2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden Lars Rundgren, s till kl 16.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30"

Transkript

1 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,, s Ingela Gustafsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Ingrid Rosén, v Gunilla Aronsson, c Lars Rundgren, s till kl Övriga närvarande Carolina Leijonram, socialchef Bengt Jonsson, intrapr 27 Yvonne Knutsson, sekr Pia Rydh, intrapr 27 Maria Eriksson utveckl.samordn Lars Eriksson, kd ej tjg ers Ola Gustafsson, controller till kl Utses att justera Eva Johansson Rosso Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande. Yvonne Knutsson. Mattias Wärnsberg Justerande. Eva Johansson Rosso ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Socialkontoret. Yvonne Knutsson

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Intraprenaden Sn 27 Information om Intraprenaden Framsteget Verksamhetschef Bengt Jonsson och Pia Rydh informerar om intraprenaden Framstegets verksamhet. (se Bilaga) beslutar att intraprenaden Framsteget månatligen lämnar in verksamhetsrapport till socialnämnden samt beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Controller Sn 28 Dnr 2006/ Kvartalsrapport 4:e kvartalet 2006 Controller Ola Gustafsson går igenom och redogör för verksamhetsuppföljningen för kvartal beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna samt beslutar att kvartalsrapporterna fortsättningsvis ska utformas som ackumulerade kvartalsrapporter.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsen Sn 29 Budgetanalys Socialchef Carolina Leijonram och controller Ola Gustafsson ger socialnämnden en muntlig information om det ekonomiska läget inom verksamheterna samt informerar om hur långt arbetet har gått med varsel av personal. beslutar att till kommunstyrelsen rapportera att socialnämndens arbete fortlöper med att genomlysa ekonomin, men socialnämnden kommer med all sannolikhet att behöva äska ytterligare medel hos kommunfullmäktige. Årets första osäkra prognos pekar på ett minus med ca 12,3 miljoner kronor för år 2007.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Socialchef Sn 30 Information om ekonomi inkl LSS Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att det fortlöpande kommer att ges information om ekonomin på varje socialnämnd. I handikappomsorgen/lss rinner det ut pengar. För närvarande finns 11 lediga platser på gruppboenden. Socialchefen föreslår att det görs en extern genomlysning av handikappomsorgen/lss. Kontakt har tagits med en extern utredare som kan ta itu med uppdraget eventuellt efter påsk. Beredning Au beslutar lägga informationen för kännedom till handlingarna.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sektionschef Sn 31 Hl 2007/64 Verdandi Skrivelse från Verdandi gällande kostnad för försäkringspremie. Verdandi inkom med en skrivelse där de informerar om Botrygghetsförsäkring 60+ som kan tecknas av medlemmar i Hyresgästföreningen. Verdandi föreslår att socialnämnden räknar med försäkringspremien på 31 kr per månad när någon ansöker om ekonomiskt bistånd. Deras förslag är att den enskilde själv betalar medlemsavgiften till Hyresgästföreningen på 70 kr per månad. Av socialnämndens riktlinjer (050324) framgår att den enda försäkring som godtas är hemförsäkring till skälig kostnad. I riksnormen ingår också en barnförsäkring på 50 kr per barn. Övriga försäkringar får den enskilde själv prioritera och bekosta. I åldersgruppen 60+ har vi ett 10-tal ärenden. En del av dessa är endast korta tillfälliga ärenden. Hur många som är medlemmar i Hyresgästföreningen är inte klarlagt. Avgift till hyresgästföreningen godtas inte som kostnad i den ekonomiska beräkningen då det är helt frivilligt att vara medlem. Det har inte framkommit något skäl att ompröva riktlinjerna med anledning av Verdandis skrivelse. Beredning Au beslutar att inte göra någon ändring i riktlinjerna gällande försäkring.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sektionschef Sn 32 Dnr 2006/5 700 UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL 2006 Nämndmål: Personer under 25 år ska inte behöva försörjningsstöd som enda inkomst längre tid än 3 månader. Under år 2006 var ett 70-tal hushåll i den åldersgruppen aktuella för försörjningsstöd. Av dessa var det 7 hushåll där försörjningsstödet var deras enda inkomst längre än tre månader. Fördelning: Sjukskrivna: 3 st Pojke f -86. Har nu fått aktivitetsersättning. Flicka f -87. Har nu fått aktivitetsersättning. Pojke f -83. Har haft arbetsträning men är nu sjukskriven. Arbetslösa: 4 st Pojke f -85. Väntar på arbetspsykologisk utredning. Pojke f -85. Sociala problem. Pojke f -86. Sociala problem. Flicka f -84 har ej klarat studierna och får därför inte studiemedel. Står nu till arbetsmarknadens förfogande. Försörjningsstöd flykting enligt ansökan Avslag, ej överklagat 632

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 3 Försörjningsstöd enligt ansökan Avslag, ej överklagat Överklagat, dom enligt beslut Överklagat, beslut ändrat 1142 Beredning beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Socialchef Sn 33 Dnr 2007/5 700 Berörda Ledningsorganisation inom socialförvaltningen Nuläge: I februari 2007 finns en vakant områdeschefstjänst i Virserum. Två av förvaltningens chefer delar idag på ansvaret för området. En områdeschef arbetar idag som vik. personalsekreterare. Ordinarie befattningshavare återgår i tjänst En områdeschef kommer att vara föräldraledig fr o m april-maj Rekrytering påbörjad. Två områdeschefer arbetar idag på långtidsvikariat. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har en utökning av sin tjänst t o m på 50% vik utvecklingsledare. I grunden finns en MAS-tjänst på 50% (kombineras med en sjukskötersketjänst på 50%) Ny socialchef finns på plats fr om Förvaltningen och ledningsorganisationen har de sista åren varit utsatta för påfrestningar med bl a stora budgetunderskott. Stora förändringar är genomförda inom framförallt äldreomsorgen. Bokslut 2006 pekar på ett underskott på knappt -12 miljoner. Förslag att tillsvidareanställa 2 chefer som finns i organisationen samt öka MAS-tjänsten från 50%-100%: Förvaltningen står inför ett fortsatt stort förändringsarbete. En viktig förutsättning för att kunna arbeta med dessa förändringar är en trygg ledningsorganisation. Detta förslag handlar om att i möjligaste mån trygga situationen för Förvaltningen har 2 långtidssjukskrivna chefer. F n finns ingen planering för att dessa ska återgå i tjänst. Inom en stor ledningsorganisation som socialförvaltningen i Hultsfreds kommun bedöms risken för att överanställa chefer på tillsvidareanställning vara mycket liten. Två vikarierande chefer föreslås få en tillsvidareanställning. Cheferna fungerar väl på sina tjänster och de grupper de leder behöver kontinuitet i ledarskapet. Risken för att ytterligare tappa chefer och chefskompetens är i dagsläget betydligt större. Många av våra grannkommuner annonserar i dag efter chefer inom vård och omsorg. Rekryteringsproblematiken förväntas öka. I det läget är det viktigt att vara en god arbetsgivare. Tjänsten som MAS föreslås utökas från 50% till 100%. Behovet av rutiner samt uppföljning är stort. Det är ej heller lämpligt med en kombination av tjänst som MAS/Sjuksköterska. Som MAS har man tillsyn över den kommunala hälso- och sjukvården. En tillkommande arbetsuppgift handlar också om att förbereda kommunaliseringen av hemsjukvården.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Berörda: Hela ledningsorganisationen med medarbetare blir mer eller mindre berörda. Arbetsmiljökonsekvenser: Förhoppningsvis leder ett ev. beslut till att vi får behålla berörda chefer samt MAS i organisationen samt att deras arbetsgrupper får en kontinuitet i ledarskapet. et är viktigt även för att kollegor till dessa chefer ska få en tryggad tillvaro. Att vid vakanser får uppbära även andra ansvarsområden än sitt eget är en stor påfrestning. Framförallt om det ska ske samtidigt som att omfattande effektiviseringar genomförs inom verksamheten. Varje chefs ansvarområde bedöms i utgångsläget vara omfattande i sig. När det gäller MAS-tjänsten kan den kombination som finns i grunden som MAS/sjuksköterska bli ett arbetsmiljöproblem i sig. En fungerande och tillräcklig MAS-funktion är också viktig för socialchefen i den platta ledningsorganisation som idag gäller inom socialförvaltningen. Ekonomiska konsekvenser: Inga tillkommande kostnader jämfört med budget. Förstärkning som MAS föreslås finansieras genom neddragning av tjänst som personalekonom. Uppföljning: Uppföljning få göras i samband med en mer övergripande organisationsöversyn som kommer att genomföras, hösten Alla chefer arbetar med en för närvarande placering vilket gör att förändringar kanske blir nödvändiga efter översyn. Beredning Au 10a beslutar att Katarina Dunhage tillsvidareanställs som områdeschef (1,0 tjänst) med för närvarande placering inom LSS-verksamheten i Virserum Sofie Järpenby tillsvidareanställs som områdeschef (1,0 tjänst) med för närvarande placering inom äldreomsorgen i Virserum inkl ansvaret för HSLpersonal Monica Örmander anställs som MAS (1,0 tjänst). Kommunstyrelsen Sn 34 Dnr 2007/6 700 Tekniska kontoret Genomgång av lokaler

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 /socialförvaltningen i Hultsfred har det sista åren genomfört ett kraftigt effektiviseringsarbete inom äldreomsorgen. Platser i särskilt boende har avvecklats och hemtjänsten har utvecklats. Trots dessa åtgärder visar bokslut, 2006 på ett minusresultat på knappt 12 miljoner kr. Ny socialchef finns på plats fr om Socialchefen har nu inlett ett arbete med att kartlägga vilka resurser som finns inom förvaltningen. Som ett led i detta arbete önskar förvaltningen en genomgång av boendestandard på samliga boenden. Underlaget är viktigt för att förvaltningen ska kunna lägga en strategisk plan de kommande 5 10 åren. Socialchefen träffade företrädare för tekniska kontoret Under mötet diskuterades ev. investeringsplaner inom förvaltningens område. Den kommande 5-årsperioden finns i princip inga investeringar upptagna i budget. Baskrav på boenden Brukaraspekt: Socialstyrelsen har en lägsta rekommendation på standard den minsta lägenhetsstorleken består i normalfallet av ett rum som innehåller kokskåp, hygienutrymme och entré. Samt att lägenheten behöver inte ha fullständig köksutrustning men ett kylskåp bör finnas samt gärna en plats för kaffekokare. Arbetsmiljöspekt: Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning ska det finnas fria ytor på 80 cm runt tex. toalettstolar, vid duschutrymmen runt sängar o s v. Detta kräver i regel en boendeyta på ca 30 kvm inkl ett hygienutrymme på ca 7 kvm. Verksamheter inom socialförvaltningen granskas med jämna mellanrum av olika tillsynsmyndigheter, framförallt länsstyrelsen och arbetsmiljöverket. För att en långsiktig strategisk plan ska kunna fastställas utan obehagliga överraskningar behöver förvaltningen hjälp med en bedömning av nuvarande standard. I Hultsfreds kommun finns följande äldreboenden Klockaregården Lindgården Hemgården Lundagården Ekliden En genomgång av Knektagården är också önskvärd av förvaltningen.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Förvaltningen önskar även internkonsultstöd för genomgång av de boenden som ej är kommunägda inom LSS-verksamheten samt en del lokaler som används som personalutrymmen. Berörda Det är en kommunangelägenhet. Mest berörd blir kommunstyrelsen, socialnämnden samt ledningen inom förvaltningen. Beroende på resultatet kan personer boende i särskilt boende bli berörda samt den personal som arbetar på dessa boenden. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser kan ej uteslutas. Underlaget behövs för att kunna planera nödvändiga investeringar. Ev. kan det under 2007 finnas vissa statliga medel att ansöka om till ev. nödvändiga ombyggnationer. Genomförande Socialförvaltningen önskar assistans från tekniska kontoret. Inom kommunen är det där kompetensen finns när det gäller denna uppgift. Socialchef har stämt av denna önskan med företrädare för tekniska kontoret Uppföljning Får ske när tekniska kontoret tagit fram ett underlag, helst under våren Beredning Au 10b föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att systematiskt gå igenom boendestandarden på kommunens särskilda boenden samt personalutrymmen under våren Socialchef Sn 35

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Information om Knektagården Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att det finns långtgående planer på att en privat intressent kommer att hyra villorna vid Knektagården och bedriva verksamhet där. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Socialchef Sn 36 Information om samverkan Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden att hon kommer att inbjuda till samverkansmöte med de fackliga organisationerna med början 15 mars. Möten är inbokade för hela år Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen Sn 37 Dnr 2006/ Miljö-och bygg Information om livsmedelsanläggning Den 13 december 2006 och den 2 januari 2007 inkom Hemgården respektive Lindgården med ansökningar om godkännande av livsmedelsanläggning till miljö- och byggnadskontoret. Ovan nämnda ansökningar inkom till följd av en skrivelse daterad Skrivelsen innehöll information om den nya livsmedelslagstiftningens krav på godkänd livsmedelsanläggning samt vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra ett godkännande av ovanstående livsmedelsanläggningar. Som det är nu uppfyller köken i dessa servicehus ej lagstiftningens krav och det gör att hantering och anläggningarna måste anpassas till kraven så att de kan godkännas. Information om att köken kommer att behöva anpassas för godkännande klargjordes första gången redan i december 2002 genom inspektion och skrivelse. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger socialnämnden att inkomma med kompletterande uppgifter enligt följande: Tidsplan för iordningsställande samt datum då mottagningsköken planeras vara i bruk. Verksamhetsbeskrivning, ansvarig personal samt rutiner för anläggningarna i ett övergångsskede. Komplettera skalenliga detaljritningar (skala 1:50 alt 1:100) för köket och andra utrymmen som härrör till livsmedelshanteringen. Samtliga kompletteringar till ansökan ska vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast Är inte handlingarna inkomna vid ovan nämnda datum kan föreläggande med vite bli aktuellt. Beredning Au föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska kontoret att tillse att nödvändiga ombyggnationer med 450 tkr genomförs vid Hemgården och Lindgården enligt förslag från Tekniska kontoret och att medel för ombyggnationen belastar kontot för omstrukturering kök.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 föreslår kommunfullmäktige att anta Kerstin Thurén- Johanssons och Marie Pihls förslag att 1,3 årsarbetare tillförs kostorganisationen så att kommunen lever upp till gällande livsmedelslagstiftning. beslutar att anta Kerstin Thurén-Johanssons och Marie Pihls skrivelse som sitt eget svar på, miljö och byggnadskontorets förelägganden.

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Socialchef Sn 38 Information om arbetsmiljöundersökning och brukarundersökning Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att hon tänker genomföra en brukarundersökning inom äldreomsorgen. Hon har kontaktat Nacka kommun för information om den brukarundersökning som genomförts där. Återkommer till socialnämnden när hon fått uppgifterna från Nacka kommun. Socialchefen kommer också att genomföra en arbetsmiljöundersökning inom personalgrupperna. Kommer att ta upp det i samverkansgruppen med de fackliga organisationerna. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Sektionschef Sn 39 Dnr 2007/7 700 Redovisning av fixartjänsten i Hultsfreds kommun för nov dec November December Antal uppdrag Uppdrag i november fördelade enligt följande: 4 män/18 kvinnor/1par/1 syskonpar. Uppdrag i december fördelade enligt följande: 4män/16 kvinnor. Utav de 44 uppdragen har 12 uppdrag varit i Hultsfreds tätort resterande 32 uppdrag spridda i kommunen. Snittålder på brukarna för nov dec 2006 = 80,1 år. Genomsnittlig resväg t o r har varit 5,85 mil/uppdrag. UPPDRAG HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Uppsättning av gardiner. Lampbyten av olika slag, tak, källare uthus, ljusslingor, lysrör mm. Flytt av möbler i hemmet. Vedbärning. Byte av batterier ex.vis väggklockor, brandvarnare o. dy. Bära trädgårdsmöbler, vattentunnor. Rensa stuprör-hängrännor m m. Enligt fixaren Jan Nilsson, som utgår från Stegen så är finns det plats att utföra flera uppdrag. Behöver hjälp att sprida informationen om servicen genom fixarjan. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Sn 40 Dnr 2007/3 759 Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag till socialnämnden, där de ansöker om bidrag till hyra, telefon mm. Beredning Au beslutar att bordlägga ärendet p g a att Kvinnojouren inte inkommit med någon verksamhetsberättelse samt specifikation om vilken summa man ansöker om.

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Frivilligsamordnarna Sn 41 Dnr 2007/8 739 Ansökan om stimulansbidrag 2006 och 2007 för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Anhörigföreningen kommer att samarbeta inom projektet Anhörig i Hultsfreds kommun, vara bollplank som rör anhörigfrågor. Representanter kommer tillsammans med tjänstemän från Hultsfreds kommun att deltaga vid sammankomster inom ramen för projektet, vid Anhörigriksdagar och liknande nationella träffar. Beredning Au beslutar att godkänna ansökan.

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Sn 42 Information ej verkställda beslut Sektionschef Gunilla Olsson informerar socialnämnden om att det i dagsläget inte finns något beslut om bistånd som inte är verkställt inom tre månader. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Sn 43 Projekt Hemrehabteam Hultsfreds kommun Utvecklingsuppdrag Tillskapa ett Hemrehabteam bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Syftet är att förstärka vårdplaneringsteamet med resurser som kan ta över och utföra samt följa upp insatser i hemmet. Hemrehabteamets insatser kan minska återinläggningar på sjukhus samt förebygga risker i hemmiljön. Hemrehabteamet kan även ge utbildning och handledning av hemtjänstpersonal. Inom ramen för uppdraget även ta fram checklista för bedömning samt skapa arbetsmaterial för hur träning i hemmet ska se ut praktiskt i vardagen. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Sn 44 Projekt vårdplaneringsteam Hultsfreds kommun Utvecklingsuppdrag Tillskapa ett vårdplaneringsteam bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska och biståndshandläggare för att säkerställa patient/brukares återgång till det egna boendet efter sjukhusvistelse. Vårdplaneringsteamet gör en behovsbedömning hos 100 % av de patienter/brukare som skrivs ut från slutenvården, som är i behov av insatser från samtliga eller delar av professioner som ingår i teamet. Planeringen kan göras på sjukhus, korttidsboende, i hemmet eller via videokonferens (Västerviks sjukhus). beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Sn 45

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Vårdplanering via videokonferensteknik Projektplan för pilotprojekt För närvarande utförs vårdplanering mellan sluten- och öppenvård, SAMREHAB och länets kommuner till största delen på sjukhusen i Kalmar Län. För kranskommunerna innebär det långa resor för såväl tjänstemän som anhöriga. Den ökade genomströmningen av patienter på sjukhusen gör att insatser i hemmet fått ökad betydelse och kräver mer omfattande resurser i form av planering för alla inblandade parter. Pilotprojektets utvecklingsuppdrag/mål Testa, utvärdera och kvalitetssäkra videokonferensteknik, vid vårdplaneringar mellan sluten- och primärvård, SAMREHAB och Hultsfreds kommun. Att vårdplanering via videokonferens ger möjlighet att trygga såväl vårdkedjan som patientsäkerheten. Att presentera en teknisk lösning som möjliggör ett gränsöverskridande distanssamarbete mellan olika professioner inom kommun, primärvård och slutenvård och SAMREHAB. beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

25 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Hultsfredsbygdens Sn 46 Hl 2007/177 Pensionärsförening Uttalande från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening om äldreomsorgen i Hultsfreds kommun Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått en skrivelse, daterad , från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening där ett uttalande angående äldreomsorgen i Hultsfred kommun överlämnas. I uttalandet framförs att tidigare farhågor nu besannats i och med att det inte finns platser disponibla till särskilt boende. Föreningen framför att det är hög tid att öppna Knektagården för särskilt boende. Om inte lokaler är godkända måste kommunen göra dem godkända eller hitta en lösning på annat sätt snarast. Beredning Au beslutar att anta sektionschef Gunilla Olssons yttrande som svar på skrivelsen från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening.

26 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Sn 47 Information Sektionschef Gunilla Olsson föredrar statistik för beviljade beslut. I dagsläget finns beviljade beslut enligt följande: Eget boende Särskilt boende Beviljade promenader 291 tim/månad 283 tim/månad Social samvaro 54 tim/månad 86 tim/månad Städning 2 r o kök 969 tim/månad 48 tim/månad Städning 1 r o kök 68 tim/månad 138 tim/månad Toalett 2,70 tim/månad 11 tim/månad Tvätt 306 tim/månad 279 tim/månad Under 2006 togs 1769 beslut enligt socialtjänstlagen. Av dessa avslogs 47 st. Det togs 66st ansökningar om särskilt boende. Av dessa beviljades 63st och 3st avslogs. Det togs 138 st beslut enligt LSS. Av dessa beviljades 135st och 3 st avslogs. beslutar att lägga informationen.

27 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Sn 48 beslutar nästa sammanträde den 18 april blir en heldag, med genomgång av bokslut för år 2006.

28 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Sn 49 Anmälningsärenden Delegationslistor Äldre- och handikappomsorgen februari Ekonomi- och flyktinggruppen, februari 2007 Utrednings- och familjerättsgruppen, februari 2007 att ej inleda utredning från annan myndighet Dom Kalmar tingsrätt Domar från länsrätten i Kalmar Dom Lycksele tingsrätt Dom Kammarrätten i Jönköping Övrigt

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer