Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339"

Transkript

1 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Årsredovisning Allmän del 2012 Organisationsnummer:

2 1/22 Försvars sexportmyndighetens Årsredovisningg 2012 Innehåll l Generaldirektörens förord... 2 FXM:s uppdrag Instruktion Försvarsnytta Verksamheten Resultatredovisning Verksamhetsgren Inriktning och analys Verksamhetsgren Exportfrämjande Verksamhetsgren Avtalsförvaltning Verksamhetsgren Uppdragsförsäljning Återrapportering enligt regleringsbrev (RB) Återrapportering avseende stöd s till Regeringskansliet Transparens och antikorruption Tjänsteexport Regleringsbrevsuppgifter vilka återredovisas på annat sätt: Återrapportering av kostnader och intäkter vid export Utvecklad analys- och strategiförmåga Ökad avgiftsfinansiering Rapporteringsskyldighet 24 tim Organisationsstyrning enligt regleringsbrevet Organisationsutveckling Personalförsörjning Anslagsredovisning Fastställande av årsredovisning

3 2/22 1. Generaldirektörens förord 2012 var ett bra år för FXM. Om hörde till den sökande starten så innebar 2012 en mer strukturerad utveckling mot en väl fungerande organisation i alla dess olika delar. FXM har tagit betydande steg i myndighetens utveckling och vi uppfattar attt vi numera är en etablerad försvarsmyn dighet som aktivt bidrarr till att främja export inom försvarssektorn till fördel för svenskk försvars- och säkerhetspolitik. Under året har våra aktiviteter breddats genom fler samarbeten med andra länder. Våra erfarenheter visar att export i flera avseenden ärr att betrakta som en naturlig byggsten i vår strävan att utveckla säkerhet i samarbete med andra och export kan vara en avgörande faktorr för vidmakthålla ande och utveckling av ett helt materielsyste em. Vi är i detta avseende särskilt nöjda med att ett ramavtal har undertecknats mellan Försvarsexportmyndigheten och vår motpart, Armasuisse, som syftar till att Sverige och Schweiz ska ingå ett långsiktigt partnerskap kring stridsflygsystemet JAS 39 Gripen. Attt detta lyckas är en viktig del i förutsättningarna för uppgradering gen av Gripensystemet. Vi har även undertecknat t en tioårig förlängning av vårt lyckade samarbete med ett viktigt partnerland, Ungern, också det kring stridsflygsystem. Vi har utvecklat verksamheten inom sjö- s respektive markarenan där möjligheter till ett utökat internationellt samarbetee genom export också kan bidra till försvarets långsiktiga materielförsö örjning. Vår verksamhett bedrivs i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjerr för svensk krigsmaterielexport. Vårt arbete utförs till stor del tillsammans med andra försvarsmyn digheter, främst Förvarets materielverk och Försvarsmakten, vars kunnande och resurser är avgörande för att nå våra gemensamma a mål, ett kvalificerat och kostnadseffek ktivt försvar. FXM är med och för en levande diskussion kring försvarsexportt och dess betydelse. Vi har deltagit i flera olika seminarier för att lyfta fram det specifika kringg just försvarsexport, till exempel ett arrangerat av Utrikespolitiska institutet och ett annat med ISPP i Almedalen. Vi bidrar med expertis eller stöd till två centrala utredningar,, Luftförsvarsutredningen och Utredningen om export av krigsmateriel. Vi har under 2012 sett överr såväl vår kärn- som stödverksamhet och vidtagit åtgärder så att vår organisation ska arbeta effektivt och kunna fokusera mer tid t och resurser på kärnverksamheten när vi nu alltmer lämnar uppbyggnadsskedet av myndigheten bakom b oss. Som en stödmyndighet med uppgift att bidra till stärka vårt försvars operativa förmåga har vi strävat efter att sätta samman en mix av olika kompetenser och o utveckla en ny profession med uppgiften att inrikta, prioritera och genomföra exportverksamhet till nyttaa för vårt försvar. Nu ser vi fram emot att a ytterligare vässa vårtt stöd, intensifiera vårt samarbete med andraa länder, med andra svenskaa myndigheter och med försvarsindustrin och bidra till ännu mer försvarsnytta. Ulf Hammarström

4 3/22 2. FXM:s uppdrag 2.2 Försvarsnytta 2.1 Instruktion Försvarsexpo ortmyndigheten (FXM) ska bedriva exportrelater ad verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsnin ngar. FXM ska ansvara för försäljning och upplåtelse avv sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statenss verksamhet eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att: 1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella överenskommelser, och 2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal. FXM ska bedriva sin verksamhet så att den bidrarr till försvaretss långsiktiga materielförsörjning eller r i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport. FXM ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar. FXM ska senast den 1 mars varje år till Försvarsdepa artementet redovisa en inriktning för myndigheten ns arbete på kort och lång sikt samt myndigheten ns övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Inriktnings- och prioriteringsarbetet för f att generera försvarsnytta Försvarsexport är en viktig del för att försvaret ska kunna upprätthålla och utvecklaa operativ förmåga på ett kostnadseffek ktivt sätt. Förr att export ska s bidra till försvarets långsiktiga materielförsörjning krävs att den exporterade materielen och tjänsterna är spårbara till Försvarsmaktens förmåge- och förbandsutveckling. Sådan export bidrar till fler användare av system som Försvarsmakten nyttjar, vilket utöver delad utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader samtt operativa fördelar. Export är nödvändig för en försvarsindustriell förmåga som kan vidmakthålla och utveckla de system och produkter på hög teknologisk nivå med kvalificerad systemintegration som s är till nytta för försvaret. I stort sett inget lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell försvarsindustri. Internationellt ses export idag somm en förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent och konkurrenskraftig försvarsindustri. Enn industri somm är till nytta för försvaret i dag och i framtiden. Genom att beakta exportperspektivet i materielförsörjningen skapas s möjligheter till ökadd kostnadseffektivitet och kostnadsdelning med andra länder. Försvarsexportmyndighetens exportstöd vänder sig till såväl stora som små och medelstora försvars- och säkerhetsföretag. Försvarsmakten får en stor del av sitt behov av materielförsörjning tillgodosedd av stora försvarsindustriföretag. Dessa företag integrerar i stor utsträckning komponenter och delsystem som tillhandahålls av små och medelstora företag. Bland dessaa företag finns ofta en stor innovationskraft som stödjer utvecklingen av den materiel somm är nödvändig för Försvarsmakten. Med en minskande och mer konkurrensutsatt inhemsk marknad blir b det allt viktigare, utifrån ett försörjningssäkerhetsperspektiv, att även små och medelstora företag utvecklar u sinn export och ökar sin kundbas.

5 4/22 Internationellt samarbete Internationellt samarbetee och export ökar möjligheterna till övningsutbyte, utveckling av metodik och gemensamma procedurer. Export av större materielsystem lederr i dag till ett samarbete mellan länder snarare än en ren försäljning. Det främsta svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt JAS 39 Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska fördelar, delar erfarenheter och utvecklar nya förmågor tillsammans. Exportstödsv verksamheten har utvecklats bland annat som en följd av exportinsatserna avseende Gripensystem met. Främjandet har inneburit större och mera samordnade kampanjer mellan stat och industri än tidigare. Utvecklingen harr drivits på avv att vissa länder helst ser att samarbetee genomförs mellan stater istället för ett kontrakt mellan industri och stat. Samarbete mellan länder kan även resultera i åtaganden bl..a. i form av utbildningsatt nya avtalsupplägg såsom t.ex. leasing ingår. Det förekommer även att försvarets materiel hyrs ut till andra länder i syfte och samarbetsprogram, eller att ge stöd, underlätta internationellt samarbete och bygga förtroende. Ett statligt exportåtagande är ett samarbete där FXM koordinerar statens insatser och där övriga försvarsmyndigheters medverkan oftast utgör en förutsättning. Bedömning gsgrunder Efterfrågan på statliga aktörers medverkan i främjandet av försvarsexport ökar, vilket leder till ett behov av tydliga prioriteringar. FXM åstadkommer genom sådan prioritering en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn och en mer transparent process. Genom att FXM redovisarr bedömningsgrunder förr hur myndigheten bedömer försvarsnyttan, d.v.s. bidraget till försvarets långsiktiga materielförsö örjning och fördelen för svensk försvars- och säkerhetspolitik i övrigt,, skapas en öppen och transparent process för det statliga exportfrämjandet med m försvarsresurser. De exportaffärer somm efter en samlad analyss bedöms ge störst mervärde vad gäller försvarsnytta prioriteras när myndigheten inriktar sin exportfrämjande verksamhet. Prioriteringsarbetett som görs vid myndigheten innebär således intee enbart en rangordning av de från industrin efterfrågade behoven utan också, i relativt stor omfattning, en bortprioritering av framförda behov som av FXM bedömts ha en begränsad försvarsnytta. Detta i kombination med begränsade resurserr vid FXM gör att endast exportfrämjande som innebär högre försvarsnytta kan stödjas. Det stöd en export kan k ge försvarets långsiktiga materielförsörjning kan indelas i två kategorier. Den ena är en direkt koppling till materielförsörjningen genom: - kostnadsdeln ning vid drift,, underhåll och utveckling avv ett system som Försvarsmak ten använder; - kostnadstäck kning där staten äger immateriella rättigheter (IPR) och kan uppbära royalty vid export. Den andra kategorinn innebär enn indirekt koppling till materielförsörjningen. Export bidrar härvid till att vidmakthållandee och utveckling av teknologiska och industriella förmågor som Försvarsmakten på kort eller lång sikt är ä beroende av kan upprätthållas även utan u nya beställningar från det svenska försvaret. Exporten E bidrar därmed också till försörjningssäkerhet. En i landet verksamm försvarsindustri har även försvars- och säkerhetspolitiskaa fördelar som motiverar stöd för export. e Dessaa får bedömas från fall till fall, men torde främst beskrivas genom det följande.

6 5/22 Försvars- och säkerhetspolitiska fördelar kan varaa att en export underlättar eller bidrar till t försvarseller säkerhetspolitiskt samarbete med vissa länder, exempelvis vid fredsfrämjandee operationer. Att främja export till multinationella organisatione er inom vilka det svenska försvaret verkar såsom FN kan också på detta sätt vara försvars- och säkerhetspolitiskt motiverat. Förvaltning av ingångna avtal och åtagandenn är en prioriterad del av FXM:s verksamhet. Uppdrag från Försvarsmakten avseende försäljning av övertalig materiel är också en prioriterad verksamhet. Försvarsmakt tens, Försvarets materielverks (FMV)) eller Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) intresse för samarbete med ett visst land är även det en bedömningsgrund, exempelvis där förutsättningar ses för operativt eller tekniskt t utbyte samt gemensamt resursutnyttjande vad avser utbildning och övning. Den försvarspolitiska betydelsen kan även omfattaa export som inte direkt härleds från Försvarsmakt tens materielförsörjning,, men där kompetensen n bedöms viktig för försvarets förmåga i vidare mening. Export stödjer en framtida kompetens- och teknologinivå som har internationell konkurrenskr raft och att Sverige förblir ett intressant land för internationellt försvarsrelaterat samarbete. Exportens bidrag till att stödja högteknologis sk utveckling och innovation koppladd till försvars- och säkerhetspolitiken, utgör också motiv. Att stödja export via deltagande till exempel i program inom ramen för Europeiska Försvarsbyrå n (EDA) eller inom Nato-samarbetet utgör därför försvarspolitiska motiv. Detta ökar också i sin tur omvärldens intresse förr samarbete med Sverige på försvarsområdet. En förutsättning för att myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av det mervärde exportfrämjan nde kan ge är att ingångsvärden kan inhämtas från i första hand Försvarsmakten, FMVV och FOI, men även från Regeringskansliet och utrikesförvalt tningen. Ingångsvärden från f utrikesförvalt tningen är också viktiga för f att ge en kompletteran nde bild av vilka förutsättningarna är för bilateral samverkan med ett enskilt land.

7 6/22 3 Verksamheten 2012 År 2012 var FXM:s andraa hela verksamhetsår. Myndigheten n har fortsatt att utvecklas, både internt med utveckling av styrning, arbetsmetoderr och rutiner, och när det gäller analys, exportfrämjan nde, försäljning och avtalsförvaltning. Allt eftersom FXM blivit mer etablerad och känd som myndighet har myndighetens medverkan i olika aktiviteter ökat. Ett flertal främjandeuppdragg har genomförts inom alla försvarsområden flyg, sjö och land. FXM har anordnat en rad seminarier i samarbete med andra organisationer och som ensam arrangör. Mellanstatliga affärsmöjligheter och relationerr har utvecklats och ett trettiotal försäljningar av övertalig försvarsmateriel har gjorts under året. Nedan redovisas några viktiga delar av verksamheten under Styrning och planering FXM:s inriktnings- och analysverksamhet har stärkts och utvecklats under Inriktningen ärr central för FXM:s verksamhet och inriktar FXM:s och samverkande myndigheters resurser för exportfrämjan nde. Ledningsgrup ppens arbetsformer har utvecklats, bland annat genom införandet av regelbundna operativa respektive strategiska ledningsgruppsmöten för att säkerställa att långsiktiga och strategiska frågor också ges tillräckligt utrymme. FXM har under året tagit fram konkurrent- och marknadsana alyser samt analysunderlag i sambandd med avtals- och anbudsprocesser, exportfrämjande samt exportstödjande aktiviteter. FXM har även bistått Regeringskansliet och andra myndigheter med underlag rörande svensk försvarsexport och materielsama arbeten. Underlag har också tagits fram inför högnivåresor och högnivåbesök. Analysverksa amheten har använt sig av den kompetens som finns hos andra myndigheter, till exempel Försvarsmakten, FMV, FOI, Exportkreditn nämnden (EKN) och Exportrådet. Under 2012 antogs ett flertal policys för FXM:s interna styrning, dessa är: exportstöd till små- och medelstora företag, etik, exportfrämjande, mellanstatliga avtal, övertalig materiel, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling, alkohol och droger samt angående sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Mellanstatlig försäljning Långsiktiga förtroendefulla relationer utgör grundenn för de mellanstatliga samarbeten som sedan leder till mellanstatliga affärer. FXM: s uppgifter i det sammanhanget är dels att bygga den långsiktiga relationen genom deltagande i bilaterala sammanhang som t.ex. MOU samtal, högnivåmöten och nära n relationn med aktuelll nations representanter i landet via ambassaden, dels genom mer direkt engagemang i form av deltagande i mässor, besöksverksamhet i aktuellt land, relationsbyggande genom respektive nations försvarsattachéer mm. m Viktigt ärr också att engagemanget håller sådan bredd att aktiviteter även omfattar små och o medelstora företags arena. Anbud Under året har FXMM bedrivit intensiva och framgångsrika förhandlingar med Schweiz om landets köp av 22 stycken nästa generations Gripen, med benämningen Gripen E. En viktig milstolpe i förhandlingarna medd Schweiz nåddes när FXM och Schweiz upphandlingsmyndighet Armasuisse den 24 augusti undertecknade ett ramavtal om upphandlingen. Detta ramavtal har tre delar; det första gäller själva a anskaffningen av 22 stycken Gripen E. E Den andraa delen redogör för ett långsiktigt samarbete vad gäller drift, underhåll och vidareutveckling under systemets livslängd. Den tredje delen tarr upp en uthyrning av 11 stycken Gripen C/D som en interimslösning inför leverans av nyproducerade Gripen G E. Under hösten har FXM, med stöd av FörsvarsmakF kten och FMV fortsattt förhandla med m Armasuisse. Målet ärr att de övergripande förhandlingarna ska vara klaraa första halvåret 2013 och att avtal förväntas tecknass 2014.

8 7/22 Samarbetet med Tjeckien genomförs av FMV på uppdrag av FXM och har även det löpt enligt plan. Förutom att upprätthålla sitt nationella luftförsvar har det tjeckiska flygvapnet deltagit i NATO- insatsenn BALTAP och ansvarat för luftförsvaret av de tre baltiska länderna under årets fyra sista månader. Pressträff i FXM:s lokaler den 28 augusti 2012 om Gripen Schweiz. Parallellt med förhandlingarna med Schweiz så har FXM även förhandlat med Tjeckien om en förlängning av befintligt hyravtal avseende 14 stycken Gripen C/D som löper ut under Förhandlinga arna förväntas fortsätta FXM har även fört samtal om Gripen med andra länder. Till exempel lämnade myndigheten en förnyad offert på försäljning av åtta stycken Gripen till Kroatien i oktober. Även länder som Malaysia och Bulgarien har visat intresse för det svenska stridsflyget. Avtal År 2012 var ett intensivt Gripen-år. Det började med att Sverige enades med Ungern om en förlängning befintligt hyr-köp avtal avseende 14 stycken Gripen C/D 1. Den 30 januari undertecknade FXM och Ungerns upphandlings smyndighet det nya avtalet som sträcker sig fram till FXM är inte bara ansvarig för att förhandla och teckna de mellanstatliga avtalen, myndigheten är även ansvarig för samarbetet med partnerländer rna. Samarbetet med Ungern, inom ramen för Gripenavtalet, som genomförs av FMV på uppdrag av FXM har under året löpt enligt plan. 1 Samma version av Gripen som Försvarsmakten opererar Leveranser enligt dee två avtal som finns för försäljning av Gripen till Thailand sker som avtalat. Supportavtalet avser Gripenverksamheten samt AEW-verksamheten. Tre separata ettåriga underhållsavtal reglerar Gripenverksamheten, AEW-verksamhetenn samt vapenunderhåll. Aktiviteter omfattande högnivåmöten mellan Thailand och Sverige har skett under året i form f av Joint Steering Committee (JSC)) och Joint Reference Committee (JRC). Avseende supportdelen sker denna d genomm FMV på uppdrag av FXM. Sammanlagt två supportavtal för Gripen och radarövervakningsflygplanet Saab 340 AEW (Airborne Early Warning) har tecknats med Thailand under året. Avtalen är en ettåriga och en del av Gripenexport ten till Thailand omfattande b.la. 12 stycken Gripenplan och två stycken Saab 340 AEW. Exportfrämjandee Baltikum är en annan intressantt region. I början av 2012 medverkade FXM F på ett seminarium i Vilnius som fokuserade på att a utveckla förmågan på markområdet. FXM samlade även berörda försvarsföretag och Sveriges försvarsattachéer i Finland och de baltiska länderna till ett möte i Tallinn. Målet var attt dela kunskap, få en samlad bild av anskaffningsbehov och samordna exportaktiviteter.. För att öka FXM:s kunskaper k omm små och medelstora företagss förutsättningar samt förr att öka kunskapsnivån bland dessa företag om FXM:s exportstödjande verksamhet harr en rad företagsbesök genomförts. FXM:s generaldirektör och strategichef harr deltagit på flera av dessa

9 8/22 besök. Under 2012 slöts även ett samarbetsavtal med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) avseende verksamheten vid MoU-kontoret i Washington. FXM gav MoU-kontoret i uppdrag att stödja svenska små och medelstora försvars- och säkerhetsföretag på den amerikanska marknaden.. För att öka kunskapen om amerikanskk exportlagstift tning och tillträdesfrågorr på den amerikanska marknaden organiserades även ett halvdagssemi inarium tillsammans med SOFF. Mässor Under året har FXM deltagit vid mässor och utställningar i prioriterade länder. Deltagandet i mässor syftar till att främja export som är av nyttaa för det svenska försvaret, informationsinhämtningg och kontaktbyggande. FXM:s verksamhet i samband med mässor har inkluderat deltagande med egen monter vid flygmässan Aerospace Forum i Linköping och den maritima mässan MAST i Malmö. Under Eurosatory var FXM del av en större Sverigemonter. FXM deltog på MAST för att stödja svensk försvarsindustri och sprida kunskap om FXM till andra aktörerr inom det marina området. Myndigheten n gav även uppdrag till Försvarsmakt ten om deltagande med fartyg f och personal. På FXM:s uppdrag låg till exempel ubåten Halland förtöjd i Malmö. Fler än personer besökte ubåten. FXM organiserade även en sammankomst med industrin, Försvarsmakten, FMV och FOI för att diskutera utvecklingen inom den internationella försvarsindustrin på det navala området och därvid bland annat forskningsfrågor kopplade till de immateriella rättigheter (IPR) som skyddar intellektuellt arbete samt försvarsexportfrågor. Under MAST var FXM även värd för en delegation från den japanska branschorgan nisationen Japanese Association of Defence Industries (JADI). Seminarier och industrisamarbetsdagar I februari anordnade FXM ett seminarium om EUU och NATO:s framtida försvarsförmågebehov. Seminariet organiseradess i Karlskoga och ett åttiotal deltagare från 35 olika företag medverkade. Försvarsministern deltog d tillsammans med representanter från industrin, Försvarsmakten, FMV, Vinnova samtt från EU-representationen och Nato-delegationen. FXM var medarrangör av fyra olika bilaterala industrisamarbetsdagar under året. Den första anordnade FXM tillsammans med branschorganisationen SOFF i början av oktober. Syftet var att öka svenska försvarsföretags kunskap om den amerikanska försvarsmarknaden. I Australien anordnades den 10 oktober Sweden- Australia Defence Day D med målet att främja den försvarsindustriellaa relationen mellan Sverige och Australien. Värd varr Sveriges ambassadör i Australien och dagen var ett samarbete mellan FXM, ambassaden, Exportrådett i Sydney och företagen Saab, BAEE Systems och Kockums. Den 15 november anordnade SOFF i samverkan med FXM tillsammans med motsvarande organisationer i Storbritannien,, Aerospace, Defencee & Security Industries (ADS) och UK Trade and Investment Defence and Security Organisation (UKTI DSO) en industridag i London. FXM och SOFF organiserade enn liknande industrisamarbetsdag i den tjeckiska huvudstaden Prag. Båda dagarna var välbesökta. I Prag deltog mer änn 50 representanter från svenska och tjeckiska företag, myndigheter och försvarsindustriföreningar. Frånn Sverige deltog representanter från FXM, FMV,, UD, Försvarsdepartementet och Exportrådet. Experter från FXM deltog i en rad olika seminarier och debatter under FXM:ss generaldirektör Ulf Hammarström talade t bland annat på EDA:s årliga konferens i Bryssel. Uppdragsförsäljning FXM har ansvar förr att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Under genomfördes 32 olika försäljningar. Till de största affärerna hör avyttring av arbetsfordon till den danska försvarsmakten, försäljning av en stridsbåt 90 till Dockstavarvet och i december avslutades

10 9/22 försäljningenn av 10 stycken helikopterr 4 till ett amerikanskt företag. Stödproces ser En översyn av såväl kärn- som stödverksamhet har genomförts så att organisationen ska arbeta effektivt och kunna fokusera mer tid och resurser på kärnverksamheten när myndigheten nu lämnarr uppbyggnads sskedet bakom sig. FXM har under 2012 även arbetat med myndighetens värdegrund. I grupper har alla anställda diskuteratt värdegrundsf frågor. Resultaten av diskussionerna ledde till en intern folder om just värdegrund och vad FXM:s tre värdeord etisk, förtroendeinginvande och framtidsinriktad betyder för oss. Samling vid FXM:s monter m under MAST mässan 12 september 2012 Informationn och öppenhet FXM har under 2012 arbetat aktivt med information och öppenhet. På myndighetens webbplats rapporteras kontinuerligt om verksamheten n. Vid olika tillfällen under 2012 har sammalagt ett trettiotal svenska och utländska journalister besökt FXM för att få en bild av verksamheten och aktuella frågor. Flera experter från FXM har delat med sig av sin kunskap i många olika sammanhang under året. Till exempel till Utredningen om export av krigsmateriel, på Utrikespolitis ska Institutets seminarium om försvarsexport, i Almedalen, Försvarshögskolans arbetsmarkna adsdag och vid två olika utfrågningar r i Riksdagen om Gripen. FXM var också med och anordnade SOFF:s marknads- strategikonferens i syfte att ge företagen en större inblick i hur FXM arbetar medd inriktnings- och prioriteringsarbetet och exportfrämjan nde samtidigt som FXM får ta del av företagens och SOFF:s egna prioriteringar för det kommande verksamhetsåret.

11 10/22 4 Resultatredovisning Under 2012 har verksamhetsgrenar och prestationer framtagits och definierats för myndigheten n varför jämförelsetal i vissa fall saknas mot tidigare år. Inom myndigheten är verksamheten sedan s år 2012 indelad i följande verksamhetsgrenar: : Inriktning och analys Exportfrämjande Avtalsförvaltning Uppdragsförsäljning 4.1 Verksamhetsgren Inriktning ochh analys Verksamhetsg grenen omfattar myndighetens årligaa inriktning- och prioriteringsarbete av försvarsexportverksamheten. Verksamhetsgrenenn omfattar också den analysverksamhett som genomförs för att ta fram underlag tilll beslut, principiella ställningstaganden eller som stöd för exportfrämjan nde och försäljning m.m. var förankrat och kvalitetssäkratat med samverkande myndigheter. Redovisningen omfattar inriktning för myndighetens arbete på kortt och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Arbetett med inriktning och prioritering av försvarsexportverksamheten genomförs stegvis enligt nedanstående e figur. Figur Verksamhe etsprocess Bedömningsgrunder för prioritering av exportfrämjande verksamhet tass fram i dialog med berörda myndigheter, företag och branschorganisationer. I dialog med företagg och branschorganisationer har FXM identifierat dee exportmöjligheter där företagen ser behovv av stöd frånn myndigheten. FXM utgår från de framförda f behoven och gör därefterr en prioritering av olika exportmöjligheter med utgångspunkt i bedömningsgrunderna.. Prioriteringen baseras på exportmöjligheternas bidrag till försvaretss långsiktiga a materielförsörjning eller övriga fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt generella Prestation 1: Inriktning och prioriteringar för Försvarsexportmyndighetens verksamhet Inledning Den 28 februari 2012 lämnade FXM ett underlag om inriktning och prioriteringar för myndighetens s verksamhet till Försvarsdepartementet. Underlaget förutsättningar för export e på aktuell marknad. Resultatet av detta arbete a är en inriktning och övergripande prioritering av försvarsexportverksamheten. Mer än hälften av de exportmöjligheter som FXM identifierar inom ramen för dialogen med företag g och branschorganisationer prioriteras inte eftersom de inte bedöms generera tillräcklig g försvarsnytta.

12 11/22 FXM:s inriktning och prioritering revideras årligen och sträcker sig över en fyraårsperiod. Prioriteringen n för enskilda marknaderr eller materielsyste em kan däremellan behöva anpassas på grund av förändrade förutsättningar. FXM:s verksamhetsp planering utgår från denna inriktningg och prioritering. På grundval av dialog med berörda myndigheter gör FXM i verksamhetsp planeringen en avvägningg avseende vilka aktiviteter och åtgärder det är möjligt att genomföra med hänsyn tagen till annan verksamhet och tillgängliga resurser. I den löpande planeringen och genomförandet styrs resurstilldelningen av den övergripande prioriteringen n och tidsförhållande i aktuell affär. Resursåtgång gen bedöms successivt minska, med hänsyn tagen till den arbetstid som initialt lagts ned på utveckling av metodik och verktyg för verksamheten n. FXM har i sin verksamhetsplanering för f år 2012 gjort en avvägning avseende vilka aktiviteter och åtgärder det är möjligt attt genomföra med hänsynn tagen till annan verksamhet och tillgängliga resurser. I verksamhetsplanering och genomförande styrs resurstilldelningen av den övergripande prioriteringen n och tidsförhållande i aktuell affär. Utvärdering av genomförda insatser utgör grunden för återkoppling inför följande års inriktning och prioritering. Prestation 2: Analyser m.m. Inledning Försvarsexpo ortmyndighetens analysverksamhet kan utgöras av policy-, konkurrent-, produkt- och marknadsana alyser, pärmunderlag inför resor ellerr underlag som rör specifika frågor. En stor del av analysverksam mheten utgörs av myndighetsinternt analysbehov och blir därmed inte prestationer vilka per definition är sådana som lämnar myndigheten n. I prestationsredovisningen för 2012 inkluderar myndigheten analysresultat somm expedieratss externt och föredragg för externaa mottagare samt s rapporter från utlandsbesök somm distribuerats externt. Därutöver utförs u ett omfattande analysarbete inom ramen r för inriktning- och prioritering av förvarsexportverksamheten, vid bedömning av försvarsnytta i FXM hantering av ansökann för exportstöd samt tilll stöd för myndighetens anbuds och offertarbete. Analyser som bidrar till dettaa arbete redovisas inom ramen r för dessa prestationer. De analyser som distribuerats externt har främst utgjort underlag inför den politiska ledningens resor och besök, exempelvis underlag inför statssekreterarens resa r till Frankrike och Storbritannien samt inför statsrådets möten med Finlands och Norges försvarsministrar. Föredrag som hållits av representanter från FXM har exempelvis varit generaldirektörens presentation vid Aerospace Forum Sweden och presentation av myndigheten vidd SOFF:s marknads- och strategidag. Presentationer av FXM är en viktigt för att sprida s kunskap om myndighetens roll och o uppgifter. Rapporter från utlandsbesök har dels varit rapportering till Regeringskansliet efter möten med andra länders representantr ter, dels underlag från besök vid t ex utställningaru r, där information som inhämtats, delgetts andra myndigheter. FXM har i sin analysverksamhett för 2012 producerat underlagg till andra myndigheter på deras initiativ samt expedierat analysunderlag till andra myndigheter som tagits fram på initiativ av FXM. Vidare har analysunderlagg tagits fram som stöd för den exportfrämjande verksamheten (bl.a. i samband med MoU-möten). Myndigheten har hållit föredrag och spridit s information kring myndighetens roll, uppdrag u ochh insatser till externa mottagare. FXM har levererat rapporter baserade på underlag som erhållits/inhämtats i samband med utlandsresor.

13 12/ Verksamhetsgren Exportfrämjande Inom verksamhetsgrenenn sker myndighetens stödd till försvarsindustrisatsningar i form av genomförda exportstödsaktiviteter som inbegriper deltagande vid mässor eller andra aktiviteter i Sverige eller i presumtiva kundländer. Även direkta satsningar i form av lämnade exportstödsup ppdrag och lämnade anbud/offerterr ingår i verksamhetsgrenen. Lämnade exportstödsup ppdrag spänner från enskilda medarbetares stöd i exportsammanhang, till större arrangemang g där t.ex. uppdrag ges åt annan myndighet (Försvarsmakten, FMV m. fl.) att stödjaa försvarsindustriaktiviteter under pågående mässa, vid förevisningar eller andra arrangemang. Ovanstående tre kategorier är definierade som prestationer. Under verksamhetsåret har en tydlig utveckling skett avseende samverkan med försvarsindustrin i form av att förberedelser inför aktiviteter ökat ochh genomförand det har efter hand blivit effektivare såväl under planeringsfasen som under genomförand de. FXM har under året fördjupat dialogen med företag kring typer av stöd och möjligheter till samverkan. Detta har bidragit till att höja kunskapsnivå ån inom företag och underlättat hanteringen av inkomna förfrågningar från ndustrin. Inom verksamhetsgrenenn Exportfrämjande återfinns tre prestationer som beskrivs nedan. Prestation 1: Genomförda exportstöds saktiviteter Inledning Genomförda exportstödsaktiviteter består av antal genomförda aktiviteter kopplade till bilaterala samarbeten eller i samarbete med internationella aktörer samt partnerorganisationer, när FXM är huvudansvari ig för- eller medorganisatör av aktiviteten. Under 2012 har FXMM genomfört sex mässorr som omfattas av definitionen ovan. Dessa var: Maritimee Security Conference 2012 (MAST), Swedish Australian A Defence Days 2012 (SADD), Karlskogaseminariet 2012, Aerospace Forum Sweden 2012 (AFS), Eurosatory och Euronaval Aktiviteten omfattar även direkta förberedelser för dessa genom t.ex. försvarsindustribesök samt möten med företrädare för försvarsindustrinn på plats eller i Sverige. De satsningar som beskrivs b ovann där FXM haft en framträdande roll bedöms b ha gett mycket gott utfall. Särskilt viktigt bedöms dee möjligheterr som skapatss för att stärka FXM:s relationer med upphandlande organisationer i andra länder, andra aktörerr inom försvars- och säkerhetsindustrin samt försvarsmyndigheter i Sverige och internationellt. Nedan beskrivs FXM:s genomförda exportstödsaktivitett på tre mässor/seminarium närmare. MAST 2012 FXM deltog under MAST M med egen monter. Mässan skapade flera möjligheter till försvarsindustriellaa kontakter och en effekt var fördjupad samverkan mellan försvarsmyndigheter och försvarsindustrier avseendee marinspecifika frågor. FXM:s avsikt är att fortsatt stödja MAST för att vidmakthålla ochh utveckla vårt nätverk med relevanta aktörer påå inom sjöområdet. MAST genomförs årligen i Sverige ellerr i annat, ur marknadssynpunkt, intressant land. SADD 2012 SADD genomfördes s i Canberra under ledning av FXM och i samverkan med Sveriges ambassad i Canberra och Exportrådet. Högste representant från Sverige var Försvarsdepartementets statssekreterare. Aktiviteten gavv bra möjlighet att introducera de svenska försvarsindustriförmågorna i Australien. SADD fungerade som startpunkt för ett långsiktigt

14 13/22 relationsbyggande med såväl myndigheter som representanter på hög politisk nivå. Karlskogase eminariet 2012 I februari anordnade FXM ett seminarium om EUU och NATO:s framtida försvarsförmågebehov. Seminariet organiseradess i Karlskoga och ett åttiotal deltagare från 35 olika företag medverkade. Till talarna hörde försvarsministern, representanter från EU-institutionerna, den svenska EU-representationen, Nato-delegationen,, Vinnova, FMV, Försvarsmakten samt svensk industri. Seminariet bedöms framgångsrikt för såväl myndighetsföreträdare som för industrin i ochh lyftes bl.a. fram av SOFF som ett koncept som börr realiseras årligen. Prestation 2: Lämnade exportstödsuppdragg Inledning Prestationen består av antal uppdrag avseende exportfrämjan nde verksamhet grundade på beviljade hemställan/ansökan från företag. Ett uppdrag kan innehålla en begäran om att ställaa utrustning, materiel eller personal till förfogande till stöd för t.ex. utprovning eller visning av materiel. Exportstödsuppdrag kan bl.a. omfatta Försvarsmakt ten, FOI och FMV. Notera att fler ansökningar har inkommit till FXM som medfört arbetsinsatser av varierande omfattning, men då endast de beviljade ansökningarn na lett till exportstödsuppdrag är dett dessa som omfattas av prestationen. Prestation 3: Lämnade anbud/offerterr Inledning Prestationen avser antalet a expedierade anbud/ /offerter i form av tre kategorier: Request For Information (RFI) Request For Quatation (RFQ) Request For Proposal (RFP) Dessa avser anbud/ /offerter i samband med uthyrning/leasing/försäljning av försvarsmateriel såsom Gripensystem met, stridsfordon eller ubåtar. Prestationen avser endast e mellanstatliga avtal och gäller ej försäljning på uppdrag av Försvarsmakten, som redovisas under en egen prestation. Föreberedelser av vissa v anbud/offerter kan sträcka s sig över flera år, men redovisas som prestation det år de lämnas till kunden. 4.3 Verksamhetsgren Avtalsförvaltning Verksamhetsgrenenn avser förvaltning av befintliga mellanstatliga kontrakt. Med detta avses befintliga kontrakt upprättadee i samband med uthyrning/leasing av a försvarsmateriel så som t.ex. Gripen för ett land. Med förvaltning av kontrakt avses att följa upp de d åtagandenn Sverige har genom dessa avtal tecknade av eller överförda till FXM. Det kan ske genom deltagande i stödgrupper, i uppföljningsverksamhet genom m styrande organ s.k. Joint Steering Committee (JSC), högnivåmöten i kundlandet samt genom ekonomisk uppföljning via uppdragstagande myndighett (t ex FMV) eller i annan form. De avtal som förvaltas av FXM utgörs av leasing av Gripen i ett fall; Tjeckien, lease-köp köp efter leasingperioden) samt försäljning av Gripen i ett fall; Thailand. I i ett fall; Ungernn (obligatoriskt dessa övergripande avtal kan ingå underavtal i form av t.ex. supportkontrakt, underhållsavtal mm.

15 14/ Verksamhetsgren Uppdragsförsäljning Verksamhetsg grenen omfattar försäljning av Försvarsmakt tens övertaliga materiel på uppdrag av Försvarsmakt ten. Försäljningarna har genomförts till andra länder, svenska och utländska myndigheter samt företag inom försvars- och säkerhetsindustrin vilket också utgör verksamhetsg grenens prestation. Uppdragen har omfattat såväl försäljning av mängdmateriel som hela materielsystem och enstaka produkter. helikoptersystemet samt intäkter för Försvarsmakten. Försäljningen avv entreprenadfordon till t danskaa försvarsmakten Försäljningen gav en intäkt till den svenska Försvarsmakten ochh möjliggjorde materielltt en komplettering till den danska försvarsmaktens insats i Afghanistan. Prestation Försäljningsverksamhet på uppdrag från Försvarsmakten Inledning Försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Försäljningarnaa har genomförts på uppdrag av Försvarsmakten och har gjorts till såväl andra stater, som svenska och utländska myndigheter samt företag inom försvars- och säkerhetsindustrin. Antalet uppdrag är avhängit av vilka avvecklingsbe eslut som fattas inom Försvarsmakt ten. Att kostnaden för attt utföra uppdraget var lägre 2012 än 2011 är en effekt av vilka uppdrag som inkommit under året och att man under 2012 har ändrat debiteringsmodellen. Helikopter 4 Effekten av genomförda affärer står i direkt relation till hur Försvarsmaktens förväntningar har infriats utifrån den ambition som kunden angivit vid avyttring och som överenskommits med FXM.. Trenden är ökat antal uppdrag och samarbetet med Försvarsmakten har utvecklats under verksamhetså året. Nedan är ett par exempel av FXM:s försäljningsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakt ten. Försäljning av helikopter 4 Efter genomförd marknadsundersökning fann FXM att helikopter 4 var säljbart. Försäljningen innebar även en reduktion av avvecklingsko ostnaderna förknippade med

16 15/22 5 Återrapportering enligt regleringsbrev (RB) 5.1 Återrapportering avseende stöd till Regeringskansliet FXM RB 2012 punkt 2: Myndigheten ska vidta och redovisa åtgärder för att bistå Regeringskansliet med underlag och analyser inom ramen för myndighetens verksamhet- och kompetensområde. Myndigheten ska vidta åtgärder för inhämta samråd från andra berörda myndigheter i samband med framtagande av underlag och analyser. Utfört arbete FXM har under året bistått Regeringskansliet och andra myndigheter med underlag inom ramen förr myndigheten ns verksamhets- och kompetensom mråde. Exempel på sådant stöd är underlag inför den politiska ledningens resor och besök. Myndighetens analysverksamhet har i dettaa avseende omfattat bland annat policy-, konkurrent-, produkt- och marknadsanalyser, pärmunderla g inför resorr eller underlag som rör specifika frågor. En betydande del av dessa underlag redovisas under avsnitt 4.1 ovan prestation 1. Inriktning-och prioriteringar för Försvarsexpo ortmyndighetens verksamhet samt prestation 2. Analys. I de fall f underlagen och analyserna varit av sådan karaktärr har beredningen av dessa skett i samråd från berörda myndigheter. Analysverksamheten har vidare använt sig av den kompetens som finns inom staten och beställt underlag från FOI, FMV, Försvarsmakt ten, EKN och Exportrådet. Myndigheten n har under året förändrat arbetsformer na vilket medfört en breddning av perspektiven i beslutsunderlagen. En inventering och prioritering av viktiga analysområden har genomförts, vilket bidrar till att fokusera och samordna analysverksamheten. I samband med det årliga inriktnings- och prioriteringsarbetet av den exportstödjande verksamheten har metodik och bedömningsgrunderna för försvarsnytta vidareutveckl lats. Detta har medfört en förbättrad kvalitativ bedömning till grund för den inriktning och prioritering somm genomförs. I samband med mellanstatliga erbjudanden eller förhandlingar inkluderar myndigheten ekonomiska och politiska analyser i arbetet, bl.a. genom ett samarbete med Exportkreditnämnden. Detta har bidragit till att skapa en utvecklad bedömning av risker samt en bättre förståelse inom FXM för vilka relationer det aktuella landet har till andra länder i regionen och hur den aktuella affären inverkar säkerhetspolitiskt i området. 5.2 Transparens och antikorruption FXM RB 2012 punkt 3: Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparenst s inom myndighetens verksamhetsområde. Återrapportering: Myndigheten ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens område samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpningg av korruption som ställs på de företag myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter r samt vilka aktiviteter som vidtagits v för r att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnadd och bekämpande av korruption. Myndighetens arbete med transparens och antikorruption FXM arbetar aktivt med transparens och öppenhet. På myndighetens webbplats w rapporteras löpande om verksamheten. Vid V olika tillfällen under 2012 har sammanlagt ett trettiotal svenska och utländska journalister besökt FXM för att få en bild av verksamheten och aktuella frågor. FXM har under året även arbetat med värdegrundsfrågor. I grupperr har alla anställda diskuterat FXM:s värdegrund. Resultat av diskussionerna ledde till en intern folder om just värdegrund och vad FXM:s tre värdeord etisk, förtroendeingf givande och

17 16/22 framtidsinriktad betyder för oss. 5.3 Tjänsteexport Myndigheten ns verksamhet ska genomsyras och kännetecknas av ett etisktt förhållningssätt med höga krav på såväl egen personal som samverkandee företag och organisationer. Det framgår av myndighetens övergripande etikpolicy y med riktlinjerr som infördes under våren Utöver den nya policy som nämns ovan finns interna föreskrifter till stöd för personalen i olika sammanhang. Bland annat behandlass hur vi ska arbeta med intern och extern representation och hur de anställda ska undvika att hamna i situationer med olämpliga förmåner, gåvor, representationsmåltider eller alkoholförtäring. Det interna regelverket finns tillgänglig för personalen på myndighetens intranät och information om nya regler ges även i samband s med personalmöte en. Särskilda informationsaktiviteter om etik arrangerades också under 2012 i form av en lunchföreläsning för all personal med en inbjuden gäst från Utrikesdepartementet som talade om OECD:s konvention om korruption, denn nya mutlagstiftningen och webbverktyget Antikorruptio onsportalen. Kravet på ett etiskt förhållningssätt omfattar ävenn de företag som myndigheten arbetar med. Därför måste ett företag som ansöker om stöd först underteckna ett anti-korruptionsintyg i ansökningsbl lanketten. Företaget intygar där att man har lämpliga kontrollsystem för att motverkaa korruption och att inte företaget, ellerr någon som handlar på deras uppdrag, har lämnatt eller kommer att lämna någon muta eller annan otillbörlig belöning. Företagen påminns även om att svensk lag straffbelägger tagande och givande av muta. FXM har genomför information till företag om hur myndigheten n arbetar med inriktning och prioritering inklusive bedömning av försvarsnyttaa i syfte att öka transparensen kring myndighetens arbete med stöd till försvarsexport. FXM har inte bedrivit någon tjänsteexportverksamhet under Regleringsbrevsuppgifter vilka återredovisas på annat sätt: Återrapportering av kostnader och intäkter vid export Uppdraget enligtt regleringsbrevet Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmaktenn och Försvarets materialverk redovisa intäkter, kostnaderr och bedömda ekonomiska risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmate eriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheten ska även redovisa kostnader, inklusive kostnadsminskningar, intäkterr och risker i sambandd med utveckling som kan uppstå som följdd av en exportaffär. Utfört arbete FMV och Försvarsmakten fick likalydande regeringsuppdrag. RegeringsuppR pdraget har i samverkan med FMV och Försvarsmakten redovisats i en skrivelse till regeringen FMV var den samordnande och o rapporterande myndigheten för regeringsuppdraget Utveckladd analys- och strategiförmåga FXM har i regleringsbrevet för 2012 ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att utveckla analys- och strategiförmågan och bedöma effekten avv åtgärderna. Återrapporteringg FXM har i en skrivelse till Regeringskanslietredovisat under 2012 vidtagna åtgärder och vilka bedömda b effekter dessa haft på myndighetens analys- och strategiförmåga.

18 17/ Ökad avgiftsfinansiering FXM ska undersöka möjligheterna förr och konsekvenser rna av en utökad grad av avgiftsfinansi iering av verksamheten samt s redovisaa en bedömning av intäkternas omfattning. Myndigheten n ska redovisa uppdraget i budgetunderl lag för Utfört arbete I myndighetens budgetunderlag för 2013 redovisade Försvarsexportmyndigheten en preliminär bedömning av möjligheterna till avgiftsfinansi iering och meddelade avsikten att gå mot en ökad avgiftsfinansiering av exportstödet till företag samt att myndigheten kommer att lägga fast principerr för avgiftsuttag under 2012 för genomförand de under Därefter har myndighetenn ytterligare analyserat möjligheter och konsekvenser och kommit fram till en avvägd modell för utökad avgiftsfinansiering med avsikten att genomföra denna under Bedömning En modell för utökad avgiftsfinansiering kommer att införas under Rapporteringsskyldighet 24 tim Myndigheten n har en rapporteringsskyldighet avseende de högnivåmöten som genomförs. FXM rapporterar när påkallat skriftligen inom 24 timmar från sådana möten till Försvarsdepa artementet. 5.5 Organisationsstyrning enligt regleringsbrevet Rapportering enligt RB 2012: Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal, eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god hushållning. Verksamheten ska analyseras och kommenteras samt redovisas så attanslagsförbrukningen för respektive verksamhetsområde och funktion framgår. f Myndigheten ska även redovisa hur storr andel av anslaget som förbrukas för köp av konsulttjänster. Utfört arbete FXM har valt att förr redovisningen av 2012 inte i använda resultatindikatorer för att åskådliggöra effektivitet i verksamheten. Skälet är att FXM 2012 och 2011 har varit i ett uppbyggnadsskede och att basåret för nyckeltalen ännu inte har nåtts. Även om stödfunktioner finns f från början medan verksamheten successivt byggs upp skulle nyckeltal och indikatorer visaa ökningar varje år som inte återspeglar en verklig effektivisering utan mer är en effekt av att verksamheten kommer på plats. FXM har därför valtt att användaa metoden att beskriva hur myndigheten arbetar för att åstadkomma effektivitet och godd hushållning. Följande exempel kan ges på myndighetens arbete för att uppnå effektivitet i verksamheten: - Användande av statens ramavtal - Användande av Statens servicecenter för delar av ekonomi- och personaladm inistrativt arbete - Samutnyttjan nde med andra myndigheter av telefoni, lokalvård, tryckeri FXM väljer att använda kontogrupp 578 Konsulttjänster enligt statsredovisningen som definition av konsulttjänster. Under 2012 har tkr (11 procent) av anslaget använts för köp av konsulttjänster. 5.6 Organisationsutveckling Under våren 2012 slutfördes AXA projektet som syftade till en översyn av verksamheten och som bland annat medförde att projektkontoret infördes för en myndighetge mensam projekthantering. Sedan den 1 februari 2013 består FXM:s organisation av verksamheternaa Strategi och Marknad samt stödfunktionernaa Ekonomi, Juridik och Kommunikationn samt en HR-grupp och en internrevisor som rapporterar direkt till GD. Tidigare fanns ett Kansli, K detta upphörde den 1

19 18/22 februari 2013 och verksamheten överfördes till övriga stödfunktioner. Detta föregickss av en utredning om effektivisering av stödfunktionerna.. I början av 2013 anställdess också en internrevisor på 20 procent i syfte att ytterligare säkerställa kvalitet i de interna processerna. 5.7 Personalförsörjning Rapportering enligt RB 2012: Myndigheten ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål förr kompetensförsörjningen har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som fortsatt gäller för myndighetens kompetensförsörjning. Väsentliga avvikelser ska anges och kommenteras. Under 2012 har fem medarbetare rekryterats till myndigheten n. Möjligheten att finna medarbetare till de utlysta tjänsterna är fortsatt god, med många sökanden till varje tjänst. Tre officeraree från Försvarsmakten har varit anställda vid FXM och placerade som militära rådgivare vid Försvarsdepartementet. Anställningar rna upphörde vid årsskiftet 2012/2013. Kompetensutveckling Under 2012 infördes regelbundna lunchföreläsningar, där FXM bjuder in intressanta och relevanta föreläsare i kompetensutvecklingssyfte. På myndighetsdagen bjöds en gästföreläsaree in för att tala om kommunikationens betydelse i mänskliga relationer. Premiepensionsmyndigheten (PPM) har bjudits inn och föreläst om pensioner. En arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts. FXM genomför årligen medarbetarsamtal, en del i detta syftar till att kartlägga k behovet av strategisk kompetensförsörjning utifrån ett myndighetsperspektiv. Medarbetare vid FXM har bl. a deltagit i informationsträffar och föreläsningar anordnade av Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Riksgälden och Statens servicecenter. Medarbetare har genomgått löneutbildning,, Office utbildning, utbildning i diarieföring, civilingenjörsprogram på Handelshögskolan IFL, kommunikationsutbildning och h en kurs för ökad kunskap om Gripen. Arbetsmiljö Vid regelbundna informationsmöten som leds av generaldirektören, förs f en dialogg med alla medarbetare om myndighetens verksamhet och aktuellaa frågor. FXM:s medarbetaree har under 2012 erbjudits ersättning för friskvårdsaktiviteter samt tid för friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Under året har arbetsmiljöarbetet utvecklatss i samverkan med de fackliga representanterna. FXM:s medarbetare Rolf Moberg mottar NOR medaljen 26 juni 2012 En medarbetarundersökning har genomförts, handlingsplah aner har arbetats fram avdelningsvis och åtgärdsarbetet pågår. Skyddskomm mitté och arbetsplatsträffar har införts underr året. En skyddsrond har genomförts.

20 19/22 Samtliga medarbetare på myndigheten har erbjudits hälsoundersökning. HR-policys har arbetats fram och beslutats (Rekryteringspolicy, Kompetensutvecklingspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy samt Policy mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling) totala sjukfrånvaronn under en sammanhängande tid av 60 dagar ellerr mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön ochh ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro redovisas i procent i tabellen nedan. Personalens idrottsförening X-sport har under året genomfört diverse arrangemang, såsom stegtävling, lunchlöpning/promenad, bowling, Milspåret och guidad visning av Stockholms Stadion. Sjukfrånvaro on I tabellen nedan redovisas anställdas totala t sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av Sjukfrånvaro % Totalt Andel 60 dagar eller mer Kvinnor Män Anställda - 29 år Anställda 30 år år Anställda 50 år ,3 0,0 1,3 1,2-0,8 2, ,3 42,2 5,2 0,6-2,5 1,9 Antal Anställda Kön Kvinnor Män Total 31 dec jan Medeltal Medeltal Årsarbetskr raft Kön Kvinnor Män Total

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Händelser 2012 Generaldirektören har ordet Export och internationellt samarbete för framtidens försvar 2012 var

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten

Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning 2013 1/38 Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Generaldirektörens förord... 3

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2014

Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2014 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2014 Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2014 1 Innehåll 1 Generaldirektörens förord... 3 2 FXM:s

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Dnr: FXM 2014/11/93:1

Dnr: FXM 2014/11/93:1 1/16 Försvarsexportmyndigheten 2014-02-28 Dnr: FXM 2014/11/93:1 Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Försvarsexportmyndighetens budgetunderlag 2015-2017 1. Försvarsexportmyndighetens förslag

Läs mer

Årsredovisning 2010. Försvarsexportmyndigheten

Årsredovisning 2010. Försvarsexportmyndigheten Årsredovisning 2010 Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

2015-03-27 Bilaga till FXM 2015/34/117:3. Sammanfattning... 3. 1. Försvarsexportverksamhetens betydelse för den operativa förmågan...

2015-03-27 Bilaga till FXM 2015/34/117:3. Sammanfattning... 3. 1. Försvarsexportverksamhetens betydelse för den operativa förmågan... 1/29 Försvarsexportmyndigheten Strategiavdelningen 2015-03-27 Bilaga till FXM 2015/34/117:3 Försvarsexportverksamhetens bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga för verksamhetsåret 2014 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tydligare roller och ökad transparens

Tydligare roller och ökad transparens 2014:30 Tydligare roller och ökad transparens En uppföljning av Försvarsexportmyndigheten MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2014/87-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-10 FÖ2014/708/MFU Regeringen Försvarsdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar

Årsredovisning 2011. Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Årsredovisning 2011 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Innehållsförteckning Del 1 1. Generaldirektörens inledning 3 2. Viktiga händelser under året 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Sida 1 (7) Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:20

Regeringens proposition 2015/16:20 Regeringens proposition 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2015

Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2015 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. ÅrsredovisniNG 2015 Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2015 1 Innehåll 1 Generaldirektörens förord... 2 2 FXM:s

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser 2013 Detta är Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser 2013 Detta är Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT. FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN Export och internationellt samarbete för framtidens försvar.

HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT. FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. CUBA COLOMBIA COLOMBIA SLOVAKIA SLOVAKIA FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. HÄNDELSER En översikt av myndighetens arbete under 2014 ÅRET SOM GÅTT Försvarsexportmyndighetens

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (13) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 57 Regeringsbeslut 8, Regleringsbrev för 2005, 2004-12-22,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Helhetssyn Transparens Effektivitet. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Försvarsexportmyndigheten 2010-2015

Helhetssyn Transparens Effektivitet. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Försvarsexportmyndigheten 2010-2015 HÄNDELSER 6 Regeringen bildade FXM för att få ökad transparens, tydligare rollfördelning, bättre prioriteringar och ökad effektivitet. 19 Försvarsexportmyndigheten 2010-2015 Bidrar svenska vapen till säkerhet

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Händelser. Året som gått. Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar.

Händelser. Året som gått. Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. CUBA COLOMBIA COLOMBIA SLOVAKIA SLOVAKIA Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser En översikt av myndighetens arbete under 2014 Året som gått Försvarsexportmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Givande och mottagande av sponsring

Givande och mottagande av sponsring Givande och mottagande av sponsring Riktlinjer Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23 Giltighetstid Tills vidare + Första översyn 2017-07- 30 Ansvarig funktion Stabchef

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Ks/2012:337 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-25 282

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer