Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1"

Transkript

1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1

2

3 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stadsplaneringen i Stockholms stad är inriktad på en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Men det finns också ett beslut att detta ska ske på redan använd mark. Det får allvarliga konsekvenser för Stockholms näringsliv. Företagsområden, hamnar, flygplatser och terminaler hotas när de ska lämna plats för nya bostadsområden. Bullernormer och andra miljökrav gör att verksamheter får svårt att vara kvar när bostäder kryper för nära. Samtidigt är det viktigt att nya bostäder byggs i de inre delarna av regionen och i goda kollektivtrafiklägen för att minska miljöbelastningen från arbetsresandet. Handelskammaren anser därför att byggande måste tillåtas även på icke använd mark. Självfallet måste värdefulla natur- och kulturvärden skyddas och bevaras. Men långt ifrån all mark som är obebyggd i Stockholm är skyddsvärd. Ett exempel är Årstafältet, ett område lika stort som Gamla Stan. Det är ett blåsigt och ogästvänligt fält mellan trafikleder och miljonprogramsområden, som uppskattas i mycket liten omfattning av årstaborna. Bara sex procent av dem besöker Årstafältet en gång i veckan eller mer. Det är ett bra exempel på ett område som skulle vinna på att bebyggas. Det skulle bli mer attraktivt om det bestod av trevliga bostäder, gator, torg och parker än om det bevaras som det är. Temat för denna rapport är mer stad i Stockholm. Att innerstaden upplevs som så trevlig beror på själva bebyggelsestrukturen. Allt sedan kriget har det byggts förorter i stället för stad. Denna rapport åskådliggör hur man kan bygga en stad på Årstafältet. En stad lika attraktiv som innerstaden i bästa tänkbara kollektivtrafikläge. Det kan bli en bebyggelse som binder ihop Östberga och Valla Gärde och ger dessa miljonprogramsområden en ny och spännande närmiljö. Handelskammaren ser detta som ett exempel på hur man kan öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionens centrala delar utan att tränga bort företag och funktioner som är viktiga för Stockholms tillväxt. Ansvarig för och författare till rapporten är Jerker Söderlind, arkitekt MSA och teknologie doktor vid KTH, Centrumfunktion. Stockholm, februari 2006 Peter Egardt VD, Stockholms Handelskammare

4

5 Innehållsförteckning Utmaning Mer stad i Stockholms stad! 7 Förslag En stad på Årstafältet varför då? 11 Strategi Hållbarhet i praktiken 13 Sammanfattning 15

6 6

7 Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stadsplaneringen i Stockholms stad är inriktad på en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Men det finns också ett beslut att detta ska ske på redan använd mark. Det får allvarliga konsekvenser för Stockholms näringsliv. Företagsområden, hamnar, flygplatser och terminaler hotas när de ska lämna plats för nya bostadsområden. Bullernormer och andra miljökrav gör att verksamheter får svårt att vara kvar när bostäder kryper för nära. Samtidigt är det viktigt att nya bostäder byggs i de inre delarna av regionen och i goda kollektivtrafiklägen för att minska miljöbelastningen från arbetsresandet. Handelskammaren anser därför att byggande måste tillåtas även på icke använd mark. Självfallet måste värdefulla natur- och kulturvärden skyddas och bevaras. Men långt ifrån all mark som är obebyggd i Stockholm är skyddsvärd. Ett exempel är Årstafältet, ett område lika stort som Gamla Stan. Det är ett blåsigt och ogästvänligt fält mellan trafikleder och miljonprogramsområden, som uppskattas i mycket liten omfattning av årstaborna. Bara sex procent av dem besöker Årstafältet en gång i veckan eller mer. Det är ett bra exempel på ett område som skulle vinna på att bebyggas. Det skulle bli mer attraktivt om det bestod av trevliga bostäder, gator, torg och parker än om det bevaras som det är. Temat för denna rapport är mer stad i Stockholm. Att innerstaden upplevs som så trevlig beror på själva bebyggelsestrukturen. Allt sedan kriget har det byggts förorter i stället för stad. Denna rapport åskådliggör hur man kan bygga en 7

8 Liggande planen för Årstafältet. Optimal markanvändning i skenet av dagens akuta stadsbrist? 8

9 Utmaning Mer stad i Stockholms stad! Dagens stadsutveckling vad gäller både trafik och hyresnivåer visar att efterfrågan på genuin stadsmiljö i Stockholm är högre än tillgången. Några korta observationer: 1) Den gamla innerstadens unika blandade miljöer blir alltmer eftertraktade och populära. Både ungdomar och den växande gruppen aktiva pensionärer liksom företag i stort söker sig till innerstaden på jakt efter urbanitet, händelser, mötesplatser och shopping. Nya innerstadsgallerior och exklusiva bostäder trängs med uppfräschade kontor och ett växande utbud av restauranger och möteslokaler. Detta är i grunden positivt. 2) Innerstaden hotas inte på allvar av de nya områden för handel eller boende som växer upp i kranskommunerna. En viktig orsak är just upplevelsen av urbanitet, täthet, blandning, puls och attraktivitet som nya stadsdelar fortfarande har svårt att matcha. Den växande turist- och besöksindustrin tar också den gamla innerstaden som utgångspunkt i lanseringsmaterial och reklamfoldrar även om de konferenser och hotell som erbjuds i verkligheten ligger en bit utanför stadskärnan. 3) Men konkurrensen om innerstadens kvaliteter gör att priserna på bostäder, kontor och lokaler tenderar att höjas. På samma sätt tenderar efterfrågan på innerstaden att skapa allt mer trängsel på stadens gator. Turistbussar och taxibilar kämpar med privatbilar och företagstransporter om ett allt mer begränsat gatuutrymme. 4) Att lösa trängseln i innerstaden med hjälp av biltullar och högre parkeringsavgifter är inte en framkomlig väg på lång sikt. De människor som söker sig till innerstaden har ofta en anledning att söka sig just dit den täta och upplevelserika stadsmiljö som bara finns i innerstaden. Att införa ransoneringskort på mat är självfallet en bra metod att hantera matdistribution under krigstillstånd. Trängselavgifterna kan ses som en form av ransoneringskort de tar bort en del av köerna till innerstaden men inte orsakerna till att människor söker sig dit. 5) En marknadsmässig lösning på en bristsituation handlar i regel om att öka produktionen av de varor eller tjänster som betingar de högsta priserna. Om det är trångt på en populär restaurang funderar inte krögaren i första hand på att höja priserna för att hålla kunderna borta. Han eller hon försöker få in fler bord och stolar. Eller bygger ut restaurangen, alternativt startar en till restaurang med liknande utbud. Så kan även trängsel i städer hanteras. 6) En bieffekt av bristen på balans mellan utbud och efterfrågan på stad, är att mindre betalningsstarka verksamheter - antikvariat, kulturverksamheter, billiga lägenheter, verkstäder, serviceanläggningar tenderar att tvingas bort från innerstaden. Detta drabbar såväl ABF-huset vid Sveavägen som små boklådor på Östermalm eller bilverkstäder på Kungsholmen. 9

10 7) En del av dessa verksamheter har svårt att etablera sig i förortsområden. På sikt dödar denna utveckling den livgivande undervegetation av unika verksamheter som är nödvändig för en levande stad både ur kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Små olönsamma teatrar är i viss mån en förutsättning för att större och mer lönsamma kulturinstitutioner ska kunna tillföras nya idéer och kunniga människor. 8) Stadsbristen leder ofta till att industri- och verksamhetsområden omvandlas till mer eller mindre renodlade nya bostadsområden. Det slår på längre sikt mot stadens ekonomiska bas, eftersom ett livskraftigt näringsliv behöver både områden för mer renodlad kontorsverksamhet och områden för tillverkning, reparation, service, underhåll, distribution, specialiserad handel och grossistverksamhet. Perspektivet att skapa en blandad stad med både bostäder och arbetsplatser är inte kontroversiellt. Men blandning kan också handla om en god mix av olika platser för olika typer av näringsverksamhet. 9) När mindre rena och städade verksamheter trycks allt längre ut i regionen ökar samtidigt trafikarbetet. En servicefirma eller ett mindre byggföretag som tvingas bort från en central plats får längre till sina kunder. Resultatet blir en opraktisk stad ungefär som en lägenhet med flera hundra meter till garderob, tvättstuga och badrum. Bara detta är ett starkt argument för att tillskapa mer av den högt eftertraktade innerstadens miljöer på flera ställen än bara ett enda och på andra ställen än dagens industriområden. 10) Det allvarliga med undanträngningen av såväl kultur, service och industri från innerstaden ligger dock i näringslivets framtida dynamik. Nya branscher och företag behöver i regel mindre välstädade och relativt billiga lokaler och oömma miljöer att utvecklas i. Alla nya uppfinningar och produkter tas inte fram i exklusiva kontorslokaler vid Stureplan ofta gäller motsatsen. De industriområden som står på tur att omvandlas till välordnade bostadsområden borde snarare ses som platser där framtiden bör ges frihet att växa. Effekterna av denna akuta stadsbrist är att företag och organisationer får svårt att rekrytera även högre avlönad personal, att studenter väljer bort sitt förstahandsalternativ för högre studier eftersom det är lättare att hitta studentlägenhet i mindre städer och där en mindre del av studielånet behöver avsättas för boende avsätts för boende. Det ger Stockholm och Sverige svårare att hävda sig i den globala konkurrensen, samtidigt som mindre ekonomiskt utrymme för konsumtion av mat/kläder och resande/fritid håller tillbaka dessa branschers tillväxt. I ytterstaden permanentas samtidigt den sociala segregationen i mindre attraktiva miljonprogramsförorter medan nya bostäder till överkomliga priser byggs allt längre bort från stadskärnan och ibland även i andra län! Även handeln söker sig till större externa köpcentrumområden som ofta är utformade för bilburna kunder. Detta trots att storskalig handel går att kombinera med en urban och mindre bilanpassad miljö som t ex Gallerian i Stockholms innerstad. Även ur ekologiskt perspektiv är stadsbristen ett problem. Den ökade biltrafiken och långpendlingen innebär i sig ett slöseri med tid och pengar och ökar trängseln i Stockholms innerstad. Tillgången till bullerfria naturområden och lätt nåbara parker riskerar att minska. Slutsatsen är enkel: Dagens innerstad är för liten. Stadsbristen kan bara åtgärdas genom att erbjuda nya, avlastande, innerstadsmiljöer med minst samma intensitet, blandning och tillgänglighet som den gamla innerstaden. Detta kan göras på några olika sätt: Omvandling av befintliga industriområden till nya stadsdelar. Byggande av nya stadsdelar på obebyggd eller glest bebyggd mark. Komplettering av befintliga bostadsområden till stad. Valet av plats för byggande är viktigt. Det överordnade kravet är att det nya som byggs förbättrar och förskönar det som redan finns på platsen. Att de som redan använder området får bättre villkor och omgivning än innan projektet genomfördes. Av det skälet är det inte givet att alla industriområden ska betraktas som lämpliga för bostadsbyggande. Av det skälet bör det vara naturligt att bygga på obebyggd mark till och med där det i dag växer gräs och träd. Att stadsmiljö ersätter skogar, fält och åkrar är ingen nyhet. Så har Stockholm vuxit redan från början. Om odlingsmarker på Södermalm och Kungsholmen på och 1800-talen bibehållits av respekt för den gröna strukturen, då hade vi haft än mindre stadsmiljö i Stockholm och ännu längre avstånd, mera trafik, mera avgaser, mer trängsel. Byggbara obebyggda platser bör gärna ligga intill befintliga stadsdelar för att inte skapa nya isolerade bebyggelseöar av den typ som växte fram under miljonprogrammet. Receptet blir då: Hitta en tillräckligt stor grön yta intill eller mellan några stadsdelar som är i behov av bättre grannar och kanske också bättre parker, bättre torg, bättre gatumiljöer, bättre kollektiva förbindelser, bättre serviceutbud och bättre platser för handel. Uppgradera området till stad med tät bebyggelse och urbana parker och torg. Årstafältet är en sådan plats 10

11 11

12 Skalenlig storleksjämförelse mellan Årstafältet och Gamla Stan 12

13 Förslag En stad på Årstafältet varför då? Stockholms stad har formulerat en tydlig bild för sin framtida utveckling. Rapporten Vision Stockholm en plattform för dialog om Stockholms utveckling slår fast att en kraftig befolkningsökning är nödvändig för att stärka Sveriges och Stockholms position i norra Europa. Fyra ledord för en hållbar stadstillväxt presenteras staden ska vara Dynamisk, Attraktiv, Tillåtande och Effektiv. Mer konkret ska staden bryta segregationen, öka bostadsbyggandet, skapa attraktiva transportsystem, stärka Stockholm som internationell mötesplats och ge näringslivet goda utvecklingsmöjligheter. Strategin att bygga staden inåt, att förtäta i centrala lägen, kompletteras i visionen med att skapa flera kärnor även i ytterområden. En storstad med fler stadskärnor än bara det gamla City är också Regionplane- och Trafikkontorets vision. Idén att bevara Årstafältet, med nya kolonilotter och sportaktiviteter, nya gång- och cykelvägar samt restaurering av gamla Göta Landsväg togs fram under andra förutsättningar än dagens. Idén utarbetades under 1990-talets första hälft, när byggbranschen i Stockholm just drabbats av en kraftig nedgång och efterfrågan på byggbar mark var låg. Det genererar inga större intäkter utan kräver snarare vissa investeringar från staden. Samtidigt lider stadsdelarna kring Årstafältet inte av brist på grönska och friytor. Grönstrukturen inne i gamla Årsta är uppskattad, inte minst av barnen. Mest populärt är Årstaskogen ned mot Årstaviken och de mindre parkerna inne i stadsdelen. Om något saknas handlar det snarare om innehållsrik stadsmiljö med både boende, arbete, service och inte minst viktigt, ett rikare utbud av affärer. Strax innan Södra Länken öppnades 2004 med minskade störningar från biltrafiken som viktig ingrediens presenterades ett förslag till bebyggelse med helt andra förtecken. Projektet Årstastråket från år 2003 är mer i linje med Stockholms nuvarande policy för stadsbyggande. Det bygger på att två kraftledningar från Globen och bort mot partihallarna läggs i tunnel för att frigöra mark för blandad bebyggelse. Ett stråk med tät och mer stadsmässig bebyggelse med cirka 2000 bostäder och kontor följer den nya tvärspårvägen och omvandlar på några platser trafikleder till stadsgator av innerstadstyp. Det äldre bostadsområdet Årsta kopplas också i förslaget ihop med 60-talsförorten Valla Gärde, med ny bebygelse och nya gator. En användning av Årstafältet som mer ligger i linje med Vision Stockholm 2030 är att knyta ihop två miljonprogramsområden och två industriområden kring en ny stadsbebyggelse med nya stadsparker. Detta förslag vidareutvecklar idéerna bakom förslaget Årstastråket och visar hur en småskalig fastighetsstruktur kan skapa en tät och varierad stadsmiljö söder om innerstaden i ett centralt och väl kollektivtrafikförsörjt läge. Årstafältet med omgivningar kan successivt omvandlas till en integrerande och integrerad stad. Dagens geografiskt isolerade arbets- och bostadsområden kan omvandlas till en tät och kontinuerlig stadsstruktur med stora och små parker och torg, nya mötesplatser både inomoch utomhus. 13

14 Projektet Årstad innebär en möjlighet att samtidigt: Åtgärda en del av dagens bostads- och stadsbrist Förnya och förbättra två miljonprogramsområden Tillskapa en generös och urban stadspark i stället för en lågutnyttjad förortspark. Under senare år har mycket hänt kring Årstafältet. Södra Länken har frigjort mark och minskat störningarna från den tunga förbifartstrafiken. Tvärspårvägen som passerar Valla Gärde har blivit en succé. En cykelbro över Årstaviken tillkommer. En ny pendelstation i Västra Årsta intill Nybodahöjden har öppnats, med omstigning till snabbspårvägen. Partihallarna kan successivt komma att omvandlas och utvecklas när tyngre verksamhet söker sig till nya platser. Med ökad tillgänglighet och mindre störningar från biltrafiken tenderar fastighetspriser och markvärden att öka i området. Det ger ett tryck på och möjlighet till ny kompletterande bebyggelse den mark som tidigare var svårtillgänglig och olönsam att bygga på hamnar plötsligt på rätt sida i lönsamhetskalkylen. I en frizon för stadsbyggande gäller inte dagens normer och regelverk eftersom dessa i huvudsak har utformats för att bygga förorter. I en frizon kan nya regler för trafikplanering, miljöfrågor, återvinning av energi, sophantering och buller testas. De positiva erfarenheter som vunnits i projektet Hammarby Sjöstad kan användas som underlag och inspirationskälla för nästa steg i utformandet av en hållbar urban miljö. I en frizon för stadsbyggande gäller till att börja med de regler som gjorde det möjligt att bygga Stockholms innerstad den del av Storstockholm som de facto är både mest attraktiv och händelserik, mest effektiv vad gäller resursanvändning och kollektivtrafik och samtidigt än så länge mest socialt och funktionellt integrerad. Därför är Årstafältet en lämplig plats att åtgärda en del av Stockholms stadsbrist på. Förslaget till förortspark som utarbetades för drygt tio år sedan är inte anpassat till dagens situation. En tidsanpassad plan kan genomföras förutsatt att: Det går att uppnå politisk enighet om projektet. Näringsliv och miljörörelse kan uppnå samsyn om förutsättningar. För att förenkla genomförandet återknyter förslaget till den typ av robust stadsplanering som tillämpades under utbyggnaden av Stockholms malmar och gamla Sundbyberg. Det innebär att staden tar fram en plan som bara reglerar det viktigaste: En stadsplan som fastlägger placering av gator, kvarter, torg, parker, naturmark. En byggnadsstadga som fastställer högsta exploateringstal och högsta takhöjd. Detta innebär att dagens preciserade detaljplaner för varje kvarter och byggnad inte behöver tas fram i det första steget. Formellt kan stadsplan och byggnadsstadga tas fram i form av en fördjupad översiktsplan med generella områdesbestämmelser. För att öka hastigheten i projektet kan det lanseras som en frizon där nya regelverk och projektformer accepteras - anpassade till dagens verklighet. För ett snabbt genomförande kan det vara lämpligt att förankra förslaget hos Boverket, Länsstyrelsen och regeringen. Projektet kan lanseras som en experimentell bostadsmässa med tyngdpunkt på STAD, exempelvis (Bo)stadsmässa år

15 Strategi Hållbarhet i praktiken En hållbar stadsutveckling förenar det som är ekonomiskt möjligt och effektivt med det som är socialt önskvärt och försvarbart med det som är ekologiskt långsiktigt och resurseffektivt. En stad på Årstafältet som växer ihop med två industriområden och två bostadsområden är realistisk ur alla de tre hållbarhetsaspekterna: Ekonomiskt: Projektet genererar intäkter i stället för att kosta skattebetalarna ytterligare pengar. Höjda markvärden kombinerat med förbättrad tillgänglighet gör ett projekt av denna typ lönsamt. Plan och byggnadsstadga kan tas fram innan markanvisningar görs. Intäkter kan genereras genom försäljning eller långa kontrakt till en mångfald byggföretag, fastighetsägare, organisationer. Partihandelsområdet skulle med denna plan som granne få kraftigt höjda fastighetsvärden vilket på sikt kan ge betydande intäkter. Ett kraftigt ökat utnyttjande av kollektivtrafik, befintliga vägar liksom ledningar för vatten- och avlopp ger relativt låga investeringströsklar. Den föreslagna Europaparken kostar en hel del att anlägga, även om den är placerad där marken är mest sank. Ur ekonomisk synpunkt skapar den dock högre värden för bebyggelsen runt omkring på samma sätt som Humlegården i Stockholm och Central Park på Manhattan höjer fastighetsvärdena i närområdet. Socialt: Projektet kan dämpa den sociala segregationen i närområdet. Planen blandar nya/dyrare bostäder som kan byggas med äldre/billigare bostäder som redan finns i t ex Valla Gärde. Gränserna mellan dagens miljonprogramsområden och den nya bebyggelsen bryts upp genom nya gator och blandade kvarter. Genom hoplänkning av dagens lågstatusområden med ny stadsstruktur kan Östberga och Östbergahöjden dra fördel av sitt läge. Förutsättningar för social integrering åstadkoms genom geografisk/fysisk integration. Nya attraktiva kvarter intill den föreslagna Europaparken hamnar nära dagens förortskvarter. Här finns förutsättningar för en större stadsdel med i ordets verkliga betydelse social blandning. Projektet kan därför i viss mån dämpa trycket på Stockholms innerstad blir stadsdelen tillräckligt attraktiv kan hushåll och verksamheter i innerstaden välja att flytta hit och därmed hålla tillbaka yuppiefieringen av innerstaden. Ekologiskt: Projektet erbjuder alternativa lägen för bostäder, kontor, handel, skola, forskning, nöjen etc i ett centralt läge med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Jämfört med nya villaoch småhusområden eller ekobyar i regionens ytterområden, som t ex Värmdö/Haninge, kan stadsdelen sägas vara relativt resurssnål, både vad gäller byggande och drift. Till stor del kan befintlig infrastruktur nyttjas. Ekologi i stadsbyggandet karaktäriseras av bl a effektiv resurshushållning, närhet, slutna kretslopp, lågt trafikarbete och låg grad av materialförbrukning. Om ekologi däremot enbart tolkas som bevarande av öppna ytor är det logiskt att anlägga kolonilotter i detta centrala läge. Projektet kan i realekologiska termer ses som ett exempel på återanvändning och vitalisering av en sämre fungerande förortsstruktur. Förlusten av ett relativt isolerat grönområde bör vägas mot de realekologiska vinster som kan göras, parallellt med ekonomiska, sociala och kulturella. 15

16 Stadsplan med nya kvarter och gator. Befintliga hus markerade med grått 16

17 Sammanfattning av STADSPLAN och LOKAL BYGGNADSSTADGA för ÅRSTAFÄLTET med omgivningar i Stockholms Stad Komplett beskrivning av stadsplan och byggnadsstadga för projektet Årstad finns som bilaga och kan laddas ner på eller kan beställas från Stockholms Handelskammare på Syftet med denna stadsplan och dessa byggnadsregler är att skapa legala och fysiska förutsättningar för framväxandet av en genuin stadsbebyggelse kring Årstafältet i Stockholms Stad. Förslaget vill: Visa att det går att omvandla ett vägomslutet fält, två bostadsområden och två industriområden till en levande småstad. Lägga fram ett alternativ till Stockholms nuvarande plan för Årstafältet med omgivningar. Föreslå en lokal byggnadsstadga för området kring Årstafältet, som integrerar arbetsplatser, bostäder, service, natur, parker och trafik. En bakgrund till förslaget är att företags och hushålls större rörlighet ökar konkurrensen mellan städer och regioner. Den lokala miljön blir en viktig konkurrensfaktor. I takt med Europas färd mot överstatlig integration, parad med större självständighet för städer och regioner, är det tänkbart att olika lokalanknutna byggnadsstadgor kan ersätta en del av de centrala regelverk som givit oss en relativt hög teknisk byggnadsstandard men ofta också en anonym byggd miljö utan lokala särdrag. En lokal byggnadsstadga för en stadsdel, en bygd eller en mindre stad kan erbjuda olika aktörer långsiktigt verkande och tydliga spelregler. Samtidigt kan konkurrens mellan olika regelsystem (t ex olika regelverk i olika städer) värna om pluralism och öppenhet för olika lösningar på liknande problem. Det statsvetare kallar institutionell konkurrens har varit en viktig drivkraft i den europeiska civilisationens historia. De regelverk som i praktiken visar sig bäst gynna företagande, ekonomisk stabilitet, ekologisk uthållighet etc, kan också bli de regelverk som får störst utbredning. Konkretisera dagens diskussion om hållbar utveckling i stadsbyggandet och visa att ekologisk uthållighet, ekonomisk tillväxt och social integration kan gå hand i hand. 17

18 18

19 Ett andra Sundbyberg kan växa fram på Årstafältet. En småstad i storstaden. Årstad. Att bygga för efterfrågan. Det finns gott om bostadsområden, arbetsområden och köpcentra i Storstockholm. Det är ont om blandade stadsmiljöer. Den stadsdel som låg högst på bostadsförmedlingens kölista - redan för tio år sedan - var Södermalm. Om Storstockholm under de senaste tio åren planerats utifrån den efterfrågan skulle minst ett till Södermalm ha byggts en blandad stad med lika delar bostäder och arbetsplatser. Hammarby Sjöstad blev inte fullt ut en blandad stadsmiljö, mer av ett ekologiskt hållbart bostadsområde med service och butiker intill ett arbetsområde. Varför är det så ont om stad? Det vi menar när vi säger ordet stad hittar vi i Stockholms innerstad, i gamla Sundbyberg, kring det gamla stadstorget vid Gullmarsplan, längs Råsundavägen, vid torgen längs 12:ans spårvagn i Bromma och längs några gator i Aspudden, Midsommarkransen och Gröndal. I övrigt består Stockholm av olika varianter på temat förort eller område. Orsaken är inte att det är tekniskt eller ekonomiskt omöjligt att bygga mer stad. Utan att de idéer som styrt planeringen inriktats på förorter och inte stadsdelar. Den utvecklingen börjar vända bra exempel är det nya området kring Liljeholmstorget liksom Järla Sjö och de nya köpkvarteren i Sickla i Nacka kommun. Planen visar en möjlighet att gå vidare, ett stort projekt som tar vid efter Hammarby Sjöstad men mer småskaligt och blandat. Med gott om stora och små parker. Gärna med ekologiskt byggande som riktmärke. Att bryta ordets makt över tanken. Förslaget vsar att det går att bygga mer av blandad stadsmiljö utanför innerstaden. En förutsättning är att vi slutar att tänka med hjälp av ord som bestämmer innehållet; ord som bostadsområde och arbetsområde och köpcentrum och trafikförsörjning. Ordens makt över tanken är stor. Det första steget i ett återerövrande av den vanliga staden består i att återerövra språket. Att säga: stadsdel, kvarter, gata, torg, park, hus, gård, plank och trottoar. I stället för: område, trafikmatning, parkeringsplats, re-kreationsyta, cykelbana, lekplats, gångbana, bullerskydd och centrumanläggning. En stad sammanvuxen med omgivningen. Inte en förortsö omgiven av motorleder. Årstafältet omges av två bostadsområden och två industriområden och inramades länge av tunga motorleder som gjorde fältet bullerstört och svårt att nå. Med Södra Länken är trafikbarriären borta. Det gör det möjligt att låta områdena växa samman kring fältet och bilda en genuin stadsmiljö. Med förebild från de trevligaste och mest attraktiva stadsdelar vi har i Stockholm eller i Sverige och i utlandet. 19

20 Litet är vackert, trevligt och varierat. Den föreslagna staden består av ganska små kvarter med gator som är allt från 8 till 32 meter breda, ett antal ganska små torg och många små stadsparker. Gatorna är dragna så att man inte ska känna att här börjar den nya stadsdelen - det gamla och det nya hänger ihop. Så gör vi mycket sällan då vi bygger nytt - ofta blir nya stadsdelar små öar av bebyggelse utan kontakt - fysiskt såväl som socialt - med äldre stadsdelar. En del gator är raka och strikta med långa siktfält, andra är korta och krökta eller slutar tvärt. Planmönstret är en kombination av medeltida slingrighet och rutnät från och 1800-talet. Till skillnad från de förorter vi byggt och fortfarande bygger går trafiken - bilar, bussar, cyklar - inne i staden, inte i leder utanför eller förbi bebyggelsen. Europaparken - En attraktion och ett äventyr. Mitt på fältet, där marken är sank och svår att bygga på, ligger en park som ser ut som en Europakarta. Europaparken blir något större än Humlegården på Östermalm. Parken består av gräsmattor, planteringar, träd, kanske en lyktstolpe eller en parkbänk för varje europeisk huvudstad och med vatten i dammar som har samma form som Atlanten, Medelhavet och större sjöar. En gammal svensk aln i Europaparken motvarar en mil i det verkliga Europa. En aln är ungefär ett normalt promenadsteg. Parken kan ge Årstad en egen identitet och särprägel, kanske också någon sorts exklusivitet. En tanke är att skapa en så attraktiv miljö att verksamheter, organisationer och hushåll ser Årstad som ett fullgott alternativ till att slå sig ned i den gamla innerstaden. Detta är att sätta ribban mycket högt. Att ställa samma krav på produktutveckling inom stadsbyggandet som inom till exempel datorvärlden är ovant men samtidigt nödvändigt. Nya datorer är överlag bättre och mer användarvänliga än gamla datorer. Varför skulle inte en ny stadsdel kunna vara överlägsen alla föregående versioner av produkten stad? I datorvärlden görs ständigt uppgraderingar, dvs förbättringar, av program och hårdvara. Tiden är mer än mogen för en uppgradering av vårt stadsbyggande. Göta Landsväg - Ett integrerat kulturminne. En park med drag av Katarina Bangata Tvärs över fältet går den gamla Göta Landsväg. Den är ett kulturminne som inte får förödas. I förslaget går Göta Landsväg som ett grönt parkstråk genom bebyggelsen. Ungefär som Katarina Bangata på Södermalm, fast bredare och grönare. En avlång stadspark eller en bred allé. Ofta brukar planerare visa respekt gentemot äldre miljöer och hus genom avstånd. Vi brukar sätta upp en skyddszon mellan den gamla kulturmiljön och den nya ödeläggelse av miljön som nybyggandet ofta ses som. Förslaget gör tvärtom. Den nya bebyggelsen ligger nära kulturminnet Göta Landsväg och utformas så att den respekterar och samverkar med den gamla miljön. Att blanda gammalt och nytt är ett sätt att skapa NYA kulturmiljöer, inte bara bevara den GAMLA kulturmiljö som vi redan har. Byggnadsregler för liten skala och variation För att förhindra att olika byggföretag och arkitekter bygger köplador, förortsbostäder och tråkiga kontorsskrapor i stadsplanens kvarter kompletteras planen med ett antal byggnadsregler. Dessa är i korthet: Byggnader får inte vara högre än gatan är bred - dock högst 18 meter. Det gör att gator och gårdar får någorlunda bra med ljus och förhindrar att höga hus skymmer lägre hus. Ovanför den högsta taklisthöjden (= gatubredden) får byggnader ha ett tak med högst 45 graders lutning. Varje kvarter har en begränsad byggnadsvolym. Den volymen fördelas av stadens tjänstemän mellan kvarterets olika tomter, alltså mindre fastigheter. Alla hus ska ha en fasad direkt i liv mot trottoaren - byggnader får inte stå mitt på en tomt utan ska bygga upp gatans väggar och skapa en skyddad innergård om kvsarteret är tillräckligt stort för det. Alla bottenvåningar ska ha högt i tak, minst 3 meter, för att göra det lätt att ordna affärer, kontor, restauranger osv i bottenvåningarna. Stadsbyggnadskontoret har rätt att kräva att det finns bostäder i varje kvarter. Åtminstone en tredjedel av våningsytan bör vara bostäder. Varje kvarter ska delas upp i flera mindre fastigheter som bör ha olika ägare. Ett småskaligt ägande utmärker äldre stadsdelar. Kommunen har rätt att vägra sälja stora sammanhängande markområden till ett fåtal stora byggbolag. Ett fåtal stora bygg- eller fastighetsbolag kan inte skapa en riktig levande stad. Kommunen har också rätt att förhindra att ett stort antal hus köps upp av ett och samma företag. Konkurrens och pluralism är bra, monopol är dåligt. Ett kvarter får inte bebyggas i ett svep. 25 procent av ett kvarters byggrätter får bebyggas tidigast 5 år efter att alla andra tomter är bebyggda. Det kan ge en mer varierad arkitektur och gör det möjligt att komplettera med sådant som visar sig fattas. Kvarter över en viss storlek skall ha en öppen innergård där det kan växa träd. Fastighetsägarna skall betala en viss summa per år för att underhålla träd och planteringar längs gator, torg och i parker. 20

21 Skiss på området kring Europaparken i Årstad. Småskaligt ägande och långsam tillväxt. En orsak till att gamla stadsdelar är så levande är att de har en blandning av hus av olika ålder, även inom kvarteren. Det gör att dyra verksamheter kan ligga bredvid billiga, lyxrestauranger bredvid antikvariat t ex. Byggnadsreglerna medger att en fastighet i första steget bara bebyggs med ett lågt och billigt hus, för att när staden utvecklas vidare kanske ersättas med ett högre och dyrare. Verkliga städer har bebyggts successivt, inte som färdiga objekt. En småskalig plan, en småskalig ägandestruktur och regler som medger en långsam utveckling kan ge förutsättningar för framväxandet av en genuin småstad kring Årstafältet. Liksom trädgårdsmästaren kan stadsplaneraren bara skapa förutsättningar för växtligheten, sätta upp en spaljé för rosorna eller byggnaderna, inte bestämma hur allt skall bli. En spårvagn i staden - Inte en spårväg utanför. Tvärbanan mellan Gullmarsplan Valla Gärde Liljeholmen Alvik har redan ökat attraktiviteten i omkringliggande stadsdelar. Tyvärr drogs den inte genom gamla Årsta och ned genom miljonprogramsområdet Valla Gärde. Planen visar en sådan, redan passerad möjlighet. Men det går att avgrena en länk från snabbspårvägen igenom den nya stadsdelen och vidare mot Östberga. Det kan ge ett stort underlag av resenärer och koppla ihop Östberga med omgivningen. En billig och vacker ny Sveaväg ovanför Södra Länken. Planen underlättas av Södra Länken. Med en tunnel under och förbi Valla Gärde/Årstafältet förbättras möjligheterna att skapa ett gatunät med måttlig grad av genomfartstrafik. Motorvägstunnlar - Ger plats för mer vanlig stad Mindre biltrafik och färre stora motortrafikleder är något som EU och FN diskuterat ända sedan miljökonferensen i Rio Motorvägstunnlar kan vara positiva om de tar hand om förbifartstrafik och öppnar upp ny mark för lämplig exploatering. Området kring Årstafältet är ett sådant exempel. Investeringarna i Södra Länken kan göras mer lönsamma genom att den frigjorda marken tas om hand på ett intensivt och urbant sätt. Ett alternativ till en förortspark Dagens förslag till ekologisk park på Årstafältet svarar på frågan om hur ett ödsligt förortsfält kan göras mer trevligt och levande. Det svarar inte på frågan om hur nya bostäder och kontor kan tillskapas i en växande region. Att bara bevara gröna områden är ett exempel på ett snävt betraktelsesätt på stadsbyggandets utmaningar. En mer framtidsinriktad planering kan visa på hur både parker och bebyggelse kan planeras samtidigt och i symbios med varandra. Parken är ett lika självklart och nödvändigt inslag i den goda staden som torget eller gatan. Med mer utrymme för riktig stad utanför den gamla innerstaden, kan vi förhindra att innerstaden byggs igen och att alla fria gröna ytor bebyggs. Innerstaden behöver snarare mer parker än fler hus. Kanske ett nytt Sundbyberg - men grönare? Jämfört med småstaden Sundbyberg, skulle Årstad få fler parker och torg. Det är inte bara viktigt att göra platser i staden tillräckligt stora. Det är lika viktigt att skapa tillräckligt små platser. Kanske även undanskymda ställen som är hemliga och svåra att hitta. 21

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer