Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Uppdrag: Utvärdering av hembesök/uppsökande verksamhet 2011 Beställare: Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) Kontaktperson MSB: Alexandra Johansson Projektledare Markör: Roger Söderkvist/Sofia Palmér Datainsamlingsperiod: November-december 2011 Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (71)

3 Innehåll 1. Undersökningens bakgrund Undersökningens genomförande Disposition Resultat kvantitativ undersökning Bakgrundsfrågor Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Attityder i brandsäkerhetsfrågor Beteende i brandsäkerhetsfrågor Upplevelse av hembesöket Information i brandsäkerhetsfrågor Resultat kvalitativ undersökning Stockholm Brandinformatörer/brandmän Malmö Brandinformatörer/brandmän De boende Göteborg Brandinformatörer/brandmän De boende Summering och analys per region Stockholm Malmö Göteborg Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet Summerande slutdiskussion Markörs rekommendationer Markör AB 3 (71)

4 1. Undersökningens bakgrund MSB har i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. MSB ska bland annat pröva och stödja lämpliga arbetsformer för en förbättrad kommunikation med grupper som kan ha särskilda behov av riktade informationsinsatser, exempelvis i områden med stor andel nyanlända invandrare eller till andra personer med begränsade kunskaper i svenska språket. Olika kommunikationsstrategier används för att nå fram till den enskilde med brandskyddsinformation, speciellt grupper som har särskilda behov. För att uppnå ett stärkt brandskydd för den enskilde behövs också riktade kommunikationsinsatser. Det har mot detta som bakgrund genomförts olika kommunikationsinsatser i de tre storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Den nu genomförda studien avser dels att utvärdera dessa insatser och dels att ge underlag för en fortsatt utvärderingsmodell av liknande insatser. Arbetet i har i de tre storstäderna bedrivits på liknande sätt, men ändå med variationer och med olika omfattning. Beskrivningarna nedan är hämtade från MSBs interna dokumentation över genomförandet och avser inte i någon omfattning Markörs utvärdering av det faktiska genomförandet. Malmö (Räddningstjänsten Syd) Räddningstjänsten Syd i ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö, hade som mål att genomföra hembesök under En gemensam metod togs fram som personalen utbildades i. Målet med hembesöken var att säkerhetsmedvetandet skulle öka hos de boende så att de fick en säkrare hemmiljö med betoning på brandskydd. I stadsdelen Rosengård genomfördes besöken av flerspråkiga brand- och säkerhetsinformatörer med interkulturell kompetens. Vid hembesöken kontrollerades att brandvarnaren fungerar. Saknades brandvarnare fick hemmet en sådan. Vidare testades också de enskildas kunskapsnivå och beteendemönster utifrån olika scenarion med brand i hemmet. Erfarenheterna visade att de som fick besök var positiva till att räddningstjänsten kom. Hembesöken utfördes året runt och utvärderades kvartalsvis. Utvärderingarna gav bl.a. kunskap om hur täckningen av brandvarnare ser ut, vilken kunskap som människor hade och vilken riskbild som fanns i olika delar av regionen. Stockholm I november 2009 startade förbundet ett projekt med brand- och säkerhetsvärdar i Järvaområdet. Brand- och säkerhetsvärdar fanns närvarade i området för att skapa relationer och förmedla informat- Markör AB 4 (71)

5 ion. Målet var att ge ökad kunskap om brand och andra trygghetsskapande åtgärder för den enskilde samt att skapa en förståelse för räddningstjänstens roll i samhället. Brand- och säkerhetsvärdarna var flerspråkiga och hade interkulturell kompetens. Styrkan med projektet byggde på tre faktorer. Den första att bostadsbolagen engagerade sig och ställde upp med finansiering. Den andra att brandförsvarets varumärke signalerade förtroende och den tredje faktorn är brand- och säkerhetsvärdarnas utbyggda kontaktnät i närsamhället som är en stor tillgång. Med syftet att skapa sig en bild av boendes kunskap om brandskydd och hur många hushåll som har brandvarnare gjordes en punktinsats med tusen hembesök i området. Vid insatsen nåddes knappt en tredjedel av hushållen. Personalen upplevde också otrygghet. Utifrån erfarenheten med hembesöken valde distriktet att satsa på aktiviteter som att besöka alla andra- och femteklassare, föreningar, fritidsgårdar och informera på gårdsmöten, gator och torg. Samarbetet med bostadsbolagens bovärdar har också byggts ut. Göteborg Ökad trygghet i bostaden och att bidra till sysselsättning är viktiga frågor för Framtidenkoncernens bostadsbolag. Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden anställde därför under brandinformatörer som skulle besöka hyresgästerna och informera om brandskydd i bostaden. Projektet ska pågå under 12 månaders-etapper under tre år och inleddes med en grundläggande utbildning på tre veckor. Brandinformatörerna har efter utbildningen arbetat två och två, både på dagtid och kvällstid. Markör AB 5 (71)

6 2. Undersökningens genomförande Undersökningen är framför allt en utvärdering av de tre olika koncepten. Rapporten avslutas dock med en rekommendation på rekommenderade förutsättningar och modell för liknande kommande utvärderingar. Undersökningen är genomförd med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod enligt följande: Kvalitativ del: Djupintervjuer (telefon) bland brand- och säkerhetsinformatörer i Stockholm: 3 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland Räddningstjänsten Syd: 5 intervjuer Djupintervjuer (telefon) bland bostadsbolagens brandinformatörer i Göteborg: 4 intervjuer Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 9 intervjuer (11 deltagare) Djupintervjuer (besök) bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 5 intervjuer Kvantitativ del med standardiserade enkäter: Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Göteborg: 304 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som haft hembesök i Malmö: 305 intervjuer Telefonintervjuer bland hushåll som inte haft hembesök i Malmö och Göteborg: 438 intervjuer Urvalet till de kvalitativa intervjuerna som genomförts med personalen på de tre orterna har erhållits av representanter för de olika organisationerna. Samma representanter har också försett Markör med underlag för att identifiera de hushåll som haft hembesök på respektive ort. I Malmö innebar detta en Excellista med ett antal adresser. Listan innehöll dock ingen användbar information om antalet hushåll på respektive adress som accepterat hembesök, eller om det totala antalet hushåll på respektive adress. Detta innebar att urvalet drogs på adressnivå utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Göteborg levererades urvalet som ett antal fastighetsbeteckningar och utan uppgift om antal hushåll i varje fastighet som accepterat hembesök. Detta innebar att urvalet drogs genom identifikation av hushåll i aktuella fastigheter utan information om träffbilden av hushåll som haft hembesök. I Stockholm har det inte funnits möjlighet att identifiera några hushåll, adresser eller motsvarande som skulle kunnat utgöra grund för ett urval av hushåll som haft hembesök. Detta har inneburit att den enda grupp som ingår avseende Stockholm är den interna personal som arbetat med konceptet. Markör AB 6 (71)

7 Urvalet till de kvalitativa intervjuerna med de boende har identifierats under genomförandet av den kvantitativa undersökningen. Detta skedde genom att alla som haft ett hembesök tillfrågades om de kunde tänka sig att ta emot Markör i hemmet för en personlig djupintervju. Därefter togs en förnyad kontakt för att boka in datum för besök. I samband med identifikation av telefonnummer på de aktuella adresserna/fastigheterna har det förekommit relativt stora bortfall på grund av saknade telefonnummer. Orsaken är att det i de aktuella områdena är många hushåll som saknar fast telefon eller registrerad mobiltelefon. Bortfallet var ca 30 procent både i Göteborg och i Malmö. Vidare har det förekommit ett bortfall på grund av språksvårigheter. Markör har genomfört intervjuer på svenska, engelska, arabiska, somaliska, serbokroatiska och bosniska i de fall språk kunnat identifieras av aktuell intervjuare. Bortfallet på grund av språkproblem var ca 10 procent i Malmö och ca fem procent i Göteborg. Eftersom det saknades uppgift om andelen som haft hembesök på de aktuella adresserna/fastigheterna gjordes ett omfattande överuttag av telefonnummer/hushåll. Det drogs totalt hushåll på respektive ort. Identifikation av om man haft hembesök eller inte gjordes sedan genom en inledande filterfråga i enkäten. De som inte haft hembesök intervjuades för att bilda en kontrollgrupp att jämföra analysgrupperna mot. Fördelningen visade sig i Malmö vara att ca ett av fem hushåll av de dragna hushållen som haft hembesök. I Malmö var motsvarande andel ett av tre hushåll. Datainsamlingen har i sin helhet genomförts under vecka Vid bortfall slumpades en ny intervjuperson fram. Antalet intervjuer i de olika grupperna har slutligen styrts av projektets budget. Svårigheten att identifiera hushåll som haft hembesök har indirekt inneburit att ett lägre antal intervjuer än det ursprungligen målsatta har kunnat genomföras i denna grupp. De intervjuer som genomförts ger en bild av hur just de intervjuade hushållen svarat, det ger dock ingen säker generaliserbar bild av alla hushåll som haft hembesök. Vidare resonemang om detta och rekommendationer på hur detta kan förebyggas inför kommande utvärderingar lämnas under rubriken Rekommendationer till modell för utvärdering av hembesöksverksamhet i slutet av rapporten. Enkät och intervjuguider har utformats i samråd mellan Markör och MSB och innehåller frågor som mäter kunskaper, attityder och beteenden i brandsäkerhetsfrågor samt upplevelsen av det genom- Markör AB 7 (71)

8 förda hembesöket (bland de som haft hembesök). Utöver detta innehåller enkäten också ett antal bakgrundsfrågor. Markör AB 8 (71)

9 3. Disposition Resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen åskådliggörs i sammanfattande diagram med kommenterande text i direkt anslutning till figurerna. Resultatet presenteras i gemensamma diagram för tre separata undersökningsgrupper: De som haft hembesök i Göteborg De som haft hembesök i Malmö De som inte haft hembesök (hanteras som en gemensam grupp för båda orterna) Skillnader mellan andra bakgrundsfrågor samt korstabuleringar och samband redovisas separat. I samtliga diagram där andelar presenteras redovisas bastal. Bastal är antalet svar som de procentuella fördelningarna baseras på. Öppna svar redovisas sammanfattande i rapporttexten och återfinns i sin helhet i bilaga 1. Den kvalitativa delen av undersökningen redovisas per grupp med exemplifierande citat och sammanfattande analys. Avslutningsvis sammanfattas och kommenteras hela undersökningen. Maskinella avrundningar förekommer. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Öppna svar Tabeller Markör AB 9 (71)

10 4. Resultat kvantitativ undersökning 4.1 Bakgrundsfrågor Nedan redovisas profilen på de svarande genom ett antal bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna används också för att bryta materialet i bifogade tabeller (bilaga 2). Diagram 1. De svarandes ålder. Ålder (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 29 år eller yngre år år år Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök 60 år eller äldre Vill ej svara % Diagram 2. De svarandes kön. Kön (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Kvinna Man Markör AB 10 (71)

11 Diagram 3. De svarandes hushållstruktur. Hur många personer bor i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % En person Fler än en person Diagram 4. De svarandes hushållstruktur. Bor det några barn under 18 år i er bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 190; Göteborg haft hembesök, 146; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 247) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Markör AB 11 (71)

12 Diagram 5. De svarandes erfarenhet av brand Har du varit med om en brand under de senaste 5 åren? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja Nej Vill ej svara Utöver ovan bakgrundsfrågor ställdes en inledande fråga om huruvida man bor i ett flerbostadshus eller ett enfamiljshus. Syftet med frågan var att enstaka frågor i enkäten enbart riktades till boende i flerbostadshus. Frågan utgör inte grund för någon nedbrytning av resultatet. Värt att notera avseende bakgrundsfrågorna är skillnader mellan kontrollgruppen och de båda analysgrupperna. Det som då framför allt kan konstateras är att det finns en tendens till att den äldsta gruppen är överrepresenterad bland de som haft ett hembesök. Detta indikerar att det framför allt är hushållen med de äldsta medlemmarna som accepterar ett hembesök. Markör AB 12 (71)

13 4.2 Kunskaper i brandsäkerhetsfrågor Nedan redovisas de olika gruppernas kunskaper i brandsäkerhetsfrågor. Diagram 6. Riskbedömning Hur stor risk tror du att det är att följande kan starta en brand i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Glömma levande ljus Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Tappad cigarett Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Glömma spisplattan på Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En bärbar dator som glöms påslagen i en soffa Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök En 60 watt-lampa där det ska vara max 40 watt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Skräp och saker i gemensamma utrymmen (t ex trapphuset, vinden eller tvättstugan) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Mycket liten risk Mycket stor risk Vet ej Inledningsvis fick respondenterna bedöma hur stor risk man anser att olika företeelser är för att kunna starta en brand i den egna bostaden. Bedömningen gjordes på en femgradig skala där fem innebär mycket stor risk och ett innebär mycket liten risk. Man kan konstatera är att det avseende samtliga företeelser är en större andel än hälften, i samtliga grupper, som anser att de innebär en liten eller mycket liten risk för att kunna starta en brand. Störst risk ser man i att glömma ett levande ljus där procent uppger att man ser detta som en stor risk, totalt en av fem ser det som en stor eller ganska stor risk. Det finns inga signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och analysgrupperna. Man kan därmed konstatera att det avseende denna riskbedömning inte skett någon mätbar påverkan på de analyserade hushållen som haft hembesök. Markör AB 13 (71)

14 Vidare fick man spontant svara på vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 7. Åtgärder för att skydda sig mot brand Vet du vad du kan göra för att skydda dig om det börjar brinna i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ja, se till att ha en fungerande brandvarnare Ja, använda en brandsläckare Ja, använda en filt för att kväva branden Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Ja, annat Nej % Andelen om inte kan uppge någonting alls om vad man kan göra för att skydda sig mot brand i den egna bostaden visar tendens på att minska efter hembesöken. Detta skulle innebära att besöket har en påverkan som gör att man i större utsträckning reflekterar runt frågan brandsäkerhet. Brandvarnare är det som spontant nämns av störst andel i samtliga grupper. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Brandsläckare nämnas av en högre andel av de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för filt Vanliga svar under annat är att stänga dörrar, använda vatten, springa ut samt ringa 112. Markör AB 14 (71)

15 På frågan om hur man skulle agera om en brand uppstår svarar man spontant följande. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kunde uppge flera svarsalternativ. Diagram 8. Åtgärder om brand uppstår Om det skulle bli en brand som du själv inte kan släcka i din bostad, vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Lämna bostaden Stänga dörren till rummet det brinner i Varna andra Försöka släcka Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % En absolut majoritet i samtliga grupper skulle ringa 112. Omkring hälften uppger spontant att man skulle lämna bostaden medan en av tio skulle varna andra. Andelen som skulle stänga dörren till rummet som det brinner i är betydligt högre bland de som haft hembesök i Malmö. De som haft besök i Göteborg svarar däremot likvärdigt med de som inte haft hembesök. Sex till sju procent uppger trots förutsättningen i frågan att man ändå skulle försöka släcka branden. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka få ut andra (människor och djur) samt gå ut på balkongen. Markör AB 15 (71)

16 Samtliga fick också svara på hur man skulle bete sig om man befann sig i en lägenhet och upptäcker att det sprids brandrök i trapphuset. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 9. Åtgärder om brand uppstår Om du upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset och röken inte kommer från din egen lägenhet. Vad skulle du göra då? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Ringa 112 (SOS Alarm) och be om hjälp från räddningstjänsten Försöka ta mig ut genom det rökfyllda trapphuset Ta hissen ned Stanna i lägenheten Malmö haft hembesök Ställa dig vid ett fönster så räddningstjänsten kan se dig Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio svarar att de skulle ringa 112. Andelen är något lägre i Malmö. Det är dock en betydligt högre andel bland de i Malmö som haft hembesök som svarar att man skulle stanna i lägenheten. Andelen som svarar detta är också något högre bland de som haft hembesök i Göteborg jämfört med de som inte haft hembesök. Det är också en något lägre andel som skulle försöka ta sig ut genom det rökfyllda trapphuset i de två grupper som haft hembesök jämfört med den grupp som inte haft det. Vanliga svar under annat är att man skulle försöka lokalisera branden, hitta en annan utgång än trapphuset, varna andra, stänga dörrar och fönster, stänga ventiler. Markör AB 16 (71)

17 Oavsett hur man skulle bete sig om man upptäckte en brand i ett trapphus fick man också svara på om man vet ungefär hur länge man tror sig vara säker om man skulle stanna i lägenheten. Diagram 10. Hur länge är man säker i lägenheten? Vet du hur länge du är säker om du skulle stanna i lägenheten? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Ja, från 0 till 15 minuter Ja, från 16 till 30 minuter 8 15 Ja, från 31 till 60 minuter Ja, mer än 60 minuter Nej Kunskapen om hur länge man är säker i en lägenhet varierar mellan de olika grupperna. En lägre andel bland de i Malmö som haft hembesök svarar att de inte vet, i stället svarar man i större utsträckning att man tror att man är säker mellan minuter. Bland de som haft hembesök i Göteborg är andelen osäkra i princip lika stor som i kontrollgruppen, det är också en högre andel i denna grupp som tror att man är säker i minuter. Markör AB 17 (71)

18 De svarande fick också svara på vad man skulle släcka med om det brinner i en gryta på deras spis. Diagram 11. Kunskaper om släckning vid brand på spis Vad skulle du släcka med om det brinner i en gryta på din spis? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandfilt Filt Spislock eller bricka Vatten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Annat Vet ej % Mellan sex och sju av tio skulle släcka med ett spislock eller en bricka. Knappt en av tio skulle försöka släcka med vatten. Vanligast är detta bland de som haft hembesök i Malmö och i kontrollgruppen medan andelen är något lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annat är handduk, brandsläckare eller att man skulle slänga grytan i slasken. Markör AB 18 (71)

19 4.3 Attityder i brandsäkerhetsfrågor Efter kunskapsfrågorna fick respondenterna svara på ett antal attitydfrågor kopplade till brandsäkerhet. Först hur viktigt man anser det vara att ha kunskaper om hur man han förhindra att en brand uppstår i den egna bostaden. Diagram 12. Vikten av att känna till hur man kan förhindra en brand i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man kan förhindra en brand min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan åtta och nio av tio instämmer helt i att det är viktigt att ha denna kunskap. Andelen är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Även om andelen är mycket liten så finns det ett antal som inte alls anser att detta är viktig kunskap. Markör AB 19 (71)

20 Vidare fick man bedöma hur viktigt det är att veta hur man ska agera om en brand verkligen skulle uppstå i den egna bostaden. Diagram 13. Vikten av att känna till vad man ska göra om en brand uppstår i den egna bostaden. Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad. (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) 100 Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % Instämmer inte alls Instämmer helt Vet inte Mellan 84 och 90 procent instämmer helt i att det är viktigt att veta hur man ska agera om en brand skulle uppstå i den egna bostaden. Andelen som instämmer helt är något högre bland de som haft hembesök och då högst i Göteborg. Markör AB 20 (71)

21 Man fick också svara på hur viktigt man anser att brandvarnare och handbrandsläckare är för att skydda den egna bostaden mot brand. Diagram 14. Hur viktigt är det att ha en fungerande brandvarnare/handbrandsläckare i bostaden? Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök En fungerande brandvarnare Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Malmö haft hembesök Handbrandsläckare i bostaden Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50% 100% Helt oviktigt Mycket viktigt Vet ej I princip samtliga anser att det är mycket viktigt att ha en fungerande brandvarnare i bostaden. Andelen är högst bland de som haft hembesök i Göteborg. Handbrandsläckare ses som mycket viktigt av hälften av de som haft hembesök medan andelen är något lägre bland de som inte haft det. Markör AB 21 (71)

22 De som bor i ett flerbostadshus fick också svara på vem man anser ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga och flera alternativ kunde anges. Diagram 15. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för att det finns ett brandskydd i den egna bostaden? Vem tycker du ska se till att det finns brandskydd i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 271; Göteborg haft hembesök, 291; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 373) Jag själv Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Fastighetskötare eller bovärd Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan Vet inte % Omkring hälften uppger att de själva upplever sig ansvara för att se till att det finns ett brandskydd i den egna bostaden. Den som äger fastigheten uppges av en av fem bland de som haft hembesök i Malmö samt i kontrollgruppen. Andelen är något högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar fastighetsskötare eller bovärd är något högre i kontrollgruppen. Vanligast svar under annan är att det är ett delat ansvar. Markör AB 22 (71)

23 Diagram 16. Vem tycker boende i flerbostadshus ansvarar för brandskyddet i gemensamma utrymmen? Vem tycker du har ansvar för brandskyddet i husets gemensamma utrymmen som till exempel trapphus, tvättstuga, källare, vind? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) De som bor i huset Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset eller fastigheten Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Fastighetskötare eller bovärd Kontrollgrupp ej haft hembesök Bostadsrättsföreningen Annan % Man anser framför allt att det är den som äger huset och/eller fastighetsskötare eller bovärd som har detta ansvar. Andelen som svarar att det är den som äger huset är högre bland de som haft hembesök i Göteborg. Andelen som svarar att det är de som bor i huset är i stället lägre bland de som haft hembesök i Göteborg. Vanliga svar under annan är kvartersvärd och delat ansvar. Markör AB 23 (71)

24 Man ombads också svara på hur ofta man känner sig orolig för att drabbas av en brand. Diagram 17. Är man orolig för att drabbas av en brand? Hur ofta känner du dig orolig för att det ska börja brinna? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök % 50 0 Aldrig eller mycket sällan Ibland Ofta Alltid eller nästan alltid Vet ej Åtta av tio känner sig aldrig eller mycket sällan oroliga för att drabbas av en brand procent oroar sig ibland. Andelen som oroar sig i bland är högst i kontrollgruppen medan andelen som inte oroar sig alls också är lägst i denna grupp. Två till tre procent uppger att man alltid eller nästan alltid känner sig orolig för att drabbas av en brand. Markör AB 24 (71)

25 4.4 Beteende i brandsäkerhetsfrågor Det ställdes vidare två beteendefrågor avseende det nuvarande brandskyddet i den egna bostaden. Frågan är en flervalsfråga vilket innebär att man kan uppge flera svarsalternativ. Diagram 18. Vilka brandskydd finns i bostaden? Vad av detta finns idag i din bostad? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 438) Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Spisvakt (exempelvis timer eller sensor som känner av om det blir för varmt) % I princip samtliga uppger att de har en brandvarnare. Andelen som har en handbrandsläckare är något högre bland de som haft hembesök i Malmö, detsamma gäller för brandfilt. Markör AB 25 (71)

26 De som har en brandvarnare ( procent av samtliga) fick också svara på hur ofta man kontrollerar batterierna. Diagram 19. Hur ofta kontrolleras batterierna? Hur ofta kontrollerar du batterierna i din brandvarnare? (Bastal: Malmö haft hembesök, 305; Göteborg haft hembesök, 304; Kontrollgrupp ej haft hembesök, 433) Minst en gång i månaden Ungefär varannan månad Mer sällan än varannan månad (= "då och då") Brukar inte kontrollera batteriet Malmö haft hembesök Göteborg haft hembesök Kontrollgrupp ej haft hembesök Behöver inte kontrolleras/ger signal Vet ej % Knappt en tredjedel kontrollerar batterierna mer sällan än varannan månad. En lika stor andel uppger att de inte behöver kontrolleras eftersom brandvarnare signalerar när det är dags att byta. Omkring en av fem kontrollerar dem aldrig. Andelen som kontrollerar batterierna minst en gång i månaden är något högre bland de som haft hembesök i Malmö. Markör AB 26 (71)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Attitydundersökning brandsäkerhet 211 Januari 212, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige

Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand Patrik Perbeck, MSB Chef för enheten för brand- och olycksförebyggande arbete Upplägg och områden

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Syfte och genomförande Följa upp hur kampanjen Aktiv mot brand tagits emot, använts och planerar att användas av nätverket. Undersökningen är delvis en upprepning

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare

Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare PRESSRELEASE 12-11-xx Färsk undersökning inför Brandvarnardagen 1 december: Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare Glömska, lättja eller okunskap. De är de vanligaste anledningarna till att var

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Spisrelaterade bränder i flerbostadshus Eldstadsrelaterade bränder i småhus

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Kommunledningskontoret ÖREBRO

Kommunledningskontoret ÖREBRO NA 15/9 09 Bakom rubriken Kvinna 45-55 år Storrökare knuten till socialpsyk. Startföremål: Soffa Brandorsak (trolig): Soffrökning - somnat Antal personer i lägenhet: 1 Förlopp: Grannar larmar SOS, Polis

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015 MSB Allmänhetens krisberedskap Diagrambilaga Kön Bilaga Markör Marknad & Kommunikation Resultat Kön Scenarioavsnitt Har du funderat på hur du skulle påverkas av en sådan händelse? (Bastal:, 97;, ;, ) 7

Läs mer

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom)

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom) Projektplan (Pensionär, Polis, Ungdom) 1 Bakgrund: Under min uppväxt har jag sett att ungdomarnas syn på polis och pensionärer ofta varit negativ. Många har haft en bild av polisen som inte alltid stämt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten är elevernas

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Falunhus 11, Faluns kommun Bakgrund De aktuella byggnaderna ligger i Falun och är flerbostadshus innehållande bostadsrättslägenheter. Tillsynsföreläggande,

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Olycksundersökning. Myndighet Räddningstjänsten. Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun

Olycksundersökning. Myndighet Räddningstjänsten. Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun Utredare Roger Bohman Medutredare Olycksdatum 2012 Utredningsdatum Myndighet Räddningstjänsten Myndighet/organisation Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun Bilagor Telefon 0929-171 25 Telefon

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Så här förebygger du bränder Du kan göra mycket själv! När bränder väl uppstår kan de utvecklas snabbt och få väldigt stora konsekvenser. Men det finns faktiskt

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsutrustning i fastighetens gemensamma utrymmen Fastigheten är utrustad med två stycken pulversläckare, en kolsyresläckare samt sju stycken brandvarnare.

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Inledning!... 1 1) Brandskyddspolicy!... 1 2) Ansvar och organisation!... 1 3) Instruktioner vid brand!... 2 4) Byggnads- samt verksamhetsbeskrivning!... 3 5) Risker!...

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer