Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339"

Transkript

1 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Årsredovisning Allmän del 2012 Organisationsnummer:

2 1/22 Försvars sexportmyndighetens Årsredovisningg 2012 Innehåll l Generaldirektörens förord... 2 FXM:s uppdrag Instruktion Försvarsnytta Verksamheten Resultatredovisning Verksamhetsgren Inriktning och analys Verksamhetsgren Exportfrämjande Verksamhetsgren Avtalsförvaltning Verksamhetsgren Uppdragsförsäljning Återrapportering enligt regleringsbrev (RB) Återrapportering avseende stöd s till Regeringskansliet Transparens och antikorruption Tjänsteexport Regleringsbrevsuppgifter vilka återredovisas på annat sätt: Återrapportering av kostnader och intäkter vid export Utvecklad analys- och strategiförmåga Ökad avgiftsfinansiering Rapporteringsskyldighet 24 tim Organisationsstyrning enligt regleringsbrevet Organisationsutveckling Personalförsörjning Anslagsredovisning Fastställande av årsredovisning

3 2/22 1. Generaldirektörens förord 2012 var ett bra år för FXM. Om hörde till den sökande starten så innebar 2012 en mer strukturerad utveckling mot en väl fungerande organisation i alla dess olika delar. FXM har tagit betydande steg i myndighetens utveckling och vi uppfattar attt vi numera är en etablerad försvarsmyn dighet som aktivt bidrarr till att främja export inom försvarssektorn till fördel för svenskk försvars- och säkerhetspolitik. Under året har våra aktiviteter breddats genom fler samarbeten med andra länder. Våra erfarenheter visar att export i flera avseenden ärr att betrakta som en naturlig byggsten i vår strävan att utveckla säkerhet i samarbete med andra och export kan vara en avgörande faktorr för vidmakthålla ande och utveckling av ett helt materielsyste em. Vi är i detta avseende särskilt nöjda med att ett ramavtal har undertecknats mellan Försvarsexportmyndigheten och vår motpart, Armasuisse, som syftar till att Sverige och Schweiz ska ingå ett långsiktigt partnerskap kring stridsflygsystemet JAS 39 Gripen. Attt detta lyckas är en viktig del i förutsättningarna för uppgradering gen av Gripensystemet. Vi har även undertecknat t en tioårig förlängning av vårt lyckade samarbete med ett viktigt partnerland, Ungern, också det kring stridsflygsystem. Vi har utvecklat verksamheten inom sjö- s respektive markarenan där möjligheter till ett utökat internationellt samarbetee genom export också kan bidra till försvarets långsiktiga materielförsö örjning. Vår verksamhett bedrivs i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjerr för svensk krigsmaterielexport. Vårt arbete utförs till stor del tillsammans med andra försvarsmyn digheter, främst Förvarets materielverk och Försvarsmakten, vars kunnande och resurser är avgörande för att nå våra gemensamma a mål, ett kvalificerat och kostnadseffek ktivt försvar. FXM är med och för en levande diskussion kring försvarsexportt och dess betydelse. Vi har deltagit i flera olika seminarier för att lyfta fram det specifika kringg just försvarsexport, till exempel ett arrangerat av Utrikespolitiska institutet och ett annat med ISPP i Almedalen. Vi bidrar med expertis eller stöd till två centrala utredningar,, Luftförsvarsutredningen och Utredningen om export av krigsmateriel. Vi har under 2012 sett överr såväl vår kärn- som stödverksamhet och vidtagit åtgärder så att vår organisation ska arbeta effektivt och kunna fokusera mer tid t och resurser på kärnverksamheten när vi nu alltmer lämnar uppbyggnadsskedet av myndigheten bakom b oss. Som en stödmyndighet med uppgift att bidra till stärka vårt försvars operativa förmåga har vi strävat efter att sätta samman en mix av olika kompetenser och o utveckla en ny profession med uppgiften att inrikta, prioritera och genomföra exportverksamhet till nyttaa för vårt försvar. Nu ser vi fram emot att a ytterligare vässa vårtt stöd, intensifiera vårt samarbete med andraa länder, med andra svenskaa myndigheter och med försvarsindustrin och bidra till ännu mer försvarsnytta. Ulf Hammarström

4 3/22 2. FXM:s uppdrag 2.2 Försvarsnytta 2.1 Instruktion Försvarsexpo ortmyndigheten (FXM) ska bedriva exportrelater ad verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsnin ngar. FXM ska ansvara för försäljning och upplåtelse avv sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statenss verksamhet eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att: 1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella överenskommelser, och 2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal. FXM ska bedriva sin verksamhet så att den bidrarr till försvaretss långsiktiga materielförsörjning eller r i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport. FXM ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar. FXM ska senast den 1 mars varje år till Försvarsdepa artementet redovisa en inriktning för myndigheten ns arbete på kort och lång sikt samt myndigheten ns övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Inriktnings- och prioriteringsarbetet för f att generera försvarsnytta Försvarsexport är en viktig del för att försvaret ska kunna upprätthålla och utvecklaa operativ förmåga på ett kostnadseffek ktivt sätt. Förr att export ska s bidra till försvarets långsiktiga materielförsörjning krävs att den exporterade materielen och tjänsterna är spårbara till Försvarsmaktens förmåge- och förbandsutveckling. Sådan export bidrar till fler användare av system som Försvarsmakten nyttjar, vilket utöver delad utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader samtt operativa fördelar. Export är nödvändig för en försvarsindustriell förmåga som kan vidmakthålla och utveckla de system och produkter på hög teknologisk nivå med kvalificerad systemintegration som s är till nytta för försvaret. I stort sett inget lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell försvarsindustri. Internationellt ses export idag somm en förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent och konkurrenskraftig försvarsindustri. Enn industri somm är till nytta för försvaret i dag och i framtiden. Genom att beakta exportperspektivet i materielförsörjningen skapas s möjligheter till ökadd kostnadseffektivitet och kostnadsdelning med andra länder. Försvarsexportmyndighetens exportstöd vänder sig till såväl stora som små och medelstora försvars- och säkerhetsföretag. Försvarsmakten får en stor del av sitt behov av materielförsörjning tillgodosedd av stora försvarsindustriföretag. Dessa företag integrerar i stor utsträckning komponenter och delsystem som tillhandahålls av små och medelstora företag. Bland dessaa företag finns ofta en stor innovationskraft som stödjer utvecklingen av den materiel somm är nödvändig för Försvarsmakten. Med en minskande och mer konkurrensutsatt inhemsk marknad blir b det allt viktigare, utifrån ett försörjningssäkerhetsperspektiv, att även små och medelstora företag utvecklar u sinn export och ökar sin kundbas.

5 4/22 Internationellt samarbete Internationellt samarbetee och export ökar möjligheterna till övningsutbyte, utveckling av metodik och gemensamma procedurer. Export av större materielsystem lederr i dag till ett samarbete mellan länder snarare än en ren försäljning. Det främsta svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt JAS 39 Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska fördelar, delar erfarenheter och utvecklar nya förmågor tillsammans. Exportstödsv verksamheten har utvecklats bland annat som en följd av exportinsatserna avseende Gripensystem met. Främjandet har inneburit större och mera samordnade kampanjer mellan stat och industri än tidigare. Utvecklingen harr drivits på avv att vissa länder helst ser att samarbetee genomförs mellan stater istället för ett kontrakt mellan industri och stat. Samarbete mellan länder kan även resultera i åtaganden bl..a. i form av utbildningsatt nya avtalsupplägg såsom t.ex. leasing ingår. Det förekommer även att försvarets materiel hyrs ut till andra länder i syfte och samarbetsprogram, eller att ge stöd, underlätta internationellt samarbete och bygga förtroende. Ett statligt exportåtagande är ett samarbete där FXM koordinerar statens insatser och där övriga försvarsmyndigheters medverkan oftast utgör en förutsättning. Bedömning gsgrunder Efterfrågan på statliga aktörers medverkan i främjandet av försvarsexport ökar, vilket leder till ett behov av tydliga prioriteringar. FXM åstadkommer genom sådan prioritering en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn och en mer transparent process. Genom att FXM redovisarr bedömningsgrunder förr hur myndigheten bedömer försvarsnyttan, d.v.s. bidraget till försvarets långsiktiga materielförsö örjning och fördelen för svensk försvars- och säkerhetspolitik i övrigt,, skapas en öppen och transparent process för det statliga exportfrämjandet med m försvarsresurser. De exportaffärer somm efter en samlad analyss bedöms ge störst mervärde vad gäller försvarsnytta prioriteras när myndigheten inriktar sin exportfrämjande verksamhet. Prioriteringsarbetett som görs vid myndigheten innebär således intee enbart en rangordning av de från industrin efterfrågade behoven utan också, i relativt stor omfattning, en bortprioritering av framförda behov som av FXM bedömts ha en begränsad försvarsnytta. Detta i kombination med begränsade resurserr vid FXM gör att endast exportfrämjande som innebär högre försvarsnytta kan stödjas. Det stöd en export kan k ge försvarets långsiktiga materielförsörjning kan indelas i två kategorier. Den ena är en direkt koppling till materielförsörjningen genom: - kostnadsdeln ning vid drift,, underhåll och utveckling avv ett system som Försvarsmak ten använder; - kostnadstäck kning där staten äger immateriella rättigheter (IPR) och kan uppbära royalty vid export. Den andra kategorinn innebär enn indirekt koppling till materielförsörjningen. Export bidrar härvid till att vidmakthållandee och utveckling av teknologiska och industriella förmågor som Försvarsmakten på kort eller lång sikt är ä beroende av kan upprätthållas även utan u nya beställningar från det svenska försvaret. Exporten E bidrar därmed också till försörjningssäkerhet. En i landet verksamm försvarsindustri har även försvars- och säkerhetspolitiskaa fördelar som motiverar stöd för export. e Dessaa får bedömas från fall till fall, men torde främst beskrivas genom det följande.

6 5/22 Försvars- och säkerhetspolitiska fördelar kan varaa att en export underlättar eller bidrar till t försvarseller säkerhetspolitiskt samarbete med vissa länder, exempelvis vid fredsfrämjandee operationer. Att främja export till multinationella organisatione er inom vilka det svenska försvaret verkar såsom FN kan också på detta sätt vara försvars- och säkerhetspolitiskt motiverat. Förvaltning av ingångna avtal och åtagandenn är en prioriterad del av FXM:s verksamhet. Uppdrag från Försvarsmakten avseende försäljning av övertalig materiel är också en prioriterad verksamhet. Försvarsmakt tens, Försvarets materielverks (FMV)) eller Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) intresse för samarbete med ett visst land är även det en bedömningsgrund, exempelvis där förutsättningar ses för operativt eller tekniskt t utbyte samt gemensamt resursutnyttjande vad avser utbildning och övning. Den försvarspolitiska betydelsen kan även omfattaa export som inte direkt härleds från Försvarsmakt tens materielförsörjning,, men där kompetensen n bedöms viktig för försvarets förmåga i vidare mening. Export stödjer en framtida kompetens- och teknologinivå som har internationell konkurrenskr raft och att Sverige förblir ett intressant land för internationellt försvarsrelaterat samarbete. Exportens bidrag till att stödja högteknologis sk utveckling och innovation koppladd till försvars- och säkerhetspolitiken, utgör också motiv. Att stödja export via deltagande till exempel i program inom ramen för Europeiska Försvarsbyrå n (EDA) eller inom Nato-samarbetet utgör därför försvarspolitiska motiv. Detta ökar också i sin tur omvärldens intresse förr samarbete med Sverige på försvarsområdet. En förutsättning för att myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av det mervärde exportfrämjan nde kan ge är att ingångsvärden kan inhämtas från i första hand Försvarsmakten, FMVV och FOI, men även från Regeringskansliet och utrikesförvalt tningen. Ingångsvärden från f utrikesförvalt tningen är också viktiga för f att ge en kompletteran nde bild av vilka förutsättningarna är för bilateral samverkan med ett enskilt land.

7 6/22 3 Verksamheten 2012 År 2012 var FXM:s andraa hela verksamhetsår. Myndigheten n har fortsatt att utvecklas, både internt med utveckling av styrning, arbetsmetoderr och rutiner, och när det gäller analys, exportfrämjan nde, försäljning och avtalsförvaltning. Allt eftersom FXM blivit mer etablerad och känd som myndighet har myndighetens medverkan i olika aktiviteter ökat. Ett flertal främjandeuppdragg har genomförts inom alla försvarsområden flyg, sjö och land. FXM har anordnat en rad seminarier i samarbete med andra organisationer och som ensam arrangör. Mellanstatliga affärsmöjligheter och relationerr har utvecklats och ett trettiotal försäljningar av övertalig försvarsmateriel har gjorts under året. Nedan redovisas några viktiga delar av verksamheten under Styrning och planering FXM:s inriktnings- och analysverksamhet har stärkts och utvecklats under Inriktningen ärr central för FXM:s verksamhet och inriktar FXM:s och samverkande myndigheters resurser för exportfrämjan nde. Ledningsgrup ppens arbetsformer har utvecklats, bland annat genom införandet av regelbundna operativa respektive strategiska ledningsgruppsmöten för att säkerställa att långsiktiga och strategiska frågor också ges tillräckligt utrymme. FXM har under året tagit fram konkurrent- och marknadsana alyser samt analysunderlag i sambandd med avtals- och anbudsprocesser, exportfrämjande samt exportstödjande aktiviteter. FXM har även bistått Regeringskansliet och andra myndigheter med underlag rörande svensk försvarsexport och materielsama arbeten. Underlag har också tagits fram inför högnivåresor och högnivåbesök. Analysverksa amheten har använt sig av den kompetens som finns hos andra myndigheter, till exempel Försvarsmakten, FMV, FOI, Exportkreditn nämnden (EKN) och Exportrådet. Under 2012 antogs ett flertal policys för FXM:s interna styrning, dessa är: exportstöd till små- och medelstora företag, etik, exportfrämjande, mellanstatliga avtal, övertalig materiel, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling, alkohol och droger samt angående sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Mellanstatlig försäljning Långsiktiga förtroendefulla relationer utgör grundenn för de mellanstatliga samarbeten som sedan leder till mellanstatliga affärer. FXM: s uppgifter i det sammanhanget är dels att bygga den långsiktiga relationen genom deltagande i bilaterala sammanhang som t.ex. MOU samtal, högnivåmöten och nära n relationn med aktuelll nations representanter i landet via ambassaden, dels genom mer direkt engagemang i form av deltagande i mässor, besöksverksamhet i aktuellt land, relationsbyggande genom respektive nations försvarsattachéer mm. m Viktigt ärr också att engagemanget håller sådan bredd att aktiviteter även omfattar små och o medelstora företags arena. Anbud Under året har FXMM bedrivit intensiva och framgångsrika förhandlingar med Schweiz om landets köp av 22 stycken nästa generations Gripen, med benämningen Gripen E. En viktig milstolpe i förhandlingarna medd Schweiz nåddes när FXM och Schweiz upphandlingsmyndighet Armasuisse den 24 augusti undertecknade ett ramavtal om upphandlingen. Detta ramavtal har tre delar; det första gäller själva a anskaffningen av 22 stycken Gripen E. E Den andraa delen redogör för ett långsiktigt samarbete vad gäller drift, underhåll och vidareutveckling under systemets livslängd. Den tredje delen tarr upp en uthyrning av 11 stycken Gripen C/D som en interimslösning inför leverans av nyproducerade Gripen G E. Under hösten har FXM, med stöd av FörsvarsmakF kten och FMV fortsattt förhandla med m Armasuisse. Målet ärr att de övergripande förhandlingarna ska vara klaraa första halvåret 2013 och att avtal förväntas tecknass 2014.

8 7/22 Samarbetet med Tjeckien genomförs av FMV på uppdrag av FXM och har även det löpt enligt plan. Förutom att upprätthålla sitt nationella luftförsvar har det tjeckiska flygvapnet deltagit i NATO- insatsenn BALTAP och ansvarat för luftförsvaret av de tre baltiska länderna under årets fyra sista månader. Pressträff i FXM:s lokaler den 28 augusti 2012 om Gripen Schweiz. Parallellt med förhandlingarna med Schweiz så har FXM även förhandlat med Tjeckien om en förlängning av befintligt hyravtal avseende 14 stycken Gripen C/D som löper ut under Förhandlinga arna förväntas fortsätta FXM har även fört samtal om Gripen med andra länder. Till exempel lämnade myndigheten en förnyad offert på försäljning av åtta stycken Gripen till Kroatien i oktober. Även länder som Malaysia och Bulgarien har visat intresse för det svenska stridsflyget. Avtal År 2012 var ett intensivt Gripen-år. Det började med att Sverige enades med Ungern om en förlängning befintligt hyr-köp avtal avseende 14 stycken Gripen C/D 1. Den 30 januari undertecknade FXM och Ungerns upphandlings smyndighet det nya avtalet som sträcker sig fram till FXM är inte bara ansvarig för att förhandla och teckna de mellanstatliga avtalen, myndigheten är även ansvarig för samarbetet med partnerländer rna. Samarbetet med Ungern, inom ramen för Gripenavtalet, som genomförs av FMV på uppdrag av FXM har under året löpt enligt plan. 1 Samma version av Gripen som Försvarsmakten opererar Leveranser enligt dee två avtal som finns för försäljning av Gripen till Thailand sker som avtalat. Supportavtalet avser Gripenverksamheten samt AEW-verksamheten. Tre separata ettåriga underhållsavtal reglerar Gripenverksamheten, AEW-verksamhetenn samt vapenunderhåll. Aktiviteter omfattande högnivåmöten mellan Thailand och Sverige har skett under året i form f av Joint Steering Committee (JSC)) och Joint Reference Committee (JRC). Avseende supportdelen sker denna d genomm FMV på uppdrag av FXM. Sammanlagt två supportavtal för Gripen och radarövervakningsflygplanet Saab 340 AEW (Airborne Early Warning) har tecknats med Thailand under året. Avtalen är en ettåriga och en del av Gripenexport ten till Thailand omfattande b.la. 12 stycken Gripenplan och två stycken Saab 340 AEW. Exportfrämjandee Baltikum är en annan intressantt region. I början av 2012 medverkade FXM F på ett seminarium i Vilnius som fokuserade på att a utveckla förmågan på markområdet. FXM samlade även berörda försvarsföretag och Sveriges försvarsattachéer i Finland och de baltiska länderna till ett möte i Tallinn. Målet var attt dela kunskap, få en samlad bild av anskaffningsbehov och samordna exportaktiviteter.. För att öka FXM:s kunskaper k omm små och medelstora företagss förutsättningar samt förr att öka kunskapsnivån bland dessa företag om FXM:s exportstödjande verksamhet harr en rad företagsbesök genomförts. FXM:s generaldirektör och strategichef harr deltagit på flera av dessa

9 8/22 besök. Under 2012 slöts även ett samarbetsavtal med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) avseende verksamheten vid MoU-kontoret i Washington. FXM gav MoU-kontoret i uppdrag att stödja svenska små och medelstora försvars- och säkerhetsföretag på den amerikanska marknaden.. För att öka kunskapen om amerikanskk exportlagstift tning och tillträdesfrågorr på den amerikanska marknaden organiserades även ett halvdagssemi inarium tillsammans med SOFF. Mässor Under året har FXM deltagit vid mässor och utställningar i prioriterade länder. Deltagandet i mässor syftar till att främja export som är av nyttaa för det svenska försvaret, informationsinhämtningg och kontaktbyggande. FXM:s verksamhet i samband med mässor har inkluderat deltagande med egen monter vid flygmässan Aerospace Forum i Linköping och den maritima mässan MAST i Malmö. Under Eurosatory var FXM del av en större Sverigemonter. FXM deltog på MAST för att stödja svensk försvarsindustri och sprida kunskap om FXM till andra aktörerr inom det marina området. Myndigheten n gav även uppdrag till Försvarsmakt ten om deltagande med fartyg f och personal. På FXM:s uppdrag låg till exempel ubåten Halland förtöjd i Malmö. Fler än personer besökte ubåten. FXM organiserade även en sammankomst med industrin, Försvarsmakten, FMV och FOI för att diskutera utvecklingen inom den internationella försvarsindustrin på det navala området och därvid bland annat forskningsfrågor kopplade till de immateriella rättigheter (IPR) som skyddar intellektuellt arbete samt försvarsexportfrågor. Under MAST var FXM även värd för en delegation från den japanska branschorgan nisationen Japanese Association of Defence Industries (JADI). Seminarier och industrisamarbetsdagar I februari anordnade FXM ett seminarium om EUU och NATO:s framtida försvarsförmågebehov. Seminariet organiseradess i Karlskoga och ett åttiotal deltagare från 35 olika företag medverkade. Försvarsministern deltog d tillsammans med representanter från industrin, Försvarsmakten, FMV, Vinnova samtt från EU-representationen och Nato-delegationen. FXM var medarrangör av fyra olika bilaterala industrisamarbetsdagar under året. Den första anordnade FXM tillsammans med branschorganisationen SOFF i början av oktober. Syftet var att öka svenska försvarsföretags kunskap om den amerikanska försvarsmarknaden. I Australien anordnades den 10 oktober Sweden- Australia Defence Day D med målet att främja den försvarsindustriellaa relationen mellan Sverige och Australien. Värd varr Sveriges ambassadör i Australien och dagen var ett samarbete mellan FXM, ambassaden, Exportrådett i Sydney och företagen Saab, BAEE Systems och Kockums. Den 15 november anordnade SOFF i samverkan med FXM tillsammans med motsvarande organisationer i Storbritannien,, Aerospace, Defencee & Security Industries (ADS) och UK Trade and Investment Defence and Security Organisation (UKTI DSO) en industridag i London. FXM och SOFF organiserade enn liknande industrisamarbetsdag i den tjeckiska huvudstaden Prag. Båda dagarna var välbesökta. I Prag deltog mer änn 50 representanter från svenska och tjeckiska företag, myndigheter och försvarsindustriföreningar. Frånn Sverige deltog representanter från FXM, FMV,, UD, Försvarsdepartementet och Exportrådet. Experter från FXM deltog i en rad olika seminarier och debatter under FXM:ss generaldirektör Ulf Hammarström talade t bland annat på EDA:s årliga konferens i Bryssel. Uppdragsförsäljning FXM har ansvar förr att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Under genomfördes 32 olika försäljningar. Till de största affärerna hör avyttring av arbetsfordon till den danska försvarsmakten, försäljning av en stridsbåt 90 till Dockstavarvet och i december avslutades

10 9/22 försäljningenn av 10 stycken helikopterr 4 till ett amerikanskt företag. Stödproces ser En översyn av såväl kärn- som stödverksamhet har genomförts så att organisationen ska arbeta effektivt och kunna fokusera mer tid och resurser på kärnverksamheten när myndigheten nu lämnarr uppbyggnads sskedet bakom sig. FXM har under 2012 även arbetat med myndighetens värdegrund. I grupper har alla anställda diskuteratt värdegrundsf frågor. Resultaten av diskussionerna ledde till en intern folder om just värdegrund och vad FXM:s tre värdeord etisk, förtroendeinginvande och framtidsinriktad betyder för oss. Samling vid FXM:s monter m under MAST mässan 12 september 2012 Informationn och öppenhet FXM har under 2012 arbetat aktivt med information och öppenhet. På myndighetens webbplats rapporteras kontinuerligt om verksamheten n. Vid olika tillfällen under 2012 har sammalagt ett trettiotal svenska och utländska journalister besökt FXM för att få en bild av verksamheten och aktuella frågor. Flera experter från FXM har delat med sig av sin kunskap i många olika sammanhang under året. Till exempel till Utredningen om export av krigsmateriel, på Utrikespolitis ska Institutets seminarium om försvarsexport, i Almedalen, Försvarshögskolans arbetsmarkna adsdag och vid två olika utfrågningar r i Riksdagen om Gripen. FXM var också med och anordnade SOFF:s marknads- strategikonferens i syfte att ge företagen en större inblick i hur FXM arbetar medd inriktnings- och prioriteringsarbetet och exportfrämjan nde samtidigt som FXM får ta del av företagens och SOFF:s egna prioriteringar för det kommande verksamhetsåret.

11 10/22 4 Resultatredovisning Under 2012 har verksamhetsgrenar och prestationer framtagits och definierats för myndigheten n varför jämförelsetal i vissa fall saknas mot tidigare år. Inom myndigheten är verksamheten sedan s år 2012 indelad i följande verksamhetsgrenar: : Inriktning och analys Exportfrämjande Avtalsförvaltning Uppdragsförsäljning 4.1 Verksamhetsgren Inriktning ochh analys Verksamhetsg grenen omfattar myndighetens årligaa inriktning- och prioriteringsarbete av försvarsexportverksamheten. Verksamhetsgrenenn omfattar också den analysverksamhett som genomförs för att ta fram underlag tilll beslut, principiella ställningstaganden eller som stöd för exportfrämjan nde och försäljning m.m. var förankrat och kvalitetssäkratat med samverkande myndigheter. Redovisningen omfattar inriktning för myndighetens arbete på kortt och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Arbetett med inriktning och prioritering av försvarsexportverksamheten genomförs stegvis enligt nedanstående e figur. Figur Verksamhe etsprocess Bedömningsgrunder för prioritering av exportfrämjande verksamhet tass fram i dialog med berörda myndigheter, företag och branschorganisationer. I dialog med företagg och branschorganisationer har FXM identifierat dee exportmöjligheter där företagen ser behovv av stöd frånn myndigheten. FXM utgår från de framförda f behoven och gör därefterr en prioritering av olika exportmöjligheter med utgångspunkt i bedömningsgrunderna.. Prioriteringen baseras på exportmöjligheternas bidrag till försvaretss långsiktiga a materielförsörjning eller övriga fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt generella Prestation 1: Inriktning och prioriteringar för Försvarsexportmyndighetens verksamhet Inledning Den 28 februari 2012 lämnade FXM ett underlag om inriktning och prioriteringar för myndighetens s verksamhet till Försvarsdepartementet. Underlaget förutsättningar för export e på aktuell marknad. Resultatet av detta arbete a är en inriktning och övergripande prioritering av försvarsexportverksamheten. Mer än hälften av de exportmöjligheter som FXM identifierar inom ramen för dialogen med företag g och branschorganisationer prioriteras inte eftersom de inte bedöms generera tillräcklig g försvarsnytta.

12 11/22 FXM:s inriktning och prioritering revideras årligen och sträcker sig över en fyraårsperiod. Prioriteringen n för enskilda marknaderr eller materielsyste em kan däremellan behöva anpassas på grund av förändrade förutsättningar. FXM:s verksamhetsp planering utgår från denna inriktningg och prioritering. På grundval av dialog med berörda myndigheter gör FXM i verksamhetsp planeringen en avvägningg avseende vilka aktiviteter och åtgärder det är möjligt att genomföra med hänsyn tagen till annan verksamhet och tillgängliga resurser. I den löpande planeringen och genomförandet styrs resurstilldelningen av den övergripande prioriteringen n och tidsförhållande i aktuell affär. Resursåtgång gen bedöms successivt minska, med hänsyn tagen till den arbetstid som initialt lagts ned på utveckling av metodik och verktyg för verksamheten n. FXM har i sin verksamhetsplanering för f år 2012 gjort en avvägning avseende vilka aktiviteter och åtgärder det är möjligt attt genomföra med hänsynn tagen till annan verksamhet och tillgängliga resurser. I verksamhetsplanering och genomförande styrs resurstilldelningen av den övergripande prioriteringen n och tidsförhållande i aktuell affär. Utvärdering av genomförda insatser utgör grunden för återkoppling inför följande års inriktning och prioritering. Prestation 2: Analyser m.m. Inledning Försvarsexpo ortmyndighetens analysverksamhet kan utgöras av policy-, konkurrent-, produkt- och marknadsana alyser, pärmunderlag inför resor ellerr underlag som rör specifika frågor. En stor del av analysverksam mheten utgörs av myndighetsinternt analysbehov och blir därmed inte prestationer vilka per definition är sådana som lämnar myndigheten n. I prestationsredovisningen för 2012 inkluderar myndigheten analysresultat somm expedieratss externt och föredragg för externaa mottagare samt s rapporter från utlandsbesök somm distribuerats externt. Därutöver utförs u ett omfattande analysarbete inom ramen r för inriktning- och prioritering av förvarsexportverksamheten, vid bedömning av försvarsnytta i FXM hantering av ansökann för exportstöd samt tilll stöd för myndighetens anbuds och offertarbete. Analyser som bidrar till dettaa arbete redovisas inom ramen r för dessa prestationer. De analyser som distribuerats externt har främst utgjort underlag inför den politiska ledningens resor och besök, exempelvis underlag inför statssekreterarens resa r till Frankrike och Storbritannien samt inför statsrådets möten med Finlands och Norges försvarsministrar. Föredrag som hållits av representanter från FXM har exempelvis varit generaldirektörens presentation vid Aerospace Forum Sweden och presentation av myndigheten vidd SOFF:s marknads- och strategidag. Presentationer av FXM är en viktigt för att sprida s kunskap om myndighetens roll och o uppgifter. Rapporter från utlandsbesök har dels varit rapportering till Regeringskansliet efter möten med andra länders representantr ter, dels underlag från besök vid t ex utställningaru r, där information som inhämtats, delgetts andra myndigheter. FXM har i sin analysverksamhett för 2012 producerat underlagg till andra myndigheter på deras initiativ samt expedierat analysunderlag till andra myndigheter som tagits fram på initiativ av FXM. Vidare har analysunderlagg tagits fram som stöd för den exportfrämjande verksamheten (bl.a. i samband med MoU-möten). Myndigheten har hållit föredrag och spridit s information kring myndighetens roll, uppdrag u ochh insatser till externa mottagare. FXM har levererat rapporter baserade på underlag som erhållits/inhämtats i samband med utlandsresor.

13 12/ Verksamhetsgren Exportfrämjande Inom verksamhetsgrenenn sker myndighetens stödd till försvarsindustrisatsningar i form av genomförda exportstödsaktiviteter som inbegriper deltagande vid mässor eller andra aktiviteter i Sverige eller i presumtiva kundländer. Även direkta satsningar i form av lämnade exportstödsup ppdrag och lämnade anbud/offerterr ingår i verksamhetsgrenen. Lämnade exportstödsup ppdrag spänner från enskilda medarbetares stöd i exportsammanhang, till större arrangemang g där t.ex. uppdrag ges åt annan myndighet (Försvarsmakten, FMV m. fl.) att stödjaa försvarsindustriaktiviteter under pågående mässa, vid förevisningar eller andra arrangemang. Ovanstående tre kategorier är definierade som prestationer. Under verksamhetsåret har en tydlig utveckling skett avseende samverkan med försvarsindustrin i form av att förberedelser inför aktiviteter ökat ochh genomförand det har efter hand blivit effektivare såväl under planeringsfasen som under genomförand de. FXM har under året fördjupat dialogen med företag kring typer av stöd och möjligheter till samverkan. Detta har bidragit till att höja kunskapsnivå ån inom företag och underlättat hanteringen av inkomna förfrågningar från ndustrin. Inom verksamhetsgrenenn Exportfrämjande återfinns tre prestationer som beskrivs nedan. Prestation 1: Genomförda exportstöds saktiviteter Inledning Genomförda exportstödsaktiviteter består av antal genomförda aktiviteter kopplade till bilaterala samarbeten eller i samarbete med internationella aktörer samt partnerorganisationer, när FXM är huvudansvari ig för- eller medorganisatör av aktiviteten. Under 2012 har FXMM genomfört sex mässorr som omfattas av definitionen ovan. Dessa var: Maritimee Security Conference 2012 (MAST), Swedish Australian A Defence Days 2012 (SADD), Karlskogaseminariet 2012, Aerospace Forum Sweden 2012 (AFS), Eurosatory och Euronaval Aktiviteten omfattar även direkta förberedelser för dessa genom t.ex. försvarsindustribesök samt möten med företrädare för försvarsindustrinn på plats eller i Sverige. De satsningar som beskrivs b ovann där FXM haft en framträdande roll bedöms b ha gett mycket gott utfall. Särskilt viktigt bedöms dee möjligheterr som skapatss för att stärka FXM:s relationer med upphandlande organisationer i andra länder, andra aktörerr inom försvars- och säkerhetsindustrin samt försvarsmyndigheter i Sverige och internationellt. Nedan beskrivs FXM:s genomförda exportstödsaktivitett på tre mässor/seminarium närmare. MAST 2012 FXM deltog under MAST M med egen monter. Mässan skapade flera möjligheter till försvarsindustriellaa kontakter och en effekt var fördjupad samverkan mellan försvarsmyndigheter och försvarsindustrier avseendee marinspecifika frågor. FXM:s avsikt är att fortsatt stödja MAST för att vidmakthålla ochh utveckla vårt nätverk med relevanta aktörer påå inom sjöområdet. MAST genomförs årligen i Sverige ellerr i annat, ur marknadssynpunkt, intressant land. SADD 2012 SADD genomfördes s i Canberra under ledning av FXM och i samverkan med Sveriges ambassad i Canberra och Exportrådet. Högste representant från Sverige var Försvarsdepartementets statssekreterare. Aktiviteten gavv bra möjlighet att introducera de svenska försvarsindustriförmågorna i Australien. SADD fungerade som startpunkt för ett långsiktigt

14 13/22 relationsbyggande med såväl myndigheter som representanter på hög politisk nivå. Karlskogase eminariet 2012 I februari anordnade FXM ett seminarium om EUU och NATO:s framtida försvarsförmågebehov. Seminariet organiseradess i Karlskoga och ett åttiotal deltagare från 35 olika företag medverkade. Till talarna hörde försvarsministern, representanter från EU-institutionerna, den svenska EU-representationen, Nato-delegationen,, Vinnova, FMV, Försvarsmakten samt svensk industri. Seminariet bedöms framgångsrikt för såväl myndighetsföreträdare som för industrin i ochh lyftes bl.a. fram av SOFF som ett koncept som börr realiseras årligen. Prestation 2: Lämnade exportstödsuppdragg Inledning Prestationen består av antal uppdrag avseende exportfrämjan nde verksamhet grundade på beviljade hemställan/ansökan från företag. Ett uppdrag kan innehålla en begäran om att ställaa utrustning, materiel eller personal till förfogande till stöd för t.ex. utprovning eller visning av materiel. Exportstödsuppdrag kan bl.a. omfatta Försvarsmakt ten, FOI och FMV. Notera att fler ansökningar har inkommit till FXM som medfört arbetsinsatser av varierande omfattning, men då endast de beviljade ansökningarn na lett till exportstödsuppdrag är dett dessa som omfattas av prestationen. Prestation 3: Lämnade anbud/offerterr Inledning Prestationen avser antalet a expedierade anbud/ /offerter i form av tre kategorier: Request For Information (RFI) Request For Quatation (RFQ) Request For Proposal (RFP) Dessa avser anbud/ /offerter i samband med uthyrning/leasing/försäljning av försvarsmateriel såsom Gripensystem met, stridsfordon eller ubåtar. Prestationen avser endast e mellanstatliga avtal och gäller ej försäljning på uppdrag av Försvarsmakten, som redovisas under en egen prestation. Föreberedelser av vissa v anbud/offerter kan sträcka s sig över flera år, men redovisas som prestation det år de lämnas till kunden. 4.3 Verksamhetsgren Avtalsförvaltning Verksamhetsgrenenn avser förvaltning av befintliga mellanstatliga kontrakt. Med detta avses befintliga kontrakt upprättadee i samband med uthyrning/leasing av a försvarsmateriel så som t.ex. Gripen för ett land. Med förvaltning av kontrakt avses att följa upp de d åtagandenn Sverige har genom dessa avtal tecknade av eller överförda till FXM. Det kan ske genom deltagande i stödgrupper, i uppföljningsverksamhet genom m styrande organ s.k. Joint Steering Committee (JSC), högnivåmöten i kundlandet samt genom ekonomisk uppföljning via uppdragstagande myndighett (t ex FMV) eller i annan form. De avtal som förvaltas av FXM utgörs av leasing av Gripen i ett fall; Tjeckien, lease-köp köp efter leasingperioden) samt försäljning av Gripen i ett fall; Thailand. I i ett fall; Ungernn (obligatoriskt dessa övergripande avtal kan ingå underavtal i form av t.ex. supportkontrakt, underhållsavtal mm.

15 14/ Verksamhetsgren Uppdragsförsäljning Verksamhetsg grenen omfattar försäljning av Försvarsmakt tens övertaliga materiel på uppdrag av Försvarsmakt ten. Försäljningarna har genomförts till andra länder, svenska och utländska myndigheter samt företag inom försvars- och säkerhetsindustrin vilket också utgör verksamhetsg grenens prestation. Uppdragen har omfattat såväl försäljning av mängdmateriel som hela materielsystem och enstaka produkter. helikoptersystemet samt intäkter för Försvarsmakten. Försäljningen avv entreprenadfordon till t danskaa försvarsmakten Försäljningen gav en intäkt till den svenska Försvarsmakten ochh möjliggjorde materielltt en komplettering till den danska försvarsmaktens insats i Afghanistan. Prestation Försäljningsverksamhet på uppdrag från Försvarsmakten Inledning Försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Försäljningarnaa har genomförts på uppdrag av Försvarsmakten och har gjorts till såväl andra stater, som svenska och utländska myndigheter samt företag inom försvars- och säkerhetsindustrin. Antalet uppdrag är avhängit av vilka avvecklingsbe eslut som fattas inom Försvarsmakt ten. Att kostnaden för attt utföra uppdraget var lägre 2012 än 2011 är en effekt av vilka uppdrag som inkommit under året och att man under 2012 har ändrat debiteringsmodellen. Helikopter 4 Effekten av genomförda affärer står i direkt relation till hur Försvarsmaktens förväntningar har infriats utifrån den ambition som kunden angivit vid avyttring och som överenskommits med FXM.. Trenden är ökat antal uppdrag och samarbetet med Försvarsmakten har utvecklats under verksamhetså året. Nedan är ett par exempel av FXM:s försäljningsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakt ten. Försäljning av helikopter 4 Efter genomförd marknadsundersökning fann FXM att helikopter 4 var säljbart. Försäljningen innebar även en reduktion av avvecklingsko ostnaderna förknippade med

16 15/22 5 Återrapportering enligt regleringsbrev (RB) 5.1 Återrapportering avseende stöd till Regeringskansliet FXM RB 2012 punkt 2: Myndigheten ska vidta och redovisa åtgärder för att bistå Regeringskansliet med underlag och analyser inom ramen för myndighetens verksamhet- och kompetensområde. Myndigheten ska vidta åtgärder för inhämta samråd från andra berörda myndigheter i samband med framtagande av underlag och analyser. Utfört arbete FXM har under året bistått Regeringskansliet och andra myndigheter med underlag inom ramen förr myndigheten ns verksamhets- och kompetensom mråde. Exempel på sådant stöd är underlag inför den politiska ledningens resor och besök. Myndighetens analysverksamhet har i dettaa avseende omfattat bland annat policy-, konkurrent-, produkt- och marknadsanalyser, pärmunderla g inför resorr eller underlag som rör specifika frågor. En betydande del av dessa underlag redovisas under avsnitt 4.1 ovan prestation 1. Inriktning-och prioriteringar för Försvarsexpo ortmyndighetens verksamhet samt prestation 2. Analys. I de fall f underlagen och analyserna varit av sådan karaktärr har beredningen av dessa skett i samråd från berörda myndigheter. Analysverksamheten har vidare använt sig av den kompetens som finns inom staten och beställt underlag från FOI, FMV, Försvarsmakt ten, EKN och Exportrådet. Myndigheten n har under året förändrat arbetsformer na vilket medfört en breddning av perspektiven i beslutsunderlagen. En inventering och prioritering av viktiga analysområden har genomförts, vilket bidrar till att fokusera och samordna analysverksamheten. I samband med det årliga inriktnings- och prioriteringsarbetet av den exportstödjande verksamheten har metodik och bedömningsgrunderna för försvarsnytta vidareutveckl lats. Detta har medfört en förbättrad kvalitativ bedömning till grund för den inriktning och prioritering somm genomförs. I samband med mellanstatliga erbjudanden eller förhandlingar inkluderar myndigheten ekonomiska och politiska analyser i arbetet, bl.a. genom ett samarbete med Exportkreditnämnden. Detta har bidragit till att skapa en utvecklad bedömning av risker samt en bättre förståelse inom FXM för vilka relationer det aktuella landet har till andra länder i regionen och hur den aktuella affären inverkar säkerhetspolitiskt i området. 5.2 Transparens och antikorruption FXM RB 2012 punkt 3: Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparenst s inom myndighetens verksamhetsområde. Återrapportering: Myndigheten ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens område samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpningg av korruption som ställs på de företag myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter r samt vilka aktiviteter som vidtagits v för r att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnadd och bekämpande av korruption. Myndighetens arbete med transparens och antikorruption FXM arbetar aktivt med transparens och öppenhet. På myndighetens webbplats w rapporteras löpande om verksamheten. Vid V olika tillfällen under 2012 har sammanlagt ett trettiotal svenska och utländska journalister besökt FXM för att få en bild av verksamheten och aktuella frågor. FXM har under året även arbetat med värdegrundsfrågor. I grupperr har alla anställda diskuterat FXM:s värdegrund. Resultat av diskussionerna ledde till en intern folder om just värdegrund och vad FXM:s tre värdeord etisk, förtroendeingf givande och

17 16/22 framtidsinriktad betyder för oss. 5.3 Tjänsteexport Myndigheten ns verksamhet ska genomsyras och kännetecknas av ett etisktt förhållningssätt med höga krav på såväl egen personal som samverkandee företag och organisationer. Det framgår av myndighetens övergripande etikpolicy y med riktlinjerr som infördes under våren Utöver den nya policy som nämns ovan finns interna föreskrifter till stöd för personalen i olika sammanhang. Bland annat behandlass hur vi ska arbeta med intern och extern representation och hur de anställda ska undvika att hamna i situationer med olämpliga förmåner, gåvor, representationsmåltider eller alkoholförtäring. Det interna regelverket finns tillgänglig för personalen på myndighetens intranät och information om nya regler ges även i samband s med personalmöte en. Särskilda informationsaktiviteter om etik arrangerades också under 2012 i form av en lunchföreläsning för all personal med en inbjuden gäst från Utrikesdepartementet som talade om OECD:s konvention om korruption, denn nya mutlagstiftningen och webbverktyget Antikorruptio onsportalen. Kravet på ett etiskt förhållningssätt omfattar ävenn de företag som myndigheten arbetar med. Därför måste ett företag som ansöker om stöd först underteckna ett anti-korruptionsintyg i ansökningsbl lanketten. Företaget intygar där att man har lämpliga kontrollsystem för att motverkaa korruption och att inte företaget, ellerr någon som handlar på deras uppdrag, har lämnatt eller kommer att lämna någon muta eller annan otillbörlig belöning. Företagen påminns även om att svensk lag straffbelägger tagande och givande av muta. FXM har genomför information till företag om hur myndigheten n arbetar med inriktning och prioritering inklusive bedömning av försvarsnyttaa i syfte att öka transparensen kring myndighetens arbete med stöd till försvarsexport. FXM har inte bedrivit någon tjänsteexportverksamhet under Regleringsbrevsuppgifter vilka återredovisas på annat sätt: Återrapportering av kostnader och intäkter vid export Uppdraget enligtt regleringsbrevet Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmaktenn och Försvarets materialverk redovisa intäkter, kostnaderr och bedömda ekonomiska risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmate eriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheten ska även redovisa kostnader, inklusive kostnadsminskningar, intäkterr och risker i sambandd med utveckling som kan uppstå som följdd av en exportaffär. Utfört arbete FMV och Försvarsmakten fick likalydande regeringsuppdrag. RegeringsuppR pdraget har i samverkan med FMV och Försvarsmakten redovisats i en skrivelse till regeringen FMV var den samordnande och o rapporterande myndigheten för regeringsuppdraget Utveckladd analys- och strategiförmåga FXM har i regleringsbrevet för 2012 ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att utveckla analys- och strategiförmågan och bedöma effekten avv åtgärderna. Återrapporteringg FXM har i en skrivelse till Regeringskanslietredovisat under 2012 vidtagna åtgärder och vilka bedömda b effekter dessa haft på myndighetens analys- och strategiförmåga.

18 17/ Ökad avgiftsfinansiering FXM ska undersöka möjligheterna förr och konsekvenser rna av en utökad grad av avgiftsfinansi iering av verksamheten samt s redovisaa en bedömning av intäkternas omfattning. Myndigheten n ska redovisa uppdraget i budgetunderl lag för Utfört arbete I myndighetens budgetunderlag för 2013 redovisade Försvarsexportmyndigheten en preliminär bedömning av möjligheterna till avgiftsfinansi iering och meddelade avsikten att gå mot en ökad avgiftsfinansiering av exportstödet till företag samt att myndigheten kommer att lägga fast principerr för avgiftsuttag under 2012 för genomförand de under Därefter har myndighetenn ytterligare analyserat möjligheter och konsekvenser och kommit fram till en avvägd modell för utökad avgiftsfinansiering med avsikten att genomföra denna under Bedömning En modell för utökad avgiftsfinansiering kommer att införas under Rapporteringsskyldighet 24 tim Myndigheten n har en rapporteringsskyldighet avseende de högnivåmöten som genomförs. FXM rapporterar när påkallat skriftligen inom 24 timmar från sådana möten till Försvarsdepa artementet. 5.5 Organisationsstyrning enligt regleringsbrevet Rapportering enligt RB 2012: Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal, eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god hushållning. Verksamheten ska analyseras och kommenteras samt redovisas så attanslagsförbrukningen för respektive verksamhetsområde och funktion framgår. f Myndigheten ska även redovisa hur storr andel av anslaget som förbrukas för köp av konsulttjänster. Utfört arbete FXM har valt att förr redovisningen av 2012 inte i använda resultatindikatorer för att åskådliggöra effektivitet i verksamheten. Skälet är att FXM 2012 och 2011 har varit i ett uppbyggnadsskede och att basåret för nyckeltalen ännu inte har nåtts. Även om stödfunktioner finns f från början medan verksamheten successivt byggs upp skulle nyckeltal och indikatorer visaa ökningar varje år som inte återspeglar en verklig effektivisering utan mer är en effekt av att verksamheten kommer på plats. FXM har därför valtt att användaa metoden att beskriva hur myndigheten arbetar för att åstadkomma effektivitet och godd hushållning. Följande exempel kan ges på myndighetens arbete för att uppnå effektivitet i verksamheten: - Användande av statens ramavtal - Användande av Statens servicecenter för delar av ekonomi- och personaladm inistrativt arbete - Samutnyttjan nde med andra myndigheter av telefoni, lokalvård, tryckeri FXM väljer att använda kontogrupp 578 Konsulttjänster enligt statsredovisningen som definition av konsulttjänster. Under 2012 har tkr (11 procent) av anslaget använts för köp av konsulttjänster. 5.6 Organisationsutveckling Under våren 2012 slutfördes AXA projektet som syftade till en översyn av verksamheten och som bland annat medförde att projektkontoret infördes för en myndighetge mensam projekthantering. Sedan den 1 februari 2013 består FXM:s organisation av verksamheternaa Strategi och Marknad samt stödfunktionernaa Ekonomi, Juridik och Kommunikationn samt en HR-grupp och en internrevisor som rapporterar direkt till GD. Tidigare fanns ett Kansli, K detta upphörde den 1

19 18/22 februari 2013 och verksamheten överfördes till övriga stödfunktioner. Detta föregickss av en utredning om effektivisering av stödfunktionerna.. I början av 2013 anställdess också en internrevisor på 20 procent i syfte att ytterligare säkerställa kvalitet i de interna processerna. 5.7 Personalförsörjning Rapportering enligt RB 2012: Myndigheten ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål förr kompetensförsörjningen har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som fortsatt gäller för myndighetens kompetensförsörjning. Väsentliga avvikelser ska anges och kommenteras. Under 2012 har fem medarbetare rekryterats till myndigheten n. Möjligheten att finna medarbetare till de utlysta tjänsterna är fortsatt god, med många sökanden till varje tjänst. Tre officeraree från Försvarsmakten har varit anställda vid FXM och placerade som militära rådgivare vid Försvarsdepartementet. Anställningar rna upphörde vid årsskiftet 2012/2013. Kompetensutveckling Under 2012 infördes regelbundna lunchföreläsningar, där FXM bjuder in intressanta och relevanta föreläsare i kompetensutvecklingssyfte. På myndighetsdagen bjöds en gästföreläsaree in för att tala om kommunikationens betydelse i mänskliga relationer. Premiepensionsmyndigheten (PPM) har bjudits inn och föreläst om pensioner. En arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts. FXM genomför årligen medarbetarsamtal, en del i detta syftar till att kartlägga k behovet av strategisk kompetensförsörjning utifrån ett myndighetsperspektiv. Medarbetare vid FXM har bl. a deltagit i informationsträffar och föreläsningar anordnade av Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Riksgälden och Statens servicecenter. Medarbetare har genomgått löneutbildning,, Office utbildning, utbildning i diarieföring, civilingenjörsprogram på Handelshögskolan IFL, kommunikationsutbildning och h en kurs för ökad kunskap om Gripen. Arbetsmiljö Vid regelbundna informationsmöten som leds av generaldirektören, förs f en dialogg med alla medarbetare om myndighetens verksamhet och aktuellaa frågor. FXM:s medarbetaree har under 2012 erbjudits ersättning för friskvårdsaktiviteter samt tid för friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Under året har arbetsmiljöarbetet utvecklatss i samverkan med de fackliga representanterna. FXM:s medarbetare Rolf Moberg mottar NOR medaljen 26 juni 2012 En medarbetarundersökning har genomförts, handlingsplah aner har arbetats fram avdelningsvis och åtgärdsarbetet pågår. Skyddskomm mitté och arbetsplatsträffar har införts underr året. En skyddsrond har genomförts.

20 19/22 Samtliga medarbetare på myndigheten har erbjudits hälsoundersökning. HR-policys har arbetats fram och beslutats (Rekryteringspolicy, Kompetensutvecklingspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy samt Policy mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling) totala sjukfrånvaronn under en sammanhängande tid av 60 dagar ellerr mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön ochh ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro redovisas i procent i tabellen nedan. Personalens idrottsförening X-sport har under året genomfört diverse arrangemang, såsom stegtävling, lunchlöpning/promenad, bowling, Milspåret och guidad visning av Stockholms Stadion. Sjukfrånvaro on I tabellen nedan redovisas anställdas totala t sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av Sjukfrånvaro % Totalt Andel 60 dagar eller mer Kvinnor Män Anställda - 29 år Anställda 30 år år Anställda 50 år ,3 0,0 1,3 1,2-0,8 2, ,3 42,2 5,2 0,6-2,5 1,9 Antal Anställda Kön Kvinnor Män Total 31 dec jan Medeltal Medeltal Årsarbetskr raft Kön Kvinnor Män Total

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA FÖRDELARNA AV EN BRA START Saab grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till det svenska försvaret. Kravet

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer