2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden Lars Rundgren, s till kl 16.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30"

Transkript

1 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,, s Ingela Gustafsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Ingrid Rosén, v Gunilla Aronsson, c Lars Rundgren, s till kl Övriga närvarande Carolina Leijonram, socialchef Bengt Jonsson, intrapr 27 Yvonne Knutsson, sekr Pia Rydh, intrapr 27 Maria Eriksson utveckl.samordn Lars Eriksson, kd ej tjg ers Ola Gustafsson, controller till kl Utses att justera Eva Johansson Rosso Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande. Yvonne Knutsson. Mattias Wärnsberg Justerande. Eva Johansson Rosso ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Socialkontoret. Yvonne Knutsson

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Intraprenaden Sn 27 Information om Intraprenaden Framsteget Verksamhetschef Bengt Jonsson och Pia Rydh informerar om intraprenaden Framstegets verksamhet. (se Bilaga) beslutar att intraprenaden Framsteget månatligen lämnar in verksamhetsrapport till socialnämnden samt beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Controller Sn 28 Dnr 2006/ Kvartalsrapport 4:e kvartalet 2006 Controller Ola Gustafsson går igenom och redogör för verksamhetsuppföljningen för kvartal beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna samt beslutar att kvartalsrapporterna fortsättningsvis ska utformas som ackumulerade kvartalsrapporter.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsen Sn 29 Budgetanalys Socialchef Carolina Leijonram och controller Ola Gustafsson ger socialnämnden en muntlig information om det ekonomiska läget inom verksamheterna samt informerar om hur långt arbetet har gått med varsel av personal. beslutar att till kommunstyrelsen rapportera att socialnämndens arbete fortlöper med att genomlysa ekonomin, men socialnämnden kommer med all sannolikhet att behöva äska ytterligare medel hos kommunfullmäktige. Årets första osäkra prognos pekar på ett minus med ca 12,3 miljoner kronor för år 2007.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Socialchef Sn 30 Information om ekonomi inkl LSS Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att det fortlöpande kommer att ges information om ekonomin på varje socialnämnd. I handikappomsorgen/lss rinner det ut pengar. För närvarande finns 11 lediga platser på gruppboenden. Socialchefen föreslår att det görs en extern genomlysning av handikappomsorgen/lss. Kontakt har tagits med en extern utredare som kan ta itu med uppdraget eventuellt efter påsk. Beredning Au beslutar lägga informationen för kännedom till handlingarna.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sektionschef Sn 31 Hl 2007/64 Verdandi Skrivelse från Verdandi gällande kostnad för försäkringspremie. Verdandi inkom med en skrivelse där de informerar om Botrygghetsförsäkring 60+ som kan tecknas av medlemmar i Hyresgästföreningen. Verdandi föreslår att socialnämnden räknar med försäkringspremien på 31 kr per månad när någon ansöker om ekonomiskt bistånd. Deras förslag är att den enskilde själv betalar medlemsavgiften till Hyresgästföreningen på 70 kr per månad. Av socialnämndens riktlinjer (050324) framgår att den enda försäkring som godtas är hemförsäkring till skälig kostnad. I riksnormen ingår också en barnförsäkring på 50 kr per barn. Övriga försäkringar får den enskilde själv prioritera och bekosta. I åldersgruppen 60+ har vi ett 10-tal ärenden. En del av dessa är endast korta tillfälliga ärenden. Hur många som är medlemmar i Hyresgästföreningen är inte klarlagt. Avgift till hyresgästföreningen godtas inte som kostnad i den ekonomiska beräkningen då det är helt frivilligt att vara medlem. Det har inte framkommit något skäl att ompröva riktlinjerna med anledning av Verdandis skrivelse. Beredning Au beslutar att inte göra någon ändring i riktlinjerna gällande försäkring.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Sektionschef Sn 32 Dnr 2006/5 700 UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL 2006 Nämndmål: Personer under 25 år ska inte behöva försörjningsstöd som enda inkomst längre tid än 3 månader. Under år 2006 var ett 70-tal hushåll i den åldersgruppen aktuella för försörjningsstöd. Av dessa var det 7 hushåll där försörjningsstödet var deras enda inkomst längre än tre månader. Fördelning: Sjukskrivna: 3 st Pojke f -86. Har nu fått aktivitetsersättning. Flicka f -87. Har nu fått aktivitetsersättning. Pojke f -83. Har haft arbetsträning men är nu sjukskriven. Arbetslösa: 4 st Pojke f -85. Väntar på arbetspsykologisk utredning. Pojke f -85. Sociala problem. Pojke f -86. Sociala problem. Flicka f -84 har ej klarat studierna och får därför inte studiemedel. Står nu till arbetsmarknadens förfogande. Försörjningsstöd flykting enligt ansökan Avslag, ej överklagat 632

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 3 Försörjningsstöd enligt ansökan Avslag, ej överklagat Överklagat, dom enligt beslut Överklagat, beslut ändrat 1142 Beredning beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Socialchef Sn 33 Dnr 2007/5 700 Berörda Ledningsorganisation inom socialförvaltningen Nuläge: I februari 2007 finns en vakant områdeschefstjänst i Virserum. Två av förvaltningens chefer delar idag på ansvaret för området. En områdeschef arbetar idag som vik. personalsekreterare. Ordinarie befattningshavare återgår i tjänst En områdeschef kommer att vara föräldraledig fr o m april-maj Rekrytering påbörjad. Två områdeschefer arbetar idag på långtidsvikariat. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har en utökning av sin tjänst t o m på 50% vik utvecklingsledare. I grunden finns en MAS-tjänst på 50% (kombineras med en sjukskötersketjänst på 50%) Ny socialchef finns på plats fr om Förvaltningen och ledningsorganisationen har de sista åren varit utsatta för påfrestningar med bl a stora budgetunderskott. Stora förändringar är genomförda inom framförallt äldreomsorgen. Bokslut 2006 pekar på ett underskott på knappt -12 miljoner. Förslag att tillsvidareanställa 2 chefer som finns i organisationen samt öka MAS-tjänsten från 50%-100%: Förvaltningen står inför ett fortsatt stort förändringsarbete. En viktig förutsättning för att kunna arbeta med dessa förändringar är en trygg ledningsorganisation. Detta förslag handlar om att i möjligaste mån trygga situationen för Förvaltningen har 2 långtidssjukskrivna chefer. F n finns ingen planering för att dessa ska återgå i tjänst. Inom en stor ledningsorganisation som socialförvaltningen i Hultsfreds kommun bedöms risken för att överanställa chefer på tillsvidareanställning vara mycket liten. Två vikarierande chefer föreslås få en tillsvidareanställning. Cheferna fungerar väl på sina tjänster och de grupper de leder behöver kontinuitet i ledarskapet. Risken för att ytterligare tappa chefer och chefskompetens är i dagsläget betydligt större. Många av våra grannkommuner annonserar i dag efter chefer inom vård och omsorg. Rekryteringsproblematiken förväntas öka. I det läget är det viktigt att vara en god arbetsgivare. Tjänsten som MAS föreslås utökas från 50% till 100%. Behovet av rutiner samt uppföljning är stort. Det är ej heller lämpligt med en kombination av tjänst som MAS/Sjuksköterska. Som MAS har man tillsyn över den kommunala hälso- och sjukvården. En tillkommande arbetsuppgift handlar också om att förbereda kommunaliseringen av hemsjukvården.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Berörda: Hela ledningsorganisationen med medarbetare blir mer eller mindre berörda. Arbetsmiljökonsekvenser: Förhoppningsvis leder ett ev. beslut till att vi får behålla berörda chefer samt MAS i organisationen samt att deras arbetsgrupper får en kontinuitet i ledarskapet. et är viktigt även för att kollegor till dessa chefer ska få en tryggad tillvaro. Att vid vakanser får uppbära även andra ansvarsområden än sitt eget är en stor påfrestning. Framförallt om det ska ske samtidigt som att omfattande effektiviseringar genomförs inom verksamheten. Varje chefs ansvarområde bedöms i utgångsläget vara omfattande i sig. När det gäller MAS-tjänsten kan den kombination som finns i grunden som MAS/sjuksköterska bli ett arbetsmiljöproblem i sig. En fungerande och tillräcklig MAS-funktion är också viktig för socialchefen i den platta ledningsorganisation som idag gäller inom socialförvaltningen. Ekonomiska konsekvenser: Inga tillkommande kostnader jämfört med budget. Förstärkning som MAS föreslås finansieras genom neddragning av tjänst som personalekonom. Uppföljning: Uppföljning få göras i samband med en mer övergripande organisationsöversyn som kommer att genomföras, hösten Alla chefer arbetar med en för närvarande placering vilket gör att förändringar kanske blir nödvändiga efter översyn. Beredning Au 10a beslutar att Katarina Dunhage tillsvidareanställs som områdeschef (1,0 tjänst) med för närvarande placering inom LSS-verksamheten i Virserum Sofie Järpenby tillsvidareanställs som områdeschef (1,0 tjänst) med för närvarande placering inom äldreomsorgen i Virserum inkl ansvaret för HSLpersonal Monica Örmander anställs som MAS (1,0 tjänst). Kommunstyrelsen Sn 34 Dnr 2007/6 700 Tekniska kontoret Genomgång av lokaler

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 /socialförvaltningen i Hultsfred har det sista åren genomfört ett kraftigt effektiviseringsarbete inom äldreomsorgen. Platser i särskilt boende har avvecklats och hemtjänsten har utvecklats. Trots dessa åtgärder visar bokslut, 2006 på ett minusresultat på knappt 12 miljoner kr. Ny socialchef finns på plats fr om Socialchefen har nu inlett ett arbete med att kartlägga vilka resurser som finns inom förvaltningen. Som ett led i detta arbete önskar förvaltningen en genomgång av boendestandard på samliga boenden. Underlaget är viktigt för att förvaltningen ska kunna lägga en strategisk plan de kommande 5 10 åren. Socialchefen träffade företrädare för tekniska kontoret Under mötet diskuterades ev. investeringsplaner inom förvaltningens område. Den kommande 5-årsperioden finns i princip inga investeringar upptagna i budget. Baskrav på boenden Brukaraspekt: Socialstyrelsen har en lägsta rekommendation på standard den minsta lägenhetsstorleken består i normalfallet av ett rum som innehåller kokskåp, hygienutrymme och entré. Samt att lägenheten behöver inte ha fullständig köksutrustning men ett kylskåp bör finnas samt gärna en plats för kaffekokare. Arbetsmiljöspekt: Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning ska det finnas fria ytor på 80 cm runt tex. toalettstolar, vid duschutrymmen runt sängar o s v. Detta kräver i regel en boendeyta på ca 30 kvm inkl ett hygienutrymme på ca 7 kvm. Verksamheter inom socialförvaltningen granskas med jämna mellanrum av olika tillsynsmyndigheter, framförallt länsstyrelsen och arbetsmiljöverket. För att en långsiktig strategisk plan ska kunna fastställas utan obehagliga överraskningar behöver förvaltningen hjälp med en bedömning av nuvarande standard. I Hultsfreds kommun finns följande äldreboenden Klockaregården Lindgården Hemgården Lundagården Ekliden En genomgång av Knektagården är också önskvärd av förvaltningen.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Förvaltningen önskar även internkonsultstöd för genomgång av de boenden som ej är kommunägda inom LSS-verksamheten samt en del lokaler som används som personalutrymmen. Berörda Det är en kommunangelägenhet. Mest berörd blir kommunstyrelsen, socialnämnden samt ledningen inom förvaltningen. Beroende på resultatet kan personer boende i särskilt boende bli berörda samt den personal som arbetar på dessa boenden. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser kan ej uteslutas. Underlaget behövs för att kunna planera nödvändiga investeringar. Ev. kan det under 2007 finnas vissa statliga medel att ansöka om till ev. nödvändiga ombyggnationer. Genomförande Socialförvaltningen önskar assistans från tekniska kontoret. Inom kommunen är det där kompetensen finns när det gäller denna uppgift. Socialchef har stämt av denna önskan med företrädare för tekniska kontoret Uppföljning Får ske när tekniska kontoret tagit fram ett underlag, helst under våren Beredning Au 10b föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att systematiskt gå igenom boendestandarden på kommunens särskilda boenden samt personalutrymmen under våren Socialchef Sn 35

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Information om Knektagården Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att det finns långtgående planer på att en privat intressent kommer att hyra villorna vid Knektagården och bedriva verksamhet där. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Socialchef Sn 36 Information om samverkan Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden att hon kommer att inbjuda till samverkansmöte med de fackliga organisationerna med början 15 mars. Möten är inbokade för hela år Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen Sn 37 Dnr 2006/ Miljö-och bygg Information om livsmedelsanläggning Den 13 december 2006 och den 2 januari 2007 inkom Hemgården respektive Lindgården med ansökningar om godkännande av livsmedelsanläggning till miljö- och byggnadskontoret. Ovan nämnda ansökningar inkom till följd av en skrivelse daterad Skrivelsen innehöll information om den nya livsmedelslagstiftningens krav på godkänd livsmedelsanläggning samt vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra ett godkännande av ovanstående livsmedelsanläggningar. Som det är nu uppfyller köken i dessa servicehus ej lagstiftningens krav och det gör att hantering och anläggningarna måste anpassas till kraven så att de kan godkännas. Information om att köken kommer att behöva anpassas för godkännande klargjordes första gången redan i december 2002 genom inspektion och skrivelse. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger socialnämnden att inkomma med kompletterande uppgifter enligt följande: Tidsplan för iordningsställande samt datum då mottagningsköken planeras vara i bruk. Verksamhetsbeskrivning, ansvarig personal samt rutiner för anläggningarna i ett övergångsskede. Komplettera skalenliga detaljritningar (skala 1:50 alt 1:100) för köket och andra utrymmen som härrör till livsmedelshanteringen. Samtliga kompletteringar till ansökan ska vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast Är inte handlingarna inkomna vid ovan nämnda datum kan föreläggande med vite bli aktuellt. Beredning Au föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska kontoret att tillse att nödvändiga ombyggnationer med 450 tkr genomförs vid Hemgården och Lindgården enligt förslag från Tekniska kontoret och att medel för ombyggnationen belastar kontot för omstrukturering kök.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 föreslår kommunfullmäktige att anta Kerstin Thurén- Johanssons och Marie Pihls förslag att 1,3 årsarbetare tillförs kostorganisationen så att kommunen lever upp till gällande livsmedelslagstiftning. beslutar att anta Kerstin Thurén-Johanssons och Marie Pihls skrivelse som sitt eget svar på, miljö och byggnadskontorets förelägganden.

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Socialchef Sn 38 Information om arbetsmiljöundersökning och brukarundersökning Socialchef Carolina Leijonram informerar socialnämnden om att hon tänker genomföra en brukarundersökning inom äldreomsorgen. Hon har kontaktat Nacka kommun för information om den brukarundersökning som genomförts där. Återkommer till socialnämnden när hon fått uppgifterna från Nacka kommun. Socialchefen kommer också att genomföra en arbetsmiljöundersökning inom personalgrupperna. Kommer att ta upp det i samverkansgruppen med de fackliga organisationerna. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Sektionschef Sn 39 Dnr 2007/7 700 Redovisning av fixartjänsten i Hultsfreds kommun för nov dec November December Antal uppdrag Uppdrag i november fördelade enligt följande: 4 män/18 kvinnor/1par/1 syskonpar. Uppdrag i december fördelade enligt följande: 4män/16 kvinnor. Utav de 44 uppdragen har 12 uppdrag varit i Hultsfreds tätort resterande 32 uppdrag spridda i kommunen. Snittålder på brukarna för nov dec 2006 = 80,1 år. Genomsnittlig resväg t o r har varit 5,85 mil/uppdrag. UPPDRAG HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Uppsättning av gardiner. Lampbyten av olika slag, tak, källare uthus, ljusslingor, lysrör mm. Flytt av möbler i hemmet. Vedbärning. Byte av batterier ex.vis väggklockor, brandvarnare o. dy. Bära trädgårdsmöbler, vattentunnor. Rensa stuprör-hängrännor m m. Enligt fixaren Jan Nilsson, som utgår från Stegen så är finns det plats att utföra flera uppdrag. Behöver hjälp att sprida informationen om servicen genom fixarjan. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Sn 40 Dnr 2007/3 759 Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag till socialnämnden, där de ansöker om bidrag till hyra, telefon mm. Beredning Au beslutar att bordlägga ärendet p g a att Kvinnojouren inte inkommit med någon verksamhetsberättelse samt specifikation om vilken summa man ansöker om.

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Frivilligsamordnarna Sn 41 Dnr 2007/8 739 Ansökan om stimulansbidrag 2006 och 2007 för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Anhörigföreningen kommer att samarbeta inom projektet Anhörig i Hultsfreds kommun, vara bollplank som rör anhörigfrågor. Representanter kommer tillsammans med tjänstemän från Hultsfreds kommun att deltaga vid sammankomster inom ramen för projektet, vid Anhörigriksdagar och liknande nationella träffar. Beredning Au beslutar att godkänna ansökan.

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Sn 42 Information ej verkställda beslut Sektionschef Gunilla Olsson informerar socialnämnden om att det i dagsläget inte finns något beslut om bistånd som inte är verkställt inom tre månader. Beredning Au beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Sn 43 Projekt Hemrehabteam Hultsfreds kommun Utvecklingsuppdrag Tillskapa ett Hemrehabteam bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Syftet är att förstärka vårdplaneringsteamet med resurser som kan ta över och utföra samt följa upp insatser i hemmet. Hemrehabteamets insatser kan minska återinläggningar på sjukhus samt förebygga risker i hemmiljön. Hemrehabteamet kan även ge utbildning och handledning av hemtjänstpersonal. Inom ramen för uppdraget även ta fram checklista för bedömning samt skapa arbetsmaterial för hur träning i hemmet ska se ut praktiskt i vardagen. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Sn 44 Projekt vårdplaneringsteam Hultsfreds kommun Utvecklingsuppdrag Tillskapa ett vårdplaneringsteam bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska och biståndshandläggare för att säkerställa patient/brukares återgång till det egna boendet efter sjukhusvistelse. Vårdplaneringsteamet gör en behovsbedömning hos 100 % av de patienter/brukare som skrivs ut från slutenvården, som är i behov av insatser från samtliga eller delar av professioner som ingår i teamet. Planeringen kan göras på sjukhus, korttidsboende, i hemmet eller via videokonferens (Västerviks sjukhus). beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Sn 45

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Vårdplanering via videokonferensteknik Projektplan för pilotprojekt För närvarande utförs vårdplanering mellan sluten- och öppenvård, SAMREHAB och länets kommuner till största delen på sjukhusen i Kalmar Län. För kranskommunerna innebär det långa resor för såväl tjänstemän som anhöriga. Den ökade genomströmningen av patienter på sjukhusen gör att insatser i hemmet fått ökad betydelse och kräver mer omfattande resurser i form av planering för alla inblandade parter. Pilotprojektets utvecklingsuppdrag/mål Testa, utvärdera och kvalitetssäkra videokonferensteknik, vid vårdplaneringar mellan sluten- och primärvård, SAMREHAB och Hultsfreds kommun. Att vårdplanering via videokonferens ger möjlighet att trygga såväl vårdkedjan som patientsäkerheten. Att presentera en teknisk lösning som möjliggör ett gränsöverskridande distanssamarbete mellan olika professioner inom kommun, primärvård och slutenvård och SAMREHAB. beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna.

25 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Hultsfredsbygdens Sn 46 Hl 2007/177 Pensionärsförening Uttalande från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening om äldreomsorgen i Hultsfreds kommun Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått en skrivelse, daterad , från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening där ett uttalande angående äldreomsorgen i Hultsfred kommun överlämnas. I uttalandet framförs att tidigare farhågor nu besannats i och med att det inte finns platser disponibla till särskilt boende. Föreningen framför att det är hög tid att öppna Knektagården för särskilt boende. Om inte lokaler är godkända måste kommunen göra dem godkända eller hitta en lösning på annat sätt snarast. Beredning Au beslutar att anta sektionschef Gunilla Olssons yttrande som svar på skrivelsen från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening.

26 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Sn 47 Information Sektionschef Gunilla Olsson föredrar statistik för beviljade beslut. I dagsläget finns beviljade beslut enligt följande: Eget boende Särskilt boende Beviljade promenader 291 tim/månad 283 tim/månad Social samvaro 54 tim/månad 86 tim/månad Städning 2 r o kök 969 tim/månad 48 tim/månad Städning 1 r o kök 68 tim/månad 138 tim/månad Toalett 2,70 tim/månad 11 tim/månad Tvätt 306 tim/månad 279 tim/månad Under 2006 togs 1769 beslut enligt socialtjänstlagen. Av dessa avslogs 47 st. Det togs 66st ansökningar om särskilt boende. Av dessa beviljades 63st och 3st avslogs. Det togs 138 st beslut enligt LSS. Av dessa beviljades 135st och 3 st avslogs. beslutar att lägga informationen.

27 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Sn 48 beslutar nästa sammanträde den 18 april blir en heldag, med genomgång av bokslut för år 2006.

28 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Sn 49 Anmälningsärenden Delegationslistor Äldre- och handikappomsorgen februari Ekonomi- och flyktinggruppen, februari 2007 Utrednings- och familjerättsgruppen, februari 2007 att ej inleda utredning från annan myndighet Dom Kalmar tingsrätt Domar från länsrätten i Kalmar Dom Lycksele tingsrätt Dom Kammarrätten i Jönköping Övrigt

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1111 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 15.45 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Stig Andersson,

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset, Revelj. Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m

Kommunhuset, Revelj. Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m 1(24) Plats och tid Kommunhuset, Revelj ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustafsson, m Stig Andersson, s Elisabeth Lövkvist, c Jan Kennmark, s Gunilla Aronsson, c Ingbert

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Lars Nilsson, PRO. Viola Johnsson-Högstedt, SPF Lars Strahl, PRO Lars-Evald Larsson, PRO

Mattias Wärnsberg, s Lars Nilsson, PRO. Viola Johnsson-Högstedt, SPF Lars Strahl, PRO Lars-Evald Larsson, PRO 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, kl 08.30 12.00. Beslutande Mattias Wärnsberg, s Lars Nilsson, PRO Sture Persson, m Mona-Lisa Sundqvist, SKPF Ove Lothson, PRO Bengt Klasson, PRO Britta Gustavsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 09.00 11.15 ande Bengt Nilsson Elsie Larsson Märta Pettersson Lucie Hedmar Sivert Bergström Lennart Fäldt Sture Johansson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13:

Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13: Plats och tid Kommunhuset Revelj 13 januari 2016 kl. 13:00 15.30 ande Per-Inge Pettersson, C, ordf Conny Daag, M Jonny Bengtsson, S Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Antje Rohde, C Britt Wireland Sorpola,

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sessionssalen Kommunhuset, 2013-09-04 kl 08.30 12.00. P-I Pettersson, (C) ordf Gunnel Nyberg, PRO. Rosie Folkesson, (S), Ks Mona Gustavsson, PRO

Sessionssalen Kommunhuset, 2013-09-04 kl 08.30 12.00. P-I Pettersson, (C) ordf Gunnel Nyberg, PRO. Rosie Folkesson, (S), Ks Mona Gustavsson, PRO Sammanträdesprotokoll 1(5) Plats och tid Sessionssalen Kommunhuset, kl 08.30 12.00 Beslutande P-I Pettersson, (C) ordf Gunnel Nyberg, PRO Göran Lundberg, (S) Sven-Olof Martinsson, PRO Rosie Folkesson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2005-04-28 kl 08.30-14.40 Beslutande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Kjell Lundgren, s Gunilla Aronsson, c Mattias

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 16.40 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Ewa Johansson Rosso, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Peter Borgström, s Gunilla Aronsson,

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 13.00 17.15 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1414 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-03-15, kl 14.00 15.10 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Marianne Leijon, c Mattias

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2004-02-26 kl 14.00-17.00 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Kjell Lundgren, s Lars Eriksson, kd Karl-Göran Jonsson,

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 16.15 Elisabeth Holmer Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer