Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81"

Transkript

1 Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

2

3 Att alltid göra och tänka det olika Siri Derkert i 1900-talet red. Mats Rohdin och annika öhrner kungliga biblioteket stockholm 2011

4 Projekt Arkiv Derkert har genomförts med forskningsmedel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Kungliga biblioteket, Stockholm National Library of Sweden Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis Respektive rättighetsinnehavare och Kungliga biblioteket 2011 Siri Derkert/BUS Redaktion: Mats Rohdin och Annika Öhrner Repro: Kungliga biblioteket, om inget annat anges Omslag: Peter Ragnarsson Omslagsillustration: Anna Riwkin, Moderna Museet Grafisk form: Ulf Jacobsen Satt med Swift Neue LT Pro och Frutiger Produktion: Ulf Jacobsen och Peter Ragnarsson Tryck: Livonia Print, Lettland 2011 issn isbn

5 innehåll 7 förord 9 ett konstnärsarkiv annika öhrner 27 siris hemligheter Genushistoriska perspektiv på döljande och öppenhet helena bergman 59 rollspel Mode som självframställning och experiment under Siri Derkerts 1910-tal andrea kollnitz 93 det är underligt att man är i afrika Siri Derkerts vistelse i Algeriet 1914 åsa bharathi larsson 135 med säkerhetspolisen hack i häl Siri Derkerts samhällsvetenskapliga studier och politiska engagemang i freds- och kvinnorörelsen martin gustavsson

6 183 personligt och politiskt Om Siri Derkerts offentliga konst och modernitetens rum jessica sjöholm skrubbe 225 konst, politik och klotter Siri Derkert och Östermalmstorgs tunnelbanestation i mediearkiven mats rohdin 277 oh mina systrar var är ni Siri Derkert som ikon i 70-talets nya kvinnorörelse ebba witt-brattström 303 författarna

7 För0rd Kungliga bibliotekets handskriftssamling omfattar material från närmare 2000 år. Äldst är en papyrus från 300-talet och via latinska, fornsvenska och isländska handskrifter kommer vi fram till våra dagars personarkiv, dvs. en persons efterlämnade material brev, dagböcker, tidningsklipp, anteckningar, fotografier, handlingar och dokument av olika slag som speglar en människas liv. De senaste hundra åren är det personarkiv och brevsamlingar som har dominerat handskriftsförvärvet och det är främst svenska författare, vetenskapsidkare, konstnärer och kulturpersonligheter som representeras i samlingarna. Ett personarkiv är både ett personligt dokument och ett tidsdokument; det speglar såväl individuella levnadsöden som tidsandan, och med hjälp av arkivet kan ny kunskap formuleras. På KB arbetar vi därför aktivt med förvärvet. Vi kontaktar donatorer, söker upp arkiven, samlar in dem, ordnar och förtecknar, gör dem sökbara och därmed tillgängliga för forskare. Arkiven katalogiseras i den nationella basen Ediffah, tillgänglig för alla via nätet Siri Derkerts arkiv donerades tillsammans med Carlo Derkerts arkiv till Kungliga biblioteket 2009 av Carlo Derkerts barn Jacob, Johanna, Sebastian och Tora. Arkivet är rikt. Det innehåller brev, manuskript, anteckningar, resedagböcker, biographica, material om bl.a. Fogelstad, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Konstnärernas Riksorganisation, pressklipp och fotografier. Därtill kommer ljudupptagningar och annat AV-material, som omhändertas av bibliotekets avdelning för audiovisuella medier. Med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond har KB under år 2010 kunnat ordna och förteckna arkiven, digitalisera en stor mängd fotografier samt katalogisera och digitalisera AV-materialet. Vi säkerställer arkiven, informerar om dem och gör dem tillgängliga för forskning. Arkivförteckningarna är på plats i Ediffah och detaljerad information om AV-medierna finns i Svensk Mediedatabas. förord 7

8 FD Annika Öhrner har varit forskningsansvarig projektledare för arbetet med arkiven. Annika Öhrner tog initiativ till samverkan och jag vill tacka för ett konstruktivt samarbete, som även medfört kontakter med andra forskare samt med Moderna Museet. Tack till FD Mats Rohdin vid KB:s forskningsavdelning, som i samarbete med Annika Öhrner planerade den konferens om Siri Derkert som genomfördes på KB i november De forskningsresultat som då presenterades får vi ta del av i föreliggande volym. Det är både givande och nödvändigt för KB att på olika sätt samverka med forskningssamhället. Projekt Arkiv Derkert har varit ett utmärkt sätt! Ingrid Svensson chef för enheten för handskrifter, kartor och bilder kungliga biblioteket

9 Ett konstnärsarkiv Annika Öhrner I Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet presenterar ett antal forskare resultaten av sina studier kring Siri Derkert, framförallt företagna utifrån hennes personarkiv som nyligen donerats till Kungliga biblioteket. Konstnären Siri Derkert föddes i Stockholm 1888 och studerade vid Caleb Althins målarskola och Konstakademien, innan hon i slutet av 1913 reste till Paris för att bland annat arbeta vid de fria akademierna där. Efter en vistelse i Algeriet i början av 1914, återkom hon till Paris. Hon reste hem vid krigsutbrottet men kom under den närmaste tiden att göra flera resor i Europa. Siri Derkert utvecklade under de här åren ett kubistiskt orienterat måleri och arbetade som modetecknare. Från tjugotalets början levde hon i Sverige, och under ett par decennier tecknade och målade hon människor, inte minst egna och andras barn. Först på 1940-talet kom hennes egentliga genombrott på konstscenen, samtidigt som hon började engagera sig politiskt, inte minst i frågor som rörde kvinnans rättigheter, freds- och miljöfrågor. Engagemanget kom också att reflekteras i hennes offentliga verk, som Kvinnopelaren på T- centralen (1958) och det monumentala verket Ristningar i naturbetong på Östermalmstorgs tunnelbanestation (1965). Hon fick parallellt allt större uppmärksamhet som konstnär, med en stor retrospektiv på Moderna Museet 1960 och deltagande vid Biennalen i Venedig 1962, som första svenska representant vid den nyöppnade Nordiska paviljongen. Hon före kom återkommande i den unga televisionen och andra medier och var vid sin död 1973 en välbekant kulturpersonlighet i Sverige. Vad sker när ett privat arkiv inträder i det offentliga? Forskningsprojektet Arkiv Derkert aktualiserar frågan genom att ta sin utgångspunkt i det faktum att två personarkiv, Siri Derkerts och Carlo Derkerts ( ), har kommit i offentlig ägo. De har ordnats och gjorts tillgängliga för forskning genom finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. ett konstnärsarkiv 9

10 Historien har ibland visat att offentlighetsgraden inte alltid behöver korrespondera med graden av tillgänglighet. Ett privat förvaltat arkiv är inte automatiskt skyddat från att utsättas för forskningsetiskt tveksam exponering. Vidare, det offentliga arkiv som digitaliseras och lagts ut på internet, blir tillgängligt för alla men kan dock löpa risken att förloras i ett medieöverflöd utan minne. Övertygelsen som det här projektet burits av är dock att ett arkiv genom att bli offentligt på ett helt annat sätt än det privata, blir en del av en gemensam diskurs. I de humanistiska och samhällsvetenskapliga fälten urskiljs ofta, för att teckna det grovt, två förhållningssätt. Å ena sidan återfinns en empirinära, materialorienterad forskning där personhistoria kan få en framträdande roll, å andra sidan en strukturellt inriktad historisk eller estetisk diskurs, som ofta vänt personarkiven ryggen. I det här projektet har istället arkivets fysiska objekt setts som avstampet för studier av vidare kontexter. Redaktörerna, Mats Rohdin och jag, har haft som utgångspunkt att Siri Derkerts liv och verk sträcker sig över nästan hela 1900-talet, en period med enorma kulturella och samhälleliga förändringar. Siri Derkert genomlevde inte bara ett århundrade med två världskrig, politiska konflikter, avgörande förändringar för kvinnors position och en tidigare oanad medieutveckling. Hon bidrog också till detta genom sin konst och sitt deltagande i det offentliga samtalet. Innan ett personarkiv utforskas måste det dock ordnas. Vad är egentligen ett personarkiv, var börjar det och var slutar det? Enkelt uttryckt skulle man kunna påstå, att utsträckningen av Siri Derkerts arkiv är väl utpekad av arkivförteckningen över den här aktuella donationen (KB acc. 2009/93), tillsammans med förteckningen över den första donation av hennes papper som gjordes till KB redan 1992 av Carlo Derkert (KB L 170). Den äldre donationen innehöll en mängd handlingar, brev, självbiografiska anteckningar och pressklipp. Den nya donationen, som tillsammans med Carlo Derkerts arkiv fyllde hela 45 flyttkartonger då de kom till KB i december 2009, innehöll ytterligare brev och anteckningar rörande Siri Derkert. Här fanns också material från andra medier; rull-, kassett- och VHS-band, filmer och framförallt ett omfattande annika öhrner 10

11 Den statliga utredningen Betänkande angående familjeliv och hemarbete (SOU 1947:46), med Siri Derkerts anteckningar i marginalen. KB acc. 2009/93: 7: 4: 4.

12 fotografiskt arkiv fotografier finns idag samlade i 117 volymer av arkivarien Karin Sterky som varit ansvarig för uppordnandet av Siri och Carlo Derkerts arkiv. Hälften av fotografierna visar konstnärliga verk, den andra hälften som har digitaliserats utgörs av bilder från fester, familjeliv, konstskolor, utställningar, vernissager och publika framträdanden. Den omfattande bearbetningen av bildarkivet har bibliotekarie Katinka Ahlbom varit ansvarig för. Parallellt pågick ett annat stort projekt, färdigställandet av Siri Derkerts retrospektiv vid Moderna Museet 28 maj 4 september Moderna Museet och Kungliga biblioteket har samarbetat kring seminarier och framtagning av nytt material, vilket påtagligt berikat såväl arkiv- som utställningsarbete. I den nya donationen finns åtskilliga anteckningar företagna av Siri Derkert själv, politiska och konstnärliga reflektioner, självbiografiska utkast, skisser till en kvinnornas konsthistoria och så vidare. Ett exempel är hennes kommentarer till den statliga utredningen Betänkande angående familjeliv och hemarbete (SOU 1947: 46). När utredningen offentliggjordes rasade Siri Derkert över hur lite den åstadkom av verklig förbättring av kvinnans position i samhället. Läsningen resulterade i en debattartikel. 1 Siri Derkerts exemplar av utredningen, det fysiska objektet med Siri Derkerts upprörda anteckningar i marginalen, finns nu i samlingen. Arkivmaterialet har stundtals varit motspänstigt med svårlästa handstilar och många odaterade och orubricerade anteckningar. Carlo och Siri Derkerts dokument överlappar ibland varandra vad gäller text och innehåll och går inte alltid att attribueras till endast en av dem. Arkivet rymmer också en del handlingar rörande personer i deras närhet: Siri Derkerts ungdomskärlek, den finlandssvenske konstnären Valle Rosenberg ( ), konstnären Bertil Lybeck ( ) som var Siri Derkerts make , samt Lybecks och hennes döttrar Liv ( ) och Sara ( ). Dokument kopplade till en rad föreningar och institutioner ingår också i arkivet, till exempel Fogelstads kvinnliga medborgarskola, Fredshögskolan, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Det egentliga arkivet kring Siri Derkerts person är dock ytter- annika öhrner 12

13 ligare något annat och mycket vidare. Handlingar om Siri Derkert finns, liksom det kommer att göra efter de flesta av oss, i olika offentliga arkiv och databaser, hos sociala myndigheter, i folkbokföringar och så vidare. Då Derkert var konstnär finns hennes arbete dessutom dokumenterat hos de institutioner som anordnande hennes utställningar. Moderna Museet, Skissernas museum och andra utställande konstinstitutioner har inte bara samlat hennes verk, de har också bevarat intressanta utställningshandlingar. Skissernas museum har exempelvis ett omfattande arkiv med handlingar kopplade till hennes offentliga arbeten, detta utöver det stora antal skisser museet äger. Under senare delen av sitt liv blev Siri Derkert i hög grad en offentlig person, något som skedde i takt med medieutvecklingen och televisionens genombrott i folkhemmet vid 1950-talets slut. Hon har efterlämnat spår i SVT:s och SR:s mediearkiv. Till detta kommer de filmer som ingick i hennes kvarlåtenskap, som till exempel Louise O Konors Folkens rop: En film om Siri Derkert från som nu donerats till KB. Ett annat intressant arkiv med sin egen delvis ogenomträngliga logik som har aktualiserats i projektet är Säkerhetspolisens i Riksarkivet. Det finns ingen bevarad personakt över Siri Derkert hos Säpo, men hon figurerar i annat material i arkivet, nämligen i akten över Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Siri Derkert var ordförande i förbundets Stockholmsavdelning under några år på 1950-talet. Martin Gustavsson fick tillstånd att studera detta material mot vissa förbehåll, bland annat att han inte fick publicera information om andra enskilda personer än Siri Derkert, inte nämna namn på anställda inom Säkerhetspolisen, inte avslöja uppgifter om arbetsmetoder eller källor, inklusive utländska underrättelse- och säkerhetsorgan. Materialet är rikt och gav trots förbehållen ny kunskap om Siri Derkerts politiska arbete. Ur arkivets historia Arkivet har under det sena 1900-talet fått en ny betydelse inom konsten, konstnärer har integrerat det i sina egna processer. Robert Rauschenbergs arkiv av insamlade reproduktioner och media bilder utgjorde med tiden den resonanslåda med vilken han tog sig ur måleriets ett konstnärsarkiv 13

14 Brev från Siri Derkert på Utö till Valle Rosenberg i Paris, 13/ John Perups samling, KB acc. 1980/123.

15 kris och gick vidare till grafiken och sina Combines och performances. 2 Andy Warhol började 1974 skapa slutna kapslar av efemära föremål, anteckningar, notiser, kvitton som han i slutet av varje månad stoppade ner i kartonger, förslutna och daterade. Med tiden såg han dem alltmer som konstverk i sig. De 600 kartonger han efterlämnade vid sin död, Andy Warhol Time Capsules (Andy Warhol Museum, Pittsburgh), överträffar i antal med råge de Siri Derkert efterlämnade. Gerhard Richter har i sin pågående serie Atlas monterat de bilder och dokument som varit utgångspunkter för hans verk, bland dem privata familjefotografier och tidningsurklipp, vilka kronologiskt dokumenterar hans konstnärliga arbete. Siri Derkerts arkivsamling med sin ursprungligen tämligen fritt hållna arkivstruktur talar till synes ett helt annat språk. Jag har inte heller funnit något exempel på tydliga återbruk av arkivdokument i hennes verk, även om hon likt flera kubister i ett tidigt och flera sena collage använder tidningsklipp. Hennes levnadsomständigheter, åtminstone före 1931 då hon som fyrtiotreåring fick sin första och sista fasta adress, var allt annat än optimala för att skapa och bevara ett personarkiv. Ändå står vi inför ett relativt väl sammanhållet arkiv, ett av de större person arkiven kopplade till en konstnär i hennes generation, vilket självklart inte är en tillfällighet. Den som sätter sig ner och börjar läsa dokumenten kan stundtals känna sig ganska förlorad i mängden av odaterade biografiska blad och idéanteckningar blad. Men någonstans mitt i det arbetet förnimmer man samlandets självreflexiva och självrealiserande handling. Siri Derkerts arkiv har en historia också från tiden efter hennes frånfälle. Rolf Söderbergs biografi Siri Derkert i Sveriges Allmänna Konstförenings publikationsserie från 1974 har länge varit standardverket om konstnären. I sin bok Mina konstnärsänkor och andra konstminnen (1999) berättar han: Jag kom aldrig Siri nära och när man bad mig skriva en bok om henne 1972 var jag tveksam. Men då började Carlo lyfta ner stora koffertar från Lillstugans vind. Ingenting tycktes under åren ha kastats, viktigt, känsligt, likgiltigt låg sida vid sida. Ett jättelikt ett konstnärsarkiv 15

16 Brev från Valle Rosenberg i Paris till Siri Derkert i Stockholm, 22/ KB L 170: 1.

17 sorteringsarbete förestod. Ur lästa sidor kunde man kanske vaska fram 10 citerbara, som i slutändan kunde fogas in i levnadssagan. Det blev allt tydligare att Siri förträngt de tidiga minnena, som varit så fyllda av förödmjukelser. 3 Den som vid läsningen av Söderbergs biografi ibland kanske beklagat frånvaron av noter och exakta referenser, kunde efter att själv ha lärt känna arkivet något istället häpna över författarens förmåga att extrahera fram väsentliga partier ur materialet, helt utan de digitala verktyg eller den arkivkompetens som forskarna i det här projektet har haft tillgång till. Ett annat spår i arkivet är den av Carlo Derkerts orkestrering. Varför finns i arkivet inte bara breven till Siri Derkert, exempelvis från de systrar hon stod nära och upprätthöll en kontinuerlig kontakt med, utan också breven från konstnären? Varför ingår här flera uppsättningar exempelvis av kamratbilder från 1910-talet, med påskrifter av olika handstilar på baksidan? Troligen för att Carlo, kanske i samband med tillkomsten av Söderbergs bok eller andra projekt, till arkivet samlade in Siri Derkerts brev till systrarna och akademikamraternas fotografier. Arkivprojektet vid KB reverserar denna akt och innebär kanske en form av återbördande. Carlo Derkerts konstruktion av Siri Derkert-bilden från 1950-talet fram till hans bortgång 1994, skulle för övrigt kunna ägnas ett forskningsprojekt i sig. Ytterligare en bonus i samband med donationen har varit att den omfattande brevsamlingen efter skulptören Ninnan Santesson, som länge legat förvarad i Siri Derkerts arkivaliska kvarlåtenskap av samma orsak som ovan, nu också den har donerats till KB av Santessons släktingar. 4 Ninnan Santesson skrev brev hem flera gånger i veckan under sina resor med eller utan kamraterna under 1910-talet, och breven utgör en unik källa till kunskap om unga konstnärers liv och tänkande vid den tiden. En följd av att arkiv kommer i offentlig ägo och blir ordnade, kan vara att berättelser och diskurser kring särskilt karismatiska personligheter och epoker utmanas, som detta projekt delvis har gjort vad gäller konstnärsbohemen i Paris före första världskriget. Arkiv kan i vissa fall således fungera som ett slags korrelat. Det går helt enkelt inte att påstå ett konstnärsarkiv 17

18 vad som helst, om det finns tillförlitliga dokument tillgängliga som ger en annan bild. Forskaren tvingas att triangulera och ompröva sina data. Ett alldeles särskilt mytomspunnet kapitel i Siri Derkerts liv är hennes kärlekshistoria med Valle Rosenberg återgiven ur de berättelser som hämtat näring i de ca 150 brev som han skrev till henne under perioden Rosenberg hade ett dramatiskt levnadsförlopp, levde i rörelse mellan olika platser i Europa och hade kontakter i det klassiska avantgardets Paris. Berättelsen omfattar deras kärlek, sonen Carlos födelse i Italien 1915, den påtvungna separationen dem emellan och Rosenbergs död i unga år i Borgå 1919, blott tjugoåtta år gammal. Breven från Valle Rosenberg till Siri Derkert har delvis varit tillgängliga för forskare även före dokumentens ankomst till KB 1992 delar av dem publicerades exempelvis först i Rolf Söderbergs biografi, senare i Tom Sandqvists bok Han finns förstår du: Siri Derkert och Valle Rosenberg (1986) samt i Maria Carlgrens arbeten om Siri Derkerts modetecknande från 1999 och Denna brevväxling och de visuella dokument teckningar, fotografier som den också innehöll, var av en art som faktiskt påminner om hur dagens sociala medier används. När detta fotografi av Siri Derkert i en ny promenaddräkt togs i Stockholm 1916, var det inte i syfte att placeras i familjealbumet eller att användas som ett slags vy- eller visitkort. Istället är fotografiet det sista ledet i ett intertextuellt utbyte i kärlekens landskap. Sommaren 1916 hade Valle Rosenberg skickat en teckning från Paris. Innebörden av separationen mitt under brinnande krig och utan de kommunikationsmöjligheter vi har tillgång till idag, framträder i breven. Genom att teckna dräkten, sända den till den älskade tillsammans med uppmaningen att sy upp dräkten och fotografera sig och sända honom fotografiet, vilket hon sedan också gör, lindras den svåra separationen genom en kedja av omsorg, representation och återföring. 6 Exemplet med Valle Rosenbergs och Siri Derkerts korrespondens belyser också innebörden av arkivet ur ett annat perspektiv. Korrespondensen har haft en slagsida; Siri Derkerts brev till Valle Rosenberg har tidigare varit okända för eftervärlden. Rosenberg kom alltså att gå under i umbäranden och sjukdom, och när han gjorde sin sista resa genom annika öhrner 18

19 Sverige 1919 på väg mot Finland hade han inte många ägodelar med sig. Hans eget personarkiv från denna period har ansetts förlorat. Siri Derkert har framstått som den svikande partnern som redan 1917 fann en ny kärlek, Bertil Lybeck, och fick barn med honom. Det är inte heller ovanligt att retroaktivt i konsthistorien belasta kvinnliga konstnärer mer än manliga, med tropen om svekfulla föräldraskap. Men förhållanden kring arkivbestånd kan bidra till att förskjuta berättelser erhöll Kungliga biblioteket en autograf- och brevsamling donerad av en inspektör John Perup som senare avled Sommaren 2010 utfördes annat ordnande arbete på KB. Arkivarien Thomas Skalm reagerade på att namnet Siri Derkert figurerade i den brevsamling som han var i färd med att flytta om nere i samlingarna. Det visade sig att den innehöll åtta unika brev från Siri Derkert till Valle Rosenberg från 1916, det vill säga svarsbrev på några av de många brev från honom som den tidigare forskningen byggt på. De nyupptäckta breven har visat sig fördjupa bilden av deras relation. Här fanns också en rad brev från systern Irma Derkert till Valle Rosenberg, där det framgår att sonens hälsoproblem tycks ha undanhållits Siri, eftersom hon ändå inte hade möjlighet att resa ut till Italien. Istället reste fadern dit med hjälp av Irmas pengar för att se till att sonen kom till läkare. Den nya brevsamlingen förankrar Valle Rosenberg dessutom tydligt i en sfär i Paris som han tidigare inte förknippats med; de homosociala kretsarna kring bland annat de svenska konstnärerna Nils Santesson och Ivan Lönnberg, samt den tyske konstsamlaren Wilhelm von Uhde, en av Picassos första konsthandlare. 8 I en donation av John Perup redan 1961 av Nils Santessons brevsamling, finns ytterligare handlingar efter Valle Rosenberg, bland annat en faksimiltryckt inbjudan att delta i den Finska avdelningen vid Baltiska utställningen i Malmö Tillsammans med Valle Rosenbergs oljemålning, Porträtt av Nils Santesson (Ateneums konstmuseum, 1916), visar dessa arkivförhållanden och dokumentens innehåll Rosenbergs nära kontakter med Santesson och en krets män kring honom. Dessa dokument öppnar inte bara förlåten för intressanta rum i berättelsen om avantgardet i Paris, utan komplicerar också bilden av ett konstnärsarkiv 19

20 Valle Rosenberg, Kostym till Siri Derkert, Siri Derkerts kvarlåtenskap. Foto: Moderna Museet.

21 relationen mellan Derkert och Rosenberg. Eftersom den här upptäckten gjordes mycket sent i projektet, har vi inte kunnat analysera den ytterligare här, utan det får vänta till framtida studier. Arkivforskningen Hur kan större sammanhang utläsas ur ett arkiv som Siri Derkerts, som trots allt är konstruerat kring en enskild individ? Det projekt som utmynnar i antologin Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet, har involverat åtta forskare från skilda discipliner. I studierna utvecklas några dimensioner av 1900-talet; bland dem socialhistoriska, genusvetenskapliga, medievetenskapliga, kultursociologiska, politiska och konstnärliga. Helena Bergman utgår från Derkerts personliga livsval och familjebildning under och 1920-talen och för en bred diskussion kring dess familjepolitiska förutsättningar. Hon tecknar de historiska och legala rum som dessa val var inskrivna i och visar också hur historiskt relaterat människors döljande och öppenhet kring det privata är. Artikeln ger därmed inte bara en ny, välgörande kontext till konstnärens biografi, utan tydliggör också hur starkt vår tolkning av historien är påverkad av sin egen samtid. Andrea Kollnitz har analyserat en stor mängd fotografier i arkivet där Siri Derkert varit modell vid olika tidpunkter under sin levnad. Hon visar hur konstnären kontinuerligt laborerade med sin identitet genom klädsel och andra uttryck, i fas med eller reaktion mot tendenser i samtida konst och mode. Pendlingen mellan elegant modernitet och naturlig äkthet menar Kollnitz är typisk för Siri Derkert men också ett uttryck för den kvinnliga konstnärens problematik. Kollnitz pekar på hur denna förhandling utförs i relation till en manligt dominerad kontext. Åsa Bharathi Larsson läser Siri Derkerts Algerietresa 1914 tillsammans med Ninnan Santesson och Lisa Bergstrand, inte bara genom Derkerts verk utan också genom de fotografier och brev som resan gene rerade. Den fem veckor långa vistelsen har beskrivits som avgörande för utvecklingen av måleriet, men Larsson visar att den också är unik och det troligen tidigaste exemplet på svenska kvinnliga konstnärers intresse för den afrikanska kontinenten. Den unika rörelsefrihet som de tre konstnärerna skapade ett konstnärsarkiv 21

22 Sonja och Siri Derkert fotograferade i Stockholm Siri Derkerts kostym efter teckning av Valle Rosenberg. KB acc. 2009/93: 7: 40: 28.

23 sig speglas i de dokument som resan genererat, vilka också vittnar om en specifik, historisk, kolonial situation. I Siri Derkerts sena offentliga konst återkommer explicita politiska yttranden, och hon var även en känd kulturradikal. Trots det har en närmare analys av hennes politiska engagemang saknats. I Martin Gustavssons text speglas Siri Derkerts privata politiska anteckningar mot ett unikt arkivmaterial där hon själv och den kvinnliga fredsrörelsen är satt under lupp, nämligen Säkerhetspolisens dokument rörande Svenska Kvinnors Vänsterförbund för vars Stockholmsavdelning Siri Derkert var ordförande under några år på 1950-talet. Gustavsson lyfter genom denna parallell-läsning fram ett intrikat spel mellan stat och individ. I materialet har han också funnit ett överraskande och tidigare okänt engagemang hos Siri Derkert för avancerad ekonomisk teori. Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver hur Derkerts inträde på den offentliga konstens arena i Sverige i slutet av 1950-talet sammanföll med denna arenas institutionalisering. Hon gör en närstudie av Derkerts offentliga verk och visar att konstnären genom att ignorera traditionella dikotomier mellan offentligt och privat gav uttryck för en mer komplex och sammansatt förståelse och erfarenhet av modernitetens rum. Siri Derkerts offentliga konst innebar därmed ett tydligt brott mot den manligt konstruerade modernitet som den publika konsten historiskt var präglad av. Genom förverkligandet av Ristningar i naturbetong (1965) på Östermalmstorgs tunnelbanestation var Siri Derkerts position i media definitivt säkrad. Hon utgjorde ett ofta förekommande inslag i press, radio och inte minst den unga televisionen. Mats Rohdin placerar med sin artikel bland annat in tunnelbaneristningarna i det kalla krigets kontext, i vilken Derkert gavs utrymme att föra ut ett fredsbudskap från vänster medan själva tunnelbanestationen i sig konstruerades som skyddsrum inför ett möjligt atomkrig med hotbilden tydligt placerad i öst. Rohdin har i sin genomgång av det omfattande mediematerialet funnit hur Siri Derkert ofta efterfrågades som utspelande och bohemisk konstnär medan hon själv skickligt utnyttjade medietillfällena för att föra ut sitt politiska och konstnärliga budskap. ett konstnärsarkiv 23

24 Ebba Witt-Brattström avslutar antologin med en personlig betraktelse över Siri Derkert och relationen mellan den andra vågens kvinnorörelse och dess förmödrar. Derkert engagerade sig tidigt i kvinnofrågan och var från 1940-talet återkommande besökare vid den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Hon blev en ikon och förmoder för den nya vågens kvinnorörelse på sjuttiotalet, som ju också kunde hämta inspiration i en samtida konstnärlig praktik som Derkerts Kvinnopelaren och Ristningar i naturbetong. Men relationen mellan Siri Derkert och sjuttiotalsfeministerna var inte bara solsken, visar Ebba Witt-Brattström. Derkert kunde uttrycka att de yngre kvinnorna inte gick tillräckligt snabbt fram och att unga flickor alltför fåfängligt lät håret växa, och i pjäsen Jösses flickor Befrielsen är nära (1974) förekommer, instucken i hyllningen av henne som förebild, en mild men tydlig kritik av henne som blott alltför modernistisk. Ägandeförhållanden och ordnanden av arkiv är inte neutral mark, utan strukturerar i foucaultsk mening vilka berättelser som kan berättas. Hur en samling autentiska dokument i Siri Derkerts arkiv, omsorgsfullt om än i en säregen struktur bevarade under ett långt och rörligt liv, transformeras då de digitaliseras och blir allmänt sökbara, är inte möjligt att veta idag. I den här antologin föreslås några möjliga perspektiv på en person och ett 1900-tal, det återstår många fler möjliga studier att göra. NOTER 1. Se nyutgivning av debatten mellan Siri Derkert och Brita Åkerman i Häften för kritiska studier 24 (1991), nr 2, s Se Rosalind Krauss, Perpetual Inventory, i Robert Rauschenberg: A Retrospective (New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1997), s Rolf Söderberg, Mina konstnärsänkor och andra konstnärsminnen (Stockholm: Carlsson, 1999), s Ninnan Santessons brevsamling, KB acc. 2010/ Maria Carlgren, Marginaliserad modernism: Siri Derkert som klädskapare och modeteckningen som estetiskt objekt, magisteruppsats, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet 1999 samt artikeln Siri Derkert modernist annika öhrner 24

25 och modetecknare, i Siri Derkert: Modernist, modetecknare, red. Annika Öhrner, Centrum för textilforskning (Borås: Högskolan i Borås, 2001). 6. Carlgren 2001, s John Perups samling, KB acc. 1980/ Om Nils Santesson, som befann sig i Paris då han efter att ha blivit fälld i ett osedlighetsmål i Stockholm blivit socialt omöjliggjord där, se Greger Erman, Nils Santessons femtioåriga helvete, i Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella , red. Göran Söderström (Stockholm: Stockholmia förlag, 1999), s Se även Erik Näslund, Rolf de Maré: Konstsamlare, balettledare, museiskapare (Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld, 2008), s. 104ff. 9. Nils Santessons brevsamling, KB L 130. Källor och Litteratur Kungliga biblioteket, Siri Derkerts arkiv, L 170 och acc. 2009/93. Kungliga biblioteket, John Perups samling, acc. 1980/123. Kungliga biblioteket, Ninnan Santessons samling, acc. 2010/25. Carlgren, Maria. Marginaliserad modernism: Siri Derkert som klädskapare och modeteckningen som estetiskt objekt, magisteruppsats, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet Siri Derkert: modernist och modetecknare. I Siri Derkert: Modernist, modetecknare, red. Annika Öhrner. Centrum för textilforskning. Borås: Högskolan i Borås, Derkert, Siri. Kvinnan medel eller mål? Reflexioner kring en utredning (1948). Omtr. Häften för kritiska studier 24 (1991), nr 2, s Erman, Greger. Nils Santessons femtioåriga helvete. I Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella , red. Göran Söderström. Stockholm: Stockholmia förlag, Krauss, Rosalind. Perpetual Inventory. I Robert Rauschenberg: A Retrospective. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, Näslund, Erik. Rolf de Maré: Konstsamlare, balettledare, museiskapare. Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld, Sandqvist, Tom. Han finns förstår du: Siri Derkert och Valle Rosenberg. Åhus: Kalejdoskop, Söderberg, Rolf. Siri Derkert. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening, Mina konstnärsänkor och andra konstminnen. Stockholm: Carlsson, ett konstnärsarkiv 25

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Diskursens makt - en presentation Bengt-Åke Wennberg Den typ av kunskaper det här är fråga om verkar inte spridas genom enkel förmedling av teorier och modeller.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG JARI KUOSMANEN Finnkampen En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG Innehåll INLEDNING 11 Studier och erfarenheter av finska män i Sverige 12 Förstudie 15 Kön, klass,

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig.

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap och tvångsskilsmässa Äktenskapsbalken har detta år fått ett viktigt tillägg då dispensen för att ingå äktenskap

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell Tropenmuseum for a change Anteckningar av Klas Grinell För att fira och utvärdera slutförandet av sitt tioåriga arbete med att göra om sina basutställningar inbjöd Tropenmuseum ca 40 gäster till konferensen

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 Arkiv som läromedel Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 En till en satsning startade år 2007 - Lärardatorer PIM - Elevdatorer Fronter, Smartboard Ca. 2 000 elever http://publicdomainreview.org/2012/06/30/france-in-the-year-2000-1899-1910/

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor Människan och samhället Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor mår bra. I ett bra samhälle överensstämmer människan och samhället. Överensstämmelsen

Läs mer

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik Cecilia Löfstrand Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik A 390913 ÉGALITÉ Innehåll Tabell- och figurförteckning i kapitel 1-10 10 Förord 11 DEL L PROBLEM OCH METOD 15 1 Inledning: policy, problem

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

FFT DAG 5 PAR OCH ÄKTENSKAPSTERAPI

FFT DAG 5 PAR OCH ÄKTENSKAPSTERAPI FFT DAG 5 PAR OCH ÄKTENSKAPSTERAPI PARETS UTVECKLINGSFASER.PARBILDNINGEN -förälskelse, positiva känslor för varandra ATT ARBETA MED: -skapa vi-identitet -formulera och förhandla fram -en ömsesidigt acceptabel

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och 1 Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det vill lyfta

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

de Satsar stort för att nå ut

de Satsar stort för att nå ut Santusa är aymaraindian i Bolivia och en av kvinnorna som Maja Suslin kommer att följa under 50 år. Men sedan Maja fotograferade henne för åtta år sedan har Santusa skilt sig och försvunnit. Det ska bli

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International.

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Family-Lab fungerar som ett laboratorium där professionella och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta nya sätt att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar. Family-Lab är den svenska

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Värdigt liv och välbefinnande

Värdigt liv och välbefinnande Värdigt liv och välbefinnande Om värdegrunden för äldreomsorgen Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola Något om värdegrundens kulturella sammanhang Värderingsförändringar

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Barn i kläm. Barn i kläm. Familjeformer i Sverige. Bakgrund till studien. Barn i separerade familjer

Barn i kläm. Barn i kläm. Familjeformer i Sverige. Bakgrund till studien. Barn i separerade familjer Barn i kläm Hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge? Ingrid Höjer Karin Röbäck Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Barn i kläm Projektledare: fil dr Ingrid Höjer Forskare:

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning Medvetna företagsrådgivare kan tänka bortom normerna Den svenska arbetsmarknaden är segregerad. Det gör att kvinnor och män oftast

Läs mer