eslövs bostads ab 2012 års redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eslövs bostads ab 2012 års redovisning"

Transkript

1 eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1

2 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden Innehållsförteckning VD har ordet 3 Vi äger och förvaltar med långsiktigt ansvar 4 Tydliga mål anger färdriktningen 7 Affärsrelationen med våra kunder 8 Trygghet ett långsiktigt ansvar 10 Service, engagemang och en effektiv förvaltning 12 Sunda och tillgängliga fastigheter 14 En attraktiv arbetsgivare 16 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Kassaflödesanalys 22 Redovisnings- och värderingsprinciper 22 Noter 23 Fastighetsinnehav 25 Uthyrningsenheter 26 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

3 VD har ordet VD har ordet Ett givande och innehållsrikt år Eslövs Bostads AB:s verksamhet har fungerat väl under 2012, och mycket positivt har hänt. För mig som nytillträdd VD har det varit ett mycket givande år! Affärsplanen har uppdaterats och förankrats hos våra ägare och vi har numera styrdokument att följa, vilket gör vårt uppdrag tydligt. I affärsplanen finns målet att ebo:s nyproduktion ska öka, något som vi påbörjat under året. Nybyggnationen av centralt belägna kvarteret Valpen, är ebo:s största projekt på länge. Vi har fått en enorm respons såväl medialt som i form av intressenter. I princip alla 73 av 77 lägenheter i höghusdelen är uthyrda. Med kvarteret Valpen tillförs Eslöv en ny och modern stadsdel och hela stadsbilden får ett lyft. I Valpen investerar vi 180 miljoner de närmaste två åren, varav 140 läggs på höghusdelen och 40 på låghusdelen. Våra satsningar på energihushållning har under året varit framgångsrika och det nya kvarteret Valpen blir vägledande för ebo:s fortsatta satsning på lågenergihus. En omfattande renovering har också påbörjats på demensboendet Kärråkra, där bolaget blir först i Sverige med att renovera enligt de nya myndighetskraven. ebo och ekonomin Ekonomin ser god ut med låg inflation och låga räntor. De långa räntorna har, vilket speglar marknadens förväntningar, gått upp något i början av De rörliga räntorna ligger kvar på en låg nivå. Genomgången av ebo:s låneportfölj under 2012 har inneburit att vi har kunnat skaffa oss kapitalbindning utan att förändra kostnadsbilden. ebo:s kapitalbindning har gått från 0,24 vid årsskiftet 2011/2012 till 2,69 i slutet av året och räntebindningen är 4,24 år. Bolagets genomsnittsränta var vid årsskiftet 3,19 %. Rörelseresultatet blev 4,5 Mkr, vilket var något under budget, främst på grund av en nedskrivning på Valpenprojektet. Underhållsläget i miljonprogrammen går enligt plan. Utvecklingen 2012 gav utrymme för underhållsinsatser om 45,3 Mkr, vilket var väsentligt över budget men också mer än året dessförinnan. Hyresförhandlingarna som genomförts gav en hyreshöjning på i snitt 1,9 %. Kommunens plan är att växa med 1 procent per år under de kommande 10 åren. ebo har här en speciell roll att spela. Vi arbetar för att tillgodose det växande behovet av bra bostäder. Vi vill visa på det goda exemplet genom att själva se till att nya bostäder uppförs och även locka fler byggentreprenörer att etablera sig i kommunen. Bygget av kvarteret Valpen har också medfört att en högre hyresnivå som tidigare var oprövad i Eslöv blivit en framgång. Vi är också en aktiv part till kommunen i arbetet med förtätning av staden och planering av bebyggelse i byarna. Under 2012 och 2013 sker en inventering av byarna där vi besöker byarna och pratar med byalagen. Resultatet ska rendera i en plan för byggande under de kommande 5 åren. Under året har ebo även lämnat in ett förslag till detaljplanförändring om förtätning av miljonprogrammen. Kompletteringsbebyggelsen ska framförallt öka tillgängligheten för våra äldre, men även kunna vara ett alternativ för yngre personer. Framtiden Vi ser med tillförsikt framtiden an. Den höga efterfrågan på våra nya bostäder för centralt belägna kvarteret Valpen var över förväntan. Såväl läget som den höga standarden verkar vara avgörande. Bostäderna har attraherat en annan målgrupp än vad ebo är vana vid. Många av de sökande kommer från egenägt boende. I affärsplanen för har vi angett strategiska mål för vår verksamhet. Ett mål är att förbättra det första intrycket av våra områden. Därför påbörjar vi under 2013 arbetet med att gestalta områdena. Eslövs Bostads AB, Eslövs kommun och Mälö Fastigheter AB undertecknade den 6 mars 2013 en avsiktsförklaring med syfte att utveckla de östra delarna av Eslöv. Den innebär att Eslövs Bostads AB inleder förhandlingar om att sälja området Berga och äldreboendet Bergagården samt att Mälö AB förbinder sig att bygga minst 80 nya lägenheter i östra Eslöv. Samarbetet är ytterligare ett steg i vårt uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen. ebo och marknaden Eslöv har en mycket gynnsam situation med en stark tillväxt i en expansiv region, vilket gör att behovet av nybyggnation ökar. Joakim Ahlin, VD 3

4 Vi äger och förvaltar med långsiktigt ansvar Eslövs Bostads AB ska vara en säker, trygg och aktiv ägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra ägare definierar vi vad som krävs idag och i framtiden. Vi är en viktig samarbetspart till Eslövs kommun, med uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen. Vårt uppdrag Bolagets affärsidé är att i Eslövs kommun erbjuda trygga hyresrätter med valfrihet, kvalitet och miljöansvar. Vi ägs av Eslövs kommun. Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och strategier. Idag är vi 40 medarbetare fördelade på fyra verksamhetsområden; boservice, marknad, ekonomi/administration och teknik/projekt. I ägardirektiven, som är fastställda av kommunens politiker, regleras ebo:s skyldighet att särskilt tillhandahålla lägenheter för bostadssociala ändamål, ett av de uppdrag som skiljer allmännyttan från andra bostadsbolag. Vår vision En värd med ambitioner och med hyresgästen i fokus välkommen hem! Vår affärsidé Vi ska erbjuda trygga hyresrätter med valfrihet, kvalitet och miljöansvar. Våra värderingar Vi står för framåtanda Vi visar respekt Vi tar ansvar Vi är målmedvetna Vår verksamhet ebo äger och hyr ut drygt bostadslägenheter och 250 specialbostäder i Eslövs kommun. ebo förvaltar systerbolaget EIFAB. Efterfrågan på bolagets lägenheter har under en följd av år varit stabil. Administration, projektledning och fastighetsskötsel sker i egen regi medan till exempel städning och byggnadsarbeten köps in. Organisationen omfattar närmare 40 medarbetare varav en fjärdedel är tjänstemän. Byggnader från rekordårens miljonprogram utgör hälften av bolagets bostadsbestånd. En upprustningsplan finns för , med insatser i storleksordningen 200 kkr per lägenhet. Det totala fastighetsunderhållet är omfattande och uppgår till ca 40 mkr per år. ebo omsätter runt 190 mkr per år, redovisar en vinst på 4 mkr och har en balansomslutning på mkr. Våra strategier ebo ska ha ett brett utbud av lägenhetsstorlekar och boendemiljöer ebo har en effektiv process och följer en tydlig uthyrningspolicy ebo investerar i kompetensutveckling och ökar effektiviteten genom att utnyttja modern teknik ebo ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer ebo tar tillvara möjligheter till intäktsökningar genom standardhöjningar och merförsäljning ebo ska skapa de ekonomiska utrymmen som krävs för att fullfölja beslutade investeringsplaner ebo följer upp investeringar och ekonomisk utveckling årligen i affärsplan och projektplan ebo arbetar proaktivt med lokala media ebo sponsrar lokala verksamheter och syns i positiva sammanhang Vår marknad ebo är det ledande fastighetsbolaget i kommunen med ett varierat utbud i både Eslövs tätort och de mindre samhällena. Fastigheterna är välskötta och ebo arbetar med långsiktiga underhållsplaner. Bolaget har tre jämförelsevis stora områden från rekordåren och därutöver ett varierat bostadsbestånd. En ny lagstiftning ställer sedan årsskiftet 2010/2011 större krav på kommunala bostadsbolag att de ska drivas affärsmässigt. Hyresmarknaden är emellertid reglerad och bolaget verkar under bland annat offentlighetsprincipen, och tillämpar även lagen om offentlig upphandling, LOU. 4

5 Uppdrag, affärsidé och verksamhet Verksamhetens mål Av såväl affärsplanens mätbara mål som de nya ägardirektiven från 2011 framgår ambitionen att bolaget ska nyproducera 20 till 30 bostäder per år medan bolagets ekonomiska styrka, mätt som den justerade soliditeten över en konjunkturcykel, ska bibehållas. Bolagets direktavkastning, driftsnetto i förhållande till justerad balansomslutning, ska vara marknadsmässig och bör inte understiga 5 procent. Vidare ska bolaget årligen ge kommunen utdelning, som kan tas ut kontant eller användas för riktade åtgärder inom bolaget. Riktvärdet är 3 procent på aktiekapitalet. Bolaget har länge verkat utifrån ett balanserat styrkort med fyra olika perspektiv på verksamheten; Ekonomi- och ägare, Verksamhet, Medarbetare och Kund. Ekonomi & Ägarperspektivet Driva utvecklingen av såväl befintliga som nya bostäder i kommunen Bibehålla bolagets ekonomiska styrka Vårda varumärket Ha beredskap för samordning av den kommunala fastighetsförvaltningen Verksamhetsperspektivet Driva en effektiv och flexibel förvaltning Optimera energi- och vattenanvändning Ha sunda och tillgängliga fastigheter Vara ett föredöme i miljöarbetet Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation Medarbetarperspektivet Bolaget ska ha nöjda medarbetare och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Medarbetarna ska ha hög och, för bolaget, relevant kompetens 5

6 Framåtanda Respekt Ansvar Målmedvetenhet Ekonomi & Ägarperspektivet Driva utvecklingen av såväl befintliga som nya bostäder i kommunen Bibehålla bolagets ekonomiska styrka Vårda varumärket Ha beredskap för samordning av den kommunala fastighetsförvaltningen 6

7 Ekonomi & Ägarperspektivet Tydliga mål anger färdriktningen I samarbete med kommunen ska vi trygga den framtida bostadsförsörjningen och samtidigt ha ett speciellt ansvar för den bostadssociala biten ett av de uppdrag som skiljer allmännyttan från andra bostadsbolag. Våra mål anger färdriktningen och vi arbetar utifrån fyra perspektiv och våra kärnvärden. Med hjälp av balanserade styrkort och ett värdebaserat ledningssystem styrs vår verksamhet. Driva utvecklingen Enligt våra ägardirektiv ska ebo driva utvecklingen av bostadsbyggandet i kommunen. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxten och välfärden i kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i Eslövs kommuns strategiska planering. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Det innebär också att de åtgärder som krävs för en bra fungerande bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt affärsplanen ska ebo genom nyproduktion av 20 till 30 lägenheter per år bibehålla bolagets andel av Eslövs bostadsmarknad, och i utvalda områden uppgradera i storleksordningen 25 lägenheter per år startade vi nybyggnationen av Valpen med sammanlagt 94 bostäder samtidigt som vi genomförde standardhöjande åtgärder i 3 lägenheter. ebo har lämnat in ett förslag till stadsbyggnadskontoret om förtätning av miljonprogrammen med flerbostadshus. Kompletteringsbebyggelsen ska framförallt öka tillgängligheten för våra äldre. Att tillgänglighetsanpassa redan befintliga fastigheter blir dyrare än att förtäta områdena med nya bostäder. Ekonomisk styrka Ränteutvecklingen påverkar bolagets resultat. Finansieringen sker utifrån mål och risknivåer fastställda i bolagets finanspolicy. Marknadsräntan är avgörande för räntekostnaderna. Vi har under flera år valt att lägga nya lån till rörlig ränta och hantera ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningen frikopplas därmed från de enskilda lånen, och vi har möjlighet att när som helst ändra räntebindningstiden för att möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar för att åstadkomma en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen. All upplåning sker med kommunal borgen som säkerhet. Största långivare är Kommuninvest. Bolaget strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. De senaste åren har emellertid Kommuninvest vid nästintill varje upphandlingstillfälle kunnat erbjuda den mest fördelaktiga finansieringen och har därmed blivit bolagets helt dominerande kreditgivare. Vårda varumärket Ett varumärke är såväl en symbol som ett löfte och förväntningar. Vi arbetar med varumärket ebo utifrån såväl värdeord, kommunikationsstrategi som utifrån dess grafiska profil. Vi har en grafisk profilmanual som anger hur företagets trycksaker ska utformas, hur logotypen ska användas och hur texter ska vara typograferade. Manualen gör det enklare att rätt utforma ebo:s information. Vi arbetar aktivt med lokala medier. Bevakningen av bolaget var under året rekordstor, framförallt med anledning av nybyggnationen i kvarteret Valpen. Sponsring är en annan del av bolagets marknadskommunikationsarbete och har till syfte att stärka ebo:s varumärke och kundrelationer samt att öka kunskapen om ebo som hyresvärd och arbetsgivare. ebo är sedan många år huvudsponsor för EAI Bordtennis och EIK Damhandboll. Bostadssocialt ansvar Vi deltar aktivt i det bostadssociala programmet och har samarbetsavtal med tre kommunala förvaltningar och lika många privata aktörer. Samarbetet bygger på tydlighet, förtroende och ansvar. Vi har goda erfarenheter och våra partners var enligt den enkla undersökning vi genomförde vid årsskiftet nöjda med samarbetet. Varje år förmedlas ett 20-tal lägenheter genom det bostadssociala programmet. Ofta i form av andrahandsuthyrningar med uppföljning av hur boendet fungerar och med ambitionen att den boende på sikt ska få överta hyresavtalet. Kommunens disponerade under 2012 ett 50-tal av bolagets lägenheter för olika bostadssociala behov. 7

8 Affärsrelationen med våra kunder Vi vill ge våra kunder möjligheten att själva påverka sitt boende. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda nya produkter och tjänster som ökar valfriheten för kunden. ebo:s hyresgäster kan till exempel påverka sin bostads standard och underhåll. Vi håller självklart också en hög kvalitetsnivå på förvaltningen av samtliga bostäder. Trygghet i boendet och effektiv kommunikation är andra viktiga faktorer för den som väljer bostad. Med hyresgästen i centrum Marknadsavdelningen ansvarar för affärsrelationerna med våra hyresgäster. Här ingår marknadsföring, uthyrning, visningar, förbesiktningar, hemsida, avtalsskrivningar, projekt, bostadsunderhåll och tillval. Vår ekonom har hand om hyror och fordringar. I receptionen tar vi hand om spontanbesök, telefonväxel, posthantering och vanliga kontorsgöromål. Förutom marknadsföring av bostadsområdena arbetar avdelningen med varumärket ebo. Allt profilmaterial som tas fram (kläder, bildekaler, flaggor, skyltar, broschyrer, roll-ups, annonser med mera) produceras i enlighet med ebo:s grafiska profil producerades en ny bostadskatalog. Denna har under årets kompletterats med en utförlig broschyr om kvarteret Valpen. Information och kommunikation Vi använder oss av flera kanaler för att nå ut med information till hyresgästerna. Hemsidan är mycket viktig funktionerna utökas och information uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om nya projekt. På Mina sidor kan hyresgästerna hitta information om sin egen lägenhet och om vad som händer i området där de bor, göra felanmälningar, boka tvättstugetid, söka förråds- eller garageplats, läsa av sin individuella värme- och vattenmätare och hitta andra tjänster. Kundtidningen Välkommen hem! skickas ut med hyresavierna en gång i kvartalet. Redaktionen behandlar aktuella teman, besöker och presenterar olika bostadsområden, tar upp tips och goda råd från våra hyresgäster med mera. Vi har även en egen informationskanal via kabel-tv-nätet, Slingan. För att få så hög tillgänglighet via telefon som möjligt samarbetar vi med kommunens växel som är bemannad varje dag mellan klockan 8.00 och Kommunens växel slussar samtalen vidare till rätt person inom ebo och tar efter bovärdens telefontid emot akuta meddelanden och felanmälningar som de vidareförmedlar till bovärdarnas handdatorer. Ny uthyrningspolicy En ny omarbetad uthyrningspolicy presenterades under året. Målet har varit att göra den tydligare och enklare för både oss själva och för våra intressenter. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom en bra balans och naturlig blandning av olika människor. ebo:s huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i vårt intresseregister. Vårt mål är dock hela tiden att finna rätt bostad till rätt kund. För att betraktas som en aktiv sökande måste intresseanmälan uppdateras en gång var sjätte månad. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad oavsett inkomst, ålder, familjesammansättning eller etnisk bakgrund. Lägenheterna fördelas efter sökandes tid i ebo:s intresseregister. Grundkraven för att få hyra hos ebo är att sökanden ska ha fyllt 18 år och ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten enligt ebo:s bedömning. Vidare ska sökanden ha en gällande hemförsäkring och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Huvudregeln är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i ebo:s intresseregister. Lägenheter för prioriterade grupper utgörs av lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav. Det gäller bostäder för ungdomar, seniorer, självförvaltare och kvarboende. Lägenheterna fördelas enligt huvudregeln, men utifrån att sökanden uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vid nyproduktion erbjuds numera goda möjligheter att anpassa lägenheterna efter hyresgästernas önskemål. Det betyder att det ofta är nödvändigt med engagemang i tidiga skeden av projektet från den blivande hyresgästen. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar. Valfrihet Inom ramen för HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) kan våra hyresgäster påverka när ytskiktsunderhåll ska genomföras. Med ebo:s tillval kan hyresgästen också göra sin bostad mer personlig med exempelvis diskmaskin, tvätt-/torktumlare eller 8

9 Kundperspektivet inglasad balkong. För att få ett tillval godkänt måste det förstås vara möjligt att installera och passa in i just den bostaden. Hyreskostnaden får inte heller öka för mycket. Hyresgästen har fram till 2012 betalat en startavgift innan tillvalet beställs, men i överenskommelse med Hyresgästföreningen slopas den I fortsättningen kommer både startavgiften och månadskostnaden att bakas in i totalhyran. Det installerade tillvalet kommer att bli standard i just den lägenheten. Hyressättningsprojekt ebo inledde 2011 tillsammans med Hyresgästföreningen, och de andra hyresvärdarna på orten, ett hyressättningsprojekt. Ambitionen är att hyresgästernas preferenser på några års sikt bättre ska avspeglas i hyressättningen. Arbetet sker i tre steg med fokus på läget, lägenhetens standard respektive kvaliteten i förvaltningen. Projektet bedöms komma att ta cirka fem år innan det är helt genomfört. Målet är att få en gemensam syn på vilka faktorer som påverkar hyresgästernas uppfattningar om olika bostadsområden. Med en sådan samsyn kommer hyressättningen att utgå från samma grunder oavsett om hyresgästen bor i en av ebo:s lägenheter eller hos en privat fastighetsägare. Så många som möjligt ska tycka att hyran är rättvis utifrån var man bor och vilken standard man har. Besiktning och värdering av samtliga lägenheter i ebo:s bestånd (2 060 st) har genomförts under 2012 för att se vilken standard lägenheten har. Under våren 2013 kommer bolaget att skicka ut samtliga lägenhetsdeklarationer till hyresgästerna. Målet är att alla lägenheter ska bedömas på samma sätt och att hyresgästerna ska förstå hur hyrorna sätts. Även efterfrågan och hur populärt området är spelar roll. Liknande modeller finns redan i flera andra städer i Sverige. Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation 9

10 Trygghet ett långsiktigt ansvar Efterfrågan på nya, attraktiva och trygga hyresrätter är större än på länge. Idag är hyresrätten ett säkert och tryggt val av bostadsform. Med ett underhållsfritt boende hos ebo får hyresgästen tid över till annat. Det är ju just det som det innebär att vara hyresgäst man hyr sig fri från bekymmer och besvär. Vår service, engagemang och erfarenhet borgar för trygghet. Kvalitet med hyresgästen i fokus Vi arbetar strukturerat med att ständigt förbättra vårt arbete, för att få ännu nöjdare hyresgäster. Vart annat år följs hyresgästernas uppfattning av bolagets bostäder och service upp genom en kundundersökning. Denna ger möjligheter till jämförelser mellan bolagets bostadsområden, men också med ett stort antal bostadsbolag på andra orter. Nöjd Kund-Index (NKI) för den senaste mätningen, som gjordes i början på 2013, gav betygsnivån 4,2 av 5,0. Enligt affärsplanens mätbara mål ska minst 80 procent av kunderna vara nöjda med ordningen på området, utbudet, boendemiljön inklusive inomhusmiljön, bemötande, kommunikation och information. På de områden där vi kan förbättra oss vidtas åtgärder för att möta de synpunkter och önskemål som framkommer i undersökningen. Resultatet är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete och i vår målsättning att få nöjdare hyresgäster. Trygghet Trygghet upplevs olika. Därför är det viktigt att lyssna av och arbeta med just de åtgärder som hyresgästen uppfattar som viktigast. När det gäller utemiljön ger det en ökad känsla av trivsel och trygghet när allt ser ljust och välordnat ut. Vi gör regelbundet beskärning och rensning av rabatter och gångar. Nya säkerhetsdörrar och låssystem med nuddisar är andra trygghetsåtgärder. Att våra kunder måste ha en godkänd hemförsäkring när de hyr en bostad av oss är en självklarhet. ebo samarbetar med Länsförsäkringar och kan erbjuda prisvärda erbjudanden och tillägg. På hemsidan under Mitt boende kan varje hyresgäst se sina aktuella försäkringspremier. Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighet är en annan form av trygghet. Vi har många senioranpassade bostäder som ligger antingen i markplan eller i fastigheter med hiss. En del av dem är anpassade för exempelvis rullator och rullstol. Eslövs kommun tog under 2012 beslut om en äldreplan för Planens syfte är att ta tillvara de äldres behov och intressen. Deras delaktighet och möjlighet till inflytande i kommunens olika verksamheter och planering säkerställs tack vare planen. Tillgänglighetsanpassningen görs för att områdena ska vara funktionella att bo i för funktionshindrade och seniorer. Under åren inventerades samtliga bostadsområden för att enkelt kunna avhjälpa hinder och öka tillgängligheten. Den åtgärdsplan som togs fram har påbörjats under Exempel på åtgärder är att se över utomhusbelysningen, bygga bort ojämnheter och förbättra gångvägar. Vidare kan man plana entrén, ta bort trappsteg och göra ramper och räckesförlängningar. Invändigt handlar det om att markera övre och undre steget i alla trapphus och att se över ingångar till källare och källartrappor. Hela åtgärdsplanen har genomförts under året. ebo vill skapa goda förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. På Karidals seniorboende finns till exempel ett särskilt trygghetspaket installerat i bostäderna för att skapa trygghet och minska risken för olyckor. Det handlar bland annat om elektroniska lås, nuddisar istället för nycklar, spisvakt och rörelsesensorer. Det ger trygghet för både de boende och deras anhöriga. Seniorer är även en prioriterad grupp i ebo:s uthyrningspolicy. ebo erbjuder boende på markplan i närområdet för de hyresgäster som är över 65 år. Det finns omkring 200 lägenheter för kvarboende, men dessa är även tillgängliga för andra grupper. Alla nya bostäder byggs med full tillgänglighet och är därför möjliga som bostäder för seniorer. Servicebostäder Tanken bakom våra servicebostäder är att de som har behov ska kunna få ett extra tryggt och bekvämt boende. Därför är lägenheterna rymliga och bland annat utrustade med funktionella hygienutrymmen. I ebo:s fastighetsbestånd finns också sex äldreboenden och nio specialboenden (gruppbostäder för stöd och service till 10

11 Kundperspektivet handikappade) som drivs av ebo. Eslövs kommun sköter uthyrningen av lägenheterna till Trollsjögården, Kärråkra, Vårlöken, Solhällan, Ölyckehemmet, Bergagården samt nio specialboenden. De olika boendena har olika krav. På LSS- och demensboendena är reglerna kring brand- och utrymningsvägar till exempel hårdare än på de öppna avdelningarna. På Vårlöken bor brukarna i eget boende parvis, men har ändå service avdelningsvis och Solhällan är ett enkelboende med egna lägenheter. ebo äger fastigheterna och har totalansvar för allt som rör dem, det vill säga alla allmänytor, förråd, källare, tvättstugor, korridorer och kök. På Kärråkra finns även en vårdcentral och ett stort tillagningskök som faller inom deras områdesansvar. Nya myndighetskrav Renoveringen av demensboendet på Kärråkra är det första ebo gör enligt de nya myndighetskraven för ny- och ombyggnad. De nya reglerna för ny- och ombyggnad av äldreboenden, sjukhus och övriga vårdinrättningar innebär bland annat krav på inbyggda sprinkler. Vattensystemet innebär att hela boendet förses med en kännare på varje rum. Sprinklersystemet sätts igång automatiskt vid brand. Under året har vi påbörjat en renovering som ska ske i två etapper. Samtliga lägenheter i östra flygeln (14 rum) har fått egen entré, hall och toalett. Vi har fräschat upp och förändrat kök och gemensamhetsutrymmen. Under våren 2013 fortsätter vi med mittbiten och den västra flygeln. Mellan de två flyglarna kommer det sedan att anläggas en sinnenas trädgård. På Bergagården har vi sedan ett par år en liknande trädgård. I trädgården ska alla sinnen hos besökaren stimuleras; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Här finns vatten som porlar, växter med olika strukturer, former och färger, dofter av olika slag. När sinnena stimuleras ger de associationer och minnen som gör att känslor och tankar väcks. Trädgården är tänkt att vara en plats för möten mellan boende på området, anhöriga, personal och besökande utifrån. Brandsäkerhetsarbete ebo kommer i samarbete med Räddningstjänsten Syd under 2013 att besöka alla hyresgäster som är över 75 år och titta över deras brandskydd. Vi kommer att besöka hyresgästerna och besiktiga lägenheten utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv. Räddningstjänsten informerar om tänkbara risker och vad man bör tänka på. Varje hyresgäst kan sedan välja om de till exempel önskar något brandsäkerhetstillval. Kundperspektivet Erbjuda valfrihet i boendet Ha trygga områden och bostäder Ha attraktiva boendemiljöer Ha god och effektiv kommunikation 11

12 Service, engagemang och en effektiv och flexibel förvaltning Verksamhetsperspektivet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter vi ska driva en effektiv och flexibel förvaltning, optimera energi och vattenanvändning, ha sunda och tillgängliga fastigheter och vara ett föredöme i miljöarbetet. Vi har en professionell organisation med bovärdar som står för den dagliga kontakten med alla våra hyresgäster. Vi har också en miljögrupp som sköter grönytor och parkeringsplatser. En driftstekniker ser bland annat till att våra anläggningar fungerar som de ska. Hela vårt team arbetar för att hyresgästerna ska trivas! För att ge hyresgästen så bra och snabb service som möjligt har vi både bovärdar och fastighetsskötare som arbetar i nära samarbete. Bovärdarna har helhetsansvaret för bostäderna och bostadsområdets utveckling. Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Bovärden ska säkerställa att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Bovärden har budgetansvar för sitt område och utför till exempel besiktningar vid in- och utflyttning. Fastighetsskötarna ansvarar för att funktioner som belysning, fönster och dörrar, källare, tvättstugor, trapphus och elcentraler i allmänna utrymmen fungerar. Miljögruppen, som i höstas blev egen avdelning, ansvarar för all yttre skötsel. De sköter till exempel anläggningar och utrustning i den yttre miljön. De fast anställda i miljögruppen, som också är fastighetsskötare, har även de daglig kontakt med hyresgästerna. Effektiv förvaltning För att underlätta arbetet och säkra kvalitén har vi processer och ett antal rutiner som våra bovärdar och fastighetsskötare följer. Under 2012 har bovärdsområde Berga och Rönneberga slagits ihop till ett, vilket mottagits mycket positivt bland både medarbetare som hyresgäster. Från och med årsskiftet ändrar ebo sin bovärdsorganisation för att få en ännu effektivare organisation. Bovärdsområdena går från att ha varit sex områden till fyra. Varje bovärd får såväl större ansvarsområde som större team. Målet är att öka effektiviteten gentemot hyresgästen, men också servicegraden internt, då fastighetsskötarna kan hjälpas åt. Utveckling för förbättring Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och våra arbetsmetoder. Våra bovärdar slutför under året ett treårigt ut- 12

13 Verksamhetsperspektivet bildningspaket med mycket hög ambition. Målet har varit att utbilda och examinera bovärdarna till fastighetsvärdar. Utbildningspaketet berör tre olika områden; beteende, ekonomi och juridik. Utbildningen påbörjades i januari 2011 och slutförs under Första utbildningsblocket handlade om beteende i yrkesrollen med fokus på beteende, attityd och ledarskap. Denna utbildning genomförs med hela ebo:s personal under För bovärdar/fastighetsvärdar har det andra blocket i utbildningssatsningen genomförts under I samarbete med Yrkeshögskolan i Eslöv har bovärdarna under året gått utbildning i fastighetsjuridik. Under 2013 startar det sista utbildningsblocket som handlar om fastighetsekonomi, även det i samarbete med Yrkeshögskolan. Kraven på kurserna i juridik och ekonomi följer Myndigheten för Yrkeshögskolan. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp. Fem bovärdar kommer att examineras under 2013 och därmed uppfylla fastighetsbranschens kompetenskrav för fastighetsvärdar. Fyra av dessa kommer under året att få utökat budgetansvar i och med att bovärdsområdena blir större. De kommer även att få en mer arbetsledande roll. En fastighetsvärd knyts närmare boservice/fastighetsservicechefen och får ansvar för tillsyn och besiktning av entreprenörer. Han blir även en resurs till övriga fastighetsvärdar. Boservice kommer under 2013 att byta namn till Fastighetsservice. För att möta ebo:s strategiska mål för 2016 kommer fastighetsservice och teknik/projekt att arbeta målfokuserat i projekt för att driva en effektiv och flexibel förvaltning. Vi vill vara ett föredöme i miljöarbetet Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv. Därför är det viktigt för ebo att värna om miljön och ta ett särskilt ansvar för en hållbar utveckling. Vi strävar efter att välja energieffektiva lösningar för att kunna erbjuda ett hälsosamt och miljövänligt boende. Vår organisation ska med flexibilitet och effektivitet nå sina mål. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den säger att vi ska bedriva ett långsiktigt, metodiskt arbete som ständigt förbättras. Vi vill vara ett föredöme i miljöarbetet. Detta gäller såväl när vi bygger och renoverar våra hus som hur vi arbetar med miljö på våra bostadsområden. ebo har en uttalad miljöprofil. Varje område har miljöhus och de boende källsorterar i elva fraktioner. Vid byte av fordon inom organisationen går vi över till gas- eller eldrift. För våra bensindrivna fordon väljer vi fyrtaktsbensin eftersom det är renare än tvåtaktsbensin. Med hänsyn till miljön är vi sparsamma med salt och använder till största delen sand och grus till halkbekämpningen. Vi använder grus med endast 5 % salt i, vilket är både skonsamt för miljön och betong-ytor. Utemiljön förbättras kontinuerligt genom att vi glesar ur buskage, fäller träd och rensar upp utmed husfasader. Under 2013 kommer arbetet med en långsiktig omgestaltning av framförallt miljonprogramsområdena att påbörjas. Ett av ebo:s strategiska mål för 2016 är att förbättra första intrycket på våra områden. Målet överensstämmer även med Eslövs kommuns målsättning att föryngra stadens entréer. Miljöinventering i befintlig bebyggelse Vi arbetar systematiskt och planenligt med miljöinventering i befintlig bebyggelse (MIBB). Från 2010 till 2012 har vi inventerat cirka 1500 lägenheter. I inventeringen ingår mätning av radon*, stickprovsmätning av elektromagnetiska fält, mätning av rumstemperatur i samtliga rum, kontroll och motionering av termostat och radiatorventiler, mätning av varmvattentemperatur och vattenmängd vid samtliga tappställen och mätning av fukt i bad, wc och diskbänk i kök. Förutom de rena mätningarna har vi även kontrollerat och åtgärdat uppgifter som ebo:s hyresgäster har angett i en enkät samt vanliga rutinkontroller för att se om det finns läckage och dropp från rör, tappställen och vattenlås och vi ser över golvbrunnar och vattenlås. * 2010 genomfördes sista radonmätningen på ebo. Detta sker i 10-årsintervaller. De 13 bostäder som visade förhöjda värden åtgärdades under Nästa mätning sker Verksamhetsperspektivet Driva en effektiv och flexibel förvaltning Optimera energi- och vattenanvändning Ha sunda och tillgängliga fastigheter Vara ett föredöme i miljöarbetet 13

14 Sunda och tillgängliga fastigheter Med genomtänkta material- och teknikval får vi en enkel och effektiv förvaltning med låga förvaltningskostnader på köpet. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Ambitionen i all nybyggnation är att använda sunda material och hållbara lösningar. Vår tekniska plattform innefattar bra miljöval och tekniska lösningar för allt från stomme och fasadmaterial till takform och fönster. Nybyggnation med höga krav Vi ska driva utvecklingen av såväl befintliga bostäder som nya bostäder i kommunen. I den övergripande strategiska planen för 2016 har vi som taktiskt mål att skapa 150 nya lägenheter fram till Därutöver ska vi genomföra standardhöjning på 50 befintliga lägenheter under samma period. ebo:s största projekt på länge, nybyggnationen av centralt belägna kvarteret Valpen, byggs enligt stränga kvalitets och miljökrav. Med kvarteret Valpen vill vi på ebo skapa ett boende utöver det vanliga. Genomgående är det hög standard med bland annat inbyggnadsugn och spishäll, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Vidare har lägenheterna parkettgolv och målade väggar, klinker i entréer och kakel och klinker i badrummen. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Standard blir även höghastighetsbredband med fiberkabel med så kallad Triple-play bredband, telefoni och tv (med över 200 kanalval) i ett. Bostädernas funktion ska hålla allra högsta klass. Husen byggs som lågenergihus utan traditionella uppvärmningssystem, vilket inte bara sparar miljö utan även kostnader. Den värme som alstras av de boende, hushållsmaskiner och lampor i de nya bostäderna tas tillvara och de täta konstruktionerna minimerar värmeutsläppen. Vi tar vara på värmen med hjälp av ett mekaniskt till- och från luftssystem med hög återvinning. Till- och frånluften reglerar värmen, vilket också frigör golvyta. I enlighet med vårt avtal med SABO i Skåneinitiativet arbetar vi med energibesparing som mål. För att slippa kallras från fönsterna installerar vi fönster med låga U-värden (isolervärden). På taket kommer solceller att driva fläktarna till ventilationen. All utebelysning och belysning i trapphus kommer att vara LED-belysning och förses med rörelse- och skymningsreläer. Verksamhetsperspektivet Driva en effektiv och flexibel förvaltning Optimera energi- och vattenanvändning Ha sunda och tillgängliga fastigheter Vara ett föredöme i miljöarbetet Investeringar och underhåll I samband med arbetet med att ebo antog den nya affärsplanen 2011 upprättade vi en ny tioårig projektplan, som översiktligt beskriver större planerade investeringar och underhållsinsatser. Den har en totalbudget på 900 Mkr, lika fördelat mellan underhåll och investeringar. Med planen som bas upprättar vi löpande en treårig och en ettårig underhållsplan. Upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Alla större projekt annonseras via Opic. Standardhöjande åtgärder Varje år genomför ebo de standardhöjande åtgärder i ett visst antal lägenheter som finns med i projektplanen. Oftast sker detta när en lägenhet blivit tom. Underhållsläget i miljonprogrammen fortsätter enligt en upprustningsplan för Den innehåller insatser för i storleksordningen 200 kkr per lägenhet, vilket motsvarar cirka 60 mkr per område. Framförallt är det badrum, fasader, stambyten och energieffektivisering det handlar om. Under 2012 har ebo fortsatt att bygga om badrum på samma sätt, och med samma standard, som under 2010 och Årligen genomför vi enligt projektplanen renovering av badrum. Av dessa är 25 % oplanerade ombyggnader, vilket innebär att vi efter inventering upptäckt fuktskador och därför valt att bygga om även dessa badrum. I alla fastigheter där vi byggt om badrummet är också elen omdragen, samt jordfelsbrytare och automatsäkringar monterade. Detta har gjorts i husens samtliga lägenheter, även i de lägenheter där vi ej byggt om badrummen. Optimerad energianvändning ebo är med i det som kallas Skåneinitiativet, en energiutmaning som 80 företag skrev på Målsättning är att de företag som anslutit sig gemensamt ska minska sin energianvändning med 20 % från start till år Genom ständiga energieffektiviseringar, installation av värme och vattenmätare med mera har ebo de senaste året kunna 14

15 Verksamhetsperspektivet optimera energianvändningen ytterligare. På Gårdsåkra har vi sedan vi installerade individuell varmvattenmätning sparat hela 44 % varmvatten, vilket motsvarar ca kronor. I december 2012 investerade vi i ett nytt energiprogram som fungerar som en datoriserad styrning, reglering och övervakning av fastigheterna. Programmet är installerat i de större fastigheterna. Av 100 fastigheter är 80 stycken idag uppkopplade. Individuell vatten- och värmemätning De flesta av ebo:s lägenheter har varmhyra. Det innebär att kostnaden för värme ingår i hyran. En temperatur på runt 21 grader anses allmänt som den mest hälsosamma och ebo har sedan många år en överenskommelse med hyresgästföreningen om att under eldningssäsongen hålla minimum 20 grader i våra lägenheter. I praktiken innebär det att vi, eftersom det i princip är omöjligt att pricka exakt rätt, ska hålla en temperatur i vistelsezonen på mellan 20 och 22 grader. I en del av våra fastigheter finns möjlighet att ha individuell mätning av värme, som mäter den enskilda lägenhetens värmeförbrukning. Hyresgästen betalar då enbart för sin egen förbrukning. Om hyresgästen väljer att ha kallare än 21 grader görs ett avdrag på hyran och om du väljer att ha varmare blir det istället ett tillägg. I en medelstor lägenhet motsvarar en grad cirka 465 kr per år. På Gårdsåkra tillämpas även individuell mätning av varmvatten. Det innebär att lägen hetsinnehavaren betalar för sin faktiska förbrukning. Specialbostäder ebo har sedan många år haft förtroendet att förvalta kommunens specialbostäder. Fastigheterna omfattar bland annat 236 bostäder avsedda för äldre och 35 lägenheter i gruppbostäder för personer med funktionshinder. Total yta specialbostäder är ca m 2. Bostäderna blockförhyrs av kommunen på långa avtal. Under 2012 påbörjade ebo i nära samarbete med kommunen ombyggnaden av Kärråkra sjukhem till ett modernt demenscentrum. I anslutning till ombyggnaden genomförs också omfattande underhållsarbeten inom byggnaden. Ombyggnaden förutsätter ett långsiktigt hyresåtagande från kommunen. Under 2012 genomförde ebo, i nära samarbete med Eslövs kommun och Räddningstjänst syd, erforderliga underhållsoch förbättringsåtgärder vad beträffar brandskyddet i samtliga specialbostäder. Lokaler i ebo:s fastigheter ebo hyr ut lokaler till verksamheter som på olika sätt kompletterar bostäderna. Hyresgäster är näringsidkare inom handel och service, offentlig förvaltning till exempel utbildning och sjukvård samt föreningar och organisationer av skilda slag. Totala lokalytan är ca m 2. Eslövs Industrifastigheter AB ebo ansvarar enligt avtal för förvaltningen av Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab). Eifabs syfte är att vara ett strategiskt instrument för att skapa förutsättningar för tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning inom Eslövs kommun. Eifab ägde vid årets utgång kommersiella fastigheter med totalt drygt m 2 lokaler, som hyrs ut till olika företag inom industri, hantverk, handel, service med mera. Bolagets styrelse undersöker löpande olika investeringsalternativ som ligger i linje med verksamhetens syfte. Eifab äger också fastigheten Hästen 16 med Karlsrobadet, som hyrs ut till Eslövs kommun. Under 2012 har en tillbyggnad som innehåller bowlinghall, restaurang och gym uppförts. Tillbyggnaden kommer att tas ibruk under första kvartalet I december 2012 beslutade Eifabs styrelse att, genom dotterbolag, förvärva fastigheterna Kopparormen 4 och 5 för att uppföra en ny brandstation för uthyrning till Räddningstjänsten Syd. Den nya brandstationen planeras vara klar att tas i bruk under första halvåret

16 En attraktiv arbetsgivare! Genom att erbjuda medarbetare kompetensutveckling, ett öppet arbetsklimat och goda möjligheter till friskvård strävar ebo efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Framåtanda, respekt, ansvar och målmedvetenhet är värdeorden vi ska arbeta med och som driver oss framåt. Beteende och värdskap Utbildningsinsatserna i affärsmannaskap, som startade för tre år sedan med målet att öka kunskaperna hos bovärdarna i såväl ekonomi som juridik, men även i bemötande, och på sikt ge dem ett kunskapslyft anpassat efter fastighetsbranschens nomenklatur fortsätter. Genomslaget för utbildningsdelen Beteende och värdskap som bovärdarna gick under 2011 blev mycket stort och ebo beslutade därefter att genomföra utbildningen med samtlig personal under Med fokus på beteende i yrkesrollen, attityd och ledarskap har effekterna redan visat sig i bättre gruppkänsla och sammanhållning. Beslutsprocesser har blivit smidigare och snabbare. Utvärdering av utbildningen kommer att göras under hösten Affärsmannaskap Utbildningen av våra bovärdar till fastighetsvärdar har fortsatt med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi i samarbete med Yrkeshögskolan i Eslöv. Utbildningen har varit öppen och fler i personalen har haft möjlighet att gå utbildningen, vilket varit mycket uppskattat. Läs mer om utbildningen och fastighetsbranschens niomenklatur på sidan Värdebaserad målorientering Nytt är att ebo nu arbetar med värdebaserat ledningssystem för verksamhetsstyrning. Ledningssystemet innehåller tre nivåer; strategisk, taktiskt och operativ nivå och har värderingarna FRAM: Framåtanda Respekt Ansvar Målmedvetenhet Sedan några år tillbaka arbetar ebo efter balanserade styrkort. Under 2012 har ebo arbetat vidare med att utveckla styrkorten och anpassa dem efter det värdebaserade ledningssystemet. Medarbetarna har med hjälp av styrelsen brutit upp affärsplanen för att förstärka företagets strategiska mål. Det innebär att man gått igenom de fastställda strategiska målen, brutit ned dem till taktiska mål för att därefter bryta ner dem ytterligare till operativa mål. Under 2013 kommer alla ha fått ett individuellt styrkort baserat på FRAM. Ett exempel på strategiskt mål är Första intrycket 2016 det vill säga att i enlighet med affärsidé, vision, värdegrund, 16

17 Medarbetarperspektivet marknadsposition och SWOT-analys förbättra det första intrycket på varje bostadsområde. Det strategiska målet bryts sedan ner till taktiska mål för varje bostadsområde under vart och ett år fram till Under respektive taktiska mål finns dessutom ett antal operativa mål för att på sikt uppnå de strategiska målen. Här kan ett taktiskt mål under 2013 vara planering av grönområden, under 2014 kan det operativa målet vara plantering av vissa växter som ska vara väletablerade till 2016 då hela områdets planering av grönområde ska vara klart. Attraktiv arbetsgivare ebo har tillsammans med företagshälsovården arbetet i ett flerårigt projekt om individens hälsoprofil. Varje medarbetare har tillsammans med personal från företagshälsovården fått möjlighet att kartlägga sin hälsostatus och finna förbättringsområden som sedan har följts upp genom coachningssamtal. Under 2012 avslutades projektet. Tidigare hälsogenomgångar av ebo:s personal har visat på god hälsa, och så även denna gång. Med andra ord mår medarbetarna på ebo överlag bra. Det är en organisation med stor förmåga till förändring och god förmåga att fullfölja målen. Sjukfrånvaron är låg. ebo kommer även fortsättningsvis att satsa på friskvård för samtliga medarbetare och håller på att se över alternativa aktiviteter. Som arbetsgivare vill ebo att så många som möjligt ska få den friskvård de behöver för att må bra. ebo är certifierade enligt Investor in People. IIP är en internationell standard, som genom att utveckla alla medarbetare förbättrar organisationers resultat. Nästa revision kommer ske under ebo:s strävan är att alla medarbetare ska trivas, vara trygga och känna sig delaktiga i det dagliga arbetet. Befattningsbeskrivningarna för ansvarsområden och befogenheter har formulerats och kommunicerats. Tydliga mål och en öppen kommunikation är ett absolut krav för att göra allas arbete berikande och attraktivt. Företagets personal samlas vid fem tillfällen varje år för att informeras och diskutera frågor som berör alla medarbetare. Resultatutveckling, projekt och aktuella frågor är ämnen som berörs vid varje möte. Ett av mötena är en heldag som ebo kalllar ebo-dagen då alla tillsammans jobbar med frågor som rör vårt medarbetarskap. Medarbetarperspektivet Bolaget ska ha nöjda medarbetare och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Medarbetarna ska ha hög och, för bolaget, relevant kompetens 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden Ägareförhållanden Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboende och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget förvaltar totalt c:a kvm. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Verksamheten följde under 2012 budget och andra verksamhetsplaner väl. Resultatet efter finansiella poster blev 4,5 mkr med minskad räntebelastning men med ökande underhållskostnader även under innevarande år. Resultatet påverkas av en nedskrivning av garageanläggningen på nybyggnationen Valpen med 4,5 mkr. Det är omöjligt att få ut den hyra som krävs för att motsvara anskaffningsvärdet av ett garage i Eslöv. Vidare har bolaget sålt 5 st mindre fastigheter som tillsammans gett en reavinst på 2,7 mkr. Sammantaget betyder detta att årets resultat ligger väl i linje med budget och affärsplan. Betydande underhållsinsatser görs i våra befintliga fastigheter varav badrumsrenoveringen på Rönneberga är det största enskilda projektet under Ombyggnationen av Kärråkra till ett modernt demenscenter påbörjades under 2012 och kommer att färdigställas under Detta blir den största underhållsinsatsen under det närmaste året. Byggnationen av 94 lägenheter på kvarteret Valpen är det största byggprojetet för bolaget på många år. Den totala investeringssumman kommer att uppgå till c:a 175 mkr. Uthyrningen har startat och idag återstår endast ett 10-tal lägenheter att hyra ut. Detta betyder mycket för framtida planer på byggnation och gör att bolaget nu ökar sina ansträngningar för att öka sin nybyggnation i framtiden. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Eslövs Bostads AB, Eslövs kommun och Mälö Fastigheter AB undertecknade de 6 mars 2013 en avsiktsförklaring vars syfte är att utveckla de östra delarna av Eslöv. En del av avsiktsförklaringen innebär att Eslövs Bostads AB inleder förhandlingar om att sälja området Berga och äldreboendet Bergagården. Avsiktsförklaringen innebär också att Mälö AB förbinder sig att bygga minst 80 nya lägenheter i östra Eslöv. En försäljning av så stora delar av bolagets bestånd kräver godkännande av bolagets styrelse och kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Det finns också en gemensam vilja mellan parterna att förvaltningen på de fastigheter som säljs skall fortsätta att hanteras av Eslövs Bostads AB. Det kommer också att finnas delar i avtalet för att säkerställa att parterna genomför sina respektive åtaganden. Prognos Trots en osäker konjunktur och vikande arbetslöshet bedöms efterfrågan på bolagets bostäder och lägenheter vara fortsatt stabil. Inflyttningen till, och en allt bättre infrastruktur i regionen bör leda till att Eslöv även under de närmaste åren kan få en god utveckling. Med framgångarna på nybyggnadsprojektet i kvarteret Valpen följer att ansträngningarna att öka nybyggnationen ökar ytterligare. Under 2013 kommer en plan för byggnation i Eslövs kommuns byar att tas fram. Första byggstart i detta projekt borde kunna ske under Framtagande av klara detaljplaner för att öka tillgängligheten i de större bostadsområdena har lämnats in. Dessa kan om allt går smidigt vinna laga kraft under En tänkbar byggstart skulle då också kunna bli under I de centrala delarna av Eslöv finns också ett antal tänkbara fastigheter som behöver bebyggas för att förtäta staden. Samarbetet med Mälö Fastigheter AB är ett steg för att öka ansträngningarna att öka byggnationen i Eslöv. Eslövs kommun är i stort behov av fler bostäder för att klara den framtida och även hantera den inflyttning som varit de senaste åren. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår med hänvisning till efterföljande resultat- och balansräkning bolagsstämman att besluta: I ny räkning balanseras att utdelning till ägaren sker med kr kr kr kr kr kr 18

19 Förvaltningsberättelse Finansiering Uträkning nyckeltal Nettoskuld Genomsnittsränta, % 3,19 3,29 Räntebindningstid, år 4,24 4,07 Kapitalbindningstid, år 2,69 3,90 Eifabs andel, Mkr Säkerhet borgen, Mkr Flerårsjämförelse Omsättning Resultat e fin poster Balansomslutning Soliditet 7,1% 7,2% 7,5% 7,0% Antal anställda Styrelse och revisorer Styrelseledamöter Mikael Wehtje, Eslöv, ordf. Ingrid Lennerwald, Eslöv, vice ordf. Kenneth Jönsson, Eslöv Anders Molin, Stockamöllan Henrik Wöhlecke, Stehag Styrelsesuppleanter Johan Andersson, Eslöv Gunilla Emilsson, Eslöv Karin Reinisch, Eslöv Anne Dowler, Eslöv Jacob Bennet, Eslöv Verkställande direktör Joakim Ahlin, Eslöv Revisor Thomas Hallberg, Lund, aukt. revisor Revisorsuppleant Göran Carlsson, Lund, aukt. revisor Lekmannarevisor Kurt Håkansson, Eslöv Suppleant Håkan Elleström, Eslöv 19

20 Resultaträkning Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga intäkter Fastighetskostnader exkl avskrivningar Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Bruttoresultat före avskrivningar Avskrivningar fastigheter Resultat avyttring fastighet Nedskrivning pågående projekt Bruttoresultat Centrala administrations- och marknadsföringskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag 0 68 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

eslövs bostads ab 2013 års redovisning

eslövs bostads ab 2013 års redovisning eslövs bostads ab 2013 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer