Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Uppdrag: Utvärdering av hembesök/uppsökande verksamhet 2011 Beställare: Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) Kontaktperson MSB: Alexandra Johansson Projektledare Markör: Roger Söderkvist/Sofia Palmér Datainsamlingsperiod: November-december 2011 Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (71)

3 Innehåll 1. Undersökningens bakgrund Undersökningens genomförande Disposition Resultat kvantitativ undersökning Bakgrundsfrågor Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Attityder i brandsäkerhetsfrågor Beteende i brandsäkerhetsfrågor Upplevelse av hembesöket Information i brandsäkerhetsfrågor Resultat kvalitativ undersökning Stockholm Brandinformatörer/brandmän Malmö Brandinformatörer/brandmän De boende Göteborg Brandinformatörer/brandmän De boende Summering och analys per region Stockholm Malmö Göteborg Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet Summerande slutdiskussion Markörs rekommendationer Markör AB 3 (71)

4 1. Undersökningens bakgrund MSB har i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. MSB ska bland annat pröva och stödja lämpliga arbetsformer för en förbättrad kommunikation med grupper som kan ha särskilda behov av riktade informationsinsatser, exempelvis i områden med stor andel nyanlända invandrare eller till andra personer med begränsade kunskaper i svenska språket. Olika kommunikationsstrategier används för att nå fram till den enskilde med brandskyddsinformation, speciellt grupper som har särskilda behov. För att uppnå ett stärkt brandskydd för den enskilde behövs också riktade kommunikationsinsatser. Det har mot detta som bakgrund genomförts olika kommunikationsinsatser i de tre storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Den nu genomförda studien avser dels att utvärdera dessa insatser och dels att ge underlag för en fortsatt utvärderingsmodell av liknande insatser. Arbetet i har i de tre storstäderna bedrivits på liknande sätt, men ändå med variationer och med olika omfattning. Beskrivningarna nedan är hämtade från MSBs interna dokumentation över genomförandet och avser inte i någon omfattning Markörs utvärdering av det faktiska genomförandet. Malmö (Räddningstjänsten Syd) Räddningstjänsten Syd i ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö, hade som mål att genomföra hembesök under En gemensam metod togs fram som personalen utbildades i. Målet med hembesöken var att säkerhetsmedvetandet skulle öka hos de boende så att de fick en säkrare hemmiljö med betoning på brandskydd. I stadsdelen Rosengård genomfördes besöken av flerspråkiga brand- och säkerhetsinformatörer med interkulturell kompetens. Vid hembesöken kontrollerades att brandvarnaren fungerar. Saknades brandvarnare fick hemmet en sådan. Vidare testades också de enskildas kunskapsnivå och beteendemönster utifrån olika scenarion med brand i hemmet. Erfarenheterna visade att de som fick besök var positiva till att räddningstjänsten kom. Hembesöken utfördes året runt och utvärderades kvartalsvis. Utvärderingarna gav bl.a. kunskap om hur täckningen av brandvarnare ser ut, vilken kunskap som människor hade och vilken riskbild som fanns i olika delar av regionen. Stockholm I november 2009 startade förbundet ett projekt med brand- och säkerhetsvärdar i Järvaområdet. Brand- och säkerhetsvärdar fanns närvarade i området för att skapa relationer och förmedla informat- Markör AB 4 (71)

5 ion. Målet var att ge ökad kunskap om brand och andra trygghetsskapande åtgärder för den enskilde samt att skapa en förståelse för räddningstjänstens roll i samhället. Brand- och säkerhetsvärdarna var flerspråkiga och hade interkulturell kompetens. Styrkan med projektet byggde på tre faktorer. Den första att bostadsbolagen engagerade sig och ställde upp med finansiering. Den andra att brandförsvarets varumärke signalerade förtroende och den tredje faktorn är brand- och säkerhetsvärdarnas utbyggda kontaktnät i närsamhället som är en stor tillgång. Med syftet att skapa sig en bild av boendes kunskap om brandskydd och hur många hushåll som har brandvarnare gjordes en punktinsats med tusen hembesök i området. Vid insatsen nåddes knappt en tredjedel av hushållen. Personalen upplevde också otrygghet. Utifrån erfarenheten med hembesöken valde distriktet att satsa på aktiviteter som att besöka alla andra- och femteklassare, föreningar, fritidsgårdar och informera på gårdsmöten, gator och torg. Samarbetet med bostadsbolagens bovärdar har också byggts ut. Göteborg Ökad trygghet i bostaden och att bidra till sysselsättning är viktiga frågor för Framtidenkoncernens bostadsbolag. Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden anställde därför under brandinformatörer som skulle besöka hyresgästerna och informera om brandskydd i bostaden. Projektet ska pågå under 12 månaders-etapper under tre år och inleddes med en grundläggande utbildning på tre veckor. Brandinformatörerna har efter utbildningen arbetat två och två, både på dagtid och kvällstid. Markör AB 5 (71)

6 2. Undersökningens genomförande Undersökningen är framför allt en utvärdering av de tre olika koncepten. Rapporten avslutas dock med en rekommendation på rekommenderade förutsättningar och modell för liknande kommande utvärderingar. Undersökningen är genomförd med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod enligt följande: Kvalitativ del: Djupintervjuer (telefon) bland brand- och säkerhetsinformatörer i Stockholm: 3 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland Räddningstjänsten Syd: 5 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland bostadsbolagens brandinformatörer i Göteborg: 4 intervjuer Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 9 intervjuer (11 deltagare) Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 5 intervjuer Kvantitativ del med standardiserade enkäter: Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 304 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 305 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som inte haft hembesök i Malmö och Göteborg: 438 intervjuer Urvalet till de kvalitativa intervjuerna som genomförts med personalen på de tre orterna har erhållits av representanter för de olika organisationerna. Samma representanter har också försett Markör med underlag för att identifiera de hushåll som haft hembesök på respektive ort. I Malmö innebar detta en Excellista med ett antal adresser. Listan innehöll dock ingen användbar information om antalet hushåll på respektive adress som accepterat hembesök, eller om det totala antalet hushåll på respektive adress. Detta innebar att urvalet drogs på adressnivå utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Göteborg levererades urvalet som ett antal fastighetsbeteckningar och utan uppgift om antal hushåll i varje fastighet som accepterat hembesök. Detta innebar att urvalet drogs genom identifikation av hushåll i aktuella fastigheter utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Stockholm har det inte funnits möjlighet att identifiera några hushåll, adresser eller motsvarande som skulle kunnat utgöra grund för ett urval av hushåll som haft hembesök. Detta har inneburit att den enda grupp som ingår avseende Stockholm är den interna personal som arbetat med konceptet. Markör AB 6 (71)

7 Urvalet till de kvalitativa intervjuerna med de boende har identifierats under genomförandet av den kvantitativa undersökningen. Detta skedde genom att alla som haft ett hembesök tillfrågades om de kunde tänka sig att ta emot Markör i hemmet för en personlig djupintervju. Därefter togs en förnyad kontakt för att boka in datum för besök. I samband med identifikation av telefonnummer på de aktuella adresserna/fastigheterna har det förekommit relativt stora bortfall på grund av saknade telefonnummer. Orsaken är att det i de aktuella områdena är många hushåll som saknar fast telefon eller registrerad mobiltelefon. Bortfallet var ca 30 procent både i Göteborg och i Malmö. Vidare har det förekommit ett bortfall på grund av språksvårigheter. Markör har genomfört intervjuer på svenska, engelska, arabiska, somaliska, serbokroatiska och bosniska i de fall språk kunnat identifieras av aktuell intervjuare. Bortfallet på grund av språkproblem var ca 10 procent i Malmö och ca fem procent i Göteborg. Eftersom det saknades uppgift om andelen som haft hembesök på de aktuella adresserna/fastigheterna gjordes ett omfattande överuttag av telefonnummer/hushåll. Det drogs totalt hushåll på respektive ort. Identifikation av om man haft hembesök eller inte gjordes sedan genom en inledande filterfråga i enkäten. De som inte haft hembesök intervjuades för att bilda en kontrollgrupp att jämföra analysgrupperna mot. Fördelningen visade sig i Malmö vara att ca ett av fem hushåll av de dragna hushållen som haft hembesök. I Malmö var motsvarande andel ett av tre hushåll. Datainsamlingen har i sin helhet genomförts under vecka Vid bortfall slumpades en ny intervjuperson fram. Antalet intervjuer i de olika grupperna har slutligen styrts av projektets budget. Svårigheten att identifiera hushåll som haft hembesök har indirekt inneburit att ett lägre antal intervjuer än det ursprungligen målsatta har kunnat genomföras i denna grupp. De intervjuer som genomförts ger en bild av hur just de intervjuade hushållen svarat, det ger dock ingen säker generaliserbar bild av alla hushåll som haft hembesök. Vidare resonemang om detta och rekommendationer på hur detta kan förebyggas inför kommande utvärderingar lämnas under rubriken Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet i slutet av rapporten. Enkät och intervjuguider har utformats i samråd mellan Markör och MSB och innehåller frågor som mäter kunskaper, attityder och beteenden i brandsäkerhetsfrågor samt upplevelsen av det genom- Markör AB 7 (71)

8 förda hembesöket (bland de som haft hembesök). Utöver detta innehåller enkäten också ett antal bakgrundsfrågor. Markör AB 8 (71)

9 3. Disposition Resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen åskådliggörs i sammanfattande diagram med kommenterande text i direkt anslutning till figurerna. Resultatet presenteras i gemensamma diagram för tre separata undersökningsgrupper: De som haft hembesök i Göteborg De som haft hembesök i Malmö De som inte haft hembesök (hanteras som en gemensam grupp för båda orterna) Skillnader mellan andra bakgrundsfrågor samt korstabuleringar och samband redovisas separat. I samtliga diagram där andelar presenteras redovisas bastal. Bastal är antalet svar som de procentuella fördelningarna baseras på. Öppna svar redovisas sammanfattande i rapporttexten och återfinns i sin helhet i bilaga 1. Den kvalitativa delen av undersökningen redovisas per grupp med exemplifierande citat och sammanfattande analys. Avslutningsvis sammanfattas och kommenteras hela undersökningen. Maskinella avrundningar förekommer. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Öppna svar Tabeller Markör AB 9 (71)

10 4. Resultat kvantitativ undersökning 4.1 Bakgrundsfrågor Nedan redovisas profilen på de svarande genom ett antal bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna används också för att bryta materialet i bifogade tabeller (bilaga 2). Diagram 1. De svarandes ålder. Ålder (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 29 år eller yngre år år år Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök 60 år eller äldre Vill ej svara % Diagram 2. De svarandes kön. Kön (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Kvinna Man Markör AB 10 (71)

11 Diagram 3. De svarandes hushållstruktur. Hur många personer bor i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % En person Fler än en person Diagram 4. De svarandes hushållstruktur. Bor det några barn under 18 år i er bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 190; Göteborg haft hembesök, 146; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 247) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Markör AB 11 (71)

12 Diagram 5. De svarandes erfarenhet av brand Har du varit med om en brand under de senaste 5 åren? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Vill ej svara Utöver ovan bakgrundsfrågor ställdes en inledande fråga om huruvida man bor i ett flerbostadshus eller ett enfamiljshus. Syftet med frågan var att enstaka frågor i enkäten enbart riktades till boende i flerbostadshus. Frågan utgör inte grund för någon nedbrytning av resultatet. Värt att notera avseende bakgrundsfrågorna är skillnader mellan kontrollgruppen och de båda analysgrupperna. Det som då framför allt kan konstateras är att det finns en tendens till att den äldsta gruppen är överrepresenterad bland de som haft ett hembesök. Detta indikerar att det framför allt är hushållen med de äldsta medlemmarna som accepterar ett hembesök. Markör AB 12 (71)

13 4.2 Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Nedan redovisas de olika gruppernas kunskaper i brandsäkerhetsfrågor. Diagram 6. Riskbedömning Hur stor risk tror du att det är att följande kan starta en brand i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Glömma levande ljus Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Tappad cigarett Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Glömma spisplattan på Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En bärbar dator som glöms påslagen i en soffa Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En 60 watt-lampa där det ska vara max 40 watt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Skräp och saker i gemensamma utrymmen (t ex trapphuset, vinden eller tvättstugan) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Mycket liten risk Mycket stor risk Vet ej Inledningsvis fick respondenterna bedöma hur stor risk man anser att olika företeelser är för att kunna starta en brand i den egna bostaden. Bedömningen gjordes på en femgradig skala där fem innebär mycket stor risk och ett innebär mycket liten risk. Man kan konstatera är att det avseende samtliga företeelser är en större andel än hälften, i samtliga grupper, som anser att de innebär en liten eller mycket liten risk för att kunna starta en brand. Störst risk ser man i att glömma ett levande ljus där procent uppger att man ser detta som en stor risk, totalt en av fem ser det som en stor eller ganska stor risk. Det finns inga signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och analysgrupperna. Man kan därmed konstatera att det avseende denna riskbedömning inte skett någon mätbar påverkan på de analyserade hushållen som haft hembesök. Markör AB 13 (71)

14 Vidare fick man spontant svara på vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 7. Åtgärder för att skydda sig mot brand Vet du vad du kan göra för att skydda dig om det börjar brinna i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ja, se till att ha en fungerande brandvarnare Ja, använda en brandsläckare Ja, använda en filt för att kväva branden Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Ja, annat Nej % Andelen om inte kan uppge någonting alls om vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden visar tendens på att minska efter hembesöken. Detta skulle innebära att besöket har en påverkan som gör att man i större utsträckning reflekterar runt frågan brandsäkerhet. Brandvarnare är det som spontant nämns av störst andel i samtliga grupper. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Brandsläckare nämnas av en högre andel av de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för filt Vanliga svar under annat är att stänga dörrar, använda vatten, springa ut samt ringa 112. Markör AB 14 (71)

15 På frågan om hur man skulle agera om en brand uppstår svarar man spontant följande. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 8. Åtgärder om brand uppstår Om det skulle bli en brand som du själv inte kan släcka i din bostad, vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Lämna bostaden Stänga dörren till rummet det brinner i Varna andra Försöka släcka Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % En absolut majoritet i samtliga grupper skulle ringa 112. Omkring hälften uppger spontant att man skulle lämna bostaden medan en av tio skulle varna andra. Andelen som skulle stänga dörren till rummet som det brinner i är betydligt högre bland de som haft hembesök i Malmö. De som haft besök i Göteborg svarar däremot likvärdigt med de som inte haft hembesök. Sex till sju procent uppger trots förutsättningen i frågan att man ändå skulle försöka släcka branden. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka få ut andra (människor och djur) samt gå ut på balkongen. Markör AB 15 (71)

16 Samtliga fick också svara på hur man skulle bete sig om man befann sig i en lägenhet och upptäcker att det sprids brandrök i trapphuset. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 9. Åtgärder om brand uppstår Om du upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset och röken inte kommer från din egen lägenhet. Vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Försöka ta mig ut genom det rökfyllda trapphuset Ta hissen ned Stanna i lägenheten Malmö haft hembesök Ställa dig vid ett fönster så räddningstjänsten kan se dig Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio svarar att de skulle ringa 112. Andelen är något lägre i Malmö. Det är dock en betydligt högre andel bland de i Malmö som haft hembesök som svarar att man skulle stanna i lägenheten. Andelen som svarar detta är också något högre bland de som haft hembesök i Göteborg jämfört med de som inte haft hembesök. Det är också en något lägre andel som skulle försöka ta sig ut genom det rökfyllda trapphuset i de två grupper som haft hembesök jämfört med den grupp som inte haft det. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka lokalisera branden, hitta en annan utgång än trapphuset, varna andra, stänga dörrar och fönster, stänga ventiler. Markör AB 16 (71)

17 Oavsett hur man skulle bete sig om man upptäckte en brand i ett trapphus fick man också svara på om man vet ungefär hur länge man tror sig vara säker om man skulle stanna i lägenheten. Diagram 10. Hur länge är man säker i lägenheten? Vet du hur länge du är säker om du skulle stanna i lägenheten? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja, från 0 till 15 minuter Ja, från 16 till 30 minuter 8 15 Ja, från 31 till 60 minuter Ja, mer än 60 minuter Nej Kunskapen om hur länge man är säker i en lägenhet varierar mellan de olika grupperna. En lägre andel bland de i Malmö som haft hembesök svarar att de inte vet, i stället svarar man i större utsträckning att man tror att man är säker mellan minuter. Bland de som haft hembesök i Göteborg är andelen osäkra i princip lika stor som i kontrollgruppen, det är också en högre andel i denna grupp som tror att man är säker i minuter. Markör AB 17 (71)

18 De svarande fick också svara på vad man skulle släcka med om det brinner i en gryta på deras spis. Diagram 11. Kunskaper om släckning vid brand på spis Vad skulle du släcka med om det brinner i en gryta på din spis? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandfilt Filt Spislock eller bricka Vatten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio skulle släcka med ett spislock eller en bricka. Knappt en av tio skulle försöka släcka med vatten. Vanligast är detta bland de som haft hembesök i Malmö och i kontrollgruppen medan andelen är något lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annat är handduk, brandsläckare eller att man skulle slänga grytan i slasken. Markör AB 18 (71)

19 4.3 Attityder i brandsäkerhetsfrågor Efter kunskapsfrågorna fick respondenterna svara på ett antal attitydfrågor kopplade till brandsäkerhet. Först hur viktigt man anser det vara att ha kunskaper om hur man han förhindra att en brand uppstår i den egna bostaden. Diagram 12. Vikten av att känna till hur man kan förhindra en brand i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man kan förhindra en brand min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan åtta och nio av tio instämmer helt i att det är viktigt att ha denna kunskap. Andelen är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Även om andelen är mycket liten så finns det ett antal som inte alls anser att detta är viktig kunskap. Markör AB 19 (71)

20 Vidare fick man bedöma hur viktigt det är att veta hur man ska agera om en brand verkligen skulle uppstå i den egna bostaden. Diagram 13. Vikten av att känna till vad man ska göra om en brand uppstår i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 100 Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan 84 och 90 procent instämmer helt i att det är viktigt att veta hur man ska agera om en brand skulle uppstå i den egna bostaden. Andelen som instämmer helt är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Markör AB 20 (71)

21 Man fick också svara på hur viktigt man anser att brandvarnare och handbrandsläckare är för att skydda den egna bostaden mot brand. Diagram 14. Hur viktigt är det att ha en fungerande brandvarnare/handbrandsläckare i bostaden? Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök En fungerande brandvarnare Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Malmö haft hembesök Handbrandsläckare i bostaden Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Helt oviktigt Mycket viktigt Vet ej I princip samtliga anser att det är mycket viktigt att ha en fungerande brandvarnare i bostaden. Andelen är högst bland de som haft hembesök i Göteborg. Handbrandsläckare ses som mycket viktigt av hälften av de som haft hembesök medan andelen är något lägre bland de som inte haft det. Markör AB 21 (71)

22 De som bor i ett flerbostadshus fick också svara på vem man anser ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga och flera alternativ kunde anges. Diagram 15. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden? Vem tycker du ska se till att det finns brandskydd i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Jag själv Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Fastighetskötare eller bovärd Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan Vet inte % Omkring hälften uppger att de själva upplever sig ansvara för att se till att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Den som äger fastigheten uppges av en av fem bland de som haft hembesök i Malmö samt i kontrollgruppen. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar fastighetsskötare eller bovärd är något högre i kontrollgruppen. Vanligast svar under annan är att det är ett delat ansvar. Markör AB 22 (71)

23 Diagram 16. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för brandskyddet i gemensamma utrymmen? Vem tycker du har ansvar för brandskyddet i husets gemensamma utrymmen som till exempel trapphus, tvättstuga, källare, vind? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) De som bor i huset Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Fastighetskötare eller bovärd Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan % Man anser framför allt att det är den som äger huset och/eller fastighetsskötare eller bovärd som har detta ansvar. Andelen som svarar att det är den som äger huset är högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar att det är de som bor i huset är i stället lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annan är kvartersvärd och delat ansvar. Markör AB 23 (71)

24 Man ombads också svara på hur ofta man känner sig orolig för att drabbas av en brand. Diagram 17. Är man orolig för att drabbas av en brand? Hur ofta känner du dig orolig för att det ska börja brinna? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50 0 Aldrig eller mycket sällan Ibland Ofta Alltid eller nästan alltid Vet ej Åtta av tio känner sig aldrig eller mycket sällan oroliga för att drabbas av en brand procent oroar sig ibland. Andelen som oroar sig i bland är högst i kontrollgruppen medan andelen som inte oroar sig alls också är lägst i denna grupp. Två till tre procent uppger att man alltid eller nästan alltid känner sig orolig för att drabbas av en brand. Markör AB 24 (71)

25 4.4 Beteende i brandsäkerhetsfrågor Det ställdes vidare två beteendefrågor avseende det nuvarande brandskyddet i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 18. Vilka brandskydd finns i bostaden? Vad av detta finns idag i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Spisvakt (exempelvis timer eller sensor som känner av om det blir för varmt) % I princip samtliga uppger att de har en brandvarnare. Andelen som har en handbrandsläckare är något högre bland de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för brandfilt. Markör AB 25 (71)

26 De som har en brandvarnare ( procent av samtliga) fick också svara på hur ofta man kontrollerar batterierna. Diagram 19. Hur ofta kontrolleras batterierna? Hur ofta kontrollerar du batterierna i din brandvarnare? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 433) Minst en gång i månaden Ungefär varannan månad Mer sällan än varannan månad (= "då och då") Brukar inte kontrollera batteriet Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Behöver inte kontrolleras/ger signal Vet ej % Knappt en tredjedel kontrollerar batterierna mer sällan än varannan månad. En lika stor andel uppger att de inte behöver kontrolleras eftersom brandvarnare signalerar när det är dags att byta. Omkring en av fem kontrollerar dem aldrig. Andelen som kontrollerar batterierna minst en gång i månaden är något högre bland de som haft hembesök i Malmö. Markör AB 26 (71)

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Lärande från bostadsbränder

Lärande från bostadsbränder Lärande från bostadsbränder Fördjupad datainsamling kring individ, agerande, omständigheter och bostadsmiljöer: från torrkokning till dödsbrand Anna Johansson Storstockholms brandförsvar anna.johansson@ssbf.brand.se

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1 Punktskriftsläsning Sammanfattning av läsarundersökning 2013 Dokumentattribut Information Titel Punktskriftsläsning Dokumentägare M yndigheten för tillgängliga medier, MTM Dokumenttyp R apport Version

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 USK AB Linda Zetterman 08 508 350 35 linda.zetterman@uskab.se INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 Syfte... 4 METOD OCH GENOMFÖRANDE... 4

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Beslutad av styrelsen 2015-02- 26 1. INLEDNING 1.1 Brandskyddspolicy 2. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 2.1 Ansvarsfördelning och organisation

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Vi prövar ansökningar från de som

Vi prövar ansökningar från de som Vi prövar ansökningar från de som vill flytta till Sverige för att bilda eller leva med sin familj vill besöka Sverige vill arbeta eller studera i Sverige vill bli svenska medborgare söker asyl samt ansvarar

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer