Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut rörande inlämnade enkla frågor"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet Anmälan av ny ledamot eller ersättare i fullmäktige Upprop Utseende av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet Anmälan av nya motioner, medborgarförslag, interpellationer och enkla frågor som inte har sänts ut till ledamöterna Beslut rörande inlämnade enkla frågor Svar på enkla frågor Svar på interpellationer, vilka inte besvarats under det sammanträde, som följer efter det sammanträde då de ställts 1 Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med anledning av att Huddinge har utsetts till Sveriges sämsta ungdomskommun KS-2013/ Bordlagt KF Svar på interpellationer som ställts vid närmast föregående sammanträde Svar på nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktigesammanträde och vilka enligt fullmäktiges beslut får ställas Information från kommunrevisionen 2 Granskning av kommunens hantering av exploateringsfastigheter KS-2014/

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 2 (4) Statistikrapporter från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden enligt 16 kap. 6 h socialtjänstlagen (ej verkställda gynnande beslut om bistånd) Svar på medborgarförslag 3 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag väckt av Bea Nallesdotter KS-2013/ Beslutsärenden, ej motioner 4 Ordna minigolfbanor i Sjötorpsparken och nedanför Härbrevägen 6 (f.d. fotbollsplan) - medborgarförslag väckt av Eva Ericson KS-2013/ Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt KS-2013/ Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KS-2013/ Taxa för sotning, taxa för brandskyddskontroll, taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor för Södertörns brandförsvarsförbund KS-2014/ Avsägelser (befrielse från förtroendeuppdrag) Valärenden -Val, fyllnadsval och nomineringar m.m Beslutsärenden, motioner 8 Giftfria förskolor - svar på motion väckt av Christina Axelsson (S) KS-2013/ Bordlagt KF Handelscollege - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KS-2013/ Bordlagt KF

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 3 (4) 10 Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KS-2012/ Beslut rörande inlämnade motioner, medborgarförslag och interpellationer 11 Delgivningar Protokoll från sammanträde med Södertörns överförmyndarnämnd Socialnämnden, , 3; Anpassning av omsorgsavgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2014 Socialnämndens arbetsutskott, , 4; Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning och förbehållsbelopp/minimibelopp vid fastställande av omsorgsavgifter från och med 1 februari 2014 Socialnämnden, , 5; Beräkning av nivåer i hemvårdsbidraget 2014 Äldreomsorgsnämnden, , 3; Anpassning av äldreomsorgsavgifter (HKF 7520) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2014 Äldreomsorgsnämnden, , 4; Anpassning av högsta äldreomsorgsavgift och förbehållsbelopp/minimibelopp vid fastställande av omsorgsavgifter från och med 1 februari 2014 Äldreomsorgsnämnden, , 5; Beräkning av nivåer i hemvårdsbidraget 2014 Huddinge den 29 januari 2014 Nils Johnson Ordförande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 4 (4) Per-Erik Björkbacka Sekreterare De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga för allmänheten på kommunstyrelsens kansli fr o m kungörandet av detta sammanträde med fullmäktige. Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet skall detta snarast anmälas till kommunstyrelsens kansli, telefon /e-post

5 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ANKOM l 5 HUDDINGE KOMMUN Huddinge selvicecenter MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lämnas personligen till: Information Huddinge HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen Diarlenr ID1a,lepla nbetockn. Från ii... rr.emamn ~ IFömsm".Henrik Förslaget Skriv ditt medborgarförslag här Jag förslår att ett eller flera av följande att- satser genomförs. Förslag: -att lagföra (bötfäl la) de individer som skräpar ned runt sopstationerna. Bötfäll i så stor utsträckning att det får effekt, ändring på beteendet. - utse eller anställ en person som ansvarar för markskicket kring respektive sop- station. - Se över upphandlingen till nästa omgång, beakta eventuell risk för nedskräpning. Motiverin!! Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Molivera gärna varför och hur du anser all forslaget ska genomföras. Det är inte ovanligt att de lokala sopsta tionerna för sorterat hushållsavfall ser ut som riktiga soptippar. Vid flera containers s tår det ibland kassar med glas, lådor med papp med mera. Men vad som är än värre är att det också förkommer sopor som inte ens hör he mma i någon av dessa behållare. Cykelslangar, TV-apparater och toa- stolar för att nämna några exempel. Markägaren måtte må dåligt av att se detta. För att systemet ska fungera som tänkt är det endast behållarna som ska fyllas och därefter tömmas. All övrig skräp runt om är hel t fel. Nedskräpning är ett lagbrott. Tyvärr betraktas det inte som ett brott av många av våra medmänniskor. Jag skäms över att vara släkt med dessa individer, människa-släktet. Jag vet att det förkommer städnig av personal idag. Men det verkar vara för sällan. Främst vill jag se en förändring bland medborgarna. Det är inte kommunens f el att kommuninvånarna beter sig illa. Tack för att du läste mina tankar. Underskrift Datum i S~/ ( Presentation Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäktige D Ja Nej POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens rölvaltning Information Huddinge Huddinge BESOKSADRESS Kommunalvägen 28 E POST TelEFON OCH TELEFAX

6 Vårby den 23 januari 2014 MedborgarfOrslag om hastighetssänkning och övergångställe på Vårby Alle MUN På Vårby Allo!, precis nedanför kurvan i backen från Vårby Gårds centrum, finns det en busshållplats. Till den kommer man från en gångväg tvärs över gräsmattan från den med Vårby Alle parallella gångvägen. Bussar, som stannar på hållplatsen på högra delen av bilden, går mot Vårby Gårds centrum. Om man ska ta bussen åt andra hållet mot Huddinge centrum, eller om man klivit av bussen och ska gå mot bostäderna intill Vårbackavägen och Krongårdsvägen, måste man gå över gatan. På andra sidan gatan, anslutande mot gångvägen vid busshållplatsen, finns en gångväg mot Vårby Brygga, Myrstugan och bostäderna intill Vårbackavägen och Krongårdsvägen. Det finns inget övergångsställe, som förbinder de två gångvägarna. Sikten är dålig, dels på grund av kurvan, dels på grund av att det kan stå en buss vid hållplatsen. Ä ven om bilarna, som kommer bakom bussen, inte borde göra så, kör de om bussen, trots att de inte har sikt, varken på mötande bilar eller om det kommer någon gående över vägen. De mötande bilarna från Vårby Gård har normalt hög hastighet, eftersom de fått upp farten i den långa backen ner, och de är inte beredda på att det kan komma gående över vägen efter kurvan precis nedanför backen, eftersom det varken finns varningsskylt eller övergångsställe. Förutom av bussresenärer, frekventeras övergången av många, som bara ska ta en promenad i området eller bada vid denna del av Vårbyviken. Hastighetsbegränsningen är 60 km/timme. Samtidigt är det så att då man fortsätter att följa gångvägen upp mot Krongårdsvägen, finns ett övergångsställe vid gångvägens slut med avsmalning tvärs över Vårbackavägen mot Krongårdssvägen. Och där är varken fart (40 km/h) eller siktförhållanden i närheten av så dåliga som vid andra änden av gångvägen! Även vid övergångarna från Vårby Alle över till Vårby Strandbad längre bort på vägen har man gjort övergångsställen med avsmalningar. Sid 1 (2)

7 Vårby den 23 januari 2014 Anslutande gångväg Krongårdsvägen Precis fralmfii[ busshållplatsen Övergångsställe vid gångvägens anslutning mot Krongårdsvägen Mitt förslag är att sålunda man, för att få en konsekvent och säker trafikmiljö, vid busshållplatserna gör ett övergångsställe över Vårby Alle, gärna med avsmalning, som förbinder de två gångvägarna, Med tanke på trafiken och den dåliga sikten på grund av bussar och kurvan, som skymmer sikten, föreslår jag också at! man sänker hastigheten till 40 km/timme, Vänligen U«A (-/--r:.' ~ ~ Ulla t1al(anssor Sid 2 (2)

8 Kommunfullmäktige i Huddinge 27 januari 2013 Interpellation till kultur och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) med frågor om framtiden för Internationella barnkonstmuséet i Vårby gård Nyligen har vi nåtts av information om att det pågår en översyn av verksamheten vid Internationella barnkonstmuséet. I samband med den översynen ska det enligt uppgift ha diskuterats att avveckla den öppna museiverksamheten. Internationella Barnkonstmuseet är ett konstmuseum som visar barns egen konst samt utställningar som handlar om barn och ungdomskultur. Museet har vuxit fram ur det internationella barnkonstarkiv som bildades 1996 i Vårby och museet invigdes I dag finns en mycket stor samling barnmålningar i arkivet från drygt hundra länder över hela världen. Museet samarbetar med skolor, ambassader och barnrättsorganisationer och har idag ett väl uppbyggt internationellt nätverk. Den pedagogiska verksamheten består av: konstskolor, konstprat och program i anknytning till utställningar. Det har ända sedan tillkomsten varit uttalat att verksamheten ska bidra till att Huddinge och Vårby gård får positiv uppmärksamhet. Det är naturligtvis det unika i just att det är ett museum med barns konst som har väckt nyfikenhet och intresse långt utanför kommunens gränser. Mot bakgrund av det ovan anförda frågar vi dig följande Hur ser du på framtiden för verksamheten vid det Internationella barnkonstmuséet i Vårby gård? Emil Högberg Marica Lindblad Britt Björneke Lars Björkman Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Huddingepartiet

9 POLITISKA KOMMUNLEDNINGEN INTERPELLATIONSSVAR DATUM DIARIENR SIDA 8 januari (2) Kommunfullmäktige Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) angående Huddinges placering i KFUM:s ranking av ungdomskommuner Emil Högberg har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig med anledning av KFUM:s (Kristlig förening av unga människor) ranking av ungdomskommuner. Hur ser du på att Huddinge kommun - efter sju år med Moderaterna vid makten - rankas som Sveriges sämsta ungdomskommun? Vi i majoriteten har ambitionen att ge alla Huddinges ungdomar möjlighet att utvecklas och ges goda förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid. Huddinge har ett aktivt föreningsliv som erbjuder fantastiska möjligheter för unga att utöva idrott eller att engagera sig i att utveckla något annat intresse. Det är därför lika tråkigt som svårförståelig att Huddinge hamnar så pass långt ner i KFUMs ranking. Det finns därför all anledning att noggrant analysera KFUMs mätning och Huddinges resultat däri. Det man kan konstatera är att KFUMs mätning blandar en rad olika verksamheter som rör ungdomar och baserar sin ranking på hur stora resurser som satsas per invånare på respektive verksamhet. Det resulterar i att stora och växande kommuner som Huddinge hamnar lågt i rankingen. Satsningar som genomförts i Huddinge äts upp av vår kontinuerliga befolkningsökning eftersom satsningarna sprids ut på allt fler individer. Ett annat och större problem med mätningen är att det saknas fokus på kvalitét och resultat. Att mäta mängden satsade medel och inte vad man får ut av dem ger en bild av verkligheten. Men att med den som grund att dra långtgående slutsatser huruvida en kommun är bra eller dålig för ungdomar bör man enligt min mening vara försiktig med. Jag tror att det är få Huddingeungdomar som upplever att det bor i Sveriges sämsta ungdomskommun. Detta till trots finns det självfallet anledning att analysera och reflektera över Huddinges placering. Vi tar KFUMs liksom andra mätningar på allvar och framför allt utmaningen att erbjuda Huddinges ungdomar goda möjligheter till en aktiv fritid och det är riktigt att vi i nuläget inte satsar tillräckligt. Flera nya satsningar kommer dock att genomföras de kommande åren kan bli året då det blir byggstart både för en ny idrottshall/ungdomsgård vid Stuvsta IP. Där planeras en fullstor hall och ungdomsgård i samma lokaler. Vi hoppas även på en byggstart av rackethallen i Skogås och lite längre fram en fullstor sporthall i Glömsta. Därutöver görs en omfattande satsning på ridsporten och en utbyggnad av skateparken i Skogås. Huddinge kommun är pådrivande i utvecklingen av Flemingsbergsdalen och är beredda att ta ett POSTADRESS Politiska kommunledningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalhuset Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

10 POLITISKA KOMMUNLEDNINGEN INTERPELLATIONSSVAR DATUM DIARIENR SIDA 8 januari (3) ekonomiskt ansvar för den planerade sportanläggningen i form av långvarigt hyresavtal. Anläggningen väntas innehålla två fullstora hallar med läktare, cafeteria, gym och motionslokaler etc. Med dessa kraftiga satsningar på att förbättra möjligheterna för idrottsutövande är jag övertygad om att Huddinge blir en attraktivare kommun för unga vilket sannolikt ger avtryck i KFUMs kommande mätningar. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Vibeke Bildt, har i tidigare uttalande välkomnat KFUM till Huddinge för att genomföra en workshop så att vi kan få idéer kring hur vi kan förbättra vår verksamhet för unga personer ännu mer. I ljuset av resultatet i rankningen - var det en riktig prioritering inför 2014 att avstå från att satsa på skolan till förmån för sänkt skatt? Som interpellanten är väl medveten om så har majoriteten under nästan alla budgetår vi suttit i majoritet satsat extra på skolan och vi har gjort flera förstärkningar på kultur- och fritidsområdet. Även inför 2014 prioriterades skolan. Bland annat satsades 6 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga pedagoger. Under hösten förbättrades prognoserna över det ekonomiska läget de kommande åren. Att både kunna sänka kommunalskatten något (som även efter sänkningen är bland de högsta i länet) samt att slopa sparkravet och därmed skjuta till 17,5 mnkr till verksamheterna anser jag var ett rimligt och korrekt beslut. Du sade nej till en utökad satsning på Samkraft. Hur vill du istället utveckla arbetet med förebyggande insatser med fokus på barn och ungas välbefinnande? Jag delar interpellantens uppfattning om att det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att bidra till att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Det görs oerhört stora satsningar i samtliga nämnder för att barn och unga ska få en trygg uppväxt. En liten del av dessa resurser läggs i den gemensamma organisationen Samkraft. Arbete ska resultera i insatser som medför att färre barn och ungdomar hamnar mellan olika myndigheters och organisationers ansvarsområden. Samkraft kommer under 2014 att utvärderas. Syftet med utvärderingen är att få en lärandeprocess som utvecklar Samkraft som samverkansmodell. Utvärderingen ska utgöra underlag för beslut om och planering av preventiva samverkansinsatser samt kartlägga och tydliggöra de samverkansprocesser som finns i Samkraft för att utgöra ett underlag för beslut om den fortsatta utvecklingen av Samkraft. Jag utesluter inte att mer resurser i framtiden kommer att styras till Samkrafts arbete. Det viktiga är inte vilken påse resurserna läggs utan att medlen satsas på de insatser som ger bäst resultat men det givna målet att fler Huddingebarn erbjuds en trygg miljö att växa upp i.

11 POLITISKA KOMMUNLEDNINGEN INTERPELLATIONSSVAR DATUM DIARIENR SIDA 8 januari (3) Hur vill du utöka ungas inflytande över utvecklingen i Huddinge? Kultur och fritidsförvaltningen jobbar för närvarande med utvecklingen av en virtuell mötesplats för ungdomar som kommer att presenteras på nämnden under februari månad. Man jobbar även med så kallade junior advisors vilket innebär att ungdomar får komma med input och förslag på vilka event som ska genomföras. Även inom skolan jobbar man kontinuerligt med att utveckla elevernas inflytande över undervisningen på flera fronter. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

12 1-..' [' f I~ A tvi, I /) S I' A R r I t' I - ' Kommunfullmäktige i Huddinge 9 december 2013 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med an ledning av att Huddinge har utsetts till Sveriges sämsta ungdomskommun Huddinge hamnar sist i den ranking över hur mycket kommunerna i Sverige satsar på barn och ung domar som ungdomsorganisationen KFUM gör varje år. Rankingen bygger bland annat på hur mycket resurser kommunerna satsar på elevvård i grundskolan, fritidsgårdar och personaltäthet på fritids och i skolan. Undersökningens resultat är förstås ett kvitto på att Huddinge kommun och den borgerliga kommunledningen inte i tillräcklig utsträckning prioriterar barn och ungdomar. Resultatet borde förstås leda till ett krismedvetande och till en febril aktivitet för att vända på utvecklingen, men så ser det inte ut. Till och med efter att vi har fått den här undersökningen på våra bord säger Huddingemoderaterna och deras stödpartier nej till att satsa på exempelvis förebyggande arbete och på grundskolan - till förmån för en skattesänkning. Socialdemokraterna har inför 2014 valt en annan väg. I vårt förslag till justerad budget sätter vi barn och unga i fokus. Det handlar om extra satsningar på språk och läsförståelse i skolor, om feriepraktik till alla gymnasieungdomar och om insatser för jobb till unga. Vi gör också en särskild satsning på förebyggande socialt arbete och vi vill öppna den nedlagda fritidsgården Solhagagården i Masmo. Som en av de kommuner i Sverige som har absolut yngst befolkning är det beklämmande att vi är så dåliga just på att satsa på ungdomar. Nu om inte förr borde vi alla samlas bakom ambitionen att Huddinge ska prioritera de Huddingebor som växer upp här. Mot bakgrund av det ovanstående frågar jag följande Hur ser du på att Huddinge kommun - efter sju år med Moderaterna vid makten - rankas som Sveriges sämsta ungdomskommun? I ljuset av resultatet i rankningen - var det en riktig prioritering inför 2014 att avstå från att satsa på skolan till förmån för sänkt skatt? Du sade nej till en utökad satsning på Samkraft. Hur vill du istället utveckla arbetet med förebyggande insatser med fokus på barn och ungas välbefinnande? Hur vill du utöka ungas inflytande över utvecklingen i Huddinge? GE., H' ~b P H::::7' l ~'tr-t-- mi og erg ~ Socialdemokraterna

13 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Revisionsskrivelse Granskning av kommunens hantering av exploateringsfastigheter EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens hantering av exploateringsfastigheter. Syftet har varit att undersöka orsakerna till den uppkomna situationen med oegentligheter vid uthyrning av exploateringsfastigheter. I EY:s uppdrag från Kommunstyrelseförvaitningen (KSF), avrapporterad i Utredning avseende fastighetstilldelning ( ), framkom ett antal brister avseende hanteringen av exploateringsfastigheter. Mot bakgrund av den utredningen har revisorerna genomfört en granskning med fokus på regler och organisation avseende exploateringsfastigheterna. Ett antal dokument med regler för exploateringsfastigheter togs fram under hösten Dokumentens status är oklar. Dokumenten presenterades för KSF:s ledningsgrupp av chefen för Servicekontoret och Lokalplaneringsavdelningen. Någon annan formalisering eller förankring har inte skett. Behov av regler/riktlinjer för verksamheten lär inte heller ha påkallats av handläggarna. Aven dokumenten i sig är otydliga i formellt avseende. Vissa brister i reglerna föreligger, men genom att handläggningen är bristfälligt dokumenterad och reglerna inte förefaller ha haft någon praktisk betydelse har det inte gått att göra en djupare analys och bedömning av reglernas relevans och stödjande/styrande funktion för verksamheten. De täta organisatoriska förflyttningarna av verksamheten och chefsbytena för verksamheten har medfört att historiken och kunskapen om hanteringen av exploateringsfastigheterna successivt uttunnats på chefsnivå. Detta framstår som en bidragande orsak till att regelverket för exploateringsfastigheterna inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet. En övergripande bedömning är att de uppkomna internkontrollproblemen i huvudsak är generella förvaltningsbrister (t.ex. brister i beslutsunderlag och jäv) och inte brister som är förknippade med särskilda förhållanden eller regler/villkor för den aktuella verksamheten. Ansvariga i kommunen har presenterat ett antal slutsatser som rör frågor om organisationskultur inklusive ledarskap, dokumentation av beslut och beslutsunderlag, ansvar och befogenheter till följd av det som har inträffat. Samhällsbyggnadsnämnden har till kommunens revisorer den 9 december 2013 lämnat en åtgärdsplan för arbetet med att åtgärda de brister som iakttagits i tidigare granskningar och utredningar. Atgärdsplanen täcker även iakttagelserna gjorda i denna granskning. Vårt förslag till fortsatt utveckling är att Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden: Följer upp och utvärderar effekterna av åtgärderna i den plan som lämnades till revisorerna den 9 december Genomför de åtgärder som krävs för att eliminera de generella förvaltningsbristerna. Revisionsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar erhålla nämndernas svar på rapporten senast den 7 mars För Huddinge kommuns revisorer -74w~~ Kurt Karlsson För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

14

15 Revisionsrapport / 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2014 Huddinge kommun Granskning av kommunens hantering av exploateringsfastigheter EV BuildinCj a better worklllq world

16 EV Building d b~ttt'( workinq world Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser Inledning Bakgrund Syfte Metod och genomförande Granskningsresultat Framtagning. beslut och implementering av regelverk för exploaterings- fastigheter Regelverkets status idag Hur verksamheten gått till i praktiken jämfört med reglerna Reglernas kvalitet och om tillämpning av reglerna skulle minska uppkomna problem Förflyttningar av exploateringsverksamheten inom KSF Genomförande och beslut om överflyttningen från KSF till MSB Slutsatser som ansvariga dragit av det som inträffat

17 EV 6uIJdinq abeuer work ing world 1. Sammanfattning och slutsatser EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens hantering av exploateringsfastigheter. Syftet har varit att undersöka orsakerna till den uppkomna situationen med oegentligheter vid uthyrning av exploateringsfastigheter. En första version av regler för exploateringsfastigheter togs fram under hösten Därefter gjordes en snabb översyn och samtliga regeldokument reviderades före 2009 års utgång. Dokumentens status är oklar. Dokumenten presenterades för Kommunstyrelseförvaltningens (KSF) ledningsgrupp av chefen för Servicekontoret och Lokalplaneringsavdelningen. Någon annan formalisering eller förankring har inte skett. Behov av regler/riktlinjer för verksamheten lär inte heller ha påkallats av handläggarna. Även dokumenten i sig är otydliga i formellt avseende. De täta organisatoriska förflyttningarna av verksamheten och chefsbytena för verksamheten har medfört att historiken och kunskapen om hanteringen av exploateringsfastigheterna successivt uttunnats på chefsnivå. Detta framstår som en bidragande orsak till att regelverket för exploateringsfastigheterna inte tillägnats tillräcklig uppmärksamhet. När det gäller reglernas status idag är inga beslut fattade, varken godkännande eller upphävande. I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (MSB) åtgärdsprogram, som presenterats för revisionen, föreslås att nytt regelverk upprättas som läggs fram för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) februari Det har skett avvikelser i verksamheten i förhållande till reglerna. Det främsta exemplet på sådan avvikelse är att översyn och korrigering av hyresnivåerna inte skett som reglerna föreskrivit. I andra fall har en bedömning av om det förelegat avvikelser mot reglerna inte kunnat ske på grund av bristfällig dokumentation av handläggningen inklusive beslut och beslutsunderlag. En övergripande bedömning är att de uppkomna internkontrollproblemen i huvudsak är generella förvaltningsbrister och inte brister som är förknippade med särskilda förhållanden eller regler/villkor för den aktuella verksamheten. Att dokumentationen varit bristfällig genom att exempelvis tjänsteanteckningar och andra underlag inte upprättats och att jävssituationer funnits är problem på ett högre plan, som har att göra med brister i grundläggande förhållningssätt för att bedriva kommunal verksamhet. I sådana fall kan knappast regler för en specifik verksamhet som exploateringsfastigheter och reglernas kvalitet utgöra en väsentlig grund för de uppkomna problemen. Vissa brister i reglerna synes föreligga, men genom att handläggningen är bristfälligt dokumenterad och reglerna inte förefaller ha haft någon praktisk betydelse går det inte att göra en djupare analys och bedömning av reglernas relevans och stödjande/styrande funktion för verksamheten. Ansvariga i kommunen har presenterat ett antal slutsatser som rör frågor om kultur inklusive ledarskap, dokumentation av beslut och beslutsunderlag, ansvar och befogenheter till följd av det som har inträffat. SBN har till kommunens revisorer den 9 december 2013 lämnat en åtgärdsplan för arbetet med att åtgärda de brister som iakttagits i tidigare granskningar. Den åtgärdsplanen täcker även iakttagelserna gjorda i denna granskning. 2

18 EV Building. bette' worklnq world 2. Inledning 2.1. Bakgrund I EY:s rapport "Utredning avseende fastighetstilldelning", som offentliggjordes den 15 november, står bl.a: "De PM med regler för verksamheten som tagits fram har inte varit förankrade och inte heller haft någon styrande funktion för verksamheten. Genom att handläggningen är bristfälligt dokumenterad och reglerna inte förefaller ha haft någon praktisk betydelse går det inte att bedöma reglernas relevans och stödjande funktion för verksamheten. Det är väsentligt att reglernas status tydliggörs och att de förankras i verksamheten." 2.2. Syfte Undersöka orsakerna till den uppkomna situationen med oegentligheter vid uthyrning av exploateringsfastigheter. Revisionsfrågor Vem tog initiativ till att utforma ett regelverk för uthyrning av exploateringsfastigheterna? Varför togs ett sådant initiativ? Varför avstannade arbetet med regelverket (framtagning, beslut eller implementering)? Vem beslutade att inte gå vidare med regelverket? När togs dessa beslut? Vilken status har regelverket i dag? Hur har verksamheten gått till i praktiken om man jämför med reglerna steg för steg? Hur bra var reglerna? Skulle de väsentligt ha minskat risken för de oegentligheter som uppkommit om de hade tillämpats? Varför flyttades uthyrningsverksamheten mellan olika avdelningar inom KSF och slutligen till MSB? Vem fattade besluten att flytta verksamheten? Vilka beslut fattades vid överflyttningen av ansvaret för verksamheten från KS till SBN? Hur genomfördes överflyttningen? På vilket sätt "kvitterade" SBN att man övertagit ansvaret för uthyrningen? Vilka slutsatser har ansvariga dragit om hur man bör agera vid verksamhetsflytt? 2.3. Metod och genomförande Granskningen tar sin utgångspunkt i EY:s tidigare uppdrag "Utredning avseende fastighetstilldelning". Granskningen sker genom att underlagen från det tidigare uppdraget kompletteras med genomgång av relevant dokumentation samt intervjuer. Intervjuer genomförs med relevanta personer vid Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MS B). Det har inte funn its skäl att i denna granskning intervjua samtliga personer som intervjuades i det tidigare uppdraget. De personer som intervjuades tidigare och vars verksamhet kommenteras i denna rapport har fått möjlighet att avge saksynpunkter på rapporten. Förteckningen i Bilaga 1 omfattar de som intervjuats och som beretts möjlighet att lämna saksynpunkter samt de som endast fåt! möjlighet att lämna saksynpunkter. 3

19 EV AlIlldlnfJ blhter workinq world 3. Granskningsresultat 3.1. Framtagning, beslut och implementering av regelverk för exploateringsfastigheter Det har inte funnits några beslut om att ta fram ett regelverk för hantering av exploateringsfastigheter. Cheferna för Servicekontoret och Lokalplaneringsavdelningen (som låg under Servicekontoret), vilka båda tillträdde sina tjänster 2008, konstaterade att det förelåg en bristande reglering av hanteringen av exploateringsfastigheterna. Chefen för Lokalplaneringsavdelningen fick i det sammanhanget ett muntligt uppdrag från sin chef att utforma ett regelverk som täcker de relevanta aspekterna avseende exploateringsfastigheterna. Vid den tidpunkten (2008) fanns endast ett kort dokument benämnt Regler vid upplåtelse av exploateringshus i Huddinge kommun, som i huvudsak beskriver hur uthyrning till ny hyresgäst ska gå till. Det dokumentet, som är daterat 9 december 2007, upprättades enligt uppgift av den dåvarande chefen för Lokalplaneringsavdelningen. En första version av samtliga regeldokument (5 stycken PM) färdigställdes under hösten 2009, utom det som togs fram Därefter gjordes en snabb översyn och samtliga dokument reviderades före 2009 års utgång. Dokumentens status är oklar. Efter att Lokalplaneringsavdelningen tagit fram dokumenten presenterades de för KSF:s ledningsgrupp av chefen för Servicekontoret och Lokalplaneringsavdelningen. Någon annan formalisering eller förankring har inte skett, enligt uppgift. Behov av riktlinjer för verksamheten lär inte heller ha påkallats av handläggarna. Även dokumenten i sig är otydliga i formellt avseende. Av dokumentens sidhuvud framgår att de härrör från Kommunstyrelsens förvaltning eller Kommunstyrelsens förvaltning Lokalplaneringsavdelningen. Inget av dessa dokument är undertecknat av ansvarig chef. Det finns inget diarienummer angivet efterson ingen diarieföring eller annan registrering skett. För de mer centrala av dokumenten finns inte heller handläggare angiven. I början av 2013 ställde facken frågan om rutiner för uthyrningen av exploateringsfastigheterna till MSB:s förvaltningschef. Förvaltningschefen förde frågan vidare till exploateringsassistenten vid Mark- och exploateringsavdelningen, som ska ha svarat att det inte fanns några nedtecknade rutiner. Därefter tog exploateringsassistenten fram ett dokument, som är en uppdatering av dokumentet "Regler vid upplåtelse av exploateringshus i Huddinge kommun" från Uppdateringen består främst av ändringar till följd av organisatoriska förändringar samt att det tidigare tredjehandsalternativet vid uthyrning - erbjuda lokaler till föreningslivet - tagits bort. Det nya dokumentet är daterat 5 februari 2013 och har inte diarieförts eller på annat sätt registrerats. Betecknande för den bristande kännedomen om reglerna på MSB:s ledningsnivå är att den tidigare lokalplaneringschefen (som upprättade dokumenten 2009) fick i uppdrag från MSB:s förvaltningschef att assistera MSB med att ta fram förslag till riktlinjer för verksamheten. Riktlinjer som funnits sedan Lokalplaneringschefen fick uppdraget 29 augusti 2013 genom mejl från MSB:s förvaltningschef (via KSFs chefscontroller). Den tidigare lokalplaneringschefen gjorde en uppdatering av dokumenten under hösten 2013 på uppdrag av MSB. De huvudsakliga uppdateringarna har avsett konsekvenser av att verksamheten flyttats organisatoriskt under Därutöver har dokumentet Regler vid upplåtelse av exploateringshus i Huddinge kommun (Bostadsobjekt, fritidshus och lokaler) tagits fram med två alternativ - med respektive utan intressekö. Detta gjordes enligt önskemål från chefen för Mark- och exploateringsavdelningen. De uppdaterade dokumenten är daterade i 4

20 EV BulldinQ ~ belter worklnq world september Även de uppdaterade dokumenten har samma oklara status som de ursprungliga och har inte diarieförts/registrerats. Kommentarer Den bild som framträder är att verksamheten med hyresförhandlingar, reparationer, tillträden etc. avseende exploateringsfastigheterna har fortgått som tidigare och inga signaler om problem noterades. Eftersom exploateringsfastigheter var ett smalt och udda område som i regel inte låg i de skiftande ledningarnas fokus samtidigt som det uppfattades att "hälsan tiger still" går det i efterhand att konstatera att området inte tillägnats tillräcklig uppmärksamhet och omsorg. Det har inte under granskningen framkommit något som tyder på att någon på chefsnivå skulle ha motarbetat en utveckling och implementering av regelverket för exploateringsfastigheter. Behovet av utveckling och implementering av regler har helt enkelt förbisetts. Något tryck eller intresse från handläggarna har heller inte funnits Regelverkets status idag Inga beslut är fattade avseende regelverket, varken godkännande eller upphävande. I MSB:s åtgärdsprogram, som presenterats för revisionen, föreslås att nytt regelverk upprättas som läggs fram för beslut i SBN februari Inför beslutet behövs ytterligare samråd med kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning vad gäller former för förvaltning av fastigheter med delegation och ansvar Hur verksamheten gått till i praktiken jämfört med reglerna De väsentligare delarna i hanteringen av bebyggda exploateringsfastigheter kan sammanfattas i fyra områden: ~ Förvärv av fastighet Tilldelning av fastighet ~ Hyressättning ~ Förvaltning av fastighet. Det finns särskilda regel-pm upprättade för hur tilldelning av fastighet och hyressättning ska gå till. Förvärv av fastighet och löpande förvaltning, underhåll och investeringar beskrivs, tillsammans med evakuering av hyresgäst, rivning och försäljning av exploateringsfastighet, i en PM - arbetsrutiner rörande förvaltningen av exploateringsfastigheterna. PM rörande förvaltningen innehåller i punktform roll och uppgift för Mark- och exploateringsavdelningen respektive Lokalplaneringsavdelningen samt hur information dem emellan ska lämnas och hur viss dokumentation ska ske. Den revidering av PM som gjordes i september 2013 avsåg i huvudsak en uppdatering tillföljd av överföringen av verksamheten till Markoch exploateringsavdelningen. De punkter som kortfattat och översiktligt beskrivs i PM förefaller i huvudsak ha genomförts i praktiken. Vid granskningen har dock vissa avvikelser mot reglerna framkommit vad gäller möten och mötesfrekvens samt dokumentation. En PM från december 2007 och reviderad i oktober 2009 har tagits fram angående fastighetstilldelning - Regler vid upplåtelse av exploateringshus i Huddinge kommun (Bostadsobjekt, fritidshus och lokaler). I PM konstaterades att objekten dittills upplåtits utan stöd i ett fastställt regelverk. För bostadsobjekt anger PM fem olika former för rekrytering av hyresgäster. De är: 5

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer