L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U."

Transkript

1 Stadsarkitekt Bo Klaren Helen Nilsson (s) Peter Högberg (s) , Kjell Jonason (v) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Bo Stigstedt (s) Kl Kl Närvarande, ej beslutande ersättare Bo Stigstedt (s) Kl Övriga deltagare Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson VD ITSAM Alberto Necovski IT-strateg ITSAM Reine Hellqvist Risk- och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson Räddningschef Tommy Lindström Micael Glennfalk (m) enligt beslut KS 233 Kommunchef Carolina Leijonram Vik. kommunsekreterare Ewa Gunnarsson 282, Protokolljusterare Helen Nilsson Justeringens plats tid Vimmerby den 20 december 2010 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Protokolljusterare )% era e Svensson j, ' -: /. /'. ", f! f,.1 " i J r j t;/{{{ I 7J nliyf//v Helen Nilsson ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift _~.c::-~'_. L Ewa Gunnarsson Utdragsbestyrkning

2 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (s) att tillsammans med ordförande PerAke Svensson (c) justera dagens protokoll. Utdragsbestyrkning

3 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Staffan Leijon för finans- rapporten per Utdragsbestyrkning! /LZ

4 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Dm ID Statistik från Vimarhem AB rörande outhyrda lägenheter inom bolagets fastighetsbestånd per 20 l l. Dm 4/2010 ID Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner under 2010, kvmial3. Dm 4/20 l O ID Folkmängd och befolkningsförändringar för kommunen och dess församlingar under 2010, kvartal 3. Dm 4/2010 ID Redovisning av medel till extraordinära kostnader till strukturella insatser i samband med flyktingmottagandet under Dm ID Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Dm 232/201 o/~ 1'1 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheten Tobo 2:40 i Vimmerby kommun. Dm 348/2010/ 211 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheterna Strutsen 7,8,9 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Dm 4/2010 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om att Kalmar läns regionala miljömål finns kvar som imiktningsmål även då målåren har passerats, till dess nya regionala mål tas fram eller de avförs. Utdragsbestyrkning

5 Protokolljusterare Beslut om kungörelsedelgivning från Trafikverket om förändring till allmän väg av enskilda vägen 19468, Fagerdala till Hanåsa samt indragning från allmänt underhåll av del av väg 823, delen Y drefors till Hanåsa, Vimmerby kommun, Utdragsbestyrkning

6 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 7 december 2010, 284. Förteckning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde i enlighet med bestämmelserna om anmälan av delegationsbeslut: Arbetsutskottet KSAU KSAU Personalutskottet KSPU Utdragsbestyrkning

7 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av mark- och exploateringsavdelningens åtgärder rörande avtal i enlighet med nedanstående förtecknmg. Sammanfattning Vid sammanträdet KS 27, , antog kommunstyrelsen delegationsordning som anger att rätten att teckna avtal å Vimmerby kommuns vägnar avseende bland annat försäljning (upp till 300 tkr) eller köp av mark (upp till 200 tkr) samt uthyrning av fast egendom (upp till 5 ål') är delegerad till personal inom mark-och exploaterings avdelningen. Följ ande avtal har av mark- och exploateringsavdelningen ingåtts genom delegation: Dm 307/2010 Löpm Överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och Carola Eriksson avseende bostadsrätten till lägenhet m i bostadsrättsföreningen HSB Orren, Storgatan 7 i Vimmerby. Dm 402/2010 Löpm Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Dennis Larsen och Daniel Larsen avseende fastigheten Vimmerby Vagelhem 5 :20 i Gullringen. Utdragsbestyrkning

8 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information om kommunalförbundet ITSAM. Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde. Sammanfattning I Vimmerby kommun finns behov av ett nytt personal- och lönesystem. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 239, , fickkommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att arbeta vidare för möjligheten att ansluta Vimmerby kommun till ITSAM:s upphandling av nytt personal- och lönesystem. Med anledning av detta har representanter för kommunalförbundet ITSAM bjudits in för att informera om sin verksamhet. Vid dagens sammanträde deltar ITSAM:s VD Alberto Necovski och ITstrateg Reine Mellqvist, också från ITSAM. Alberto Necovski presenterar ITSAM där Kinda, Y dre, Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner är medlemmar. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet ITSAM:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden, och e-förvaltning. ITSAM har en prislista för samtliga tjänster som erbjuds föl' att kommunerna lätt ska kunna budgetera kostnaderna. ITSAM har tekniker i alla medlemskommuner för att säkerställa servicenivån. Samverkan mellan medlemskommunerna göl' att de kan dela den kompetens som finns inom många förvaltningar. ITSAM upphandlar exempelvis system som medlemskommunerna har behov av. ITSAM kommer att göra en upphandling angående personal- och lönesystem, och Vimmerby kommun hal' möjligheten att ansluta sig till denna. Till detta informationstillfålle var även förvaltnings chefer, IT-avdelningen och andra berörda och intresserade inbjudna. Utdragsbestyrkning

9 Protokolljusterare Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2011 skall vara 92903,9 tia 2. anta taxa inom media- och service, trycldcostnader från och med (bilaga 1) 3. kommunens revisorers driftbudget för år 2011 skall vara 810,7 tia 4. överförmyndarnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 1 358,4 tia, ingår ramökning med 120 tia, enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,7 tia, ingår ramjustering för internhyra mellan teknik- och servicenämnden, FFU och barn- och ungdomsnämnden, gymnasiet, med tia 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2) 7. anta kosttaxa att gälla från och med (bilaga 3) 8. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 4) 9. anta industriavtal enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , 372 (bilaga 5) 10. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 26863,6 tia Utdragsbestyrkning

10 Protokolljusterare Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och ungdomsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,7 tia. 11b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 12. socialnämndens driftbudget för år 2011 skall vara tkr 13. omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,4 tia 13a. Yrkanden Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska ökas med 1,1 miljoner kronor till ,4 tkr. Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,4 tkr. Bb. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 14. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att gälla från och med (bilaga 6) 15. anta taxa och tillämpnings anvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 7) 16. miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 2964 tkr ) /_ J l../ ~ Utdragsbestyrkning

11 Protokolljusterare vesteringar skall finansieras med egna medel till 70 %, undantaget år 2011 och 2012 (punkt 2). 17b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 18. för år 2011 fastställa verksamhetsmål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 46 räddningstjänst s 48 Teknik- och servicenämnd s 59 Kultur- och fritidsnämnd s 70 Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd s 84 s 90 s 96 s fastställa investeringsbudget för år 2011 enligt budget sid såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhern AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 rnn1a, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 21. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 22. för budgetåret 2011 fastställa totallåneram för kommunlconcernen till 855 mnkr (bilaga 8) Utdragsbestyrkning

12 Protokolljusterare 26. för perioden år anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt budget sid. 18 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun år Protokollsanteckning En protokollsanteckning upprättad av socialdemokraterna och vänsterpartiet bifogas protokollet (bilaga 9). Propositionsordning 11. barn- och ungdomsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 13. omsorgsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henriks sons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 17. finansiella mål: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. / j, l /~ Utdragsbestyrkning

13 Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. 13. I voteringen avges röster enligt nedanstående uppställning: Tomas Peterson (m) ja J an Hemilesson (s) nej Krister Torenfålt (c) Ja Kerstin Andersson (c) ja Eva Berglund (s) nej Helen Nilsson (s) nej Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

14 Protokolljusterare Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Sammanfattning Under året har budget 2011 för Vimmerby kommun beretts under flera sammanträden. Fullmäktige fastställde budgetramarna för år 2011 vid sammanträde KF 168, , till 669,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för år 2011 fastställdes vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 342, , till 40 miljoner kronor. Budget 20 Il för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 379, , förelåg förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Det vid detta sammanträde framställda förslaget utgj orde underlag för MBL-förhandling. MBL-förhandling ägde rum Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 412, , kompletterades det förslag som tidigare behandlats. Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Ekonomichef Staffan Leijon och budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson redogör för budgetförslaget. Ärendet diskuteras. Utdragsbestyrkning

15 Protokolljusterare (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning Bilagor.

16 Ej i lager ZSO Papper utöver standardsoroment tas hem på beställning A4 Färgat 0,87 kr l,szkr 0,36 kr A4 Firgat 1,01 kr 1,67 kr 0,49 kr A4 färgat 1,14 kr 1,79 kr 0,46 kr A3 Vitt 1,07 kr Z,OSkr 0,09 kr A3' Vitt 1,40 kr Z,38 kr 0,42 kr A3 Vitt 0,00 kr 0,00 kr l,olkr A3 2,21 kr 3,19 kr l,23k.r A3 Vitt 2,79 kr 3,77 kr 1,61 kr A3 Vitt 4,00 kr 4,97 kr 3,02 kr Pris per styck inklusive papper /~ ti4

17 Vitt ~.D1BJlp.wi~p.!tl~1~t\~t~~~i;~M-~ 1~~g~\~f~%~~d.~1~~:~~~f*~f.{}1~~~Y:;~~~~1~:~!(1t;i.~~f~~{i~~f~!~~W~~lmf~~ii~~~f~rn~Jt~~~~~~1~$~~~}tt~~~~?~~;~~~t4$~~~~1ft*})J;t~1~~1:g&~~f!&~~~ 2.97 X 420 A3 Vitt 25,00 kr 20,00 '2.97 x 594 A31 Vitt 36,00 kr 2a/DD 420x594 A2 Vitt 50, x7do Vitt Vitt 594 x 841 Al 700 x 1000 Derlpm "97 x420 A3 Polyesterfilm 13/00kr 297x594- A31 Polyesterfilm 18,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 25,00 kr 17,00 kr Polyesterfilm 14,00 kr 500 x700 Polyesterfilm 34,001:::r 23,00 kr 594 x 841 Al PolyesterFilm 33,00 kr 'x1189 AD Polyesterfilm Polyesterfilm 68,00 kr 65,00 kr / 46,OO)::r \,J xlooo Perlpm 89,00 kr 60,00 kr '- 297 <420 A3 PDlyesterfilrn 16,00 kr 11,00 kr Z97 x594 A3l Polyeste:rfilm Z3,OOkr 16,00 kr 420x594 A2 Polyester Film 32,00 kr 22,00 kr Polyesterfilm 27,00 kr 19,00 kr 500 x700 Polyesterfilm JlS,OOkr 31,00 kr 594 X 841 Al Polyesterfilm 65,00 kr 44,00 kr 84lx1189 AD Polyesterfilm 129,00 kr 88,00 kr 700 xlooo Polyesterfilm 90,00 kr 62,00 kr Per Ipm Polyesterfilm 118,00 kr 80,00 kr

18 .."41<1189 AO Vitt 375,00 kr 273,00 kr 1000 Vitt 2:63,90 kr 191,OOl::r m vitt 343,00 kr 250,00 kr AZ 300 x700 Vitt 500,700 Vitt 90,00 kr 58,OOkr 594,841 Al Vitt 120,00 b- 82,00 kr 841'1189 AD Vitt 225,00 kr 164,00 kr 700,1000 Vitt 165,00 kr 115,00 kr Per Ipm vitt 210,00 kr 150,00 kr 297 x420 A3 Vitt 47,00 kr 35,00 kr 297,594 A31 Vitt 67,00 kr 49,OOl::r 4Z0x594 AZ Vitt 94,OOl:r 69,00 kr 300x700 Vitt 79,OOl:r 58,OOl::r SOOx700 Vitt 132,00 kr 96,00 kr 594,841 Al Vitt 188,00 kr 137,OOl::r AD Vitt ,00 kr _I'~ x841 Al Vitt 64,00 kr 46,00 kr 841,1189 AO Vitt 127,00 kr 92,00 kr 7DOxlOOO Vitt 89,00 kr 65,00 kr Perlpm Vitt 116,00 kr 84,00 kr

19 Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Oubbelsldlg Kl" bbelsidig Matt uubbelsidig Matt Dubbelsidfg Matt A4 A4 A4 A4 A4 M 75 mic:ron 0,95 kr 150 mitron 1,90 kr 250 micron 2,90 kr, 75micron 1,40 kr \ 150 rnteran 2,15 kr 2S0rnic.ron 2,85 kr Enkelsldig Klar Enkelshlig KI.,r Enl:elsldig Klar Enkelsldig Matt Enkelsidig Matt E~kels1dig Ma:tt A3 A3 A3 A3 Al Al 38micron 2,05 kr 75 tnlcron 3,20 kr 125 mitron 4,50 kr 38 mitran 2,60 kr 75 mitran 3,50 kr 125 mitron 4,401:r Dubbelsidig Klar Dubbelsiaig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbe1sidig Matt Dubbelsidig ~att A3 A3 A3 A3 A3 A3 75 mlcron 1,65 kr 150 mitren 3,20 kr 250micton 5,00 kr 7S mitron 2(45 kr 150 mitton 3,65 kr ZSO micton.4,85 kr Z97,594 4Z0,594 1x700 ~Ox ,, xl189 70oxlOOO Perlpm A31 Aa Al AO ,00 kr ,00 kr ,00 kr ( ,00 kr '- "150 48,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr rufi.jjmpg.~~~~~,,~%r?-~jxr.p.j~:~:f~~1~~~t-t~~j&;m5.i~1.~e~i~~~~~~~~:f~1~~t~~~j~~~~j~;s~~~~1~~~~~~~t~~~~}i.i1g~~~"fi~~~~~~~~*~~fit~~~1{~~~~~~0~t~~r& Sadelhäftning upp tjli cil120 sidor Maskinell häftning/broschyr 0,20 kr Manuellt arbete J per "perlod exklusive häft *hriod=s minuter Per påbörjad *perlod 20,00 kr *Period"S minuter ~t3lq~miimrglf~~~~~~littf~}.~~~~~f~h~~~th~zk4i1~1~fl~jl~~1;l~~~[~~~~~~.~~~~t~~~1f~~{~{~~~i~11~jf}~~{'~wf~~~i~~~~;~~1-~]~~1~fj~~~~~~~&.w!~~r~~~k'}~;'~l{}~:?~~j1i~~.;.~~~~~~~~~~lf~ Per block 3,00 kr Kapacitet,3 115 A4 sidor Limbundna färdiga häftenlböcker. per st Fram och/eller baksida av plast. A4, per st Kartongbaksida, A4 6pOkr 3,00 kr Inläsning i skanner påsiktsoriginal, per st Digital fotograrering, per timma (minldeblteringl timma) 0,00 kr 0,00 kr

20 154 x 216 Z16 x x x4Z6 303 x4z6 Reseryot/on för eyentue/lo prl4usterln!1or som påyerj.-os oy omyörldsfoitorer M A4 M A4 M A4 M A4 M A4 A3 Al Al A3 A3 Al AJ Al A4 Al , Klarblå Aprikos SlamrDsa Aftonrosa Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul Svavelgul Aprikos Blomrosa AftonrosiI. Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul O,221:.r 109,90 kr ,90 kr ,36 kr 160,60 ler ,36 kr 180,60 kr ,36 b- 160,60 kr ,361:.r 180,60 ler ,36 b- 180,60 kr O,361:r 180,60 kr ,361:.r 180,60 kr ,36 b- 180,60 kr 80 0,46 kr 229,00 kr '461:.r 229,00 kr ,461:r 229,00 kr ,46 b- 229,00 kr ,46 kr 229,00 ler ,46 kr 229,00 kr ,46 kr ZZ9,OO kr ,70 kr 100 7Z0,OOlcr 7,ZOlcr ,00 b- 9,70 kr

21 160 Ej I lager BO 130 Ej I lager 160 Ej I lager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 2,39 kr 3,49 kr 1,69 kr 2,79 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,21 kr 1,94 kr 1,53 kr 2,26 kr 2,01 kr 2,74 kr 2,67 kr 3,40 kr 2,00 kr 3,10 kr 1,49 kr 2,59 kr 2,66 kr 3,76 kr 3,39 kr 4,49 kr 4,89 kr 5,99 kr

22 160 Ej i lager BO 130 Ej I lager 160 Ej nager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 3,36 kr 5,43 kr 2,67 kr 4,74 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr O,OO,kr 2,19 kr 3,56 kr 2,69 kr 4,06 kr 3,38 kr 4,75 kr 2,46 kr 4,5'4 kr 3,63 kr 5,70 kr 4,36 kr 6,43 kr 5,86 kr 7,94 kr

23 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x xli x x x x x x 1000 Perlpm A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AG Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt 47,00 kr 39,00 kr 67,00 kr 54,00 kr 94,00 kr 77,00 kr 79,00 kr 65,00 kr 132,00 kr 107,00 kr 188,00 kr 153,00 kr 375,00 kr 306,00 kr 263,00 kr 214,00 kr 343,00 kr 280,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,OOkr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,00 kr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr

24 297 x420 A3 Poiyesterfilm 43,00 kr 36,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 60,00 kr 51,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 85,00 kr 72,00 kr 300 x700 PolyesterfUm 72,00 kr 60,00 kr 500x700 PolyesterfUm 119,00 kr 100,00 kr 594x841 Al PolyesterfUm 170,00 kr 143,00 kr 841x 1189 AO PolyesterfUm 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 238,00 kr 200,00 kr Perlpm Polyesterfilm 311,00 kr 261,00 kr 297 x420 A3 Polyesterfilm 55,00 kr 47,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 7B,00kr 66,00 kr 420x594 A2 PolyesterfUm 110,00 kr 93,00 kr 300x700 Polyesterfilm 93,00 kr 78,00 kr 500x700 Polyesterfilm 154,00 kr 130,00 kr 594x841 Al Polyesterfilm 220,00 kr 185,00 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 440,00 kr 370,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 308,00 kr 259,00 kr Perlpm PalyesterfUm 403,00 kr 339,00 kr A31 66jOO kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr 500x700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841 x 1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700xlOOO Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr SOOx700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841x1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700x 1000 Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr

25 500x x x x 1000 Perlpm Enkelsidlg Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidlg Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt vitt A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2U2,00 kr 166,00 kr 336,00 kr 276,OUkr 480,00 kr 393,00 kr 960,00 kr 787,00 kr 672,00 kr 551,00 kr 879,00 kr 720,00 kr 38micron 4,15 kr 75 micron 4,55 kr 125mlcron 4,95 kr 75 mlcron 4,40 kr 150mlcron 8,75 kr 25Omlcron 13,25 kr 75mlcron 5,00 kr 150 mitron 9,10 kr 25Omlcron 13,15 kr 3Bmlcron 9,05 kr 75micron 10,30 kr 125micron 11,70 kr 38mlcron 9,70 kr 75mlcron 10,70 kr 125micron 11,60 kr 75 mlcron 7,55 kr 150mlcron 15,00 kr 25Omlcron 22,70 kr 75 mlcron 8,50 kr 15Omlcron 15;6.0 kr 250micron 22,55 kr

26 104cm bredd CS V2, Vänsterställt fönsterkuvert 1;5 H2, Högerställt fönsterkuvert TKR TKR 1,53 kr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert C4, H2 Högerställt fönsterkuvert TKR 1,98 kr TKR 1,98 kr 64 Sade I häftning upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar Manuellt arbete, *per period exklusive höft *Period=5 minuter 0,25 kr 25,00 kr Per påbörjad *period *Perlod=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor Limbundna färdiga häften/böcker. per st Fram- ochleller baksida av plast, M, per st Kartongbaksida, M 12,50 kr 3,75 kr 3,75 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvärldsfaktorer ,00 kr 1,70 kr 2,15 kr 2,15 kr

27 160 Ej i lager Ej i lager 160 Ej i lager )0 250 A3 Vitt 0,00 kr A3 Färgat 1,32 kr A3 Färgat 0;00 kr A3 Färgat 0,00 kr A4 Vitt 0,96 kr A4 Vitt 1,27 kr A4 Vitt 1,76 kr A4 Vitt 2,42 kr Vitt 1,12 kr A3 Vitt 2,28 kr A3 Vitt 3,01 kr A3 Vitt 4,52 kr 0,00 kr 2,06 kr 0,.00 kr 0,00 kr 1,45 kr 1,77 kr 2,25 kr 2,91 kr 1,B6 kr 3,02 kr 3,75 kr 5,26 kr

28 160 A4 Vitt 1,85 kr 2,92 kr 200 A4 Vitt 2,33 kr 3,40 kr 250 A3 Vitt 1,98 kr 3,58 kr 160 A3 Vitt 3,15 kr 4,75 kr 200 A3 Vitt 3,88 kr 5,48 kr 250 A3 Vitt 5,38 kr 6,98 kr

29 300x7DO Vitt 62,50 kr 51,25 kr 5,00 x700 Vitt 103,75 kr 85,00 kr 594x841 Al Vitt 148,75 kr 121,25 kr 841 x 1189 AD Vitt 2"6,25 kr 241,25 kr 700x1000 Vitt 207,50 kr 168,75 kr Per Ipm Vitt 271,25 kr 221,25 kr!~~q9iri!qtq p~ä:p:eri$.iif.itji;lm~tt)ii.tf~'i!{&5i~j.~~~tf~*4';rf.l&'~~1~~gi~~~i~fr{:aifi~{~i~!f(;:j:\':l~i~:!~~~{t;;hg~$jli,ijf~&'zj~i!.~~~i\:t;;t,~ljix~i~ffi;t4,* 9?:'it%;~~~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x 594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420 x 594 A2 Vitt 85,00 kr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x841 Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1189 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr J):I1tQmRfiplQR::Yif~r4J!Q ~r(plrn15:th~fr.~~~!0!~i~l~glhj'f~~~l~i~~~ftiikt~t:~0},~foi'wa~wf~1'~~}t~f~~~~e~rg%:!fj:t'~~;t;i~~i.$.xaffi~itj']g1f~w~f{i~~1~;~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420xS94 A2 Vitt 8S,OOkr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x84l Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1l89 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xlDOO Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr

30 300 x700 Polyesterfilm 57,50 kr 47,50 kr 500x 700 Polyesterfilm 95,00 kr 78,75 kr 594x 841 Al PolyesterFilm 135,00 kr 112,50 kr 841 x 1189 AO P.olyesterfilm 268,75 kr 225,00 kr 700x 1000 PolyesterFilm 188,75 kr 157,50 kr Perlpm PolyesterFilm 246,25 kr 206,25 kr fjfirj~ffilro:':z~&uu;:rqii:1<i~r~~~~ i~~f~ll{f~~~~;'~;f~l~i~~ff;~~~?~:]t~~~~;~r41~i~~~~~1[1~~~~{~r~i~~]=t?&~1~~f~~~~~}:g;$~;;~~~1f.~mm.~~i~~~~~~y~ ~1:~~r~-:t~~ 210 x 297 A4 Polyesterfilm 22,50 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Polyesterfilm 43,75 kr 37,50 kr 297 x 594 A31 PolyesterFihn 61,25 kr 52,50 kr 420x 594 A2 Polyesterfilm 87,50 kr 73,75 kr 300 x 700 PDlyesterfilm 73,75 kr 62,50 kr 500 x700 Polyesterfilm 122,50 kr 102,50 kr 594 x 841 Al Polyesterfilm 173,75 kr 146,25 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 347,50 kr 292,50 kr 700x 1000 Polyesterfilm 243,75 kr 205,00 kr Perlpm Polyesterfilm 317,50 kr 267,50 kr wya~tif~~1~1~ufi$..e.mnma.ff!p~wj1.1jt;(}~ft;~~ 1;;i;~V~~~t~~1~E~~ilif~~~4w'ifi~~ f,~~~iilm~~~*~e~f,g~~~~~?:7k~,-~~i r~);vk'jff:~41~~\i1~5n~zttw, 210 x 297 A4 Vitt 20,00 kr 16,25 kr 297 x 420 A3 Vitt 38,75 kr 31,25 kr 297 x594 A31 Vitt 53,75 kr 45,00 kr 420x594 A2 Vitt 76,25 kr 62,50 kr 300x700 Vitt 63,75 kr 52,50 kr 500x700 Vitt 106,25 kr 87,50 kr 594x 841 Al Vitt 152,50 kr 125,00 kr 841x 1189 AD Vitt 248,75 kr Vitt 297 x594 Vitt 110,00 kr 420x594 A2 Vitt 190,00 kr 155,00 kr 300x 700 Vitt 160,00 kr 131,25 kr 500x700 Vitt 266,25 kr 217,50 kr 594x841 Al Vitt 378,75 kr 311,25 kr 841x1189 AO Vitt 758,75 kr 621,25 kr 700xl000 Vitt 531,25 kr 435,00 kr Perlpm vitt 693,75 kr 568,75 kr

31 297x x'S94 300x x x x x'1000 Perlpm Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidijj Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsldig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt A31 A2 Al AD Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt vitt M M M M M M M,M M M B A3 A3 A3 A3 B A3 A3 B B A3 A3 81,25 kr 66,25 kr 113,75 kr 93,75 kr 96,25 Kr 78,75 kr 160,00 kr 131,25 kr 221,50 kr 186,25 kr 455,00 kr 372,50 kr 318,75 kr 261,25 kr 416,25 kr 341,25 kr 125 mkron 3,81 kr 38 mkron 2,94 kr 75 mkron 3,38 kr 125 mkron 3,75 kr 75micron 3,19 kr 150 mkron 6,38 kr 250 mkron 9,63 kr 7S mkr.on 3,81 kr ls0micron 6,69 kr 250mkron 9,56 kr 38 mkron 6,25 kr 75 mieron 7,50 kr 125 m\eron 8,88 kr 38 m\eron 6,88 kr 75 mkron 7,88 kr 125 mkron 8,75 kr 75 mkron 5,50 kr 150 m\eron 10,88 kr 250 mkron 16,56 kr 75 mitran 6,50 kr 150 mitran 11,50 kr 250 mitran 16,38 kr

32 TKR 1,35 kr CS H2, Högerställt fönsterkuvert TKR 1,35 kr 1,Slkr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr C4, H2 HögerstäJlt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr m~ ~fläl~~~~tt!qli~t~i~!~~~t~~~~i~~w~~~~~i~~~&~i~~~j~få~?!~~~&~~~~~jittn~ti~:~~~t~~t~{irt1[~~~ i~~~t;1~~~~i~~~ff~~1~~ill~iji~~~~~r~~ 84 TKR 2,85 kr 3,01 kr 5adelhäftning-upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar 0,25 kr Manuellt arbete, 'per period exklusive häft 25,00 kr 'Period=5 minuter ~[qro!n.~mlmft4~$.fj.~a~i~~j~~~tjl~~1t#.~~~~~~~~~1~t~g~:~%ili:~~t~~~~~j~~if~~!~~~~~t~iftil~~w1~1.~~~~i "*~ly1i~~fo~~~~~e;i~iif.~j~~f~ Per påbörjad 'period 25,00 kr *Period=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor limbundna färdiga häften/böcker. per st 12,50 kr Fram- och/eller baksida av plast, M, per st 3,75 kr Kartongbaksida, M 3,75 kr Inläsning I skanner påsiktsoriginal, per st 62,50 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvörldsfaktorer

33 ProtokoJljusterare Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. " Sammanfattning Föreligger förslag till Renhållningstaxa Taxan innebär oförändrade avgifter inför Arbetsutskottet beslutade, 125, , att föreslå nämnden att i sin tur föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Renhållningstaxa Arbetsutskottets beslut, 125, Bilaga Teknik- och servicenämndens beslut expedieras till: Vimmerby Energi- och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige

34 Renhållningstaxa 2011 Förslag till renhållningstaxa 2011 har beslutats av styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB. Taxan innebär oförändrade avgifter inför Texten i taxan har uppdaterats så att den stämmer överens med den organisationsförändring som genomfördes 1 jan Vimmerby Energi & Miljö AB Kenneth Karlsson Styre Iseordföra n d e ~ Roger Carlsson VD Postadress Besöksadress VIMMERBY Förrådsgatan 2.tY ~ Telefon/Fax l/z' /( r/(~ Postg./Bankg. Org.nr.lwww e-post

35 Vimmerby kommun Beslutad av kommunfullmäktige ,

36 fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock.alltid fastighetsägaren. 4 Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn Taxans tillämplighet Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gällande hantering av hushållsavfall får renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften. 6 Uppehåll i hämtning och avgiftsbefrielse Villkor för detta finns beskrivet i Vimmerby kommuns renhållningsordning. 7 Hämtningsvägar Renhållningstaxan förutsätter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och sandade med en vägbredd på minst 1,2 meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby kommuns renhållningsordning 8 Behållare Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB. Kärl upp till 240 liter tillhör fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby Energi & Miljö försorg. Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl. 2. Avgifter 9 Indexreglering Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av kommunfullmäktige. 2

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer