Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006"

Transkript

1 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

2

3 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder Våra hyresgäster Våra medarbetare Våra fastigheter Vårt miljöarbete Vår ekonomi Flerårsöversikter Resultaträkning med kommentarer Balansräkning med kommentarer Kassaflödesanalys 46 Bokslutskommentarer Revisionsberättelse 52 Sammanställning av våra fastigheter

4

5 Sammanfattning och nyckeltal Det gångna året har varit både händelserikt och framgångsrikt. Här följer en sammanfattning av några av de viktigaste händelserna från år Renoveringen och ombyggnaden av fastigheten Strandgården fortsätter. Ytterligare 34 lägenheter byggs om. Arbetet kommer att vara vara klart våren Bostadsområdet Brännsvedjan i Kåge har fått en renässans. Efterfrågan på lägenheter har ökat, och under året genomfördes en omfattande satsning på den yttre miljön. Under året genomfördes en omfattande renovering av trähuskvarteret Köpmangården. Under våren 2006 färdigställdes ett nytt gruppboende i kvarteret Kumminet i Ursviken. I huset används för första gången bergvärme som uppvärmningssystem. Skebo köpte ännu ett hus i kvarteret Lärkan i centrala Skellefteå. Genom köpet äger Skebo nu två av de tre husen i kvarteret. Köpet ökar också antalet lägenheter inom den strategiskt viktiga kategorin seniorboende. I samarbete med Vägverket har företagets transporter belysts för att kvalitetssäkra dem ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Som en del av detta arbete har alkolås införts i samtliga fordon. Under hösten inrättades tjänsten seniorvärdinna. Inrättandet av tjänsten är ytterligare ett led i satsningen på företagets seniorboenden. Värdinnan ska hjälpa de boende med enkla bestyr och ta emot synpunkter och önskemål kring boendet. Under andra kvartalet 2006 lanserades en webbplats med ett nytt utseende och nya funktioner. Miljöarbetet har fortsatt att utvecklas under året. Skebo har inrättat källsortering av organiskt avfall i Skelleftehamn och centralorten. En energitekniker har anställts för att arbeta med att optimera bland annat uppvärmnings- och ventilationssystem. Projektering har inletts av två nya äldreboenden på Morö Backe och Anderstorp med 15 respektive 32 lägenheter. Byggnationerna beräknas vara färdigställda under det första kvartalet Under 2006 har det genomförts ytterligare en mätning av det så kallade Nöjd Boende Indexet, NBI. Från det redan höga värdet 72, uppmätt 2004, förbättrades värdet ytterligare till 73. Den genomsnittliga vakansgraden för bostäder sjönk från 5,4 % till 4,1 %. Hyresförhandlingarna i mars 2006 resulterade i att hyrorna höjdes med 0,67 %. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 mkr (0,4 mkr) och företaget uppvisar därmed ett fortsatt positivt resultat tack vare en markant ökad uthyrning och en framgångsrik finansiell strategi. Viktiga händelser efter årets utgång I januari 2007 säljer Skebo 125 lägenheter i Jörn, 25 lägenheter i Byske och 21 lägenheter i Lövånger. Företaget inleder ombyggnationen av fastigheten Heimdall 12. Fastigheten kommer att byggas om till ett flerfamiljshus med 21 lägenheter. Resultaträkningar, mkr Hyresintäkter 388,4 384,4 Övriga rörelseintäkter 3,4 71,7 Rörelsens kostnader -318,9-379,9 Finansnetto -71,9-75,8 Resultat efter finansnetto 1,0 0,4 Balansräkningar, mkr Fastigheter 2 418, ,1 Övriga anläggningstillgångar 9,6 7,2 Omsättningstillgångar 48,7 30,0 Eget kapital 106,7 105,7 Räntebärande skulder 2 215, ,0 Övriga skulder 154,8 130,6 Balansomslutning 2 476, ,3 Antal lägenheter Lägenhetsyta, kvm Antal lokaler Lokalyta, kvm

6 VD har ordet Skebo - Ett företag för framtiden Verksamhetsåret 2006 har speglats av en fortsatt positiv trend för Skelleftebostäder. Företaget har fortsatt att utvecklas enligt vår strategiska plan och vision. Vi har tagit ytterligare ett steg till att vara ett företag som uppskattas för viljan och förmågan att bidra till ett boende som ger en hög livskvalitet. Vi vill medverka till att göra Skellefteå till en attraktiv plats att bo och verka i. Årets kundundersökning gav oss bevis på att vi är på rätt väg. Där visade hyresgästerna oss förtroende genom att ge oss höga betyg för vårt sätt att arbeta. Genom att bygga upp en kunskap om hur de boende värderar centrala boendekvaliteter får företaget ett preciserat beslutsunderlag för fortsatt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetsarbete syftar till att öka kvarboendet. Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. Under året har företagets ekonomiska ställning stärkts ytterligare. En ökad uthyrningsgrad och en väl genomförd finansiell strategi har gett oss utrymme till att skriva ned fastighetsvärdena på orter där marknadsvärdet bedöms lågt i ett längre perspektiv. Vi har också satsat på ett ökat underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter. Därigenom finns förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Övriga förutsättningar har också varit bra. Skellefteå har även i år haft en positiv befolkningsutveckling. De svenska räntorna har under året varit på en godtagbar nivå för att stimulera till en ökad tillväxt i ekonomin. Priserna på bostadsrätter och villor har stigit kraftig i centralorten, vilket stärkt hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder i centralorten har varit större än utbudet vilket lagt grunden till en markant ökad uthyrning i våra ytterområden. I centralorten har under året ett nybyggnadsprojekt startat för bostadsrätter och ytterligare några är planerade. Skelleftebostäder tycker att den utvecklingen är bra. Vi kan inte ensamma tillgodose det ökade behovet av nya bostäder, särskilt inte när statliga bidrag upphört för nyproduktion av flerfamiljshus. Under året har vi fortsatt vår satsning på att förbättra den yttre miljön i våra bostadsområden. Vi vill utveckla våra gårdar och utemiljöer till trygga och vackra mötesplatser där våra hyresgäster kan trivas och umgås. När vi byggt nytt har vi byggt fastigheter med bra bostäder och med liten miljöpåverkan samt låga drift- och underhållskostnader för en långsiktig förvaltning. Vår förmåga att identifiera olika behov och önskemål är avgörande för om vi i allt högre grad skall kunna skapa ett boende som attraherar många. Skelleftebostäder arbetar aktivt för att öka kontakten med kunderna. Tillgängligheten till våra medarbetare är en högt prioriterad fråga. Bolagets decentraliserade organisation med bovärdar gör att många beslut kan fattas på plats, i samråd med de boende. Vårt dagliga arbete skall präglas av dialog, personligt bemötande och förmåga att skapa lösningar. Vi ska skapa förutsättningar för våra hyresgäster att vara delaktiga i att utveckla verksamheten. För att nå fortsatta framgångar som bostadsföretag måste vi ständigt utveckla boendet. Tidigare satsningar på boendeformer riktade till mål- 6

7 grupper med särskilda behov och önskemål har varit framgångsrika. Under året har vi därför startat ytterligare seniorboenden. Våren 2007 kan vi erbjuda ett nytt seniorboende på Strandgården, i centrala Skellefteå. Fastigheten har byggts om och renoverats under året. För att ytterligare utöka servicen i våra seniorboenden har vi tillsatt en seniorvärdinna som skall se till att de boende får den hjälp de behöver. I många avseenden har förutsättningarna för Skelleftebostäder förbättrats under Att snabbt kunna anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster är nyckelfaktorer för vår fortsatta utveckling och tillväxt. Det innebär att vi måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera utvecklingen av efterfrågan på lägenheter för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Antalet 65 år och äldre kommer att öka med 21 % de närmsta tio åren. De pensionärer vi kommer att möta år 2020 kommer att ha helt andra krav än de vi ser idag. De kommer också att ha en större ekonomisk frihet. Vi kan räkna med en stark konsumtion från denna grupp i framtiden liksom ett starkt inflytande i samhällsfrågor. De kommer också att ställa ett ökat krav på ett säkrare och komfortablare boende där man lever med gelikar. De kommer att vara aktivare och ställa högre krav på sjukvården, vilket leder till att vi kommer att se mer vård i hemmen. I framtiden kommer hemmet för många att förvandlas till en teaterscen. Där kan de förverkliga sina drömmar och kravbilden på bostaden kommer att öka. Men i framtiden kommer det också att finnas en grupp som ser hemmet som en förvaringsplats. Den kategorin kommer att efterfråga billiga och enkla bostäder. Medvetenheten om klimatförändringar hos allmänheten kommer att bli större. Det kommer att påverka byggandet, val av material och uppvärmningskällor. Fritiden kommer att bli viktigare och vi kommer att se en mer uppblandning av arbetet i hemmet och på den fysiska arbetsplatsen. Boendet kommer att bli allt mer relaterat till individen och dennes önskemål. Mervärden i boendet som service, trygghet, tilläggstjänster, kommunikation och mycket annat kommer att utgöra en betydelsefull del av bostaden. Bostadsföretag som väljer att följa med i den utvecklingen kommer att ha förutsättningar att tillhandahålla vad marknaden efterfrågar i framtiden. Skelleftebostäder kommer att vara ett av dessa bolag, för våra hyresgäster och bolagets bästa. Jerker Eriksson VD, Skelleftebostäder AB 7

8 8

9 Särskilda projekt Strandgården i ny tappning Den tidigare renoveringen av Strandgårdens norra del med 34 lägenheter blev en stor succé. Under 2006 fortsatte projektet med ombyggnation av ytterligare 34 lägenheter. De ombyggda lägenheterna kommer att ha två eller tre rum i storlekar från 64 till 108 kvadratmeter. Lägenheterna håller en hög grundstandard med bland annat toppmoderna kök, klinker och golvvärme i badrummet. De tillträdande hyresgästerna har också haft möjlighet att påverka utformningen med tilläggsval utifrån egna önskemål. På översta våningen har det dessutom skapats en relaxavdelning med gemensamhetsutrymme och kök, bubbelpool och bastu. Alla våningsplan utom bottenvåningen har fått egna tvättstugor. Strandgårdens storkök har också byggts om, en investering på ungefär 6,5 mkr, som till största delen bekostats av Skellefteå kommun. Härifrån kommer dagligen portioner att distribueras till hemtjänstens vårdtagare, och för att klara detta har det ställts i ordning ändamålsenliga utrymmen med bland annat kyl- och frysrum samt förpackningsutrymme. Skebo köpte ännu ett hus i centrum Skebo har köpt ytterligare ett av husen i kvarteret Lärkan intill stadshuset i centrala Skellefteå. Företaget äger nu två av de tre husen i kvarterets södra del. Ägandet är strategiskt riktigt då centralt boende efterfrågas i allt större utsträckning. Kvarteret Lärkan ligger vackert beläget nere vid älven mellan Strandgården och Skellefteås stadshus. I kvarterets södra del finns tre relativt nya hus, varav Skebo nu äger två. Läget tillhör Skellefteås allra bästa och affären gav Skebo ytterligare 20 lägenheter i centrum. Lägenheterna kommer att fortsätta vara seniorboende, precis som idag. Centrala lägenheter för äldre är en av de mest efterfrågade kategoriboendena. Fastigheten slås ihop med Skebos tidigare fastighet på området, vilket bland annat ger samordningsvinster vid skötsel och underhåll. Nybyggt gruppboende i Ursviken Ett nytt gruppboende med totalt sex lägenheter färdigställdes under våren 2006 i kvarteret Kumminet i Ursviken. Projektet är intressant ur flera aspekter. Bland annat är detta det första hus Skebo byggt där bergvärme installerats som uppvärmningssystem. Dessutom har byggnaden uppförts med material och konstruktioner som ska säkerställa att de framtida underhållskostnaderna blir så låga som möjligt. Exempelvis har det använts fasadtegel och falsad takplåt och fönsterkarmarnas utsida har klätts med aluminium. 9

10 Succé igen för Skebo Floorball Open För andra året i rad genomfördes Skebos redan vida omtalade och uppskattade ungdomsturnering i innebandy, Skebo Floorball Open. Turneringen är ett sätt att visa upp företaget mot en viktig blivande kundgrupp och deras föräldrar, samtidigt som det bidrar till att öka aktivitetsutbudet mot denna grupp där utbudet för övrigt inte är så stort. År 2006 genomfördes tävlingen på Örjanshallen i Skelleftehamn och lockade 43 lag i årskurs fyra, fem och sex. Dessutom gjorde hundratals familjemedlemmar och åskådare att turneringen blev en riktig folkfest. De deltagande ungdomarna fick under dagen även bada gratis i badhuset, och kvällen avrundades med ett uppskattat disko. Alkolås i alla fordon Skebo har infört en policy som slår fast att resor och transporter i företaget ska ske trafiksäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Under året har Skebo tillsammans med Vägverket gått igenom företagets transporter för att kvalitetssäkra dem ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Som ett led i detta arbete har alkolås införts i Skebos samtliga fordon, från bilar till traktorer. Omkring 40 fordon har fått alkolås installerade. Installationen av alkolås är ett sätt att visa allmänheten att företaget och dess medarbetare värnar om både varandra och sina medmänniskor. Seniorvärdinna Att bli gammal innebär att många saker förändras. Saker som man tidigare klarade själv kanske man behöver hjälp med, och behovet av trygg och säker miljö ökar. Av den anledningen har Skebo sedan några år tillbaka erbjudit boendeformen seniorboende som skräddarsytts för den äldre målgruppen. För att ytterligare förstärka servicen mot denna 10

11 viktiga grupp tillsattes hösten 2006 en ny tjänst, seniorvärdinna. Syftet är att värdinnan en gång i veckan ska träffa de boende på varje seniorboende för att, under lättsamma former, se om det är något de behöver hjälp med. Vid enklare ärenden, som att boka tid hos en läkare eller få hjälp med att ringa bovärden, kan seniorvärdinnan hjälpa till direkt. Annars kan värdinnan föra ärendet vidare och se till att de boende får den hjälp de behöver. Trähuskvarteret har restaurerats Köpmangården är ett fantastiskt fint trähuskvarter som bevarat känslan av det gamla Skellefteå. En unik och levande stadsmiljö som är mycket uppskattad av skellefteborna. Skebo köpte fastigheten 2004 och har under året genomfört en rad olika insatser för att säkerställa ett framtida gott skick för byggnaderna. Bland annat har husen målats om och tak har bytts ut eller målats om beroende på skick. Arbetet har genomförts i samarbete med Skellefteå museum som bidragit med kunnig rådgivning på bland annat utförande av fasadputsning och kulörval. Genom insatserna har detta viktiga område för Skellefteå säkrats för många år framåt. Samarbete med gymnasieskolan Hantverksyrken kan man inte lära sig enbart i skolbänken, det krävs också omfattande praktik. För att medverka till att ge gymnasieeleverna vid Kaplanskolans målarutbildning bra praktikmöjligheter har Skebo inlett ett samarbete med skolan. Under året har målarlärlingar bland annat fått måla en lägenhet och ett trapphus i kvarteret Aldebaran. Resultatet blev mycket bra och lärlingarna uppskattade möjligheten att få ta sig an ett lite större projekt. De gemensamma utrymmena i flera av Skebos studentboenden har varit föremål för uppfräschning. Förra året genomförde några designstudenter 11

12 en uppskattad upprustning av köken i studentboendet på Villagatan. Under 2006 har det framgångsrika samarbetet med gymnasieungdomar med designinriktning fortsatt genom att några ungdomar erbjudits att både designa, köpa in material och genomföra upprustning av två kök i studentboendet på Staregatan. Eleverna har själva valt färger, material och inredningsdetaljer, och liksom vid tidigare insatser har detta varit mycket uppskattat hos de boende i studentrummen. Källsortering på bred front Vi lever i en tid när det står allt mer klart för de flesta av oss att vi människor inte lever över naturen, utan vi lever av den och i den. Vårt gemensamma ansvar är att den värld vi lämnar efter oss till våra barn inte ska vara sämre än den vi själva ärvde. I Skellefteå har kommunen valt att satsa på ett biogasverk. Matresterna som sorteras ut av Skebos hyresgäster omvandlas till fordonsbränsle och jordförbättringsmedel. För Skebos del har projektet med källsortering fortsatt. Hyresgästerna i Ursviken, Skelleftehamn och centralorten har börjat att källsortera. Hanteringen har också inneburit att anpassning har skett av soprum för att kunna inrymma kärl för både brännbara sopor och organiskt avfall. Beroende på hur stort utrymme som finns erbjuds hyresgästerna på vissa platser numera även att lämna tidningar och pappersförpackningar. Av utrymmesskäl är det dock inte möjligt att bygga om soprummen på detta sätt i alla områden. Arbetet med att införa källsortering fortsätter och kommer under de närmaste åren att omfatta de flesta av Skebos hus och hyresgäster. Hedvigsgården i Kåge rustades upp Under det senaste året har det genomförts en omfattande upprustning av äldreboendet Hedvigsgården i centrala Kåge. De boende har under arbetet tillfälligt bott på Sörgårda i Byske. Många av de tidigare tvårummarna har gjorts om till ettor och de ytor som har frigjorts, har istället omvandlats till gemensamma ytor. Nu finns det en matsal och ett kök på varje våning och i varje husdel. Även den yttre miljön har fått en ansiktslyftning och en ny gård för dementa, med staket, asfalterade gångar och större uteplatser har ställts iordning. 12

13 Den fjärde etappen som avslutas våren 2007 omfattar ett korttidsboende för avlastning. Hedvigsgården inrymmer även apotek, vårdcentral, folktandvård, fotvård och sjukgymnastik. Dessa verksamheter har inte berörts av ombyggnationerna. Brännsvedjan i ny inramning Brännsvedjan i Kåge är ett bostadsområde som under en följd av år haft höga vakanser. Ett hus revs för några år sedan, och ytterligare några hus stod på tur. Sedan dess har Skebo lyckats vända utvecklingen och Brännsvedjan är idag ett populärt område med god efterfrågan. Under året har företaget genomfört en omfattande satsning på den yttre miljön. Alla hårda ytor har grävts ur och nyasfalteringar har gjorts av parkeringar och gång- och cykelvägar. Förrådsbyggnader och fasader har dessutom renoverats. Nu återstår endast lite målning som ska färdigställas till våren. Hyresgästerna på Brännsvedjan kan glädja sig åt nya uteplatser, bättre staket, en ny lekplats och nya planteringar som skapar en trivsam omgivning. Kundundersökning utvecklar Under året har Skebo genomfört ännu en mätning av hyresgästernas värderingar av centrala boendekvaliteter, företagets verksamhet och på medarbetarnas insatser. Resultatet sammanfattas i ett Nöjd Boende Index, NBI. Det totala värdet är en sammanvägning av mått på en rad olika faktorer som viktas i förhållande till varandra utifrån hur viktiga hyresgästerna anser de vara. Mätningen visar att företaget har fått ett ännu högre värde jämfört med föregående undersökning, 73 (72). Samtliga bedömningsfaktorer hade förbättrats sedan den förra undersökningen från Dels upplevde hyresgästerna att deras inflytande över boendet hade ökat markant, och dels ansåg de att kundvården var på en fortsatt mycket hög nivå. Arbetet med att kundorientera verksamheten har uppenbarligen varit framgångsrikt. Undersökningen visar även på ytterligare möjligheter att förbättra och utveckla arbetssättet, och rapporten är därför ett utmärkt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Drygt av Skebos hyresgäster tillfrågades i undersökningen, och svarsfrekvensen blev hela 74 %, vilket gör att undersökningen har hög tillförlitlighet. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Styrelsen och VD för Skelleftebostäder AB organisationsnummer , avger följande redogörelse för räkenskapsåret Det här är Skelleftebostäder Skelleftebostäder bildades 1965 och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Företaget ägs av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur ägs av Skellefteå kommun. Verksamheten bedrivs i de flesta av kommunens orter, från Byske i norr till Jörn i väster och Lövånger i söder. De flesta av företagets bostäder återfinns dock i Skellefteå centralort. Totalt har företaget drygt hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus och småhus och drygt 200 verksamhetslokaler. Vår vision Vi är uppskattade för vår vilja och förmåga att bidra till ett boende som ger hög livskvalitet. Vårt uppdrag Företagets idé är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra Skelleftebygden till en attraktiv plats att bo och leva i. Vi ska erbjuda goda hemoch livsmiljöer som utgår från varje människas livssituation. Oavsett var i livet man befinner sig ska Skelleftebostäder kunna erbjuda ett boende som passar. Bolagets fastighetsbestånd omfattar därför allt från studentrum och seniorboende till traditionella lägenheter och boende av villakaraktär. Som kommunägt företag är bolaget ett viktigt instrument när det gäller ortens bostadsförsörjning och för att stärka Skellefteås konkurrenskraft. Vår värdegrund JÖRN BOLIDEN DEGERBYN SKELLEFTEÅ BURTRÄSK KLINTFORS PRÄSTBORDET Företaget arbetar utifrån en gemensam värdegrund som har utvecklats av samtliga medarbetare. Det 3 KM dagliga arbetet ska präglas av dialog, personligt bemötande och förmåga att skapa lösningar i varje situation. Centrala värden för företaget är säkerhet, kvalitet, engagemang, betjäning och omtanke. Det betyder att: Vi vill verka för att våra hyresgäster har ett tryggt och säkert boende. Vi vill säkra kvaliteten i allt vi gör genom nyskapande och ständiga förbättringar. Vi vill skapa förutsättningar för våra hyresgäster och medarbetare att vara delaktiga i att utveckla verksamheten. Vi vill göra allt vad vi kan för att BYSKE vara serviceinriktade, tillgängliga och pålitliga. URSVIKEN Vårt arbetssätt och förhållningssätt ska präglas av vänligt bemötande, SKELLEFTEHAMN BUREÅ dialog och vilja att skapa lösningar. Att uppnå och upprätthålla ett klimat, arbetssätt och uppträdande som präglas av vår värdegrund KÅGE SJUNGANDE DALEN ERIKSLID CENTRUM SUNNANÅ/SÖRBÖLE LÖVÅNGER KM NORRBÖLE ÄLVSBACKA ANDERSTORP är den viktigaste faktorn för vår framgång. Tar vi alla ansvar för att i handling leva i enlighet med vår värdegrund gynnar MORÖ BACKE CENTRUM det hyresgästerna, samhället, vår ägare och oss BERGSBYN själva. Vår värdegrund ska användas och styra våra val och metoder i samband med exempelvis rekrytering av medarbetare och ledare, planering och genomförande av kompetensutveckling, utformning av metoder för mätning och utvärdering m m. Vår värdegrund blir därmed ett redskap som styr och hjälper oss att göra val och genomföra aktiviteter för att uppnå och upprätthålla företagets mål. 14

15 15

16 Skelleftebostäders styrelse: bakre raden; Benny Lindqvist, Kurt Vallmark (vice ordförande), Ulla-Britt Kuhlin, Åsa Hammega Lundmark (facklig representant), Janet Johnsson, Karin Olofsson (facklig representant), Alf Granström (ordförande), Mats Wahlberg (suppleant). Främre raden; Christer Johansson (suppleant), Agneta Hedlund (suppleant), Susanne Melander, Jerker Eriksson (VD), Harriet Hedman (facklig representant) och Mattias Marklund. Så här arbetar vi med värdegrunden Vi sätter hyresgästen i centrum. Detta innebär bland annat att företaget har valt att arbeta decentraliserat, där basen i organisationen är bovärdarna som har den dagliga kontakten med hyresgästerna. Organisationen omfattar även centrala stödfunktioner inom områdena Marknad/Uthyrning, IT/Ekonomi samt Teknik. Korta beslutsvägar innebär att varje person måste ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att kunna möta hyresgästernas behov. Varje medarbetare är viktig i sitt bidrag till ett samverkande arbetssätt som fokuserar på hyresgästernas och verksamhetens bästa. Långsiktigt ska vi verka för att skapa trygga och säkra boendemiljöer som minimerar riskerna för våra hyresgäster och deras ägodelar. Vi vill utveckla en god samverkan med och mellan hyresgästerna. Vi ska även initiera och skapa rutiner för ökad trygghet och säkerhet som är väl kända hos såväl hyresgäster som medarbetare. Vi ska regelbundet genomföra kvalitetsmätningar och förbättringsåtgärder. Mätningarna visar hur företaget ska utveckla verksamheten, men även vilka frågor som värderas högt av hyresgäster och medarbetare. Varje medarbetare ska förstå hur det egna arbetet bidrar till att uppnå de gemensamma målen. Vi vill utveckla ett effektivt arbetssätt där vi samverkar för hela verksamhetens bästa. Vår or- ganisation ska därför präglas av att ledare och medarbetare tar ett gemensamt ansvar att lösa både de egna och arbetslagets uppgifter på bästa sätt. Inflytande och delaktighet har visat sig vara viktiga frågor för såväl hyresgäster som medarbetare. Därför ska vi tillämpa arbetsformer och metoder som underlättar dialog och samverkan. Vårt bemötande ska stimulera hyresgästerna till att vara Skelleftebostäders ledningsgrupp: Jerker Kent Eriksson Ek (Bovärdsorganisation), (VD), Yngve Nilsson (Inköp/Upphandling), Kristina Sundin Jonsson Kenth (IT/Ekonomi), Wiklund (Marknad/Uthyrning), Kenth Wiklund (Marknad/ Hans Widmark Uthyrning) (Teknik), Lars-Bertil Kristina Nilsson Sundin (Teknik/Service), Jonsson (IT/Ekonomi) Jerker Eriksson och Kent (VD) Ek och (Bovärdsorganisation). Yngve Nilsson (Inköp/Upphandling). 16

17 engagerade och delaktiga. Vår verksamhet utvecklas av samarbete och medinflytande och därför bjuder vi in hyresgäster, leverantörer och andra viktiga aktörer i vår omgivning att delta. Vi ska alltid vara ärliga, trovärdiga och pålitliga i ord, handling och uppträdande. Vi ska vara lösningsinriktade och ta initiativ för att överträffa hyresgästernas förväntningar. Vi ska vara lyhörda för såväl hyresgästernas som medarbetarnas synpunkter och skapa unika lösningar för varje tillfälle. Vi ska genomföra utvecklingsinsatser som bidrar till att medarbetarna mår bra, trivs och utvecklas. Tillsammans upprätthåller vi och skapar ett gott klimat. Förvaltade fastigheter Vid årsskiftet förvaltade bolaget totalt (6 903) hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus och småhus. Dessutom fanns 228 (221) verksamhetslokaler av skiftande slag såsom exempelvis butiks- och kontorslokaler. Bolagets totala uthyrningsbara yta uppgick till kvm ( kvm), varav 83 % utgjordes av bostadsyta. Bostadsområdena Anderstorp och Morö Backe i centrala Skellefteå rymmer bolagets största fastighetsbestånd. Här äger bolaget drygt lägenheter. Organisationsanslutning Skelleftebostäder är medlem av SABO, en organisation för alla Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Genom SABO arbetar Skelleftebostäder opinionsbildande med villkoren för hyresboendet så att dessa är rimliga och för att de ska bli ännu bättre för våra hyresgäster i framtiden. Bolaget är också medlem i Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, och delägare i Husbyggnadsvarors förening (HBV). Styrelse, ledning och revisorer Skelleftebostäders styrelse tillsätts av Skellefteå kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som speglar aktuell representation i kommunfullmäktige. Dessutom finns arbetstagarorganisationerna SKTF och Fastighetsanställdas Förbund representerade i styrelsen. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens arbete samt styrelsens och VDs arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Denna arbets- och ansvarsfördelning ses över årligen och fastställs av styrelsen. Styrelsearbetet Bostadskonsulent Kund Styrelse VD Jerker Eriksson Marknad/ Uthyrning Kenth Wiklund Bovärdsorganisation Kent Ek IT/ Ekonomi Kristina Sundin Jonsson Sekreterare Teknik Hans Widmark följer en upprättad plan för året där varje möte har en bestämd huvudinriktning. Bolagets styrelse för åren 2003 till 2006 bestod av Anders Wikström (ordförande), Eva Karlberg (vice ordförande) och ordinarie ledamöterna Anders Fransson, Rose-Marie Johansson, Mattias Marklund, Erik Wikström och Lennart Wikström. Suppleanter var Ulf Johansson, Ulla-Britt Kuhlin och Benny Lindqvist. Från och med år 2007 till och med år 2010 består styrelsen av Alf Granström (ordförande), Kurt Vallmark (vice ordförande) och ordinarie ledamöterna Mattias Marklund, Susanne Melander, Ulla-Britt Kuhlin, Janet Johnsson och Benny Lindqvist. Suppleanter är Agneta Hedlund, Mats Wahlberg och Christer Johansson. Fackliga representanter är Harriet Hedman, Karin Olofsson och Åsa Hammega Lundmark. Företagets ledningsgrupp utgörs av Jerker Eriksson (VD), Kent Ek (Bovärdsorganisation), Hans Widmark (Teknik), Yngve Nilsson (Inköp/Upphandling), Kristina Sundin Jonsson (IT/Ekonomi) och Kenth Wiklund (Marknad/Uthyrning). Ledningsgruppen behandlar främst strategiska och företagsövergripande frågor, men även verksamhetsnära frågor. Revisor under året var Bruno Holmkvist, auktoriserad revisor Ernst & Young. Revisorssuppleant var Åke Elveros, auktoriserad revisor från samma bolag. Lekmannarevisorer, som tillsätts av kommunfullmäktige, var Rob Eriksson (ordinarie) och Bengt Wikström (suppleant). 17

18 Våra hyresgäster Nu och i framtiden är bostaden och boendemiljön en viktig del av människors livskvalitet. Efterfrågan på bostadens utformning och närmiljön har förändrats under företagets drygt 40-åriga historia. Vår förmåga att identifiera behov är avgörande för om vi skall kunna skapa ett boende och miljöer som attraherar många. Kontinuerliga kvalitetsmätningar Ett led i arbetet är att säkra kvaliteten i allt vi gör genom nyskapande och ständiga förbättringar. Att undersöka hur hyresgästerna upplever sitt boende och Skebo som hyresvärd är en väsentlig del i detta arbete. Kundmätningar sker därför kontinuerligt och ger företaget information om hyresgästernas värdering av centrala boende- och trivselfaktorer. Rapporten från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. Trivs hyresgästerna vill de bo kvar, och har även en vilja att rekommendera företaget till andra. Årets mätning visade att hyresgästerna gav företaget ett oförändrat mycket högt betyg. Resultatet av mätningen presenteras i form av ett Nöjd Boende Index, NBI. Där uppnådde vi ett värde på 73 på en skala från Faktorerna inflytande och kundvård hade dessutom förbättrats jämfört med föregående undersökning. Det visar att företagets kontinuerliga arbete med att skapa en organisation som tar hänsyn till hyresgästernas åsikter om boendemiljön har varit framgångsrikt. NBI Utveckling Nöjd Boende Index År Delaktighet och inflytande Vårt dagliga arbete skall präglas av dialog, personligt bemötande och förmåga att skapa lösningar. Vi vill skapa förutsättningar för våra hyresgäster att vara delaktiga i att utveckla verksamheten. Inflytande i boendet samt trygga och säkra boendemiljöer är viktiga faktorer för företaget och dess fortlevnad. Att ge hyresgästerna inflytande över den egna bostaden och dess närmaste omgivning ger ökad trygghet och gemenskap, men också vinster i form av ett ökat kvarboende. Mötesformerna Boråd och Synpunktenträffar har gett oss återkopplingar och värdefulla idéer från hyresgästerna. Boråden är en informell grupp bestående av hyresgäster och bovärdar. Dessa träffas regelbundet, utbyter erfarenheter och planerar för områdets utveckling. Råden har också ett ansvar för hur fritids- och boinflytandemedlen ska användas på sina områden. Skelleftebostäder avsätter årligen drygt en miljon kronor till Borådens förfogande och Borådsaktiviteterna ingår nu i företagets ordinarie verksamhet. Nöjd Boende Index Värdindex Betyg Excellent Stark Medel Svagt Mycket svagt Värdindex Värd 0,44 Lägenhet Lägenhet Lokalt centrum Lokalt centrum Trygghet 0,18 0,16 0,10 Hyra Läge Läge Hyra Grannkontakter Kommunikationer Störande grannar > 0,10 Vikt Betyg 100 Excellent Stark Medel Svagt Mycket svagt Inflytande Kundvård 0,45 0,22 Rent och snyggt Ventilation & köksstandard Inflyttningsskick > 0,10 Miljö Låsindex Ljudindex Temperatur Vikt 18

19 Trygghet och särskilda boendeformer Tidigare satsningar har visat att det också finns en god potential för boendeformer riktade till målgrupper med särskilda behov och önskemål. Under år 2006 har det därför startats ytterligare ett seniorboende i centrala Skellefteå. Vi kommer även fortsättningsvis att kunna erbjuda marknaden boende i såväl flerfamiljshus som radhus och småhus. Förutom boendeformer riktade till särskilda målgrupper har bolaget även satsat på åtgärder som ska leda till en trivsammare och mer funktionell boendemiljö. Exempel på detta är de fortsatta satsningarna på området Anderstorp och Brännsvedjan i Kåge, där omfattande program har genomförts för att utveckla områdets exteriör. Trygga och säkra boendemiljöer har visat sig vara oerhört viktiga faktorer för hyresgästerna. Genom att långsiktigt skapa och utveckla trygga och säkra boendemiljöer som minimerar risker för hyresgästerna och deras egendom verkar företaget för ett tryggt och säkert boende. Genom att skapa och utveckla rutiner för ökad trygghet och säkerhet och genom att utveckla en god samverkan med och mellan hyresgästerna kan många trygghetsfrågor belysas. Andra satsningar sker inom ramen för bolagets vardagsförvaltning och gäller förbättringar av den fysiska utemiljön. Ökad belysning och säkrare parkeringsplatser är exempel på kontinuerliga förbättringar liksom det omfattande brandskyddsarbete som pågår löpande. Under 2006 var även företaget en av fyra arrangörer för temadagen Tryggt boende i Skellefteå. Internet och kategoriboende Webbplatsen har blivit ett allt viktigare redskap i Skebos marknadsföring. Platsen har idag cirka besökare per vecka, vilket har inneburit att många nya kundkontakter har initierats denna väg. Med den stora mängden kundbesök fanns det anledning att strukturera upp webbplatsen för att skapa tydligare sökvägar, uppdatera all information och förändra den övergripande designen. Under det andra kvartalet 2006 lanserades en hemsida med ett helt nytt utseende och nya funktioner. Ytterligare nyheter kommer att publiceras under Bland annat kommer det att skapas en ny funktion för felanmälan. Företagets marknadsinsatser fokuseras mot två huvudmålgrupper, ungdomar och äldre. Bolagets erbjudanden till ungdomar baseras på hyresrabatter i delar av beståndet och fri hemförsäkring. Den specifika gruppen studenter erbjuds studentrum nära universiteten. I hyran ingår bland annat bredbandsuppkoppling. Idag har Skebo 384 student- 19

20 bostäder varav cirka 60 % är möblerade. Skellefteå kommun har sedan flera år tillbaka beslutat att studenter som blir antagna till universitet i Skellefteå ska ges en bostadsgaranti. Skebo har fått ansvaret för detta och erbjuder en bostad så snart att studenten blivit antagen och flyttat hit. Antalet studenter minskade något år 2006 jämfört med år Det var därför inte några bekymmer att kunna tillgodose bostadsbehovet inför terminsstarten. I dagsläget är det osäkert hur utvecklingen av antalet studenter vid universiteten i Skellefteå kommer att se ut. För att bo i ett av Skebos seniorboenden ska hyresgästen ha fyllt 55 år. Seniorlägenheterna når man som vanligt via Skebos webbplats. Under hösten 2006 har satsningen på seniorboenden förstärkts genom att företaget har tillsatt en särskild seniorvärdinnetjänst. Tjänsten är en viktig del i att Skebos bostäder Typ Antal % Seniorbostäder ,4 Studentbostäder 384 5,6 Småhus 393 5,6 Flerfamiljshus ,4 Totalt ,0 stärka företagets konkurrenskraft mot andra bostadsföretag. Verksamhetsområdet för seniorvärdinnan kommer i första hand att vara företagets seniorboenden i centralorten, Ursviken och Skelleftehamn. Projektet kommer sedan att utvärderas för att se hur konceptet kan utvecklas. Seniorvärdinnan kan exempelvis hjälpa till med att starta aktiviteter eller vara med att planera hur gemenskapslokalerna ska utrustas. Utöver Boråden finns det idag fem olika mötesplatser där seniorhyresgästerna har möjlighet att träffa sina grannar Omsättning av lägenheter i gemenskapslokaler. Skebo har totalt cirka 790 seniorlägenheter. Övriga erbjudanden som riktas till bland annat denna målgrupp, är att egnahemsägare erbjuds fri flytthjälp om flytten sker till en Skebolägenhet. Marknadsutveckling Befolkningsmängden har ökat med 56 personer i Skellefteå kommun under 2006.Uthyrningsgraden i centralorten har varit hög under året och har förbättrats avsevärt i kringorterna. Under året minskade vakanserna i centralorten med 32 st samtidigt som uthyrningen i kringorterna ökade med 49 stycken. Under 2006 fortsatte också Skebos positiva trend med allt mindre omsättning av lägenheter. Den genomsnittliga vakansgraden för bostäder sjönk från 5,4 % till 4,1 %. Vid årets slut uppgick antalet lediga lägenheter till 160. Trenden med stigande efterfrågan på lokaler fortsätter, främst i centrala lägen. Vid årsskiftet var 97,4 % av lokalerna uthyrda. Av de uthyrningsbara ytorna hyrs 77,5 % av den offentliga sektorn, främst kommun och landsting. Fördelning minskade vakanser åren Antal Ökad uthyrning 548 st 50 % Försäljning 275 st 25 % Rivning 282 st 25 % År 20

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2005

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2005 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2005 Innehåll 3 Året i korthet 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-12 Det här är Skelleftebostäder 13-15 Våra hyresgäster 16-18 Våra medarbetare 19-21 Våra fastigheter

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Att skapa hemlängtan

Att skapa hemlängtan Att skapa hemlängtan Årsredovisning 2012 1 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal 5 Vd har ordet 6 Året i korthet 8 Förvaltningsberättelse 12 Våra hyresgäster 16 Våra medarbetare 20 Våra fastigheter 22

Läs mer

att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2009

att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2009 att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2009 1 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året i korthet Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Våra medarbetare Våra fastigheter Vårt miljöarbete

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

För att vi gillar Skellefteå

För att vi gillar Skellefteå För att vi gillar Skellefteå ÅRSREDOVISNING 2014 1 Allmännyttiga Skelleftebostäder (Skebo) bildades 1965 och ägs av Skellefteå kommun. Bolaget är Skellefteås största bostads före tag, med 7 012 hyreslägenheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2010

att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2010 att skapa hemlängtan skebo årsredo visning 2010 1 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året i korthet Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Våra medarbetare Våra fastigheter Vårt miljöarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer