L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U."

Transkript

1 Stadsarkitekt Bo Klaren Helen Nilsson (s) Peter Högberg (s) , Kjell Jonason (v) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Bo Stigstedt (s) Kl Kl Närvarande, ej beslutande ersättare Bo Stigstedt (s) Kl Övriga deltagare Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson VD ITSAM Alberto Necovski IT-strateg ITSAM Reine Hellqvist Risk- och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson Räddningschef Tommy Lindström Micael Glennfalk (m) enligt beslut KS 233 Kommunchef Carolina Leijonram Vik. kommunsekreterare Ewa Gunnarsson 282, Protokolljusterare Helen Nilsson Justeringens plats tid Vimmerby den 20 december 2010 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Protokolljusterare )% era e Svensson j, ' -: /. /'. ", f! f,.1 " i J r j t;/{{{ I 7J nliyf//v Helen Nilsson ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift _~.c::-~'_. L Ewa Gunnarsson Utdragsbestyrkning

2 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (s) att tillsammans med ordförande PerAke Svensson (c) justera dagens protokoll. Utdragsbestyrkning

3 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Staffan Leijon för finans- rapporten per Utdragsbestyrkning! /LZ

4 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Dm ID Statistik från Vimarhem AB rörande outhyrda lägenheter inom bolagets fastighetsbestånd per 20 l l. Dm 4/2010 ID Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner under 2010, kvmial3. Dm 4/20 l O ID Folkmängd och befolkningsförändringar för kommunen och dess församlingar under 2010, kvartal 3. Dm 4/2010 ID Redovisning av medel till extraordinära kostnader till strukturella insatser i samband med flyktingmottagandet under Dm ID Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Dm 232/201 o/~ 1'1 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheten Tobo 2:40 i Vimmerby kommun. Dm 348/2010/ 211 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om antagen detaljplan för fastigheterna Strutsen 7,8,9 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Dm 4/2010 ID Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om att Kalmar läns regionala miljömål finns kvar som imiktningsmål även då målåren har passerats, till dess nya regionala mål tas fram eller de avförs. Utdragsbestyrkning

5 Protokolljusterare Beslut om kungörelsedelgivning från Trafikverket om förändring till allmän väg av enskilda vägen 19468, Fagerdala till Hanåsa samt indragning från allmänt underhåll av del av väg 823, delen Y drefors till Hanåsa, Vimmerby kommun, Utdragsbestyrkning

6 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 7 december 2010, 284. Förteckning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde i enlighet med bestämmelserna om anmälan av delegationsbeslut: Arbetsutskottet KSAU KSAU Personalutskottet KSPU Utdragsbestyrkning

7 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av mark- och exploateringsavdelningens åtgärder rörande avtal i enlighet med nedanstående förtecknmg. Sammanfattning Vid sammanträdet KS 27, , antog kommunstyrelsen delegationsordning som anger att rätten att teckna avtal å Vimmerby kommuns vägnar avseende bland annat försäljning (upp till 300 tkr) eller köp av mark (upp till 200 tkr) samt uthyrning av fast egendom (upp till 5 ål') är delegerad till personal inom mark-och exploaterings avdelningen. Följ ande avtal har av mark- och exploateringsavdelningen ingåtts genom delegation: Dm 307/2010 Löpm Överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och Carola Eriksson avseende bostadsrätten till lägenhet m i bostadsrättsföreningen HSB Orren, Storgatan 7 i Vimmerby. Dm 402/2010 Löpm Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Dennis Larsen och Daniel Larsen avseende fastigheten Vimmerby Vagelhem 5 :20 i Gullringen. Utdragsbestyrkning

8 Protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information om kommunalförbundet ITSAM. Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde. Sammanfattning I Vimmerby kommun finns behov av ett nytt personal- och lönesystem. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 239, , fickkommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att arbeta vidare för möjligheten att ansluta Vimmerby kommun till ITSAM:s upphandling av nytt personal- och lönesystem. Med anledning av detta har representanter för kommunalförbundet ITSAM bjudits in för att informera om sin verksamhet. Vid dagens sammanträde deltar ITSAM:s VD Alberto Necovski och ITstrateg Reine Mellqvist, också från ITSAM. Alberto Necovski presenterar ITSAM där Kinda, Y dre, Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner är medlemmar. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet ITSAM:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden, och e-förvaltning. ITSAM har en prislista för samtliga tjänster som erbjuds föl' att kommunerna lätt ska kunna budgetera kostnaderna. ITSAM har tekniker i alla medlemskommuner för att säkerställa servicenivån. Samverkan mellan medlemskommunerna göl' att de kan dela den kompetens som finns inom många förvaltningar. ITSAM upphandlar exempelvis system som medlemskommunerna har behov av. ITSAM kommer att göra en upphandling angående personal- och lönesystem, och Vimmerby kommun hal' möjligheten att ansluta sig till denna. Till detta informationstillfålle var även förvaltnings chefer, IT-avdelningen och andra berörda och intresserade inbjudna. Utdragsbestyrkning

9 Protokolljusterare Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2011 skall vara 92903,9 tia 2. anta taxa inom media- och service, trycldcostnader från och med (bilaga 1) 3. kommunens revisorers driftbudget för år 2011 skall vara 810,7 tia 4. överförmyndarnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 1 358,4 tia, ingår ramökning med 120 tia, enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,7 tia, ingår ramjustering för internhyra mellan teknik- och servicenämnden, FFU och barn- och ungdomsnämnden, gymnasiet, med tia 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2) 7. anta kosttaxa att gälla från och med (bilaga 3) 8. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 4) 9. anta industriavtal enligt kommunstyrelsens arbetsutskott , 372 (bilaga 5) 10. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 26863,6 tia Utdragsbestyrkning

10 Protokolljusterare Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och ungdomsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,7 tia. 11b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 12. socialnämndens driftbudget för år 2011 skall vara tkr 13. omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 skall vara ,4 tia 13a. Yrkanden Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska ökas med 1,1 miljoner kronor till ,4 tkr. Tomas Peterson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att omsorgsnämndens driftbudget för år 2011 ska vara ,4 tkr. Bb. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 14. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att gälla från och med (bilaga 6) 15. anta taxa och tillämpnings anvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 7) 16. miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2011 skall vara 2964 tkr ) /_ J l../ ~ Utdragsbestyrkning

11 Protokolljusterare vesteringar skall finansieras med egna medel till 70 %, undantaget år 2011 och 2012 (punkt 2). 17b. Reservationer Jan Henriksson (s), Eva Berglund (s), Peter Högberg (s), Helen Nilsson (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 18. för år 2011 fastställa verksamhetsmål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 46 räddningstjänst s 48 Teknik- och servicenämnd s 59 Kultur- och fritidsnämnd s 70 Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd s 84 s 90 s 96 s fastställa investeringsbudget för år 2011 enligt budget sid såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhern AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 rnn1a, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 21. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 22. för budgetåret 2011 fastställa totallåneram för kommunlconcernen till 855 mnkr (bilaga 8) Utdragsbestyrkning

12 Protokolljusterare 26. för perioden år anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt budget sid. 18 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun år Protokollsanteckning En protokollsanteckning upprättad av socialdemokraterna och vänsterpartiet bifogas protokollet (bilaga 9). Propositionsordning 11. barn- och ungdomsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 13. omsorgsnämndens driftbudget: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henriks sons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. 17. finansiella mål: ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Petersons förslag, varvid votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar ja, den som bifaller Jan Henrikssons (s), Eva Berglunds (s), Peter Högbergs (s), Helen Nilssons (s) och Kjell Jonasons (v) förslag röstar nej. / j, l /~ Utdragsbestyrkning

13 Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. 13. I voteringen avges röster enligt nedanstående uppställning: Tomas Peterson (m) ja J an Hemilesson (s) nej Krister Torenfålt (c) Ja Kerstin Andersson (c) ja Eva Berglund (s) nej Helen Nilsson (s) nej Peter Högberg (s) nej Kjell Jonason (v) nej Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) Ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

14 Protokolljusterare Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja PerAke Svensson (c) ja Resultatet är sex ja-röster mot fem nej-röster. Kommunstyrelsen godkänner därför Tomas Petersons förslag. Sammanfattning Under året har budget 2011 för Vimmerby kommun beretts under flera sammanträden. Fullmäktige fastställde budgetramarna för år 2011 vid sammanträde KF 168, , till 669,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för år 2011 fastställdes vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 342, , till 40 miljoner kronor. Budget 20 Il för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 379, , förelåg förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Det vid detta sammanträde framställda förslaget utgj orde underlag för MBL-förhandling. MBL-förhandling ägde rum Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 412, , kompletterades det förslag som tidigare behandlats. Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag till drift- och investeringsbudget för Vimmerby kommun för verksamhetsåret Ekonomichef Staffan Leijon och budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson redogör för budgetförslaget. Ärendet diskuteras. Utdragsbestyrkning

15 Protokolljusterare (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning Bilagor.

16 Ej i lager ZSO Papper utöver standardsoroment tas hem på beställning A4 Färgat 0,87 kr l,szkr 0,36 kr A4 Firgat 1,01 kr 1,67 kr 0,49 kr A4 färgat 1,14 kr 1,79 kr 0,46 kr A3 Vitt 1,07 kr Z,OSkr 0,09 kr A3' Vitt 1,40 kr Z,38 kr 0,42 kr A3 Vitt 0,00 kr 0,00 kr l,olkr A3 2,21 kr 3,19 kr l,23k.r A3 Vitt 2,79 kr 3,77 kr 1,61 kr A3 Vitt 4,00 kr 4,97 kr 3,02 kr Pris per styck inklusive papper /~ ti4

17 Vitt ~.D1BJlp.wi~p.!tl~1~t\~t~~~i;~M-~ 1~~g~\~f~%~~d.~1~~:~~~f*~f.{}1~~~Y:;~~~~1~:~!(1t;i.~~f~~{i~~f~!~~W~~lmf~~ii~~~f~rn~Jt~~~~~~1~$~~~}tt~~~~?~~;~~~t4$~~~~1ft*})J;t~1~~1:g&~~f!&~~~ 2.97 X 420 A3 Vitt 25,00 kr 20,00 '2.97 x 594 A31 Vitt 36,00 kr 2a/DD 420x594 A2 Vitt 50, x7do Vitt Vitt 594 x 841 Al 700 x 1000 Derlpm "97 x420 A3 Polyesterfilm 13/00kr 297x594- A31 Polyesterfilm 18,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 25,00 kr 17,00 kr Polyesterfilm 14,00 kr 500 x700 Polyesterfilm 34,001:::r 23,00 kr 594 x 841 Al PolyesterFilm 33,00 kr 'x1189 AD Polyesterfilm Polyesterfilm 68,00 kr 65,00 kr / 46,OO)::r \,J xlooo Perlpm 89,00 kr 60,00 kr '- 297 <420 A3 PDlyesterfilrn 16,00 kr 11,00 kr Z97 x594 A3l Polyeste:rfilm Z3,OOkr 16,00 kr 420x594 A2 Polyester Film 32,00 kr 22,00 kr Polyesterfilm 27,00 kr 19,00 kr 500 x700 Polyesterfilm JlS,OOkr 31,00 kr 594 X 841 Al Polyesterfilm 65,00 kr 44,00 kr 84lx1189 AD Polyesterfilm 129,00 kr 88,00 kr 700 xlooo Polyesterfilm 90,00 kr 62,00 kr Per Ipm Polyesterfilm 118,00 kr 80,00 kr

18 .."41<1189 AO Vitt 375,00 kr 273,00 kr 1000 Vitt 2:63,90 kr 191,OOl::r m vitt 343,00 kr 250,00 kr AZ 300 x700 Vitt 500,700 Vitt 90,00 kr 58,OOkr 594,841 Al Vitt 120,00 b- 82,00 kr 841'1189 AD Vitt 225,00 kr 164,00 kr 700,1000 Vitt 165,00 kr 115,00 kr Per Ipm vitt 210,00 kr 150,00 kr 297 x420 A3 Vitt 47,00 kr 35,00 kr 297,594 A31 Vitt 67,00 kr 49,OOl::r 4Z0x594 AZ Vitt 94,OOl:r 69,00 kr 300x700 Vitt 79,OOl:r 58,OOl::r SOOx700 Vitt 132,00 kr 96,00 kr 594,841 Al Vitt 188,00 kr 137,OOl::r AD Vitt ,00 kr _I'~ x841 Al Vitt 64,00 kr 46,00 kr 841,1189 AO Vitt 127,00 kr 92,00 kr 7DOxlOOO Vitt 89,00 kr 65,00 kr Perlpm Vitt 116,00 kr 84,00 kr

19 Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Oubbelsldlg Kl" bbelsidig Matt uubbelsidig Matt Dubbelsidfg Matt A4 A4 A4 A4 A4 M 75 mic:ron 0,95 kr 150 mitron 1,90 kr 250 micron 2,90 kr, 75micron 1,40 kr \ 150 rnteran 2,15 kr 2S0rnic.ron 2,85 kr Enkelsldig Klar Enkelshlig KI.,r Enl:elsldig Klar Enkelsldig Matt Enkelsidig Matt E~kels1dig Ma:tt A3 A3 A3 A3 Al Al 38micron 2,05 kr 75 tnlcron 3,20 kr 125 mitron 4,50 kr 38 mitran 2,60 kr 75 mitran 3,50 kr 125 mitron 4,401:r Dubbelsidig Klar Dubbelsiaig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbe1sidig Matt Dubbelsidig ~att A3 A3 A3 A3 A3 A3 75 mlcron 1,65 kr 150 mitren 3,20 kr 250micton 5,00 kr 7S mitron 2(45 kr 150 mitton 3,65 kr ZSO micton.4,85 kr Z97,594 4Z0,594 1x700 ~Ox ,, xl189 70oxlOOO Perlpm A31 Aa Al AO ,00 kr ,00 kr ,00 kr ( ,00 kr '- "150 48,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr rufi.jjmpg.~~~~~,,~%r?-~jxr.p.j~:~:f~~1~~~t-t~~j&;m5.i~1.~e~i~~~~~~~~:f~1~~t~~~j~~~~j~;s~~~~1~~~~~~~t~~~~}i.i1g~~~"fi~~~~~~~~*~~fit~~~1{~~~~~~0~t~~r& Sadelhäftning upp tjli cil120 sidor Maskinell häftning/broschyr 0,20 kr Manuellt arbete J per "perlod exklusive häft *hriod=s minuter Per påbörjad *perlod 20,00 kr *Period"S minuter ~t3lq~miimrglf~~~~~~littf~}.~~~~~f~h~~~th~zk4i1~1~fl~jl~~1;l~~~[~~~~~~.~~~~t~~~1f~~{~{~~~i~11~jf}~~{'~wf~~~i~~~~;~~1-~]~~1~fj~~~~~~~&.w!~~r~~~k'}~;'~l{}~:?~~j1i~~.;.~~~~~~~~~~lf~ Per block 3,00 kr Kapacitet,3 115 A4 sidor Limbundna färdiga häftenlböcker. per st Fram och/eller baksida av plast. A4, per st Kartongbaksida, A4 6pOkr 3,00 kr Inläsning i skanner påsiktsoriginal, per st Digital fotograrering, per timma (minldeblteringl timma) 0,00 kr 0,00 kr

20 154 x 216 Z16 x x x4Z6 303 x4z6 Reseryot/on för eyentue/lo prl4usterln!1or som påyerj.-os oy omyörldsfoitorer M A4 M A4 M A4 M A4 M A4 A3 Al Al A3 A3 Al AJ Al A4 Al , Klarblå Aprikos SlamrDsa Aftonrosa Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul Svavelgul Aprikos Blomrosa AftonrosiI. Korallröd Orange Höstglöd Rapsgul O,221:.r 109,90 kr ,90 kr ,36 kr 160,60 ler ,36 kr 180,60 kr ,36 b- 160,60 kr ,361:.r 180,60 ler ,36 b- 180,60 kr O,361:r 180,60 kr ,361:.r 180,60 kr ,36 b- 180,60 kr 80 0,46 kr 229,00 kr '461:.r 229,00 kr ,461:r 229,00 kr ,46 b- 229,00 kr ,46 kr 229,00 ler ,46 kr 229,00 kr ,46 kr ZZ9,OO kr ,70 kr 100 7Z0,OOlcr 7,ZOlcr ,00 b- 9,70 kr

21 160 Ej I lager BO 130 Ej I lager 160 Ej I lager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 2,39 kr 3,49 kr 1,69 kr 2,79 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,21 kr 1,94 kr 1,53 kr 2,26 kr 2,01 kr 2,74 kr 2,67 kr 3,40 kr 2,00 kr 3,10 kr 1,49 kr 2,59 kr 2,66 kr 3,76 kr 3,39 kr 4,49 kr 4,89 kr 5,99 kr

22 160 Ej i lager BO 130 Ej I lager 160 Ej nager A3 Vitt A3 Färgat A3 Färgat A3 Färgat A4 Vitt A4 Vitt A4 Vitt A3 A3 Vitt A3 Vitt A3 Vitt 3,36 kr 5,43 kr 2,67 kr 4,74 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr O,OO,kr 2,19 kr 3,56 kr 2,69 kr 4,06 kr 3,38 kr 4,75 kr 2,46 kr 4,5'4 kr 3,63 kr 5,70 kr 4,36 kr 6,43 kr 5,86 kr 7,94 kr

23 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x x x x x x lx x 1000 Perlpm 297x xli x x x x x x 1000 Perlpm A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AG Vitt Vitt Vitt A3 Vitt A31 Vitt A2 Vitt Vitt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt Vitt 47,00 kr 39,00 kr 67,00 kr 54,00 kr 94,00 kr 77,00 kr 79,00 kr 65,00 kr 132,00 kr 107,00 kr 188,00 kr 153,00 kr 375,00 kr 306,00 kr 263,00 kr 214,00 kr 343,00 kr 280,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,OOkr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr 54,00 kr 45,00 kr 76,00 kr 64,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 9.1,00 kr 76,00 kr 151,00 kr 127,00 kr 215,00 kr 181,00 kr 431,00 kr 361,00 kr 302,00 kr 253,00 kr 394,00 kr 331,00 kr

24 297 x420 A3 Poiyesterfilm 43,00 kr 36,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 60,00 kr 51,00 kr 420x594 A2 Polyesterfilm 85,00 kr 72,00 kr 300 x700 PolyesterfUm 72,00 kr 60,00 kr 500x700 PolyesterfUm 119,00 kr 100,00 kr 594x841 Al PolyesterfUm 170,00 kr 143,00 kr 841x 1189 AO PolyesterfUm 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 238,00 kr 200,00 kr Perlpm Polyesterfilm 311,00 kr 261,00 kr 297 x420 A3 Polyesterfilm 55,00 kr 47,00 kr 297 x594 A31 Polyesterfilm 7B,00kr 66,00 kr 420x594 A2 PolyesterfUm 110,00 kr 93,00 kr 300x700 Polyesterfilm 93,00 kr 78,00 kr 500x700 Polyesterfilm 154,00 kr 130,00 kr 594x841 Al Polyesterfilm 220,00 kr 185,00 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 440,00 kr 370,00 kr 700xl000 Polyesterfilm 308,00 kr 259,00 kr Perlpm PalyesterfUm 403,00 kr 339,00 kr A31 66jOO kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr 500x700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841 x 1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700xlOOO Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr 420x594 A2 Vitt 96,00 kr 79,00 kr 300x700 Vitt 81,00 kr 67,00 kr SOOx700 Vitt 135,00 kr 111,00 kr 594x841 Al Vitt 192,00 kr 158,00 kr 841x1189 AO Vitt 384,00 kr 315,00 kr 700x 1000 Vitt 269,00 kr 221,00 kr Perlpm vitt 352,00 kr 288,00 kr

25 500x x x x 1000 Perlpm Enkelsidlg Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidlg Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Vitt Al Vitt AO Vitt Vitt vitt A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2U2,00 kr 166,00 kr 336,00 kr 276,OUkr 480,00 kr 393,00 kr 960,00 kr 787,00 kr 672,00 kr 551,00 kr 879,00 kr 720,00 kr 38micron 4,15 kr 75 micron 4,55 kr 125mlcron 4,95 kr 75 mlcron 4,40 kr 150mlcron 8,75 kr 25Omlcron 13,25 kr 75mlcron 5,00 kr 150 mitron 9,10 kr 25Omlcron 13,15 kr 3Bmlcron 9,05 kr 75micron 10,30 kr 125micron 11,70 kr 38mlcron 9,70 kr 75mlcron 10,70 kr 125micron 11,60 kr 75 mlcron 7,55 kr 150mlcron 15,00 kr 25Omlcron 22,70 kr 75 mlcron 8,50 kr 15Omlcron 15;6.0 kr 250micron 22,55 kr

26 104cm bredd CS V2, Vänsterställt fönsterkuvert 1;5 H2, Högerställt fönsterkuvert TKR TKR 1,53 kr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert C4, H2 Högerställt fönsterkuvert TKR 1,98 kr TKR 1,98 kr 64 Sade I häftning upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar Manuellt arbete, *per period exklusive höft *Period=5 minuter 0,25 kr 25,00 kr Per påbörjad *period *Perlod=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor Limbundna färdiga häften/böcker. per st Fram- ochleller baksida av plast, M, per st Kartongbaksida, M 12,50 kr 3,75 kr 3,75 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvärldsfaktorer ,00 kr 1,70 kr 2,15 kr 2,15 kr

27 160 Ej i lager Ej i lager 160 Ej i lager )0 250 A3 Vitt 0,00 kr A3 Färgat 1,32 kr A3 Färgat 0;00 kr A3 Färgat 0,00 kr A4 Vitt 0,96 kr A4 Vitt 1,27 kr A4 Vitt 1,76 kr A4 Vitt 2,42 kr Vitt 1,12 kr A3 Vitt 2,28 kr A3 Vitt 3,01 kr A3 Vitt 4,52 kr 0,00 kr 2,06 kr 0,.00 kr 0,00 kr 1,45 kr 1,77 kr 2,25 kr 2,91 kr 1,B6 kr 3,02 kr 3,75 kr 5,26 kr

28 160 A4 Vitt 1,85 kr 2,92 kr 200 A4 Vitt 2,33 kr 3,40 kr 250 A3 Vitt 1,98 kr 3,58 kr 160 A3 Vitt 3,15 kr 4,75 kr 200 A3 Vitt 3,88 kr 5,48 kr 250 A3 Vitt 5,38 kr 6,98 kr

29 300x7DO Vitt 62,50 kr 51,25 kr 5,00 x700 Vitt 103,75 kr 85,00 kr 594x841 Al Vitt 148,75 kr 121,25 kr 841 x 1189 AD Vitt 2"6,25 kr 241,25 kr 700x1000 Vitt 207,50 kr 168,75 kr Per Ipm Vitt 271,25 kr 221,25 kr!~~q9iri!qtq p~ä:p:eri$.iif.itji;lm~tt)ii.tf~'i!{&5i~j.~~~tf~*4';rf.l&'~~1~~gi~~~i~fr{:aifi~{~i~!f(;:j:\':l~i~:!~~~{t;;hg~$jli,ijf~&'zj~i!.~~~i\:t;;t,~ljix~i~ffi;t4,* 9?:'it%;~~~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x 594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420 x 594 A2 Vitt 85,00 kr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x841 Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1189 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xl000 Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr J):I1tQmRfiplQR::Yif~r4J!Q ~r(plrn15:th~fr.~~~!0!~i~l~glhj'f~~~l~i~~~ftiikt~t:~0},~foi'wa~wf~1'~~}t~f~~~~e~rg%:!fj:t'~~;t;i~~i.$.xaffi~itj']g1f~w~f{i~~1~;~ 210 x 297 A4 Vitt 21,25 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Vitt 42,50 kr 36,25 kr 297 x594 A31 Vitt 60,00 kr 51,25 kr 420xS94 A2 Vitt 8S,OOkr 71,25 kr 300 x700 Vitt 72,50 kr 60,00 kr 500 x700 Vitt 120,00 kr 100,00 kr 594x84l Al Vitt 170,00 kr 142,50 kr 841x1l89 AD Vitt 340,00 kr 285,00 kr 700xlDOO Vitt 238,75 kr 200,00 kr Perlpm Vitt 311,25 kr 261,25 kr

30 300 x700 Polyesterfilm 57,50 kr 47,50 kr 500x 700 Polyesterfilm 95,00 kr 78,75 kr 594x 841 Al PolyesterFilm 135,00 kr 112,50 kr 841 x 1189 AO P.olyesterfilm 268,75 kr 225,00 kr 700x 1000 PolyesterFilm 188,75 kr 157,50 kr Perlpm PolyesterFilm 246,25 kr 206,25 kr fjfirj~ffilro:':z~&uu;:rqii:1<i~r~~~~ i~~f~ll{f~~~~;'~;f~l~i~~ff;~~~?~:]t~~~~;~r41~i~~~~~1[1~~~~{~r~i~~]=t?&~1~~f~~~~~}:g;$~;;~~~1f.~mm.~~i~~~~~~y~ ~1:~~r~-:t~~ 210 x 297 A4 Polyesterfilm 22,50 kr 18,75 kr 297 x 420 A3 Polyesterfilm 43,75 kr 37,50 kr 297 x 594 A31 PolyesterFihn 61,25 kr 52,50 kr 420x 594 A2 Polyesterfilm 87,50 kr 73,75 kr 300 x 700 PDlyesterfilm 73,75 kr 62,50 kr 500 x700 Polyesterfilm 122,50 kr 102,50 kr 594 x 841 Al Polyesterfilm 173,75 kr 146,25 kr 841 x 1189 AO Polyesterfilm 347,50 kr 292,50 kr 700x 1000 Polyesterfilm 243,75 kr 205,00 kr Perlpm Polyesterfilm 317,50 kr 267,50 kr wya~tif~~1~1~ufi$..e.mnma.ff!p~wj1.1jt;(}~ft;~~ 1;;i;~V~~~t~~1~E~~ilif~~~4w'ifi~~ f,~~~iilm~~~*~e~f,g~~~~~?:7k~,-~~i r~);vk'jff:~41~~\i1~5n~zttw, 210 x 297 A4 Vitt 20,00 kr 16,25 kr 297 x 420 A3 Vitt 38,75 kr 31,25 kr 297 x594 A31 Vitt 53,75 kr 45,00 kr 420x594 A2 Vitt 76,25 kr 62,50 kr 300x700 Vitt 63,75 kr 52,50 kr 500x700 Vitt 106,25 kr 87,50 kr 594x 841 Al Vitt 152,50 kr 125,00 kr 841x 1189 AD Vitt 248,75 kr Vitt 297 x594 Vitt 110,00 kr 420x594 A2 Vitt 190,00 kr 155,00 kr 300x 700 Vitt 160,00 kr 131,25 kr 500x700 Vitt 266,25 kr 217,50 kr 594x841 Al Vitt 378,75 kr 311,25 kr 841x1189 AO Vitt 758,75 kr 621,25 kr 700xl000 Vitt 531,25 kr 435,00 kr Perlpm vitt 693,75 kr 568,75 kr

31 297x x'S94 300x x x x x'1000 Perlpm Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Enkelsidijj Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Klar Enkelsidig Matt Enkelsidig Matt Enkelsldig Matt Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Klar Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt Dubbelsidig Matt A31 A2 Al AD Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt vitt M M M M M M M,M M M B A3 A3 A3 A3 B A3 A3 B B A3 A3 81,25 kr 66,25 kr 113,75 kr 93,75 kr 96,25 Kr 78,75 kr 160,00 kr 131,25 kr 221,50 kr 186,25 kr 455,00 kr 372,50 kr 318,75 kr 261,25 kr 416,25 kr 341,25 kr 125 mkron 3,81 kr 38 mkron 2,94 kr 75 mkron 3,38 kr 125 mkron 3,75 kr 75micron 3,19 kr 150 mkron 6,38 kr 250 mkron 9,63 kr 7S mkr.on 3,81 kr ls0micron 6,69 kr 250mkron 9,56 kr 38 mkron 6,25 kr 75 mieron 7,50 kr 125 m\eron 8,88 kr 38 m\eron 6,88 kr 75 mkron 7,88 kr 125 mkron 8,75 kr 75 mkron 5,50 kr 150 m\eron 10,88 kr 250 mkron 16,56 kr 75 mitran 6,50 kr 150 mitran 11,50 kr 250 mitran 16,38 kr

32 TKR 1,35 kr CS H2, Högerställt fönsterkuvert TKR 1,35 kr 1,Slkr C4 V2, Vänterställt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr C4, H2 HögerstäJlt fönsterkuvert TKR 1,80 kr 1,96 kr m~ ~fläl~~~~tt!qli~t~i~!~~~t~~~~i~~w~~~~~i~~~&~i~~~j~få~?!~~~&~~~~~jittn~ti~:~~~t~~t~{irt1[~~~ i~~~t;1~~~~i~~~ff~~1~~ill~iji~~~~~r~~ 84 TKR 2,85 kr 3,01 kr 5adelhäftning-upp till ca 120 sidor Maskinell häftning/broschyr 2 nitar 0,25 kr Manuellt arbete, 'per period exklusive häft 25,00 kr 'Period=5 minuter ~[qro!n.~mlmft4~$.fj.~a~i~~j~~~tjl~~1t#.~~~~~~~~~1~t~g~:~%ili:~~t~~~~~j~~if~~!~~~~~t~iftil~~w1~1.~~~~i "*~ly1i~~fo~~~~~e;i~iif.~j~~f~ Per påbörjad 'period 25,00 kr *Period=5 minuter Kapacitet,3-115 M-sidor limbundna färdiga häften/böcker. per st 12,50 kr Fram- och/eller baksida av plast, M, per st 3,75 kr Kartongbaksida, M 3,75 kr Inläsning I skanner påsiktsoriginal, per st 62,50 kr Reservation för eventuella prisjusteringar som påverkas av omvörldsfaktorer

33 ProtokoJljusterare Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. " Sammanfattning Föreligger förslag till Renhållningstaxa Taxan innebär oförändrade avgifter inför Arbetsutskottet beslutade, 125, , att föreslå nämnden att i sin tur föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Renhållningstaxa Arbetsutskottets beslut, 125, Bilaga Teknik- och servicenämndens beslut expedieras till: Vimmerby Energi- och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige

34 Renhållningstaxa 2011 Förslag till renhållningstaxa 2011 har beslutats av styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB. Taxan innebär oförändrade avgifter inför Texten i taxan har uppdaterats så att den stämmer överens med den organisationsförändring som genomfördes 1 jan Vimmerby Energi & Miljö AB Kenneth Karlsson Styre Iseordföra n d e ~ Roger Carlsson VD Postadress Besöksadress VIMMERBY Förrådsgatan 2.tY ~ Telefon/Fax l/z' /( r/(~ Postg./Bankg. Org.nr.lwww e-post

35 Vimmerby kommun Beslutad av kommunfullmäktige ,

36 fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock.alltid fastighetsägaren. 4 Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn Taxans tillämplighet Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gällande hantering av hushållsavfall får renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften. 6 Uppehåll i hämtning och avgiftsbefrielse Villkor för detta finns beskrivet i Vimmerby kommuns renhållningsordning. 7 Hämtningsvägar Renhållningstaxan förutsätter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och sandade med en vägbredd på minst 1,2 meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby kommuns renhållningsordning 8 Behållare Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB. Kärl upp till 240 liter tillhör fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby Energi & Miljö försorg. Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl. 2. Avgifter 9 Indexreglering Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av kommunfullmäktige. 2

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2012-03-06 40 Allmän information Avgiftsbestämmelserna

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vägledning för avgiftshandläggning inom äldre och funktionsnedsättning.

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vägledning för avgiftshandläggning inom äldre och funktionsnedsättning. RIKTLINJE Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Dokumentets syfte Vägledning för avgiftshandläggning inom äldre och funktionsnedsättning. Dokumentet gäller för Handläggare på enheterna

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011 Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2010-12-13 I Karlskrona kommun tillämpas ett

Läs mer

Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014)

Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014) Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014) 2011-11-16 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2011 s. 3-5 Tillämpningsanvisningar s. 6-10

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Foto: Mats Kockum Antaget av äldrenämnden 2014-12-17 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2015-02-05 M. Bergqvist I

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-12 FALKENBERG 121 Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 1 Kommunens taxa 2 Högkostnadsskydd 2 Förbehållsbelopp

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015 Avgifter vård och omsorg Gäller från 1 januari 2015 Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Äldreomsorg Avgiftsunderlag När den enskildes avgifter bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer