L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U."

Transkript

1 Stadsarkitekt Bo Klaren Helen Nilsson (s) Peter Högberg (s) , Kjell Jonason (v) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Bo Stigstedt (s) Kl Kl Närvarande, ej beslutande ersättare Bo Stigstedt (s) Kl Övriga deltagare Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson VD ITSAM Alberto Necovski IT-strateg ITSAM Reine Hellqvist Risk- och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson Räddningschef Tommy Lindström Micael Glennfalk (m) enligt beslut KS 233 Kommunchef Carolina Leijonram Vik. kommunsekreterare Ewa Gunnarsson 282, Protokolljusterare Helen Nilsson Justeringens plats tid Vimmerby den 20 december 2010 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Protokolljusterare )% era e Svensson j, ' -: /. /'. ", f! f,.1 " i J r j t;/{{{ I 7J nliyf//v Helen Nilsson ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift _~.c::-~'_. L Ewa Gunnarsson Utdragsbestyrkning

2 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (s) att tillsammans med ordförande PerAke Svensson (c) justera dagens protokoll. Utdragsbestyrkning

3 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Staffan Leijon för finans- rapporten per Utdragsbestyrkning! /LZ

4 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Dm ID Statistik från Vimarhem AB rörande outhyrda lägenheter inom bolagets fastighetsbestånd per 20 l l. Dm 4/2010 ID Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner under 2010, kvmial3. Dm 4/20 l O ID Folkmängd och befolkningsförändringar för kommunen och dess församlingar under 2010, kvartal 3. Dm 4/2010 ID Redovisning av medel till extraordinära kostnader till strukturella insatser i samband med flyktingmottagandet under Dm ID Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Dm 232/201 o/~ 1'1 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheten Tobo 2:40 i Vimmerby kommun. Dm 348/2010/ 211 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheterna Strutsen 7,8,9 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Dm 4/2010 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om att Kalmar läns regionala miljömål finns kvar som imiktningsmål även då målåren har passerats, till dess nya regionala mål tas fram eller de avförs. Utdragsbestyrkning

5 Protokolljusterare Beslut om kungörelsedelgivning från Trafikverket om förändring till allmän väg av enskilda vägen 19468, Fagerdala till Hanåsa samt indragning från allmänt underhåll av del av väg 823, delen Y drefors till Hanåsa, Vimmerby kommun, Utdragsbestyrkning

6 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 7 december 2010, 284. Förteckning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde i enlighet med bestämmelserna om anmälan av delegationsbeslut: Arbetsutskottet KSAU KSAU Personalutskottet KSPU Utdragsbestyrkning

7 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av mark- och exploateringsavdelningens åtgärder rörande avtal i enlighet med nedanstående förtecknmg. Sammanfattning Vid sammanträdet KS 27, , antog kommunstyrelsen delegationsordning som anger att rätten att teckna avtal å Vimmerby kommuns vägnar avseende bland annat försäljning (upp till 300 tkr) eller köp av mark (upp till 200 tkr) samt uthyrning av fast egendom (upp till 5 ål') är delegerad till personal inom mark-och exploaterings avdelningen. Följ ande avtal har av mark- och exploateringsavdelningen ingåtts genom delegation: Dm 307/2010 Löpm Överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och Carola Eriksson avseende bostadsrätten till lägenhet m i bostadsrättsföreningen HSB Orren, Storgatan 7 i Vimmerby. Dm 402/2010 Löpm Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Dennis Larsen och Daniel Larsen avseende fastigheten Vimmerby Vagelhem 5 :20 i Gullringen. Utdragsbestyrkning

8 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information om kommunalförbundet ITSAM. Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde. Sammanfattning I Vimmerby kommun finns behov av ett nytt personal- och lönesystem. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 239, , fickkommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att arbeta vidare för möjligheten att ansluta Vimmerby kommun till ITSAM:s upphandling av nytt personal- och lönesystem. Med anledning av detta har representanter för kommunalförbundet ITSAM bjudits in för att informera om sin verksamhet. Vid dagens sammanträde deltar ITSAM:s VD Alberto Necovski och ITstrateg Reine Mellqvist, också från ITSAM. Alberto Necovski presenterar ITSAM där Kinda, Y dre, Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner är medlemmar. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet ITSAM:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden, och e-förvaltning. ITSAM har en prislista för samtliga tjänster som erbjuds föl' att kommunerna lätt ska kunna budgetera kostnaderna. ITSAM har tekniker i alla medlemskommuner för att säkerställa servicenivån. Samverkan mellan medlemskommunerna göl' att de kan dela den kompetens som finns inom många förvaltningar. ITSAM upphandlar exempelvis system som medlemskommunerna har behov av. ITSAM kommer att göra en upphandling angående personal- och lönesystem, och Vimmerby kommun hal' möjligheten att ansluta sig till denna. Till detta informationstillfålle var även förvaltnings chefer, IT-avdelningen och andra berörda och intresserade inbjudna. Utdragsbestyrkning

9 Protokolljusterare Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2011 skall vara 92903,9 tia 2. anta taxa inom media- och service, trycldcostnader från och med (bilaga 1) 3. kommunens revisorers driftbudget för år 2011 skall vara 810,7 tia 4. överförmyndarnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 1 358,4 tia, ingår ramökning med 120 tia, enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,7 tia, ingår ramjustering för internhyra mellan teknik- och servicenämnden, FFU och barn- och ungdomsnämnden, gymnasiet, med tia 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2) 7. anta kosttaxa att gälla från och med (bilaga 3) 8. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 4) 9. anta industriavtal enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , 372 (bilaga 5) 10. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 26863,6 tia Utdragsbestyrkning

10 Protokolljusterare Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och ungdomsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,7 tia. 11b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 12. socialnämndens driftbudget för år 2011 skall vara tkr 13. omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,4 tia 13a. Yrkanden Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska ökas med 1,1 miljoner kronor till ,4 tkr. Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,4 tkr. Bb. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 14. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att gälla från och med (bilaga 6) 15. anta taxa och tillämpnings anvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 7) 16. miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 2964 tkr ) /_ J l../ ~ Utdragsbestyrkning

11 Protokolljusterare vesteringar skall finansieras med egna medel till 70 %, undantaget år 2011 och 2012 (punkt 2). 17b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 18. för år 2011 fastställa verksamhetsmål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 46 räddningstjänst s 48 Teknik- och servicenämnd s 59 Kultur- och fritidsnämnd s 70 Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd s 84 s 90 s 96 s fastställa investeringsbudget för år 2011 enligt budget sid såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhern AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 rnn1a, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 21. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 22. för budgetåret 2011 fastställa totallåneram för kommunlconcernen till 855 mnkr (bilaga 8) Utdragsbestyrkning

12 Protokolljusterare 26. för perioden år anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt budget sid. 18 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun år Protokollsanteckning En protokollsanteckning upprättad av socialdemokraterna och vänsterpartiet bifogas protokollet (bilaga 9). Propositionsordning 11. barn- och ungdomsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 13. omsorgsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henriks sons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 17. finansiella mål: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. / j, l /~ Utdragsbestyrkning

13 Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. 13. I voteringen avges röster enligt nedanstående uppställning: Tomas Peterson (m) ja J an Hemilesson (s) nej Krister Torenfålt (c) Ja Kerstin Andersson (c) ja Eva Berglund (s) nej Helen Nilsson (s) nej Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

14 Protokolljusterare Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Sammanfattning Under året har budget 2011 för Vimmerby kommun beretts under flera sammanträden. Fullmäktige fastställde budgetramarna för år 2011 vid sammanträde KF 168, , till 669,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för år 2011 fastställdes vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 342, , till 40 miljoner kronor. Budget 20 Il för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 379, , förelåg förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Det vid detta sammanträde framställda förslaget utgj orde underlag för MBL-förhandling. MBL-förhandling ägde rum Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 412, , kompletterades det förslag som tidigare behandlats. Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Ekonomichef Staffan Leijon och budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson redogör för budgetförslaget. Ärendet diskuteras. Utdragsbestyrkning

15 Protokolljusterare (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning Bilagor.

16 Ej i lager ZSO Papper utöver standardsoroment tas hem på beställning A4 Färgat 0,87 kr l,szkr 0,36 kr A4 Firgat 1,01 kr 1,67 kr 0,49 kr A4 färgat 1,14 kr 1,79 kr 0,46 kr A3 Vitt 1,07 kr Z,OSkr 0,09 kr A3' Vitt 1,40 kr Z,38 kr 0,42 kr A3 Vitt 0,00 kr 0,00 kr l,olkr A3 2,21 kr 3,19 kr l,23k.r A3 Vitt 2,79 kr 3,77 kr 1,61 kr A3 Vitt 4,00 kr 4,97 kr 3,02 kr Pris per styck inklusive papper /~ ti4

17 Vitt ~.D1BJlp.wi~p.!tl~1~t\~t~~~i;~M-~ 1~~g~\~f~%~~d.~1~~:~~~f*~f.{}1~~~Y:;~~~~1~:~!(1t;i.~~f~~{i~~f~!~~W~~lmf~~ii~~~f~rn~Jt~~~~~~1~$~~~}tt~~~~?~~;~~~t4$~~~~1ft*})J;t~1~~1:g&~~f!&~~~ 2.97 X 420 A3 Vitt 25,00 kr 20,00 '2.97 x 594 A31 Vitt 36,00 kr 2a/DD 420x594 A2 Vitt 50, x7do Vitt Vitt 594 x 841 Al 700 x 1000 Derlpm "97 x420 A3 Polyesterfilm 13/00kr 297x594- A31 Polyesterfilm 18,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 25,00 kr 17,00 kr Polyesterfilm 14,00 kr 500 x700 Polyesterfilm 34,001:::r 23,00 kr 594 x 841 Al PolyesterFilm 33,00 kr 'x1189 AD Polyesterfilm Polyesterfilm 68,00 kr 65,00 kr / 46,OO)::r \,J xlooo Perlpm 89,00 kr 60,00 kr '- 297 <420 A3 PDlyesterfilrn 16,00 kr 11,00 kr Z97 x594 A3l Polyeste:rfilm Z3,OOkr 16,00 kr 420x594 A2 Polyester Film 32,00 kr 22,00 kr Polyesterfilm 27,00 kr 19,00 kr 500 x700 Polyesterfilm JlS,OOkr 31,00 kr 594 X 841 Al Polyesterfilm 65,00 kr 44,00 kr 84lx1189 AD Polyesterfilm 129,00 kr 88,00 kr 700 xlooo Polyesterfilm 90,00 kr 62,00 kr Per Ipm Polyesterfilm 118,00 kr 80,00 kr

18 .."41<1189 AO Vitt 375,00 kr 273,00 kr 1000 Vitt 2:63,90 kr 191,OOl::r m vitt 343,00 kr 250,00 kr AZ 300 x700 Vitt 500,700 Vitt 90,00 kr 58,OOkr 594,841 Al Vitt 120,00 b- 82,00 kr 841'1189 AD Vitt 225,00 kr 164,00 kr 700,1000 Vitt 165,00 kr 115,00 kr Per Ipm vitt 210,00 kr 150,00 kr 297 x420 A3 Vitt 47,00 kr 35,00 kr 297,594 A31 Vitt 67,00 kr 49,OOl::r 4Z0x594 AZ Vitt 94,OOl:r 69,00 kr 300x700 Vitt 79,OOl:r 58,OOl::r SOOx700 Vitt 132,00 kr 96,00 kr 594,841 Al Vitt 188,00 kr 137,OOl::r AD Vitt ,00 kr _I'~ x841 Al Vitt 64,00 kr 46,00 kr 841,1189 AO Vitt 127,00 kr 92,00 kr 7DOxlOOO Vitt 89,00 kr 65,00 kr Perlpm Vitt 116,00 kr 84,00 kr

19 Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Oubbelsldlg Kl" bbelsidig Matt uubbelsidig Matt Dubbelsidfg Matt A4 A4 A4 A4 A4 M 75 mic:ron 0,95 kr 150 mitron 1,90 kr 250 micron 2,90 kr, 75micron 1,40 kr \ 150 rnteran 2,15 kr 2S0rnic.ron 2,85 kr Enkelsldig Klar Enkelshlig KI.,r Enl:elsldig Klar Enkelsldig Matt Enkelsidig Matt E~kels1dig Ma:tt A3 A3 A3 A3 Al Al 38micron 2,05 kr 75 tnlcron 3,20 kr 125 mitron 4,50 kr 38 mitran 2,60 kr 75 mitran 3,50 kr 125 mitron 4,401:r Dubbelsidig Klar Dubbelsiaig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbe1sidig Matt Dubbelsidig ~att A3 A3 A3 A3 A3 A3 75 mlcron 1,65 kr 150 mitren 3,20 kr 250micton 5,00 kr 7S mitron 2(45 kr 150 mitton 3,65 kr ZSO micton.4,85 kr Z97,594 4Z0,594 1x700 ~Ox ,, xl189 70oxlOOO Perlpm A31 Aa Al AO ,00 kr ,00 kr ,00 kr ( ,00 kr '- "150 48,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr rufi.jjmpg.~~~~~,,~%r?-~jxr.p.j~:~:f~~1~~~t-t~~j&;m5.i~1.~e~i~~~~~~~~:f~1~~t~~~j~~~~j~;s~~~~1~~~~~~~t~~~~}i.i1g~~~"fi~~~~~~~~*~~fit~~~1{~~~~~~0~t~~r& Sadelhäftning upp tjli cil120 sidor Maskinell häftning/broschyr 0,20 kr Manuellt arbete J per "perlod exklusive häft *hriod=s minuter Per påbörjad *perlod 20,00 kr *Period"S minuter ~t3lq~miimrglf~~~~~~littf~}.~~~~~f~h~~~th~zk4i1~1~fl~jl~~1;l~~~[~~~~~~.~~~~t~~~1f~~{~{~~~i~11~jf}~~{'~wf~~~i~~~~;~~1-~]~~1~fj~~~~~~~&.w!~~r~~~k'}~;'~l{}~:?~~j1i~~.;.~~~~~~~~~~lf~ Per block 3,00 kr Kapacitet,3 115 A4 sidor Limbundna färdiga häftenlböcker. per st Fram och/eller baksida av plast. A4, per st Kartongbaksida, A4 6pOkr 3,00 kr Inläsning i skanner påsiktsoriginal, per st Digital fotograrering, per timma (minldeblteringl timma) 0,00 kr 0,00 kr

20 154 x 216 Z16 x x x4Z6 303 x4z6 Reseryot/on för eyentue/lo prl4usterln!1or som påyerj.-os oy omyörldsfoitorer M A4 M A4 M A4 M A4 M A4 A3 Al Al A3 A3 Al AJ Al A4 Al , Klarblå Aprikos SlamrDsa Aftonrosa Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul Svavelgul Aprikos Blomrosa AftonrosiI. Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul O,221:.r 109,90 kr ,90 kr ,36 kr 160,60 ler ,36 kr 180,60 kr ,36 b- 160,60 kr ,361:.r 180,60 ler ,36 b- 180,60 kr O,361:r 180,60 kr ,361:.r 180,60 kr ,36 b- 180,60 kr 80 0,46 kr 229,00 kr '461:.r 229,00 kr ,461:r 229,00 kr ,46 b- 229,00 kr ,46 kr 229,00 ler ,46 kr 229,00 kr ,46 kr ZZ9,OO kr ,70 kr 100 7Z0,OOlcr 7,ZOlcr ,00 b- 9,70 kr

21 160 Ej I lager BO 130 Ej I lager 160 Ej I lager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 2,39 kr 3,49 kr 1,69 kr 2,79 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,21 kr 1,94 kr 1,53 kr 2,26 kr 2,01 kr 2,74 kr 2,67 kr 3,40 kr 2,00 kr 3,10 kr 1,49 kr 2,59 kr 2,66 kr 3,76 kr 3,39 kr 4,49 kr 4,89 kr 5,99 kr

22 160 Ej i lager BO 130 Ej I lager 160 Ej nager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 3,36 kr 5,43 kr 2,67 kr 4,74 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr O,OO,kr 2,19 kr 3,56 kr 2,69 kr 4,06 kr 3,38 kr 4,75 kr 2,46 kr 4,5'4 kr 3,63 kr 5,70 kr 4,36 kr 6,43 kr 5,86 kr 7,94 kr

23 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x xli x x x x x x 1000 Perlpm A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AG Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt 47,00 kr 39,00 kr 67,00 kr 54,00 kr 94,00 kr 77,00 kr 79,00 kr 65,00 kr 132,00 kr 107,00 kr 188,00 kr 153,00 kr 375,00 kr 306,00 kr 263,00 kr 214,00 kr 343,00 kr 280,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,OOkr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,00 kr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr

24 297 x420 A3 Poiyesterfilm 43,00 kr 36,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 60,00 kr 51,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 85,00 kr 72,00 kr 300 x700 PolyesterfUm 72,00 kr 60,00 kr 500x700 PolyesterfUm 119,00 kr 100,00 kr 594x841 Al PolyesterfUm 170,00 kr 143,00 kr 841x 1189 AO PolyesterfUm 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 238,00 kr 200,00 kr Perlpm Polyesterfilm 311,00 kr 261,00 kr 297 x420 A3 Polyesterfilm 55,00 kr 47,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 7B,00kr 66,00 kr 420x594 A2 PolyesterfUm 110,00 kr 93,00 kr 300x700 Polyesterfilm 93,00 kr 78,00 kr 500x700 Polyesterfilm 154,00 kr 130,00 kr 594x841 Al Polyesterfilm 220,00 kr 185,00 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 440,00 kr 370,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 308,00 kr 259,00 kr Perlpm PalyesterfUm 403,00 kr 339,00 kr A31 66jOO kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr 500x700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841 x 1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700xlOOO Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr SOOx700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841x1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700x 1000 Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr

25 500x x x x 1000 Perlpm Enkelsidlg Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidlg Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt vitt A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2U2,00 kr 166,00 kr 336,00 kr 276,OUkr 480,00 kr 393,00 kr 960,00 kr 787,00 kr 672,00 kr 551,00 kr 879,00 kr 720,00 kr 38micron 4,15 kr 75 micron 4,55 kr 125mlcron 4,95 kr 75 mlcron 4,40 kr 150mlcron 8,75 kr 25Omlcron 13,25 kr 75mlcron 5,00 kr 150 mitron 9,10 kr 25Omlcron 13,15 kr 3Bmlcron 9,05 kr 75micron 10,30 kr 125micron 11,70 kr 38mlcron 9,70 kr 75mlcron 10,70 kr 125micron 11,60 kr 75 mlcron 7,55 kr 150mlcron 15,00 kr 25Omlcron 22,70 kr 75 mlcron 8,50 kr 15Omlcron 15;6.0 kr 250micron 22,55 kr

26 104cm bredd CS V2, Vänsterställt fönsterkuvert 1;5 H2, Högerställt fönsterkuvert TKR TKR 1,53 kr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert C4, H2 Högerställt fönsterkuvert TKR 1,98 kr TKR 1,98 kr 64 Sade I häftning upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar Manuellt arbete, *per period exklusive höft *Period=5 minuter 0,25 kr 25,00 kr Per påbörjad *period *Perlod=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor Limbundna färdiga häften/böcker. per st Fram- ochleller baksida av plast, M, per st Kartongbaksida, M 12,50 kr 3,75 kr 3,75 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvärldsfaktorer ,00 kr 1,70 kr 2,15 kr 2,15 kr

27 160 Ej i lager Ej i lager 160 Ej i lager )0 250 A3 Vitt 0,00 kr A3 Färgat 1,32 kr A3 Färgat 0;00 kr A3 Färgat 0,00 kr A4 Vitt 0,96 kr A4 Vitt 1,27 kr A4 Vitt 1,76 kr A4 Vitt 2,42 kr Vitt 1,12 kr A3 Vitt 2,28 kr A3 Vitt 3,01 kr A3 Vitt 4,52 kr 0,00 kr 2,06 kr 0,.00 kr 0,00 kr 1,45 kr 1,77 kr 2,25 kr 2,91 kr 1,B6 kr 3,02 kr 3,75 kr 5,26 kr

28 160 A4 Vitt 1,85 kr 2,92 kr 200 A4 Vitt 2,33 kr 3,40 kr 250 A3 Vitt 1,98 kr 3,58 kr 160 A3 Vitt 3,15 kr 4,75 kr 200 A3 Vitt 3,88 kr 5,48 kr 250 A3 Vitt 5,38 kr 6,98 kr

29 300x7DO Vitt 62,50 kr 51,25 kr 5,00 x700 Vitt 103,75 kr 85,00 kr 594x841 Al Vitt 148,75 kr 121,25 kr 841 x 1189 AD Vitt 2"6,25 kr 241,25 kr 700x1000 Vitt 207,50 kr 168,75 kr Per Ipm Vitt 271,25 kr 221,25 kr!~~q9iri!qtq p~ä:p:eri$.iif.itji;lm~tt)ii.tf~'i!{&5i~j.~~~tf~*4';rf.l&'~~1~~gi~~~i~fr{:aifi~{~i~!f(;:j:\':l~i~:!~~~{t;;hg~$jli,ijf~&'zj~i!.~~~i\:t;;t,~ljix~i~ffi;t4,* 9?:'it%;~~~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x 594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420 x 594 A2 Vitt 85,00 kr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x841 Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1189 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr J):I1tQmRfiplQR::Yif~r4J!Q ~r(plrn15:th~fr.~~~!0!~i~l~glhj'f~~~l~i~~~ftiikt~t:~0},~foi'wa~wf~1'~~}t~f~~~~e~rg%:!fj:t'~~;t;i~~i.$.xaffi~itj']g1f~w~f{i~~1~;~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420xS94 A2 Vitt 8S,OOkr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x84l Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1l89 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xlDOO Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr

30 300 x700 Polyesterfilm 57,50 kr 47,50 kr 500x 700 Polyesterfilm 95,00 kr 78,75 kr 594x 841 Al PolyesterFilm 135,00 kr 112,50 kr 841 x 1189 AO P.olyesterfilm 268,75 kr 225,00 kr 700x 1000 PolyesterFilm 188,75 kr 157,50 kr Perlpm PolyesterFilm 246,25 kr 206,25 kr fjfirj~ffilro:':z~&uu;:rqii:1<i~r~~~~ i~~f~ll{f~~~~;'~;f~l~i~~ff;~~~?~:]t~~~~;~r41~i~~~~~1[1~~~~{~r~i~~]=t?&~1~~f~~~~~}:g;$~;;~~~1f.~mm.~~i~~~~~~y~ ~1:~~r~-:t~~ 210 x 297 A4 Polyesterfilm 22,50 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Polyesterfilm 43,75 kr 37,50 kr 297 x 594 A31 PolyesterFihn 61,25 kr 52,50 kr 420x 594 A2 Polyesterfilm 87,50 kr 73,75 kr 300 x 700 PDlyesterfilm 73,75 kr 62,50 kr 500 x700 Polyesterfilm 122,50 kr 102,50 kr 594 x 841 Al Polyesterfilm 173,75 kr 146,25 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 347,50 kr 292,50 kr 700x 1000 Polyesterfilm 243,75 kr 205,00 kr Perlpm Polyesterfilm 317,50 kr 267,50 kr wya~tif~~1~1~ufi$..e.mnma.ff!p~wj1.1jt;(}~ft;~~ 1;;i;~V~~~t~~1~E~~ilif~~~4w'ifi~~ f,~~~iilm~~~*~e~f,g~~~~~?:7k~,-~~i r~);vk'jff:~41~~\i1~5n~zttw, 210 x 297 A4 Vitt 20,00 kr 16,25 kr 297 x 420 A3 Vitt 38,75 kr 31,25 kr 297 x594 A31 Vitt 53,75 kr 45,00 kr 420x594 A2 Vitt 76,25 kr 62,50 kr 300x700 Vitt 63,75 kr 52,50 kr 500x700 Vitt 106,25 kr 87,50 kr 594x 841 Al Vitt 152,50 kr 125,00 kr 841x 1189 AD Vitt 248,75 kr Vitt 297 x594 Vitt 110,00 kr 420x594 A2 Vitt 190,00 kr 155,00 kr 300x 700 Vitt 160,00 kr 131,25 kr 500x700 Vitt 266,25 kr 217,50 kr 594x841 Al Vitt 378,75 kr 311,25 kr 841x1189 AO Vitt 758,75 kr 621,25 kr 700xl000 Vitt 531,25 kr 435,00 kr Perlpm vitt 693,75 kr 568,75 kr

31 297x x'S94 300x x x x x'1000 Perlpm Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidijj Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsldig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt A31 A2 Al AD Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt vitt M M M M M M M,M M M B A3 A3 A3 A3 B A3 A3 B B A3 A3 81,25 kr 66,25 kr 113,75 kr 93,75 kr 96,25 Kr 78,75 kr 160,00 kr 131,25 kr 221,50 kr 186,25 kr 455,00 kr 372,50 kr 318,75 kr 261,25 kr 416,25 kr 341,25 kr 125 mkron 3,81 kr 38 mkron 2,94 kr 75 mkron 3,38 kr 125 mkron 3,75 kr 75micron 3,19 kr 150 mkron 6,38 kr 250 mkron 9,63 kr 7S mkr.on 3,81 kr ls0micron 6,69 kr 250mkron 9,56 kr 38 mkron 6,25 kr 75 mieron 7,50 kr 125 m\eron 8,88 kr 38 m\eron 6,88 kr 75 mkron 7,88 kr 125 mkron 8,75 kr 75 mkron 5,50 kr 150 m\eron 10,88 kr 250 mkron 16,56 kr 75 mitran 6,50 kr 150 mitran 11,50 kr 250 mitran 16,38 kr

32 TKR 1,35 kr CS H2, Högerställt fönsterkuvert TKR 1,35 kr 1,Slkr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr C4, H2 HögerstäJlt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr m~ ~fläl~~~~tt!qli~t~i~!~~~t~~~~i~~w~~~~~i~~~&~i~~~j~få~?!~~~&~~~~~jittn~ti~:~~~t~~t~{irt1[~~~ i~~~t;1~~~~i~~~ff~~1~~ill~iji~~~~~r~~ 84 TKR 2,85 kr 3,01 kr 5adelhäftning-upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar 0,25 kr Manuellt arbete, 'per period exklusive häft 25,00 kr 'Period=5 minuter ~[qro!n.~mlmft4~$.fj.~a~i~~j~~~tjl~~1t#.~~~~~~~~~1~t~g~:~%ili:~~t~~~~~j~~if~~!~~~~~t~iftil~~w1~1.~~~~i "*~ly1i~~fo~~~~~e;i~iif.~j~~f~ Per påbörjad 'period 25,00 kr *Period=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor limbundna färdiga häften/böcker. per st 12,50 kr Fram- och/eller baksida av plast, M, per st 3,75 kr Kartongbaksida, M 3,75 kr Inläsning I skanner påsiktsoriginal, per st 62,50 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvörldsfaktorer

33 ProtokoJljusterare Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. " Sammanfattning Föreligger förslag till Renhållningstaxa Taxan innebär oförändrade avgifter inför Arbetsutskottet beslutade, 125, , att föreslå nämnden att i sin tur föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Renhållningstaxa Arbetsutskottets beslut, 125, Bilaga Teknik- och servicenämndens beslut expedieras till: Vimmerby Energi- och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige

34 Renhållningstaxa 2011 Förslag till renhållningstaxa 2011 har beslutats av styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB. Taxan innebär oförändrade avgifter inför Texten i taxan har uppdaterats så att den stämmer överens med den organisationsförändring som genomfördes 1 jan Vimmerby Energi & Miljö AB Kenneth Karlsson Styre Iseordföra n d e ~ Roger Carlsson VD Postadress Besöksadress VIMMERBY Förrådsgatan 2.tY ~ Telefon/Fax l/z' /( r/(~ Postg./Bankg. Org.nr.lwww e-post

35 Vimmerby kommun Beslutad av kommunfullmäktige ,

36 fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock.alltid fastighetsägaren. 4 Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn Taxans tillämplighet Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gällande hantering av hushållsavfall får renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften. 6 Uppehåll i hämtning och avgiftsbefrielse Villkor för detta finns beskrivet i Vimmerby kommuns renhållningsordning. 7 Hämtningsvägar Renhållningstaxan förutsätter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och sandade med en vägbredd på minst 1,2 meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby kommuns renhållningsordning 8 Behållare Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB. Kärl upp till 240 liter tillhör fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby Energi & Miljö försorg. Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl. 2. Avgifter 9 Indexreglering Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av kommunfullmäktige. 2

Gäller från och med 2015-01-01

Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF 199 Gäller från och med 2015-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. 2 Giltighetsområde

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-01

Gäller från och med 2016-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14, KF 303 Gäller från och med 2016-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2016-01-01 då tidigare renhållningstaxa antagen

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen 2016-01-02 Dnr 2016/13.730 CL Id 23006 1. Avgifter inom socialförvaltningen 2016 bistånd enligt SoL och insatser enligt HSL för äldre personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg 2017

Avgifter inom vård och omsorg 2017 1 (7) Avgifter inom vård och omsorg 2017 Taxa och tillämpningsanvisningar Hultsfreds kommun 1. Taxa Allmänt Socialtjänstlagen 8 kap, reglerar villkoren för kommunernas möjlighet till avgiftsuttag för hemtjänst

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Tillämpningsregler. Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom. Äldre- och Handikappomsorgen

Tillämpningsregler. Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom. Äldre- och Handikappomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen Upphandling IT-system 2013-10-21 Tillämpningsregler Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom Äldre- och Handikappomsorgen TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxor 1 (9) Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige -11-17 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 (9) Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och tills vidare.

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år 1 2 Innehåll Vem ska betala avgift? ---------------------------------------------------------------- 4 Hur beräknas avgiften? ---------------------------------------------------------------

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2012-03-06 40 Allmän information Avgiftsbestämmelserna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2017-10-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116 Gäller från 2015-10-01 Allmänt Avgiftsbestämmelser

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116, 2015-10-14, 139 Gäller från 2016-01-01

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun 2015-01-01 AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG Från och med den 1 juli 2002 gäller nya regler enligt Socialtjänstlagen för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer