Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Uppdrag: Utvärdering av hembesök/uppsökande verksamhet 2011 Beställare: Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) Kontaktperson MSB: Alexandra Johansson Projektledare Markör: Roger Söderkvist/Sofia Palmér Datainsamlingsperiod: November-december 2011 Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (71)

3 Innehåll 1. Undersökningens bakgrund Undersökningens genomförande Disposition Resultat kvantitativ undersökning Bakgrundsfrågor Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Attityder i brandsäkerhetsfrågor Beteende i brandsäkerhetsfrågor Upplevelse av hembesöket Information i brandsäkerhetsfrågor Resultat kvalitativ undersökning Stockholm Brandinformatörer/brandmän Malmö Brandinformatörer/brandmän De boende Göteborg Brandinformatörer/brandmän De boende Summering och analys per region Stockholm Malmö Göteborg Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet Summerande slutdiskussion Markörs rekommendationer Markör AB 3 (71)

4 1. Undersökningens bakgrund MSB har i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. MSB ska bland annat pröva och stödja lämpliga arbetsformer för en förbättrad kommunikation med grupper som kan ha särskilda behov av riktade informationsinsatser, exempelvis i områden med stor andel nyanlända invandrare eller till andra personer med begränsade kunskaper i svenska språket. Olika kommunikationsstrategier används för att nå fram till den enskilde med brandskyddsinformation, speciellt grupper som har särskilda behov. För att uppnå ett stärkt brandskydd för den enskilde behövs också riktade kommunikationsinsatser. Det har mot detta som bakgrund genomförts olika kommunikationsinsatser i de tre storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Den nu genomförda studien avser dels att utvärdera dessa insatser och dels att ge underlag för en fortsatt utvärderingsmodell av liknande insatser. Arbetet i har i de tre storstäderna bedrivits på liknande sätt, men ändå med variationer och med olika omfattning. Beskrivningarna nedan är hämtade från MSBs interna dokumentation över genomförandet och avser inte i någon omfattning Markörs utvärdering av det faktiska genomförandet. Malmö (Räddningstjänsten Syd) Räddningstjänsten Syd i ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö, hade som mål att genomföra hembesök under En gemensam metod togs fram som personalen utbildades i. Målet med hembesöken var att säkerhetsmedvetandet skulle öka hos de boende så att de fick en säkrare hemmiljö med betoning på brandskydd. I stadsdelen Rosengård genomfördes besöken av flerspråkiga brand- och säkerhetsinformatörer med interkulturell kompetens. Vid hembesöken kontrollerades att brandvarnaren fungerar. Saknades brandvarnare fick hemmet en sådan. Vidare testades också de enskildas kunskapsnivå och beteendemönster utifrån olika scenarion med brand i hemmet. Erfarenheterna visade att de som fick besök var positiva till att räddningstjänsten kom. Hembesöken utfördes året runt och utvärderades kvartalsvis. Utvärderingarna gav bl.a. kunskap om hur täckningen av brandvarnare ser ut, vilken kunskap som människor hade och vilken riskbild som fanns i olika delar av regionen. Stockholm I november 2009 startade förbundet ett projekt med brand- och säkerhetsvärdar i Järvaområdet. Brand- och säkerhetsvärdar fanns närvarade i området för att skapa relationer och förmedla informat- Markör AB 4 (71)

5 ion. Målet var att ge ökad kunskap om brand och andra trygghetsskapande åtgärder för den enskilde samt att skapa en förståelse för räddningstjänstens roll i samhället. Brand- och säkerhetsvärdarna var flerspråkiga och hade interkulturell kompetens. Styrkan med projektet byggde på tre faktorer. Den första att bostadsbolagen engagerade sig och ställde upp med finansiering. Den andra att brandförsvarets varumärke signalerade förtroende och den tredje faktorn är brand- och säkerhetsvärdarnas utbyggda kontaktnät i närsamhället som är en stor tillgång. Med syftet att skapa sig en bild av boendes kunskap om brandskydd och hur många hushåll som har brandvarnare gjordes en punktinsats med tusen hembesök i området. Vid insatsen nåddes knappt en tredjedel av hushållen. Personalen upplevde också otrygghet. Utifrån erfarenheten med hembesöken valde distriktet att satsa på aktiviteter som att besöka alla andra- och femteklassare, föreningar, fritidsgårdar och informera på gårdsmöten, gator och torg. Samarbetet med bostadsbolagens bovärdar har också byggts ut. Göteborg Ökad trygghet i bostaden och att bidra till sysselsättning är viktiga frågor för Framtidenkoncernens bostadsbolag. Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden anställde därför under brandinformatörer som skulle besöka hyresgästerna och informera om brandskydd i bostaden. Projektet ska pågå under 12 månaders-etapper under tre år och inleddes med en grundläggande utbildning på tre veckor. Brandinformatörerna har efter utbildningen arbetat två och två, både på dagtid och kvällstid. Markör AB 5 (71)

6 2. Undersökningens genomförande Undersökningen är framför allt en utvärdering av de tre olika koncepten. Rapporten avslutas dock med en rekommendation på rekommenderade förutsättningar och modell för liknande kommande utvärderingar. Undersökningen är genomförd med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod enligt följande: Kvalitativ del: Djupintervjuer (telefon) bland brand- och säkerhetsinformatörer i Stockholm: 3 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland Räddningstjänsten Syd: 5 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland bostadsbolagens brandinformatörer i Göteborg: 4 intervjuer Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 9 intervjuer (11 deltagare) Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 5 intervjuer Kvantitativ del med standardiserade enkäter: Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 304 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 305 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som inte haft hembesök i Malmö och Göteborg: 438 intervjuer Urvalet till de kvalitativa intervjuerna som genomförts med personalen på de tre orterna har erhållits av representanter för de olika organisationerna. Samma representanter har också försett Markör med underlag för att identifiera de hushåll som haft hembesök på respektive ort. I Malmö innebar detta en Excellista med ett antal adresser. Listan innehöll dock ingen användbar information om antalet hushåll på respektive adress som accepterat hembesök, eller om det totala antalet hushåll på respektive adress. Detta innebar att urvalet drogs på adressnivå utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Göteborg levererades urvalet som ett antal fastighetsbeteckningar och utan uppgift om antal hushåll i varje fastighet som accepterat hembesök. Detta innebar att urvalet drogs genom identifikation av hushåll i aktuella fastigheter utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Stockholm har det inte funnits möjlighet att identifiera några hushåll, adresser eller motsvarande som skulle kunnat utgöra grund för ett urval av hushåll som haft hembesök. Detta har inneburit att den enda grupp som ingår avseende Stockholm är den interna personal som arbetat med konceptet. Markör AB 6 (71)

7 Urvalet till de kvalitativa intervjuerna med de boende har identifierats under genomförandet av den kvantitativa undersökningen. Detta skedde genom att alla som haft ett hembesök tillfrågades om de kunde tänka sig att ta emot Markör i hemmet för en personlig djupintervju. Därefter togs en förnyad kontakt för att boka in datum för besök. I samband med identifikation av telefonnummer på de aktuella adresserna/fastigheterna har det förekommit relativt stora bortfall på grund av saknade telefonnummer. Orsaken är att det i de aktuella områdena är många hushåll som saknar fast telefon eller registrerad mobiltelefon. Bortfallet var ca 30 procent både i Göteborg och i Malmö. Vidare har det förekommit ett bortfall på grund av språksvårigheter. Markör har genomfört intervjuer på svenska, engelska, arabiska, somaliska, serbokroatiska och bosniska i de fall språk kunnat identifieras av aktuell intervjuare. Bortfallet på grund av språkproblem var ca 10 procent i Malmö och ca fem procent i Göteborg. Eftersom det saknades uppgift om andelen som haft hembesök på de aktuella adresserna/fastigheterna gjordes ett omfattande överuttag av telefonnummer/hushåll. Det drogs totalt hushåll på respektive ort. Identifikation av om man haft hembesök eller inte gjordes sedan genom en inledande filterfråga i enkäten. De som inte haft hembesök intervjuades för att bilda en kontrollgrupp att jämföra analysgrupperna mot. Fördelningen visade sig i Malmö vara att ca ett av fem hushåll av de dragna hushållen som haft hembesök. I Malmö var motsvarande andel ett av tre hushåll. Datainsamlingen har i sin helhet genomförts under vecka Vid bortfall slumpades en ny intervjuperson fram. Antalet intervjuer i de olika grupperna har slutligen styrts av projektets budget. Svårigheten att identifiera hushåll som haft hembesök har indirekt inneburit att ett lägre antal intervjuer än det ursprungligen målsatta har kunnat genomföras i denna grupp. De intervjuer som genomförts ger en bild av hur just de intervjuade hushållen svarat, det ger dock ingen säker generaliserbar bild av alla hushåll som haft hembesök. Vidare resonemang om detta och rekommendationer på hur detta kan förebyggas inför kommande utvärderingar lämnas under rubriken Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet i slutet av rapporten. Enkät och intervjuguider har utformats i samråd mellan Markör och MSB och innehåller frågor som mäter kunskaper, attityder och beteenden i brandsäkerhetsfrågor samt upplevelsen av det genom- Markör AB 7 (71)

8 förda hembesöket (bland de som haft hembesök). Utöver detta innehåller enkäten också ett antal bakgrundsfrågor. Markör AB 8 (71)

9 3. Disposition Resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen åskådliggörs i sammanfattande diagram med kommenterande text i direkt anslutning till figurerna. Resultatet presenteras i gemensamma diagram för tre separata undersökningsgrupper: De som haft hembesök i Göteborg De som haft hembesök i Malmö De som inte haft hembesök (hanteras som en gemensam grupp för båda orterna) Skillnader mellan andra bakgrundsfrågor samt korstabuleringar och samband redovisas separat. I samtliga diagram där andelar presenteras redovisas bastal. Bastal är antalet svar som de procentuella fördelningarna baseras på. Öppna svar redovisas sammanfattande i rapporttexten och återfinns i sin helhet i bilaga 1. Den kvalitativa delen av undersökningen redovisas per grupp med exemplifierande citat och sammanfattande analys. Avslutningsvis sammanfattas och kommenteras hela undersökningen. Maskinella avrundningar förekommer. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Öppna svar Tabeller Markör AB 9 (71)

10 4. Resultat kvantitativ undersökning 4.1 Bakgrundsfrågor Nedan redovisas profilen på de svarande genom ett antal bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna används också för att bryta materialet i bifogade tabeller (bilaga 2). Diagram 1. De svarandes ålder. Ålder (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 29 år eller yngre år år år Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök 60 år eller äldre Vill ej svara % Diagram 2. De svarandes kön. Kön (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Kvinna Man Markör AB 10 (71)

11 Diagram 3. De svarandes hushållstruktur. Hur många personer bor i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % En person Fler än en person Diagram 4. De svarandes hushållstruktur. Bor det några barn under 18 år i er bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 190; Göteborg haft hembesök, 146; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 247) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Markör AB 11 (71)

12 Diagram 5. De svarandes erfarenhet av brand Har du varit med om en brand under de senaste 5 åren? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Vill ej svara Utöver ovan bakgrundsfrågor ställdes en inledande fråga om huruvida man bor i ett flerbostadshus eller ett enfamiljshus. Syftet med frågan var att enstaka frågor i enkäten enbart riktades till boende i flerbostadshus. Frågan utgör inte grund för någon nedbrytning av resultatet. Värt att notera avseende bakgrundsfrågorna är skillnader mellan kontrollgruppen och de båda analysgrupperna. Det som då framför allt kan konstateras är att det finns en tendens till att den äldsta gruppen är överrepresenterad bland de som haft ett hembesök. Detta indikerar att det framför allt är hushållen med de äldsta medlemmarna som accepterar ett hembesök. Markör AB 12 (71)

13 4.2 Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Nedan redovisas de olika gruppernas kunskaper i brandsäkerhetsfrågor. Diagram 6. Riskbedömning Hur stor risk tror du att det är att följande kan starta en brand i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Glömma levande ljus Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Tappad cigarett Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Glömma spisplattan på Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En bärbar dator som glöms påslagen i en soffa Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En 60 watt-lampa där det ska vara max 40 watt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Skräp och saker i gemensamma utrymmen (t ex trapphuset, vinden eller tvättstugan) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Mycket liten risk Mycket stor risk Vet ej Inledningsvis fick respondenterna bedöma hur stor risk man anser att olika företeelser är för att kunna starta en brand i den egna bostaden. Bedömningen gjordes på en femgradig skala där fem innebär mycket stor risk och ett innebär mycket liten risk. Man kan konstatera är att det avseende samtliga företeelser är en större andel än hälften, i samtliga grupper, som anser att de innebär en liten eller mycket liten risk för att kunna starta en brand. Störst risk ser man i att glömma ett levande ljus där procent uppger att man ser detta som en stor risk, totalt en av fem ser det som en stor eller ganska stor risk. Det finns inga signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och analysgrupperna. Man kan därmed konstatera att det avseende denna riskbedömning inte skett någon mätbar påverkan på de analyserade hushållen som haft hembesök. Markör AB 13 (71)

14 Vidare fick man spontant svara på vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 7. Åtgärder för att skydda sig mot brand Vet du vad du kan göra för att skydda dig om det börjar brinna i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ja, se till att ha en fungerande brandvarnare Ja, använda en brandsläckare Ja, använda en filt för att kväva branden Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Ja, annat Nej % Andelen om inte kan uppge någonting alls om vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden visar tendens på att minska efter hembesöken. Detta skulle innebära att besöket har en påverkan som gör att man i större utsträckning reflekterar runt frågan brandsäkerhet. Brandvarnare är det som spontant nämns av störst andel i samtliga grupper. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Brandsläckare nämnas av en högre andel av de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för filt Vanliga svar under annat är att stänga dörrar, använda vatten, springa ut samt ringa 112. Markör AB 14 (71)

15 På frågan om hur man skulle agera om en brand uppstår svarar man spontant följande. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 8. Åtgärder om brand uppstår Om det skulle bli en brand som du själv inte kan släcka i din bostad, vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Lämna bostaden Stänga dörren till rummet det brinner i Varna andra Försöka släcka Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % En absolut majoritet i samtliga grupper skulle ringa 112. Omkring hälften uppger spontant att man skulle lämna bostaden medan en av tio skulle varna andra. Andelen som skulle stänga dörren till rummet som det brinner i är betydligt högre bland de som haft hembesök i Malmö. De som haft besök i Göteborg svarar däremot likvärdigt med de som inte haft hembesök. Sex till sju procent uppger trots förutsättningen i frågan att man ändå skulle försöka släcka branden. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka få ut andra (människor och djur) samt gå ut på balkongen. Markör AB 15 (71)

16 Samtliga fick också svara på hur man skulle bete sig om man befann sig i en lägenhet och upptäcker att det sprids brandrök i trapphuset. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 9. Åtgärder om brand uppstår Om du upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset och röken inte kommer från din egen lägenhet. Vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Försöka ta mig ut genom det rökfyllda trapphuset Ta hissen ned Stanna i lägenheten Malmö haft hembesök Ställa dig vid ett fönster så räddningstjänsten kan se dig Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio svarar att de skulle ringa 112. Andelen är något lägre i Malmö. Det är dock en betydligt högre andel bland de i Malmö som haft hembesök som svarar att man skulle stanna i lägenheten. Andelen som svarar detta är också något högre bland de som haft hembesök i Göteborg jämfört med de som inte haft hembesök. Det är också en något lägre andel som skulle försöka ta sig ut genom det rökfyllda trapphuset i de två grupper som haft hembesök jämfört med den grupp som inte haft det. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka lokalisera branden, hitta en annan utgång än trapphuset, varna andra, stänga dörrar och fönster, stänga ventiler. Markör AB 16 (71)

17 Oavsett hur man skulle bete sig om man upptäckte en brand i ett trapphus fick man också svara på om man vet ungefär hur länge man tror sig vara säker om man skulle stanna i lägenheten. Diagram 10. Hur länge är man säker i lägenheten? Vet du hur länge du är säker om du skulle stanna i lägenheten? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja, från 0 till 15 minuter Ja, från 16 till 30 minuter 8 15 Ja, från 31 till 60 minuter Ja, mer än 60 minuter Nej Kunskapen om hur länge man är säker i en lägenhet varierar mellan de olika grupperna. En lägre andel bland de i Malmö som haft hembesök svarar att de inte vet, i stället svarar man i större utsträckning att man tror att man är säker mellan minuter. Bland de som haft hembesök i Göteborg är andelen osäkra i princip lika stor som i kontrollgruppen, det är också en högre andel i denna grupp som tror att man är säker i minuter. Markör AB 17 (71)

18 De svarande fick också svara på vad man skulle släcka med om det brinner i en gryta på deras spis. Diagram 11. Kunskaper om släckning vid brand på spis Vad skulle du släcka med om det brinner i en gryta på din spis? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandfilt Filt Spislock eller bricka Vatten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio skulle släcka med ett spislock eller en bricka. Knappt en av tio skulle försöka släcka med vatten. Vanligast är detta bland de som haft hembesök i Malmö och i kontrollgruppen medan andelen är något lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annat är handduk, brandsläckare eller att man skulle slänga grytan i slasken. Markör AB 18 (71)

19 4.3 Attityder i brandsäkerhetsfrågor Efter kunskapsfrågorna fick respondenterna svara på ett antal attitydfrågor kopplade till brandsäkerhet. Först hur viktigt man anser det vara att ha kunskaper om hur man han förhindra att en brand uppstår i den egna bostaden. Diagram 12. Vikten av att känna till hur man kan förhindra en brand i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man kan förhindra en brand min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan åtta och nio av tio instämmer helt i att det är viktigt att ha denna kunskap. Andelen är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Även om andelen är mycket liten så finns det ett antal som inte alls anser att detta är viktig kunskap. Markör AB 19 (71)

20 Vidare fick man bedöma hur viktigt det är att veta hur man ska agera om en brand verkligen skulle uppstå i den egna bostaden. Diagram 13. Vikten av att känna till vad man ska göra om en brand uppstår i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 100 Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan 84 och 90 procent instämmer helt i att det är viktigt att veta hur man ska agera om en brand skulle uppstå i den egna bostaden. Andelen som instämmer helt är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Markör AB 20 (71)

21 Man fick också svara på hur viktigt man anser att brandvarnare och handbrandsläckare är för att skydda den egna bostaden mot brand. Diagram 14. Hur viktigt är det att ha en fungerande brandvarnare/handbrandsläckare i bostaden? Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök En fungerande brandvarnare Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Malmö haft hembesök Handbrandsläckare i bostaden Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Helt oviktigt Mycket viktigt Vet ej I princip samtliga anser att det är mycket viktigt att ha en fungerande brandvarnare i bostaden. Andelen är högst bland de som haft hembesök i Göteborg. Handbrandsläckare ses som mycket viktigt av hälften av de som haft hembesök medan andelen är något lägre bland de som inte haft det. Markör AB 21 (71)

22 De som bor i ett flerbostadshus fick också svara på vem man anser ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga och flera alternativ kunde anges. Diagram 15. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden? Vem tycker du ska se till att det finns brandskydd i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Jag själv Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Fastighetskötare eller bovärd Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan Vet inte % Omkring hälften uppger att de själva upplever sig ansvara för att se till att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Den som äger fastigheten uppges av en av fem bland de som haft hembesök i Malmö samt i kontrollgruppen. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar fastighetsskötare eller bovärd är något högre i kontrollgruppen. Vanligast svar under annan är att det är ett delat ansvar. Markör AB 22 (71)

23 Diagram 16. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för brandskyddet i gemensamma utrymmen? Vem tycker du har ansvar för brandskyddet i husets gemensamma utrymmen som till exempel trapphus, tvättstuga, källare, vind? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) De som bor i huset Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Fastighetskötare eller bovärd Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan % Man anser framför allt att det är den som äger huset och/eller fastighetsskötare eller bovärd som har detta ansvar. Andelen som svarar att det är den som äger huset är högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar att det är de som bor i huset är i stället lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annan är kvartersvärd och delat ansvar. Markör AB 23 (71)

24 Man ombads också svara på hur ofta man känner sig orolig för att drabbas av en brand. Diagram 17. Är man orolig för att drabbas av en brand? Hur ofta känner du dig orolig för att det ska börja brinna? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50 0 Aldrig eller mycket sällan Ibland Ofta Alltid eller nästan alltid Vet ej Åtta av tio känner sig aldrig eller mycket sällan oroliga för att drabbas av en brand procent oroar sig ibland. Andelen som oroar sig i bland är högst i kontrollgruppen medan andelen som inte oroar sig alls också är lägst i denna grupp. Två till tre procent uppger att man alltid eller nästan alltid känner sig orolig för att drabbas av en brand. Markör AB 24 (71)

25 4.4 Beteende i brandsäkerhetsfrågor Det ställdes vidare två beteendefrågor avseende det nuvarande brandskyddet i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 18. Vilka brandskydd finns i bostaden? Vad av detta finns idag i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Spisvakt (exempelvis timer eller sensor som känner av om det blir för varmt) % I princip samtliga uppger att de har en brandvarnare. Andelen som har en handbrandsläckare är något högre bland de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för brandfilt. Markör AB 25 (71)

26 De som har en brandvarnare ( procent av samtliga) fick också svara på hur ofta man kontrollerar batterierna. Diagram 19. Hur ofta kontrolleras batterierna? Hur ofta kontrollerar du batterierna i din brandvarnare? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 433) Minst en gång i månaden Ungefär varannan månad Mer sällan än varannan månad (= "då och då") Brukar inte kontrollera batteriet Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Behöver inte kontrolleras/ger signal Vet ej % Knappt en tredjedel kontrollerar batterierna mer sällan än varannan månad. En lika stor andel uppger att de inte behöver kontrolleras eftersom brandvarnare signalerar när det är dags att byta. Omkring en av fem kontrollerar dem aldrig. Andelen som kontrollerar batterierna minst en gång i månaden är något högre bland de som haft hembesök i Malmö. Markör AB 26 (71)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer