samhällsbyggnad Nr. 29 Överhyra vid andrahandsuthyrning av hyreslägenheter i Stockholm Inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samhällsbyggnad Nr. 29 Överhyra vid andrahandsuthyrning av hyreslägenheter i Stockholm Inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr. 29 Överhyra vid andrahandsuthyrning av hyreslägenheter i Stockholm Inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader Författare: Robin Johansson Handledare: Henry Gonza Muyingo Stockholm 2010

2 Sammanfattning Titel: Överhyra vid andrahandsuthyrning av hyreslägenheter i Stockholm Inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader Författare Robin Johansson Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer Nr. 29 Handledare Nyckelord Henry Gonza Muyingo Överhyra, Bruksvärdeshyra, Hyresreglering, Andrahandsuthyrning, Utbud, Efterfrågan, Hyreslagen Idag präglas den svenska hyresmarknaden av hyresregleringar i och med bruksvärdessystemet. I Stockholm är bostadssituationen förknippad med mångåriga köer, framförallt till hyreslägenheter i innerstaden. Vid sidan av dessa köer finns en marknad som innebär att aktörer hyr ut sina lägenheter i andra hand. Eftersom regleringarna innebär att hyresnivån hålls under den marknadsmässiga nivån uppstår ett efterfrågeöverskott, vilket gör det möjligt för aktörer som hyr ut sina lägenheter i andra hand att göra en lagstridig vinstaffär på upplåtelsen. Detta arbete handlar om förekomsten av överhyror i Stockholm och vilken inverkan geografiska och ägarmässiga skillnader innebär för denna förekomst. Syftet med arbetet var att undersöka den eventuella förekomsten av överhyror och illustrera huruvida denna eventuella förekomst förändrades vid inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader, för att följaktligen få en indikation på hur omfattande fenomenet var och om skillnader förelåg mellan olika områden och ägarförhållanden. Arbetet begränsades till att endast omfatta utvalda delar av Stockholms innerstad och utvalda omkringliggande förorter. Med utgångspunkt i tidigare erkända teorier, lagar och praxis utformades en kvantitativ och empirisk undersökning av statistisk karaktär. Metoden byggde på en jämförelse sinsemellan hyror för hyreslägenheter utannonserade på andrahandsmarknaden och bruksvärdeshyror för lägenheterna. Genom att använda olika Internetbaserade källor och uppgifter om bruksvärdesinformation kunde detta göras möjligt. Avslutningsvis drogs slutsatserna att överhyror är vanligare och större sett till belopp i innerstadsdelarna än i förorterna. Detta tycks grunda sig i skillnader i efterfrågan på hyreslägenheter, vilken är betydligt större i innerstaden än i förorten. Att inverkan av ägarförhållandet skulle vara en faktor som påverkar överhyrorna var inget som undersökningen tydligt indikerade. 2

3 Abstract Title: Over rent on the subletting of rental apartments in Stockholm - The influence of geographical and ownership differences Authors Robin Johansson Department Department of Real Estate and Construction Management Thesis number Nr. 29 Supervisor Keywords Henry Gonza Muyingo Excessive rent, Utility value rent, Rent controls, Subletting, Supply, Demand, Landlord and Tenant Act Today the Swedish rental market is subject for rent regulation through the use-value system. In Stockholm, the housing situation is associated with long-standing queues, particularly for rental apartments in the inner city. Beside those queues, operators are subletting their apartments in the secondary market. Since the regulations means that rents are kept below the normal level, the resulting phenomenon is excess demand. This fact makes it possible for operators who rent out their apartments in the secondary market to make an illegal profit on the commercial leasing. This thesis deals with the existence of excessive rents in Stockholm and the effect of geographical and ownership differences for this occurrence. The purpose of this study was to investigate the possible existence of excessive rents and illustrate whether the absence of excessive rents changed by the impact of geographical and ownership differences. Thus obtained an indication of how widespread the phenomenon was and whether differences existed between different areas and differences in ownership structure. The work was limited to include only selected parts of central Stockholm and selected surrounding suburbs. Based on previously accepted theories, laws and practices, a quantitative and empirical study of statistical nature was developed. The method was based on a comparison between rents for rental apartments advertised on the secondary market and use value rents for these apartments. By using various Internet-based sources and data of utility value rents the investigation could be made possible. Finally, it was concluded that the excessive rents are more frequent and larger in terms of amount of the inner-city areas than in the suburbs. This seems to be based in differences in demand for rented accommodation, which is significantly higher in the inner city than in suburbia. The study did not clearly indicate that the impact of ownership structure would be a factor affecting the over rents. 3

4 Förord Detta examensarbete skrevs under våren 2010 vid institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan, och utgör den avslutande delen av kandidatexamen på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnadsteknik med inriktning på bygg- och fastighetsekonomi. Jag vill tacka min handledare Henry Gonza Muyingo för värdefulla diskussioner, råd och idéer under arbetets fortskridande. Jag vill även tacka alla nära och kära för ovärderligt stöd under hela min utbildning. Stockholm, maj 2010 Robin Johansson 4

5 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION Bakgrund Hyressystemet Hyresmarknaden Andrahandsmarknaden och överhyra Syfte Frågeställning Avgränsningar Disposition METOD Val av metod och teoretisk utgångspunkt Urval av objekt och kvantitativ undersökning Urval av objekt Kvantitativ undersökning Undersökningsmodellens parametrar TEORI Juridisk utgångspunkt Hyreslagen Ekonomisk teoretisk utgångspunkt Den fria marknaden Den reglerade marknaden EMPIRI OCH RESULTATREDOVISNING Andel andrahandslägenheter med överhyra Överhyrans storlek vid andrahandsuthyrning AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION Tolkning och förklaring av resultat Tänkbara konsekvenser Vad kan man göra åt problemet med överhyror? Felkällor Framtida forskning Slutsats KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Bilaga 1, Karta Bilaga 2, Utannonserade andrahandsobjekt Bilaga 3, Andra kostnader inkluderade i hyran Bilaga 4, Deskriptiv statistik

6 1. INTRODUKTION I Stockholm är uthyrningen av lägenheter i andra hand med överhyra ett aktuellt problem (Sundén Jelmini, 2010). I en artikel från Svenska Dagbladet uppmärksammas att förekomsten av överhyror blivit allt vanligare de senaste åren, inte bara sett till antalet anmälningar till Hyresnämnden utan även sett till storleken på de överhyror som anmäls. Statistik från Stockholms Hyresnämnd publicerad i samma artikel visar på en stadig ökning av anmälningar till Stockholms Hyresnämnd av personer som krävt att få tillbaka den överhyra de ansett sig betala (Sundén Jelmini, 2010; Hyresnämnden, 2010). Enligt denna statistik uppgick antalet fall år 2006 till 140 stycken och motsvarande siffra år 2009 var 288 stycken. I en annan artikel publicerad i Dagens Nyheter uppges att förekomsten av olagliga kontrakt är stor i Stockholm (Bondesson, 2010). Artikeln bygger på en undersökning utförd av tre av Stockholms största allmännyttiga fastighetsbolag. En vanlig källa till olovligheten uppges vara att lägenheter hyrs ut i andra hand trots att förstahandshyresgästen nekats till åtgärden. Att undersöka förekomsten av överhyror närmare går således hand i hand med vad som är aktuellt på hyresmarknaden i Stockholm idag. Definitioner Nedan definieras begrepp som ofta förekommer i uppsatsen och som är viktiga för förståelsen av det budskap som uppsatsen avser att förmedla. Definitionerna listas nedan. Hyra = Ersättning för tidsbegränsad nyttjanderätt till hus eller del av hus, lägenhet eller till lös egendom (Flodin et al, 2008). Bruksvärdeshyra = Hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt i likvärdiga lägenheter på orten (Flodin et al, 2008). Överhyra = Med överhyra avses i denna uppsats den hyra som överstiger det som i juridisk mening anses vara tillåtet. Allmännyttigt bostadsföretag (enl. Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag) = Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som (1) drivs utan vinstsyfte, (2) i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och (3) är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag. [ ] Villkoret i första stycket (3) gäller inte i fråga om kommunala bostadsföretag (Lindblom och Nordback, 2009). Privatbostadsföretag = Bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller ett aktiebolag, som till klart övervägande del (minst 60 procent), tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare (Skatteverket, 2010). 6

7 1.1 Bakgrund Hyressystemet Vid uthyrning av hyresbostäder tillämpas i Sverige det s.k. bruksvärdessystemet (Hyresnämnden, 2010). Huvudregeln enligt Jordabalkens 12:e kapitel, även kallat hyreslagen, är att hyran ska vara skälig (Lindblom och Nordback, 2009). Vad begreppet skälig innebär förtydligas av JB 12:55, där det uppges att hyran inte är att anses som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga (Lindblom och Nordback, 2009). Följdfrågan blir härmed vad som definierar bruksvärdet och hur detta beräknas. Bruksvärdessystemet bygger på att allmännyttiga bostadsföretag på lång sikt ska drivas utan vinst, vilket innebär att företagens kostnader för att bygga nya bostäder och förvalta det befintliga beståndet ska täckas av de hyresintäkter som företagen erhåller (Hyresgästföreningen, 2010). Hyresöverskott ska således inte förekomma. En viktig följd av resonemanget med bruksvärdessystemet är att de hyror som fastställs i allmännyttan också kommer att fungera som en övre gräns för privatbostadsföretag som tillhandahåller lägenheter (Hyresnämnden, 2010). Den hyresnivå som ligger till grund för bruksvärdeshyran är ofta resultatet av det kollektiva förhandlingssystem som tillämpas (Flodin et al, 2008). Detta förhandlingssystem innebär att förhandlingar sker mellan Hyresgästföreningen, vilken är en representation för hyresgästerna, och hyresvärden med fastighetsägare på sin sida (Hyresgästföreningen, 2010). Själva storleken på hyran har sin utgångspunkt i dels olika faktorer som lägenheterna har som hyresgästerna ser ett praktiskt värde i, dels olika förmåner en lägenhet kan inneha (Hyresnämnden, 2010). Hyresnämnden, som är en av Sveriges domstolar och som bl.a. fungerar som expert och medlare vid frågor som berör olika förhållanden och tvister kring hyresrätter och hyror, förklarar att bruksvärdet bestäms i hur hyresgästerna i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper. De viktigaste faktorerna som åsyftas ovan är framförallt lägenhetens storlek, dess modernitetsgrad, hur planlösningen ser ut, vilket läge inom huset lägenheten har, hur reparationsstandarden är och hur väl ljudisolerad lägenheten är (Hyresnämnden, 2010). Vidare betraktas de viktigaste förmånerna som påverkar bruksvärdet vara om det finns hiss i fastigheten, om fastigheten är försedd med tvättstuga, om det finns sopnedkast, om det finns förvaringsutrymmen i fastigheten för de boende, om förvaltningen av fastigheten är god och hur lösningen för bilar ser ut i anslutning till fastigheten. Slutligen påverkas bruksvärdet av hur kommunikationsmöjligheterna ser ut i fastighetens område och hur den omkringliggande miljön och läget ser ut Hyresmarknaden Idag präglas hyresmarknaden i Stockholm av mångåriga köer, åtminstone till hyresrätterna i innerstaden (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 2010). Att få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Stockholms innerstad är hopplöst för den som inte köat i över ett decennium. En artikel publicerad i tidningen Mitt i Kungsholmen beskriver situationen med de långa 7

8 kötiderna och framhåller några exempel, däribland en 1:a på Södermannagatan på Södermalm och en 5:a på Sibyllegatan på Östermalm med kötider på 25 år (Österberg, 2009). Detta är visserligen de längsta tänkbara kötiderna, men med tanke på att det går att ställa sig i Stockholm Stads Bostadsförmedlings kö först från det att man fyllt 18 år innebär det en viss problematik för den som vill ha ett förstahandskontrakt i innerstaden vid första flytten hemifrån. I samma artikel framgår att kötiden för lägenheter i andra kommuner runt omkring är betydligt lägre (Österberg, 2009; Stockholms Stads Bostadsförmedling, 2010). En undersökning utförd av Fastighetsägarna, som är en branschorganisation för fastighetsägare, visar att tiden det tar för att få en lägenhet i Stockholm är betydligt längre än för de flesta andra städer i Europa som ansetts jämförbara i undersökningen (Fastighetsägarna, 2010). Undersökningen, som publicerades under våren 2010, innefattar städerna Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Amsterdam, Madrid, Berlin och Bryssel. Enligt Fastighetsägarna själva ligger förklaringen i den politiska regleringen av den svenska hyresmarknaden. Den hyresreglering som finns i Sverige i och med bruksvärdessystemet innebär för många orter att hyrorna hålls under marknadsmässig nivå, vilket innebär den nivå där utbud och efterfrågan möter varandra utan olika hinder (Pergament, 2010). Fenomenet blir, som ovanstående artiklar och undersökningar antyder, tydligt inte minst i Stockholms innerstad. Köerna är långa och priserna speglar inte den stora efterfrågan som föreligger. Det finns en debatt i samhället huruvida bruksvärdessystemet borde förändras eller ersättas med någon annan modell. Det hetaste alternativet i debatten är marknadshyror, vilket innebär att hyrans storlek kommer att bli det belopp som den som vill betala mest är villig att betala (Krugman och Wells, 2009). I mer teoretiska termer innebär marknadshyran den punkt där efterfrågan och utbudet möter varandra. Det finns således argument som talar både för och emot den politik som bedrivs kring hyresmarknaden idag, och hur situationen kommer att utvecklas är en fråga för framtiden att utvisa. För en fördjupad diskussion kring ämnet hänvisas till professor Hans Linds bok Bostadshyrorna och rimligheten (2000) Andrahandsmarknaden och överhyra Det är ett högt tryck på hyresmarknaden i Stockholm, då efterfrågan är stor i förhållande till utbudet. Som det ser ut idag är många villiga att betala ett pris som överstiger bruksvärdeshyran för att få bo innanför tullarna i Stockholms innerstad. Frågan är hur vanligt det är att andrahandshyran överstiger vad som är juridiskt tillåtet. 8

9 1.2 Syfte Vid andrahandsuthyrning av hyreslägenheter får hyran för andrahandshyresgästen inte överstiga den nivå som regleras i den lagstiftning som finns i Sverige (Hyresnämnden, 2010). Syftet med denna uppsats är att undersöka den eventuella förekomsten av överhyror och illustrera huruvida denna eventuella förekomst förändras vid inverkan av geografiska och ägarmässiga skillnader, för att följaktligen få en indikation på hur omfattande fenomenet är och om skillnader föreligger mellan olika områden och ägarförhållanden. 1.3 Frågeställning Utifrån det syfte som uppsatsen avser att fylla kan följande frågeställning formuleras: Hur omfattande är en eventuell förekomst av överhyror vid uthyrning av lägenheter i andra hand i Stockholm med omnejd? Föreligger det skillnader mellan Stockholms innerstad och omkringliggande förorter? Föreligger det skillnader mellan lägenheter ägda av ett privatbostadsföretag och ett allmännyttigt bostadsföretag? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen avgränsas till att endast omfatta hyreslägenheter som upplåts i andra hand av en förstahandshyresgäst, vilket alltså innebär att förstahandsuthyrningar inte kommer att beaktas i denna uppsats. Endast objekt med längre uthyrningsperiod än en månad beaktas i undersökningen. För att undersökningen ska vara relevant krävs att jämförelsematerialet är av liknande karaktär sett till upplåtelseform och därför inkluderas endast hyresrätter i undersökningen. Att en inskränkning görs för att endast gälla lägenheter beror på att det är den mest representativa boendeformen för det geografiska område som undersöks, och det är kring dessa lägenheter i Stockholm som en stor del av samhällsdebatten i fastighetsavseende handlar om. Den intressanta situationen med avseende på överhyra och bostadsbrist når sin kulmen i Stockholmsområdet. Den geografiska avgränsningen innebär att utvalda delar av Stockholms innerstad och utvalda förorter i Stor-Stockholm involveras i undersökningen. Innerstadsdelarna utgörs i denna undersökning av Kungsholmen och Södermalm. Delarna som i denna undersökning klassas som förorter är Botkyrka och Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Denna avgränsning görs för att få perspektiv sinsemellan olika geografiska områden. I Bilaga 1 är områdena inringade på en karta. Undersökningen är också avgränsad till att endast omfatta fastigheter som ägs av allmännyttiga bostadsföretag och privatbostadsföretag. 9

10 1.5 Disposition Kapitel två beskriver den metod som tillämpas för att kunna besvara den frågeställning som ställts upp. Kapitel tre inleds med ett avsnitt som beskriver vad lagen säger om andrahandsuthyrning och olika omständigheter kring detta. Därefter följer ett avsnitt om några grundläggande nationalekonomiska teorier. Kapitel fyra utgör en presentation av de resultat som undersökningen utvisat. Resultaten redovisas i två avsnitt, där det första är inriktat på att visa hur stora andelar av andrahandsobjekten som visade sig ha överhyra medan det andra avsnittet är mer inriktat på den faktiska storleken på överhyror och avvikelser. Kapitel fem består av en avslutande analys och diskussion kring undersökningens resultat. Utöver tolkning och förklaring av resultatet diskuteras tänkbara konsekvenser, åtgärder, felkällor och framtida forskning. Kapitlet avslutas med slutsatser. I slutet av rapporten följer en källförteckning och de bilagor som uppsatsen genomgående hänvisar till. 10

11 2. METOD 2.1 Val av metod och teoretisk utgångspunkt Metoden i denna uppsats finner sin utgångspunkt i tidigare erkända teorier, lagar och praxis. Med denna utgångspunkt i åtanke utformas en metod som syftar till att besvara den frågeställning som formulerats. Utifrån en kvantitativ och empirisk undersökning av statistisk karaktär söks förklaringen på den bakomliggande frågeställningen. Den teoretiska utgångspunkten som metoden grundar sig på är dels av juridisk karaktär, dels av ekonomisk karaktär. Den juridiska utgångspunkten utgår från det juridiska ramverket som den svenska hyresmarknaden styrs av. De lagar och praxis som tillämpas för att avgöra vilka hyresnivåer som skall gälla jämförs med verkligenhetens nivåer och eventuella differenser undersöks. Den ekonomiska teoretiska utgångspunkten grundar sig i nationalekonomiska teorier och modeller, där utbud och efterfrågan på marknaden utgör en kärna. Med denna utgångspunkt kan konsekvenserna för samhället i olika avseenden analyseras. 2.2 Urval av objekt och kvantitativ undersökning När de teoretiska utgångspunkterna definierats appliceras dessa och jämförs med verkliga objekt från andrahandsuthyrningsmarknaden. Härur analyseras hur verkligheten och den teoretiska utgångspunkten skiljer sig från varandra. Med andra ord jämförs hyresnivåer på objekt som bjuds ut på andrahandsuthyrningsmarknaden med de teorier, praxis och lagar som talar om hur det faktiskt borde vara Urval av objekt Material till undersökningen i form av lägenheter utannonserade för andrahandsuthyrning insamlas från olika kanaler, där dessa objekt är tillgängliga för allmänheten. I denna undersökning innebär det att objekten insamlas från olika Internetbaserade källor. Dessa har valts ut utifrån hur stora de är med avseende på förmedling av andrahandslägenheter och utifrån informationsrikedomen i de annonser som tillhandahålls. De Internetbaserade källorna som används i undersökningen är Blocket (Blocket.se) och Hyralya (Hyralya.se). I första hand används Blocket vid insamlingen av objekten, i andra hand används Hyralya. Förklaringen till detta ligger i informationsrikedomen hos respektive källa. Det som gör att Blocket alltid går i första hand bygger på det faktum att detta är den enda källan där upplåtelseformen, hyresrätt eller bostadsrätt, öppet redovisas. Hyralya är likt Blocket i informationsrikedomen i alla avseenden förutom att uppgift om upplåtelseform saknas. Genom att använda information från Datscha (förklaras nedan) kan upplåtelseformen indirekt kontrolleras, men eftersom denna information direkt framgår på Blocket används Blocket i första hand. Till skillnad från många andra Internetbaserade källor uppger både Blocket och Hyralya exakta adressuppgifter, vilket är en förutsättning för undersökningen. 11

12 Objekten som sedan väljs ut är i första hand utifrån kriteriet var de är belägna. I denna undersökning studeras endast utvalda delar av Stockholms innerstad och utvalda förorter i Stor-Stockholm. Den snävare geografiska avgränsningen har tidigare diskuterats, men repeteras här. Undersökningen omfattar innerstadsområdena Södermalm och Kungsholmen, samt områdena Botkyrka och Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Södermalm och Kungsholmen behandlas således som två enskilda stadsdelar. Botkyrka utgör egentligen en hel kommun innehållande flera olika förorter, men dessa behandlas tillsammans och betraktas i denna uppsats som en större förort. På samma sätt behandlas Kista-Hässelby- Vällingby-Spånga som en enhet och likt Botkyrka som en större förort. I dessa båda sammanslagningar är det geografiska området den gemensamma faktorn. Anledningen till att sammanslagningarna görs är för att enklare hitta objekt och således få ett bättre underlag och högre reliabilitet i undersökningen. När objekten väljs ur annonserna insamlas samtliga objekt som kan användas i undersökningen. Detta för att få en hög reliabilitet i undersökningen, då resultatet inte skulle bli rättvisande om endast objekt med misstänkt överhyra valdes ut. Objekt som har bristfällig information med avseende på uppgifter om vilken hyra som gäller, belägenhet i form av adress, uthyrbar yta och antalet rum har inte tagits med som undersökningsmaterial då dessa parametrar anses essentiella för undersökningen. De objekt på Blocket som saknar uppgift om upplåtelseform tas inte heller med i undersökningen. Även objekt som är föremål för uthyrning under endast en kortare period (< 1 månad) försummas i undersökningen. Om ingen uppgift om hyrestidens längd uppges tas objekten med i undersökningen. Till att börja med insamlas objekt från Kungsholmen. Lika många objekt insamlas sedan från de övriga områdena. I Bilaga 2 redovisas de objekt (med tillhörande information) som valts ut och som uppsatsen i fortsättningen bygger på. I avsnitt 2.3 nedan förklaras och förtydligas de olika parametrarna i Bilaga Kvantitativ undersökning Genom att jämföra hyran i respektive annons med bruksvärdeshyran för respektive lägenhet erhålls eventuellt en avvikelse. För att kunna genomföra detta steg måste de utvalda objektens hyror först bearbetas. De objekt som väljs ut regleras för individuella förhållanden med avseende på om de är möblerade eller inte samt om hyran inkluderar andra kostnader som förstahandshyresgästen lagt ut för. Justeringen för om lägenheten hyrs ut möblerad eller inte görs genom att dra bort 15 % av hyran om lägenheten är möblerad. Om lägenheten uppges vara omöblerad dras ingenting av från den utannonserade hyran. Hyresnämnden brukar tillämpa en praxis som innebär att förstahandshyresgästen tillåts lägga till % om lägenheten är möblerad. I denna uppsats räknas hyran alltid av med den högsta tillämpade procentsatsen, vilket alltså innebär att 15 % genomgående dras av för möbler. I Juridisk utgångspunkt kap. 3.1 följer en mer ingående diskussion om tillägg för möbler. 12

13 Kostnader som inte inkluderas i möbler eller hyran utan möbler dvs. kostnader för bredband, elektricitet och kabel-tv kommer i denna undersökning att justeras med hjälp av olika uppskattade värden på dessa kostnader. Övriga kostnader kommer i denna undersökning att försummas, men indirekt hänsyn kommer att tas genom en s.k. 500-gräns som kommer att tillämpas i resultatredovisningen och som förklaras mer ingående längre fram i uppsatsen. För att ta hänsyn till om andra kostnader är inräknade i hyran och som inte är möbler dras alltså summan av dessa kostnader av från den utannonserade hyran. I Bilaga 3 redovisas storleken på respektive extern kostnad som medtagits i beräkningarna, vad som ingår i dessa och hur de har beräknats fram. För att få fram bruksvärdeshyran används information från Datscha AB. Datscha AB är en leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter (Datscha, 2010). Genom Datschas Internetbaserade tjänst utgås från adressen för respektive objekt. Härigenom kan fastigheten hittas, och diverse information om denna. Det framgår vad det är för typ av fastighet, vilket hjälper till att bekräfta att det endast är bostäder. Vidare återfinns värdeår, vilket behövs för beräkningen av bruksvärdeshyran. Beroende av vilket värdeår lägenheten har erhålls en uppgift om bruksvärdeshyra per kvadratmeter. Denna anges i tre olika former: låg, normal och hög. I beräkningarna har normal hyra tillämpats genomgående. Eftersom objektens uthyrbara area är känd sedan tidigare kan en uppgift om lägenhetens bruksvärdeshyra fås. Uppgifterna om hyrorna från Datscha tillhandahålls av Newsec Advice, som är en av norra Europas största fastighetsrådgivare (Newsec, 2010). Datscha ger även information om ägaren till fastigheten, och således ges indirekt information om det är en privat eller allmännyttig fastighetsägare. Genom att jämföra den omräknade utannonserade hyran och den framräknade bruksvärdeshyran blir differensen mellan dessa känd. Denna differens är den som tidigare definierats som överhyra. Även överhyran per kvadratmeter för respektive objekt beräknas. Utifrån de olika siffrorna härleds sedan den statistik och de resultat som presenteras i Empiri och resultatredovisning kap. 4 nedan. Denna beräknas genom enkla genomsnitt och beräkningar som knappast kräver en mer ingående förklaring, utan bäst förstås genom att studera Empiri och resultatredovisning kap Undersökningsmodellens parametrar I Bilaga 2 presenteras de insamlade objekt från andrahandsmarknaden som uppsatsens undersökning bygger på. De parametrar som respektive objekt har analyserats utifrån förtydligas och förklaras i en sammanfattning nedan. Adress avser den adress som den lägenhet som utannonseras uppges vara belägen på. Område avser det geografiska område som den utannonserade lägenheten kan hänföras till. I uppsatsen beaktas fyra olika geografiska områden: Kungsholmen, Södermalm, Botkyrka och Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Yta är den utannonserade lägenhetens uthyrbara area som uppges av annonsören. Den enhet som genomgående används i uppsatsen för att mäta yta är kvadratmeter. 13

14 Antal rum är det antal rum som kommer att stå till andrahandshyresgästens förfogande. De uttrycks antingen som heltal eller hel- och halvtal. Möblering anger huruvida lägenheten är möblerad eller inte vid upplåtandet. Om lägenheten som utannonseras uppges vara möblerad innebär det ett avdrag med 15 % vid justering av hyran. Om ingen information om möblering uppges av annonsören antas lägenheten vara omöblerad. Andra kostnader inkluderade i hyran innebär i denna uppsats en inskränkning till tre olika externa kostnader: bredband, elektricitet och kabel-tv. Om något av detta ingår för andrahandshyresgästen innebär det ett avdrag med motsvarande summa för kostnaderna vid justeringen av hyran. Om ingen information om externa kostnader uppges av annonsören antas sådana inte ingå. Se Bilaga 3 för närmare detaljer kring dessa kostnader. Privat eller allmännyttig avser att visa om den lägenhet som utannonseras tillhandahålls av ett allmännyttigt bostadsföretag eller ett privatbostadsföretag. Dessa begrepp definierades i uppsatsens introduktion. Utannonserad hyra är den hyra som annonsören uppger i annonsen. Denna är alltid uttryckt i svenska kronor per månad. Omräknad hyra avser den hyra som utifrån de uppgifter som lämnats i annonsen borde motsvara bruksvärdeshyran, eller åtminstone i närheten av denna då vissa förenklingar av beräkningarna har gjorts. Den omräknade hyran är lika med den utannonserade hyran minus andra kostnader inkluderade i hyran dividerat med 1,15, som motsvarar tillägget för möblering som förstahandshyresgästen tillåts göra. Bruksvärdeshyra avser den hyra som enligt uppgift betalas av förstahandshyresgästen för respektive lägenhet. Uppgifterna om bruksvärdeshyran för lägenheterna hämtas från Datscha, där uppgifter om hyror per kvadratmeter och år finns att tillgå. För att kunna utföra beräkningen behövs uppgift om fastighetens värdeår. Denna information återfinns på Datscha, och leder fram till den hyra som gäller. I beräkningarna har Normal hyresnivå använts genomgående. Enheten blir svenska kronor per månad. Överhyra är differensen mellan den omräknade hyran och bruksvärdeshyran. Alla siffror i denna kolumn innebär dock inte att det föreligger någon överhyra, utan en del hamnar på minus. Enheten blir svenska kronor per månad. Överhyra per kvm beräknas som den framräknade överhyran dividerat med det utannonserade objektets yta. Enheten blir svenska kronor per månad och kvadratmeter. Källa visar var annonsen är hämtad ifrån. Detta innebär annonssidorna Blocket eller Hyralya. Datum uppger när informationen är hämtad. Övrigt uppger övrig information som kan vara av intresse för undersökningen. 14

15 3. TEORI 3.1 Juridisk utgångspunkt Med överhyra avses i denna uppsats den hyra som överstiger det som i juridisk mening anses vara tillåtet. Denna definition leder således till frågan vilken hyra som faktiskt är tillåten att ta ut av andrahandshyresgästen vid andrahandsuthyrning av hyresbostäder Hyreslagen Vilka regler som gäller för hyra framgår av Jordabalkens 12:e kapitel, även kallat hyreslagen (Lindblom och Nordback, 2009). Vid uthyrning av bostäder i andra hand skall den hyra som motsvarar bruksvärdeshyran användas som utgångspunkt enligt JB 12:55 (Flodin et al, 2008). Vid andrahandsuthyrningen får ett tillägg göras om bostaden är möblerad (Hyresnämnden, 2010). Storleken på detta tillägg är dock inte specifikt reglerad i lagen, varför bedömningar görs från fall till fall. En praxis som ofta tillämpats av Hyresnämnden vid full möblering är ett tillägg motsvarande % av hyran vid omöblerat tillstånd, men Hyresnämnden själva framhåller det faktum att bedömningar görs i det enskilda fallet. Vid andrahandsuthyrning medföljer i vissa fall olika förnödenheter som inte omfattas av möbler. Dessa förnödenheter är sådant som exempelvis bredband, elektricitet, kabel-tv och parkeringsplats. Kostnaden för dessa förnödenheter får adderas till den hyra som andrahandshyresgästen får betala (Hyresnämnden, 2010). Även vid en ny upplåtelse, vid vilken hyran i princip är oberoende av bruksvärdessystemet, har reglerna om bruksvärdeshyran stor betydelse eftersom en hyresgäst efter en viss tid kan förhandla fram en förändring av hyran, som då ska anpassas efter bruksvärdessystemets nivåer (Flodin et al, 2008). I 12 kap. 55e JB framgår att återbetalning av hyra som tagits ut av hyresgästen och inte varit skälig enligt de allmänt vedertagna principerna skall återbetalas av hyresvärden (Lindblom och Nordback, 2009). Detta sker i så fall på ansökan av hyresgästen till Hyresnämnden som fattar beslut i tvisten. Om det visar sig att överhyra tagits ut från andrahandshyresgästen kan denne även få rätt till kompensation i form av minskade hyror under en eventuell återstående hyrestid (Hyresnämnden, 2010). I Jordabalkens 12:e kapitel framgår vad lagen säger om vid vilka omständigheter en andrahandsuthyrning får genomföras av en förstahandshyresgäst (Lindblom och Nordback, 2009). I JB 12:39 framgår att en hyresgäst inte får hyra ut sin lägenhet i andrahand om inte godkännande har getts från lägenhetens värd. I JB 12:40 framgår när ett godkännande tillstånd från Hyresnämnden krävs. Två punkter om när tillstånd ska lämnas framgår, nämligen om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (Lindblom och Nordback, 2009). 15

16 3.2 Ekonomisk teoretisk utgångspunkt Den fria marknaden I en marknadsekonomi används ofta en modell med utbud och efterfrågan för att studera hur resurserna fördelas (Eklund, 2005). Hur utbudet och efterfrågan förhåller sig till varandra på marknaden bestämmer hur marknadens konsumenter och producenter beter sig på den. Denna modell utgör en kärna inom nationalekonomin och är således en viktig grundbult vid analyser av olika fenomen i samhället, t.ex. hyresregleringar. Den del av modellen som utgör efterfrågan innebär konsumenternas vilja att betala för varor eller tjänster av en viss kvantitet vid ett visst pris (Axelsson et al, 2007). Den del av modellen som utgör utbudet innebär å andra sidan producenternas vilja att bjuda ut varor eller tjänster av en viss kvantitet vid ett visst pris. Hur efterfrågan och utbudet härleds behandlas inte närmare i denna uppsats utan hänvisas till grundläggande litteratur i nationalekonomi. Den punkt där efterfrågan och utbudet skär varandra kallas vanligen jämvikt (Eklund, 2005). Vid denna punkt råder jämviktspris och jämviktskvantitet. Varför just denna punkt är en jämvikt beror på att detta är den enda punkten där konsumenterna vill inköpa lika mycket som producenterna vill sälja, och till ett pris som båda parterna är överens om. Marknadsekonomier brukar sägas vara självreglerande i det avseendet att ett pris under jämviktspriset leder till ett efterfrågeöverskott (konsumenterna efterfrågar mer varor/tjänster än vad producenterna vill bjuda ut), medan ett pris över jämviktspriset leder till ett utbudsöverskott (producenterna bjuder ut mer varor/tjänster än vad konsumenterna efterfrågar). När olika saker inträffar som på olika sätt påverkar konsumenterna och producenterna flyttar efterfråge- och utbudskurvorna och således även jämviktsläget. I figuren nedan illustreras vad som just diskuterats. Figur 3.1. Utbud och efterfrågan möter varandra på en oreglerad hyresmarknad. 16

17 I Figur 3.1 ovan är jämvikten den punkt där utbud och efterfrågan möter varandra. Vid denna punkt är jämviktspriset lika med P* i figuren och jämviktskvantiteten lika med q*. Modellen kan fördelaktigt tillämpas för att analysera hyresmarknaden för bostäder i t.ex. Stockholm. Utan olika statliga regleringar eller annat som påverkar jämviktsläget är efterfrågan på hyreslägenheter sammanfallande med utbudet av hyreslägenheter. Detta illustreras i figuren ovan. Viktigt att tillägga är att utbudet på kort sikt är oelastiskt och att lutningen på utbudskurvan i ovanstående diagram utgör utbudet på lång sikt (Geltner et al, 2007). Denna insikt är viktig att komma ihåg då det tar lång tid att färdigställa nya fastigheter. På en fri marknad utgör konsumentöverskottet ytan mellan efterfrågan och priset som betalas på marknaden (Axelsson et al, 2007). På motsvarande sätt utgör producentöverskottet ytan under priset som betalas på marknaden och utbudet. Således utgörs det totala överskottet av summan av konsument- och producentöverskottet. Olika ingrepp såsom regleringar likt hyresregleringar kan påverka det totala överskottet Den reglerade marknaden Ibland införs olika politiska ingrepp, regleringar, som påverkar den fria marknaden. Regleringarna är legala restriktioner för hur högt eller lågt ett marknadspris får vara och kan komma till uttryck i två former, pristak och prisgolv (Krugman och Wells, 2009). Pristak innebär ett maxpris som säljare får ta ut för en vara eller tjänst och på motsvarande sätt innebär prisgolv ett minsta pris som köpare krävs av för betalning av en viss vara eller tjänst. Den svenska hyresmarknaden präglas av regleringar. I Stockholm finns regleringar som ofta håller priserna på hyreslägenheter under jämviktspunkten, alltså ett pristak (Pergament, 2010). Innebörden av denna reglering kan illustreras som i följande diagram. Figur 3.2. Situationen på en reglerad marknad. 17

18 I Figur 3.2 ovan visar P reglerad den reglerade prisnivån eller det s.k. pristaket som bruksvärdessystemet innebär. P* och q* visar alltjämt jämvikten på en oreglerad marknad. qa visar den kvantitet som utbjuds på den reglerade marknaden och qb visar på motsvarande sätt den kvantitet som efterfrågas när prisregleringen är införd. Vid det reglerade priset är efterfrågan på lägenheter större än utbudet och således finns ett efterfrågeöverskott. Regleringen bygger på det bruksvärdessystem som tillämpas på den svenska hyresmarknaden. Vid en reglering, likt situationen på hyresmarknaden i Stockholm, påverkas konsument- och producentöverskottet samt det totala överskottet i jämförelse med en fri och oreglerad marknad (Krugman och Wells, 2009). I diagrammet ovan, som visar effekten av en hyresreglering, utgör ytan A ännu konsumentöverskott. På motsvarande sätt utgör ytan E fortfarande producentöverskott. Ytan C är efter hyresregleringen konsumentöverskott som omvandlats från producentöverskott. Slutligen utgörs ytorna B och D en s.k. dödviktsförlust, en välfärdsförlust som också är minskningen av det totala överskottet. Denna förlust uppkommer pga. att transaktioner på marknaden som skulle kunna genomföras inte genomförs. Vid andrahandsuthyrning skall nivån på hyran ligga i nivå med den reglerade hyran på marknaden dvs. bruksvärdeshyran. En följd av hyresregleringar kan bli att det uppstår en svart marknad (Krugman och Wells, 2009). Eftersom prisnivån ligger under jämviktsläget innebär det att det finns de som är villiga att betala över det pris som fastställts av regleringar. Det finns alltså incitament för förstahandshyresgäster att ta ut en överhyra av en betalningsvillig andrahandshyresgäst. Härigenom kan förstahandshyresgästen göra en vinstaffär av andrahandsuthyrningen. 18

19 4. EMPIRI OCH RESULTATREDOVISNING I detta kapitel redovisas resultatet från undersökningen. Undersökningen visade att överhyra var ett förekommande inslag bland de utannonserade andrahandslägenheterna. Kapitlet har följaktligen indelats i två avsnitt: Andel andrahandslägenheter med överhyra (4.1) och Överhyrans storlek vid andrahandsuthyrning (4.2). Resultaten i denna del har sammanställts utifrån informationen och beräkningarna som redovisas i slutet av uppsatsen. Se Bilaga 2 för mer information om vad som döljer sig bakom denna resultatredovisning och Bilaga 4 för några deskriptiva data om jämförelseobjekten. Andel andrahandslägenheter med överhyra (4.1) åsyftar att visa på hur fördelningen av överhyror ser ut, dels inom respektive delområde, dels sett till förekomsten i innerstadsdelarna och delarna utanför staden i förorten, samt dels sett till ägarförhållande. Överhyrans storlek vid andrahandsuthyrning (4.2) avser att visa på storleken på avvikelsen från bruksvärdeshyran och på överhyran inom respektive område som behandlas i uppsatsen. Dessutom avser detta kapitel att belysa hur innerstaden står sig i förhållande till delarna utanför staden och belysa ägarförhållandenas eventuella inverkan på den utannonserade hyran. 4.1 Andel andrahandslägenheter med överhyra I uppsatsen behandlas områdena Kungsholmen, Södermalm, Botkyrka samt Kista-Hässelby- Vällingby-Spånga. I uppsatsen benämns hädanefter Kungsholmen och Södermalm som innerstad och de två sistnämnda områdena som förort. Vidare innebär privat ägare att lägenheterna tillhandahålls av ett privatbostadsföretag och med allmännyttig ägare menas att lägenheterna tillhandahålls av ett allmännyttigt bostadsföretag. Vid jämförelse mellan bruksvärdeshyran och den hyra som framräknats ur informationen från de annonser undersökningens objekt hämtats från uppstod nedanstående presenterade resultat med avseende på fördelningarna mellan objekt med respektive utan överhyra. Inledningsvis redovisas fördelningen av andelen andrahandslägenheter utannonserade med överhyra för respektive undersökt område. Därefter redovisas hur stor andel av de utannonserade objekten som visade sig ha överhyra i innerstaden respektive förorten. Slutligen redovisas hur stor andel av de utannonserade objekten som visade sig ha överhyra och som var privat ägda respektive allmännyttigt ägda. Samtliga resultat i detta avsnitt redovisas på två olika sätt: med och utan en s.k. 500-gräns. Att resultaten redovisas med en 500-gräns innebär att nivån för överhyra flyttats upp med 500 kronor. Detta gör att de resultat som hamnat alldeles intill gränsen för att klassas med överhyra i denna presentationsform inte kommer med. De 500 kronorna kan ses som kostnader som egentligen ingår i andrahandslägenhetens hyra, men som försummats eller underskattats i undersökningen. En bakomliggande tanke med 500-gränsen är att fånga in de objekt som verkligen utannonserats till överhyra. 19

20 Områdesvis I nedanstående figur presenteras hur stor andel av de objekt som insamlats från områdena Kungsholmen, Södermalm, Botkyrka och området Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga som enligt undersökningen utannonserades med en överhyra. Notera alltså att endast objekt med överhyra har tagits med i beräkningarna. I de följande figurerna är Kista-Hässelby- Vällingby-Spånga förkortat till Ki/Hä/Vä/Sp. Figur 4.1. Andel andrahandslägenheter utannonserade med överhyra på Kungsholmen, på Södermalm, i Botkyrka och i Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Figur 4.1 visar att samtliga objekt på Kungsholmen som beaktades i undersökningen utannonserades med överhyra. Motsvarande siffror för de andra områdena är 92 % för Södermalm, 58 % för Botkyrka och 83 % för Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Skillnaderna ter sig inte väldigt stora sinsemellan Kungsholmen, Södermalm och Kista-Hässelby-Vällingby- Spånga. Botkyrka kan anses skilja sig ansenligare från mängden, då andelen utannonserade lägenheter med överhyra är betydligt lägre än för de andra områdena. Om den s.k. 500-gränsen tillämpas i samma undersökning som presenterades i ovanstående figur förändras resultatet något. Områdena och de utannonserade objekten är fortfarande desamma som tidigare. Den stora skillnaden är att en del objekt som tidigare betraktats vara utannonserade med överhyra välter över och således blir resultatet enligt Figur 4.2 nedan. 20

21 Figur 4.2. Andel andrahandslägenheter utannonserade med överhyra i de undersökta områdena med den s.k. 500-gränsen. Med 500-gränsen blir samtliga objekts andel med överhyra reducerad i jämförelse med vad som presenterades i Figur 4.1 ovan. Av objekten på Kungsholmen visar nu 92 % av de utannonserade objekten en överhyra. Motsvarande siffra är 83 % för Södermalm, 42 % för Botkyrka och 50 % för Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga. Resultatet visar att Kungsholmen fortfarande är det område där förekomsten av överhyra alltjämnt är vanligast, följt av Södermalm, Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga och Botkyrka. Rangordningen är således densamma som innan införandet av 500-gränsen. Vad som dock skiljer sig är att Botkyrka och Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga båda ligger betydligt lägre än Kungsholmen och Södermalm, som är kvar på en jämförelsevis hög nivå. Den största skillnaden gentemot innan 500-gränsens införande svarar Kista-Hässelby-Vällingby-Spånga för med hela 33 procentenheter. Detta kan jämföras med 16 procentenheter för Botkyrka, 9 procentenheter för Södermalm och 8 procentenheter för Kungsholmen. För att avrunda diskussionen kring denna figur återkopplas till varför 500-gänsen infördes: för att ta fasta på de objekt som verkligen kan sägas utannonseras med en överhyra. Fördelningen borde således vara mer rättvisande i Figur 4.2 ovan, då objekt som tidigare hamnat precis över gränsen numera faller över på den andra sidan. Innerstaden - Förorten För att belysa eventuella skillnader mellan områdena i innerstaden (Kungsholmen och Södermalm) och områdena som i denna uppsats benämns förorten (Botkyrka och Kista- Hässelby-Vällingby-Spånga) presenteras fördelningen av andelen andrahandslägenheter utannonserade med överhyra i just förorten respektive innerstaden i nedanstående figur. 21

22 Figur 4.3. Andel andrahandslägenheter utannonserade med överhyra i innerstaden och förorten. Figur 4.3 visar att 96 % av lägenheterna i innerstaden visade sig vara utannonserade med en överhyra. Motsvarande siffra för förorten är 71 %. Resultatet är egentligen en ihopslagning av vad som presenterades i Figur 4.1. Därför blir det intressant att jämföra motsvarande resultat med införande av 500-gränsen. Resultatet presenteras i Figur 4.4 nedan. Figur 4.4. Andel andrahandslägenheter utannonserade med överhyra innerstaden respektive förorten med 500-gränsen. 22

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149 Andrahandsuthyrning av bostadsrätter Författare: Johan

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Hyressättning vid ombyggnation

Hyressättning vid ombyggnation Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 275 Hyressättning vid ombyggnation Författare: Ida Staffas Jenny Svensson Stockholm 2005 Handledare:

Läs mer

Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av kostnadsfördelningen vid stamrenovering hos hyresbostadsfastigheter

Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av kostnadsfördelningen vid stamrenovering hos hyresbostadsfastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 183 Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 60 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar En säker och lönsam investering? Författare: Thomas Jungell

Läs mer

C-UPPSATS. Hyreshöjning vid renovering

C-UPPSATS. Hyreshöjning vid renovering C-UPPSATS 2005:067 Hyreshöjning vid renovering En utredning av hyresvärdens möjligheter Anders Grahn Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Ge mig en skärgårdsö - Vad påverkar en skärgårdsfastighets marknadsvärde?

Ge mig en skärgårdsö - Vad påverkar en skärgårdsfastighets marknadsvärde? Ge mig en skärgårdsö - Vad påverkar en skärgårdsfastighets marknadsvärde? Michaela Brandt Wåhlberg Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM 11/5229 SE Copyright Michaela Brandt Wåhlberg 2011 Fastighetsvetenskap

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 223 Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Riskbedömningar vid ränteförändring

Riskbedömningar vid ränteförändring Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Företagsekonomiska institutionen FEK581 Vt 2004 Riskbedömningar vid ränteförändring En analys av bolånemarknaden Författare Handledare Christian Haglund Joakim Persson

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 71 Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt

Läs mer

Vakanstider inom kommersiella fastigheter

Vakanstider inom kommersiella fastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 330 Real Estate Development and Financial Services Masternivå, 30 hp Real Estate Management Vakanstider inom kommersiella fastigheter En studie

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer