eslövs bostads ab 2012 års redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eslövs bostads ab 2012 års redovisning"

Transkript

1 eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1

2 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden Innehållsförteckning VD har ordet 3 Vi äger och förvaltar med långsiktigt ansvar 4 Tydliga mål anger färdriktningen 7 Affärsrelationen med våra kunder 8 Trygghet ett långsiktigt ansvar 10 Service, engagemang och en effektiv förvaltning 12 Sunda och tillgängliga fastigheter 14 En attraktiv arbetsgivare 16 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Kassaflödesanalys 22 Redovisnings- och värderingsprinciper 22 Noter 23 Fastighetsinnehav 25 Uthyrningsenheter 26 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

3 VD har ordet VD har ordet Ett givande och innehållsrikt år Eslövs Bostads AB:s verksamhet har fungerat väl under 2012, och mycket positivt har hänt. För mig som nytillträdd VD har det varit ett mycket givande år! Affärsplanen har uppdaterats och förankrats hos våra ägare och vi har numera styrdokument att följa, vilket gör vårt uppdrag tydligt. I affärsplanen finns målet att ebo:s nyproduktion ska öka, något som vi påbörjat under året. Nybyggnationen av centralt belägna kvarteret Valpen, är ebo:s största projekt på länge. Vi har fått en enorm respons såväl medialt som i form av intressenter. I princip alla 73 av 77 lägenheter i höghusdelen är uthyrda. Med kvarteret Valpen tillförs Eslöv en ny och modern stadsdel och hela stadsbilden får ett lyft. I Valpen investerar vi 180 miljoner de närmaste två åren, varav 140 läggs på höghusdelen och 40 på låghusdelen. Våra satsningar på energihushållning har under året varit framgångsrika och det nya kvarteret Valpen blir vägledande för ebo:s fortsatta satsning på lågenergihus. En omfattande renovering har också påbörjats på demensboendet Kärråkra, där bolaget blir först i Sverige med att renovera enligt de nya myndighetskraven. ebo och ekonomin Ekonomin ser god ut med låg inflation och låga räntor. De långa räntorna har, vilket speglar marknadens förväntningar, gått upp något i början av De rörliga räntorna ligger kvar på en låg nivå. Genomgången av ebo:s låneportfölj under 2012 har inneburit att vi har kunnat skaffa oss kapitalbindning utan att förändra kostnadsbilden. ebo:s kapitalbindning har gått från 0,24 vid årsskiftet 2011/2012 till 2,69 i slutet av året och räntebindningen är 4,24 år. Bolagets genomsnittsränta var vid årsskiftet 3,19 %. Rörelseresultatet blev 4,5 Mkr, vilket var något under budget, främst på grund av en nedskrivning på Valpenprojektet. Underhållsläget i miljonprogrammen går enligt plan. Utvecklingen 2012 gav utrymme för underhållsinsatser om 45,3 Mkr, vilket var väsentligt över budget men också mer än året dessförinnan. Hyresförhandlingarna som genomförts gav en hyreshöjning på i snitt 1,9 %. Kommunens plan är att växa med 1 procent per år under de kommande 10 åren. ebo har här en speciell roll att spela. Vi arbetar för att tillgodose det växande behovet av bra bostäder. Vi vill visa på det goda exemplet genom att själva se till att nya bostäder uppförs och även locka fler byggentreprenörer att etablera sig i kommunen. Bygget av kvarteret Valpen har också medfört att en högre hyresnivå som tidigare var oprövad i Eslöv blivit en framgång. Vi är också en aktiv part till kommunen i arbetet med förtätning av staden och planering av bebyggelse i byarna. Under 2012 och 2013 sker en inventering av byarna där vi besöker byarna och pratar med byalagen. Resultatet ska rendera i en plan för byggande under de kommande 5 åren. Under året har ebo även lämnat in ett förslag till detaljplanförändring om förtätning av miljonprogrammen. Kompletteringsbebyggelsen ska framförallt öka tillgängligheten för våra äldre, men även kunna vara ett alternativ för yngre personer. Framtiden Vi ser med tillförsikt framtiden an. Den höga efterfrågan på våra nya bostäder för centralt belägna kvarteret Valpen var över förväntan. Såväl läget som den höga standarden verkar vara avgörande. Bostäderna har attraherat en annan målgrupp än vad ebo är vana vid. Många av de sökande kommer från egenägt boende. I affärsplanen för har vi angett strategiska mål för vår verksamhet. Ett mål är att förbättra det första intrycket av våra områden. Därför påbörjar vi under 2013 arbetet med att gestalta områdena. Eslövs Bostads AB, Eslövs kommun och Mälö Fastigheter AB undertecknade den 6 mars 2013 en avsiktsförklaring med syfte att utveckla de östra delarna av Eslöv. Den innebär att Eslövs Bostads AB inleder förhandlingar om att sälja området Berga och äldreboendet Bergagården samt att Mälö AB förbinder sig att bygga minst 80 nya lägenheter i östra Eslöv. Samarbetet är ytterligare ett steg i vårt uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen. ebo och marknaden Eslöv har en mycket gynnsam situation med en stark tillväxt i en expansiv region, vilket gör att behovet av nybyggnation ökar. Joakim Ahlin, VD 3

4 Vi äger och förvaltar med långsiktigt ansvar Eslövs Bostads AB ska vara en säker, trygg och aktiv ägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra ägare definierar vi vad som krävs idag och i framtiden. Vi är en viktig samarbetspart till Eslövs kommun, med uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen. Vårt uppdrag Bolagets affärsidé är att i Eslövs kommun erbjuda trygga hyresrätter med valfrihet, kvalitet och miljöansvar. Vi ägs av Eslövs kommun. Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och strategier. Idag är vi 40 medarbetare fördelade på fyra verksamhetsområden; boservice, marknad, ekonomi/administration och teknik/projekt. I ägardirektiven, som är fastställda av kommunens politiker, regleras ebo:s skyldighet att särskilt tillhandahålla lägenheter för bostadssociala ändamål, ett av de uppdrag som skiljer allmännyttan från andra bostadsbolag. Vår vision En värd med ambitioner och med hyresgästen i fokus välkommen hem! Vår affärsidé Vi ska erbjuda trygga hyresrätter med valfrihet, kvalitet och miljöansvar. Våra värderingar Vi står för framåtanda Vi visar respekt Vi tar ansvar Vi är målmedvetna Vår verksamhet ebo äger och hyr ut drygt bostadslägenheter och 250 specialbostäder i Eslövs kommun. ebo förvaltar systerbolaget EIFAB. Efterfrågan på bolagets lägenheter har under en följd av år varit stabil. Administration, projektledning och fastighetsskötsel sker i egen regi medan till exempel städning och byggnadsarbeten köps in. Organisationen omfattar närmare 40 medarbetare varav en fjärdedel är tjänstemän. Byggnader från rekordårens miljonprogram utgör hälften av bolagets bostadsbestånd. En upprustningsplan finns för , med insatser i storleksordningen 200 kkr per lägenhet. Det totala fastighetsunderhållet är omfattande och uppgår till ca 40 mkr per år. ebo omsätter runt 190 mkr per år, redovisar en vinst på 4 mkr och har en balansomslutning på mkr. Våra strategier ebo ska ha ett brett utbud av lägenhetsstorlekar och boendemiljöer ebo har en effektiv process och följer en tydlig uthyrningspolicy ebo investerar i kompetensutveckling och ökar effektiviteten genom att utnyttja modern teknik ebo ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer ebo tar tillvara möjligheter till intäktsökningar genom standardhöjningar och merförsäljning ebo ska skapa de ekonomiska utrymmen som krävs för att fullfölja beslutade investeringsplaner ebo följer upp investeringar och ekonomisk utveckling årligen i affärsplan och projektplan ebo arbetar proaktivt med lokala media ebo sponsrar lokala verksamheter och syns i positiva sammanhang Vår marknad ebo är det ledande fastighetsbolaget i kommunen med ett varierat utbud i både Eslövs tätort och de mindre samhällena. Fastigheterna är välskötta och ebo arbetar med långsiktiga underhållsplaner. Bolaget har tre jämförelsevis stora områden från rekordåren och därutöver ett varierat bostadsbestånd. En ny lagstiftning ställer sedan årsskiftet 2010/2011 större krav på kommunala bostadsbolag att de ska drivas affärsmässigt. Hyresmarknaden är emellertid reglerad och bolaget verkar under bland annat offentlighetsprincipen, och tillämpar även lagen om offentlig upphandling, LOU. 4

5 Uppdrag, affärsidé och verksamhet Verksamhetens mål Av såväl affärsplanens mätbara mål som de nya ägardirektiven från 2011 framgår ambitionen att bolaget ska nyproducera 20 till 30 bostäder per år medan bolagets ekonomiska styrka, mätt som den justerade soliditeten över en konjunkturcykel, ska bibehållas. Bolagets direktavkastning, driftsnetto i förhållande till justerad balansomslutning, ska vara marknadsmässig och bör inte understiga 5 procent. Vidare ska bolaget årligen ge kommunen utdelning, som kan tas ut kontant eller användas för riktade åtgärder inom bolaget. Riktvärdet är 3 procent på aktiekapitalet. Bolaget har länge verkat utifrån ett balanserat styrkort med fyra olika perspektiv på verksamheten; Ekonomi- och ägare, Verksamhet, Medarbetare och Kund. Ekonomi & Ägarperspektivet Driva utvecklingen av såväl befintliga som nya bostäder i kommunen Bibehålla bolagets ekonomiska styrka Vårda varumärket Ha beredskap för samordning av den kommunala fastighetsförvaltningen Verksamhetsperspektivet Driva en effektiv och flexibel förvaltning Optimera energi- och vattenanvändning Ha sunda och tillgängliga fastigheter Vara ett föredöme i miljöarbetet Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation Medarbetarperspektivet Bolaget ska ha nöjda medarbetare och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Medarbetarna ska ha hög och, för bolaget, relevant kompetens 5

6 Framåtanda Respekt Ansvar Målmedvetenhet Ekonomi & Ägarperspektivet Driva utvecklingen av såväl befintliga som nya bostäder i kommunen Bibehålla bolagets ekonomiska styrka Vårda varumärket Ha beredskap för samordning av den kommunala fastighetsförvaltningen 6

7 Ekonomi & Ägarperspektivet Tydliga mål anger färdriktningen I samarbete med kommunen ska vi trygga den framtida bostadsförsörjningen och samtidigt ha ett speciellt ansvar för den bostadssociala biten ett av de uppdrag som skiljer allmännyttan från andra bostadsbolag. Våra mål anger färdriktningen och vi arbetar utifrån fyra perspektiv och våra kärnvärden. Med hjälp av balanserade styrkort och ett värdebaserat ledningssystem styrs vår verksamhet. Driva utvecklingen Enligt våra ägardirektiv ska ebo driva utvecklingen av bostadsbyggandet i kommunen. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxten och välfärden i kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i Eslövs kommuns strategiska planering. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Det innebär också att de åtgärder som krävs för en bra fungerande bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt affärsplanen ska ebo genom nyproduktion av 20 till 30 lägenheter per år bibehålla bolagets andel av Eslövs bostadsmarknad, och i utvalda områden uppgradera i storleksordningen 25 lägenheter per år startade vi nybyggnationen av Valpen med sammanlagt 94 bostäder samtidigt som vi genomförde standardhöjande åtgärder i 3 lägenheter. ebo har lämnat in ett förslag till stadsbyggnadskontoret om förtätning av miljonprogrammen med flerbostadshus. Kompletteringsbebyggelsen ska framförallt öka tillgängligheten för våra äldre. Att tillgänglighetsanpassa redan befintliga fastigheter blir dyrare än att förtäta områdena med nya bostäder. Ekonomisk styrka Ränteutvecklingen påverkar bolagets resultat. Finansieringen sker utifrån mål och risknivåer fastställda i bolagets finanspolicy. Marknadsräntan är avgörande för räntekostnaderna. Vi har under flera år valt att lägga nya lån till rörlig ränta och hantera ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningen frikopplas därmed från de enskilda lånen, och vi har möjlighet att när som helst ändra räntebindningstiden för att möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar för att åstadkomma en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen. All upplåning sker med kommunal borgen som säkerhet. Största långivare är Kommuninvest. Bolaget strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. De senaste åren har emellertid Kommuninvest vid nästintill varje upphandlingstillfälle kunnat erbjuda den mest fördelaktiga finansieringen och har därmed blivit bolagets helt dominerande kreditgivare. Vårda varumärket Ett varumärke är såväl en symbol som ett löfte och förväntningar. Vi arbetar med varumärket ebo utifrån såväl värdeord, kommunikationsstrategi som utifrån dess grafiska profil. Vi har en grafisk profilmanual som anger hur företagets trycksaker ska utformas, hur logotypen ska användas och hur texter ska vara typograferade. Manualen gör det enklare att rätt utforma ebo:s information. Vi arbetar aktivt med lokala medier. Bevakningen av bolaget var under året rekordstor, framförallt med anledning av nybyggnationen i kvarteret Valpen. Sponsring är en annan del av bolagets marknadskommunikationsarbete och har till syfte att stärka ebo:s varumärke och kundrelationer samt att öka kunskapen om ebo som hyresvärd och arbetsgivare. ebo är sedan många år huvudsponsor för EAI Bordtennis och EIK Damhandboll. Bostadssocialt ansvar Vi deltar aktivt i det bostadssociala programmet och har samarbetsavtal med tre kommunala förvaltningar och lika många privata aktörer. Samarbetet bygger på tydlighet, förtroende och ansvar. Vi har goda erfarenheter och våra partners var enligt den enkla undersökning vi genomförde vid årsskiftet nöjda med samarbetet. Varje år förmedlas ett 20-tal lägenheter genom det bostadssociala programmet. Ofta i form av andrahandsuthyrningar med uppföljning av hur boendet fungerar och med ambitionen att den boende på sikt ska få överta hyresavtalet. Kommunens disponerade under 2012 ett 50-tal av bolagets lägenheter för olika bostadssociala behov. 7

8 Affärsrelationen med våra kunder Vi vill ge våra kunder möjligheten att själva påverka sitt boende. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda nya produkter och tjänster som ökar valfriheten för kunden. ebo:s hyresgäster kan till exempel påverka sin bostads standard och underhåll. Vi håller självklart också en hög kvalitetsnivå på förvaltningen av samtliga bostäder. Trygghet i boendet och effektiv kommunikation är andra viktiga faktorer för den som väljer bostad. Med hyresgästen i centrum Marknadsavdelningen ansvarar för affärsrelationerna med våra hyresgäster. Här ingår marknadsföring, uthyrning, visningar, förbesiktningar, hemsida, avtalsskrivningar, projekt, bostadsunderhåll och tillval. Vår ekonom har hand om hyror och fordringar. I receptionen tar vi hand om spontanbesök, telefonväxel, posthantering och vanliga kontorsgöromål. Förutom marknadsföring av bostadsområdena arbetar avdelningen med varumärket ebo. Allt profilmaterial som tas fram (kläder, bildekaler, flaggor, skyltar, broschyrer, roll-ups, annonser med mera) produceras i enlighet med ebo:s grafiska profil producerades en ny bostadskatalog. Denna har under årets kompletterats med en utförlig broschyr om kvarteret Valpen. Information och kommunikation Vi använder oss av flera kanaler för att nå ut med information till hyresgästerna. Hemsidan är mycket viktig funktionerna utökas och information uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om nya projekt. På Mina sidor kan hyresgästerna hitta information om sin egen lägenhet och om vad som händer i området där de bor, göra felanmälningar, boka tvättstugetid, söka förråds- eller garageplats, läsa av sin individuella värme- och vattenmätare och hitta andra tjänster. Kundtidningen Välkommen hem! skickas ut med hyresavierna en gång i kvartalet. Redaktionen behandlar aktuella teman, besöker och presenterar olika bostadsområden, tar upp tips och goda råd från våra hyresgäster med mera. Vi har även en egen informationskanal via kabel-tv-nätet, Slingan. För att få så hög tillgänglighet via telefon som möjligt samarbetar vi med kommunens växel som är bemannad varje dag mellan klockan 8.00 och Kommunens växel slussar samtalen vidare till rätt person inom ebo och tar efter bovärdens telefontid emot akuta meddelanden och felanmälningar som de vidareförmedlar till bovärdarnas handdatorer. Ny uthyrningspolicy En ny omarbetad uthyrningspolicy presenterades under året. Målet har varit att göra den tydligare och enklare för både oss själva och för våra intressenter. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom en bra balans och naturlig blandning av olika människor. ebo:s huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i vårt intresseregister. Vårt mål är dock hela tiden att finna rätt bostad till rätt kund. För att betraktas som en aktiv sökande måste intresseanmälan uppdateras en gång var sjätte månad. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad oavsett inkomst, ålder, familjesammansättning eller etnisk bakgrund. Lägenheterna fördelas efter sökandes tid i ebo:s intresseregister. Grundkraven för att få hyra hos ebo är att sökanden ska ha fyllt 18 år och ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten enligt ebo:s bedömning. Vidare ska sökanden ha en gällande hemförsäkring och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Huvudregeln är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i ebo:s intresseregister. Lägenheter för prioriterade grupper utgörs av lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav. Det gäller bostäder för ungdomar, seniorer, självförvaltare och kvarboende. Lägenheterna fördelas enligt huvudregeln, men utifrån att sökanden uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vid nyproduktion erbjuds numera goda möjligheter att anpassa lägenheterna efter hyresgästernas önskemål. Det betyder att det ofta är nödvändigt med engagemang i tidiga skeden av projektet från den blivande hyresgästen. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar. Valfrihet Inom ramen för HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) kan våra hyresgäster påverka när ytskiktsunderhåll ska genomföras. Med ebo:s tillval kan hyresgästen också göra sin bostad mer personlig med exempelvis diskmaskin, tvätt-/torktumlare eller 8

9 Kundperspektivet inglasad balkong. För att få ett tillval godkänt måste det förstås vara möjligt att installera och passa in i just den bostaden. Hyreskostnaden får inte heller öka för mycket. Hyresgästen har fram till 2012 betalat en startavgift innan tillvalet beställs, men i överenskommelse med Hyresgästföreningen slopas den I fortsättningen kommer både startavgiften och månadskostnaden att bakas in i totalhyran. Det installerade tillvalet kommer att bli standard i just den lägenheten. Hyressättningsprojekt ebo inledde 2011 tillsammans med Hyresgästföreningen, och de andra hyresvärdarna på orten, ett hyressättningsprojekt. Ambitionen är att hyresgästernas preferenser på några års sikt bättre ska avspeglas i hyressättningen. Arbetet sker i tre steg med fokus på läget, lägenhetens standard respektive kvaliteten i förvaltningen. Projektet bedöms komma att ta cirka fem år innan det är helt genomfört. Målet är att få en gemensam syn på vilka faktorer som påverkar hyresgästernas uppfattningar om olika bostadsområden. Med en sådan samsyn kommer hyressättningen att utgå från samma grunder oavsett om hyresgästen bor i en av ebo:s lägenheter eller hos en privat fastighetsägare. Så många som möjligt ska tycka att hyran är rättvis utifrån var man bor och vilken standard man har. Besiktning och värdering av samtliga lägenheter i ebo:s bestånd (2 060 st) har genomförts under 2012 för att se vilken standard lägenheten har. Under våren 2013 kommer bolaget att skicka ut samtliga lägenhetsdeklarationer till hyresgästerna. Målet är att alla lägenheter ska bedömas på samma sätt och att hyresgästerna ska förstå hur hyrorna sätts. Även efterfrågan och hur populärt området är spelar roll. Liknande modeller finns redan i flera andra städer i Sverige. Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation 9

10 Trygghet ett långsiktigt ansvar Efterfrågan på nya, attraktiva och trygga hyresrätter är större än på länge. Idag är hyresrätten ett säkert och tryggt val av bostadsform. Med ett underhållsfritt boende hos ebo får hyresgästen tid över till annat. Det är ju just det som det innebär att vara hyresgäst man hyr sig fri från bekymmer och besvär. Vår service, engagemang och erfarenhet borgar för trygghet. Kvalitet med hyresgästen i fokus Vi arbetar strukturerat med att ständigt förbättra vårt arbete, för att få ännu nöjdare hyresgäster. Vart annat år följs hyresgästernas uppfattning av bolagets bostäder och service upp genom en kundundersökning. Denna ger möjligheter till jämförelser mellan bolagets bostadsområden, men också med ett stort antal bostadsbolag på andra orter. Nöjd Kund-Index (NKI) för den senaste mätningen, som gjordes i början på 2013, gav betygsnivån 4,2 av 5,0. Enligt affärsplanens mätbara mål ska minst 80 procent av kunderna vara nöjda med ordningen på området, utbudet, boendemiljön inklusive inomhusmiljön, bemötande, kommunikation och information. På de områden där vi kan förbättra oss vidtas åtgärder för att möta de synpunkter och önskemål som framkommer i undersökningen. Resultatet är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete och i vår målsättning att få nöjdare hyresgäster. Trygghet Trygghet upplevs olika. Därför är det viktigt att lyssna av och arbeta med just de åtgärder som hyresgästen uppfattar som viktigast. När det gäller utemiljön ger det en ökad känsla av trivsel och trygghet när allt ser ljust och välordnat ut. Vi gör regelbundet beskärning och rensning av rabatter och gångar. Nya säkerhetsdörrar och låssystem med nuddisar är andra trygghetsåtgärder. Att våra kunder måste ha en godkänd hemförsäkring när de hyr en bostad av oss är en självklarhet. ebo samarbetar med Länsförsäkringar och kan erbjuda prisvärda erbjudanden och tillägg. På hemsidan under Mitt boende kan varje hyresgäst se sina aktuella försäkringspremier. Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighet är en annan form av trygghet. Vi har många senioranpassade bostäder som ligger antingen i markplan eller i fastigheter med hiss. En del av dem är anpassade för exempelvis rullator och rullstol. Eslövs kommun tog under 2012 beslut om en äldreplan för Planens syfte är att ta tillvara de äldres behov och intressen. Deras delaktighet och möjlighet till inflytande i kommunens olika verksamheter och planering säkerställs tack vare planen. Tillgänglighetsanpassningen görs för att områdena ska vara funktionella att bo i för funktionshindrade och seniorer. Under åren inventerades samtliga bostadsområden för att enkelt kunna avhjälpa hinder och öka tillgängligheten. Den åtgärdsplan som togs fram har påbörjats under Exempel på åtgärder är att se över utomhusbelysningen, bygga bort ojämnheter och förbättra gångvägar. Vidare kan man plana entrén, ta bort trappsteg och göra ramper och räckesförlängningar. Invändigt handlar det om att markera övre och undre steget i alla trapphus och att se över ingångar till källare och källartrappor. Hela åtgärdsplanen har genomförts under året. ebo vill skapa goda förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. På Karidals seniorboende finns till exempel ett särskilt trygghetspaket installerat i bostäderna för att skapa trygghet och minska risken för olyckor. Det handlar bland annat om elektroniska lås, nuddisar istället för nycklar, spisvakt och rörelsesensorer. Det ger trygghet för både de boende och deras anhöriga. Seniorer är även en prioriterad grupp i ebo:s uthyrningspolicy. ebo erbjuder boende på markplan i närområdet för de hyresgäster som är över 65 år. Det finns omkring 200 lägenheter för kvarboende, men dessa är även tillgängliga för andra grupper. Alla nya bostäder byggs med full tillgänglighet och är därför möjliga som bostäder för seniorer. Servicebostäder Tanken bakom våra servicebostäder är att de som har behov ska kunna få ett extra tryggt och bekvämt boende. Därför är lägenheterna rymliga och bland annat utrustade med funktionella hygienutrymmen. I ebo:s fastighetsbestånd finns också sex äldreboenden och nio specialboenden (gruppbostäder för stöd och service till 10

11 Kundperspektivet handikappade) som drivs av ebo. Eslövs kommun sköter uthyrningen av lägenheterna till Trollsjögården, Kärråkra, Vårlöken, Solhällan, Ölyckehemmet, Bergagården samt nio specialboenden. De olika boendena har olika krav. På LSS- och demensboendena är reglerna kring brand- och utrymningsvägar till exempel hårdare än på de öppna avdelningarna. På Vårlöken bor brukarna i eget boende parvis, men har ändå service avdelningsvis och Solhällan är ett enkelboende med egna lägenheter. ebo äger fastigheterna och har totalansvar för allt som rör dem, det vill säga alla allmänytor, förråd, källare, tvättstugor, korridorer och kök. På Kärråkra finns även en vårdcentral och ett stort tillagningskök som faller inom deras områdesansvar. Nya myndighetskrav Renoveringen av demensboendet på Kärråkra är det första ebo gör enligt de nya myndighetskraven för ny- och ombyggnad. De nya reglerna för ny- och ombyggnad av äldreboenden, sjukhus och övriga vårdinrättningar innebär bland annat krav på inbyggda sprinkler. Vattensystemet innebär att hela boendet förses med en kännare på varje rum. Sprinklersystemet sätts igång automatiskt vid brand. Under året har vi påbörjat en renovering som ska ske i två etapper. Samtliga lägenheter i östra flygeln (14 rum) har fått egen entré, hall och toalett. Vi har fräschat upp och förändrat kök och gemensamhetsutrymmen. Under våren 2013 fortsätter vi med mittbiten och den västra flygeln. Mellan de två flyglarna kommer det sedan att anläggas en sinnenas trädgård. På Bergagården har vi sedan ett par år en liknande trädgård. I trädgården ska alla sinnen hos besökaren stimuleras; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Här finns vatten som porlar, växter med olika strukturer, former och färger, dofter av olika slag. När sinnena stimuleras ger de associationer och minnen som gör att känslor och tankar väcks. Trädgården är tänkt att vara en plats för möten mellan boende på området, anhöriga, personal och besökande utifrån. Brandsäkerhetsarbete ebo kommer i samarbete med Räddningstjänsten Syd under 2013 att besöka alla hyresgäster som är över 75 år och titta över deras brandskydd. Vi kommer att besöka hyresgästerna och besiktiga lägenheten utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv. Räddningstjänsten informerar om tänkbara risker och vad man bör tänka på. Varje hyresgäst kan sedan välja om de till exempel önskar något brandsäkerhetstillval. Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation 11

12 Service, engagemang och en effektiv och flexibel förvaltning Verksamhetsperspektivet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter vi ska driva en effektiv och flexibel förvaltning, optimera energi och vattenanvändning, ha sunda och tillgängliga fastigheter och vara ett föredöme i miljöarbetet. Vi har en professionell organisation med bovärdar som står för den dagliga kontakten med alla våra hyresgäster. Vi har också en miljögrupp som sköter grönytor och parkeringsplatser. En driftstekniker ser bland annat till att våra anläggningar fungerar som de ska. Hela vårt team arbetar för att hyresgästerna ska trivas! För att ge hyresgästen så bra och snabb service som möjligt har vi både bovärdar och fastighetsskötare som arbetar i nära samarbete. Bovärdarna har helhetsansvaret för bostäderna och bostadsområdets utveckling. Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Bovärden ska säkerställa att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Bovärden har budgetansvar för sitt område och utför till exempel besiktningar vid in- och utflyttning. Fastighetsskötarna ansvarar för att funktioner som belysning, fönster och dörrar, källare, tvättstugor, trapphus och elcentraler i allmänna utrymmen fungerar. Miljögruppen, som i höstas blev egen avdelning, ansvarar för all yttre skötsel. De sköter till exempel anläggningar och utrustning i den yttre miljön. De fast anställda i miljögruppen, som också är fastighetsskötare, har även de daglig kontakt med hyresgästerna. Effektiv förvaltning För att underlätta arbetet och säkra kvalitén har vi processer och ett antal rutiner som våra bovärdar och fastighetsskötare följer. Under 2012 har bovärdsområde Berga och Rönneberga slagits ihop till ett, vilket mottagits mycket positivt bland både medarbetare som hyresgäster. Från och med årsskiftet ändrar ebo sin bovärdsorganisation för att få en ännu effektivare organisation. Bovärdsområdena går från att ha varit sex områden till fyra. Varje bovärd får såväl större ansvarsområde som större team. Målet är att öka effektiviteten gentemot hyresgästen, men också servicegraden internt, då fastighetsskötarna kan hjälpas åt. Utveckling för förbättring Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och våra arbetsmetoder. Våra bovärdar slutför under året ett treårigt ut- 12

13 Verksamhetsperspektivet bildningspaket med mycket hög ambition. Målet har varit att utbilda och examinera bovärdarna till fastighetsvärdar. Utbildningspaketet berör tre olika områden; beteende, ekonomi och juridik. Utbildningen påbörjades i januari 2011 och slutförs under Första utbildningsblocket handlade om beteende i yrkesrollen med fokus på beteende, attityd och ledarskap. Denna utbildning genomförs med hela ebo:s personal under För bovärdar/fastighetsvärdar har det andra blocket i utbildningssatsningen genomförts under I samarbete med Yrkeshögskolan i Eslöv har bovärdarna under året gått utbildning i fastighetsjuridik. Under 2013 startar det sista utbildningsblocket som handlar om fastighetsekonomi, även det i samarbete med Yrkeshögskolan. Kraven på kurserna i juridik och ekonomi följer Myndigheten för Yrkeshögskolan. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp. Fem bovärdar kommer att examineras under 2013 och därmed uppfylla fastighetsbranschens kompetenskrav för fastighetsvärdar. Fyra av dessa kommer under året att få utökat budgetansvar i och med att bovärdsområdena blir större. De kommer även att få en mer arbetsledande roll. En fastighetsvärd knyts närmare boservice/fastighetsservicechefen och får ansvar för tillsyn och besiktning av entreprenörer. Han blir även en resurs till övriga fastighetsvärdar. Boservice kommer under 2013 att byta namn till Fastighetsservice. För att möta ebo:s strategiska mål för 2016 kommer fastighetsservice och teknik/projekt att arbeta målfokuserat i projekt för att driva en effektiv och flexibel förvaltning. Vi vill vara ett föredöme i miljöarbetet Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv. Därför är det viktigt för ebo att värna om miljön och ta ett särskilt ansvar för en hållbar utveckling. Vi strävar efter att välja energieffektiva lösningar för att kunna erbjuda ett hälsosamt och miljövänligt boende. Vår organisation ska med flexibilitet och effektivitet nå sina mål. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den säger att vi ska bedriva ett långsiktigt, metodiskt arbete som ständigt förbättras. Vi vill vara ett föredöme i miljöarbetet. Detta gäller såväl när vi bygger och renoverar våra hus som hur vi arbetar med miljö på våra bostadsområden. ebo har en uttalad miljöprofil. Varje område har miljöhus och de boende källsorterar i elva fraktioner. Vid byte av fordon inom organisationen går vi över till gas- eller eldrift. För våra bensindrivna fordon väljer vi fyrtaktsbensin eftersom det är renare än tvåtaktsbensin. Med hänsyn till miljön är vi sparsamma med salt och använder till största delen sand och grus till halkbekämpningen. Vi använder grus med endast 5 % salt i, vilket är både skonsamt för miljön och betong-ytor. Utemiljön förbättras kontinuerligt genom att vi glesar ur buskage, fäller träd och rensar upp utmed husfasader. Under 2013 kommer arbetet med en långsiktig omgestaltning av framförallt miljonprogramsområdena att påbörjas. Ett av ebo:s strategiska mål för 2016 är att förbättra första intrycket på våra områden. Målet överensstämmer även med Eslövs kommuns målsättning att föryngra stadens entréer. Miljöinventering i befintlig bebyggelse Vi arbetar systematiskt och planenligt med miljöinventering i befintlig bebyggelse (MIBB). Från 2010 till 2012 har vi inventerat cirka 1500 lägenheter. I inventeringen ingår mätning av radon*, stickprovsmätning av elektromagnetiska fält, mätning av rumstemperatur i samtliga rum, kontroll och motionering av termostat och radiatorventiler, mätning av varmvattentemperatur och vattenmängd vid samtliga tappställen och mätning av fukt i bad, wc och diskbänk i kök. Förutom de rena mätningarna har vi även kontrollerat och åtgärdat uppgifter som ebo:s hyresgäster har angett i en enkät samt vanliga rutinkontroller för att se om det finns läckage och dropp från rör, tappställen och vattenlås och vi ser över golvbrunnar och vattenlås. * 2010 genomfördes sista radonmätningen på ebo. Detta sker i 10-årsintervaller. De 13 bostäder som visade förhöjda värden åtgärdades under Nästa mätning sker Verksamhetsperspektivet Driva en effektiv och flexibel förvaltning Optimera energi- och vattenanvändning Ha sunda och tillgängliga fastigheter Vara ett föredöme i miljöarbetet 13

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012 Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2012 1 Gårdstensdagen 2012. Foto: Viveca Larsson Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: 1 955 st Lokalyta:

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer