analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2"

Transkript

1 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2

2

3 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03

4

5 Sammanfattning Svensk Fjärrvärme tillsatte i december 2005 en arbetsgrupp med uppgift att analysera de mest förekommande uppvärmningsalternativens priser och villkor. I juni 2006 fick Carl Bro AB i uppdrag att göra en studie i syfte att ta fram underlag för en rättvisande jämförelser mellan alternativen. Rapporten avses bland annat användas av Svensk Fjärrvärme som referensunderlag för Energimyndighetens årliga redovisning av utvecklingen på värmemarknaderna. Arbetet har som syfte att analysera och klarlägga kostnadspåverkande faktorer och aspekter vid jämförelse av olika uppvärmningsalternativ. Analysen utgår från en befintlig bostadsfastighet med oljeeldning där andra alternativ för uppvärmning övervägs. Analysen genomförs för det så kallade Nils Holgersson-huset som under drygt tio år använts för kostnadsjämförande beräkningar för värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning i flerbostadshus i Sverige. De studerade alternativa uppvärmningsformerna är fjärrvärme, bergvärme, pelletspanna och naturgaspanna. De kostnader som beaktas i analysen är kostnader förknippade med teknikval och investeringskostnad, energi- och bränslekostnader, driftoch underhållskostnader samt kostnadspåverkande faktorer som beror av vald avskrivningstid och finansiering. Analysen visar att det inte går att avgöra vilket uppvärmningsalternativ som är det kostnadsmässigt mest fördelaktiga. Främst då det gäller bergvärme och pelletspannor förekommer det olika möjliga teknikval som i hög utsträckning resulterar i kostnadsskillnader såväl vad det gäller investeringskostnader som energikostnader. Då det gäller fjärrvärme och naturgaspanna är de tekniska varianterna mer begränsade vilket innebär att variationerna i investeringskostnad inte blir så stora. Däremot är skillnaden i energikostnad för fjärrvärme stor mellan olika orter i landet vilket medför att även fjärrvärmealternativet uppvisar ett stort spann inom vilket den beräknade årskostnaden kan variera. Beträffande uppvärmningsalternativens drifts- och underhållskostnader konstateras att dessa generellt sett är svåra att beräkna, främst på grund av att ett konsekvent sätt att bedöma behovet av arbetsinsatser, slitage av utrustning etc saknas. Svårigheterna är tydligast märkbara då det gäller alternativen bergvärme och pelletspanna. Vald avskrivningstid för investeringen påverkar den beräknade årskostnaden för alternativen och bör vara kortare än utrustningens tekniska livslängd. Det förekommer tekniska komponenter, främst vad det gäller bergvärme och pelletspanna, som i vissa fall har kortare teknisk livslängd än vad som normalt anges av tillverkare. Det jämförelseunderlag som finns tillgängligt ger emellertid inte underlag för några generella slutsatser. Det är här liksom i så många andra fall upp till investeraren att göra bedömningar av risken i den planerade investeringen. Det framgår vid jämförelse mellan alternativen att den beräknade årskostnaden i princip kan vara lika hög för fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna men att den är markant högre för naturgas, beroende på en väsentligt högre energikostnad. Sammanfattningsvis kan konstateras att värmemarknaden är en lokal marknad och att val av alternativ bör baseras på en noggrann genomgång av de lokala förutsättningarna för respektive uppvärmningsalternativ. 3

6

7 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte och avgränsningar Fastigheten Fastighetens energibehov Fastighetens beräknade effektbehov Alternativa uppvärmningsformer Fjärrvärme Olja och el Värmepumpar Biobränslepellets Naturgas Teknikval och andra faktorer som påverkar investeringskostnaden Allmänna förutsättningar Fjärrvärme Bergvärme Biobränslepellets Naturgas Sammanställning över teknikval och faktorer som påverkar investeringskostnaden Energi- och bränslekostnad Fjärrvärme Bergvärme Biobränslepellets Naturgas Sammanställning över faktorer som påverkar energi- och bränslekostnaden Drifts- och underhållskostnad Fjärrvärme Bergvärme Bränslepellets Naturgas Avskrivningstid och finansiering Livslängd och avskrivningstid Finansiering Slutsatser Referenser

8

9 1. Bakgrund Konkurrenssituationen på den svenska värmemarknaden har under senare år kommit alltmer i fokus. I det energipolitiska beslutet från 2002 slås fast att det är ett övergripande mål för den svenska energipolitiken att få till stånd effektiva energimarknader. 1 Värmemarknaden kännetecknas bl a av att den inte är enhetlig över landet utan förhållandena kan variera påtagligt mellan olika landsdelar och orter, beträffande bl a tillgång till olika energibärare (biobränsle, el, olja, fjärrvärme, naturgas), den lokala marknaden för såväl leverantörer som installatörer av värmeteknisk utrustning m m. Värmemarknaden är också beroende av utvecklingen på marknaderna för de olika energibärarna. Energimyndigheten har sedan budgetåret 2001 ett uppdrag från regeringen att årligen redovisa utvecklingen på värmemarknaderna med avseende på priser, konkurrens, bränsleslag och miljöeffekter. Myndigheten inhämtar och redovisar i den årliga sammanställningen uppgifter om kostnader för olika uppvärmningsalternativ i samarbete med bland andra branschorganisationerna för fjärrvärme, värmepumpar, bränslepellets m fl. En korrekt jämförelse av värmekostnader mellan olika värmealternativ har visat sig vara komplicerad och inte helt okontroversiell att genomföra. Förutom de nämnda geografiska skillnaderna förekommer skilda uppfattningar om bl a beräkning av teknisk och ekonomisk livslängd, drifts- och underhållskostnader, finansieringsalternativ etc. Svensk Fjärrvärme tillsatte i december 2005 en arbetsgrupp med uppgift att analysera de mest förekommande uppvärmningsalternativens priser och villkor. I juni 2006 fick Carl Bro AB i uppdrag att göra en studie i syfte att ta fram underlag för en rättvisande jämförelser mellan alternativen. Arbetet som redovisas i det följande har en inriktning mot att fokusera mindre på de rena energikostnaderna utan mer på de delar som i en jämförande kalkyl normalt blir föremål för antaganden. Rapporten avses bland annat användas av Svensk Fjärrvärme som referensunderlag för Energimyndighetens årliga redovisning av utvecklingen på värmemarknaderna Syfte och avgränsningar Arbetet har som syfte att analysera och klarlägga kostnadspåverkande faktorer och aspekter vid jämförelse av olika uppvärmningsalternativ. Samtliga kostnadsjämförelser som görs i rapporten avser kostnader inklusive moms. Analysen utgår från en befintlig bostadsfastighet med oljeeldning där andra alternativ för uppvärmning övervägs. Analysen genomförs för det Nils Holgersson-huset som under drygt tio år använts för kostnadsjämförande beräkningar av den så kallade Avgiftsgruppen 2 men även av Energimyndigheten i sin årliga rapportering av utvecklingen av värmemarknaderna i Sverige. Analysens avgränsning till den aktuella kända jämförelsefastigheten bedöms innebära att det finns ett pålitligt jämförelse- 1 Prop 2001/02:143 (2002): 2 Sedan tio år tillbaka utger årligen Avgiftsgruppen, med representanter HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I denna redovisas fakta bland annat om de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner. 7

10 underlag. I Avgiftsgruppens rapport 3 konstateras att skillnaden i kronor per kvadratmeter för bl a uppvärmning är relativt liten mellan relativt små flerbostadshus och större fastigheter. Resultatens överförbarhet till fastigheter av annan storlek behandlas därför endast diskussionsmässigt i rapporten där det bedöms vara befogat. 3 Avgiftsgruppen (2006) 8

11 2. Fastigheten 2.1. Fastighetens energibehov Förutsättningar gällande Nils Holgersson-fastigheten sammanställs i tabell 2.1, så som de anges i Avgiftsgruppens rapport. Tabell 2.1 Area Antal lägenheter Årsförbrukning Elenergi - Fastighetsel (35A) - Hushållsel (16A) Fjärrvärme - Energibehov - Flöde Förutsättningar för Nils Holgersson-fastigheten kvm 15 Olja 25 m kwh kwh kwh m Fastighetens beräknade effektbehov För dimensionering av en uppvärmningskälla för en byggnad är det viktigt att kunna bestämma fastighetens maximala värmeeffektbehov. Vid nybyggnation bestäms effektbehovet beräkningsmässigt utgående från byggnadens konstruktion och den planerade användningen av byggnaden. Vid utbyte av uppvärmningskälla i en befintlig byggnad kan en förnyad beräkning göras med den aktuella användningen av byggnaden som grund. Det är emellertid ovanligt att detta sker. Istället brukar man utgå från byggnadens energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten använd årlig bränslemängd, uppskattning av elbehov för uppvärmning i relation till byggnadens totala elanvändning beroende på vilken uppvärmningskälla som används. Ett vedertaget sätt att beräkna effektbehov för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten, då förbrukningsmönstret är känt som för t ex bostäder, är att tillämpa kategoritalsmetoden som bygger på att byggnadens värmeenergibehov divideras med en för den aktuella fastighetskategorin uppskattad utnyttjningstid. De kategorital som normalt används framgår av tabell 2.2. Värdena varierar över landet beroende på i vilken temperaturzon byggnaden är belägen. 9

12 Tabell 2.2 Utnyttjningstid för användning med kategoritalsmetoden Temperaturzon Utnyttjningstid (h/år) Flerfamiljshus Lokaler, småhus Zon Zon Zon Zon Det är otvetydigt så att en lika stor byggnad som är belägen i norra Sverige respektive i Sydsverige förbrukar olika mycket energi och att dess effektbehov därmed inte är lika stort i hela landet. Byggnadens effektbehov är en faktor som påverkar kostnaden för uppvärmningssystemet och jämförelser av kostnader för uppvärmningsalternativen bör göras för ett effektbehov som är representativt för byggnaden. Som grund för beräkningar och analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter i det följande förutsätts att husets energibehov är 193 MWh/år, i enlighet med tabell 2.1 och att det sammanlagda effektbehovet för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten uppgår till 86 kw. Beräknat enligt kategoritalsmetoden motsvarar det ett flerfamiljshus som är beläget i Mellansverige med en utnyttjningstid på ca 2250 timmar per år. 10

13 3. Alternativa uppvärmningsformer Avsikten är här att beskriva olika uppvärmningssystem som utgör alternativ till fjärrvärme i samband med att ett nytt uppvärmningssystem övervägs för en befintlig oljeeldad fastighet som är belägen i en tätort. Avsnittet inleds med en översiktlig beskrivning av fjärrvärmen som uppvärmningsform i Sverige Fjärrvärme Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningsformen för flerfamiljshus och lokaler i de flesta större tätorterna i Sverige. I Avgiftsgruppens rapport 4 har fjärrvärme ansetts vara den dominerande uppvärmningsformen i centralorten i 246 av Sveriges 290 kommuner. För småhus har fjärrvärmen varit mindre dominerande därför att kostnaden för distributionen måste fördelas på mindre leveranser. Under senare år har emellertid även fjärrvärmen ökat inom småhusbeståndet på många håll, främst till följd av prisstegringar på olja och el och ett ökat miljömedvetande bland allmänheten samt ett ökat fokus och ökade marknadsinsatser mot småhussektorn från fjärrvärmeföretagen. En fördel som ofta framhålls för fjärrvärme är att det går att utnyttja värmeenergi som inte har någon alternativ användning med hjälp av ett fjärrvärmesystem. Fjärrvärmen i Sverige baseras till mycket stor del på utnyttjande av förnybara bränslen. Figur 3.1 Andel förbrukade bränslen för fjärrvärmeproduktion Källa: Svensk Fjärrvärme Som framgår av figur 3.1 uppgår andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen till sammanlagt ca 60 %. Möjligheten att kunna använda olika bränslen gör att 4 Avgiftsgruppen (2006) 11

14 fjärrvärmeföretagen kan anpassa produktionen och använda det bränsle som för tillfället har lägst produktionskostnad. Det som ofta framförs som fjärrvärmens nackdel är att kunden blir bunden till en leverantör och att byte av uppvärmningssystem blir kostsamt såvida man inte har kvar ett pannsystem som kan göras funktionsdugligt. En typisk fjärrvärmeinstallation består av servisledningar från fjärrvärmenätet till fastigheten samt av en fjärrvärmecentral som ansluts till fastighetens uppvärmningssystem och tappvarmvattenberedning Olja och el Huvudalternativen till fjärrvärme för uppvärmning är idag pannor för eldning med biobränslepellets eller värmepumpar. Tidigare har nya oljeeldade pannor varit huvudalternativ till fjärrvärme vid utbyte av en oljeeldad värmeanläggning. Tidvis har även elpannor varit ett gångbart alternativ. På grund av att energikostnaden för såväl eldningsolja som el skjutit i höjden kraftigt under senare år kan varken olja eller el längre anses vara intressanta som uppvärmningsalternativ. Det bedöms heller inte finnas förutsättningar för olja eller el att återkomma som vattenburen uppvärmningsform för fastigheter i den storlek som betraktas här, då statsmakternas ambition är att minska olje- och elanvändningen för uppvärmning. Ytterligare politiska ställningstaganden förväntas sträva i riktning mot att minska importberoendet av fossila bränslen, minska koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändningen. 5 6 Regeringsskiftet 2006 förefaller inte ändra denna inriktning Värmepumpar Värmepumpar hämtar en viss del av uppvärmningsenergin från omgivningen, från luften, jorden, berggrunden eller från vatten. För att denna del av uppvärmningsenergin ska kunna användas för uppvärmning av bostäder krävs att en viss mängd elenergi tillsätts. Normalt används en del elenergi för att uppgradera två delar uppvärmningsenergi från omgivningen. Värmepumpar har funnits på marknaden i större omfattning sedan 1980-talets början och dess popularitet har varierat, främst beroende på relationen mellan el- och oljepris. I figur 3.2 redovisas Svenska Värmepumpföreningens statistik över antalet installerade värmepumpar i Sverige. Huvuddelen av de installerade värmepumparna utgörs av installationer i småhus men enligt föreningen har installationer av främst bergvärmepumpar för flerfamiljshus ökat under senare år. 5 Prop 2005/06:145 (2006): 6 Kommissionen mot oljeberoende (2006) 12

15 Figur 3.2 Antalet installerade värmepumpar i Sverige 7 Som framgår av figuren har antalet värmepumpar med värmeuttag ur berg, mark och sjö ökat på bekostnad av uteluft- och frånluftvärmepumpar. En bergvärmepump hämtar sin energi från en borrad bergbrunn. I brunnen finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70 % vatten och ca 30 % frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att cirkulera vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet. En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd tunnväggig slang. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump. Systemet är mer utrymmeskrävande än bergvärme och kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården vid installationen. En luft/vatten-värmepump utvinner sin energi ur utomhusluft genom att luft via en eller flera fläktar blåses igenom värmepumpens kondensorbatteri d v s hela värmepumpen placeras oftast utomhus. En luft/vatten-värmepump har oftast lägre installationskostnad än berg- och ytjordvärmepump. Årsvärmefaktorn blir emellertid lägre och vid riktigt kall temperatur räcker inte värmepumpen till utan all uppvärmningsenergi måste hämtas från någon annan uppvärmningskälla, vanligen en el- eller oljepanna. Den typ av värmepump som bedöms vara det mest lämpliga alternativet för Nils Holgersson-fastigheten är bergvärmepump och det är också den mest frekvent förekommande typen för såväl flerfamiljshus som småhus. Både ytjordvärmepumpar och luft/vatten-värmepumpar har sin största marknad för småhus och mindre fastigheter. En bergvärmeanläggning består av en eller flera borrade bergbrunnar, en rörledning mellan bergbrunnen och värmepumpen, som normalt är installerad i byggnaden, samt själva värmepumpen som ansluts till fastighetens uppvärmningssystem. Värmepumpen dimensioneras normalt inte för fastighetens hela värmeeffektbehov utan en tillsatsvärmekälla finns normalt för att klara hela effektbehovet vid kall väderlek Biobränslepellets Biobränslepellets har använts som uppvärmningsalternativ, främst som ersättning av olja sedan mitten av 1980-talet. Både tillverkningstekniken för pellets och förbränningstekniken har utvecklats och eldning med biobränslepellets är idag att betrakta som en väl etablerad teknik. 7 Sipöcz, Sölling (2006): 13

16 Under senare år har användningen av biobränslepellets ökat kraftigt. Ökningen har varit särskilt stor vad det gäller uppvärmning av småhus där användningen stigit från 200 GWh/år 1997 till 1200 GWh/år 2004 enligt uppgifter från SCB 8. Enligt Pelletsindustrins Riksförbund uppgår den sammanlagda produktionen av pellets i landet till ca 7000 GWh 9, varav närmare 3000 GWh bedöms användas inom villamarknaden. När det gäller flerbostadshus, där fjärrvärmeanvändning dominerar, är pelletsanvändningen hittills betydligt mindre och uppgick 2004 till totalt 140 GWh. 10 Marknaden för pellets är väl organiserad och det finns ett nät av försäljningsställen och ett utbud av pellets över hela landet. Bränslet levereras antingen som bulkvara, i storsäck om ca 800 kg eller i småsäck om kg. Vilket leveranssätt som används är främst beroende på användarens lagringsmöjligheter. En typisk installation för eldning av biobränslepellets omfattar bränsleförråd med röranslutningar för fyllning och tömning, ett rör med en invändig skruvtransportör mellan bränsleförrådet och pannan samt panna med brännare. Det är möjligt att börja elda pellets utan att byta pannan om det finns en fungerande olje- eller vedpanna. Härigenom minskar investeringskostnaden betydligt men innebär även att den installerade brännareffekten måste vara mindre än motsvarande för olja för att bibehålla en acceptabel verkningsgrad. 11 Vid en jämförelse med andra uppvärmningsalternativ i den aktuella Nils Holgersson-fastigheten bedöms det därför inte vara tillämpbart att enbart byta brännare i en befintlig oljepanna. Frågor kring dimensionering, teknikval och installationens omfattning behandlas vidare i kapitel Naturgas Naturgas distribueras i tätortsområden inom ca 30 kommuner i Sydsverige och är i dessa områden ett möjligt alternativ för byggnadsuppvärmning. Naturgasen har miljömässiga fördelar gentemot olja, inga svavelutsläpp och lägre utsläpp av koldioxid, och kan förbrännas med mycket hög verkningsgrad. Naturgaspannor är normalt utförda som så kallade kondenserande pannor vilket innebär att rökgaserna kyls till o C. Vattenångan i rökgaserna kondenseras då och kondenseringsvärmen kan tillvaratas. Idag installeras uteslutande kondenserande pannor då naturgas används som uppvärmningsenergi i småhus och flerbostadshus SCB (2005) 9 Pelletsindustrins Riksförbund (2006): 10 SCB (2005) 11 Pelletspärmen (2002) 12 E.ON Gas (2006) 14

17 4. Teknikval och andra faktorer som påverkar investeringskostnaden 4.1. Allmänna förutsättningar Alternativen innebär utbyte av en befintlig oljeeldad uppvärmningsanläggning och kostnader för rivning av oljepanna och oljetank förekommer i samtliga alternativ. Kostnaden för rivningsarbetet kan uppgå till kronor. Kostnaden kan i vissa fall reduceras påtagligt genom att skrot och eventuell kvarvarande olja kan avyttras. För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan uppvärmningsalternativen görs antagandet att kostnaden för rivning av den befintliga oljepannan och för rivning och sanering av oljetank inte utgör en betydande kostnadspåverkande faktor. Kostnaden kan variera påtagligt men variationen bedöms inte vara speciellt förbunden med något av alternativen. Rivningen kan i vissa fall då det gäller installation av fjärrvärme eller bergvärme vara onödig om det finns utrymmen tillgängliga för att installera fjärrvärmecentral respektive värmepump. I dessa fall görs bedömningen att det inte innebär en reduktion av investeringskostnaden utan främst är att betrakta som en uppskjuten investering som kommer till genomförande någon gång i framtiden. På liknande sätt betraktas kostnader för att konservera den befintliga skorstenen genom att skorstensmynningen förses med en huv för att minska risken för att regnvatten kommer in i skorstenen och att skorstenen hålls ventilerad. Kostnaderna uppkommer enbart vid installation av fjärrvärme och värmepump men bedöms vara relativt marginella i sammanhanget Fjärrvärme En fjärrvärmeinstallation består som tidigare nämnts av servisledningar och av en fjärrvärmecentral i fastigheten. Fjärrvärmecentralen består av värmeväxlare för uppvärmningssystem och tappvarmvattenberedning. Fjärrvärmeflödet genom anläggningen styrs av en reglerutrustning som reglerar temperaturen i det fastighetsinterna uppvärmningssystemet i förhållande till utomhustemperaturen och inställd önskad varmvattentemperatur. En fjärrvärmeinstallation är relativt sätt standardiserad och bedömning av investeringskostnaden för en installation i den aktuella storleken kan göras av fjärrvärmeföretag och installatörer. De faktorer som kan diskuteras som kostnadspåverkande i samband med installation av fjärrvärme är främst anslutningsavgiften. byggnadens temperaturkrav. olika former av tilläggsfunktioner och tilläggsutrustning, t ex om separat värmeväxlare för ventilationssystem installeras Härtill kommer kostnadspåverkande faktorer till följd av marknads- och kvalitetsaspekter Anslutningsavgift Anslutningsavgifter i de fall de förekommer är ett av flera möjliga metoder för fjärrvärmeföretagen att få täckning för sina kostnader i samband med anslutning av en 15

18 fastighet. Ett annat sätt är att dessa kostnader täcks av de framtida energiavgifterna för fastighetens fjärrvärmekonsumtion. Vilken metod som i varje enskilt fall används beror i de flesta fall på fjärrvärmeföretagets riskbedömning i samband med anslutningen. I en studie av fjärrvärmens priskomponenter, omfattande detaljerade undersökningar av 15 fjärrvärmeföretags priskonstruktioner och serviceutbud, framgår att det är få företag som har förutbestämda förutsättningar för beräkning av anslutningsavgiftens storlek. 13 Vissa företag uppger att man inte tar ut någon anslutningsavgift alls eller att man inte gör det då det handlar om förtätning där fjärrvärmen redan är etablerad. Huvuddelen av de undersökta företagen uppger att man tar ut en avgift men att den sätts individuellt och att den är förhandlingsbar Byggnadens temperaturkrav Byggnadens temperaturkrav kan påverka investeringskostnaden genom att större värmeväxlaryta normalt krävs för en äldre byggnad med högre temperaturkrav. Med dagens värmeväxlarteknik, med standardiserade produkter för de flesta applikationer, bedöms kostnaden för en ökning av värmeväxlarytan i en fjärrvärmecentral vara försumbar Tilläggsfunktioner och tilläggsutrustning Det finns olika kopplingsprinciper för utförande av fjärrvärmecentraler där kopplingsprincipen påverkar antalet och kraven på de olika komponenter som fjärrvärmecentralen är uppbyggd av. Kostnadsskillnaden mellan olika kopplingsprinciper är försumbar så länge det inte innebär att nya funktioner tillförs anläggningen. En sådan funktion kan exempelvis vara att fjärrvärmecentralen förses med separat värmeväxlare och styrning för ventilationssystemet. Denna typ av tilläggsutrustning är emellertid mycket ovanlig Typisk fjärrvärmeanläggning Investeringskostnaden för fjärrvärmecentral inklusive rördragning och montage från leveransgräns uppgår till kronor. 14 I investeringen ingår ingen kostnad för anslutningsavgift eller för servisledning eftersom fastigheten förutsätts vara belägen i område där fjärrvärme finns etablerad Bergvärme De faktorer som främst påverkar investeringskostnaden för en bergvärmeanläggning är Anläggningens omfattning och utformning Kostnaden för borrning av bergbrunnar Dimensioneringen av värmepumpens effekt i förhållande till byggnadens maximala värmeeffektbehov Inköpskostnaden för ingående komponenter Konkurrenssituationen på marknaden Anläggningens omfattning och utformning En bergvärmepump består som tidigare nämnts av en kollektor, i detta fall en slang som löper i en eller flera bergbrunnar, en rörledning med cirkulationspump för 13 Svensk Fjärrvärme (2006) 14 Medelvärde av uppgifter från ett flertal fjärrvärmeföretag 16

19 cirkulation av en frysskyddad vattenlösning (brine) mellan brunnarna och värmepumpen, som normalt är installerad i byggnaden, samt själva värmepumpen som ansluts till fastighetens uppvärmningssystem och till tappvarmvattenberedningen. Installationens omfattning ges i princip av de ingående komponenterna i systemet, bergbrunnar, värmepump och installation. De främsta kostnadspåverkande faktorerna hör samman med dimensioneringen av värmepumpen och vilken uppvärmningsform som används för att producera den nödvändiga spetsvärmen under kalla dagar då värmepumpens effekt inte förmår att tillgodose byggnadens hela uppvärmningsbehov. Värmepumpen kan vara försedd med inbyggd varmvattenberedare eller anslutas till ett separat system för varmvattenberedning. En värmepump utan inbyggd varmvattenberedning kan normalt anslutas till ett befintligt system för varmvattenberedning men kan, med hänsyn till värmepumpens begränsade framledningstemperatur, behöva kompletteras med en eftervärmning med elpatron. Det förutsätts inte vara aktuellt att använda värmepumpar med inbyggda vattenförråd för den storlek av värmepumpanläggning som är aktuell för Nils Holgersson-huset Kostnaden för borrning av bergbrunnar Det borrdjup som erfordras varierar beroende på de geologiska förutsättningarna och värmepumpens effekt. Kostnaden för bergbrunnar är i sin tur även beroende av hur stor del av brunnen som måste infordras med stålrör. Olika bergarter lämpar sig olika väl för bergvärme. Framförallt är det bergets värmeledningsförmåga som kan variera mellan olika områden. Huvuddelen av det urberg som finns i Sverige har en värmekonduktivitet på 3 3,5 W/m o C, medan lera, lerskiffer och kalksten ligger betydligt lägre, på 1,3 2 W/m o C. 15 Dessa typer av bergarter förekommer i relativt begränsad omfattning, främst på Gotland och Öland, i Skåne, mellan Vänern och Vättern, öster om Vätterns norra del, norr om Siljan och i fjällkedjan och innebär att de är mindre fördelaktiga att använda som värmekälla för värmepumpar. I dessa områden måste dels borrhålet göras betydligt djupare än på annat håll, dels infordringen av brunnen mellan markytan och berget göras längre. Branschen har tagit fram kriterier för utförande av energibrunnar i berg, den s k Normbrunn 97 16, enligt vilka foderröret av stål ska drivas ner minst två meter i fast berg. Praktiskt betyder det att en brunn ska infordras med minst ca sex meter foderrör medan längden på infordringen kan komma att uppgå till meter vid ogynnsamma förhållanden. Kostnaden för infordringen är enligt leverantörsuppgifter ca 450 kr/m vilket innebär att infordringsdjupets längd är en betydande kostnadspåverkande faktor. Normalt borras inte hål som är djupare än 200 meter eftersom det är maximalt djup för de flesta förekommande borrutrustningar. Slangens längd blir då 400 meter vilket normalt, med hänsyn till tryckfallsförluster, ger en slangdimension på 40 mm. För större värmepumpar än för en- och tvåfamiljshus erfordras normalt flera bergbrunnar. En tumregel som förefaller användas av värmepumpinstallatörer är att det erfordras ca en meter borrdjup per kvadratmeter uppvärmd yta i de områden som har berg med värmekonduktivitet på 3 3,5 W/m o C. Berget innehåller en viss mängd värme och genom bergvärmeinstallationen kyls berget så småningom ner. Den tillgängliga upptagningsytan begränsar hur mycket energi som kan tas ut ur berget. Om värmeuttaget inte ska komma att inkräkta på grannarnas möjligheter att ta ut värme ur berget begränsas upptagningsytan i princip till tomtytan. För Nils Holgersson- 15 Svenska Fjärrvärmeföreningen (2000) 16 Svenska Värmepumpföreningen webbplats 17

20 fastigheten, med en uppvärmd yta på 1000 m 2, erfordras generellt sett fem borrhål á 200 meter med ett inbördes avstånd av minst 20 meter. Om inte värme återförs till berggrunden är det således väsentligt att fastigheterna är tillräckligt stora för att bergvärme ska kunna tillämpas i större skala inom tätbebyggda områden. 17 Kostnaden för bergborrning kan variera kraftigt över landet, vilket tillsammans med osäkerheter kring hur noggrant berggrundens beskaffenhet undersöks, med avseende på lokala geologiska förhållanden, sprickor i berget, vattenföring etc gör att bergborrningen har stor inverkan på dels anläggningens investeringskostnad, dels på anläggningens effektivitet och framtida driftskostnader. Kostnaden för borrningen påverkas naturligtvis också av bergets temperatur, vilket innebär att det är dyrare att bygga en värmepumpanläggning i norra delen av landet än längre söderut eftersom man behöver ett längre borrhål för att få ut en viss värmemängd när man kanske bara kan ta ut 10 W/m i borrhål i Kiruna mot 40 W/m i Sydsverige 18. Enligt Energimyndighetens sammanställning över villavärmepumpar 19 är skillnaden i totalkostnad för borrning ca 60 % mellan Sydsverige och Norra Norrland. I sammanställningen förekommer även uppgifter på att det kan skilja upp till 25 % i borrkostnad för en bergvärmeanläggning inom samma del av Sverige Värmepumpens effekt i förhållande till byggnadens maximala värmeeffektbehov Bergvärmepumpar dimensioneras i princip aldrig för byggnadens maximala värmeeffektbehov vid dimensionerande utomhustemperatur. Värmepumpen skulle då dels få korta drifttider med många start och stopp under en stor del av året, vilket ger stort slitage, dels bli dyr i förhållande till producerad värmeenergimängd. Dimensioneringen av värmepumpen i förhållande till byggnadens maximala värmeeffektbehov är, utöver värmepumpens drifttid, beroende av Skillnad mellan energikostnad för el för drift av värmepumpen och energi för spetsvärmekällan. Skillnad i investeringskostnader mellan olika storlekar av värmepumpar. Värmepumpen dimensioneras normalt för % av det högsta värmeeffektbehovet, vilket innebär att % av byggnadens hela årliga värmeenergibehov kommer att täckas in med värmepumpen, beroende på val av värmekälla. 20 Med dagens elpriser är det vanligare att värmepumpen dimensioneras för en större andel av byggnadens värmeeffektbehov för att öka den andel av värmeenergibehovet som värmepumpen står för, till att beräkningsmässigt ligga över 95 %. Den förmodade förkortning av livslängden som detta innebär, med hänsyn till fler start och stopp av värmepumpen, anses allmänt kunna motiveras av den lägre energikostnaden i kalkylen. För att täcka resten av byggnadens värmebehov måste tillskottsvärme i någon form tillföras. I många moderna villavärmepumpar utgörs denna spetsvärmekälla av en elpatron som finns installerad i värmepumpen. För större anläggningar utgörs spetsvärmekällan normalt av en separat panna, i vissa fall den befintliga oljepannan, i annat fall installeras ofta en elpanna som spetsvärmekälla. En följd av värmepumpens effekttäckning och val av spetsvärmekälla kan vara att fastighetens säkringsabonnemang måste höjas. Utgående från att Nils Holgersson- 17 Inregia (2002) 18 Svenska Fjärrvärmeföreningen (2000) 19 Energimyndigheten (2006) 20 Svenska Värmepumpföreningens webbplats (2006b) 18

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning

Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus En samhällsekonomisk bedömning Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader 050907

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Utredning av lokalisering av närvärmeanläggningar i Ekerö tätort

Utredning av lokalisering av närvärmeanläggningar i Ekerö tätort Ekerö Kommun Utredning av lokalisering av närvärmeanläggningar i Ekerö Rev. 2 : Grontmij AB Energi & Elkraft Stockholm Vår referens Energi & Elkraft Stockholm, Anna Dovallius Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101 Utgåva 1:1 2014-09-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Attarp 2:101 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Iseb Byggkonsult AB Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Cristel Karoline Wahlandt Fastighetsbeteckning: Partille Kåhög 107:8 Adress: Bykällevägen 82 Postadress: 43376 Jonsered Telefonnummer: 031-7959613

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr Värmepump - Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 54 1983-09 Oljeeldade pannor -spetskraft Sammanfattning De på senare tid för vissa energiverk kraftigt ökade fasta fjärrvärmeavgifterna har aktualiserat frågan

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer