Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81"

Transkript

1 Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

2

3 Att alltid göra och tänka det olika Siri Derkert i 1900-talet red. Mats Rohdin och annika öhrner kungliga biblioteket stockholm 2011

4 Projekt Arkiv Derkert har genomförts med forskningsmedel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Kungliga biblioteket, Stockholm National Library of Sweden Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis Respektive rättighetsinnehavare och Kungliga biblioteket 2011 Siri Derkert/BUS Redaktion: Mats Rohdin och Annika Öhrner Repro: Kungliga biblioteket, om inget annat anges Omslag: Peter Ragnarsson Omslagsillustration: Anna Riwkin, Moderna Museet Grafisk form: Ulf Jacobsen Satt med Swift Neue LT Pro och Frutiger Produktion: Ulf Jacobsen och Peter Ragnarsson Tryck: Livonia Print, Lettland 2011 issn isbn

5 innehåll 7 förord 9 ett konstnärsarkiv annika öhrner 27 siris hemligheter Genushistoriska perspektiv på döljande och öppenhet helena bergman 59 rollspel Mode som självframställning och experiment under Siri Derkerts 1910-tal andrea kollnitz 93 det är underligt att man är i afrika Siri Derkerts vistelse i Algeriet 1914 åsa bharathi larsson 135 med säkerhetspolisen hack i häl Siri Derkerts samhällsvetenskapliga studier och politiska engagemang i freds- och kvinnorörelsen martin gustavsson

6 183 personligt och politiskt Om Siri Derkerts offentliga konst och modernitetens rum jessica sjöholm skrubbe 225 konst, politik och klotter Siri Derkert och Östermalmstorgs tunnelbanestation i mediearkiven mats rohdin 277 oh mina systrar var är ni Siri Derkert som ikon i 70-talets nya kvinnorörelse ebba witt-brattström 303 författarna

7 För0rd Kungliga bibliotekets handskriftssamling omfattar material från närmare 2000 år. Äldst är en papyrus från 300-talet och via latinska, fornsvenska och isländska handskrifter kommer vi fram till våra dagars personarkiv, dvs. en persons efterlämnade material brev, dagböcker, tidningsklipp, anteckningar, fotografier, handlingar och dokument av olika slag som speglar en människas liv. De senaste hundra åren är det personarkiv och brevsamlingar som har dominerat handskriftsförvärvet och det är främst svenska författare, vetenskapsidkare, konstnärer och kulturpersonligheter som representeras i samlingarna. Ett personarkiv är både ett personligt dokument och ett tidsdokument; det speglar såväl individuella levnadsöden som tidsandan, och med hjälp av arkivet kan ny kunskap formuleras. På KB arbetar vi därför aktivt med förvärvet. Vi kontaktar donatorer, söker upp arkiven, samlar in dem, ordnar och förtecknar, gör dem sökbara och därmed tillgängliga för forskare. Arkiven katalogiseras i den nationella basen Ediffah, tillgänglig för alla via nätet Siri Derkerts arkiv donerades tillsammans med Carlo Derkerts arkiv till Kungliga biblioteket 2009 av Carlo Derkerts barn Jacob, Johanna, Sebastian och Tora. Arkivet är rikt. Det innehåller brev, manuskript, anteckningar, resedagböcker, biographica, material om bl.a. Fogelstad, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Konstnärernas Riksorganisation, pressklipp och fotografier. Därtill kommer ljudupptagningar och annat AV-material, som omhändertas av bibliotekets avdelning för audiovisuella medier. Med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond har KB under år 2010 kunnat ordna och förteckna arkiven, digitalisera en stor mängd fotografier samt katalogisera och digitalisera AV-materialet. Vi säkerställer arkiven, informerar om dem och gör dem tillgängliga för forskning. Arkivförteckningarna är på plats i Ediffah och detaljerad information om AV-medierna finns i Svensk Mediedatabas. förord 7

8 FD Annika Öhrner har varit forskningsansvarig projektledare för arbetet med arkiven. Annika Öhrner tog initiativ till samverkan och jag vill tacka för ett konstruktivt samarbete, som även medfört kontakter med andra forskare samt med Moderna Museet. Tack till FD Mats Rohdin vid KB:s forskningsavdelning, som i samarbete med Annika Öhrner planerade den konferens om Siri Derkert som genomfördes på KB i november De forskningsresultat som då presenterades får vi ta del av i föreliggande volym. Det är både givande och nödvändigt för KB att på olika sätt samverka med forskningssamhället. Projekt Arkiv Derkert har varit ett utmärkt sätt! Ingrid Svensson chef för enheten för handskrifter, kartor och bilder kungliga biblioteket

9 Ett konstnärsarkiv Annika Öhrner I Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet presenterar ett antal forskare resultaten av sina studier kring Siri Derkert, framförallt företagna utifrån hennes personarkiv som nyligen donerats till Kungliga biblioteket. Konstnären Siri Derkert föddes i Stockholm 1888 och studerade vid Caleb Althins målarskola och Konstakademien, innan hon i slutet av 1913 reste till Paris för att bland annat arbeta vid de fria akademierna där. Efter en vistelse i Algeriet i början av 1914, återkom hon till Paris. Hon reste hem vid krigsutbrottet men kom under den närmaste tiden att göra flera resor i Europa. Siri Derkert utvecklade under de här åren ett kubistiskt orienterat måleri och arbetade som modetecknare. Från tjugotalets början levde hon i Sverige, och under ett par decennier tecknade och målade hon människor, inte minst egna och andras barn. Först på 1940-talet kom hennes egentliga genombrott på konstscenen, samtidigt som hon började engagera sig politiskt, inte minst i frågor som rörde kvinnans rättigheter, freds- och miljöfrågor. Engagemanget kom också att reflekteras i hennes offentliga verk, som Kvinnopelaren på T- centralen (1958) och det monumentala verket Ristningar i naturbetong på Östermalmstorgs tunnelbanestation (1965). Hon fick parallellt allt större uppmärksamhet som konstnär, med en stor retrospektiv på Moderna Museet 1960 och deltagande vid Biennalen i Venedig 1962, som första svenska representant vid den nyöppnade Nordiska paviljongen. Hon före kom återkommande i den unga televisionen och andra medier och var vid sin död 1973 en välbekant kulturpersonlighet i Sverige. Vad sker när ett privat arkiv inträder i det offentliga? Forskningsprojektet Arkiv Derkert aktualiserar frågan genom att ta sin utgångspunkt i det faktum att två personarkiv, Siri Derkerts och Carlo Derkerts ( ), har kommit i offentlig ägo. De har ordnats och gjorts tillgängliga för forskning genom finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. ett konstnärsarkiv 9

10 Historien har ibland visat att offentlighetsgraden inte alltid behöver korrespondera med graden av tillgänglighet. Ett privat förvaltat arkiv är inte automatiskt skyddat från att utsättas för forskningsetiskt tveksam exponering. Vidare, det offentliga arkiv som digitaliseras och lagts ut på internet, blir tillgängligt för alla men kan dock löpa risken att förloras i ett medieöverflöd utan minne. Övertygelsen som det här projektet burits av är dock att ett arkiv genom att bli offentligt på ett helt annat sätt än det privata, blir en del av en gemensam diskurs. I de humanistiska och samhällsvetenskapliga fälten urskiljs ofta, för att teckna det grovt, två förhållningssätt. Å ena sidan återfinns en empirinära, materialorienterad forskning där personhistoria kan få en framträdande roll, å andra sidan en strukturellt inriktad historisk eller estetisk diskurs, som ofta vänt personarkiven ryggen. I det här projektet har istället arkivets fysiska objekt setts som avstampet för studier av vidare kontexter. Redaktörerna, Mats Rohdin och jag, har haft som utgångspunkt att Siri Derkerts liv och verk sträcker sig över nästan hela 1900-talet, en period med enorma kulturella och samhälleliga förändringar. Siri Derkert genomlevde inte bara ett århundrade med två världskrig, politiska konflikter, avgörande förändringar för kvinnors position och en tidigare oanad medieutveckling. Hon bidrog också till detta genom sin konst och sitt deltagande i det offentliga samtalet. Innan ett personarkiv utforskas måste det dock ordnas. Vad är egentligen ett personarkiv, var börjar det och var slutar det? Enkelt uttryckt skulle man kunna påstå, att utsträckningen av Siri Derkerts arkiv är väl utpekad av arkivförteckningen över den här aktuella donationen (KB acc. 2009/93), tillsammans med förteckningen över den första donation av hennes papper som gjordes till KB redan 1992 av Carlo Derkert (KB L 170). Den äldre donationen innehöll en mängd handlingar, brev, självbiografiska anteckningar och pressklipp. Den nya donationen, som tillsammans med Carlo Derkerts arkiv fyllde hela 45 flyttkartonger då de kom till KB i december 2009, innehöll ytterligare brev och anteckningar rörande Siri Derkert. Här fanns också material från andra medier; rull-, kassett- och VHS-band, filmer och framförallt ett omfattande annika öhrner 10

11 Den statliga utredningen Betänkande angående familjeliv och hemarbete (SOU 1947:46), med Siri Derkerts anteckningar i marginalen. KB acc. 2009/93: 7: 4: 4.

12 fotografiskt arkiv fotografier finns idag samlade i 117 volymer av arkivarien Karin Sterky som varit ansvarig för uppordnandet av Siri och Carlo Derkerts arkiv. Hälften av fotografierna visar konstnärliga verk, den andra hälften som har digitaliserats utgörs av bilder från fester, familjeliv, konstskolor, utställningar, vernissager och publika framträdanden. Den omfattande bearbetningen av bildarkivet har bibliotekarie Katinka Ahlbom varit ansvarig för. Parallellt pågick ett annat stort projekt, färdigställandet av Siri Derkerts retrospektiv vid Moderna Museet 28 maj 4 september Moderna Museet och Kungliga biblioteket har samarbetat kring seminarier och framtagning av nytt material, vilket påtagligt berikat såväl arkiv- som utställningsarbete. I den nya donationen finns åtskilliga anteckningar företagna av Siri Derkert själv, politiska och konstnärliga reflektioner, självbiografiska utkast, skisser till en kvinnornas konsthistoria och så vidare. Ett exempel är hennes kommentarer till den statliga utredningen Betänkande angående familjeliv och hemarbete (SOU 1947: 46). När utredningen offentliggjordes rasade Siri Derkert över hur lite den åstadkom av verklig förbättring av kvinnans position i samhället. Läsningen resulterade i en debattartikel. 1 Siri Derkerts exemplar av utredningen, det fysiska objektet med Siri Derkerts upprörda anteckningar i marginalen, finns nu i samlingen. Arkivmaterialet har stundtals varit motspänstigt med svårlästa handstilar och många odaterade och orubricerade anteckningar. Carlo och Siri Derkerts dokument överlappar ibland varandra vad gäller text och innehåll och går inte alltid att attribueras till endast en av dem. Arkivet rymmer också en del handlingar rörande personer i deras närhet: Siri Derkerts ungdomskärlek, den finlandssvenske konstnären Valle Rosenberg ( ), konstnären Bertil Lybeck ( ) som var Siri Derkerts make , samt Lybecks och hennes döttrar Liv ( ) och Sara ( ). Dokument kopplade till en rad föreningar och institutioner ingår också i arkivet, till exempel Fogelstads kvinnliga medborgarskola, Fredshögskolan, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Det egentliga arkivet kring Siri Derkerts person är dock ytter- annika öhrner 12

13 ligare något annat och mycket vidare. Handlingar om Siri Derkert finns, liksom det kommer att göra efter de flesta av oss, i olika offentliga arkiv och databaser, hos sociala myndigheter, i folkbokföringar och så vidare. Då Derkert var konstnär finns hennes arbete dessutom dokumenterat hos de institutioner som anordnande hennes utställningar. Moderna Museet, Skissernas museum och andra utställande konstinstitutioner har inte bara samlat hennes verk, de har också bevarat intressanta utställningshandlingar. Skissernas museum har exempelvis ett omfattande arkiv med handlingar kopplade till hennes offentliga arbeten, detta utöver det stora antal skisser museet äger. Under senare delen av sitt liv blev Siri Derkert i hög grad en offentlig person, något som skedde i takt med medieutvecklingen och televisionens genombrott i folkhemmet vid 1950-talets slut. Hon har efterlämnat spår i SVT:s och SR:s mediearkiv. Till detta kommer de filmer som ingick i hennes kvarlåtenskap, som till exempel Louise O Konors Folkens rop: En film om Siri Derkert från som nu donerats till KB. Ett annat intressant arkiv med sin egen delvis ogenomträngliga logik som har aktualiserats i projektet är Säkerhetspolisens i Riksarkivet. Det finns ingen bevarad personakt över Siri Derkert hos Säpo, men hon figurerar i annat material i arkivet, nämligen i akten över Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Siri Derkert var ordförande i förbundets Stockholmsavdelning under några år på 1950-talet. Martin Gustavsson fick tillstånd att studera detta material mot vissa förbehåll, bland annat att han inte fick publicera information om andra enskilda personer än Siri Derkert, inte nämna namn på anställda inom Säkerhetspolisen, inte avslöja uppgifter om arbetsmetoder eller källor, inklusive utländska underrättelse- och säkerhetsorgan. Materialet är rikt och gav trots förbehållen ny kunskap om Siri Derkerts politiska arbete. Ur arkivets historia Arkivet har under det sena 1900-talet fått en ny betydelse inom konsten, konstnärer har integrerat det i sina egna processer. Robert Rauschenbergs arkiv av insamlade reproduktioner och media bilder utgjorde med tiden den resonanslåda med vilken han tog sig ur måleriets ett konstnärsarkiv 13

14 Brev från Siri Derkert på Utö till Valle Rosenberg i Paris, 13/ John Perups samling, KB acc. 1980/123.

15 kris och gick vidare till grafiken och sina Combines och performances. 2 Andy Warhol började 1974 skapa slutna kapslar av efemära föremål, anteckningar, notiser, kvitton som han i slutet av varje månad stoppade ner i kartonger, förslutna och daterade. Med tiden såg han dem alltmer som konstverk i sig. De 600 kartonger han efterlämnade vid sin död, Andy Warhol Time Capsules (Andy Warhol Museum, Pittsburgh), överträffar i antal med råge de Siri Derkert efterlämnade. Gerhard Richter har i sin pågående serie Atlas monterat de bilder och dokument som varit utgångspunkter för hans verk, bland dem privata familjefotografier och tidningsurklipp, vilka kronologiskt dokumenterar hans konstnärliga arbete. Siri Derkerts arkivsamling med sin ursprungligen tämligen fritt hållna arkivstruktur talar till synes ett helt annat språk. Jag har inte heller funnit något exempel på tydliga återbruk av arkivdokument i hennes verk, även om hon likt flera kubister i ett tidigt och flera sena collage använder tidningsklipp. Hennes levnadsomständigheter, åtminstone före 1931 då hon som fyrtiotreåring fick sin första och sista fasta adress, var allt annat än optimala för att skapa och bevara ett personarkiv. Ändå står vi inför ett relativt väl sammanhållet arkiv, ett av de större person arkiven kopplade till en konstnär i hennes generation, vilket självklart inte är en tillfällighet. Den som sätter sig ner och börjar läsa dokumenten kan stundtals känna sig ganska förlorad i mängden av odaterade biografiska blad och idéanteckningar blad. Men någonstans mitt i det arbetet förnimmer man samlandets självreflexiva och självrealiserande handling. Siri Derkerts arkiv har en historia också från tiden efter hennes frånfälle. Rolf Söderbergs biografi Siri Derkert i Sveriges Allmänna Konstförenings publikationsserie från 1974 har länge varit standardverket om konstnären. I sin bok Mina konstnärsänkor och andra konstminnen (1999) berättar han: Jag kom aldrig Siri nära och när man bad mig skriva en bok om henne 1972 var jag tveksam. Men då började Carlo lyfta ner stora koffertar från Lillstugans vind. Ingenting tycktes under åren ha kastats, viktigt, känsligt, likgiltigt låg sida vid sida. Ett jättelikt ett konstnärsarkiv 15

16 Brev från Valle Rosenberg i Paris till Siri Derkert i Stockholm, 22/ KB L 170: 1.

17 sorteringsarbete förestod. Ur lästa sidor kunde man kanske vaska fram 10 citerbara, som i slutändan kunde fogas in i levnadssagan. Det blev allt tydligare att Siri förträngt de tidiga minnena, som varit så fyllda av förödmjukelser. 3 Den som vid läsningen av Söderbergs biografi ibland kanske beklagat frånvaron av noter och exakta referenser, kunde efter att själv ha lärt känna arkivet något istället häpna över författarens förmåga att extrahera fram väsentliga partier ur materialet, helt utan de digitala verktyg eller den arkivkompetens som forskarna i det här projektet har haft tillgång till. Ett annat spår i arkivet är den av Carlo Derkerts orkestrering. Varför finns i arkivet inte bara breven till Siri Derkert, exempelvis från de systrar hon stod nära och upprätthöll en kontinuerlig kontakt med, utan också breven från konstnären? Varför ingår här flera uppsättningar exempelvis av kamratbilder från 1910-talet, med påskrifter av olika handstilar på baksidan? Troligen för att Carlo, kanske i samband med tillkomsten av Söderbergs bok eller andra projekt, till arkivet samlade in Siri Derkerts brev till systrarna och akademikamraternas fotografier. Arkivprojektet vid KB reverserar denna akt och innebär kanske en form av återbördande. Carlo Derkerts konstruktion av Siri Derkert-bilden från 1950-talet fram till hans bortgång 1994, skulle för övrigt kunna ägnas ett forskningsprojekt i sig. Ytterligare en bonus i samband med donationen har varit att den omfattande brevsamlingen efter skulptören Ninnan Santesson, som länge legat förvarad i Siri Derkerts arkivaliska kvarlåtenskap av samma orsak som ovan, nu också den har donerats till KB av Santessons släktingar. 4 Ninnan Santesson skrev brev hem flera gånger i veckan under sina resor med eller utan kamraterna under 1910-talet, och breven utgör en unik källa till kunskap om unga konstnärers liv och tänkande vid den tiden. En följd av att arkiv kommer i offentlig ägo och blir ordnade, kan vara att berättelser och diskurser kring särskilt karismatiska personligheter och epoker utmanas, som detta projekt delvis har gjort vad gäller konstnärsbohemen i Paris före första världskriget. Arkiv kan i vissa fall således fungera som ett slags korrelat. Det går helt enkelt inte att påstå ett konstnärsarkiv 17

18 vad som helst, om det finns tillförlitliga dokument tillgängliga som ger en annan bild. Forskaren tvingas att triangulera och ompröva sina data. Ett alldeles särskilt mytomspunnet kapitel i Siri Derkerts liv är hennes kärlekshistoria med Valle Rosenberg återgiven ur de berättelser som hämtat näring i de ca 150 brev som han skrev till henne under perioden Rosenberg hade ett dramatiskt levnadsförlopp, levde i rörelse mellan olika platser i Europa och hade kontakter i det klassiska avantgardets Paris. Berättelsen omfattar deras kärlek, sonen Carlos födelse i Italien 1915, den påtvungna separationen dem emellan och Rosenbergs död i unga år i Borgå 1919, blott tjugoåtta år gammal. Breven från Valle Rosenberg till Siri Derkert har delvis varit tillgängliga för forskare även före dokumentens ankomst till KB 1992 delar av dem publicerades exempelvis först i Rolf Söderbergs biografi, senare i Tom Sandqvists bok Han finns förstår du: Siri Derkert och Valle Rosenberg (1986) samt i Maria Carlgrens arbeten om Siri Derkerts modetecknande från 1999 och Denna brevväxling och de visuella dokument teckningar, fotografier som den också innehöll, var av en art som faktiskt påminner om hur dagens sociala medier används. När detta fotografi av Siri Derkert i en ny promenaddräkt togs i Stockholm 1916, var det inte i syfte att placeras i familjealbumet eller att användas som ett slags vy- eller visitkort. Istället är fotografiet det sista ledet i ett intertextuellt utbyte i kärlekens landskap. Sommaren 1916 hade Valle Rosenberg skickat en teckning från Paris. Innebörden av separationen mitt under brinnande krig och utan de kommunikationsmöjligheter vi har tillgång till idag, framträder i breven. Genom att teckna dräkten, sända den till den älskade tillsammans med uppmaningen att sy upp dräkten och fotografera sig och sända honom fotografiet, vilket hon sedan också gör, lindras den svåra separationen genom en kedja av omsorg, representation och återföring. 6 Exemplet med Valle Rosenbergs och Siri Derkerts korrespondens belyser också innebörden av arkivet ur ett annat perspektiv. Korrespondensen har haft en slagsida; Siri Derkerts brev till Valle Rosenberg har tidigare varit okända för eftervärlden. Rosenberg kom alltså att gå under i umbäranden och sjukdom, och när han gjorde sin sista resa genom annika öhrner 18

19 Sverige 1919 på väg mot Finland hade han inte många ägodelar med sig. Hans eget personarkiv från denna period har ansetts förlorat. Siri Derkert har framstått som den svikande partnern som redan 1917 fann en ny kärlek, Bertil Lybeck, och fick barn med honom. Det är inte heller ovanligt att retroaktivt i konsthistorien belasta kvinnliga konstnärer mer än manliga, med tropen om svekfulla föräldraskap. Men förhållanden kring arkivbestånd kan bidra till att förskjuta berättelser erhöll Kungliga biblioteket en autograf- och brevsamling donerad av en inspektör John Perup som senare avled Sommaren 2010 utfördes annat ordnande arbete på KB. Arkivarien Thomas Skalm reagerade på att namnet Siri Derkert figurerade i den brevsamling som han var i färd med att flytta om nere i samlingarna. Det visade sig att den innehöll åtta unika brev från Siri Derkert till Valle Rosenberg från 1916, det vill säga svarsbrev på några av de många brev från honom som den tidigare forskningen byggt på. De nyupptäckta breven har visat sig fördjupa bilden av deras relation. Här fanns också en rad brev från systern Irma Derkert till Valle Rosenberg, där det framgår att sonens hälsoproblem tycks ha undanhållits Siri, eftersom hon ändå inte hade möjlighet att resa ut till Italien. Istället reste fadern dit med hjälp av Irmas pengar för att se till att sonen kom till läkare. Den nya brevsamlingen förankrar Valle Rosenberg dessutom tydligt i en sfär i Paris som han tidigare inte förknippats med; de homosociala kretsarna kring bland annat de svenska konstnärerna Nils Santesson och Ivan Lönnberg, samt den tyske konstsamlaren Wilhelm von Uhde, en av Picassos första konsthandlare. 8 I en donation av John Perup redan 1961 av Nils Santessons brevsamling, finns ytterligare handlingar efter Valle Rosenberg, bland annat en faksimiltryckt inbjudan att delta i den Finska avdelningen vid Baltiska utställningen i Malmö Tillsammans med Valle Rosenbergs oljemålning, Porträtt av Nils Santesson (Ateneums konstmuseum, 1916), visar dessa arkivförhållanden och dokumentens innehåll Rosenbergs nära kontakter med Santesson och en krets män kring honom. Dessa dokument öppnar inte bara förlåten för intressanta rum i berättelsen om avantgardet i Paris, utan komplicerar också bilden av ett konstnärsarkiv 19

20 Valle Rosenberg, Kostym till Siri Derkert, Siri Derkerts kvarlåtenskap. Foto: Moderna Museet.

21 relationen mellan Derkert och Rosenberg. Eftersom den här upptäckten gjordes mycket sent i projektet, har vi inte kunnat analysera den ytterligare här, utan det får vänta till framtida studier. Arkivforskningen Hur kan större sammanhang utläsas ur ett arkiv som Siri Derkerts, som trots allt är konstruerat kring en enskild individ? Det projekt som utmynnar i antologin Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet, har involverat åtta forskare från skilda discipliner. I studierna utvecklas några dimensioner av 1900-talet; bland dem socialhistoriska, genusvetenskapliga, medievetenskapliga, kultursociologiska, politiska och konstnärliga. Helena Bergman utgår från Derkerts personliga livsval och familjebildning under och 1920-talen och för en bred diskussion kring dess familjepolitiska förutsättningar. Hon tecknar de historiska och legala rum som dessa val var inskrivna i och visar också hur historiskt relaterat människors döljande och öppenhet kring det privata är. Artikeln ger därmed inte bara en ny, välgörande kontext till konstnärens biografi, utan tydliggör också hur starkt vår tolkning av historien är påverkad av sin egen samtid. Andrea Kollnitz har analyserat en stor mängd fotografier i arkivet där Siri Derkert varit modell vid olika tidpunkter under sin levnad. Hon visar hur konstnären kontinuerligt laborerade med sin identitet genom klädsel och andra uttryck, i fas med eller reaktion mot tendenser i samtida konst och mode. Pendlingen mellan elegant modernitet och naturlig äkthet menar Kollnitz är typisk för Siri Derkert men också ett uttryck för den kvinnliga konstnärens problematik. Kollnitz pekar på hur denna förhandling utförs i relation till en manligt dominerad kontext. Åsa Bharathi Larsson läser Siri Derkerts Algerietresa 1914 tillsammans med Ninnan Santesson och Lisa Bergstrand, inte bara genom Derkerts verk utan också genom de fotografier och brev som resan gene rerade. Den fem veckor långa vistelsen har beskrivits som avgörande för utvecklingen av måleriet, men Larsson visar att den också är unik och det troligen tidigaste exemplet på svenska kvinnliga konstnärers intresse för den afrikanska kontinenten. Den unika rörelsefrihet som de tre konstnärerna skapade ett konstnärsarkiv 21

22 Sonja och Siri Derkert fotograferade i Stockholm Siri Derkerts kostym efter teckning av Valle Rosenberg. KB acc. 2009/93: 7: 40: 28.

23 sig speglas i de dokument som resan genererat, vilka också vittnar om en specifik, historisk, kolonial situation. I Siri Derkerts sena offentliga konst återkommer explicita politiska yttranden, och hon var även en känd kulturradikal. Trots det har en närmare analys av hennes politiska engagemang saknats. I Martin Gustavssons text speglas Siri Derkerts privata politiska anteckningar mot ett unikt arkivmaterial där hon själv och den kvinnliga fredsrörelsen är satt under lupp, nämligen Säkerhetspolisens dokument rörande Svenska Kvinnors Vänsterförbund för vars Stockholmsavdelning Siri Derkert var ordförande under några år på 1950-talet. Gustavsson lyfter genom denna parallell-läsning fram ett intrikat spel mellan stat och individ. I materialet har han också funnit ett överraskande och tidigare okänt engagemang hos Siri Derkert för avancerad ekonomisk teori. Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver hur Derkerts inträde på den offentliga konstens arena i Sverige i slutet av 1950-talet sammanföll med denna arenas institutionalisering. Hon gör en närstudie av Derkerts offentliga verk och visar att konstnären genom att ignorera traditionella dikotomier mellan offentligt och privat gav uttryck för en mer komplex och sammansatt förståelse och erfarenhet av modernitetens rum. Siri Derkerts offentliga konst innebar därmed ett tydligt brott mot den manligt konstruerade modernitet som den publika konsten historiskt var präglad av. Genom förverkligandet av Ristningar i naturbetong (1965) på Östermalmstorgs tunnelbanestation var Siri Derkerts position i media definitivt säkrad. Hon utgjorde ett ofta förekommande inslag i press, radio och inte minst den unga televisionen. Mats Rohdin placerar med sin artikel bland annat in tunnelbaneristningarna i det kalla krigets kontext, i vilken Derkert gavs utrymme att föra ut ett fredsbudskap från vänster medan själva tunnelbanestationen i sig konstruerades som skyddsrum inför ett möjligt atomkrig med hotbilden tydligt placerad i öst. Rohdin har i sin genomgång av det omfattande mediematerialet funnit hur Siri Derkert ofta efterfrågades som utspelande och bohemisk konstnär medan hon själv skickligt utnyttjade medietillfällena för att föra ut sitt politiska och konstnärliga budskap. ett konstnärsarkiv 23

24 Ebba Witt-Brattström avslutar antologin med en personlig betraktelse över Siri Derkert och relationen mellan den andra vågens kvinnorörelse och dess förmödrar. Derkert engagerade sig tidigt i kvinnofrågan och var från 1940-talet återkommande besökare vid den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Hon blev en ikon och förmoder för den nya vågens kvinnorörelse på sjuttiotalet, som ju också kunde hämta inspiration i en samtida konstnärlig praktik som Derkerts Kvinnopelaren och Ristningar i naturbetong. Men relationen mellan Siri Derkert och sjuttiotalsfeministerna var inte bara solsken, visar Ebba Witt-Brattström. Derkert kunde uttrycka att de yngre kvinnorna inte gick tillräckligt snabbt fram och att unga flickor alltför fåfängligt lät håret växa, och i pjäsen Jösses flickor Befrielsen är nära (1974) förekommer, instucken i hyllningen av henne som förebild, en mild men tydlig kritik av henne som blott alltför modernistisk. Ägandeförhållanden och ordnanden av arkiv är inte neutral mark, utan strukturerar i foucaultsk mening vilka berättelser som kan berättas. Hur en samling autentiska dokument i Siri Derkerts arkiv, omsorgsfullt om än i en säregen struktur bevarade under ett långt och rörligt liv, transformeras då de digitaliseras och blir allmänt sökbara, är inte möjligt att veta idag. I den här antologin föreslås några möjliga perspektiv på en person och ett 1900-tal, det återstår många fler möjliga studier att göra. NOTER 1. Se nyutgivning av debatten mellan Siri Derkert och Brita Åkerman i Häften för kritiska studier 24 (1991), nr 2, s Se Rosalind Krauss, Perpetual Inventory, i Robert Rauschenberg: A Retrospective (New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1997), s Rolf Söderberg, Mina konstnärsänkor och andra konstnärsminnen (Stockholm: Carlsson, 1999), s Ninnan Santessons brevsamling, KB acc. 2010/ Maria Carlgren, Marginaliserad modernism: Siri Derkert som klädskapare och modeteckningen som estetiskt objekt, magisteruppsats, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet 1999 samt artikeln Siri Derkert modernist annika öhrner 24

25 och modetecknare, i Siri Derkert: Modernist, modetecknare, red. Annika Öhrner, Centrum för textilforskning (Borås: Högskolan i Borås, 2001). 6. Carlgren 2001, s John Perups samling, KB acc. 1980/ Om Nils Santesson, som befann sig i Paris då han efter att ha blivit fälld i ett osedlighetsmål i Stockholm blivit socialt omöjliggjord där, se Greger Erman, Nils Santessons femtioåriga helvete, i Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella , red. Göran Söderström (Stockholm: Stockholmia förlag, 1999), s Se även Erik Näslund, Rolf de Maré: Konstsamlare, balettledare, museiskapare (Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld, 2008), s. 104ff. 9. Nils Santessons brevsamling, KB L 130. Källor och Litteratur Kungliga biblioteket, Siri Derkerts arkiv, L 170 och acc. 2009/93. Kungliga biblioteket, John Perups samling, acc. 1980/123. Kungliga biblioteket, Ninnan Santessons samling, acc. 2010/25. Carlgren, Maria. Marginaliserad modernism: Siri Derkert som klädskapare och modeteckningen som estetiskt objekt, magisteruppsats, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet Siri Derkert: modernist och modetecknare. I Siri Derkert: Modernist, modetecknare, red. Annika Öhrner. Centrum för textilforskning. Borås: Högskolan i Borås, Derkert, Siri. Kvinnan medel eller mål? Reflexioner kring en utredning (1948). Omtr. Häften för kritiska studier 24 (1991), nr 2, s Erman, Greger. Nils Santessons femtioåriga helvete. I Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella , red. Göran Söderström. Stockholm: Stockholmia förlag, Krauss, Rosalind. Perpetual Inventory. I Robert Rauschenberg: A Retrospective. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, Näslund, Erik. Rolf de Maré: Konstsamlare, balettledare, museiskapare. Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld, Sandqvist, Tom. Han finns förstår du: Siri Derkert och Valle Rosenberg. Åhus: Kalejdoskop, Söderberg, Rolf. Siri Derkert. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening, Mina konstnärsänkor och andra konstminnen. Stockholm: Carlsson, ett konstnärsarkiv 25

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Mellan erfarenhet och förväntan

Mellan erfarenhet och förväntan Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser Helena Kåks Linköping Studies in Arts and Science No. 408 Linköpings Universitet Institutionen för studier av samhällsutveckling

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS Philip Lalander, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, april 2010

Läs mer

om om fritt fram www.frittfram.se www.frittfram.se Akademikerförbundet SSR SSR Försvarsmakten HomO, HomO, Ombudsmannen mot mot diskriminering

om om fritt fram www.frittfram.se www.frittfram.se Akademikerförbundet SSR SSR Försvarsmakten HomO, HomO, Ombudsmannen mot mot diskriminering om om fritt fram Utbildningsmaterialet Fritt Fritt Fram Fram för för en en god god arbetsmiljö arbetsmiljö homo, homo, bi & bi hetero & hetero på på jobbet jobbet har har tagits tagits fram fram av samarbetsprojektet

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:55 En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

Läs mer

Förord. En studie av barn och familjerådslag

Förord. En studie av barn och familjerådslag 1 Förord En studie av barn och familjerådslag Sedan några år pågår ett projektsamarbete kring familjerådslag som utredningsmetod för barn och unga mellan de nordiska länderna. Projektet stöds ekonomiskt

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde Anna Ulfstrand Rapport 2002:25 1 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde

Läs mer