Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm"

Transkript

1 Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och ekonomi 4 Hyresgästföreningens organisation 5 Lokala hyresgästföreningens ekonomi vem gör vad? 6 Styrelsen gemensamt ansvarig 6 Kassören verkställer 7 Revisorerna 7 Principer för inköp 7 Kontotecknare 8 Ny som kassör 9 Om den lokala hyresgästföreningen läggs ner 9 Budgeten en del av verksamhetsplanen 10 Budgeten ekonomisk planering 10 Budget i balans 10 Inkomster 10 Utgifter 12 Exempel på budget 12 Att betala räkningarna 13 Bank, plusgiro och kassa 13 Ordning på räkningarna 14 Arvoden 14 Förlorad arbetsförtjänst 14 Ersättningar 15 Gåvor 15 Att bokföra 16 Varför bokför vi? 16 Dubbel bokföring 16 Verifikationer 16 För varje verifikation ska du 17 Exempel på bokslut 18 Dagbok 19 Fyra kontotyper 19 Konton 19 2

3 Tumregler 20 Mervärdesskatt moms 20 Skriv tydligt 20 Bokför direkt 20 När det blir fel 20 Spara i tio år 21 Ekonomiska rapporter och bokslut 22 Ekonomiska rapporter 22 Bokslut 22 Avsluta bokföringen 23 Bokslutsblanketten 23 Ingående balans 23 Inkomster 23 Utgifter 23 Årets resultat 23 Utgående balans 24 Inventarier 24 Deklaration 24 Revision stöd till styrelsen och medlemmarnas kontroll 25 Medlemmarnas företrädare 25 Revisionen 25 Om något blivit fel 26 Revisionsberättelse 27 Ansvarsfrihet 27 Kontakter 29 3

4 Inledning Den lokala hyresgästföreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi. Kassören har fått medlemmarnas förtroende att sköta ett av de viktigaste uppdragen inom föreningen att ta hand den ekonomiska hanteringen och om de pengar som den lokala hyresgästföreningen förvaltar. Det är mycket viktigt att den lokala hyresgästföreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt så att de boende kan vara säkra på att deras pengar används rätt. Detta dokument är avsett som handledning i det dagliga arbetet med lokala hyresgästföreningens ekonomi, och kan med fördel också användas som studiehandledning i din lokala hyresgästförening. Vi hoppas att det mesta du behöver veta finns med. Är det något du undrar över kan du ta kontakt med din hyresgästförenings styrelse, revisorer eller regionkontoret. Längst bak finns en förteckning över material, blanketter m.m. som du kan hämta från Hyresgästföreningens hemsida eller beställa per telefon. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av handledningen! Med vänlig hälsning Hyresgästföreningen region Stockholm ÅRSCYKEL för LHs verksamhet och ekonomi Budget och verksamhetsplan för nästkommande år I oktober hålls ett bostadsmöte för alla hyresgäster angående budget och verksamhetsplan oktober december Bokslut Kassaintyg skickas till regionkontoret i början av januari via e-post eller brev januari mars Revision genomförs Verksamhetsinriktningen antas på årsmötet, som hålls före februari månads utgång Konstituerande styrelsemöte där bland annat attestansvariga utses (mars) juli september april juni Revisionsberättelse skickas till regionkontoret med årsmöteshandlingarna 4 Styrelsemöten under året, glöm inte att protokollföra ekonomiska beslut och följa upp era aktiviteter

5 Hyresgästföreningens organisation Hyresgästföreningen har verksamhet på flera olika nivåer: lokalt, kommunalt, regionalt och på riksnivå. På samtliga nivåer är det förtroendevalda medlemmar som fattar beslut om hur verksamheten ska skötas. Lokala Hyresgästföreningen. I bostadsområdet eller i kvarteret kan det finnas en lokal hyresgästförening. Den lokala hyresgästföreningen tar upp de boendes gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren. Det kan vara allt från att föra en dialog om bostadsområdet till att direkt påverka skötseln av området eller hyran. Lokala hyresgästföreningar finns inte i alla bostadsområden. Organisationen kan se ut på olika sätt. På vissa håll finns ett husombud, på andra ställen verkar nätverk eller arbetsgrupper som arbetar med tillfälliga eller enstaka frågor. Föreningen. På kommunnivå kallas organisationsnivån kort och gott för hyresgästförening. På några ställen ingår flera kommuner i ett hyresgästföreningsområde, men i större kommuner kan ett sådant område utgöras av delar av kommunen. Hyresgästföreningen förhandlar om hyrorna med de kommunala bostadsbolagen och med de flesta privata hyresvärdarna. Hyresgästföreningen arbetar även med att påverka i andra bostadsfrågor. Regionen. Region kallas Hyresgästföreningens organisationsled på regional nivå. Region Stockholm samordnar de insatser som behövs runt om i vårt län. I regionen arbetar Hyresgästföreningen med bland annat förhandlingar, juridiskt stöd, lokalt utvecklingsarbete, kommunikation och medlemsrekrytering. Riksförbundet. Riksförbundet är Hyresgästföreningens organisationsled på riksnivå. Riksförbundet arbetar med bland annat information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Även arbete med policyfrågor som har med hyror och förhandlingar att göra, sker här. När riksdagen ska stifta nya lagar om bostadssektorn svarar riksförbundet på remisser och deltar ibland, efter förfrågan, i arbetet. 5

6 Lokala hyresgästföreningens ekonomi vem gör vad? Styrelsen har ett gemensamt ansvar för ekonomin och de beslut som tas i den lokala hyresgästföreningen, men som kassör är det du som sköter ekonomin. Här går vi igenom ansvarsförhållandena. Styrelsen gemensamt ansvarig I den lokala hyresgästföreningen är styrelseledamöterna gemensamt ansvariga för all verksamhet även den ekonomiska inför årsmötet. Ekonomi ska vara en självklar punkt på styrelsens dagordning så att alla blir delaktiga och har möjlighet att i tid säga ifrån om något inte stämmer. Därför ska hela styrelsen förbereda och lägga fram förslag till de viktigaste ekonomiska besluten under löpande verksamhetsår. Budget är planeringen av ekonomin för den lokala hyresgästföreningen där det beskrivs vad pengarna ska användas till under året. De flesta allmännyttiga bostads företag, och även vissa privata bolag, betalar ut ersättning för den lokala hyresgästföreningens verksamhet. Pengarna kan ha olika benämningar som fritidsmedel, aktivitetsmedel eller verksamhetsmedel. Här använder vi samlingsnamnet hyresgästmedel, eftersom det är pengar som ska komma alla hyresgäster till godo. Budget och verksamhetsplan för dessa medel beslutas av ett bostadsmöte under hösten dit alla hyresgäster inbjuds. Årsmötet beslutar inte om dessa medel, där emot är det lämpligt att ta upp verksamhetsplan och budget som en rapport på årsmötet. Årsmötet beslutar i stället om en verksamhetsinriktning för nästkommande verksamhetsår. Budget som består av andra medel än de som kan fås från bostadsföretagen fattar styrelsen själv beslut om. Inköp och utgifter som inte finns med i verksamhetsplanen ska behandlas på styrelsemöten och noga protokolleras. Bokslut styrelsens ekonomiska rapport som läggs fram till årsmötet. 6

7 Kassören verkställer När det gäller ekonomin har kassören särskilda arbetsuppgifter. Det är kassören som sköter det löpande arbetet med ekonomin under året. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna för kassören är: Bokföringen se till att alla ekonomiska händelser dokumenteras och noteras. Bevaka ekonomin kolla hur den lokala hyresgästföreningens ekonomi ligger till och regelbundet rapportera till styrelsen. Sköta in- och utbetalningar se till att räkningar betalas i tid och att den lokala hyresgästföreningen får de inkomster den ska ha. Revisorerna På årsmötet väljs minst en revisor som ska granska lokala hyresgästföreningens verksamhet och förvaltning. Revisorn får inte ingå i styrelsen eller ha några familjeband till styrelsens medlemmar. Om ingen person ställer upp för val till revisor kan föreningens revisor utses. Såväl den lokala hyresgästföreningens egna som föreningens revisorer har rätt att löpande, när som helst under året, kontrollera den lokala hyresgästföreningens verksamhet och ekonomi. Ett bra sätt att hålla revisorerna à jour är att skicka all information som går till styrelsen till revisorerna samt att regelbundet skicka styrelseprotokoll och ekonomiska rapporter till dem. Revisorerna lämnar en rapport till årsmötet en revisionsberättelse om sin granskning. I ett senare avsnitt går vi igenom revisorernas arbete. Principer för inköp Det är praktiskt att överlåta vissa löpande ärenden på kassören. I så fall ska styrelsen först diskutera vilka principer som ska gälla. Principerna ska framgå av styrelsens protokoll, annars kan det vara skäl för en anmärkning från revisorerna. Exempel på beslut: att inköp som styrelsen lagt in i budget och verksamhetsplan verkställs av kassören. Finns det beslut i budgeten om att bjuda på kaffe och förtäring på alla möten, behöver inte nya beslut fattas om detta inför varje möte. att inköp utöver verksamhetsplan och budget ska beslutas av styrelsen gemensamt. att alla kostnader ska attesteras av två personer med attesträtt för föreningen. 7

8 Kontotecknare Kassören måste kunna visa att han eller hon är utsedd till kassör. Därför måste styrelsen besluta om vilka som ska företräda den lokala hyresgästföreningen i ekonomiska frågor vilka som ska vara kontotecknare. Denna fråga ska tas upp som en egen punkt på styrelsens första sammanträde efter årsmötet. Kontotecknare är de som har rätt att betala över den lokala hyresgästföreningens bank- eller plusgiro och hämta ut pengar och paket. För att kunna bevisa vad styrelsen beslutat ska ett protokollutdrag skrivas där det framgår vilka styrelsen utsett. I Hyresgästföreningen har vi beslutat att två i förening tecknar konto. Det innebär att kassören ska vara kontotecknare och att styrelsen måste ha ytterligare en, gärna två, kontotecknare. Annars riskerar ni att ingenting kan göras när någon av kontotecknarna är bortrest eller sjuk. Ofta utses kassören, ordföranden och en tredje styrelseledamot till kontotecknare. Minst två av kontotecknarna ska skriva under för att det ska gälla de utses att två i förening tecknar firma. Beslutet med två i förening innebär att ni alltid måste vara två som hanterar uttag, överföringar och betalningar. Dessa två personer får inte tillhöra samma hushåll. Om ni går till banken för att ta ut pengar måste personerna gå sam tidigt. Det kan också fungera om en person går själv och då har med sig underskrift på uttags blankett samt ID-handling på den andra fullmaktstagaren. Kontrollera reglerna hos banken i förväg. Vid varje tillfälle som nya kontotecknare utses ska ny fullmakt skickas till regionkontorets ekonomienhet, som vidarebefordrar denna till banken. Blanketter för att ansöka om konto hos Swedbank finns på intranätet under ingången Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Protokollutdraget skrivs under av sekreteraren och protokolljusterarna och kan utformas så här: Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Vissbackens lokala hyresgästförening Kontotecknare Styrelsen utsåg ordföranden Lars Rask, (personnummer ), kassören Eva Stål, ( ) samt styrelseledamoten Lisa Berg ( ) att två i förening teckna föreningens firma avseende konto nr i Swedbank. De har vidare rätt att var för sig utkvittera alla slags försändelser till föreningen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 8

9 Ny som kassör Den som tillträder som kassör ska överta material och ansvar från den avgående kassören snarast efter årsmötet. Avgående och tillträdande kassör ska hjälpas åt så att övertagandet går så smidigt som möjligt, till exempel genom att: avgående kassör i förväg ser till att allt material är i god ordning avgående kassör bör få ett tydligt kvitto på vad han eller hon lämnat ifrån sig. Där ska framgå hur stor kassa som övertagits och vilka eventuella värdeföremål som överlämnats tillträdande kassör övertar allt material som verifikationer, tidigare bokslut och ekonomiska rapporter, bokföringsbok, kontantkassa, plusgiro- eller bankgiro blanketter, eventuella stämplar, saldobesked och dylikt för att både avgående och tillträdande kassör ska kunna känna sig trygga vid överlämnandet ska en slutrevision genomföras i samband med överlämnandet. Det gäller även om man byter kassör under verksamhetsåret. tillträdande kassör bör gå igenom allt material och klara ut eventuella frågetecken med den avgående. Gör detta snabbt innan minnet avtar! Om den lokala hyresgästföreningen läggs ner Om en lokal hyresgästförening läggs ner är det den lokala hyresgästföreningens styrelse som, i samråd med Hyresgästföreningens styrelse och revisorer, upprättar ett bokslut och genomför en revision. I samband med detta ska handkassan sättas in på den lokala hyresgästföreningens bankkonto. Därefter informerar Hyresgästföreningens styrelse regionkontorets ekonomienhet som stänger ner kontot för den lokala hyresgästföreningen och reserverar dess medel på ett särskilt konto, kontot för vilande LH. Dessa pengar finns sedan att tillgå om en ny lokal hyresgästförening skulle startas i området. Om möjlig heten till nystart av LH inte är trolig finns riktlinjer för hantering av de medel som ligger vilande. Hör av er till regionkontorets ekonomienhet eller boutvecklingsenheten för mer information om riktlinjer för hantering av vilande LH. Bokföring, rapporter, styrelseprotokoll och annat lämnas till Hyresgästföreningen som enligt bokföringslagen arkiverar detta i 10 år. I de fall Hyresgästföreningen inte har utrymme att förvara materialet gör regionkontoret detta. 9

10 Budgeten en del av verksamhetsplanen En av styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att planera föreningens verksamhet och genomföra planeringen. Styrelsen bör ägna åtminstone ett styrelsemöte åt verksamhetsplaneringen och lägga fast: mål för verksamheten under året, som bygger på den inriktning som beslutats på årsmötet vad som ska göras för att uppfylla målen, vilka möten som ska anordnas, vilket informationsmaterial som behövs etc. Budgeten ekonomisk planering I budgeten översätts verksamhetsplanens ord till siffror. Ofta vet man vad saker och ting kostar. Är ni osäkra, kontakta regionkontorets boutvecklingsenhet som ofta känner till vilka utgifter man bör räkna med för olika aktiviteter. Ibland kan det också vara nödvändigt att kolla priser i förväg genom att ta in kostnadsförslag offerter från olika leverantörer. Självklart ska budgeten och verksamhetsplanen stämma överens. Planera inte för mer verksamhet än ni har pengar till, eller för mer verksamhet än ni orkar med. Lokala hyresgästföreningens budget och verksamhetsplan ska skickas in till regionkontoret men lokala varianter på detta kan också förekomma. Ta kontakt med din förening eller region om du är osäker. Verksamhetsplan och budget är mycket viktiga eftersom de används som underlag både för att begära hyresgästmedel från bostadsföretaget, pengar från regionens LH-pott eller föreningen. Det är styrelsen som utarbetar förslag till verksamhetsplan och budget. Om den lokala hyresgästföreningen har inkomster i form av hyresgästmedel från bostadsföretaget, fastställs planen på ett bostadsmöte dit alla boende inbjuds. Budget i balans Budgeten ska vara i balans de planerade inkomsterna ska täcka utgifterna. Är det inte så när ni räknat ihop de olika posterna är de nödvändigt att göra något, antingen öka inkomsterna eller skära ned utgifterna. 10

11 Inkomster De viktigaste inkomsterna för den lokala föreningen är oftast: Hyresgästmedel från bostadsföretaget. Dessa betalas ut antingen via Hyresgäst föreningens regionkontor eller direkt till den lokala hyresgästföreningen från företaget. Lokalhyror. Vissa lokala hyresgästföreningar kan hyra ut sin lokal till privata tillställningar. Villkoren för detta regleras i avtal mellan bostadsföretaget och Hyresgästföreningen så det gäller att hålla reda på vilka regler som gäller. I många avtal är det inte tillåtet att ta ut hyra för lokalen, bara låna ut den och ta en avgift för att täcka kostnader för förbrukningsvaror, städning och slitage på inventarier. Försäljning. Ibland kan den lokala hyresgästföreningen få inkomster från försäljning av böcker, kaffe, läsk och dylikt. Skriv ett kvitto som verifikation vid sådan försäljning. Det är viktigt att inkomsterna från sidoverksamhet som försäljning, uthyrning av lokal och liknande inte blir så stora att de räknas som näringsverksamhet. En riktlinje för att bedöma detta är självkostnadsprincipen. Det innebär att verksamhet inte bedrivs för att göra vinst, utan att inkomsten bara ska täcka utgiften för just den verksamheten. LH-pott. För att söka medel ur LH-potten krävs att styrelsen gör en verksamhetsplan med budget. LH som får medel endast från LH-potten behöver inte hålla bostadsmöte. LH-potten finansieras av medlemsavgifter och betalas ut av Hyresgästföreningens regionkontor. Verksamhetsplan med budget ska först godkännas/attesteras av berörd hyresgästförening som därefter skickar den till regionkontorets boutvecklingsenhet. Om LH- styrelsen vill ha besked om LH-pott före årsskiftet ska ansökan ha kommit in till boutveckling senast den 1 november. Dessa medel kan endast sökas för stadgebunden verksamhet. Som stadgebunden verksamhet räknas: Styrelsemöten: kostnad för förtäring, material för mötets genomförande. Årsmöten: kostnad för inbjudan, lokal, förtäring, underhållning, material för mötets genomförande. Hyresgästföreningens stadgar reglerar hur medlemmarna ska kallas till årsmötet. Kallelse kan ske via annonsering i Hem & Hyra eller genom brev. 11

12 Utgifter Vilka utgifter lokala hyresgästföreningen har beror naturligtvis på verksamheten. De vanligaste utgiftstyperna är: Möten: utgifter för kaffe, annan förtäring och mötesmaterial. Kvartersverksamhet: utgifter för gårdsfester, städdagar och liknande. Lokal: hyror för egen lokal, eventuell försäkring, inventarier. Utbildning: utgifter för studiematerial, ledararvoden, studieresor och cirkelträffar. Information: utgifter för kallelser, porto, egen områdestidning, egen hemsida och annan information. Exempel på budget Inkomster Utgifter Hyresgästmedel Möten LH-pott Lokalutgifter Hyresinkomster Kvartersverksamhet Försäljning m.m Studier Information Gårdsfest Summa

13 Att betala räkningarna En av kassörens viktigaste uppdrag är att sköta in- och utbetalningar. Här redovisar vi ett antal praktiska saker att tänka på. Som kassör har du ansvar för LHs pengar. Var noga med att skilja lokala hyresgästföreningens ekonomi från din egen. Lägger du ut egna pengar betala snabbt tillbaka från den lokala hyresgästföreningen. Väntar du, är det lätt hänt att du glömmer hur det egentligen var, och det blir oreda i ekonomin. Självklart får du aldrig använda den lokala hyresgästföreningens pengar för din egen räkning. Bank, plusgiro och kassa För att kunna ta itu med det ekonomiska arbetet behöver man kunna förvalta pengarna effektivt. Bank. De flesta lokala hyresgästföreningar har konto hos Swedbank. Regionen står för kostnaden för bankgiro eller internetbank. Via internetbanken kan den lokala hyresgästföreningen sköta merparten av sina ekonomiska transaktioner utan avgifter. Väljer man att betala via betalningsorder per post får man normalt betala en avgift varje gång. Det går att betala räkningar via internetbanken med två i förening. Då får först en kontotecknare registrera betalningarna och en annan kontotecknare kontrasignera dem för att betalningen ska genomföras. Detta kan göras vid olika tillfällen från olika datorer. Plusgiro. Vissa lokala hyresgästföreningar har ett eget plusgirokonto. Plusgirot ger möjligheter att enkelt sköta föreningens löpande in- och utbetalningar. Kostnaden för plusgirot står den lokala hyresgästföreningen för. Kassa. Ibland behövs mindre summor i kontanter, till exempel som växel vid kvartersfester och möten. Principen är dock att den kontanta kassan alltid ska vara så liten som möjligt helst inte över 500 kronor. Undvik att ha större summor i kassan. Ett viktigt skäl är att om någonting händer är det svårt att få ut ersättning på hemförsäkringen. Ta därför som vana att omedelbart sätta in kontanta pengar på plusgiro eller bank. Om någon annan hämtar pengar från handkassan för redo visning, tänk på att uttaget ska kvitteras så att kassören vet vad som lämnats ut från handkassan. 13

14 Ordning på räkningarna Det är viktigt med en god ordning på alla handlingar, även på de räkningar ni får. Ta för vana att omedelbart sätta in sådana i en särskild pärm och betala regelbundet när sista betalningsdag närmar sig. Använder du internetbanken kan du registrera räkningarna när de kommer. Betalning sker automatiskt på den betalningsdag du angett. Notera alltid på varje räkning när du fick den vad den avser (gäller det material inköpt till ett möte, notera vilket möte) 14 när beslut fattats om utgiften, till exempel enligt budget eller styrelsebeslut den 25 maj Före utbetalning ska attestering ske enligt de principer som den lokala hyresgästföreningen har beslutat. Arvoden De förtroendevaldas arbete är en förutsättning för att vår organisation ska kunna bli en slagkraftig folkrörelse. Att vara förtroendevald inom Hyresgästföreningen innebär att man gör en ideell insats. Arvode kan utgå som en uppmuntran till den som åtar sig krävande uppgifter på frivillig grund, men det finns speciella regler för arvoden och ersättningar. Arvode ska finnas med som en post i verksamhetsplan och budget. Vi kan också betala arvoden till en teatergrupp som medverkat på en gårdsfest, till dem som städar kvarterslokaler eller liknande. Samtliga dessa arvoden är skattepliktiga och Hyresgästföreningen ska betala arbetsgivaravgift för dem. Arvoden, gager och liknande administreras av region Stockholm på uppdrag av lokala hyresgästföreningen. Den lokala föreningen ska meddela hur mycket som ska betalas ut och till vem (namn, personnummer, adress och kontonummer). För redovisning av arvoden och ersättningar finns en blankett att hämta på intranätet under Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Region Stockholm sköter utbetalningen, drar skatt, betalar arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Därefter får den lokala hyresgästföreningen en faktura på slutsumman. Undvik att betala ut arvoden i förskott. Skicka istället in en ifylld blankett till regionkontoret som sköter utbetalningen. Förlorad arbetsförtjänst Den lokala hyresgästföreningen kan betala ersättning för förlorad arbetsförtjänst, då en styrelseledamot eller någon annan person tagit ledigt för att delta vid t.ex. samråd under arbetstid. För detta krävs intyg från arbetsgivaren där det klart framgår vilken tid ledigheten gäller och hur stort inkomstbortfallet varit. Förlorad arbetsförtjänst utbetalas också via regionkontoret.

15 Ersättningar Utlägg ersätts mot kvitto. Ersättning för resor med egen bil utbetalas som skattefri eller skattepliktig milersättning. Den som begär ersättning kan själv välja om han/ hon vill ha enbart den skattefria ersättningen på 18:50 kr/mil eller både skattefri och skattepliktig på totalt 34:00 kr per mil. All milersättning betalas av regionkontoret. Det är inte tillåtet att tanka sin egen eller annans bil och få ersättning för bensinkvitton. I stället ska milersättning utbetalas enligt ovan. För ersättning för telefonutgifter krävs ett styrelsebeslut. Det bästa är om det finns en räkning där samtalen för den lokala hyresgästföreningens räkning specificeras. Finns inte det får styrelsen göra en rimlig bedömning över storleken på ersättningen. För ersättning för bredbandsuppkoppling krävs också styrelsebeslut. I region Stockholm kan en styrelseledamot få ersättning för del av månadskostnaden. Viktigt är då att internetuppkopplingen till betydande del används för uppdrag inom Hyresgästföreningen. All ersättning är skattepliktig utom ersättning för utlägg enligt kvitto, såsom telefonutgifter. Gåvor En ideell organisation som Hyresgästföreningen är beroende av frivilligt engagerade människor och det är naturligt att föreningar vill uppmuntra och stimulera sina aktiva medlemmar. Sådan stimulans kan t.ex. vara studiebesök, konferensresa, julbord eller ett vanligt arvode som utbetalas via regionens lönesystem. Det är viktigt att ni inte ger gåvor i annan form som stimulans och uppmuntran. Skatteverkets regler kring gåvor är tydlig och gåvor till förtroendevald får bara ges vid tre tillfällen. Vid jul får en gåva till ett mindre värde ges (450 kr). Gåva får ges vid två till fällen till, vid uppvaktning när någon fyller 50 eller 60 år och när anställning/mandatperiod upphör. Alla andra gåvor ska förmånsbeskattas. Förmånsbeskattning ska rapporteras till ekonomienheten på regionkontoret. 15

16 16 Att bokföra Inför 2010 har regionen förhandlat fram ett erbjudande om ett bokföringsprogram för lokala hyresgästföreningar. Bokföringsprogrammet heter BLA Förening och är ett enkelt bokföringsprogram framtaget speciellt för föreningsverksamhet. I bokföringsprogrammet ingår ett supportavtal som innebär att ni alltid kan kontakta supporten hos Björn Lundén Information om ni behöver hjälp med programmet. Beställningsblankett finns att hämta under på intranätet under Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Oavsett om ni väljer att sköta er lokala hyresgästförenings bokföring i ett bokföringsprogram eller i en kassabok så handlar det i grunden om att hålla ordning och reda i den lokala hyresgästföreningens ekonomi. Det kan kännas osäkert med hur bokföring fungerar. I avsnittet nedan går vi igenom bokföringens grunder. Varför bokför vi? Syftet med bokföringen är att ha en god bild av ekonomin. Bokföringen ska tala om hur mycket pengar som finns tillgängliga på banken och i kassan och vilka inkomster och utgifter föreningen har haft. Grunden för all bokföring är de regler som ställs i bok föringslagen. De anvisningar vi ger bygger på denna lag. I anvisningarna går vi igenom grundreglerna för bokföringen. Oavsett om lokala hyresgästföreningen använder ett bokföringsprogram som hjälpmedel eller inte är grunden i bokföringen och huvudreglerna desamma. Dubbel bokföring Vi använder den dubbla bokföringens princip som är vanlig i alla föreningar och företag. Den bygger på att varje ekonomisk händelse noteras två gånger en gång i debet och en gång i kredit (se nedan). Verifikationer All bokföring börjar med verifikationen. En verifikation är det papper som talar om vad inkomsten eller utgiften handlar om. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, en plusgiroavi eller en annan handling. De kan alltså se olika ut men de ska alltid innehålla följande uppgifter: datum när verifikationen utfärdats vad som köpts eller sålts vilket belopp det gäller vem som fått pengarna och vem som betalt dem syftet med inköp samt eventuell deltagarförteckning vid förtäring av måltid eller övernattning

17 De flesta kassakvitton klarar dessa krav eftersom de i klartext redovisar vad som inköpts. Skulle du få ett kassakvitto där detta inte framgår, begär ett skrivet kvitto som komplement. För varje verifikation ska du kontrollera. Det första du ska göra är att kontrollera verifikationen: är den korrekt? Har vi beställt och fått de varor verifikationen handlar om? Har eventuell rabatt vi ska ha räknats av? arkivera. Är verifikationen korrekt ska den arkiveras. Det innebär att du ska sätta in den i en pärm. Är kvitton små kan du fästa dem på ett A4- papper för att minska risken för att de ska komma bort. numrera. Samtidigt som du arkiverar verifikationen numrerar du den löpande: årets första verifikation ger du nummer 1. 17

18 Exempel på bokslut BOKSLUT 20xx LH namn och nr Förening namn och nr INGÅENDE BALANS PER 20xx Tillgångar Kassa Plusgiro Bankkonto Kr Ev. skuld (obetalda räkningar fr 2008) - Summa + RESULTAT FÖR ÅR 20xx Intäkter Anslag från Hyresvärden Anslag från Hyresgästföreningen Ränta Kr Summa + Kostnader Styrelsearbete Mötesverksamhet Fritidsverksamhet Lokal/underhåll Administration/avgifter Information Kr Summa - ÅRETS RESULTAT 20xx UTGÅENDE BALANS PER 20xx Tillgångar Kr Kassa (se kassaintyg) Plusgiro Bankkonto Ev. skuld (obetalda räkningar 2009) - Summa =... Kassör Ordförande Revisor Denna blankett är en bilaga till årsmötesprotokollet och tas till revision Denna blankett är en bilaga till årsmötesprotokollet och tas med till revision. Blanketten finns att Blanketten finns att hämta på hämta på bosse.hyresgastforeningen.se/mittfortroendeuppdrag/blanketter/sidor/region-stockholm

19 Dagbok Bokföringen sker i en dagbok/kassabok. En sådan kan se ut på flera olika sätt men normalt har den ett antal kolumner för de olika konton som används. I dagboken antecknas alla ekonomiska händelser i tidsföljd. Fyra kontotyper Dubbel bokföring innebär att varje ekonomisk händelse transaktion ska bokföras på två konton, i debet på det ena och i kredit på det andra. Summan av det som bokförs i debet ska alltid vara lika med summan av det som bokförs i kredit. Det är fyra olika typer av konton som behöver användas: tillgångarna är det som lokala hyresgästföreningen äger. Framför allt är det pengar på banken och i kassan. Tillgångar ökar alltid i debet och minskar i kredit. skulderna är de obetalda räkningar föreningen har. Under året används normalt inte skuldkontot. Det används bara vid årsskiftet när bokslutet görs. Skulder ökar alltid i kredit och minskar i debet. inkomsterna är de inkomster som den lokala hyresgästföreningen har. Ett inkomstkonto används varje gång en inkomst kommer in. Inkomster ökar alltid i kredit och minskar i debet. utgifterna utgörs av de utgifter föreningen har under ett verksamhetsår. Varje gång en utgift uppstår ska den bokföras på ett utgiftskonto. Utgifter ökar alltid i debet och minskar i kredit. Konton Lokala hyresgästföreningen bestämmer själv vilka konton som ska användas som rubriker i dagboken. Det kan vara lämpligt att rådgöra med Hyresgästföreningens styrelse/revisorer om upplägget av kontoplanen. Kassa, plusgiro och bank är oftast självskrivna. De övriga tillgångskontona inventarier, fordringar används mer sällan. Det finns knappast behov av att ha skuldkontot i en särskild kolumn eftersom det bara används vid årsskiftet. Vilka inkomstkonton som ska skrivas in beror förstås på vilka inkomster som finns till exempel hyresgästmedel, anslag från Hyresgästföreningen etc. Samma sak gäller utgiftskontona: de som används ofta skrivs in som rubriker över kolumnerna, som till exempel hyra, fritidsverksamhet, möten. 19

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm ORDNING OCH REDA I EKONOMIN handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för lokala hyresgästföreningens

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Ekonomi utökad. När du summerar alla konton som börjar med 1 och alla konton som börjar med 2 ska du få samma belopp.

Ekonomi utökad. När du summerar alla konton som börjar med 1 och alla konton som börjar med 2 ska du få samma belopp. Ekonomi utökad Inledning Syftet med detta dokument är inte att göra dig till ekonomiexpert. Tanken är bara att ge dig som inte är så van att hantera ekonomi en liten vägledning. Om du redan vet hur du

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 22 Kassör Ekonomi är så mycket mer än pengar. För en Equmeniaförening handlar det om att skapa ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet. Men också en planering för framtiden.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel - Sociala resursförvaltningen Fastställd Datum: Avdelning: 2013-12-17 Ekonomiavdelningen Hantering av privata medel inom LSS-verksamheten i Sociala resursförvaltningen Fråga

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG Näldens Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med hemort i NÄLDEN, Krokoms kommun. Föreningen bildades 1992-11-25 och ombildades 2008-04-10. Stadgarna

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer