Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm"

Transkript

1 Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och ekonomi 4 Hyresgästföreningens organisation 5 Lokala hyresgästföreningens ekonomi vem gör vad? 6 Styrelsen gemensamt ansvarig 6 Kassören verkställer 7 Revisorerna 7 Principer för inköp 7 Kontotecknare 8 Ny som kassör 9 Om den lokala hyresgästföreningen läggs ner 9 Budgeten en del av verksamhetsplanen 10 Budgeten ekonomisk planering 10 Budget i balans 10 Inkomster 10 Utgifter 12 Exempel på budget 12 Att betala räkningarna 13 Bank, plusgiro och kassa 13 Ordning på räkningarna 14 Arvoden 14 Förlorad arbetsförtjänst 14 Ersättningar 15 Gåvor 15 Att bokföra 16 Varför bokför vi? 16 Dubbel bokföring 16 Verifikationer 16 För varje verifikation ska du 17 Exempel på bokslut 18 Dagbok 19 Fyra kontotyper 19 Konton 19 2

3 Tumregler 20 Mervärdesskatt moms 20 Skriv tydligt 20 Bokför direkt 20 När det blir fel 20 Spara i tio år 21 Ekonomiska rapporter och bokslut 22 Ekonomiska rapporter 22 Bokslut 22 Avsluta bokföringen 23 Bokslutsblanketten 23 Ingående balans 23 Inkomster 23 Utgifter 23 Årets resultat 23 Utgående balans 24 Inventarier 24 Deklaration 24 Revision stöd till styrelsen och medlemmarnas kontroll 25 Medlemmarnas företrädare 25 Revisionen 25 Om något blivit fel 26 Revisionsberättelse 27 Ansvarsfrihet 27 Kontakter 29 3

4 Inledning Den lokala hyresgästföreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi. Kassören har fått medlemmarnas förtroende att sköta ett av de viktigaste uppdragen inom föreningen att ta hand den ekonomiska hanteringen och om de pengar som den lokala hyresgästföreningen förvaltar. Det är mycket viktigt att den lokala hyresgästföreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt så att de boende kan vara säkra på att deras pengar används rätt. Detta dokument är avsett som handledning i det dagliga arbetet med lokala hyresgästföreningens ekonomi, och kan med fördel också användas som studiehandledning i din lokala hyresgästförening. Vi hoppas att det mesta du behöver veta finns med. Är det något du undrar över kan du ta kontakt med din hyresgästförenings styrelse, revisorer eller regionkontoret. Längst bak finns en förteckning över material, blanketter m.m. som du kan hämta från Hyresgästföreningens hemsida eller beställa per telefon. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av handledningen! Med vänlig hälsning Hyresgästföreningen region Stockholm ÅRSCYKEL för LHs verksamhet och ekonomi Budget och verksamhetsplan för nästkommande år I oktober hålls ett bostadsmöte för alla hyresgäster angående budget och verksamhetsplan oktober december Bokslut Kassaintyg skickas till regionkontoret i början av januari via e-post eller brev januari mars Revision genomförs Verksamhetsinriktningen antas på årsmötet, som hålls före februari månads utgång Konstituerande styrelsemöte där bland annat attestansvariga utses (mars) juli september april juni Revisionsberättelse skickas till regionkontoret med årsmöteshandlingarna 4 Styrelsemöten under året, glöm inte att protokollföra ekonomiska beslut och följa upp era aktiviteter

5 Hyresgästföreningens organisation Hyresgästföreningen har verksamhet på flera olika nivåer: lokalt, kommunalt, regionalt och på riksnivå. På samtliga nivåer är det förtroendevalda medlemmar som fattar beslut om hur verksamheten ska skötas. Lokala Hyresgästföreningen. I bostadsområdet eller i kvarteret kan det finnas en lokal hyresgästförening. Den lokala hyresgästföreningen tar upp de boendes gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren. Det kan vara allt från att föra en dialog om bostadsområdet till att direkt påverka skötseln av området eller hyran. Lokala hyresgästföreningar finns inte i alla bostadsområden. Organisationen kan se ut på olika sätt. På vissa håll finns ett husombud, på andra ställen verkar nätverk eller arbetsgrupper som arbetar med tillfälliga eller enstaka frågor. Föreningen. På kommunnivå kallas organisationsnivån kort och gott för hyresgästförening. På några ställen ingår flera kommuner i ett hyresgästföreningsområde, men i större kommuner kan ett sådant område utgöras av delar av kommunen. Hyresgästföreningen förhandlar om hyrorna med de kommunala bostadsbolagen och med de flesta privata hyresvärdarna. Hyresgästföreningen arbetar även med att påverka i andra bostadsfrågor. Regionen. Region kallas Hyresgästföreningens organisationsled på regional nivå. Region Stockholm samordnar de insatser som behövs runt om i vårt län. I regionen arbetar Hyresgästföreningen med bland annat förhandlingar, juridiskt stöd, lokalt utvecklingsarbete, kommunikation och medlemsrekrytering. Riksförbundet. Riksförbundet är Hyresgästföreningens organisationsled på riksnivå. Riksförbundet arbetar med bland annat information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Även arbete med policyfrågor som har med hyror och förhandlingar att göra, sker här. När riksdagen ska stifta nya lagar om bostadssektorn svarar riksförbundet på remisser och deltar ibland, efter förfrågan, i arbetet. 5

6 Lokala hyresgästföreningens ekonomi vem gör vad? Styrelsen har ett gemensamt ansvar för ekonomin och de beslut som tas i den lokala hyresgästföreningen, men som kassör är det du som sköter ekonomin. Här går vi igenom ansvarsförhållandena. Styrelsen gemensamt ansvarig I den lokala hyresgästföreningen är styrelseledamöterna gemensamt ansvariga för all verksamhet även den ekonomiska inför årsmötet. Ekonomi ska vara en självklar punkt på styrelsens dagordning så att alla blir delaktiga och har möjlighet att i tid säga ifrån om något inte stämmer. Därför ska hela styrelsen förbereda och lägga fram förslag till de viktigaste ekonomiska besluten under löpande verksamhetsår. Budget är planeringen av ekonomin för den lokala hyresgästföreningen där det beskrivs vad pengarna ska användas till under året. De flesta allmännyttiga bostads företag, och även vissa privata bolag, betalar ut ersättning för den lokala hyresgästföreningens verksamhet. Pengarna kan ha olika benämningar som fritidsmedel, aktivitetsmedel eller verksamhetsmedel. Här använder vi samlingsnamnet hyresgästmedel, eftersom det är pengar som ska komma alla hyresgäster till godo. Budget och verksamhetsplan för dessa medel beslutas av ett bostadsmöte under hösten dit alla hyresgäster inbjuds. Årsmötet beslutar inte om dessa medel, där emot är det lämpligt att ta upp verksamhetsplan och budget som en rapport på årsmötet. Årsmötet beslutar i stället om en verksamhetsinriktning för nästkommande verksamhetsår. Budget som består av andra medel än de som kan fås från bostadsföretagen fattar styrelsen själv beslut om. Inköp och utgifter som inte finns med i verksamhetsplanen ska behandlas på styrelsemöten och noga protokolleras. Bokslut styrelsens ekonomiska rapport som läggs fram till årsmötet. 6

7 Kassören verkställer När det gäller ekonomin har kassören särskilda arbetsuppgifter. Det är kassören som sköter det löpande arbetet med ekonomin under året. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna för kassören är: Bokföringen se till att alla ekonomiska händelser dokumenteras och noteras. Bevaka ekonomin kolla hur den lokala hyresgästföreningens ekonomi ligger till och regelbundet rapportera till styrelsen. Sköta in- och utbetalningar se till att räkningar betalas i tid och att den lokala hyresgästföreningen får de inkomster den ska ha. Revisorerna På årsmötet väljs minst en revisor som ska granska lokala hyresgästföreningens verksamhet och förvaltning. Revisorn får inte ingå i styrelsen eller ha några familjeband till styrelsens medlemmar. Om ingen person ställer upp för val till revisor kan föreningens revisor utses. Såväl den lokala hyresgästföreningens egna som föreningens revisorer har rätt att löpande, när som helst under året, kontrollera den lokala hyresgästföreningens verksamhet och ekonomi. Ett bra sätt att hålla revisorerna à jour är att skicka all information som går till styrelsen till revisorerna samt att regelbundet skicka styrelseprotokoll och ekonomiska rapporter till dem. Revisorerna lämnar en rapport till årsmötet en revisionsberättelse om sin granskning. I ett senare avsnitt går vi igenom revisorernas arbete. Principer för inköp Det är praktiskt att överlåta vissa löpande ärenden på kassören. I så fall ska styrelsen först diskutera vilka principer som ska gälla. Principerna ska framgå av styrelsens protokoll, annars kan det vara skäl för en anmärkning från revisorerna. Exempel på beslut: att inköp som styrelsen lagt in i budget och verksamhetsplan verkställs av kassören. Finns det beslut i budgeten om att bjuda på kaffe och förtäring på alla möten, behöver inte nya beslut fattas om detta inför varje möte. att inköp utöver verksamhetsplan och budget ska beslutas av styrelsen gemensamt. att alla kostnader ska attesteras av två personer med attesträtt för föreningen. 7

8 Kontotecknare Kassören måste kunna visa att han eller hon är utsedd till kassör. Därför måste styrelsen besluta om vilka som ska företräda den lokala hyresgästföreningen i ekonomiska frågor vilka som ska vara kontotecknare. Denna fråga ska tas upp som en egen punkt på styrelsens första sammanträde efter årsmötet. Kontotecknare är de som har rätt att betala över den lokala hyresgästföreningens bank- eller plusgiro och hämta ut pengar och paket. För att kunna bevisa vad styrelsen beslutat ska ett protokollutdrag skrivas där det framgår vilka styrelsen utsett. I Hyresgästföreningen har vi beslutat att två i förening tecknar konto. Det innebär att kassören ska vara kontotecknare och att styrelsen måste ha ytterligare en, gärna två, kontotecknare. Annars riskerar ni att ingenting kan göras när någon av kontotecknarna är bortrest eller sjuk. Ofta utses kassören, ordföranden och en tredje styrelseledamot till kontotecknare. Minst två av kontotecknarna ska skriva under för att det ska gälla de utses att två i förening tecknar firma. Beslutet med två i förening innebär att ni alltid måste vara två som hanterar uttag, överföringar och betalningar. Dessa två personer får inte tillhöra samma hushåll. Om ni går till banken för att ta ut pengar måste personerna gå sam tidigt. Det kan också fungera om en person går själv och då har med sig underskrift på uttags blankett samt ID-handling på den andra fullmaktstagaren. Kontrollera reglerna hos banken i förväg. Vid varje tillfälle som nya kontotecknare utses ska ny fullmakt skickas till regionkontorets ekonomienhet, som vidarebefordrar denna till banken. Blanketter för att ansöka om konto hos Swedbank finns på intranätet under ingången Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Protokollutdraget skrivs under av sekreteraren och protokolljusterarna och kan utformas så här: Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Vissbackens lokala hyresgästförening Kontotecknare Styrelsen utsåg ordföranden Lars Rask, (personnummer ), kassören Eva Stål, ( ) samt styrelseledamoten Lisa Berg ( ) att två i förening teckna föreningens firma avseende konto nr i Swedbank. De har vidare rätt att var för sig utkvittera alla slags försändelser till föreningen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 8

9 Ny som kassör Den som tillträder som kassör ska överta material och ansvar från den avgående kassören snarast efter årsmötet. Avgående och tillträdande kassör ska hjälpas åt så att övertagandet går så smidigt som möjligt, till exempel genom att: avgående kassör i förväg ser till att allt material är i god ordning avgående kassör bör få ett tydligt kvitto på vad han eller hon lämnat ifrån sig. Där ska framgå hur stor kassa som övertagits och vilka eventuella värdeföremål som överlämnats tillträdande kassör övertar allt material som verifikationer, tidigare bokslut och ekonomiska rapporter, bokföringsbok, kontantkassa, plusgiro- eller bankgiro blanketter, eventuella stämplar, saldobesked och dylikt för att både avgående och tillträdande kassör ska kunna känna sig trygga vid överlämnandet ska en slutrevision genomföras i samband med överlämnandet. Det gäller även om man byter kassör under verksamhetsåret. tillträdande kassör bör gå igenom allt material och klara ut eventuella frågetecken med den avgående. Gör detta snabbt innan minnet avtar! Om den lokala hyresgästföreningen läggs ner Om en lokal hyresgästförening läggs ner är det den lokala hyresgästföreningens styrelse som, i samråd med Hyresgästföreningens styrelse och revisorer, upprättar ett bokslut och genomför en revision. I samband med detta ska handkassan sättas in på den lokala hyresgästföreningens bankkonto. Därefter informerar Hyresgästföreningens styrelse regionkontorets ekonomienhet som stänger ner kontot för den lokala hyresgästföreningen och reserverar dess medel på ett särskilt konto, kontot för vilande LH. Dessa pengar finns sedan att tillgå om en ny lokal hyresgästförening skulle startas i området. Om möjlig heten till nystart av LH inte är trolig finns riktlinjer för hantering av de medel som ligger vilande. Hör av er till regionkontorets ekonomienhet eller boutvecklingsenheten för mer information om riktlinjer för hantering av vilande LH. Bokföring, rapporter, styrelseprotokoll och annat lämnas till Hyresgästföreningen som enligt bokföringslagen arkiverar detta i 10 år. I de fall Hyresgästföreningen inte har utrymme att förvara materialet gör regionkontoret detta. 9

10 Budgeten en del av verksamhetsplanen En av styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att planera föreningens verksamhet och genomföra planeringen. Styrelsen bör ägna åtminstone ett styrelsemöte åt verksamhetsplaneringen och lägga fast: mål för verksamheten under året, som bygger på den inriktning som beslutats på årsmötet vad som ska göras för att uppfylla målen, vilka möten som ska anordnas, vilket informationsmaterial som behövs etc. Budgeten ekonomisk planering I budgeten översätts verksamhetsplanens ord till siffror. Ofta vet man vad saker och ting kostar. Är ni osäkra, kontakta regionkontorets boutvecklingsenhet som ofta känner till vilka utgifter man bör räkna med för olika aktiviteter. Ibland kan det också vara nödvändigt att kolla priser i förväg genom att ta in kostnadsförslag offerter från olika leverantörer. Självklart ska budgeten och verksamhetsplanen stämma överens. Planera inte för mer verksamhet än ni har pengar till, eller för mer verksamhet än ni orkar med. Lokala hyresgästföreningens budget och verksamhetsplan ska skickas in till regionkontoret men lokala varianter på detta kan också förekomma. Ta kontakt med din förening eller region om du är osäker. Verksamhetsplan och budget är mycket viktiga eftersom de används som underlag både för att begära hyresgästmedel från bostadsföretaget, pengar från regionens LH-pott eller föreningen. Det är styrelsen som utarbetar förslag till verksamhetsplan och budget. Om den lokala hyresgästföreningen har inkomster i form av hyresgästmedel från bostadsföretaget, fastställs planen på ett bostadsmöte dit alla boende inbjuds. Budget i balans Budgeten ska vara i balans de planerade inkomsterna ska täcka utgifterna. Är det inte så när ni räknat ihop de olika posterna är de nödvändigt att göra något, antingen öka inkomsterna eller skära ned utgifterna. 10

11 Inkomster De viktigaste inkomsterna för den lokala föreningen är oftast: Hyresgästmedel från bostadsföretaget. Dessa betalas ut antingen via Hyresgäst föreningens regionkontor eller direkt till den lokala hyresgästföreningen från företaget. Lokalhyror. Vissa lokala hyresgästföreningar kan hyra ut sin lokal till privata tillställningar. Villkoren för detta regleras i avtal mellan bostadsföretaget och Hyresgästföreningen så det gäller att hålla reda på vilka regler som gäller. I många avtal är det inte tillåtet att ta ut hyra för lokalen, bara låna ut den och ta en avgift för att täcka kostnader för förbrukningsvaror, städning och slitage på inventarier. Försäljning. Ibland kan den lokala hyresgästföreningen få inkomster från försäljning av böcker, kaffe, läsk och dylikt. Skriv ett kvitto som verifikation vid sådan försäljning. Det är viktigt att inkomsterna från sidoverksamhet som försäljning, uthyrning av lokal och liknande inte blir så stora att de räknas som näringsverksamhet. En riktlinje för att bedöma detta är självkostnadsprincipen. Det innebär att verksamhet inte bedrivs för att göra vinst, utan att inkomsten bara ska täcka utgiften för just den verksamheten. LH-pott. För att söka medel ur LH-potten krävs att styrelsen gör en verksamhetsplan med budget. LH som får medel endast från LH-potten behöver inte hålla bostadsmöte. LH-potten finansieras av medlemsavgifter och betalas ut av Hyresgästföreningens regionkontor. Verksamhetsplan med budget ska först godkännas/attesteras av berörd hyresgästförening som därefter skickar den till regionkontorets boutvecklingsenhet. Om LH- styrelsen vill ha besked om LH-pott före årsskiftet ska ansökan ha kommit in till boutveckling senast den 1 november. Dessa medel kan endast sökas för stadgebunden verksamhet. Som stadgebunden verksamhet räknas: Styrelsemöten: kostnad för förtäring, material för mötets genomförande. Årsmöten: kostnad för inbjudan, lokal, förtäring, underhållning, material för mötets genomförande. Hyresgästföreningens stadgar reglerar hur medlemmarna ska kallas till årsmötet. Kallelse kan ske via annonsering i Hem & Hyra eller genom brev. 11

12 Utgifter Vilka utgifter lokala hyresgästföreningen har beror naturligtvis på verksamheten. De vanligaste utgiftstyperna är: Möten: utgifter för kaffe, annan förtäring och mötesmaterial. Kvartersverksamhet: utgifter för gårdsfester, städdagar och liknande. Lokal: hyror för egen lokal, eventuell försäkring, inventarier. Utbildning: utgifter för studiematerial, ledararvoden, studieresor och cirkelträffar. Information: utgifter för kallelser, porto, egen områdestidning, egen hemsida och annan information. Exempel på budget Inkomster Utgifter Hyresgästmedel Möten LH-pott Lokalutgifter Hyresinkomster Kvartersverksamhet Försäljning m.m Studier Information Gårdsfest Summa

13 Att betala räkningarna En av kassörens viktigaste uppdrag är att sköta in- och utbetalningar. Här redovisar vi ett antal praktiska saker att tänka på. Som kassör har du ansvar för LHs pengar. Var noga med att skilja lokala hyresgästföreningens ekonomi från din egen. Lägger du ut egna pengar betala snabbt tillbaka från den lokala hyresgästföreningen. Väntar du, är det lätt hänt att du glömmer hur det egentligen var, och det blir oreda i ekonomin. Självklart får du aldrig använda den lokala hyresgästföreningens pengar för din egen räkning. Bank, plusgiro och kassa För att kunna ta itu med det ekonomiska arbetet behöver man kunna förvalta pengarna effektivt. Bank. De flesta lokala hyresgästföreningar har konto hos Swedbank. Regionen står för kostnaden för bankgiro eller internetbank. Via internetbanken kan den lokala hyresgästföreningen sköta merparten av sina ekonomiska transaktioner utan avgifter. Väljer man att betala via betalningsorder per post får man normalt betala en avgift varje gång. Det går att betala räkningar via internetbanken med två i förening. Då får först en kontotecknare registrera betalningarna och en annan kontotecknare kontrasignera dem för att betalningen ska genomföras. Detta kan göras vid olika tillfällen från olika datorer. Plusgiro. Vissa lokala hyresgästföreningar har ett eget plusgirokonto. Plusgirot ger möjligheter att enkelt sköta föreningens löpande in- och utbetalningar. Kostnaden för plusgirot står den lokala hyresgästföreningen för. Kassa. Ibland behövs mindre summor i kontanter, till exempel som växel vid kvartersfester och möten. Principen är dock att den kontanta kassan alltid ska vara så liten som möjligt helst inte över 500 kronor. Undvik att ha större summor i kassan. Ett viktigt skäl är att om någonting händer är det svårt att få ut ersättning på hemförsäkringen. Ta därför som vana att omedelbart sätta in kontanta pengar på plusgiro eller bank. Om någon annan hämtar pengar från handkassan för redo visning, tänk på att uttaget ska kvitteras så att kassören vet vad som lämnats ut från handkassan. 13

14 Ordning på räkningarna Det är viktigt med en god ordning på alla handlingar, även på de räkningar ni får. Ta för vana att omedelbart sätta in sådana i en särskild pärm och betala regelbundet när sista betalningsdag närmar sig. Använder du internetbanken kan du registrera räkningarna när de kommer. Betalning sker automatiskt på den betalningsdag du angett. Notera alltid på varje räkning när du fick den vad den avser (gäller det material inköpt till ett möte, notera vilket möte) 14 när beslut fattats om utgiften, till exempel enligt budget eller styrelsebeslut den 25 maj Före utbetalning ska attestering ske enligt de principer som den lokala hyresgästföreningen har beslutat. Arvoden De förtroendevaldas arbete är en förutsättning för att vår organisation ska kunna bli en slagkraftig folkrörelse. Att vara förtroendevald inom Hyresgästföreningen innebär att man gör en ideell insats. Arvode kan utgå som en uppmuntran till den som åtar sig krävande uppgifter på frivillig grund, men det finns speciella regler för arvoden och ersättningar. Arvode ska finnas med som en post i verksamhetsplan och budget. Vi kan också betala arvoden till en teatergrupp som medverkat på en gårdsfest, till dem som städar kvarterslokaler eller liknande. Samtliga dessa arvoden är skattepliktiga och Hyresgästföreningen ska betala arbetsgivaravgift för dem. Arvoden, gager och liknande administreras av region Stockholm på uppdrag av lokala hyresgästföreningen. Den lokala föreningen ska meddela hur mycket som ska betalas ut och till vem (namn, personnummer, adress och kontonummer). För redovisning av arvoden och ersättningar finns en blankett att hämta på intranätet under Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Region Stockholm sköter utbetalningen, drar skatt, betalar arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Därefter får den lokala hyresgästföreningen en faktura på slutsumman. Undvik att betala ut arvoden i förskott. Skicka istället in en ifylld blankett till regionkontoret som sköter utbetalningen. Förlorad arbetsförtjänst Den lokala hyresgästföreningen kan betala ersättning för förlorad arbetsförtjänst, då en styrelseledamot eller någon annan person tagit ledigt för att delta vid t.ex. samråd under arbetstid. För detta krävs intyg från arbetsgivaren där det klart framgår vilken tid ledigheten gäller och hur stort inkomstbortfallet varit. Förlorad arbetsförtjänst utbetalas också via regionkontoret.

15 Ersättningar Utlägg ersätts mot kvitto. Ersättning för resor med egen bil utbetalas som skattefri eller skattepliktig milersättning. Den som begär ersättning kan själv välja om han/ hon vill ha enbart den skattefria ersättningen på 18:50 kr/mil eller både skattefri och skattepliktig på totalt 34:00 kr per mil. All milersättning betalas av regionkontoret. Det är inte tillåtet att tanka sin egen eller annans bil och få ersättning för bensinkvitton. I stället ska milersättning utbetalas enligt ovan. För ersättning för telefonutgifter krävs ett styrelsebeslut. Det bästa är om det finns en räkning där samtalen för den lokala hyresgästföreningens räkning specificeras. Finns inte det får styrelsen göra en rimlig bedömning över storleken på ersättningen. För ersättning för bredbandsuppkoppling krävs också styrelsebeslut. I region Stockholm kan en styrelseledamot få ersättning för del av månadskostnaden. Viktigt är då att internetuppkopplingen till betydande del används för uppdrag inom Hyresgästföreningen. All ersättning är skattepliktig utom ersättning för utlägg enligt kvitto, såsom telefonutgifter. Gåvor En ideell organisation som Hyresgästföreningen är beroende av frivilligt engagerade människor och det är naturligt att föreningar vill uppmuntra och stimulera sina aktiva medlemmar. Sådan stimulans kan t.ex. vara studiebesök, konferensresa, julbord eller ett vanligt arvode som utbetalas via regionens lönesystem. Det är viktigt att ni inte ger gåvor i annan form som stimulans och uppmuntran. Skatteverkets regler kring gåvor är tydlig och gåvor till förtroendevald får bara ges vid tre tillfällen. Vid jul får en gåva till ett mindre värde ges (450 kr). Gåva får ges vid två till fällen till, vid uppvaktning när någon fyller 50 eller 60 år och när anställning/mandatperiod upphör. Alla andra gåvor ska förmånsbeskattas. Förmånsbeskattning ska rapporteras till ekonomienheten på regionkontoret. 15

16 16 Att bokföra Inför 2010 har regionen förhandlat fram ett erbjudande om ett bokföringsprogram för lokala hyresgästföreningar. Bokföringsprogrammet heter BLA Förening och är ett enkelt bokföringsprogram framtaget speciellt för föreningsverksamhet. I bokföringsprogrammet ingår ett supportavtal som innebär att ni alltid kan kontakta supporten hos Björn Lundén Information om ni behöver hjälp med programmet. Beställningsblankett finns att hämta under på intranätet under Mitt förtroendeuppdrag Blanketter och mallar Region Stockholm. Oavsett om ni väljer att sköta er lokala hyresgästförenings bokföring i ett bokföringsprogram eller i en kassabok så handlar det i grunden om att hålla ordning och reda i den lokala hyresgästföreningens ekonomi. Det kan kännas osäkert med hur bokföring fungerar. I avsnittet nedan går vi igenom bokföringens grunder. Varför bokför vi? Syftet med bokföringen är att ha en god bild av ekonomin. Bokföringen ska tala om hur mycket pengar som finns tillgängliga på banken och i kassan och vilka inkomster och utgifter föreningen har haft. Grunden för all bokföring är de regler som ställs i bok föringslagen. De anvisningar vi ger bygger på denna lag. I anvisningarna går vi igenom grundreglerna för bokföringen. Oavsett om lokala hyresgästföreningen använder ett bokföringsprogram som hjälpmedel eller inte är grunden i bokföringen och huvudreglerna desamma. Dubbel bokföring Vi använder den dubbla bokföringens princip som är vanlig i alla föreningar och företag. Den bygger på att varje ekonomisk händelse noteras två gånger en gång i debet och en gång i kredit (se nedan). Verifikationer All bokföring börjar med verifikationen. En verifikation är det papper som talar om vad inkomsten eller utgiften handlar om. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, en plusgiroavi eller en annan handling. De kan alltså se olika ut men de ska alltid innehålla följande uppgifter: datum när verifikationen utfärdats vad som köpts eller sålts vilket belopp det gäller vem som fått pengarna och vem som betalt dem syftet med inköp samt eventuell deltagarförteckning vid förtäring av måltid eller övernattning

17 De flesta kassakvitton klarar dessa krav eftersom de i klartext redovisar vad som inköpts. Skulle du få ett kassakvitto där detta inte framgår, begär ett skrivet kvitto som komplement. För varje verifikation ska du kontrollera. Det första du ska göra är att kontrollera verifikationen: är den korrekt? Har vi beställt och fått de varor verifikationen handlar om? Har eventuell rabatt vi ska ha räknats av? arkivera. Är verifikationen korrekt ska den arkiveras. Det innebär att du ska sätta in den i en pärm. Är kvitton små kan du fästa dem på ett A4- papper för att minska risken för att de ska komma bort. numrera. Samtidigt som du arkiverar verifikationen numrerar du den löpande: årets första verifikation ger du nummer 1. 17

18 Exempel på bokslut BOKSLUT 20xx LH namn och nr Förening namn och nr INGÅENDE BALANS PER 20xx Tillgångar Kassa Plusgiro Bankkonto Kr Ev. skuld (obetalda räkningar fr 2008) - Summa + RESULTAT FÖR ÅR 20xx Intäkter Anslag från Hyresvärden Anslag från Hyresgästföreningen Ränta Kr Summa + Kostnader Styrelsearbete Mötesverksamhet Fritidsverksamhet Lokal/underhåll Administration/avgifter Information Kr Summa - ÅRETS RESULTAT 20xx UTGÅENDE BALANS PER 20xx Tillgångar Kr Kassa (se kassaintyg) Plusgiro Bankkonto Ev. skuld (obetalda räkningar 2009) - Summa =... Kassör Ordförande Revisor Denna blankett är en bilaga till årsmötesprotokollet och tas till revision Denna blankett är en bilaga till årsmötesprotokollet och tas med till revision. Blanketten finns att Blanketten finns att hämta på hämta på bosse.hyresgastforeningen.se/mittfortroendeuppdrag/blanketter/sidor/region-stockholm

19 Dagbok Bokföringen sker i en dagbok/kassabok. En sådan kan se ut på flera olika sätt men normalt har den ett antal kolumner för de olika konton som används. I dagboken antecknas alla ekonomiska händelser i tidsföljd. Fyra kontotyper Dubbel bokföring innebär att varje ekonomisk händelse transaktion ska bokföras på två konton, i debet på det ena och i kredit på det andra. Summan av det som bokförs i debet ska alltid vara lika med summan av det som bokförs i kredit. Det är fyra olika typer av konton som behöver användas: tillgångarna är det som lokala hyresgästföreningen äger. Framför allt är det pengar på banken och i kassan. Tillgångar ökar alltid i debet och minskar i kredit. skulderna är de obetalda räkningar föreningen har. Under året används normalt inte skuldkontot. Det används bara vid årsskiftet när bokslutet görs. Skulder ökar alltid i kredit och minskar i debet. inkomsterna är de inkomster som den lokala hyresgästföreningen har. Ett inkomstkonto används varje gång en inkomst kommer in. Inkomster ökar alltid i kredit och minskar i debet. utgifterna utgörs av de utgifter föreningen har under ett verksamhetsår. Varje gång en utgift uppstår ska den bokföras på ett utgiftskonto. Utgifter ökar alltid i debet och minskar i kredit. Konton Lokala hyresgästföreningen bestämmer själv vilka konton som ska användas som rubriker i dagboken. Det kan vara lämpligt att rådgöra med Hyresgästföreningens styrelse/revisorer om upplägget av kontoplanen. Kassa, plusgiro och bank är oftast självskrivna. De övriga tillgångskontona inventarier, fordringar används mer sällan. Det finns knappast behov av att ha skuldkontot i en särskild kolumn eftersom det bara används vid årsskiftet. Vilka inkomstkonton som ska skrivas in beror förstås på vilka inkomster som finns till exempel hyresgästmedel, anslag från Hyresgästföreningen etc. Samma sak gäller utgiftskontona: de som används ofta skrivs in som rubriker över kolumnerna, som till exempel hyra, fritidsverksamhet, möten. 19

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer