Avgifter Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och november 2011, 214. Avgiftsmodellen gäller från den 1 januari 2011 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

2 Telefonnummer till avgiftshandläggare Kommunens växel växel Direktnummer Telefontid Om du vill ansöka om försörjningsstöd Försörjningsstödsenheten Mottagningsgruppen Information på internet Enhetschef, namn och telefon Biståndshandläggare, namn och telefon Anteckningar 2

3 Avgift enligt LSS Insatser som du beviljas enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är avgiftsfria. Om du bor i en bostad med särskild service för barn och ungdom ska du betala boendeavgift (se sidan 8). Det under förutsättning att du har egen försörjning. Avgift för kommunal sjukvård När kommunen ansvarar för att hjälpa dig med sjukvårdande behandling på uppdrag av läkare, distriktssköterska eller annan legitimerad personal i samband med att du får en LSS-insats eller insatser enligt socialtjänstlagen så betalar du avgift till kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (se sidan 8). Kommunal sjukvård är inte omvårdnad (stöd och service) enligt LSS. Sjukvård utförs enligt hälso och sjukvårdslagen. Vem bestämmer att det är hälso- och sjukvård? Förutsättningen är att du vill ha och behöver hjälp att få hälsooch sjukvårdsåtgärder utförda. Det betyder att det är en legitimerad personal i hälso- och sjukvården som bestämmer vilken personal i kommunen som ska utföra hälso- och sjukvård. Legitimerad personal i hälso och sjukvården beslutar om den sjukvård du behöver ska utföras som egenvård eller hälso och sjukvård. 3

4 Omsorgsavgift - omfattas av maxtaxan För stöd, hjälp, service och kommunal sjukvård betalar du omsorgsavgift. Den maximala avgift som får tas ut är kronor per månad Beräkning För att kunna fastställa din avgift gör kommunen en beräkning av ditt avgifts- utrymme. Så här beräknas det: Inkomster efter skatt (inkl. bostadstillägg/-bidrag) Minus bostadskostnad Minus minimibelopp = avgiftsutrymme = högsta avgift. Är ditt avgiftsutrymme högre betalar du aldrig mer än kronor per månad. Beräkna ditt avgiftsutrymme själv På kommunens hemsida kan du själv göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme. under fliken omsorg och hjälp. Så här beräknar vi din omsorgsavgift Du är skyldig att meddela din avgiftshandläggare förändringar som påverkar din omsorgsavgift oavsett när de inträffar under året. Avgiftsgrundande inkomst Lön, sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, pensioner, bostadstillägg/-bidrag, skattepliktig livränta, inkomster av näringsverksamhet samt föregående års kapitalinkomst är några exempel på avgifts-grundande inkomster. Om du inte har sökt bostadstillägg eller bostadsbidrag ska du kontakta Pensionsmyndigheten om du fyllt 65 år. Telefon Är du yngre än 65 år kontaktar du Försäkringskassan. Telefon

5 Bostadskostnad För att kunna beräkna din bostadskostnad är det viktigt att vi får fullständiga uppgifter från dig. Bor du i en bostad med särskild service och betalar din hyra till kommunen känner vi redan till din bostadskostnad. Bor du i lägenhet är bostadskostnaden kallhyra samt uppvärmningskostnad (eller hyra som inkluderar uppvärmning). Hushållsel ingår inte. Bor du i egen fastighet och vill uppge dina faktiska bostadskostnader ska de vara styrkta. Du kan också välja att fylla i taxeringsvärdet, bostadsytan samt eventuellt lån på fastigheten och räntesats. Då beräknar vi bostadskostnaden enligt Riksförsäkringsverkets schabloner. Schablonen 2015 för drift och uppvärmning är 402 kronor per kvadratmeter och år. Har vi inga uppgifter är bostadskostnaden förtryckt med en krona (1,00:-). Var noga med att ange din bostadskostnad på den blankett Underlag för beräkning av avgift som du ska fylla i för att vi ska kunna bestämma din omsorgsavgift. Minimibelopp och förbehållsbelopp Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Från och med den 1 januari 2015 är minimibeloppet kronor per månad för ensamstående och kronor per person och månad för sammanlevande makar/ partners. Till minimibeloppet läggs din bostadskostnad. Detta sammanlagda belopp kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska dras ifrån din nettoinkomst innan kommunen får ta ut avgift för stöd, hjälp, service och kommunal sjukvård. 5

6 Förhöjt förbehållsbelopp Du kan få ett högre förbehållsbelopp om du varaktigt har högre kostnader på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation. Kostnaden ska då uppgå till minst 200 kronor per månad under en större del av året. Den får inte ersättas av handikappersättning, avdrag i deklaration eller på annat sätt. Du måste själv begära och lämna uppgifter om dina skäl för ett högre förbehållsbelopp. Har du matdistribution eller köper du dina måltider i ett boende eller är yngre höjer vi ditt minimibelopp per automatik med anledning av dina högre matkostnader. Exempel på kostnader som kan höja ditt förbehållsbelopp är: Du har egen kostnad för god man. Familje- och arbetssituation: underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll. Kostnader till följd av funktionshinder. Exempelvis rehabilitering/habilitering inklusive resor. Yngres behov av medel för fritidsaktiviteter, bosättning, familjebildning etc. Om du flyttar till en bostad med särskild service kan du få förhöjt förbehållsbelopp om du har dubbla bostadskostnader. Se villkor och ansökningsblankett sidan 12 och sidan 13. Avgiftsberäkning för makar/partners/sammanboende För sammanlevande makar/registrerade partners där båda bor i samma lägenhet i något av kommunens särskilda boenden beräknas omsorgsavgiften på den sammanlagda inkomsten delat med två. Avgiftsberäkning för makar och registrerade partners där bara den ene bor i något av kommunens boenden ska endast omsorgstagarens inkomster beaktas om denne har den lägsta inkomsten. I annat fall delas den sammanlagda inkomsten med två. Sammanboendes (gemensamt hushåll) inkomst räknas var för sig. 6

7 Du har rätt att överklaga din omsorgsavgift Du får alltid ett skriftligt avgiftsbeslut. Om du har frågor om avgiften kan du ringa din avgiftshandläggare. Är du inte nöjd med omsorgsavgiften eller den beräkning som gjorts för att fastställa den har du rätt att överklaga. Med avgiftsbeslutet får du information om hur du överklagar. Du kan inte överklaga taxor för personliga kostnader (hyra, mat, resor, hushållsel och liknande) Omprövning och ändring av omsorgsavgift I samband med att samtliga avgifter årligen omprövas på grund av ändrade inkomster, skatter med mera skickas ett nytt avgiftsbeslut och blanketten Underlag för beräkning av avgift ut. Ändring av omsorgsavgift görs när förhållanden förändras som påverkar storleken på avgiften. Du är skyldig att anmäla förändringar oavsett när de inträffar under året. Reducering av hyra i bostad med särskild service Den som fått ett beslut om att få flytta till en bostad med särskild service för funktionshindrade kan hamna i situationen att det inte finns ekonomiska medel att betala dubbla bostadskostnader. I dessa fall kan kommunen enligt omsorgsnämndens tillämpningsföreskrifter pröva om du har rätt till reducerad hyra. Villkor och blankett för ansökan om förhöjt förbehållsbelopp finns på sidan 12 och sidan 13. På samma blankett kan du även kryssa för att du ansöker om reducerad hyra. Se villkor på sidan 12 och kryssa i rutan för reducerad hyra om du uppfyller dessa. 7

8 Betalning Omsorgsavgift och personliga kostnader debiteras i efterskott. För hjälp du får i januari skickas faktura i februari med förfallodag 20 mars. Din hyra och hushållsel debiteras innevarande månad om du bor i en bostad med särskild service. Vi ser gärna att du betalar via autogiro. Kontakta din avgiftshandläggare för ytterligare information. Autogiroanmälan finns på sidan 14 i denna broschyr och på Örnsköldsviks kommuns hemsida Omsorgsavgift enligt socialtjänstlagen maxtaxa Om du bor i en bostad med särskild service för funktionshindrade med beslut enligt socialtjänstlagen ska du betala omsorgsavgift för det stöd, den service och den sjukvård du får i boendet. Avgiften varierar beroende på din ekonomiska situation. Stöd, hjälp, service och kommunal sjukvård 0 till kronor per månad Avgift för kommunal sjukvård maxtaxa Avgiften för enbart kommunal sjukvård (hälso och sjukvårdslagen) kan variera mellan 0 kronor till nedanstående taxa beroende på din ekonomiska situation. 1-3 tillfällen per månad 312 kronor per månad 4 tillfällen och fler per månad 624 kronor per månad Avgift för insatser enligt LSS 2015 Insatser enligt LSS Du betalar ingen avgift för insatser du blivit beviljad enligt LSS. Utom i ett fall, se nedan. Bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 8, LSS För att betala avgift i en bostad med särskild service för barn och ungdom ska du ha fyllt 18 år och att du dessutom har egen försörjning. Avgiften för bostaden är maximalt kronor per månad och beräknas enligt samma princip som redovisats tidigare i broschyren. 8

9 Personliga kostnader 2015 Detta är kostnader som de flesta har i sitt dagliga liv, oavsett ålder och funktion. De omfattas därför inte av maxtaxan. Barn och unga Om ett barn/ungdom under 18 år bor i en bostad med särskild service och inte har egen försörjning ska varje förälder betala underhållsbidrag, enligt reglerna för underhållsstöd i socialförsäkringsbalken, till kommunen. Hyra Bor du i ett boende med beslut enligt socialtjänstlagen eller LSS betalar du hyra. Den fastställs genom förhandling med Hyresgästföreningen. Se hyresvillkor sidan 14. Hushållsel Enpersonshushåll Delat hushåll 209 kronor per månad 123 kronor per person och månad Måltider i gruppbostad Äter du alla måltider i en gruppbostad betalar du för ett abonnemang. 18 till 60 år kronor per månad 61 år och äldre kronor per månad Taxan är densamma även om du är i behov av specialkost eller sondnäring. I taxan ingår inga kostnader för förbrukning av hushållsel eller andra produkter i samband med förvaring av livsmedel och matlagning. Måltider i servicebostad, LSS Abonnemang på ett lagat mål per dag kostar 744 kronor per månad. Enstaka måltider kostar 41 kronor per måltid. 9

10 Måltider i korttidsvistelse När du är på korttidsvistelse betalar du per måltid du ätit. 0 till 9 år 50 kronor per dygn 10 till 17 år 67 kronor per dygn 18 år och äldre 73 kronor per dygn Resor som kommunen arrangerar på fritiden i boenden och under korttidsvistelser Taxan motsvarar 1,5 x bussbiljett för sträckan. Upp till 20 år betalar du 50 % av taxan och upp till 26 år betalar du 75 % av taxan. Är du 26 år och äldre betalar du full taxa. Resor och måltider i daglig verksamhet enligt LSS Resor tätort Resor landsbygd Måltid Fika 20 kronor per enkelresa. Maximalt 717 kronor per månad 30 kronor per enkelresa. Maximalt 913 kronor per månad 27,00 kronor per måltid 7 kronor per fika Resor och måltider i sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder enligt socialtjänstlagen Resor tätort Resor landsbygd Måltid Fika 20 kronor per enkelresa. Maximalt 717 kronor per månad 30 kronor per enkelresa. Maximalt 913 kronor per månad 52 kronor per måltid 7 kronor per fika 10

11 Servicepaket I de allra flesta av våra boenden tillhandahåller kommunen förbrukningsartiklar och vissa tjänster. När du flyttar in får du veta om du ska betala för ett servicepaket och i så fall vilken nivå. Servicepaket 1 81 kronor per månad Förbrukning i gemensamhetsutrymmen i samband med måltider, samvaro, matlagning och bakning. Rengöringsmedel, toalettpapper, diskmedel, glödlampor, batterier, ljus, blommor, servetter och liknande vid användande av dessa. TV-avgift samt telefonsamtal som rings i verksamheten för din räkning. Servicepaket kronor per månad Här ingår hela servicepaket 1 samt personligt toapapper, tvättlappar samt tvätt- och skurmedel i den egna bostaden. Plåster och förband till husbehov. Servicepaketen innehåller inte personliga hygienartiklar och förbrukningsartiklar typ batterier, hushållspapper och liknande i den egna bostaden. Glödlampor av arten speciallampor, adventsstakar, julstjärnor, julgransbelysning, golv-/vägg- och fönsterlampor, spotlights och liknande. 11

12 Individuell prövning av förhöjt förbehållsbelopp i samband med avveckling av tidigare bostad vid flytt till särskilt boende/bostad med särskild service för den som fått beslut om sådant. Villkor: Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast 2 månader från när hyresavtalet i det särskilda boen-det/bostaden med särskild service börjar gälla. Individuellt tillägg kan medges för den bostad man flyttar från i 3 månader från när hyresavtalet i det särskilda boendet/bostaden med särskild service börjar gälla. Den enskilde ska ha bott i den tidigare bostaden som ensamstående och den upplåts heller inte till annan under denna period. Om makar/sammanboende båda beviljas boende och lämnar bostaden gäller regeln även dem. Den enskilde ska lämna de uppgifter som behövs för att en prövning av ett individuellt tillägg ska kunna göras. Reducering av hyra när en enskild får betala dubbla bostadskostnader i samband med flytt till särskilt boende/bostad med särskild service för den som fått beslut om sådant. Villkor: Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast 2 månader från när hyres-avtalet i det särskilda boendet/bostaden med särskild service börjar gälla. Den enskilde ska ha bott i den tidigare bostaden som ensamstående och den upplåts heller inte till annan under denna period. Om makar/sammanboende båda beviljas boende och lämnar bostaden gäller regeln även dem. Bostadsrätt eller egen fastighet ska vara utlagd till försäljning. Hyresrätt ska vara uppsagd senast den månad hyresavtalet i det särskilda boendet/bostaden med särskild service börjar gälla. Du ska ha ellerr har ansökt om bostadstillägg/ bostadsbidrag. Den enskilde får äga högst ett prisbasbelopp ( kronor 2015) sammanlagt i bankmedel, aktier, obligationer, fonder och liknande. Den enskilde är skyldig att omgående meddela kommunen om bostaden hyrs ut, överlåts eller säljs. Den enskilde ska lämna de uppgifter som behövs för att en prövning av ärendet enligt dessa villkor ska kunna göras. Reducering av hyran i det särskilda boendet/ bostaden med särskild service kan medges för högst tre månader från när hyresavtalet i det särskilda boendet/bostaden med särskild service börjar gälla. Dock endast för de månader som den enskilde har en faktisk dubbel bostadskostnad. Reducering kan ske med som högst den enskildes negativa avgiftsutrymme eller hyran i det särskilda boendet/ bostaden med särskild service om den är lägre. Uppfyller du villkoren för reducerad hyra kryssar du i rutan längst ner på blanketten. Med ansökan ska följande skickas in: Kopia av senaste deklaration, alla sidor. Eller den preliminära deklarationen. Samtliga saldo- och värdebesked per den sista i månaden innan inflyttningsmånad som avser bankmedel, obligationer, fonder, aktier eller andra lätt avyttringsbara tillgångar. Styrkta bostadskostnader samt uppgift som verifierar uppsägning/försäljning. Blanketten skickas till: Örnsköldsviks kommun Välfärdsförvaltningen ÖRNSKÖLDSVIK 12

13 13

14 Hyresvillkor När du flyttar in i något av kommunens vård och omsorgsboenden, servicehus eller i en bostad med särskild service för funktionshindrade skriver du under ett hyresavtal och skickar tillbaka det till Välfärdsförvaltningen. Detta hyresavtal använder du när du ska söka bostadstillägg eller bostadsbidrag. Värme och varmvatten ingår i hyran. Hyresgästen förbinder sig att senast den 20:e i månaden efter hyresmånad betala hyran. Hyra för mars betalas alltså senast 20 april. Förhandlingsklausul: Hyresvärden och hyresgästen förbinder sig att utan föregående uppsägning av detta hyresavtal följa bestämmelser om hyresnivå, hyresvillkor, lägenheternas och fastighetens skick där överenskommelse träffats eller kommer träffas med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning mellan Örnsköldsviks kommun och Hyresgästföreningen. Hyresgästen förbinder sig att inte genomföra förändringsarbeten i hyresobjektet utan hyresvärdens godkännande. Hyresgästen kan ej få sänkt hyra på grund av hinder eller minskad nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt. Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten. Hyresgästen eller dödsboet ansvarar för slutstädning av lägenheten. Hyresgästs/dödsbo kan komma överens med Välfärdsförvaltningen om att bryta avtalet tidigare än normal uppsägningstid. Lägenheten måste vara slutstädad och besiktigad. 14

15 15

16 Örnsköldsviks kommun Välfärdsförvaltningen Telefon: E-post: Internet: Broschyren producerad:

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer