Kallelse. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl Tema Retab, Styrelseordförande, Anders Frimert Krishantering i Ragunda Säkerhetssamordnare, Anna Forsberg Information 1. Ekonomi månadsrapport april samt Budget Therese Östlin Dahlgren. 2. Ks ordförande, oppositionsråd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. 3. Kommunchef. Beslut Val av justerare. Ks 73 Dnr 2015/ Genomgång av månadsrapport april... 1 Ks 74 Dnr 2015/ Ramar för upplåning utökning av Byggkreditiv... 2 Ks 75 Dnr 2015/ Attest-och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun... 3 Ks 76 Dnr 2015/ Beslut om firmatecknare för Ragunda kommun Ks 77 Dnr 2015/ Bemyndigande att underteckna låne- och borgensförbindelser... 5 Ks 78 Dnr 2015/ Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem... 6 Ks 79 Dnr 2015/ Ombyggnation av BTC gymnasieskola... 8 Ks 80 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska del Ks 81 Dnr 2014/ Ny beredning avseende KS 60/14, medborgarförslag kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Ks 82 Dnr 2015/ Tjänstemannayttrande angående ansökan om att starta fristående förskola i Hammarstrand12 Ks 83 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan Arkivering av handlingar färdtjänst och riksfärdtjänst KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 84 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet Ks 85 Dnr 2015/ Riktlinjer ekonomiskt bistånd Ks 86 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ks 87 Dnr 2015/ Förslag Fördelning bygdemedel Ks 88 Dnr 2015/ Ansökan om Lönebidrag Stuguns Bollklubb Ks 89 Dnr 2015/ Förslag på fördelning av medel för studieförbund Bakgrund Ks 90 Dnr 2014/ Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtland Ks 91 Dnr 2015/ Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund Ks 92 Dnr 2015/ Förfrågan om köp av skogsfastighet Näset 2: Ks 93 Dnr 2013/ Lars Gissléns donationsfond; fråga om överklagande Ks Valärenden Särskilda bilagor Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Jonas Andersson ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 73 Dnr 2015/ Genomgång av månadsrapport april

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 74 Dnr 2015/ Ramar för upplåning utökning av Byggkreditiv Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen hade rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 67 miljoner då Ragunda 2020 som innehåller ny- och ombyggnation av äldreboendet Björkhammar skulle sättas igång. Resultatet blev ett byggkreditiv som Ragunda Kommun lyfter pengar ifrån och som sedan kommer att omsättas till ett lån. Framtid Det har sedan Kommunfullmäktiges beslut på nyupplåning på 67 miljoner, tagits många nya politiska beslut som kostar pengar, och vi ser nu att under 2015 kommer vår likviditet att minska så att den hamnar under vår Ekonomistyrningspolicy som säger att vi ska ha 20 miljoner i likviditet. Det finns redan ytterligare politiska beslut tagna under 2015 som kommer att minska vår likviditet ytterligare om vi inte vidtar några åtgärder. Förslag Vi föreslår att vi höjer Byggkreditivet till 100 miljoner kronor, dvs en ökning med 33 miljoner kronor. Detta då vi vet att kostnaden för äldreboendet Björkhammar i slutskedet kommer att hamna någonstans kring den summan och man kan då koppla ihop hela detta lån med den byggnationen. I stället för att ta ytterligare ett lån hos någon annan kreditgivare. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om höjning av byggkreditivet till 100 miljoner kronor. Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren TF Ekonomichef

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 75 Dnr 2015/ Attest-och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun Ett förslag till nytt attestreglemente har utarbetats av ekonomiavdelningen. Det nya attestreglementet innebär inga större förändringar av reglerna och de kontroller som ska göras vid attestförfarandet, utan förändringarna bygger på att vi försökt göra ett tydligare dokument med bättre förståelse samt ändrat på rollerna då dessa blivit annorlunda i samband med en nyligen genomförd omorganisation. Om detta reglemente tas blir alla förvaltningschefer automatiskt beslutsattestanter och får sedan i sin tur utse beslutsattestanter inom sin förvaltning vilket känns naturligt att det blir deras ansvar då dem också förvaltar över budgeten för sin förvaltning att dem då också beslutar om vem som ges rätten att förfoga över anslagna medel. Beslutsunderlag Attest och utanordningsreglemente för Ragunda Kommun Bilaga tillhörande Attest- och utanordningsreglementet Förslag till beslut Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att anta nytt Attest och utanordningsreglemente för Ragunda kommun. Tidigare Reglementet från 2006 (Dnr 2006/ ) ersätts. Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren TF Ekonomichef

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 76 Dnr 2015/ Beslut om firmatecknare för Ragunda kommun. Enligt kommunstyrelsens delegation, daterad , får enligt punkt A. 4 kommunstyrelsens ordförande bemyndigande att teckna kommunens firma i förening med kommunchef. Nytt kommunalråd valdes på Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ska namnge de personer som innehar respektive funktion. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson får teckna kommunens firma i förening med T.F. Kommunchef Tommy Lundkvist.

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 77 Dnr 2015/ Bemyndigande att underteckna låne- och borgensförbindelser Enligt kommunstyrelsens delegation, daterad , får enligt punkt A. 5 kommunstyrelsens ordförande bemyndigande att underteckna låneoch borgensförbindelser i förening med kommunchef. Nytt kommunalråd valdes på Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson får underteckna låne- och borgensförbindelser i förening med T.F. Kommunchef Tommy Lundkvist.

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 78 Dnr 2015/ Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem Förordning (2001:160) reglerar statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Det är Skolverket som slutligt fastställer statsbidraget senast sista december varje år. Statbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexregleras. Ändringen innebär att att den maximala avgiftsnivån för föräldrar kommer att höjas varje år. Inkomsttaket höjs från kr./mån. till kr./mån. från 1 juli De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och statsbidraget minskar i motsvarande omfattning. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla och ska tillämpas från 1 juli De nya högsta avgiftsnivåerna blir: Förskolan Barn 1: 3% av bruttoinkomsten dock högst 1260 kr./mån. Barn 2: 2% av bruttoinkomsten dock högst 840 kr./mån. Barn 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Ny nivå blir 1287 kr./mån. Ny nivå blir 858 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Fritidshem Barn 1: 2% av bruttoinkomsten dock högst 840 kr./mån. Barn 2: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Barn 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 420 kr./mån. Ny nivå blir 858 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Ny nivå blir 429 kr./mån. Underlag för beslut Skolverkets skrivelse Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Se bilaga.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: - Besluta om nya avgiftsnivåer enligt förordning (2001:160) - Nivåerna gäller från Årligen följa den indexreglering av statsbidraget för maxtaxa som beslutas av staten Beredande tjänsteman Tomas Blom

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 79 Dnr 2015/ Ombyggnation av BTC gymnasieskola Bakgrund Jämtlands gymnasieförbund (JGY) hyr lokaler av Ragunda kommun för att bedriva gymnasieundervisning i Bispgården. Det ökande intresset för gymnasieutbildningen i och en utökning av de teoretiska kurserna har skapat ett stort behov av fler teorisalar. Behovet räknas som bestående och rent av utökande inom den närmaste överskådliga framtiden. I dagsläget uppfyller inte skolan kravet på en god arbetsmiljö Flera olika alternativa både i form av kommunägda och externa lokaler har undersökts, men då de framförallt ligger en bit från skolan, men även kräver ganska omfattande ombyggnationer för att bli funktionsdugliga har inget av dessa ansetts som något bra alternativ. För att tillgodose lokalbehoven skulle en ombyggnation av skolans gamla svetslokaler vara den mest ändamålsenliga lösningen. Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen JGY har för avsikt att utvidga verksamheten vid BTC (Bispgården tekniska college). Det innebär bl.a. att nuvarande svetsutbildning flyttas från skolan till en närbelägen industrilokal och den yta som nyttjats för svetsutbildningen byggs om till teorisalar. Ombyggnadsarenan omfattar 565 m 2 och ska som tidigare nämnts byggas om från svets/verkstadslokal till teorilokaler. Efter ombyggnationen ska där finnas två större och två mindre teorisalar samt grupprum, lärarrum och ytor avsedda för studieplatser. Innan byggnationerna påbörjas rivs befintliga installationer som traverser, ventilationer, el, VVS, innerväggar, fönster och portar. Dessutom utförs håltagning i fasad för nya fönster. Byggnadsåtgärderna omfattar uppförande av innerväggar, igensättning av port, montering nya fönster, montering av undertak samt läggning av platongolv. Golv och väggar förses med nya ytskikt och/eller målas samtidigt som nya installationer monteras. Samtal har förts med ledningen för JGY, som är beredda på att ta en utökad hyreskostnad för en investering. En preliminär beräkning visar på att ombyggnationen kommer att kosta mellan 3 och 5 miljoner kronor Förslag till beslut Investera i en ombyggnation av BTC för en summa mellan 3 och 5 miljoner Beredande Tjänsteman, Tommy Lundkvist, Tf kommunchef

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 80 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska del 2014 Bakgrund Den 1 januari 2011 infördes en lag om patientsäkerhet (SFS 2010:659). Lagen innebär ökade krav på vårdgivaren (Kommunstyrelsen) att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Lagen kräver också en årlig patientsäkerhetsberättelse i vilken det redogörs för vad som gjorts för att identifiera, analysera och reducera risker och negativa händelser och vilket resultat som uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. Skolsköterska och skolläkare har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i verksamheten. Elevers och vårdnadshavares synpunkter ska tas tillvara och de ska uppmuntras att delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Arbetet med att göra riskanalyser inom elevhälsans medicinska del är en viktig uppgift för att öka patientsäkerheten för eleverna. Underlag för beslut Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2014 Förslag till beslut Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del 2014 Beredande Tjänstemän, Tommy Lundkvist, T.F. Kommunchef

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 81 Dnr 2014/ Ny beredning avseende KS 60/14, medborgarförslag kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Idag har de elever som berättigas busskort såkallade elevkort. Dessa berättigar innehavaren två resor per dag och kostar kommunen kr per månad och elev, exkl moms. För läsåret skulle kostnaden för detta uppgå till kr, se bilaga för mer exakta kostnader. Beräkningarna avser barn 6-19 år som är skrivna i kommunen utifrån att det alternativ som Länstrafiken erbjuder (bilaga 2) inte är förhandlingsbart. Därutöver tillkommer kostnader för inackorderingstillägg för de gymnasielever som studerar på annan ort och inte dagpendlar, för busskort för elever som pendlar till Västernorrland (kan variera mycket från år till år) samt kostnader för skolskjutsar utöver linjetrafik med ca för läsåret Dessa skolskjutsar skulle dock kunna minskas något då elever som skulle kunna åka buss till eller hem från skolan idag inte berättigas elevkort utan åker taxi i båda riktningar. Länstrafikens alternativ till elevkort är att samtliga ungdomar 6-19 år ges ungdomskort som kostar 240 kr/månad eller 2400/år (sommarmånaderna är kostnadsfria men kortet är giltigt även då) och som innebär obegränsat antal resor inom länet. Att erbjuda fria bussresor för ungdomar har blivit vanligare i länet; vid dags har majoriteten av kommunerna beslutat om eller redan infört detta. Att omvandla elevkorten till ungdomskort och samtidigt låta samtliga barn och ungdomar omfattas bedöms för Ragundas del innebära en relativt oförändrad totalkostnad, baserad på faktiska busskortskostnader och kringkostnader för Kostnader för företagskort som skolan tillhandahåller för tillfällen då elever utan elevkort behöver åka buss under skoldagar skulle exempelvis försvinna och om skolan anpassar sitt bussnyttjande efter att enstaka klasser kan nyttja ordinarie linjetrafik, skulle antalet extrainsatta bussar kunna minskas. Övriga kostnader, som inackorderingstillägg, busskort för elev som pendlar till andra län samt skolskjutsar utöver linjetrafik, skulle som sagt oförändrat bestå. Att införa gratis busskort för unga har mervärden i form av att: Som de som lade medborgarförslaget under 2014 framhävde; gymnasieeleverna kan komma hem oftare och bibehålla kontakt, umgänge och fritidsaktiviteter inom hemkommunen något som kan minska utflyttningen från kommunen.

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Som de även framhävt; detta kan vara en bidragande orsak till att barnfamiljer som funderar på att flytta till Ragunda faktiskt gör det, särskilt sedan andra länskommuner infört detta och det blivit en sann konkurrensfaktor. Bussresorna bland övriga kommuninvånare kan öka genom att familjemedlemmar till barn/ungdomar väljer bussen då någon/några i familjen åker gratis (i Åre ökade bussresorna med 50 % bland vuxna när detta infördes). Det blir billigare för familjen och bättre för miljön. Om fler åker buss minskas dessutom risken för indragna busslinjer och försämrad infrastruktur. Gymnasieungdomar som är inackorderade i exempelvis Östersund slipper kostnader för hemresor och för eventuella dagliga resor till och från skola i annan stadsdel, och får därigenom mer pengar över till annat. Unga som vill utöva kultur eller idrottsaktiviteter som saknas i kommunen, kan göra detta i någon av länets andra kommuner utan att vuxna behöver skjutsa. Ojämlika ekonomiska förutsättningar som gör att vissa barn idag inte kan delta i aktiviteter eller följa med kompisar hem efter skolan på grund av familjens ekonomi, ges större möjligheter till delaktighet. Även ungdomar upp till 19 år som inte går gymnasiet kan kostnadsfritt vara mer delaktiga i samhället och aktiviteter; träffa kompisar och besöka myndigheter (exempelvis Arbetsförmedlingen) exempelvis. Underlag till beslut Beräkningar busskortskostnader Förslag till beslut Politiken föreslås besluta om att införa ungdomskort för alla 6-19-åringar från och med höstterminen 2015, i enlighet med Länstrafikens förslag från mars Kostnaden på 2400 kr/person och år till och med 2016 ersätts till största del genom uteblivna kostnader för dagens elevkort för de som åker buss till och från skolan. Kostnaden ska från och med 2016 belasta samhällsbyggnadsförvaltningens samhällsenhet. Beredande Tjänsteman Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 82 Dnr 2015/ Tjänstemannayttrande angående ansökan om att starta fristående förskola i Hammarstrand Sammanfattande bakgrund Den 27 april 2015 lämnades en ansökan in till Ragunda kommun om att få starta en fristående förskola i Hammarstrand. Ansökan är inlämnad av två förskollärare som idag arbetar inom den kommunala förskoleverksamheten i kommunen. I ansökan anges att de vill hyra Skolbackens förskola av kommunen och bedriva förskoleverksamhet för max 33 barn. Den fristående förskolan ska få namnet Trollsländan och bemanningen är satt till 3 st. förskollärare och 3 st. barnskötare. Den pedagogiska verksamheten kommer att bedrivas efter de styrdokument som finns för förskolan. Anvisning av plats kommer att ske efter intresseanmälans ankomstdatum. Anställdas barn och syskon till barn som redan har plats, har förtur. Start av verksamheten planeras till januari Beslutsgång Beslut att godkänna start av fristående förskola finns reglerad i Skollagen kap Där anges bl a att godkännande av enskild som huvudman handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas. Vidare står att Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Vidare står i kap att hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Statens Skolinspektion handlägger godkännande av förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Ansökningshandlingar I ansökan finns ett förslag till lokal. Till viss del finns även verksamhetsinriktning, värdegrund, kvalitetsarbetet, barnantal, intagningsregler, ledningsorganisation, personalsammansättning och ekonomi redovisad. Verksamheten avses drivas i bolagsform men ingen sådan är redovisad då sökanden vill avvakta kommunens inställning till fristående förskola. Om maxtaxa kommer att tillämpas framgår inte heller av ansökan.

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunalt lokalbehov Under ett antal år har det främst under våren varit brist på förskoleplatser i Hammarstrand. Plats har funnits vid höststarten men fyllts på under tiden fram till årsskiftet. Mycket tid har ägnats till att hitta tillfälliga lokaler till barnen under våren. Exempel på det är Strandliden, Gamla Kullsta skolan, betydande överinskrivningar på Himlavalvet och nu senast Tegelbruksvägen. Beslutet att förlägga 5-årsverksamheten från hösten 2015 till Kullstaskolan mottags därför positivt. Hösten-15 startar med 90 barn i åldrarna 1-5 år i Hammarstrand. Under hösten-15 kommer ytterligare 14 barn som anmält behov av plats, att börja förskolan och antalet blir då 104 st. Vid genomgång av befolkningsregistret framgår att det finns ytterligare 14 st. barn födda till som ännu inte anmält behov av plats. Erfarenheten säger oss att de flesta av dem kommer att anmälas till förskolans verksamhet. Antalet är då gissningsvis uppe i st. Hösten-15 kommer därför att starta med 6,5 st. avd. En grupp på Kullstaskolan, 4 st. avd. på Himlavalvet och 1,5 avd. på Skolbacken. Inga ytterligare barn till nyanlända flyktingar är medräknade i nuvarande siffror. Därför finns oro att Ragunda kommuns förskoleplatser inte räcker till om den fristående förskolan inte lyckas rekrytera tillräckligt antal barn till sin verksamhet på Skolbacken. Det är ett politiskt ställningstagande i kommunen att besluta om godkännande av fristående förskoleverksamhet. Den oro som verksamheten känner hör ihop med platstillgången. Beredande Tjänsteman Förvaltningschef, Tomas Blom

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 83 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan - Arkivering av handlingar färdtjänst och riksfärdtjänst Bakgrund Ragunda kommun har i fullmäktiges 70/2011 beslutat om arkivtjänst, särskild kollektivtrafik (Dnr 2001/ ). Ragunda kommun har även överlåtit samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst respektive riksfärdtjänst, inklusive myndighetsutövningen till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län (tidigare Länstrafiken). Lagarna som reglerar området är lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Fr.o.m är kommunen huvudman för riksfärdtjänsten genom lagen om kommunal riksfärdtjänst (1993:963). I Ragunda kommun är Kommunstyrelsen arkivmyndighet. Förslag till dokumenthanteringsplan: Handlingar som bevaras: Årsstatistik Akter för personer med födelsedag 5, 15 och 25. Handlingar som kan gallras Ansökningar med bilagor samt beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (Om uppgifter om färdtjänstens volym och vilka regler som gällt i kommunen bevaras kan materialet gallras.) Förslag till beslut 1. Förslag till dokumenthanteringsplan antas. 2. Årsstatistik och avslutade färdtjänstakter som ska bevaras skickas till Ragunda kommun årligen för arkivering. 3. Avslutade färdtjänstakter som inte ska bevaras gallras direkt på plats av Länstrafiken eller Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län. Beredande Tjänsteman Anna Forsberg Kommunsekreterare

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 84 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet Sedan tidigare finns två reglementen, ett för Kommunalt handikappråd och ett för Kommunalt pensionärsråd. Då dessa råd numera agerar gemensamt har ett förslag till gemensamt reglemente arbetats fram. Föreslaget har varit uppe till diskussion i rådets granskningsgrupp samt vid möte i rådet 15 april Rådet har godkänt förslaget. Antalet ordinarie ledamöter kommer att minskas, ersättare har rätt att delta dock utan ersättning. Rådets ledamöter kommer inte ha rätt till arvode dock ersättning för resekostnader och styrkt förlorad arbetsinkomst. Underlag till beslut Förslag till reglemente för Kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Förslag till beslut Kommunstyrelen föreslår Kommunfullmäktige att anta Reglemente för Kommunala Handikapp och pensionärsrådet. De tidigare reglementena för Handikapp- respektive Pensionärsrådet ersätts därmed. Beredande Tjänsteman Anna Forsberg, Kommunsekreterare

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 85 Dnr 2015/ Riktlinjer ekonomiskt bistånd Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggarna i arbetet med en rättssäker utredning och behovsbedömning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell bedömning av sin ansökan. Varje beslut ska vara baserat på den enskildes behov och rätten till skälig levnadsnivå. Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ärenden inom Individ- och familjeomsorgen för enskild och familjer som är i behov av bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Riktlinjerna ska med utgångspunkt från Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd samt rättspraxis utgöra ett stöd i IFO:s handläggning av ekonomiskt bistånd. Normerna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell prövning. Riktmärke för vad som beaktas är vad som är rimligt utifrån vad en låginkomsttagare i Ragunda kommun har råd med. När det gäller åtgärder som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. En bedömning ska göras av den enskildes förmåga att själv tillgodoses sina behov på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Vid behov ska ekonomisk prövning göras minst två månader bakåt i tiden. Alla annan finansiering, inklusive skattejämkning, går före försörjningsstöd. Annan huvudmans ansvar ska alltid ha företräde. Faktiska kostnader ska föreligga och styrkas. Gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs av Kommunstyrelsen Nya förutsättningar i samhället har gett behov av att se över dessa. Förslag till riktlinjer har tagits fram av Individ och familjeomsorgen och beretts i Sociala utskottet. Underlag till beslut Förslag till Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Kommunstyrelen fastställer Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd. Beredande tjänstemän Marielle Ekholm och Johana Perez, IFO

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 86 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivaren och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att inom organisationen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är politiker i fullmäktige, men på grund av praktiska skäl är det därför nödvändigt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som möjligt. En sådan fördelning av arbetsmiljöuppgifter har nu arbetats fram och är behandlad i ledningsgrupp samt Central samverkansgrupp, MBL Underlag till beslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf Förslag till beslut Anta bifogat dokument gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Beredande Tjänsteman Ann-Marie Åsander Amrén, Personalchef

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 87 Dnr 2015/ Förslag Fördelning bygdemedel 2015 Utifrån gällande kriterier har samtliga inkomna ansökningar gåtts igenom. Det totala beloppet för de ansökningar som inkommit är ca 2,2 miljoner kronor. Det finns kronor att fördela. Många ansökningar har därför prioriterats bort och alla som föreslås beviljas har fått sina belopp reducerade. Underlag till beslut Bestämmelser om bygdemedel och lokala kriterier Ragunda kommun Lista över samtliga ansökningar Förslag till beslut Föreslå Länsstyrelsen att 1. Bevilja Fors Intresseförening. Renovering av Geråbadet etapp OK Forsarna. Belysningsstolpar slalombacken (resterande) Hammarstrands Aktivitetsgård Inventarier ungdomsgård Fors Hembygdsförening. Utökad verksamhet-ungdomar-kultur Fors Intresseförening. Omklädnad hockeyrink Ragunda Brukshundsklubb. Agilityplan Sa: Avslå övriga ansökningar på grund av brist på medel Beredande Tjänsteman Anna-Märta Johansson, Fritids- och landsbygdssamordnare

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr 2015/ Ansökan om Lönebidrag Stuguns Bollklubb Stuguns Bollklubb har lämnat in en ansökan på del av lönekostnad för lönebidragsanställd. Bidragsnormer för föreningar och studieförbund i Ragunda kommun. Föreningar har möjlighet att söka lönebidrag med 10 % på utbetald lön jämte lagstadgade arbetsgivaravgifter. Vid beräkning av arbetsgivaravgiftens storlek skall den procentsats som Länsarbetsnämnden tillämpat vid anställningen användas. Bidraget utbetalas fyra gånger per år i efterskott. Redovisningen skall ske med bestyrkt kopia av kontrolluppgiften till Skattemyndigheten. Kommunens kostnad för detta skulle då uppgå till 3102 kr/månaden Med start 1 maj 2015 Förslag till beslut Bevilja Stuguns bollklubb lönebidrag på 10% av bruttolön samt sociala avgifter totalt 3102kr /månaden Medel anvisas från Ansvar 224 Verksamhet 3100 Beredande Tjänsteman Anna-Märta Johansson, Fritids- och landsbygdssamordnare

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 89 Dnr 2015/ Förslag på fördelning av medel för studieförbund Bakgrund I Budget för 2015 finns kr avdelade för stöd till studieförbund, Ansvar 224 och Verksamhet Bakgrund fördelning Bildningsförbundet i Mittnorrland stödjer kommunerna med fördelning av bidrag. För detta debiteras kommunen en kostnad av SEK. Folkbildningsförbundet är studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Det finns numera tio studieförbund som erhåller sina statsbidrag via Folkbildningsrådet. Dessa tio är: ABF - Arbetarnas bildningsförbund Bilda - Studieförbundet Bilda FU - Folkuniversitetet NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus Sfr - Studiefrämjandet Mbsk - Studieförbundet Medborgarskolan SV - Studieförbundet Vuxenskolan Ibn Rushd - Ibn Rushd studieförbund Kulturens Bildningsförbund

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till fördelning 2014 Baseras på Bildningsförbundets kalkyl som nyttjar 2013 års volymsiffror Totalt bidrag 2015 ABF BILDA FU SFR SV NBV MBSK 0 Sensus KBV 0 Ibn Rushd 0 Totalt Utöver detta, så har det skrivits en överenskommelse med SISU vilket ger en tilldelning till SISU med kr för år 2015 och Denna överenskommelse gäller , med uppföljning hösten SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. Regeringen uppmanar kommuner och landsting att träffa överenskommelser, liknande den centrala, också på den regionala och lokala nivån. SISU Idrottsutbildarna får sitt statsbidrag från Utbildningsdepartementet istället för Folkbildningsrådet. Parterna är genom denna överenskommelse överens om ett fortsatt och utvecklat samarbete Underlag för beslut 1. Bildningsförbundet Mittnorrlands beräkning Förslag till beslut Fördela medel enligt ovan SEK till studieförbund Beredande Tjänsteman Carina Landin, Kultursamordnare och informatör Ragunda kommun

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr 2014/ Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtland 2014 Samordningsförbundet Jämtlands län har överlämnat årsredovisning för Underlag till beslut Bilaga Årsredovisningen 2014 Samordningsförbundet Revisionsberättelse Förslag till beslut 1. Bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län ansvarsfrihet för verksamhetsåret Godkänna Årsredovisningen för 2014.

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr 2015/ Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2014 Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2014 har överlämnats till kommunen. Underlag för beslut Bilaga 1. Årsredovisning Revisionsberättelse samt granskningsrapport Förslag till beslut 1. Bevilja direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten Godkänna Årsredovisningen.

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer