uppdatering är nu genomförd. Uppdateringen som gjorts vilar på gällande lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, rättspraxis mm. Vägledande bestämmelser skall vara ett

18 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(4) Dnr SN 2014/00274 användbart och levande dokument och därför ses dokumentet över och uppdateras regelbundet. I samband med översynen ses också delegationsnivåer över. Riktlinjen avseende ekonomiskt bistånd till busskort vid arbetsresor ändrades vid föregående uppdatering så att avståndet ska överstiga fem (5) kilometer enkel väg för att berättiga till ekonomiskt bistånd. Motiveringen var att det ansågs som skäligt att jämställa avståndet som berättigar till busskort för vuxna arbetstagare med ungdomars rätt till skolskjuts. Detta beslut har under året det gällt visat sig framför allt påverka familjer på Dalaberg. Vid matinköp är de hänvisade till att göra detta i närbutikerna i området för att slippa bära tunga matkassar från centrum till Dalaberg. Närbutikerna på Dalaberg är betydligt dyrare än t ex Willys och Lidl. Många av dem har dessutom sysselsättning/skola i centrum som de promenerat till på morgonen. Att därefter handla i centrum och bära varorna till Dalaberg bedöms inte rimligt. En jämförelse har gjorts med Trollhättan som har fyra (4) kilometer som gräns för att bevilja busskort vid arbetsresor. Förslag lämnas med stöd av ovanstående att ändra gränsen för busskort vid arbetsresor till fyra (4) kilometer enkel väg. Av och till förekommer det att en ansökan görs om ekonomiskt bistånd till saneringseller städkostnad. I regel har behovet uppdagats i samband med att den enskilde aktualiserats för andra insatser, t ex hemtjänst, missbruksvård eller genom att klagomål inkommer från hyresvärden eller en anmälan görs av anhöriga. Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan innebära betydande ingrepp i livsföringen för den enskilde och i regel brukar ekonomiskt bistånd beviljas till denna kostnad om behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Möjligheten till återkrav beaktas alltid. Då detta idag inte är reglerat i delegeringsordningen innebär det att delegat är AU/SN. För att ansökningar om sanerings- eller städkostnad ska kunna behandlas med den skyndsamhet som ofta krävs föreslås att beslutet delegeras till tjänstemannanivå enligt följande: 1:e socialsekreterare upp till 50 % av basbeloppet och sektionschef därutöver. Vägledande bestämmelser föreslås även kompletterats med riktlinjer avseende flyttstädning då detta är en allt vanligare ansökan. Detta ska normalt kunna ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt och vänner. Om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl såsom t ex. avsaknad av nätverk inte kan flyttstäda föreslås att bistånd bör utgå till skälig kostnad efter inhämtande av minst två kostnadsförslag. Delegat föreslås vara 1:e socialsekretrare med 25 % av basbeloppet och sektionschef därutöver. Ett tillägg har gjorts avseende arbetskläder. Förslag lämnas om att ekonomiskt bistånd till arbetskläder ska kunna beviljas när särskilda kläder/skor krävs av arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Arbetskläder anses inte ingå i riksnormens post avseende kläder. Ansökningar om ekonomiskt bistånd till arbetskläder är sällan förekommande, men det bedöms som angeläget att kunna bevilja detta om det är en förutsättning för den enskilde att komma igång i arbete/sysselsättning. Delegat föreslås vara socialsekreterare med upp till 5 % av basbeloppet.

19 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3(4) Dnr SN 2014/00274 Delegat för kostnad för magasinering förslås att höjas till 1:e socialsekreterare. Detta för att kostnaden inte ska beviljas rutinmässigt samt för att få en samsyn kring när ekonomiskt bistånd ska beviljas, skälig kostnad och tid. Vid utlandsvistelse för personer som har permanent helt nedsatt arbetsförmåga anges idag att denne bör ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under tre månader. Det finns inga rättfall eller praxis som stödjer detta och förslag lämnas därför om att detta ska ändras till en månad. Bostadsbristen i kommunen medför att det blir allt vanligare att personer som saknar eget boende eller blivit av med sin bostad vänder sig till socialtjänsten för hjälp med anskaffande av bostad. För de grupper som socialtjänsten har ansvar för löses tillfälligt boende ibland med t ex vandrarhem eller liknande. Idag kan 1:e socialsekreterare bevilja kostnaden för detta om den inte överstiger kronor per månad (avvikelse från riktlinjerna med högst 25 %), därutöver är AU/SN delegat. Ett boende på vandrarhem i Uddevalla kostar från kronor per månad och uppåt. Då detta ofta är akutsituationer och biståndsbeslut om boende och boendekostnad i regel behöver fattas samma dag föreslås en höjning av beloppet där beslut kan fattas på tjänstemannanivå. Förslag lämnas om att delegera till 1:e socialsekreterare att fatta beslut om avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % av basbeloppet samt förlängning av faktisk hyreskostnad högst 3 månader. För kostnad därutöver föreslås delegationsnivån vara sektionschef. Om boendet blir långvarigt, mer än sex månader och förlängning krävs, föreslås arbetsutskott vara lägsta delegationsnivå. I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering även förtydligande och tillägg gjorts kring följande områden: hur beräkning ska ske vid studiestart och där sökande sökt studiemedel, när ekonomiskt bistånd till hemutrustning i form av dator ska beviljas så att detta följer föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens handbok, belopp för skälig kostnad för såväl dator som TV, spädbarnsutrustning genom att det anges att bilstol ska ingå, beräkningssätt för inneboendehyra så att detta följer föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens handbok, kostnad för intyg i form av att kostnaden för detta bör beviljas om begäran om intyget initierats av handläggaren, information om fritidspeng samt förmedlingsmedel samt återkrav. Skälet till att detta lagts till är att samla information om frågor som ofta blir aktuella i samband med ekonomiskt bistånd i samma dokument. Dessa tillägg och förtydliganden kräver dock igen förändring i delegationsnivåer.

20 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 4(4) Dnr SN 2014/00274 Bo Lundgren Socialchef Lisa Svanberg Utredare Expediera till Roland Henriksson, sektionschef Lisa Svanberg, utredare

21 Uddevalla kommun Vägledande bestämmelser 1(87) Socialtjänsten Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sakregister... 5 Inledning Delegation Rätten till bistånd Barnperspektivet Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt Bistånd till livsföring i övrigt Bistånd utöver skälig levnadsnivå Försörjningsstöd Riksnormen Personliga kostnader Gemensamma hushållskostnader Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd Övrigt försörjningsstöd Matnorm Norm för umgängesbarn Villkor om deltagande i kompetenshöjande verksamhet Nedsättning av försörjningsstöd Fritidspeng Utbetalningsperiod och utbetalningssätt Normer Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen Riksnormen olika bidragsperioder Matnorm Norm för umgängesbarn - belopp per dag Norm för fickpengar vid institutionsvård Fastställande av biståndsbehov Bedömnings- och beräkningsunderlag Inkomster och tillgångar Inkomster Skattejämkning Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar Nedsättning av kommunala avgifter m.m Överskjutande inkomst från tidigare månad Nybesök Löpande försörjningsstöd Barns arbetsinkomster och tillgångar Övergång från yngre till äldre åldersgrupp Traktamente Förskott på inkomster och bidrag Förskott på lön etc Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs Föräldrapenning... 24

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID HSO:s lokal, Göteborgsvägen 25 A, kl. 13.00-16.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Britt-Marie Forsström, HSO Bojan Karlsson, HSO

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-05-03 1 (9)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-05-03 1 (9) 1 (9) PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gull-Britt Sköld, PRO Uddevalla Samorganisation Arne Lindh, PRO Uddevalla Samorganisation Lennart Johansson, PRO Uddevalla

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.55, 13.00-14.55 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), l :e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-01 1 (6)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-01 1 (6) 1 (6) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-13.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gull-Brith Sköld, PRO Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Antagen av Kommunfullmäktige 2015-12-01 98 INNEHÅLLSFÖRTECKNING reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet... 1 dokumentinformation... 1 1 syfte... 1 2 arbetsuppgifter...

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 13.00-15.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Bo Simonsson, DHR Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Bojan Karlsson, HSO (FUB)

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-06

Sammanträdesdatum 2014-11-06 PROTOKOLL l (6) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl 13:00-14:45 NÄRVARANDE LEDAMÖTER NÄRVARANDE ERSÄTTARE Bo Simonsson, DHR Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Bojan Karlsson, HSO (FUB) Jens

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING k REGLEMENTE RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-15 137 Tillägg Kommunfullmäktige 2011-12-14 141 REGLEMENTE Rådet för pensionärer och personer

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 stockholm.se Handläggning av egenavgifter för vuxna

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer