Kallelse Föredragningslista Florence Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl onsdagen den 21 januari 2015 Ordförande Sekreterare Stefan Skoglund Florence Johansson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Said Olsson alternativt Elving Andersson Beräknad tid: onsdagen den 28 januari 2015, kl Val av arbetsutskott 3. Val av ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet (KHR) Dnr SN 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) Dnr SN 2014/ Uppdatering av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå Dnr SN 2014/ Ändring i delegeringsordningen avseende placering i hem för vård eller boende (HVB) av ensamkommande barn Dnr SN 2014/ Avtal om samverkan i form av Jobbcentrum Dnr SN 2014/ Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare Dnr SN 2015/00002 (Ansökan kommer senare) 9. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 samt ansökan om stadsbidrag för 2015 Dnr SN 2014/00262 Lisa Svanberg Lisa Svanberg Lisa Svanberg Lisa Svanberg Christer Fransson

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista 10. Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Uddevalla Dnr SN 2015/ Ansökan från Yusuf AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen vid Mona-Lisas Restaurang Dnr SN 2015/00015 (Ansökan och utredning återfinns under sekretessdelen) 12. Information om Folkhälsomyndighetens nationella bedömningskriterier inom alkoholområdet 13. Remiss - Förslag till socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Dnr SN 2014/ Muntlig information om preliminärt bokslut 2014 för socialnämnden Dnr SN 2015/00016 Föredragande Christer Fransson Torbjörn Hernius Torbjörn Hernius Doris Söderman Ingalill Wilske 15. Socialnämndens månadsmått 2014 Dnr SN 2014/ Information om äldreomsorgsplatser Håkan Strömberg 17. Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten Dnr SN 2014/ Sammanställning över inkomna synpunkter "Säg vad du tycker - Ris & Ros" under 2014 Dnr SN 2014/ Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Dnr SN 2015/ Anmälan av inkomna skrivelser m.m. Dnr SN 2015/ Information från förvaltningen Bo Lundgren 22. Socialnämndens ärendebalanslista Dnr SN 2015/ Ev. övriga frågor

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. gruppledare.

4 Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Said Olsson (M) Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), ordförande Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S) Abshir Macow (S) Lars-Olof Laxrot (V), 1:e vice ordförande Sven Hassler (MP) Rose-Marie Antonsson (SD) Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ersättare Camilla Josefsson (M) Esad Sukurica (FP) Ahmed Omar (KD) Margareta Wendel (S) Per-Erik Holmberg (S) Hampus Karlsson (V) Ole Borch (MP)

5 Förfrågan Kommunala handikapprådet 1 (1) Handläggare Sekreterare Charlotte Larsson Telefon Kommunstyrelsen Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Representation för nya mandatperioden i kommunala handikapprådet (KHR) Enligt gällande riktlinjer för Uddevalla kommuns handikappråd ska ovanstående nämnder vara representerade i rådet med vardera en representant och en ersättare. Representationen för föregående mandatperiod framgår av bifogad förteckning. Meddelande om vilka representanter som utsetts för den nya mandatperioden kan skickas till: Socialtjänsten Stadshuset, Uddevalla eller e-post: Med vänlig hälsning Charlotte Larsson Sekreterare Bilagor 1 Riktlinjer för handikapprådet 2 Förteckning över KHR Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax Uddevalla Varvsvägen E-post

6 UaFS 76.5 Blad 1 RIKTLINJER FÖR UDDEVALLA HANDIKAPPRÅD Antagna av kommunfullmäktige den 10 september 2008, 243. (Tidigare regler antagna den 19 juni 1973, 122, med ändringar den 16 mars 1976, KF 71, den 16 juni 1981, KF 178, den 9 maj 1989, KF 100, den 31 augusti 1995, KF 154, den 16 december 1998, SN 399 upphör) 1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 1.1 Ändamål Kommunala handikapprådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna å ena sidan samt kommunen och dess nämnder/styrelser samt Hälso- och sjukvårdsnämnden å andra sidan. 1.2 Allmänt om kommunens roll Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera handikapporganisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därmed inhämta synpunkter från handikapprepresentanterna. 1.3 Allmänt om handikapporganisationernas roll Handikapporganisationernas medlemmar bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och därvid föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna medborgargrupp. 1.4 Allmänt om politikernas roll Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Varje nämnd och styrelse skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunens planering. Det åligger således politikerna från alla nämnder/styrelser att hos rådet aktualisera sådana viktiga frågor. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. 2. Syfte Kommunala handikapprådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna, kommunen och dess nämnder samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta innebär: Att rådet skall stärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade

7 UaFS 76.5 Blad 2 Att rådet skall verka för att de funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering Att rådet kan initiera nya frågor kring funktionshinder i nämnder och förvaltningar Att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade Att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 3. Sammansättning av handikapprådet 3.1 Uddevalla kommuns handikappråd Kommunala handikapprådet består av representanter för handikapporganisationerna i Uddevalla, förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunen samt representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad. 3.2 Ledamöter och ersättare Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde och erhåller kallelse som övriga ledamöter. Ledamot ombesörjer själv kallelse av ersättare i händelse av eget förhinder. Med handikapporganisation menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje funktionshindrad som så önskar, kan bli medlem. 3.3 Fördelning av ledamöter Handikapporganisationerna utser ledamöter vid mandattidens början, enligt följande fördelning: Representantskap Antal Socialnämnd 2 representanter + ersättare Kommunstyrelsen 1 representant + ersättare Tekniska nämnden 1 representant + ersättare Barn- och utbildningsnämnden 1 representant + ersättare Miljö- och 1 representant + stadsbyggnadsnämnden ersättare Kultur- och fritidsnämnden 1 representant + ersättare DHR De handikappades 1 representant + riksförbund ersättare HSO 7 representanter + Handikappföreningarnas ersättare

8 UaFS 76.5 Blad 3 samarbetsorgan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad 1 representant + ersättare 3.4 Ordförande Som ordförande i kommunala handikapprådet utses en av socialnämndens ledamöter. Vice ordförande utses av handikapporganisationerna. Dessa utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige hållits. 4. Arbetsformer 4.1 Sammanträden Kommunala handikapprådet sammanträder sex gånger per år. Rådet kan därutöver sammankallas efter överenskommelse mellan organisationerna och socialtjänsten. Vid rådets sammanträde i december inbjuds samtliga handikapporganisationer i Uddevalla kommun. Detta sammanträde skall förläggas kvällstid och syfta till ökad insyn i rådets arbete. 4.2 Kallelse Kallelse till sammanträde med kommunala handikapprådet utfärdas av ordföranden i samråd med vice ordförande. Kallelsen skall vara rådets ledamöter och ersättare tillhanda minst 14 dagar före sammanträdet. Socialtjänsten ställer sekreterare till rådets förfogande. 4.3 Återkoppling Kommunala handikapprådet är ett referensorgan. Med hänsyn till rådets ställning och sammansättning kan det inte förväntas att rådet alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer skall därför i sin helhet, i form av diskussionsanteckningar, föras vidare till den nämnd, som har att svara för respektive område. 5. Ekonomi och ersättning Som referensorgan förfogar kommunala handikapprådet inte över någon egen budget. Handikapporganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas därför normalt inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden. Ersättning till organisationsföreträdarna utgår dock enligt samma regler som kommunfullmäktige fastställt för ersättning till ledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur särskilt anslag i socialnämndens budget.

9 FÖRTECKNING 1 (2) Dnr: SN2011/115 Kommunens handikappråd (KHR) Sekreterare är Charlotte Larsson, Socialtjänsten, tfn: Organisation Ledamöter Ersättare DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO HSO HSO HSO HSO HSO Bo Simonsson Bartilsgatan 2 lgh UDDEVALLA tfn , Gunnar Särnbratt (Hörsel) Motettvägen 1 lgh UDDEVALLA tfn Irene Hansson (Astma/allergi) Tant Gröns väg UDDEVALLA tfn Britt-Marie Forsström (HSO) Stjärngatan 8 A UDDEVALLA tfn Bojan Karlsson (FUB) Ådalsgatan UDDEVALLA tfn Jens Sahlin (NHR) N. Överbybergsvägen UDDEVALLA tfn Hillevi Kavleskog (SRF) Skredsviks Kärr UDDEVALLA tfn Marina Hedberg (Elöverkänsl.) Färgaregatan 16 A/ UDDEVALLA tfn Lennart Eriksson Äsperödsvägen 14 C UDDEVALLA tfn , Lena Fernbratt Tryffelstigen Uddevalla. tfn Gunilla Larsson (Hjärnkraft) Måltemyrsvägen 13 B UDDEVALLA tfn 13142/ Louise Nyholm (Hjärnkraft) Rävehogen LJUNGSKILE tfn Lars Candler (IFS) Lagerbergsgatan UDDEVALLA tfn Ronny Blidberg (SRF), vice ordf. V. Gröngatan UDDEVALLA tfn Anita Larsson (Attention) Staen UDDEVALLA tfn FÖRTECKNING/CL Administrativa avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

10 FÖRTECKNING 2 (2) Styrelse/nämnd Ledamöter Ersättare Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Kjell Grönlund (MP) Tjärhovsgatan UDDEVALLA Ingela Ruthner (M) Jättesås Vattenbergen LJUNGSKILE Johan Wiktorsson (M)* Fyrmästaregatan 20 A/ UDDEVALLA Kiomars Heydar (S) Oxevik UDDEVALLA Naim Murseli (KD) Asplundsgatan 1 F UDDEVALLA Said Olsson (M), ordf.* Strömstadsvägen 5 C UDDEVALLA Salah Abuarisheh Balladvägen 11 lgh UDDEVALLA Sonny Persson (S)* Slantvägen UDDEVALLA Åsa Dahl (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Lilian Lindström Gullmarsberg UDDEVALLA Edith Elbing (S)* Östanvindsvägen 5 C/ UDDEVALLA Elving Andersson (C)* Siversbo UDDEVALLA - Stefan Skoglund (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Nora Åkare (S)* Timmermansgatan 10 B Uddevalla Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Bengt Andersson Sira Olafs Gata UDDEVALLA Angelica Bielinski (M) Garvaregatan 17 B TROLLHÄTTAN * Representanter KHR+KPR Administrativa avdelningen FÖRTECKNING/CL

11 Förfrågan Kommunala pensionärsrådet 1 (1) Handläggare Sekreterare Charlotte Larsson Telefon Kommunstyrelsen Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Representation för nya mandatperioden i kommunala pensionärsrådet (KPR) Enligt gällande riktlinjer för Uddevalla kommuns pensionärsråd ska ovanstående nämnder vara representerade i rådet med vardera en representant och en ersättare. Representationen för föregående mandatperiod framgår av bifogad förteckning. Meddelande om vilka representanter som utsetts för den nya mandatperioden kan skickas till: Socialtjänsten Stadshuset, Uddevalla eller e-post: Med vänlig hälsning Charlotte Larsson Sekreterare Bilagor 1 Riktlinjer för pensionärsrådet 2 Förteckning över KPR Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax Uddevalla Varvsvägen E-post

12 UaFS 28/ Blad 1 RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Antagna av kommunfullmäktige den 13 februari 2001, 17 med ändring den 11 februari 2004, 16 (tidigare regler antagna den 14 april 1993, 85 med ändring den 31 augusti 1995, 155 upphör) 1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. Kommunala pensionärsrådet (KPR) är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen och dess nämnder och styrelser å andra sidan. Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera pensionärsorganisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därmed inhämta synpunkter från pensionärsrepresentanterna. Pensionärerna bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och därvid föreslå förändringar och förbättringar av boendemiljön liksom trivsel och servicefrågor som har aktualitet för denna grupp kommuninvånare. Varje nämnd och styrelse skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunens planering. Pensionärsrådet är dock organisatoriskt knutet till socialnämnden. Det åligger nämnder/styrelser att hos pensionärsrådet aktualisera sådana aktuella frågor. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. Syfte Pensionärsrådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen och dess nämnder å andra sidan. Detta innebär Att rådet skall förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre Att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering Att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar Att rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna Att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 2. Sammansättning av pensionärsrådet Pensionärsrådet består av representanter för pensionärsorganisationerna i Uddevalla samt förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunen. Ersättare har rätt att närvara Ersätter 27/2001

13 UaFS 28/ Blad 2 vid sammanträde och erhåller kallelse som övriga ledamöter. Ledamot ombesörjer själv i händelse av förhinder kallelse av ersättare. Med pensionärsorganisation menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje pensionär som så önskar, kan bli medlem. Pensionärsorganisationerna utser ledamöter i proportion till resp organisations medlemsantal vid mandattidens början. Organisation med fler medlemmar än har rätt att delta med fyra (4) ordinarie deltagare och fyra (4) ersättare, organisation med fler än 500 medlemmar är representerade med två (2) ordinarie och två (2) ersättare samt organisation med färre än 500 medlemmar en (1) ordinarie och en (1) ersättare. För kommunen utses två (2) förtroendevalda ledamöter från socialnämnden, en (1) från kommunstyrelsen, en (1) från fritidsnämnden, en (1) från tekniska nämnden, en (1) från miljö- och stadsbyggnadsnämnden och en (1) från kultur- och fritidsnämnden. Som ordförande i rådet utses en av socialnämndens ledamöter. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna. Dessa utses för en tid av fyra år fr.o.m den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige hållits. 3. Arbetsformer Rådet sammanträder åtta gånger per år men kan därutöver sammankallas efter överenskommelse mellan organisationerna och socialförvaltningen. Kallelse till sammanträde med pensionärsrådet utfärdas av ordföranden. Kallelsen skall vara rådets ledamöter och ersättare tillhanda minst 14 dagar före sammanträdet. Socialförvaltningen ställer sekreterare till rådets förfogande. Pensionärsrådet är ett referensorgan. Med hänsyn till rådets ställning och sammansättning kan inte förväntas, att rådet alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer i rådet skall därför i sin helhet, i form av diskussionsanteckningar, föras vidare till den nämnd, som har att svara för resp område. Med hänsyn till det förhållandet att inte alla pensionärer är anslutna till pensionärsorganisationer och för att få tillfälle till gemensamma överläggningar med andra organisationer, vilka har aktivitet som riktar sig till pensionärer, kan pensionärsrådet inbjuda till särskilda konferenser. Till sådana konferenser - i vilka pensionärsrådet givetvis deltar - kan inbjudas såväl enskilda pensionärer som organisationer, t.ex. bildningsförbund, ideella organisationer m.fl. Ersätter 27/2001

14 UaFS 28/ Blad 3 4. Ekonomi Som referensorgan förfogar pensionärsrådet inte över någon egen budget. Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas därför normalt inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden. Ersättning till organisationsföreträdarna utgår dock enligt samma regler som kommunfullmäktige fastställt för ersättning till ledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur särskilt anslag i socialnämndens budget. Ersätter 27/2001

15 FÖRTECKNING 1 (2) Kommunens pensionärsråd (KPR) Sekreterare är Charlotte Larsson, Socialtjänsten, tfn Organisation Ledamöter Ersättare PRO UDDEVALLA Samorganisation Gull-Brith Sköld Fjällvägen 24/ UDDEVALLA tfn Arne Lindh Skredsvik UDDEVALLA tfn Mauritz Eliasson Tjärhovsgatan UDDEVALLA tfn Lennart Johansson, vice ordf. Kantatvägen UDDEVALLA Ulla Johansson Södergatan 28/ UDDEVALLA tfn Inga-Lill Gunnarsson Bäcken UDDEVALLA tfn Lena Augustsson Diamantvägen UDDEVALLA tfn Bengt Andersson Forshälla Bua UDDEVALLA tfn Organisation Ledamöter Ersättare SPF SPF Viken Stig Axelsson Loftvägen UDDEVALLA SPF Fräkne Lisbeth Granåsen Brandt Musselvägen 5 B LJUNGSKILE tfn SPF Hafsten Villy Magnusson Östra Bräckekroken Uddevalla Tfn SPF Hafsten Hans Magnusson Svensland UDDEVALLA tfn KPR /S POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO Uddevalla Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

16 FÖRTECKNING 2 (2) Organisation SKPF avd. 33 UDDEVALLA, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund UDDEVALLA Finska pensionärsförening, SFP Sverigefinska Pensionärer UDDEVALLA RPG, Riksförb. Pensionärers Gemenskap Styrelse/nämnd Socialnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och stadsbyggnads- Nämnden Ledamöter Solveig Eriksson Kantatvägen UDDEVALLA tfn Gunnar Thorberntson Österled 19 A UDDEVALLA tfn Salme Kankaala Vindfällegatan 38/ UDDEVALLA tfn Ruth Lundin Fjärilsgatan UDDEVALLA tfn Ledamöter Said Olsson (M), ordf.* Strömstadsvägen 5 C UDDEVALLA Stefan Skoglund (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Ralph Steen (FP) Murkelvägen Uddevall Johan Wiktorsson (M)* Fyrmästaregatan 20 A/ UDDEVALLA Ole Borch (MP) Sigelhultsvägen UDDEVALLA Kenneth Ohlsson (S) Lane Anneröd UDDEVALLA Ersättare Mona Olsson Nordostpassagen UDDEVALLA tfn Barbro Remmert Kantatvägen UDDEVALLA tfn Toinie Scherman S:t Mikaelsgatan 2A lgh UDDEVALLA tfn Inger Duregård Sunnanvindsvägen 10 lgh UDDEVALLA tfn Ersättare Elving Andersson (C)* Siversbo UDDEVALLA Nora Åkare (S)* Timmermansgatan 10 B Uddevalla Sonny Persson (S)* Slantvägen UDDEVALLA Åsa Dahl (S)* Hagarnevägen UDDEVALLA Edith Elbing (S)* Östanvindsvägen 5 C/ UDDEVALLA Ewa Espling Lagbergsgatan 17 B UDDEVALLA * Representanter KPR+KHR KPR /S

17 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(4) Dnr SN 2014/00274 Handläggare Utredare Lisa Svanberg Telefon Uppdatering av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå Sammanfattning Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ett komplement till Socialnämndens delegeringsordning. Uppdatering är genomförd 2014 och i samband med detta har en översyn av belopps- och delegationsnivåer gjorts. Vidare föreslås tillägg och förändringar i bestämmelserna så att riktlinjer för frågor som blivit allt mer vanligt förekommande ingår. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagd uppdatering av Vägledande bestämmelser samt att denna ska gälla fr o m samt att anta föreliggande förslag om tillägg alternativt ändring avseende delegationsnivå för sanerings- eller städkostnad, flyttstädning, arbetskläder, magasinering och kostnad för tillfälligt boende samt att anta föreliggande förslag om förändring av riktlinjer avseende arbetsresor, skäligt belopp för TV och dator samt utlandsvistelse. Ärendebeskrivning Ett komplement till socialnämndens delegeringsordning är Vägledande bestämmelser som är antagen av socialnämnden. Vägledande bestämmelser innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen mm. Senaste uppdateringen skedde 2013 och en översyn och uppdatering är nu genomförd. Uppdateringen som gjorts vilar på gällande lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, rättspraxis mm. Vägledande bestämmelser skall vara ett

18 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(4) Dnr SN 2014/00274 användbart och levande dokument och därför ses dokumentet över och uppdateras regelbundet. I samband med översynen ses också delegationsnivåer över. Riktlinjen avseende ekonomiskt bistånd till busskort vid arbetsresor ändrades vid föregående uppdatering så att avståndet ska överstiga fem (5) kilometer enkel väg för att berättiga till ekonomiskt bistånd. Motiveringen var att det ansågs som skäligt att jämställa avståndet som berättigar till busskort för vuxna arbetstagare med ungdomars rätt till skolskjuts. Detta beslut har under året det gällt visat sig framför allt påverka familjer på Dalaberg. Vid matinköp är de hänvisade till att göra detta i närbutikerna i området för att slippa bära tunga matkassar från centrum till Dalaberg. Närbutikerna på Dalaberg är betydligt dyrare än t ex Willys och Lidl. Många av dem har dessutom sysselsättning/skola i centrum som de promenerat till på morgonen. Att därefter handla i centrum och bära varorna till Dalaberg bedöms inte rimligt. En jämförelse har gjorts med Trollhättan som har fyra (4) kilometer som gräns för att bevilja busskort vid arbetsresor. Förslag lämnas med stöd av ovanstående att ändra gränsen för busskort vid arbetsresor till fyra (4) kilometer enkel väg. Av och till förekommer det att en ansökan görs om ekonomiskt bistånd till saneringseller städkostnad. I regel har behovet uppdagats i samband med att den enskilde aktualiserats för andra insatser, t ex hemtjänst, missbruksvård eller genom att klagomål inkommer från hyresvärden eller en anmälan görs av anhöriga. Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan innebära betydande ingrepp i livsföringen för den enskilde och i regel brukar ekonomiskt bistånd beviljas till denna kostnad om behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Möjligheten till återkrav beaktas alltid. Då detta idag inte är reglerat i delegeringsordningen innebär det att delegat är AU/SN. För att ansökningar om sanerings- eller städkostnad ska kunna behandlas med den skyndsamhet som ofta krävs föreslås att beslutet delegeras till tjänstemannanivå enligt följande: 1:e socialsekreterare upp till 50 % av basbeloppet och sektionschef därutöver. Vägledande bestämmelser föreslås även kompletterats med riktlinjer avseende flyttstädning då detta är en allt vanligare ansökan. Detta ska normalt kunna ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt och vänner. Om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl såsom t ex. avsaknad av nätverk inte kan flyttstäda föreslås att bistånd bör utgå till skälig kostnad efter inhämtande av minst två kostnadsförslag. Delegat föreslås vara 1:e socialsekretrare med 25 % av basbeloppet och sektionschef därutöver. Ett tillägg har gjorts avseende arbetskläder. Förslag lämnas om att ekonomiskt bistånd till arbetskläder ska kunna beviljas när särskilda kläder/skor krävs av arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Arbetskläder anses inte ingå i riksnormens post avseende kläder. Ansökningar om ekonomiskt bistånd till arbetskläder är sällan förekommande, men det bedöms som angeläget att kunna bevilja detta om det är en förutsättning för den enskilde att komma igång i arbete/sysselsättning. Delegat föreslås vara socialsekreterare med upp till 5 % av basbeloppet.

19 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3(4) Dnr SN 2014/00274 Delegat för kostnad för magasinering förslås att höjas till 1:e socialsekreterare. Detta för att kostnaden inte ska beviljas rutinmässigt samt för att få en samsyn kring när ekonomiskt bistånd ska beviljas, skälig kostnad och tid. Vid utlandsvistelse för personer som har permanent helt nedsatt arbetsförmåga anges idag att denne bör ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under tre månader. Det finns inga rättfall eller praxis som stödjer detta och förslag lämnas därför om att detta ska ändras till en månad. Bostadsbristen i kommunen medför att det blir allt vanligare att personer som saknar eget boende eller blivit av med sin bostad vänder sig till socialtjänsten för hjälp med anskaffande av bostad. För de grupper som socialtjänsten har ansvar för löses tillfälligt boende ibland med t ex vandrarhem eller liknande. Idag kan 1:e socialsekreterare bevilja kostnaden för detta om den inte överstiger kronor per månad (avvikelse från riktlinjerna med högst 25 %), därutöver är AU/SN delegat. Ett boende på vandrarhem i Uddevalla kostar från kronor per månad och uppåt. Då detta ofta är akutsituationer och biståndsbeslut om boende och boendekostnad i regel behöver fattas samma dag föreslås en höjning av beloppet där beslut kan fattas på tjänstemannanivå. Förslag lämnas om att delegera till 1:e socialsekreterare att fatta beslut om avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % av basbeloppet samt förlängning av faktisk hyreskostnad högst 3 månader. För kostnad därutöver föreslås delegationsnivån vara sektionschef. Om boendet blir långvarigt, mer än sex månader och förlängning krävs, föreslås arbetsutskott vara lägsta delegationsnivå. I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering även förtydligande och tillägg gjorts kring följande områden: hur beräkning ska ske vid studiestart och där sökande sökt studiemedel, när ekonomiskt bistånd till hemutrustning i form av dator ska beviljas så att detta följer föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens handbok, belopp för skälig kostnad för såväl dator som TV, spädbarnsutrustning genom att det anges att bilstol ska ingå, beräkningssätt för inneboendehyra så att detta följer föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens handbok, kostnad för intyg i form av att kostnaden för detta bör beviljas om begäran om intyget initierats av handläggaren, information om fritidspeng samt förmedlingsmedel samt återkrav. Skälet till att detta lagts till är att samla information om frågor som ofta blir aktuella i samband med ekonomiskt bistånd i samma dokument. Dessa tillägg och förtydliganden kräver dock igen förändring i delegationsnivåer.

20 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 4(4) Dnr SN 2014/00274 Bo Lundgren Socialchef Lisa Svanberg Utredare Expediera till Roland Henriksson, sektionschef Lisa Svanberg, utredare

21 Uddevalla kommun Vägledande bestämmelser 1(87) Socialtjänsten Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sakregister... 5 Inledning Delegation Rätten till bistånd Barnperspektivet Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt Bistånd till livsföring i övrigt Bistånd utöver skälig levnadsnivå Försörjningsstöd Riksnormen Personliga kostnader Gemensamma hushållskostnader Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd Övrigt försörjningsstöd Matnorm Norm för umgängesbarn Villkor om deltagande i kompetenshöjande verksamhet Nedsättning av försörjningsstöd Fritidspeng Utbetalningsperiod och utbetalningssätt Normer Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen Riksnormen olika bidragsperioder Matnorm Norm för umgängesbarn - belopp per dag Norm för fickpengar vid institutionsvård Fastställande av biståndsbehov Bedömnings- och beräkningsunderlag Inkomster och tillgångar Inkomster Skattejämkning Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar Nedsättning av kommunala avgifter m.m Överskjutande inkomst från tidigare månad Nybesök Löpande försörjningsstöd Barns arbetsinkomster och tillgångar Övergång från yngre till äldre åldersgrupp Traktamente Förskott på inkomster och bidrag Förskott på lön etc Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs Föräldrapenning... 24

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer