Kallelse. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl Tema Retab, Styrelseordförande, Anders Frimert Krishantering i Ragunda Säkerhetssamordnare, Anna Forsberg Information 1. Ekonomi månadsrapport april samt Budget Therese Östlin Dahlgren. 2. Ks ordförande, oppositionsråd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. 3. Kommunchef. Beslut Val av justerare. Ks 73 Dnr 2015/ Genomgång av månadsrapport april... 1 Ks 74 Dnr 2015/ Ramar för upplåning utökning av Byggkreditiv... 2 Ks 75 Dnr 2015/ Attest-och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun... 3 Ks 76 Dnr 2015/ Beslut om firmatecknare för Ragunda kommun Ks 77 Dnr 2015/ Bemyndigande att underteckna låne- och borgensförbindelser... 5 Ks 78 Dnr 2015/ Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem... 6 Ks 79 Dnr 2015/ Ombyggnation av BTC gymnasieskola... 8 Ks 80 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska del Ks 81 Dnr 2014/ Ny beredning avseende KS 60/14, medborgarförslag kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Ks 82 Dnr 2015/ Tjänstemannayttrande angående ansökan om att starta fristående förskola i Hammarstrand12 Ks 83 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan Arkivering av handlingar färdtjänst och riksfärdtjänst KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 84 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet Ks 85 Dnr 2015/ Riktlinjer ekonomiskt bistånd Ks 86 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ks 87 Dnr 2015/ Förslag Fördelning bygdemedel Ks 88 Dnr 2015/ Ansökan om Lönebidrag Stuguns Bollklubb Ks 89 Dnr 2015/ Förslag på fördelning av medel för studieförbund Bakgrund Ks 90 Dnr 2014/ Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtland Ks 91 Dnr 2015/ Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund Ks 92 Dnr 2015/ Förfrågan om köp av skogsfastighet Näset 2: Ks 93 Dnr 2013/ Lars Gissléns donationsfond; fråga om överklagande Ks Valärenden Särskilda bilagor Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Jonas Andersson ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 73 Dnr 2015/ Genomgång av månadsrapport april

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 74 Dnr 2015/ Ramar för upplåning utökning av Byggkreditiv Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen hade rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 67 miljoner då Ragunda 2020 som innehåller ny- och ombyggnation av äldreboendet Björkhammar skulle sättas igång. Resultatet blev ett byggkreditiv som Ragunda Kommun lyfter pengar ifrån och som sedan kommer att omsättas till ett lån. Framtid Det har sedan Kommunfullmäktiges beslut på nyupplåning på 67 miljoner, tagits många nya politiska beslut som kostar pengar, och vi ser nu att under 2015 kommer vår likviditet att minska så att den hamnar under vår Ekonomistyrningspolicy som säger att vi ska ha 20 miljoner i likviditet. Det finns redan ytterligare politiska beslut tagna under 2015 som kommer att minska vår likviditet ytterligare om vi inte vidtar några åtgärder. Förslag Vi föreslår att vi höjer Byggkreditivet till 100 miljoner kronor, dvs en ökning med 33 miljoner kronor. Detta då vi vet att kostnaden för äldreboendet Björkhammar i slutskedet kommer att hamna någonstans kring den summan och man kan då koppla ihop hela detta lån med den byggnationen. I stället för att ta ytterligare ett lån hos någon annan kreditgivare. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om höjning av byggkreditivet till 100 miljoner kronor. Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren TF Ekonomichef

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 75 Dnr 2015/ Attest-och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun Ett förslag till nytt attestreglemente har utarbetats av ekonomiavdelningen. Det nya attestreglementet innebär inga större förändringar av reglerna och de kontroller som ska göras vid attestförfarandet, utan förändringarna bygger på att vi försökt göra ett tydligare dokument med bättre förståelse samt ändrat på rollerna då dessa blivit annorlunda i samband med en nyligen genomförd omorganisation. Om detta reglemente tas blir alla förvaltningschefer automatiskt beslutsattestanter och får sedan i sin tur utse beslutsattestanter inom sin förvaltning vilket känns naturligt att det blir deras ansvar då dem också förvaltar över budgeten för sin förvaltning att dem då också beslutar om vem som ges rätten att förfoga över anslagna medel. Beslutsunderlag Attest och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun Bilaga tillhörande Attest- och utanordningsreglementet Förslag till beslut Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att anta nytt Attest och utanordningsreglemente för Ragunda kommun. Tidigare Reglementet från 2006 (Dnr 2006/ ) ersätts. Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren TF Ekonomichef

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 76 Dnr 2015/ Beslut om firmatecknare för Ragunda kommun. Enligt kommunstyrelsens delegation, daterad , får enligt punkt A. 4 kommunstyrelsens ordförande bemyndigande att teckna kommunens firma i förening med kommunchef. Nytt kommunalråd valdes på Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ska namnge de personer som innehar respektive funktion. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson får teckna kommunens firma i förening med T.F. Kommunchef Tommy Lundkvist.

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 77 Dnr 2015/ Bemyndigande att underteckna låne- och borgensförbindelser Enligt kommunstyrelsens delegation, daterad , får enligt punkt A. 5 kommunstyrelsens ordförande bemyndigande att underteckna låneoch borgensförbindelser i förening med kommunchef. Nytt kommunalråd valdes på Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson får underteckna låne- och borgensförbindelser i förening med T.F. Kommunchef Tommy Lundkvist.

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 78 Dnr 2015/ Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem Förordning (2001:160) reglerar statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Det är Skolverket som slutligt fastställer statsbidraget senast sista december varje år. Statbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexregleras. Ändringen innebär att att den maximala avgiftsnivån för föräldrar kommer att höjas varje år. Inkomsttaket höjs från kr./mån. till kr./mån. från 1 juli De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och statsbidraget minskar i motsvarande omfattning. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla och ska tillämpas från 1 juli De nya högsta avgiftsnivåerna blir: Förskolan Barn 1: 3% av bruttoinkomsten dock högst 1260 kr./mån. Barn 2: 2% av bruttoinkomsten dock högst 840 kr./mån. Barn 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Ny nivå blir 1287 kr./mån. Ny nivå blir 858 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Fritidshem Barn 1: 2% av bruttoinkomsten dock högst 840 kr./mån. Barn 2: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Barn 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Ny nivå blir 858 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Underlag för beslut Skolverkets skrivelse Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Se bilaga.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: - Besluta om nya avgiftsnivåer enligt förordning (2001:160) - Nivåerna gäller från Årligen följa den indexreglering av statsbidraget för maxtaxa som beslutas av staten Beredande tjänsteman Tomas Blom

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 79 Dnr 2015/ Ombyggnation av BTC gymnasieskola Bakgrund Jämtlands gymnasieförbund (JGY) hyr lokaler av Ragunda kommun för att bedriva gymnasieundervisning i Bispgården. Det ökande intresset för gymnasieutbildningen i och en utökning av de teoretiska kurserna har skapat ett stort behov av fler teorisalar. Behovet räknas som bestående och rent av utökande inom den närmaste överskådliga framtiden. I dagsläget uppfyller inte skolan kravet på en god arbetsmiljö Flera olika alternativa både i form av kommunägda och externa lokaler har undersökts, men då de framförallt ligger en bit från skolan, men även kräver ganska omfattande ombyggnationer för att bli funktionsdugliga har inget av dessa ansetts som något bra alternativ. För att tillgodose lokalbehoven skulle en ombyggnation av skolans gamla svetslokaler vara den mest ändamålsenliga lösningen. Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen JGY har för avsikt att utvidga verksamheten vid BTC (Bispgården tekniska college). Det innebär bl.a. att nuvarande svetsutbildning flyttas från skolan till en närbelägen industrilokal och den yta som nyttjats för svetsutbildningen byggs om till teorisalar. Ombyggnadsarenan omfattar 565 m 2 och ska som tidigare nämnts byggas om från svets/verkstadslokal till teorilokaler. Efter ombyggnationen ska där finnas två större och två mindre teorisalar samt grupprum, lärarrum och ytor avsedda för studieplatser. Innan byggnationerna påbörjas rivs befintliga installationer som traverser, ventilationer, el, VVS, innerväggar, fönster och portar. Dessutom utförs håltagning i fasad för nya fönster. Byggnadsåtgärderna omfattar uppförande av innerväggar, igensättning av port, montering nya fönster, montering av undertak samt läggning av platongolv. Golv och väggar förses med nya ytskikt och/eller målas samtidigt som nya installationer monteras. Samtal har förts med ledningen för JGY, som är beredda på att ta en utökad hyreskostnad för en investering. En preliminär beräkning visar på att ombyggnationen kommer att kosta mellan 3 och 5 miljoner kronor Förslag till beslut Investera i en ombyggnation av BTC för en summa mellan 3 och 5 miljoner Beredande Tjänsteman, Tommy Lundkvist, Tf kommunchef

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 80 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska del 2014 Bakgrund Den 1 januari 2011 infördes en lag om patientsäkerhet (SFS 2010:659). Lagen innebär ökade krav på vårdgivaren (Kommunstyrelsen) att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Lagen kräver också en årlig patientsäkerhetsberättelse i vilken det redogörs för vad som gjorts för att identifiera, analysera och reducera risker och negativa händelser och vilket resultat som uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. Skolsköterska och skolläkare har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i verksamheten. Elevers och vårdnadshavares synpunkter ska tas tillvara och de ska uppmuntras att delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Arbetet med att göra riskanalyser inom elevhälsans medicinska del är en viktig uppgift för att öka patientsäkerheten för eleverna. Underlag för beslut Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014 Förslag till beslut Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del 2014 Beredande Tjänstemän, Tommy Lundkvist, T.F. Kommunchef

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 81 Dnr 2014/ Ny beredning avseende KS 60/14, medborgarförslag kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Idag har de elever som berättigas busskort såkallade elevkort. Dessa berättigar innehavaren två resor per dag och kostar kommunen kr per månad och elev, exkl moms. För läsåret skulle kostnaden för detta uppgå till kr, se bilaga för mer exakta kostnader. Beräkningarna avser barn 6-19 år som är skrivna i kommunen utifrån att det alternativ som Länstrafiken erbjuder (bilaga 2) inte är förhandlingsbart. Därutöver tillkommer kostnader för inackorderingstillägg för de gymnasielever som studerar på annan ort och inte dagpendlar, för busskort för elever som pendlar till Västernorrland (kan variera mycket från år till år) samt kostnader för skolskjutsar utöver linjetrafik med ca för läsåret Dessa skolskjutsar skulle dock kunna minskas något då elever som skulle kunna åka buss till eller hem från skolan idag inte berättigas elevkort utan åker taxi i båda riktningar. Länstrafikens alternativ till elevkort är att samtliga ungdomar 6-19 år ges ungdomskort som kostar 240 kr/månad eller 2400/år (sommarmånaderna är kostnadsfria men kortet är giltigt även då) och som innebär obegränsat antal resor inom länet. Att erbjuda fria bussresor för ungdomar har blivit vanligare i länet; vid dags har majoriteten av kommunerna beslutat om eller redan infört detta. Att omvandla elevkorten till ungdomskort och samtidigt låta samtliga barn och ungdomar omfattas bedöms för Ragundas del innebära en relativt oförändrad totalkostnad, baserad på faktiska busskortskostnader och kringkostnader för Kostnader för företagskort som skolan tillhandahåller för tillfällen då elever utan elevkort behöver åka buss under skoldagar skulle exempelvis försvinna och om skolan anpassar sitt bussnyttjande efter att enstaka klasser kan nyttja ordinarie linjetrafik, skulle antalet extrainsatta bussar kunna minskas. Övriga kostnader, som inackorderingstillägg, busskort för elev som pendlar till andra län samt skolskjutsar utöver linjetrafik, skulle som sagt oförändrat bestå. Att införa gratis busskort för unga har mervärden i form av att: Som de som lade medborgarförslaget under 2014 framhävde; gymnasieeleverna kan komma hem oftare och bibehålla kontakt, umgänge och fritidsaktiviteter inom hemkommunen något som kan minska utflyttningen från kommunen.

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Som de även framhävt; detta kan vara en bidragande orsak till att barnfamiljer som funderar på att flytta till Ragunda faktiskt gör det, särskilt sedan andra länskommuner infört detta och det blivit en sann konkurrensfaktor. Bussresorna bland övriga kommuninvånare kan öka genom att familjemedlemmar till barn/ungdomar väljer bussen då någon/några i familjen åker gratis (i Åre ökade bussresorna med 50 % bland vuxna när detta infördes). Det blir billigare för familjen och bättre för miljön. Om fler åker buss minskas dessutom risken för indragna busslinjer och försämrad infrastruktur. Gymnasieungdomar som är inackorderade i exempelvis Östersund slipper kostnader för hemresor och för eventuella dagliga resor till och från skola i annan stadsdel, och får därigenom mer pengar över till annat. Unga som vill utöva kultur eller idrottsaktiviteter som saknas i kommunen, kan göra detta i någon av länets andra kommuner utan att vuxna behöver skjutsa. Ojämlika ekonomiska förutsättningar som gör att vissa barn idag inte kan delta i aktiviteter eller följa med kompisar hem efter skolan på grund av familjens ekonomi, ges större möjligheter till delaktighet. Även ungdomar upp till 19 år som inte går gymnasiet kan kostnadsfritt vara mer delaktiga i samhället och aktiviteter; träffa kompisar och besöka myndigheter (exempelvis Arbetsförmedlingen) exempelvis. Underlag till beslut Beräkningar busskortskostnader Förslag till beslut Politiken föreslås besluta om att införa ungdomskort för alla 6-19-åringar från och med höstterminen 2015, i enlighet med Länstrafikens förslag från mars Kostnaden på 2400 kr/person och år till och med 2016 ersätts till största del genom uteblivna kostnader för dagens elevkort för de som åker buss till och från skolan. Kostnaden ska från och med 2016 belasta samhällsbyggnadsförvaltningens samhällsenhet. Beredande Tjänsteman Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 82 Dnr 2015/ Tjänstemannayttrande angående ansökan om att starta fristående förskola i Hammarstrand Sammanfattande bakgrund Den 27 april 2015 lämnades en ansökan in till Ragunda kommun om att få starta en fristående förskola i Hammarstrand. Ansökan är inlämnad av två förskollärare som idag arbetar inom den kommunala förskoleverksamheten i kommunen. I ansökan anges att de vill hyra Skolbackens förskola av kommunen och bedriva förskoleverksamhet för max 33 barn. Den fristående förskolan ska få namnet Trollsländan och bemanningen är satt till 3 st. förskollärare och 3 st. barnskötare. Den pedagogiska verksamheten kommer att bedrivas efter de styrdokument som finns för förskolan. Anvisning av plats kommer att ske efter intresseanmälans ankomstdatum. Anställdas barn och syskon till barn som redan har plats, har förtur. Start av verksamheten planeras till januari Beslutsgång Beslut att godkänna start av fristående förskola finns reglerad i Skollagen kap Där anges bl a att godkännande av enskild som huvudman handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas. Vidare står att Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Vidare står i kap att hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Statens Skolinspektion handlägger godkännande av förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Ansökningshandlingar I ansökan finns ett förslag till lokal. Till viss del finns även verksamhetsinriktning, värdegrund, kvalitetsarbetet, barnantal, intagningsregler, ledningsorganisation, personalsammansättning och ekonomi redovisad. Verksamheten avses drivas i bolagsform men ingen sådan är redovisad då sökanden vill avvakta kommunens inställning till fristående förskola. Om maxtaxa kommer att tillämpas framgår inte heller av ansökan.

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunalt lokalbehov Under ett antal år har det främst under våren varit brist på förskoleplatser i Hammarstrand. Plats har funnits vid höststarten men fyllts på under tiden fram till årsskiftet. Mycket tid har ägnats till att hitta tillfälliga lokaler till barnen under våren. Exempel på det är Strandliden, Gamla Kullsta skolan, betydande överinskrivningar på Himlavalvet och nu senast Tegelbruksvägen. Beslutet att förlägga 5-årsverksamheten från hösten 2015 till Kullstaskolan mottags därför positivt. Hösten-15 startar med 90 barn i åldrarna 1-5 år i Hammarstrand. Under hösten-15 kommer ytterligare 14 barn som anmält behov av plats, att börja förskolan och antalet blir då 104 st. Vid genomgång av befolkningsregistret framgår att det finns ytterligare 14 st. barn födda till som ännu inte anmält behov av plats. Erfarenheten säger oss att de flesta av dem kommer att anmälas till förskolans verksamhet. Antalet är då gissningsvis uppe i st. Hösten-15 kommer därför att starta med 6,5 st. avd. En grupp på Kullstaskolan, 4 st. avd. på Himlavalvet och 1,5 avd. på Skolbacken. Inga ytterligare barn till nyanlända flyktingar är medräknade i nuvarande siffror. Därför finns oro att Ragunda kommuns förskoleplatser inte räcker till om den fristående förskolan inte lyckas rekrytera tillräckligt antal barn till sin verksamhet på Skolbacken. Det är ett politiskt ställningstagande i kommunen att besluta om godkännande av fristående förskoleverksamhet. Den oro som verksamheten känner hör ihop med platstillgången. Beredande Tjänsteman Förvaltningschef, Tomas Blom

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 83 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan - Arkivering av handlingar färdtjänst och riksfärdtjänst Bakgrund Ragunda kommun har i fullmäktiges 70/2011 beslutat om arkivtjänst, särskild kollektivtrafik (Dnr 2001/ ). Ragunda kommun har även överlåtit samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst respektive riksfärdtjänst, inklusive myndighetsutövningen till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län (tidigare Länstrafiken). Lagarna som reglerar området är lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Fr.o.m är kommunen huvudman för riksfärdtjänsten genom lagen om kommunal riksfärdtjänst (1993:963). I Ragunda kommun är Kommunstyrelsen arkivmyndighet. Förslag till dokumenthanteringsplan: Handlingar som bevaras: Årsstatistik Akter för personer med födelsedag 5, 15 och 25. Handlingar som kan gallras Ansökningar med bilagor samt beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (Om uppgifter om färdtjänstens volym och vilka regler som gällt i kommunen bevaras kan materialet gallras.) Förslag till beslut 1. Förslag till dokumenthanteringsplan antas. 2. Årsstatistik och avslutade färdtjänstakter som ska bevaras skickas till Ragunda kommun årligen för arkivering. 3. Avslutade färdtjänstakter som inte ska bevaras gallras direkt på plats av Länstrafiken eller Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län. Beredande Tjänsteman Anna Forsberg Kommunsekreterare

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 84 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet Sedan tidigare finns två reglementen, ett för Kommunalt handikappråd och ett för Kommunalt pensionärsråd. Då dessa råd numera agerar gemensamt har ett förslag till gemensamt reglemente arbetats fram. Föreslaget har varit uppe till diskussion i rådets granskningsgrupp samt vid möte i rådet 15 april Rådet har godkänt förslaget. Antalet ordinarie ledamöter kommer att minskas, ersättare har rätt att delta dock utan ersättning. Rådets ledamöter kommer inte ha rätt till arvode dock ersättning för resekostnader och styrkt förlorad arbetsinkomst. Underlag till beslut Förslag till reglemente för Kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Förslag till beslut Kommunstyrelen föreslår Kommunfullmäktige att anta Reglemente för Kommunala Handikapp och pensionärsrådet. De tidigare reglementena för Handikapp- respektive Pensionärsrådet ersätts därmed. Beredande Tjänsteman Anna Forsberg, Kommunsekreterare

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 85 Dnr 2015/ Riktlinjer ekonomiskt bistånd Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggarna i arbetet med en rättssäker utredning och behovsbedömning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell bedömning av sin ansökan. Varje beslut ska vara baserat på den enskildes behov och rätten till skälig levnadsnivå. Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ärenden inom Individ- och familjeomsorgen för enskild och familjer som är i behov av bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Riktlinjerna ska med utgångspunkt från Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd samt rättspraxis utgöra ett stöd i IFO:s handläggning av ekonomiskt bistånd. Normerna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell prövning. Riktmärke för vad som beaktas är vad som är rimligt utifrån vad en låginkomsttagare i Ragunda kommun har råd med. När det gäller åtgärder som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. En bedömning ska göras av den enskildes förmåga att själv tillgodoses sina behov på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Vid behov ska ekonomisk prövning göras minst två månader bakåt i tiden. Alla annan finansiering, inklusive skattejämkning, går före försörjningsstöd. Annan huvudmans ansvar ska alltid ha företräde. Faktiska kostnader ska föreligga och styrkas. Gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs av Kommunstyrelsen Nya förutsättningar i samhället har gett behov av att se över dessa. Förslag till riktlinjer har tagits fram av Individ och familjeomsorgen och beretts i Sociala utskottet. Underlag till beslut Förslag till Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Kommunstyrelen fastställer Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd. Beredande tjänstemän Marielle Ekholm och Johana Perez, IFO

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 86 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivaren och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att inom organisationen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är politiker i fullmäktige, men på grund av praktiska skäl är det därför nödvändigt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som möjligt. En sådan fördelning av arbetsmiljöuppgifter har nu arbetats fram och är behandlad i ledningsgrupp samt Central samverkansgrupp, MBL Underlag till beslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf Förslag till beslut Anta bifogat dokument gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Beredande Tjänsteman Ann-Marie Åsander Amrén, Personalchef

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 87 Dnr 2015/ Förslag Fördelning bygdemedel 2015 Utifrån gällande kriterier har samtliga inkomna ansökningar gåtts igenom. Det totala beloppet för de ansökningar som inkommit är ca 2,2 miljoner kronor. Det finns kronor att fördela. Många ansökningar har därför prioriterats bort och alla som föreslås beviljas har fått sina belopp reducerade. Underlag till beslut Bestämmelser om bygdemedel och lokala kriterier Ragunda kommun Lista över samtliga ansökningar Förslag till beslut Föreslå Länsstyrelsen att 1. Bevilja Fors Intresseförening. Renovering av Geråbadet etapp OK Forsarna. Belysningsstolpar slalombacken (resterande) Hammarstrands Aktivitetsgård Inventarier ungdomsgård Fors Hembygdsförening. Utökad verksamhet-ungdomar-kultur Fors Intresseförening. Omklädnad hockeyrink Ragunda Brukshundsklubb. Agilityplan Sa: Avslå övriga ansökningar på grund av brist på medel Beredande Tjänsteman Anna-Märta Johansson, Fritids- och landsbygdssamordnare

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr 2015/ Ansökan om Lönebidrag Stuguns Bollklubb Stuguns Bollklubb har lämnat in en ansökan på del av lönekostnad för lönebidragsanställd. Bidragsnormer för föreningar och studieförbund i Ragunda kommun. Föreningar har möjlighet att söka lönebidrag med 10 % på utbetald lön jämte lagstadgade arbetsgivaravgifter. Vid beräkning av arbetsgivaravgiftens storlek skall den procentsats som Länsarbetsnämnden tillämpat vid anställningen användas. Bidraget utbetalas fyra gånger per år i efterskott. Redovisningen skall ske med bestyrkt kopia av kontrolluppgiften till Skattemyndigheten. Kommunens kostnad för detta skulle då uppgå till 3102 kr/månaden Med start 1 maj 2015 Förslag till beslut Bevilja Stuguns bollklubb lönebidrag på 10% av bruttolön samt sociala avgifter totalt 3102kr /månaden Medel anvisas från Ansvar 224 Verksamhet 3100 Beredande Tjänsteman Anna-Märta Johansson, Fritids- och landsbygdssamordnare

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 89 Dnr 2015/ Förslag på fördelning av medel för studieförbund Bakgrund I Budget för 2015 finns kr avdelade för stöd till studieförbund, Ansvar 224 och Verksamhet Bakgrund fördelning Bildningsförbundet i Mittnorrland stödjer kommunerna med fördelning av bidrag. För detta debiteras kommunen en kostnad av SEK. Folkbildningsförbundet är studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Det finns numera tio studieförbund som erhåller sina statsbidrag via Folkbildningsrådet. Dessa tio är: ABF - Arbetarnas bildningsförbund Bilda - Studieförbundet Bilda FU - Folkuniversitetet NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus Sfr - Studiefrämjandet Mbsk - Studieförbundet Medborgarskolan SV - Studieförbundet Vuxenskolan Ibn Rushd - Ibn Rushd studieförbund Kulturens Bildningsförbund

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till fördelning 2014 Baseras på Bildningsförbundets kalkyl som nyttjar 2013 års volymsiffror Totalt bidrag 2015 ABF BILDA FU SFR SV NBV MBSK 0 Sensus KBV 0 Ibn Rushd 0 Totalt Utöver detta, så har det skrivits en överenskommelse med SISU vilket ger en tilldelning till SISU med kr för år 2015 och Denna överenskommelse gäller , med uppföljning hösten SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. Regeringen uppmanar kommuner och landsting att träffa överenskommelser, liknande den centrala, också på den regionala och lokala nivån. SISU Idrottsutbildarna får sitt statsbidrag från Utbildningsdepartementet istället för Folkbildningsrådet. Parterna är genom denna överenskommelse överens om ett fortsatt och utvecklat samarbete Underlag för beslut 1. Bildningsförbundet Mittnorrlands beräkning Förslag till beslut Fördela medel enligt ovan SEK till studieförbund Beredande Tjänsteman Carina Landin, Kultursamordnare och informatör Ragunda kommun

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr 2014/ Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtland 2014 Samordningsförbundet Jämtlands län har överlämnat årsredovisning för Underlag till beslut Bilaga Årsredovisningen 2014 Samordningsförbundet Revisionsberättelse Förslag till beslut 1. Bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län ansvarsfrihet för verksamhetsåret Godkänna Årsredovisningen för 2014.

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr 2015/ Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2014 Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2014 har överlämnats till kommunen. Underlag för beslut Bilaga 1. Årsredovisning Revisionsberättelse samt granskningsrapport Förslag till beslut 1. Bevilja direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten Godkänna Årsredovisningen.

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse. Kommunfullmäktige Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 24 juni 2015 RAGUNDA KOMMUN Datum 2015-06-15 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 24 juni 2015, kl 17.00, Anders Olofskolan,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Barn och Utbildning Vansbro kommun Eva Svensson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Med patientsäkerhet

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan.

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. År 2013 eva.fagerstrom@nybro.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 6 0- / Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse omfattar skopsykolgemas verksamhet i Sollentuna kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150430 Leg psykolog Annika Ehnsiö MLA - (medicinskt

Läs mer

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Förändringar av

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer