SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: V-04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04"

Transkript

1 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet eller blandning och användning, som det avråds från Produkten används till: Motorolja för motorer med partikelfilter. Se kapitel 16 för de tillåtna användningssyftena enligt REACh. Användningar som inte är att rekommendera: Utan rekommendation från leverantören får produkten inte användas till andra syften än de som nämns ovan. 1.3 Uppgifter om ämnet eller blandningen Leverantör KAESER KOMPRESSORER AB Tel.: Huvudkontor Box 7329, Besöksadress: Mätslingan Täby Teknisk information: Tel vx, Service Manager 1.4 Nödinformation/telefonnummer vid nödsituationer: Telefonnummer vid nödfall: Tel. 112 Giftinformation ej nödfall: Tel Eventuella faror 2.1 Ämnets eller blandningens klassificering 67/548/EEG eller 1999/45/EG Farliga egenskaper Enligt EU-kriterier är produkten inte klassad som farlig R-fras(er) 2.2 Märkning direktiv 1999/45/EG (beredningsdirektiv) respektive 67/548/EEG (ämnesdirektiv) EG-farosymbol Ingen märkning krävs. EG-klassificering: Enligt EU-kriterier är produkten inte klassad som farlig. R-fraser: Ej klassificerad. R-fraser: Ej klassificerad. 2.3 Andra faror Fara för människors hälsa Hälsofaror vid hantering under normala förhållanden är inte att förvänta. Vid längre eller upprepad kontakt med huden utan lämplig rengöring kan hudens porer täppas till, vilket kan leda till problem som oljeakne/hårsäcksinflammation. Förbrukad olja kan innehålla skadliga föroreningar. Säkerhetsrisker Produkten är inte klassad som brandfarlig, dock som brännbar. Miljörisker Produkten är inte klassad som farlig för miljön.

2 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 3.2 Blandningar godkänd: QESEM Sida 2 QUM av 8 Beskrivning av blandningen:: En blandning av starkt vätebehandlat råparaffin och additiver. Högraffinerade mineraloljor. Farliga beståndsdelar Beståndsdelarnas klassificering enligt direktiv (EG) nr. 1272/2008 (CLP-förordning) Kemisk CAS-nr. EINECS REACHregistreringsnummer Koncentration i % beteckning Hydrocarbon wax isomerate Alkylfenol Kemisk beteckning Faroklass och kategori Varningstext Hydrocarbon wax isomerate Asp.Tox., 1 H304 Alkylfenol Aqu. Chron., 4 H413 Kemisk CAS-nr. EINECS REACHregistreringsnummer beteckning Alkylfenol Piktogram R-fras Koncentration i % Kompletterande information: Den högraffinerade mineraloljan innehåller enligt IP 346 en dimetylsulfoxid (DMSO)- extraherbar andel på mindre än 3 % (w/w). Den högraffinerade mineraloljan tjänar uteslutande som additivförtunnare. Det hänvisas till avsnitt 16 för R- och H-frasernas fullständiga ordalydelse. 4. Åtgärder vid första hjälpen: 4,1. Beskrivning av åtgärder för första hjälpen Allmän information: Hälsofaror vid hantering under normala förhållanden är inte att förvänta. Inandning: Vid normala användningsförhållanden krävs ingen behandling. Uppsök läkare om symptomen kvarstår. Hudkontakt: Ta av smutsiga kläder. Skölj det exponerade området med vatten och tvätta i förekommande fall med tvål. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Ögonkontakt: Skölj ögat med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Förtäring: I allmänhet krävs ingen behandling, om inte stora mängder förtärs. Kontakta då läkaren. 4.2 Viktigaste akuta eller fördröjda symtom och verkan, Till tecknen och symtomen på oljeakne/hårsäcksinflammation hör pormaskar och finnar i de exponerade hudområdena. Förtäring kan leda till illamående, kräkningar och/eller diarré. 4.3 Hänvisningar till akut läkarhjälp eller specialbehandling Symptomatisk behandling.

3 5. Brandbekämpningsåtgärder Endast räddningspersonal får ges tillträde till brandområdet. godkänd: QESEM Sida 3 QUM av Släckningsmedel Skum, sprutvatten eller vattendimma. Torrt släckpulver, koldioxid, sand eller jord kan bara användas för mindre eldsvådor. Olämpliga släckmedel: Använd inte starka vattenstrålar. 5.2 Speciella risker med utgångspunkt från ämne eller blandning. Följande kan uppstå som farliga förbränningsprodukter: Komplex blandning av fasta och flytande partiklar och gaser inklusive kolmonoxid. Ej identifierbara organiska och anorganiska föreningar. 5.3 Anvisning för brandbekämpningen Speciell skyddsutrustning vid brandbekämpning: Bär helskyddsdräkt och självförsörjande andningsapparat. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Undvik kontakt med utspillt eller utsläppt material. 6.1 Pesronrelaterade försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och förfarande vid nödsituationer Undvik kontakt med ögon och hud. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Vidta lämpliga blockeringsåtgärder för att undvika miljöutsläpp. Förhindra att utsläpp kommer in i avloppssystem, vattendrag eller ytvatten genom att upprätta fördämningar av sand eller jord eller genom andra lämpliga avspärrningsåtgärder. 6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring Halkrisk vid utsläpp. Rengör omedelbart för att undvika olyckor. Förhindra att utsläppet sprider sig med hjälp av fördämningar av sand, jord eller andra lämpliga material. Samla upp vätska direkt eller med hjälp av material med god uppsugningsförmåga. Sug upp rester med adsorptionsmaterial som jord, sand eller annat lämpligt. Ytterligare information: Kontakta myndigheterna vid större utsläpp som inte kan samlas upp. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se punkt 8 i säkerhetsdatabladet för information om val av personlig skyddsutrustning. För instruktioner angående avfallshantering se kapitel 13 i detta säkerhetsdatablad. Följ relevanta nationella och internationella föreskrifter. 7. Hantering och förvaring Allmänna säkerhetsanvisningar: Använd befintliga frånluftssystem vid risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler. Avfallshantera förorenade trasor eller rengöringsutrustning på korrekt sätt för att förebygga eldsvåda. Informationen i detta datablad skall ligga som grund för riskbedömning av förutsättningarna på plats, för att bestämma lämpliga kontroller för säker hantering, lagring och avfallshantering av produkten. 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Undvik längre och upprepad hudkontakt. Undvik att inandas ånga och/eller dimma. Bär skyddsskor och använd lämpliga arbetsredskap vid hantering av produkten i behållare.

4 godkänd: QESEM Sida 4 QUM av Förutsättningar för säker lagring med hänsyn till intoleranser Håll behållarna förslutna och lagra på sval plats med god ventilation. Använd korrekt märkta och förslutningsbara behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Kompletterande information: Polyetylenbehållare får inte utsättas för höga temperaturer på grund av risk för deformation. Förvaringsklass enligt TRGS 510: 10 Brandklass: B Rekommenderade material: Använd mjukt stål eller högdensitetspolyetylen (HDPE) i behållare eller ytskikt på behållare. Olämpliga material: PVC. Hållbarhet: Smörjmedel skall lagras på ändamålsenligt sätt, d.v.s. torrt och inte utsättas för stora temperaturvariationer. Om den lagringstid som anges på behållaren har passerats innebär detta inte att produkten inte längre kan användas. Kontrollera om produkten fortfarande lämpar sig att använda. Om du har frågor kontakta din servicepartner. 8. Begränsning av exponering/personligt skydd Om Threshold Limit Values der American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) är angivna här gäller de endast som information. 8.1 Parametrar som ska övervakas Arbetsplatsgränsvärden Produkt Källa Typ ppm mg/m³ Anmärkning Mineraloljedimma ACGIH TWA [inandningsbar fraktion.] 5 Biologisk exponeringsindex (BEI) ingen uppgift PNEC-relaterad information: Ämnet är ett kolväte av komplex okänd eller varierande sammansättning. Konventionella metoder för identifiering av PNEC är inte lämpliga och det går inte att identifiera bara en representativ PNEC för sådana ämnen. 8.2 Begränsning och övervakning av exponering Allmän information: Hur omfattande skydd som krävs och hur de nödvändiga kontrollerna skall utformas beror på de potentiella exponeringsförhållandena. Välj kontroller på grundval av en riskbedömning av förhållandena på platsen. Lämpliga åtgärder är: lämplig ventilation för kontroll av koncentrationen i luften. Om materialet hettas upp eller sönderdelas, eller om dimma bildas, kan koncentrationen i luften öka. Begränsning och övervakning av exponeringen på arbetsplatsen Personlig skyddsutrustning: Den personliga skyddsutrustningen skall motsvara de nationella standarderna. Ögonskydd: Skyddsglasögon eller helmask enligt EU-standard EN166 om materialet lätt stänker. Handskydd: Om produkten kan komma i kontakt med huden ger handskar (t.ex. testade enligt EN374, Europa, eller F739, USA) av följande material tillräckligt skydd: Handskar av PVC, neopren

5 godkänd: QESEM Sida 5 QUM av 8 eller nitrilgummi. Handskarnas lämplighet och hållbarhet beror på användningen, t.ex. hur ofta och länge de används, handskmaterialets kemiska beständighet, handskarnas tjocklek samt fingerfärdighet. Rådfråga alltid handskleverantören. Byt ut förorenade handskar. Personlig hudvård är en ovillkorlig förutsättning för ett effektivt hudskydd. Bär skyddshandskar på rena händer. Tvätt händerna efter användningen och torka dem noga. Vi rekommenderar att en oparfymerad fuktighetskräm används. Kroppsskydd: Hudskydd utöver de normala arbetskläderna krävs i normalfallet inte. Andningsskydd: Vid normal hantering av produkten krävs i allmänhet inget andningsskydd. I linje med goda rutiner för industrihygien skall åtgärder mot inandning av materialet vidtas. Om de tekniska kontrollerna inte kan hålla koncentrationen av skadliga ämnen i luften under det kritiska värdet för arbetsskydd, skall ett lämpligt andningsskydd väljas utifrån de speciella arbetsförutsättningarna och respektive lagstadgade föreskrifter. Rådfråga tillverkaren av andningsskyddsutrustningen. Om normala filtersystem kan användas skall alltid en lämplig kombination av filter och mask väljas. Använd ett kombinationsfilter för partiklar, gas och ångor (kokpunkt > 65 C, 149 F; enligt EN14387). Termiska faror: Ej tillämpligt. Övervaknings- resp. observationsförfarande: Övervakning av koncentrationen av ämnen i exponerade personers andningsområde eller allmänt på arbetsplatsen kan krävas för att hålla OEL-värdet och för att följa begränsningarna för exponering. Vid några ämnen kan även biologisk övervakning vara lämplig. Begränsa och övervaka miljöexponeringen Undvik utsläpp i miljön. En miljöutvärdering måste genomföras för att säkerställa att de lokala miljöskyddsföreskrifterna kan följas. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Uppgifter om de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna Utseende: Gulaktigt. Flytande vid rumstemperatur. Lukt: svag lukt av kolväte. ph-värde: Ej tillämpligt. Inledande kokpunkt och destillationsintervall: > 280 C / 536 F uppskattat Smältpunkt: typiskt -39 C / -38 F Flampunkt: typiskt 251 C / 484 F (COC) Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser: typisk 1-10 % (v) Självantändningstemperatur: > 320 C / 608 F Ångtryck: < 0,5 Pa vid 20 C / 68 F (uppskattad) Relativ densitet: Typisk 0,850 vid 15 C / 59 F Densitet: Typisk 850 kg/m 3 vid 15 C / 59 F Vattenlöslighet: försumbar. Löslighet i lösningsmedel: Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: > 6 (baserad på information om jämförbara produkter) Dynamisk viskositet: Kinematisk viskositet: Typisk 82 mm 2 /s vid 40 C / 104 F Ångdensitet (luft=1): > 1 (uppskattad) Avdunstningshastighet (nbuac=1): Nedbrytningstemperatur: Antändbarhet: 9.2 Övriga uppgifter Övriga uppgifter: inga flyktiga organiska ämnen (VOC) Halt på organiskt kol (% m/m): 0 %

6 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Utöver de faror som resulterar av reaktivitet utgår inga andra sådana faror från produkten Kemisk stabilitet Stabil Risk för farliga reaktioner Reagerar med starka oxideringsmedel Förhållanden som ska undvikas Extrema temperaturer och extremt solljus Intoleranta material Starka oxideringsmedel Farliga nedbrytningsprodukter Vid normal lagring är inget bildande av farliga sönderdelningsprodukter att förvänta. 11. Toxikologisk information 11.1 Uppgifter om toxikologisk verkan godkänd: QESEM Sida 6 QUM av 8 Underlag för utvärderingen: Utvärderingen har gjorts utifrån toxikologisk data för enskilda komponenter eller jämförbara produkter. Sannolika exponeringsvägar: Hud- och ögonkontakt är huvudvägarna för en exponering även om exponering kan uppstå genom slumpmässig intag. Akut oral toxicitet: Produkten är praktisk taget inte giftig (uppskattat): LD50 > mg/kg, råtta Akut dermal toxicitet: Produkten är praktisk taget inte giftig: LD50 > mg/kg, kanin Akut inhalationstoxicitet: Räknas under normala användningsförhållanden inte som giftig vid inandning. Frätskador/irritation av huden: Räknas som lätt irriterande. Vid längre eller upprepad kontakt med huden utan lämplig rengöring kan hudens porer täppas till, vilket kan leda till problem som oljeakne/hårsäcksinflammation. Allvarliga skador/irritationer på ögonen: Räknas som lätt irriterande. Irriterande effekt på andningsorganen: Inandning av ångor eller dimma kan leda till irritationer. Sensibilisering av luftvägarna eller huden: Ingen sensibilisering genom hudkontakt. Aspirationsrisk: Gäller ej som aspirationsrisk. Stamcellstoxizitet: Produkten betraktas som icke mutagen. Karcinogenicitet: Inga cancerframkallande effekter av beståndsdelarna är kända. Reproduktions- och utvecklingstoxicitet: Utgör troligen ingen fara. Specifisk målorgantoxicitet vid engångsexponering: Utgör troligen ingen fara. Specifisk målorgantoxicitet vid engångsexponering: Utgör troligen ingen fara.

7 godkänd: QESEM Sida 7 QUM av 8 Kompletterande information: Förbrukad olja kan innehålla skadliga föroreningar som har ansamlats under användningen. Koncentrationen av dessa föroreningar beror på användningen, och kan vid avfallshantering utgöra en fara för hälsa och miljö. All förbrukad olja skall hanteras försiktigt, och kontakt med hud skall om möjligt undvikas. Långvarig hantering av förbrukad motorolja har orsakat hudcancer i djurförsök. 12. Ekologisk information Underlag för utvärderingen: Ekotoxikologiska uppgifter har inte beräknats speciellt för denna produkt. Den information som tillhandahålls är baserad på kunskaper om komponenterna och ekotoxikologi för liknande produkter Toxicitet Akut toxicitet: Svårlöslig blandning. Kan flyta på ytan och skada vattenlevande organismer (fastna). Praktiskt taget ingen toxisk effekt (uppskattat): LL/EL/IL50 >100 mg/l (för vattenlevande organismer). LL/EL50 uttryckt som den nominella mängd produkt som krävs för beredning av ett vattnigt försöksextrakt) Beständighet och nedbrytbarhet Ingen lätt biologisk nedbrytbarhet (uppskattat). Huvudbeståndsdelarna är sannolikt biologiskt potentiellt nedbrytbara, men vissa beståndsdelar kan vara persistenta i miljön Bioackumulationspotenzial Innehåller beståndsdelar med potentiell bioackumuleringsförmåga Mobilitet Föreligger i flytande form. Flyter på vattenytan. Om det kommer in i marken immobiliseras det genom adsorption av jordpartiklar Resultat från PBT och vpvb-bedömning Ämnet uppfyller inte alla testkriterier för persistens, bioackumulation och toxicitet och klassas därför inte som PBTeller vpvb-ämne Andra skadliga effekter Produkten är en blandning av icke flyktiga beståndsdelar som sannolikt inte avges till luften i betydande mängder. Produkten har sannolikt ingen potentiell nedbrytningsförmåga för ozon eller fotokemisk ozonbildning eller uppvärmningspotential av jorden. 13. Avfallshantering 13.1 Metoder för avfallsbehandling Avfallshantering av produkten: Skall om möjligt återvinnas. Avfallsproducenten är ansvarig för att fastställa det tillverkade materialets toxicitet och fysikaliska egenskaper för att kunna klassificera avfallet korrekt och bestämma avfallshanteringsmetoder som följer de föreskrifter som skall tillämpas. Släpp inte ut produkten i miljön, avloppssystem eller vattendrag. Avfallshantering av icke rengjorda förpackningar:: Skall avfallshanteras i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; företrädelsevis genom godkänt avfallsinsamlingsföretag eller återvinningsföretag vars lämplighet har konstaterats i förväg. Nationella föreskrifter: Avfallshanteringen skall göras i enlighet med regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter (AVV-)EU-avfallskod-nr * syntetiska material, växellåds- och smörjoljor. Slutanvändaren är alltid ansvarig för klassificeringen av avfallet.

8 14. Transportinformation godkänd: QESEM Sida 8 QUM av 8 Inget farligt gods enlit ADR/RID (landtransport), ADN (transport på insjöar), IMDG-Code (sjötransport), IATA (lufttransport). 15. Föreskrifter Informationen om de lagstadgade reglerna är inte nödvändigtvis fullständig. Förutom denna kan andra föreskrifter gälla för produkten. 15,1 Föreskrifter om säkerhet, hälso- och miljöskydd/specifik lagstiftning om ämnet eller blandningen Annan information för regleringssyften, auktorisering och/eller användningens begränsning Produkten omfattas inte av ett godkännande enligt REACh. Lokala villkor EINECS: Alla beståndsdelar är förtecknade eller undantagna (polymerer). TSCA: Alla beståndsdelar är förtecknade. Nationell lagstiftning (Tyskland) Vattenriskklass: Övriga uppgifter: WGK 2 vattenfarlig (bilaga 2, VwVwS, beredningar). Teknisk information flyg: Produkten är inte specifikt upptagen. Beakta kapitel samt kapitel Ämnessäkerhetsbedömning För detta ämne har ingen ämnesäkerhetsbedömning utförts. 16. Övriga uppgifter R-fraser R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. CLP-varningstexter H304 Kan vara dödlig när det sväljs och tränger in i luftvägarna. H413 Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Identifierad användning enligt Use Descriptor System Rekommenderade användningsbegränsningar: Utan rekommendation från leverantören får produkten inte användas till andra syften än de som nämn ovan.. Övrig information Direktiv för säkerhetsdatablad:: Förordning Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bygger på dagens standard och kunskap samt erfarenheter och tjänar till att beskriva produkten med avseende på eventuella säkerhetskrav. Denna information utgör ingen garanti av korrekthet för produktens beskrivna egenskaper.

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG skapat den: 04.96 ändrad: 26.04.2011 Utgivet av: QEM Sidan 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KAESER kylolja för skruvkompressorer Sigma Fluid FG-460 (FGL), Leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer