NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA"

Transkript

1 Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson (s) 1:e vice ordförande Erik Olofsson (s) Sonja Muhletaler-Salsamendi (s) Gunnel Nordahl (s) Margaretha Berggren (c) Roland Axelzon (c) Joakim Cardell (aa) Margareta Viridén (aa) Britt Karlsson (aa) Övriga deltagare Samir Igidov (m) Lars-Eik Eriksson (c) Tuva Lind Wikström (mp) Ewa Lördahl, personalsekreterare 25 Pontus Juhlin, personalstrateg 26 Emma Levin Kronberg, SAS 28 Jessica Björnsson, LSS-handläggare 28 Cathrin Olsson, biståndshandläggare 28 Britt-Marie Gystavsson, verksamhetscontr Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef Marianne Stark, utredare/ekonom Justering tid och plats kontoret för omsorg och hälsa Sekreterare Ordförande Justerare Marianne Stark Helen Gustavsson Lars Andersson Anslaget under tiden ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Förvaringsplats Underskrift kontoret för omsorg och hälsa Marianne Stark Utdragsbestyrkande

2 2(18) NOH 25 Dnr 2011/1:000 NÄMNDENS ARBETSMILJÖANSVAR Personalsekreterare Ewa Lördahl redogör över kommunens arbetsmiljöarbete, ansvar och uppgiftsfördelning. Kommunfullmäktige fastställer bland annat arbetsmiljöpolicyn och fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse och nämnder. Nämndernas ansvar är att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och policy. Nämnderna ser till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger denne rätt att fördela arbetsuppgifterna vidare. Ledamöterna i nämnden är kollektiv ansvariga arbetsgivare.

3 3(18) NOH 26 Dnr 2011/1:000 ESF- PROJEKT HELHETSGREPP PÅ OHÄLSAN Personalstrateg Pontus Juhlin informerar om att förvaltningen beviljats projektstöd omfattande 6.4 mkr från Europeiska socialfonden (ESF). Projektets huvudsyften är att säkerställa att medarbetarnas behov av kompetensutveckling och lärande tillgodoses, samt att öka hälsa, välbefinnande och minska korttidssjukskrivningar på förvaltningen. Detta kommer att ske dels genom kompetensutveckling hos personalen och dels genom hälsobefrämjande uppgifter. Projektmedlen kan användas till breddutbildningar dock inte till att höja vårdbiträdens kompetens till undersköterskekompetens, då projektmedlen ska användas brett och inte får riktas till ett fåtal medarbetare på förvaltningen. Hitintills har projektet arbetat med en nulägesanalys och upprättande av en kompetensutvecklingsplan. Genomförandet av projektets insatser kommer att ske under perioden april 2011-september Projektet genomförs i samverkan med förvaltningen för samhällsplanering i Alvesta kommun, Ljungby kommun, Helsingfors universitet, Linnéuniversitetet, Sverige Hälsan AB samt Västerås citysamverkan.

4 4(18) NOH 27 Dnr 2011/1:001 FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR Förvaltningschef, Rose-Marie Eriksson lämnar följande information: Kommunfullmäktige avser att fastställa nya reglementet för arvoden. Information till nämnden kommer efter det. Förtroendevalda i kommunen har fått egna e-post adresser. E-postadressen underlättar kontakten med medborgare och anställda. Ledamöter och ersättare i nämnden för omsorg och hälsa samt personal på förvaltningskontoret kommer att ha tillgång till en gemensam konferens i Firstclass. Kommunstyrelsen beslutade att beslutsunderlag skulle tas fram för att tillskapa nya korttidsplatser. s förslag om Asken ska användas som en möjlighet. En Lex Sarah anmälning har inkommit från personalen på en av servicebostäderna. SAS Emma Levin Kronberg ansvarar för utredningen.

5 5(18) NOH 28 Dnr 2011/1:001 LAGSTIFTNING SOL OCH LSS INKL ETT ÄRENDES GÅNG SAS Emma Levin Kronberg informerar om socialtjänstlagens (SoL) mål och för verksamheten grundläggande paragrafer. Jessica Björnsson, LSS-handläggare, informerar om grunderna i lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och biståndshandläggare Cathrin Olsson redogör för ett ärendens gång.

6 6(18) NOH 29 Dnr 2011/1:001 AVGIFTER OCH FÖRBEHÅLLSBELOPP Verksamhetscontroller Britt-Marie Gustavsson informerar om avgifter för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende och vad som ingår i avgiften. För hemtjänst och hemsjukvård finns ett högkostnadsskydd omfattande kronor per månad under år Högkostnadsskyddet regleras årligen efter prisbasbeloppet. Den enskilde har rätt att behålla del av sina egna medel innan avgift tas ut för hemtjänst och hemsjukvård. Detta belopp kallas förbehållsbelopp och ska täcka den enskildes kostnader för livsmedel, kläder, hemförsäkring, hushållsel och förbrukningsvaror med mera.

7 7(18) NOH 30 Dnr 2011/1:000 ORDFÖRANDEN INFORMERAR Ordföranden, Helen Gustavsson, lämnar information om att nämndspresidiet träffat de förtroendevalda revisorerna den 14 mars. Viktiga frågor som berördes var bristen på särskilda boendeplatser inkl korttidsplatser samt det framtida behovet av personal. Återkoppling av revisorernas granskning av äldreomsorgen en meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll kommer att ske.

8 8(18) NOH 31 Dnr 2011/47:730 IT PÅ FÖRVALTNINGENS ÄLDREBOENDE OCH SERVICEBOSTÄDER Med anledning av förfrågningar om bredbandsuppkoppling på förvaltningens äldreboende och servicebostäder har en kontakt med AllboHus tagits för att undersöka förutsättningarna. Allbohus har informerat om att möjligheten finns till bredbandsuppkoppling på samtliga av våra boenden med start 1:a juli För AllboHus innebär detta en investering på 1.1 mkr. En bredbandsuppkoppling på samtliga boenden omfattar 211 uttag. AllboHus har förhandlat med hyresgästföreningen om höjning av hyran på 44 kronor per uttag och månad. Förvaltningschefen anser att det är angeläget att kunna erbjuda bredbandsuppkoppling på samtliga boenden och föreslår att de hyresgäster som önskar använda tjänsten debiteras hyreshöjningen. För de hyresgäster som ej vill nyttja tjänsten så läggs hyreshöjningen på när nya hyreskontrakt skrivs. Fram till dess står förvaltningen för kostnaden (initialt kr per månad). En beräkning visar att inom fyra år så är alla hyresavtal omskrivna på äldreboendena. När bredbandsuppkoppling införs möjliggör det även att publika datorer kan finnas på boendena. Beredning au Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och hälsa besluta att förvaltningen ges i uppdrag att tillse att bredbandsuppkoppling sker på samtliga äldreboende och servicebostäder genom AllboHus försorg.

9 9(18) NOH 31 På nämnden redogör verksamhetscontroller Britt-Marie Gustavsson över förslaget. Ordförande Helen Gustavsson föreslår nämnden ett tilläggsbeslut omfattande: Förvaltningen står för kostnaden 44 kronor per månad och uttag tills nya hyreskontrakt skrivits. Yrkande Roland Axelzon (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till ordförandes förslag på tilläggsbeslut. Beslut beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att tillse att bredbandsuppkoppling sker på samtliga äldreboende och servicebostäder genom AllboHus försorg. Förvaltningen står för kostnaden 44 kronor per månad och uttag tills nya hyreskontrakt skrivits.

10 10(18) NOH 32 Dnr 2011/48:706 AVGIFTSÄNDRING Handlingar i ärendet Utredning upprättad av förvaltningskontoret Nuvarande avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och avgifter för personer med funktionsnedsättning är inte justerade sedan Tillika är inte självkostnaden för en hemtjänsttimme på 265 kr/timme justerad under denna period. I självkostnadskalkylen från Kostnad Per Brukare framkommer att en hemtjänsttimme år 2009 kostar 490 kronor. Förutom årlig kostnadsökning för till exempel löner och material finns även ökade kostnader för inköp av trygghetslarm med ny teknik som föranleder behov av justering av taxorna. Alla avgifter är inkomstprövade och en maxtaxa finns på kronor per månad. Har inte personen sitt förbehållsbelopp kvar, reduceras avgiften vilket innebär att månadsavgiften kan vara allt ifrån noll kronor upp till kronor. På arbetsutskottet redogör förvaltningschef Rose-Marie Eriksson om MBL den enligt 11. FSA anför att det behövs en konsekvent prissättning som omsorgstagare/patient förstår. Beredning au Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och hälsa besluta att följande avgifter gäller från och med 1 maj 2011 Hemtjänsttimme 295 kronor/timme Trygghetslarm 295 kronor/månad

11 11(18) NOH 32 Hemsjukvård 80 kronor/besök Utprovning av nytt hjälpmedel 80 kronor/besök Hämtning av hjälpmedel 270 kronor (vid enbart hämtning av säng/lift tas ingen avgift ut) Utlåning av hjälpmedel för de som tillfälligt vistas i kommunen 270 kronor Intyg för bostadsanpassning 270 kronor Avgifterna ska följa konsumentprisindex och justeras årligen från 1 januari På nämnden redogör verksamhetcontroller Britt-Marie Gustavsson över förslaget. Yrkande Roland Axelzon (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslut beslutar att följande avgifter gäller från och med 1 maj 2011: Hemtjänsttimme 295 kronor/timme Trygghetslarm 295 kronor/månad

12 12(18) NOH 32 Hemsjukvård 80 kronor/besök Utprovning av nytt hjälpmedel 80 kronor/besök Hämtning av hjälpmedel 270 kronor (vid enbart hämtning av säng/lift tas ingen avgift ut) Utlåning av hjälpmedel för de som tillfälligt vistas i kommunen 270 kronor Intyg för bostadsanpassning 270 kronor Avgifterna ska följa konsumentprisindex och justeras årligen från 1 januari

13 13(18) NOH 33 Dnr 2011/49:730 VALFRIHET ATT VÄLJA TEKNISKA HJÄLPMEDEL Handlingar i ärendet Utredning, upprättad av Mari Rydqvist enhetschef för hemsjukvården Förmedling av hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt denna lag är landstinget skyldig att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning som är bosatta inom landstinget. I vissa situationer är det kommunerna som ansvarar för att erbjuda hjälpmedel (vissa hjälpmedel för personer 18 år och äldre) Fritt Val hjälpmedel har varit en försöksverksamhet på uppdrag av regeringen med syfte att öka den enskildes möjlighet att välja det hjälpmedel som bäst överensstämmer med de personliga behoven och önskemålen, att stärka brukarens inflytande och delaktighet. Fritt Val innebär att den enskilde själv tar ansvar för att välja och köpa sitt hjälpmedel och blir då ägare av hjälpmedlet. Detta innebär att den enskilde kan välja fritt, dvs. inte är styrd till de produkter som kommunen upphandlat. En förskrivare i kommunen tar ett beslut om egenvård vilket innebär att förskrivaren försäkrar sig om att den enskilde verkligen klarar av (har tillräcklig förståelse och kunskaper) för att göra ett Fritt Val. Den enskilde får sedan en rekvisition med ett belopp för vad motsvarande hjälpmedel skulle kosta om det var kommunen som köpte in hjälpmedlet. Den summa som ev. överskrider rekvisitionen betalar den enskilde själv. Resultaten visar att det inte är så många som väljer Fritt Val men att de som gör det är mycket nöjda. Förskrivare och enhetschef för hemsjukvården ser positivt på att införa detta som ett komplement till den traditionella förskrivningen av hjälpmedel. Varje år uppkommer situationer med flera brukare som önskar ett annat hjälpmedel är det som kan förskrivas av kommunen, för dessa individer skulle ett Fritt Val vara optimalt och bidra positivt i deras livssituation.

14 14(18) NOH 33 Beredning au Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden för omsorg och hälsa att införa Fritt Val av tekniska hjälpmedel, från och med 1 oktober 2011, som ett komplement till den traditionella förskrivningen av tekniska hjälpmedel som följer av kommunens ansvar. Beslut beslutar återremitera ärendet till förvaltningen för komplettering.

15 15(18) NOH 34 Dnr 2011/6:003 REGLEMENTE Handlingar i ärendet Kommunstyrelse beslut Förslag på nytt reglemente Kommunfullmäktige beslutade uppdra till respektive nämnd att arbeta om reglementet enligt kommunfullmäktiges förslag. Förslag till nytt reglemente ska redovisas på nästa kommunfullmäktige sammanträde. För nämnden för omsorg och hälsa innebär kommunfullmäktiges förslag en ändring av antalet ledamöter och ersättare från nio till tretton från och med Nämnden beslutar anta upprättat förslag till reglemente. Reglementet överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar återremitterar ärendet till nämnden för omsorg och hälsa för ändringar i 1 Reglemente för Nämnden för omsorg och hälsa, gäller från och med 1 januari 2011 med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag till justering. Justeringen innebär att 1 ändras med: komplettering med omvårdnad inom hälso- och sjukvård i alla åldrar. verka för en god kommunal hälso- och sjukvård tillhandahålls ändras till verka för att den enskildes behov av hälso- och sjukvård tillhandahålls Beredning au Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och hälsa besluta att Nämnden anser att kommunfullmäktiges förändringar redan är reglerade och att ytterligare ändring i reglementet inte erfordras.

16 16(18) NOH 34 Beslut beslutar att kommunfullmäktiges begärda förändring redan är reglerad och att ytterligare ändring i reglementet inte erfordras.

17 17(18) NOH 35 Dnr 2011/10:002 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT a) Arbetsutskottet b) Individ- och familjeomsorg för vuxna missbrukare enligt socialtjänstlagen, lag om vård av missbrukare i vissa fall c) Äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvärdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lex Sarah, Lex Maria d) Personalärenden e) Delegeringsbeslut nämndens ordförande f) Delegeringsbeslut förvaltningschefen Beslut beslutar Redovisningen godkänns.

18 18(18) NOH 36 Dnr 2011/2:000 MEDDELANDE Meddelas och läggs till handlingarna. a) Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt b) Protokoll Kommunstyrelsen, , 30 c) Protokoll Kommunfullmäktige, d) Socialstyrelsen, meddelandeblad nr , Dnr 2011/34:000, 1 e) Protokoll, MBL

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer