SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: V-04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04"

Transkript

1 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet eller blandning och användning, som det avråds från Produkten används till: Motorolja för motorer med partikelfilter. Se kapitel 16 för de tillåtna användningssyftena enligt REACh. Användningar som inte är att rekommendera: Utan rekommendation från leverantören får produkten inte användas till andra syften än de som nämns ovan. 1.3 Uppgifter om ämnet eller blandningen Leverantör KAESER KOMPRESSORER AB Tel.: Huvudkontor Box 7329, Besöksadress: Mätslingan Täby Teknisk information: Tel vx, Service Manager 1.4 Nödinformation/telefonnummer vid nödsituationer: Telefonnummer vid nödfall: Tel. 112 Giftinformation ej nödfall: Tel Eventuella faror 2.1 Ämnets eller blandningens klassificering 67/548/EEG eller 1999/45/EG Farliga egenskaper Enligt EU-kriterier är produkten inte klassad som farlig R-fras(er) 2.2 Märkning direktiv 1999/45/EG (beredningsdirektiv) respektive 67/548/EEG (ämnesdirektiv) EG-farosymbol Ingen märkning krävs. EG-klassificering: Enligt EU-kriterier är produkten inte klassad som farlig. R-fraser: Ej klassificerad. R-fraser: Ej klassificerad. 2.3 Andra faror Fara för människors hälsa Hälsofaror vid hantering under normala förhållanden är inte att förvänta. Vid längre eller upprepad kontakt med huden utan lämplig rengöring kan hudens porer täppas till, vilket kan leda till problem som oljeakne/hårsäcksinflammation. Förbrukad olja kan innehålla skadliga föroreningar. Säkerhetsrisker Produkten är inte klassad som brandfarlig, dock som brännbar. Miljörisker Produkten är inte klassad som farlig för miljön.

2 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 3.2 Blandningar godkänd: QESEM Sida 2 QUM av 8 Beskrivning av blandningen:: En blandning av starkt vätebehandlat råparaffin och additiver. Högraffinerade mineraloljor. Farliga beståndsdelar Beståndsdelarnas klassificering enligt direktiv (EG) nr. 1272/2008 (CLP-förordning) Kemisk CAS-nr. EINECS REACHregistreringsnummer Koncentration i % beteckning Hydrocarbon wax isomerate Alkylfenol Kemisk beteckning Faroklass och kategori Varningstext Hydrocarbon wax isomerate Asp.Tox., 1 H304 Alkylfenol Aqu. Chron., 4 H413 Kemisk CAS-nr. EINECS REACHregistreringsnummer beteckning Alkylfenol Piktogram R-fras Koncentration i % Kompletterande information: Den högraffinerade mineraloljan innehåller enligt IP 346 en dimetylsulfoxid (DMSO)- extraherbar andel på mindre än 3 % (w/w). Den högraffinerade mineraloljan tjänar uteslutande som additivförtunnare. Det hänvisas till avsnitt 16 för R- och H-frasernas fullständiga ordalydelse. 4. Åtgärder vid första hjälpen: 4,1. Beskrivning av åtgärder för första hjälpen Allmän information: Hälsofaror vid hantering under normala förhållanden är inte att förvänta. Inandning: Vid normala användningsförhållanden krävs ingen behandling. Uppsök läkare om symptomen kvarstår. Hudkontakt: Ta av smutsiga kläder. Skölj det exponerade området med vatten och tvätta i förekommande fall med tvål. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Ögonkontakt: Skölj ögat med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Förtäring: I allmänhet krävs ingen behandling, om inte stora mängder förtärs. Kontakta då läkaren. 4.2 Viktigaste akuta eller fördröjda symtom och verkan, Till tecknen och symtomen på oljeakne/hårsäcksinflammation hör pormaskar och finnar i de exponerade hudområdena. Förtäring kan leda till illamående, kräkningar och/eller diarré. 4.3 Hänvisningar till akut läkarhjälp eller specialbehandling Symptomatisk behandling.

3 5. Brandbekämpningsåtgärder Endast räddningspersonal får ges tillträde till brandområdet. godkänd: QESEM Sida 3 QUM av Släckningsmedel Skum, sprutvatten eller vattendimma. Torrt släckpulver, koldioxid, sand eller jord kan bara användas för mindre eldsvådor. Olämpliga släckmedel: Använd inte starka vattenstrålar. 5.2 Speciella risker med utgångspunkt från ämne eller blandning. Följande kan uppstå som farliga förbränningsprodukter: Komplex blandning av fasta och flytande partiklar och gaser inklusive kolmonoxid. Ej identifierbara organiska och anorganiska föreningar. 5.3 Anvisning för brandbekämpningen Speciell skyddsutrustning vid brandbekämpning: Bär helskyddsdräkt och självförsörjande andningsapparat. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Undvik kontakt med utspillt eller utsläppt material. 6.1 Pesronrelaterade försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och förfarande vid nödsituationer Undvik kontakt med ögon och hud. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Vidta lämpliga blockeringsåtgärder för att undvika miljöutsläpp. Förhindra att utsläpp kommer in i avloppssystem, vattendrag eller ytvatten genom att upprätta fördämningar av sand eller jord eller genom andra lämpliga avspärrningsåtgärder. 6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring Halkrisk vid utsläpp. Rengör omedelbart för att undvika olyckor. Förhindra att utsläppet sprider sig med hjälp av fördämningar av sand, jord eller andra lämpliga material. Samla upp vätska direkt eller med hjälp av material med god uppsugningsförmåga. Sug upp rester med adsorptionsmaterial som jord, sand eller annat lämpligt. Ytterligare information: Kontakta myndigheterna vid större utsläpp som inte kan samlas upp. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se punkt 8 i säkerhetsdatabladet för information om val av personlig skyddsutrustning. För instruktioner angående avfallshantering se kapitel 13 i detta säkerhetsdatablad. Följ relevanta nationella och internationella föreskrifter. 7. Hantering och förvaring Allmänna säkerhetsanvisningar: Använd befintliga frånluftssystem vid risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler. Avfallshantera förorenade trasor eller rengöringsutrustning på korrekt sätt för att förebygga eldsvåda. Informationen i detta datablad skall ligga som grund för riskbedömning av förutsättningarna på plats, för att bestämma lämpliga kontroller för säker hantering, lagring och avfallshantering av produkten. 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Undvik längre och upprepad hudkontakt. Undvik att inandas ånga och/eller dimma. Bär skyddsskor och använd lämpliga arbetsredskap vid hantering av produkten i behållare.

4 godkänd: QESEM Sida 4 QUM av Förutsättningar för säker lagring med hänsyn till intoleranser Håll behållarna förslutna och lagra på sval plats med god ventilation. Använd korrekt märkta och förslutningsbara behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Kompletterande information: Polyetylenbehållare får inte utsättas för höga temperaturer på grund av risk för deformation. Förvaringsklass enligt TRGS 510: 10 Brandklass: B Rekommenderade material: Använd mjukt stål eller högdensitetspolyetylen (HDPE) i behållare eller ytskikt på behållare. Olämpliga material: PVC. Hållbarhet: Smörjmedel skall lagras på ändamålsenligt sätt, d.v.s. torrt och inte utsättas för stora temperaturvariationer. Om den lagringstid som anges på behållaren har passerats innebär detta inte att produkten inte längre kan användas. Kontrollera om produkten fortfarande lämpar sig att använda. Om du har frågor kontakta din servicepartner. 8. Begränsning av exponering/personligt skydd Om Threshold Limit Values der American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) är angivna här gäller de endast som information. 8.1 Parametrar som ska övervakas Arbetsplatsgränsvärden Produkt Källa Typ ppm mg/m³ Anmärkning Mineraloljedimma ACGIH TWA [inandningsbar fraktion.] 5 Biologisk exponeringsindex (BEI) ingen uppgift PNEC-relaterad information: Ämnet är ett kolväte av komplex okänd eller varierande sammansättning. Konventionella metoder för identifiering av PNEC är inte lämpliga och det går inte att identifiera bara en representativ PNEC för sådana ämnen. 8.2 Begränsning och övervakning av exponering Allmän information: Hur omfattande skydd som krävs och hur de nödvändiga kontrollerna skall utformas beror på de potentiella exponeringsförhållandena. Välj kontroller på grundval av en riskbedömning av förhållandena på platsen. Lämpliga åtgärder är: lämplig ventilation för kontroll av koncentrationen i luften. Om materialet hettas upp eller sönderdelas, eller om dimma bildas, kan koncentrationen i luften öka. Begränsning och övervakning av exponeringen på arbetsplatsen Personlig skyddsutrustning: Den personliga skyddsutrustningen skall motsvara de nationella standarderna. Ögonskydd: Skyddsglasögon eller helmask enligt EU-standard EN166 om materialet lätt stänker. Handskydd: Om produkten kan komma i kontakt med huden ger handskar (t.ex. testade enligt EN374, Europa, eller F739, USA) av följande material tillräckligt skydd: Handskar av PVC, neopren

5 godkänd: QESEM Sida 5 QUM av 8 eller nitrilgummi. Handskarnas lämplighet och hållbarhet beror på användningen, t.ex. hur ofta och länge de används, handskmaterialets kemiska beständighet, handskarnas tjocklek samt fingerfärdighet. Rådfråga alltid handskleverantören. Byt ut förorenade handskar. Personlig hudvård är en ovillkorlig förutsättning för ett effektivt hudskydd. Bär skyddshandskar på rena händer. Tvätt händerna efter användningen och torka dem noga. Vi rekommenderar att en oparfymerad fuktighetskräm används. Kroppsskydd: Hudskydd utöver de normala arbetskläderna krävs i normalfallet inte. Andningsskydd: Vid normal hantering av produkten krävs i allmänhet inget andningsskydd. I linje med goda rutiner för industrihygien skall åtgärder mot inandning av materialet vidtas. Om de tekniska kontrollerna inte kan hålla koncentrationen av skadliga ämnen i luften under det kritiska värdet för arbetsskydd, skall ett lämpligt andningsskydd väljas utifrån de speciella arbetsförutsättningarna och respektive lagstadgade föreskrifter. Rådfråga tillverkaren av andningsskyddsutrustningen. Om normala filtersystem kan användas skall alltid en lämplig kombination av filter och mask väljas. Använd ett kombinationsfilter för partiklar, gas och ångor (kokpunkt > 65 C, 149 F; enligt EN14387). Termiska faror: Ej tillämpligt. Övervaknings- resp. observationsförfarande: Övervakning av koncentrationen av ämnen i exponerade personers andningsområde eller allmänt på arbetsplatsen kan krävas för att hålla OEL-värdet och för att följa begränsningarna för exponering. Vid några ämnen kan även biologisk övervakning vara lämplig. Begränsa och övervaka miljöexponeringen Undvik utsläpp i miljön. En miljöutvärdering måste genomföras för att säkerställa att de lokala miljöskyddsföreskrifterna kan följas. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Uppgifter om de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna Utseende: Gulaktigt. Flytande vid rumstemperatur. Lukt: svag lukt av kolväte. ph-värde: Ej tillämpligt. Inledande kokpunkt och destillationsintervall: > 280 C / 536 F uppskattat Smältpunkt: typiskt -39 C / -38 F Flampunkt: typiskt 251 C / 484 F (COC) Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser: typisk 1-10 % (v) Självantändningstemperatur: > 320 C / 608 F Ångtryck: < 0,5 Pa vid 20 C / 68 F (uppskattad) Relativ densitet: Typisk 0,850 vid 15 C / 59 F Densitet: Typisk 850 kg/m 3 vid 15 C / 59 F Vattenlöslighet: försumbar. Löslighet i lösningsmedel: Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: > 6 (baserad på information om jämförbara produkter) Dynamisk viskositet: Kinematisk viskositet: Typisk 82 mm 2 /s vid 40 C / 104 F Ångdensitet (luft=1): > 1 (uppskattad) Avdunstningshastighet (nbuac=1): Nedbrytningstemperatur: Antändbarhet: 9.2 Övriga uppgifter Övriga uppgifter: inga flyktiga organiska ämnen (VOC) Halt på organiskt kol (% m/m): 0 %

6 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Utöver de faror som resulterar av reaktivitet utgår inga andra sådana faror från produkten Kemisk stabilitet Stabil Risk för farliga reaktioner Reagerar med starka oxideringsmedel Förhållanden som ska undvikas Extrema temperaturer och extremt solljus Intoleranta material Starka oxideringsmedel Farliga nedbrytningsprodukter Vid normal lagring är inget bildande av farliga sönderdelningsprodukter att förvänta. 11. Toxikologisk information 11.1 Uppgifter om toxikologisk verkan godkänd: QESEM Sida 6 QUM av 8 Underlag för utvärderingen: Utvärderingen har gjorts utifrån toxikologisk data för enskilda komponenter eller jämförbara produkter. Sannolika exponeringsvägar: Hud- och ögonkontakt är huvudvägarna för en exponering även om exponering kan uppstå genom slumpmässig intag. Akut oral toxicitet: Produkten är praktisk taget inte giftig (uppskattat): LD50 > mg/kg, råtta Akut dermal toxicitet: Produkten är praktisk taget inte giftig: LD50 > mg/kg, kanin Akut inhalationstoxicitet: Räknas under normala användningsförhållanden inte som giftig vid inandning. Frätskador/irritation av huden: Räknas som lätt irriterande. Vid längre eller upprepad kontakt med huden utan lämplig rengöring kan hudens porer täppas till, vilket kan leda till problem som oljeakne/hårsäcksinflammation. Allvarliga skador/irritationer på ögonen: Räknas som lätt irriterande. Irriterande effekt på andningsorganen: Inandning av ångor eller dimma kan leda till irritationer. Sensibilisering av luftvägarna eller huden: Ingen sensibilisering genom hudkontakt. Aspirationsrisk: Gäller ej som aspirationsrisk. Stamcellstoxizitet: Produkten betraktas som icke mutagen. Karcinogenicitet: Inga cancerframkallande effekter av beståndsdelarna är kända. Reproduktions- och utvecklingstoxicitet: Utgör troligen ingen fara. Specifisk målorgantoxicitet vid engångsexponering: Utgör troligen ingen fara. Specifisk målorgantoxicitet vid engångsexponering: Utgör troligen ingen fara.

7 godkänd: QESEM Sida 7 QUM av 8 Kompletterande information: Förbrukad olja kan innehålla skadliga föroreningar som har ansamlats under användningen. Koncentrationen av dessa föroreningar beror på användningen, och kan vid avfallshantering utgöra en fara för hälsa och miljö. All förbrukad olja skall hanteras försiktigt, och kontakt med hud skall om möjligt undvikas. Långvarig hantering av förbrukad motorolja har orsakat hudcancer i djurförsök. 12. Ekologisk information Underlag för utvärderingen: Ekotoxikologiska uppgifter har inte beräknats speciellt för denna produkt. Den information som tillhandahålls är baserad på kunskaper om komponenterna och ekotoxikologi för liknande produkter Toxicitet Akut toxicitet: Svårlöslig blandning. Kan flyta på ytan och skada vattenlevande organismer (fastna). Praktiskt taget ingen toxisk effekt (uppskattat): LL/EL/IL50 >100 mg/l (för vattenlevande organismer). LL/EL50 uttryckt som den nominella mängd produkt som krävs för beredning av ett vattnigt försöksextrakt) Beständighet och nedbrytbarhet Ingen lätt biologisk nedbrytbarhet (uppskattat). Huvudbeståndsdelarna är sannolikt biologiskt potentiellt nedbrytbara, men vissa beståndsdelar kan vara persistenta i miljön Bioackumulationspotenzial Innehåller beståndsdelar med potentiell bioackumuleringsförmåga Mobilitet Föreligger i flytande form. Flyter på vattenytan. Om det kommer in i marken immobiliseras det genom adsorption av jordpartiklar Resultat från PBT och vpvb-bedömning Ämnet uppfyller inte alla testkriterier för persistens, bioackumulation och toxicitet och klassas därför inte som PBTeller vpvb-ämne Andra skadliga effekter Produkten är en blandning av icke flyktiga beståndsdelar som sannolikt inte avges till luften i betydande mängder. Produkten har sannolikt ingen potentiell nedbrytningsförmåga för ozon eller fotokemisk ozonbildning eller uppvärmningspotential av jorden. 13. Avfallshantering 13.1 Metoder för avfallsbehandling Avfallshantering av produkten: Skall om möjligt återvinnas. Avfallsproducenten är ansvarig för att fastställa det tillverkade materialets toxicitet och fysikaliska egenskaper för att kunna klassificera avfallet korrekt och bestämma avfallshanteringsmetoder som följer de föreskrifter som skall tillämpas. Släpp inte ut produkten i miljön, avloppssystem eller vattendrag. Avfallshantering av icke rengjorda förpackningar:: Skall avfallshanteras i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; företrädelsevis genom godkänt avfallsinsamlingsföretag eller återvinningsföretag vars lämplighet har konstaterats i förväg. Nationella föreskrifter: Avfallshanteringen skall göras i enlighet med regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter (AVV-)EU-avfallskod-nr * syntetiska material, växellåds- och smörjoljor. Slutanvändaren är alltid ansvarig för klassificeringen av avfallet.

8 14. Transportinformation godkänd: QESEM Sida 8 QUM av 8 Inget farligt gods enlit ADR/RID (landtransport), ADN (transport på insjöar), IMDG-Code (sjötransport), IATA (lufttransport). 15. Föreskrifter Informationen om de lagstadgade reglerna är inte nödvändigtvis fullständig. Förutom denna kan andra föreskrifter gälla för produkten. 15,1 Föreskrifter om säkerhet, hälso- och miljöskydd/specifik lagstiftning om ämnet eller blandningen Annan information för regleringssyften, auktorisering och/eller användningens begränsning Produkten omfattas inte av ett godkännande enligt REACh. Lokala villkor EINECS: Alla beståndsdelar är förtecknade eller undantagna (polymerer). TSCA: Alla beståndsdelar är förtecknade. Nationell lagstiftning (Tyskland) Vattenriskklass: Övriga uppgifter: WGK 2 vattenfarlig (bilaga 2, VwVwS, beredningar). Teknisk information flyg: Produkten är inte specifikt upptagen. Beakta kapitel samt kapitel Ämnessäkerhetsbedömning För detta ämne har ingen ämnesäkerhetsbedömning utförts. 16. Övriga uppgifter R-fraser R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. CLP-varningstexter H304 Kan vara dödlig när det sväljs och tränger in i luftvägarna. H413 Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Identifierad användning enligt Use Descriptor System Rekommenderade användningsbegränsningar: Utan rekommendation från leverantören får produkten inte användas till andra syften än de som nämn ovan.. Övrig information Direktiv för säkerhetsdatablad:: Förordning Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bygger på dagens standard och kunskap samt erfarenheter och tjänar till att beskriva produkten med avseende på eventuella säkerhetskrav. Denna information utgör ingen garanti av korrekthet för produktens beskrivna egenskaper.

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget godkänd: QESEM Sida 1 av 7 Produktens handelsnamn: Användning av ämnet/blandningen: Motorolja Leverantör KAESER KOMPRESSORER AB Tel.: +46 8 544 44 330

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget godkänd: QUSEM Sida 1 QUSEM av 7 Produktens handelsnamn: -dieselmotorolja, 8.6226.1, 9.3908.0 Leverantör KOMPRESSORER AB Tel.: +46 8 544 44 330 Huvudkontor

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget granskat: QEM godkänt: QUM Sidan 1 av 7 Produktens handelsnamn: Högprestandsolja till, 9.4943.0, 9.4943.00010 Information om leverantör: KAESER Kompressorer

Läs mer

1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BENÄMNING 2. MÖJLIGA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BENÄMNING 2. MÖJLIGA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR EG-säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr. 1907/2006 Produktbeteckning BAUER-KOMPRESSOROLJA Beställningsnr. N28355 1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BENÄMNING Användning av produkten Kompressor-

Läs mer

1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BETECKNING 2. MÖJLIGA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BETECKNING 2. MÖJLIGA FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR EG-säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr. 1907/2006 Produktbeteckning BAUER-KOMPRESSOROLJA Beställningsnr. N22138 1. ÄMNETS RESP. BEREDNINGENS OCH FÖRETAGETS BETECKNING Användning av produkten Kompressor-

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL Utfärdat: mars 2015 Reviderat: Sidan 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 4Office Sidan 1 / 5 SDB-nr : 43129 V001.2 Reviderat den: 08.06.2012 Utskriftsdatum: 08.06.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 01 Namnet på ämnet/beredningen och företaget Handelsnamn Geberit AquaClean Rengöringsmedel (artikelnummer 242.546.00.1) Ämnets/beredningens användningsområde Rengöringsmedel för Geberit AquaCleanprodukter.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Datum 27.2.2015 Tidigare datum AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 32.15735261, 15735282,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Pattex No More Nails Wood Sidan 1 / 5 SDB-nr : 369592 V001.0 Reviderat den: 17.01.2011 Utskriftsdatum: 13.06.2012 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar.

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktbeteckning Leverantör Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31 334676767 E-postadress

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: COASOL 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Läs mer

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Kiwi Mink Oil CD 330 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANELUX SOFT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

HIAB H-43 GOLVPOLISH

HIAB H-43 GOLVPOLISH Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Produktnamn: Van Elburg WS/eL - Produktkod: 930P18, 995P36003, 170L36003, 600T91872, 603T80428, 43E860

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com SÄKERHETSDATABLAD 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: DigiDerm ECO Produktkod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SODIUM ACETATE Solution SE SDS PN: 4403746 REV. A 10-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD

SODIUM ACETATE Solution SE SDS PN: 4403746 REV. A 10-Apr-2008 SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SODIUM ACETATE Solution Satsnamn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Leverantör: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010 Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Westenergy

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 63171 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad: 20150914 Elite Gejderolja 68 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Gejderolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28 Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Strovels Sunrise Special 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box Telefon: Telefax:

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box Telefon: Telefax: Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 13.12.2005 Sida: 1/5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Addiment Superplasticizer

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-06-04 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 16-0012 Dikaliumvätefosfat

Läs mer

: Autan Family Care Gel

: Autan Family Care Gel 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Insektsrepellent Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

PENNZOIL MARINE MOTOR OIL 15W- 40

PENNZOIL MARINE MOTOR OIL 15W- 40 Sida 1 av 9 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr PZ-300 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Enligt gällande föreskrifter behöver inga komponenter behöver lämnas ut.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Enligt gällande föreskrifter behöver inga komponenter behöver lämnas ut. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Castaldo SuperCera Jewelry Injection Wax (781-20, 781-21,781-22) 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/5

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Motamark etching gel Användning: Används för att märka glas

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

: Mr Muscle Multi-Task Kök

: Mr Muscle Multi-Task Kök 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Elite Växellådsolja 80w/90 Leverantör Telefonnummer Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2.

Läs mer

Motorolja Classic 10W-30 och 15W Säkerhetsdatablad

Motorolja Classic 10W-30 och 15W Säkerhetsdatablad Motorolja Classic 10W30 och 15W40 20141222 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Motorolja Classic 10W30 och 15W40 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Snowmobile

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Snowmobile Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Snowmobile 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Snowmobile Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Colorfill Solvent LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med EU direktiv nr. 1907/2006 (REACH)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med EU direktiv nr. 1907/2006 (REACH) sid. 1(6) Avsnitt 1: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning. Artikelnummer: 285139218 Beskrivning: Buffertlösning ph = 10,01 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer