Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012

2 2 Innehållsförteckning Förkortningar Styrelsens berättelse Så har vi arbetat Nationellt arbete Internationellt arbete Centrala frågor Matkvalitet Privatekonomi Marknadsföring Konsumentlagstiftning Rättigheter och integritet i ny teknik Hållbar utveckling Standardisering Svensk standardisering, SKA-rådet Europeisk standardisering, ANEC Internationell standardisering Projekt Webbplatsen Ingen blåser mig Ingen blåser mig! Unga aktiva konsumenter FundWatch Ökat konsumentinflytande inom standardisering Den goda maten ISP - mystery shopper Kommunikation Webbplatsen och sociala medier Kampanjer Nyhetsbrevet KonsumentMakt Almedalen Konsumentpriset Blåslampan Råd & Rön ANNEX A. Uppdrag B. Aktiviteter och deltagande i konferenser, seminarier C. Besvarade remisser D. Medlemsorganisationer

3 3 E. Styrelse, revisorer och valberedning F. Råd & Rön AB G. Arbetsgrupper H. Kansli Förkortningar ANEC är den europeiska konsumentrösten i standardiseringen. ARN, Allmänna reklamationsnämnden, är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt och utan avgift för parterna pröva konsumenttvister. BEUC är den europeiska konsumentorganisationen med 39 oberoende organisationer i 30 europeiska länder. CAP är den Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik. CI, Consumers International, är den internationella konsumentorganisationen och består av 240 medlemsorganisationer i 120 länder CSR står för Corporate Social Responsibility och är ett företags ansvar för hållbar utveckling baserat på ekonomisk, miljömässig och socialt samhällsansvar. DG SANCO är EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor, en administrativ enhet inom kommissionen som på svensk nivå påminner om regeringens olika departement. EESK är den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ i EUs beslutsprocess som består av representanter för det civila samhället och är indelat i tre olika grupper: industri- och näringslivsintressen, fackföreningar och en grupp bestående av konsument-, miljö- och jordbruksintressen, handikapprörelsen och konsumentkooperationen. ECCG är kommissionens rådgivande grupp i konsumentfrågor. Gruppen administreras av generaldirektoratet för folkhälsa och konsumentskydd (DG SANCO) och ger input i konsumentrelaterade frågor till hela kommissionens verksamhet. ISO COPOLCO är den internationella standardiseringens konsumentkommitté som arbetar för att få med konsumentaspekterna i standardiseringsarbetet och få fler konsumenter att delta. 3

4 4 4 OECD är Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. SIS, The Swedish Standards Institute, är en ideell förening som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. SKA-rådet är Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd slår vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet. Rådet fördelar ekonomiska medel samt arbetar med utbildning och information om deltagande i standardiseringsarbetet. SWEDAC är en statlig myndighet som ansvarar för ackreditering och kontroll enligt lagen om teknisk kontroll. Det innebär att de kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. TACD är den transatlantiska konsumentdialogen ett samarbete mellan Europa och Nordamerikas konsumentorganisationer för att ge inspel till de transatlantiska förhandlingarna mellan EU och USA.

5 Styrelsens berättelse Sveriges Konsumenter kan se tillbaka på ett händelserikt, lyckosamt och intensivt år, då vi växte och flyttade fram positionerna på flera sätt var ett jubileumsår, vi fyllde 20 år. Det var också 50-årsjubileum för såväl den europeiska konsumentorganisationen BEUC som de internationella konsumenträttigheterna. Sveriges Konsumenter använde jubileumsåret till att lyfta fram de åtta, FN-erkända konsumenträttigheterna och deras koppling till en hållbar utveckling. Finalen på detta arbete var konferensen Consumers Act for Sustainability i Stockholm och värdskapet för BEUC:s generalförsamling. Konferensen levandegjorde konsumentrörelsens viktiga roll för miljö, social rättvisa och finansiell stabilitet. Men året präglades också av utveckling genom flera betydande projekt. Ingen blåser mig! har dragit igång sin treåriga verksamhet med finansiering av Arvsfonden. Syftet är att göra ungdomar både kunniga och kaxiga. Ett annat projekt som gav stora avtryck och fortsätter att göra är FundWatch, om fond- och pensionsförvaltares etiska hållbarhetsarbete. Att stärka konsumentmakten och att mobilisera konsumenterna att ta tillvara sina rättigheter är en av våra viktigaste uppgifter och drivkraften när vi utvecklas. Det nationella och internationella arbetet är nära sammankopplat och sker genom ett långsiktigt påverkansarbete. Vi gör det genom deltagande i centrala organ inom EU och genom aktivt arbete i BEUC och ANEC. Under 2012 valdes vi till vice ordförande i BEUC. Vi är också aktiva medlemmar i den globala konsumentorganisationen Consumers International, CI. EU-kommissionen har antagit en Consumer Agenda för att stärka konsumentfrågorna samtidigt som BEUC har tagit fram en vision för Arbetet med konsumentskyddet i EU har varit intensivt. En ny europeisk köplag och fungerade tvistlösning i hela EU var två stora direktivförslag som behandlades och vi har tillsammans med kollegor i andra europeiska konsumentorganisationer varit pådrivande för att EU:s 500 miljoner konsumenter ska få bästa möjliga skydd. En viktig del av arbetet, som har både en nationell och internationell sida, är konsumentrepresentation i standardiseringen. I utformningen av standarderna är underskottet av konsumentinflytande tydligt. Sveriges Konsumenter har fortsatt att rekrytera nya representanter och deltar nu i 23 tekniska kommittéer. Livsmedelsmärkning har varit i fokus. En stor förordning i EU blev klar och frågan är nu hur detaljreglerna i Sverige ska bli. Vi slåss för den självklara rätten att få veta vad vi stoppar i oss och för att förhindra hälsorisker till följd av överkänslighet. Här har vi haft samtal med bransch och myndigheter för att få bra regler. Vi har också gjort en uppföljning av den uppmärksammade kampanjen Större text, tack och skrivit en debattartikel tillsammans med våra medlemsorganisationer. Energi, finansiella tjänster, integritet i den digitala världen och nanoteknik är fyra sakområden som blir allt viktigare för oss i konsumentrörelsen. När de smarta elnäten ska byggas ut och vi får smarta mätare i våra hem är det avgörande att dessa motsvarar konsumenternas behov, förväntningar och acceptans. Allt fler hamnar i skuldfällan på grund av så kallade snabblån och då behövs tuffare regler och hårdare tillsyn. Våra personuppgifter krävs allt oftare för att vi ska kunna använda tjänster på internet och

6 6 6 avtalsvillkoren är allt annat än tydliga. Nanoteknik, slutligen, utvecklas fort och här är vår roll är att se till att riskerna kartläggs och inte leder till hälso- och miljöfaror. I alla dessa frågor kan vi med stolthet säga att vi fått genomslag för våra ståndpunkter på konferenser, i dialoger och i massmedia hålls två allmänna val i Sverige till Europaparlamentet och till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige. Redan under 2012 har Sveriges Konsumenter börjat uppvakta de politiska partierna för att få dem att verka för en stark konsumentpolitik. Konsumentvägledning för alla har alltid betraktats som en rättvisefråga för oss. Under 2012 genomförde vi för tredje året en kartläggning, som placerade 84 kommuner under skamgränsen. Vägledning för alla var också målet för den utredning som 2012 lämnade sitt betänkande och där Sveriges Konsumenter deltog med expertis. Vi delar inte alla slutsatserna i utredningen och skrev ett särskilt yttrande med hopp om att de politiska ambitioner som finns verkligen ska innebära förbättringar för konsumenterna ute i landet. Årets Almedalensvecka i Visby var den mest lyckosamma i organisationens historia: Eget fullsatt seminarium under rubriken Vilse i valfrihetsdjungeln, deltagande i åtta seminarier som organiserades av andra parter samt ett tält på centrala Donners plats där vi ordnade speed-dejting med konsumentvägledare. I november genomfördes för tredje gången Sveriges Konsumenters och Råd & Röns framtidsseminarium, detta år på temat Lämnar politikerna konsumenterna i sticket?. Det var välbesökt och uppskattat. Två ministrar medverkade finansmarknadsminister Peter Norman som inledningstalare och miljöminister Lena Ek som utdelare av konsumentpriset Blåslampan. Vår tidning Råd & Rön har haft sitt sjätte hela verksamhetsår under vårt ägande och är en mycket välkänd och spridd tidning som 2012 hade ungefär exemplar i upplaga och god ekonomi. Under året har webben utvecklats och en mobil version för telefoner och surfplattor lanserats. Konsumentrådgivningen har fortsatt att ge högkvalitativ service till sju stadsdelar i Stockholms stad och sedan 2012 till den första kommunen utanför Upplands Bro konsumenter har ringt och mejlat våra vägledare och fått råd om att lösa tvister, inte minst gällande hantverkstjänster och hemelektronik. Verksamhetsberättelsen visar vad Sveriges Konsumenter har gjort under Och det är mycket, särskilt med tanke på våra små ekonomiska resurser. Tyvärr finns det också många frågor som vi tvingas avstå från att engagera oss i, trots stora behov av konsumentföreträdare och uttryckliga förfrågningar om medverkan från olika parter. Det faktiska arbetet har till största delen skötts av kansliet. Arbetsbelastningen är hård. Med tanke på konsumentfrågornas bredd och det stora antalet förfrågningar om konsultationer och medverkan är det anmärkningsvärt hur mycket som har åstadkommits. Även ett 60-tal frivilligt engagerade har i högsta grad bidragit till arbetet. Detta och mycket annat visar på den stora styrka och den tillgång som finns i våra medlemsorganisationer. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort tack för allt arbete under året. Vår verksamhet växer i och med att vi finner nya finansiärer av utvecklingsprojekt. Men under överskådlig tid är Sveriges Konsumenter beroende av statlig finansiering för att kunna representera konsumenterna med bredd och kompetens. Vi upplever att de medel

7 7 7 som satsas på konsumentpolitik fortsätter att vara synnerligen knappa. Eftersom påverkansarbete kräver långsiktiga satsningar för att bli framgångsrikt är ett påtagligt problem att medlen bara ges för ett år i taget. Vi märker ett ökande politiskt intresse för konsumentfrågorna. Och trots små ekonomiska resurser har Sveriges Konsumenter gjort skillnad. De frågor och krav vi driver uppfattas som alltmer legitima och viktiga, även om det finns mycket kvar att göra. Inbjudningarna är många till konsultationer, debatter, hearings och andra tillfällen att möta beslutsfattare. Vi har örat mot marknaden på flera sätt genom våra medlemsorganisationer, genom Råd & Röns läsare, genom dem som kontaktar vår konsumentvägledning och genom vårt internationella nätverk. Kunniga, medvetna och starka konsumenter är nödvändiga för att få marknaden att fungera väl, det gäller både den nationella och den gemensamma, europeiska marknaden. För att komma dit behövs en stark demokratisk kraft inom det civila samhället och en hög svensk konsumentröst nationellt, europeiskt och globalt. Vi vill vara den kraften. Örjan Brinkman ordförande Harriet Gillberg Riksförbundet Hem och Samhälle vice ordförande Lars-Åke Henriksson LO Kristina Bergman Unga Örnars Riksförbund Kristin Spolander ABF Lasse Hellander Svenska Biodynamiska föreningen Märtha Dahlberg PRO

8 Så har vi arbetat 2.1 Nationellt arbete Konsumentfrågorna ingår i många politikområden. I regeringskansliet har frågorna sedan valet 2010 funnits på justitiedepartementet men med politisk ledning hos statsrådsberedningen och Birgitta Ohlsson. Men konsumentfrågor ingår i de flesta andra departements ansvarsområden till exempel vad gäller boende, energi, finansiella tjänster, transporter, miljö och sjukvård. Flera av dessa har under året ordnat utfrågningar, referensgrupper och hearingar, som vi kallats till och deltagit i (se annex). I en offensiv inför riksdagsvalet 2014 har Sveriges Konsumenter tagit fram dokument med samlade ståndpunkter såväl om konsumentpolitiken i allmänhet som i specifika sakfrågor, som livsmedel, hälsa, finansiella tjänster, energi och digitala tjänster. Syftet har varit att påverka partierna inför utformningen av nya valprogram. Under hösten har möten ägt rum med programkommittéer för två av partierna Centerpartiet och Folkpartiet - och kontakter tagits med övriga. Arbetet fortsätter Kontakterna med myndigheterna är många. Målet är att dessa alltid ska arbeta med konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter är representerat i Konsumentverkets Insynsråd och Funktionshinderråd. Dessutom har vi regelbundna möten med verket för avstämning och utveckling. Vi representerar konsumentintresset inom samtliga avdelningar i Allmänna reklamationsnämnden och har en representant i ARN:s Insynsråd. Sveriges Konsumenter har två platser i Livsmedelsverkets Samverkansgrupp för konsumentfrågor och deltar dessutom i verkets Samverkansgrupp för intressenter i livsmedelskedjan. Arbetet där förbereds av vår interna, rådgivande livsmedelsgrupp. Jordbruksverket har inrättat ett konsumentråd där vi ingår och vi är även med i Kemikalieinspektionens Insynsråd. Vi följer noga utvecklingen för konsumentvägledningen i landet, liksom för budget- och skuldrådgivningen. Det sker bland annat genom samarbete med medlemsorganisationen Konsumentvägledarnas förening. Tillsammans har vi tagit fram kriterier för en högkvalitativ och tillgänglig konsumentvägledning. Vid en genomgång av Konsumentverkets årliga rapport om den kommunala konsumentvägledningen kunde vi 2012 konstatera att 84 kommuner hamnade under skamgränsen, betydligt fler än de 66 som saknade eller hade undermålig vägledning år Utredningen Framtidens stöd till konsumenter, där Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman medverkade som expert, lade fram sin slutrapport Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd i juni. Utredningens förslag skickades sedan på remiss, och i mars 2013 har ännu inte någon proposition lagts fram. Utredningen blev mycket omdiskuterad. Örjan Brinkman lade fram ett särskilt yttrande, där han bland annat protesterade mot förslaget om att lägga huvudansvaret på en statlig myndighet. Sveriges Konsumenter menade, tillsammans med många andra remissinstanser, att detta skulle medföra stora risker för nedläggning av kommunala konsumentvägledningar. Under 2012 tillsattes en lång rad statliga utredningar av regeringen på konsumentområdet. Problemen med överskuldsättning är stora i landet och under året startade den statliga Överskuldsättningskommittén sitt arbete, under Anna Hedborgs ledning. Jan Bertoft sitter med som expert från Sveriges Konsumenter. Vi har också engagerat oss i den nytillsatta utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning, som startade i december.

9 9 9 Enmansutredningen App to date Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. lades fram i september Utredningen fann att konsumentskyddet i huvudsak var gott, men att en ny lag och vissa andra åtgärder kan behövas. Sveriges Konsumenter välkomnade de slutsatser och klarlägganden som presenterades fyllde Sveriges Konsumenter 20 år. Detta firades vid ett seminarium i oktober, Lämnar politikerna konsumenterna i sticket?, där också Konsumentpriset Blåslampan delades ut (läs mer i avsnittet 7.5.). Seminariet fokuserade på faror i vardagen: Gifter, kemikalier och finansiella bluffar. Talare var finansmarknadsminister Peter Norman, författaren Joel Dahlberg samt Vagn Jelsöe från danska Forbrugerrådet. Seminariet avslutades med en paneldebatt med Anders Wijkman, Veronica Palm (S), Gunvor G Ericsson (MP) och Jenny Sonesson (FP). Seminariet avslutades med en jubileumsmottagning, då miljöminister Lena Ek delade ut Blåslampan till företaget Egen El. Branscher och företag har blivit allt mer angelägna att höra våra synpunkter och föra en dialog. Vi har deltagit i åtskilliga debatter och hållit föredrag inom våra prioriterade områden. Under året fortsatte också Konsumentdialogen som förs med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund (se även 3.1). Vi ser en tendens att konsumentaspekten allt oftare uppmärksammas när stora och viktiga frågor diskuteras. Det gäller till exempel inom jordbrukssektorn. Sveriges lantbruksuniversitet invigde i maj ett nytt Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, en del av Sveriges lantbruksuniversitet. Generalsekreterare Jan Bertoft talade om konsumentperspektivet på djuromsorg inför bland andra kung Carl XIV Gustaf och prins Carl Philip. Jan Bertoft höll även ett anförande under rubriken Konsumentmakten och lantbruket i oktober på Sveriges lantbruksuniversitet på seminariet Lantbruket är vad du äter. Sveriges Konsumenter medverkade även 2012 på Almedalsveckan i Visby. Temat för vårt seminarium var Vilse i valfrihetsdjungeln. Uppmärksamheten var stor, lokalen fullsatt och omdömena efteråt mycket goda. Vi arrangerade också en speed-dejting med konsumentvägledare på centralt belägna Donners plats, och deltog i flera paneldebatter och diskussioner (se även 7.4.). Sveriges Konsumenter arbetar också såväl nationellt och internationellt med standardisering (se avsnitt 5). Arbetet med medlemsvärvning pågår ständigt. Under året fick Sveriges Konsumenter tre nya medlemsorganisationer: Äkta vara, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Svenska Djurskyddsföreningen. 2.2 Internationellt arbete Sveriges Konsumenter fick under sitt tjugonde verksamhetsår hedersuppdraget att vara värd för BEUC:s General Assembly. I samband med generalförsamlingen hölls den 15 november seminariet Consumers Act For Sustainability. Fokus låg på de åtta konsumenträttigheterna, och hur de reflekteras i hållbarhetsarbetet i företag, myndigheter och organisationer.

10 10 10 Seminariet bjöd på en rad intressanta och inspirerande föredrag av betydande personer som konsumentminister Birgitta Ohlsson, EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard, Consumers Internationals generaldirektör Helen McCallum, BEUC:s generaldirektör Monique Goyens, den legendariske konsumentaktivisten och tidigare CI-direktören Anwar Fazal samt avdelningschef Carina Törnblom från Kommissionens hälso- och konsumentdirektorat (DG Sanco). Dessutom deltog olika representanter från myndigheter och organisationer i Europa. Seminariet avslutades med en livlig paneldebatt, där hållbarhetsansvariga från Nordea och H&M deltog. Seminariet samlade cirka 130 deltagare. Det följdes av en mottagning i Stockholms Stadshus för cirka 100 särskilt inbjudna, där vice ordförande i kommunfullmäktige Eva- Louise Erlandsson-Slorach stod värd. De åtta internationella konsumenträttigheterna fyllde detta år 50 år. Ursprunget var det tal om konsumenternas rättigheter som president John F Kennedy höll Rättigheterna har erkänts av FN och har varit det genomgående temat för Sveriges Konsumenters jubileum. Målet var att göra dem mer kända än de hittills varit samt att uppmärksamma dem inför en planerad revidering under Det internationella samarbetet, både i Norden, Europa och globalt, är en ständigt pågående och omfattande del av Sveriges Konsumenters verksamhet. BEUC, som består av 40 konsumentorganisationer från ett 30-tal länder i Europa, är vår främsta samarbetspartner. Sveriges Konsumenter ges genom sitt engagemang möjlighet att agera i många europeiska konsumentfrågor på ett mycket tidigt stadium i EU:s beslutsprocess. Sveriges Konsumenters ställning inom BEUC stärktes i och med att Jan Bertoft valdes till organisationens vice ordförande vid BEUC:s generalförsamling i Stockholm. BEUC har genom sin unika ställning och höga trovärdighet kännedom om vad som är på gång inom konsumentpolitiken och har goda kontakter med kommissionen och de beslutsfattande organen. Dessutom är BEUC:s policyarbete en stor kunskapskälla inom de verksamhetsområden vi på grund av knappa ekonomiska förutsättningar inte har möjlighet att prioritera. BEUC fyllde detta år 50 år, vilket firades bland annat med en ny vision för år Visionen lanserades i samband med firandet i Bryssel i maj, där bland annat Kommissionens ordförande Manuel Baroso talade. Sveriges Konsumenter och andra medlemsorganisationerna har aktivt deltagit i arbetet med visionen. Visionen presenterades ungefär samtidigt med kommissionens egen vision, the Consumer Agenda och överensstämmer i stora delar med denna. ECCG är EU-kommissionens rådgivande organ för konsumentfrågor och den huvudsakliga kanalen för en samordnad konsumentrepresentation. Jens Henriksson är Sveriges Konsumenters representant. ECCG har haft tre möten under året. Man har fört diskussioner om bland annat konsumentprogrammet , konsumentköplagen, energifrågor, hållbarhetsstrategier, integritet och dataskydd, produktsäkerhet, finansiella tjänster, betalningssystem, EU:s digitala agenda, EU:s inre marknad, marknadsövervakning och resultattavlan för konsumentmarknaderna. Sveriges Konsumenter är också representerat i EU-kommissionens rådgivande konsumentgrupp för finansiella frågor. EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESK, är ett rådgivande organ som representerar det civila samhället inom den Europeiska Unionen. Sveriges Konsumenter har under året

11 11 11 arbetat i de två sektionerna INT (inre marknadens produktion och konsumtion) samt REX (externa relationer). Inom INT-sektionen har Sveriges Konsumenter varit medlem i inre marknadens observationsgrupp en arbetsgrupp som föreslår förbättringar inom miljöoch konsumentlagstiftningen. Sveriges Konsumenter har också deltagit i WTO-gruppen, en arbetsgrupp inom REX-sektionen som deltar i utvecklingen av handelsavtalen på global nivå. Under året har vi deltagit som medlem i tolv studiegrupper, alla med koppling till konsumentlagstiftning. Europaparlamentets inflytande över konsumentfrågorna är stort då konsumentskydd regleras med medbestämmandeförfarandet. Det innebär att det är särskilt viktigt att påverka till en mer konsumentvänlig hållning. Sveriges Konsumenter, ofta i samarbete med BEUC och ANEC, har fört en dialog med de svenska Europaparlamentarikerna i ett flertal frågor. Nordiskt samarbete är viktigt mot bakgrund av vår likartade syn på konsumentfrågor som en nödvändig del av en fungerande marknad och dessutom på grund av likheterna i utformningen av konsumentskydd. Vi har ett nordiskt samarbete i viktiga prioriterade områden som konsumenträtt, digitala rättigheter, marknadsföring, kemikalier, miljömärkning och standardisering. Dessutom har ansvariga personer för myndigheter och organisationer på konsumentområdet träffats. Vid ett nätverksmöte i Stockholm i november träffades ledningen för organisationer och myndigheter i de fyra stora nordiska länderna på temat risker för konsumenterna. I september hölls också en konferens i Göteborg som anordnas av Nordiska Rådet. Frågeställningen var Hur säkras en effektiv nordisk konsumentpolitik som bidrar till att säkra nordiska konsumenters rättigheter?. Sveriges Konsumenter bidrog med ett föredrag om utmaningarna ur ett konsumentperspektiv. Internationellt arbetar Sveriges Konsumenter framför allt genom två organisationer Consumers International (CI) och Transatlantiska konsumentdialogen (TACD). Sveriges Konsumenter är en aktiv medlem i CI och har under året samarbetat med CI inom internationell standardisering, hållbarhet, copyright, socialt ansvarstagande och marknadsföring. TACD är en organisation för att samarbeta och ena Europas och USA:s konsumentorganisationer om gemensamma transatlantiska konsumentkrav. Vårt deltagande i TACD sker i huvudsak genom elektroniskt utbyte om till exempel intellektuella rättigheter, livsmedel, hållbara transportlösningar och klimatfrågor.

12 Centrala frågor De centrala frågor som vi arbetat med under året har varit matkvalitet, privatekonomi, marknadsföring, konsumentlagstiftning samt rättigheter och integritet i ny teknik. 3.1 Matkvalitet Målet för Sveriges Konsumenters arbete med matfrågor är att konsumenterna ska få ett stort utbud av varierad och prisvärd mat. De ska dessutom ha möjlighet att göra medvetna val samt få tillgång till ett ökande utbud av miljömässigt och socialt hållbara produkter. För detta måste de få objektiv och pålitlig information och ha god kunskap om mat. Vi vill också att maten ska ha en klar och tydlig märkning, som inte är vilseledande. När det gäller tillsatser vill vi att de endast ska användas om de har en tydlig konsumentnytta. Under 2012 har kampanjen Större text, tack! fortsatt. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma livsmedelsförpackningar med svårläst text. Det skedde genom en uppföljning av kartläggningen 2011 av Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm. Samtidigt publicerades en debattartikel, Ge oss läsbara förpackningar nu, i tidningen Dagens Handel undertecknad av Sveriges Konsumenter och tio medlemsorganisationer. Av de 35 drycker, kylvaror, torra varor, måltider och godis som kartlades 2011 kunde vi konstatera att åtta hade förändrats till det bättre, fem hade fått nytt utseende men var fortfarande svårlästa och fyra produkter var fortfarande så gott som oläsliga. Några företag uppgav vid intervjuer att de inom kort skulle ändra utseende på sina förpackningar. Kampanjens huvudkrav var att alla livsmedelsförpackningar ska vara läsbara för personer med för åldern normal syn. Det gäller såväl textstorlek, som kontrast, typsnitt, radlängd etc. Kraven har också tagits upp på olika sätt gentemot tillsynsmyndigheten Livsmedelsverket, som står i begrepp att ta fram nya riktlinjer utifrån den nya europeiska märkningsförordningen. Slutrapporten från projektet Den goda maten publicerades i februari I rapporten Den goda maten - på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg gavs exempel på bra mat och goda matrumsmiljöer på sammanlagt 24 sjukhus och särskilda boenden i Sverige. Sveriges Konsumenters slutsatser av Den goda maten visade vikten av att se den offentliga måltiden som en helhet, där faktorer som näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalitet och ursprung spelar en viktig roll. Arbetet har också resulterat i en ståndpunkt med krav till politiker, kommuner och landsting samt företag (se även avsnitt 6). Den Facebook-kampanj mot förbud mot bisfenol A i nappflaskor som Sveriges Konsumenter initierade 2011 fick stor uppmärksamhet förbjöd EU bisfenol i nappflaskor. I juni 2012 rapporterade Svenska Dagbladet att journalister som under två dagar enbart åt konserverad mat från plåtburkar hade fått alarmerande höga halter av bisfenol A i urinen. Sveriges Konsumenter uppmärksammade avslöjandet på sin webbplats och krävde att större ansvar måste tas av flera aktörer, Livsmedelsverket, producenter och importörer. Vi krävde även att konservburkar skulle tas med i den utredning om bisfenol som regeringen tillsatt.

13 13 13 Under Almedalsveckan var Sveriges Konsumenters tema 2012 Vilse i valfrihetsdjungeln (se även avsnitt 7). När det gällde mat och matkvalitet medverkade vi på Viktväktarnas seminarium: Samverkan för ett hälsosammare Sverige, samt två seminarier ordnade av Djurens rätt: Burägg Om offentlig upphandling, konsumentmakt och handel samt Monsterkyckling på tallriken? Om svensk kycklinguppfödning. Djurskydd är en viktig aspekt av livsmedelsfrågorna, som Sveriges Konsumenter på olika sätt drivit under Bland annat är det en återkommande fråga vid den Konsumentdialog som vi regelbundet har med LRF. Vi har också medverkat i flera debatter och hållit föreläsningar med anknytning till djurskydd och matkvalitet. Vi deltog bland annat i en debatt om religiös slakt och djuromsorg på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och höll ett föredrag för Celiakiförbundet, Lantbruksuniversitetet i Uppsala och Livsmedelsverkets nutritionsgrupp. 3.2 Privatekonomi 2012 dominerades mycket av den finansiella krisen, inte minst till följd av situationen i Grekland, Spanien, Italien och Portugal. Krisen och den negativa utvecklingen i flera EUländer var en allvarlig påminnelse om vikten av att konsumenterna kan fatta välavvägda beslut om olika finansiella tjänster; lån, pensionssparande med mera. Sveriges Konsumenter kräver att alla ska ha tillgång till finansiella tjänster, på lika villkor, utan diskriminering. Alla ska också ha tillgång till effektiva, billiga och säkra betalningstjänster. Alla ska dessutom ha rätt till skriftlig begriplig och jämförbar information om en finansiell tjänst innan man skriver på ett avtal. Den europeiska och globala konsumentrörelsen har länge varit mycket kritisk till att banker och andra företag i finansbranschen fokuserat på stora vinster istället för att tillhandahålla tjänster för konsumenternas individuella behov. Sveriges Konsumenter har, tillsammans med andra organisationer inom EU, drivit på för lagstiftning och tillsyn som utgår från konsumentintresset och nyttan för konsumenten. Sveriges Konsumenter har haft möte med Bankföreningen och beslutat att starta en dialog kring privatekonomiska frågor. Vi har också träffat finansmarknadsminister Peter Norman och framfört våra krav, bland annat att: alla ska ha tillgång till oberoende finansiell rådgivning, att stoppa ockerräntorna genom att införa en fungerande, lagreglerad räntegräns mot dagens svindlande höga räntor på snabblån utgående från den finska modellen med 51 procents räntetak på årsbasis, införande av en reflektionsperiod för besked om snabblån för att förhindra impulslån för spel, alkohol etc, att underlätta byte av bank genom att införa nummerportabilitet alltså möjligheten att behålla sina kontonummer vid bankbyte samt att köerna till budget- och skuldrådgivare bör kortas, ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor från den första kontakten. Sveriges Konsumenter har dessutom vid upprepade tillfällen krävt en kraftigt förstärkt skolutbildning i privatekonomi i såväl grund- som gymnasieskolan.

14 14 14 Projektet FundWatch startades Det är ett initiativ från Sveriges Konsumenter för att stimulera finansbranschen till att ta ett större ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor. Ett första granskningsresultat presenterades i rapporten En rankning av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete, som publicerades i oktober. (Läs mer i avsnitt 6.) Projektledaren kom i september med som Sveriges Konsumenters representant i utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Den nya konsumentkreditlagen 2011 innebar hårdare krav på kreditprövning vid så kallade snabblån. Trots dessa krav har antalet obetalda lån ökat. Finansmarknadsminister Peter Norman meddelade i september att tillsynen ska ändras och skärpas. Sveriges Konsumenter hoppas att det ska få snabba effekter, men har i bland annat SVT:s Gomorron Sverige och i debattartiklar även krävt att det ska bli stopp för de svindlande höga räntorna och att det ska finnas en reflektionsperiod innan lånen beviljas för att undvika impulslån för spel etc. Andra utspel och mediaframträdanden på det privatekonomiska området, bland annat kring nummerportabilitet och kontantlösa banker, har väckt stor uppmärksamhet. 3.3 Marknadsföring Målet är ökat medvetande och debatt om marknadsföringens metoder och effekter på konsumenter. Målet är också ett ökat skydd mot kommersiell påverkan på barn, inte minst vad gäller nya tekniska lösningar och former som gör det svårt att skilja reklamen från redaktionellt innehåll. Marknadsföringens metoder har utvecklats i takt med Internets ökade spridning och utveckling av ny teknik för exempelvis smarta telefoner. Mobil reklam utvecklas och personligt riktad reklam som är kopplad till exempel till kundkort i butiker ökar, medan TV-reklam och annonsering i dags- och veckopress minskar. Kommersiell påverkan av yngre konsumenter sker också på ett subtilt sätt via bloggar och sociala medier. Då vi haft större kartläggningsprojekt i ämnet tillfrågas vi ofta av medier vad gäller reklam och marknadsföring. Kampen för att minska effekten av den dolda reklamen fortsätter och Sveriges Konsumenter kräver fortfarande att det ska vara tydligare vad som är reklam och inte. Eftersom internet är stort och svårt att effektivt bevaka från myndighetssidan riskerar detta att bli ett laglöst land. Sveriges Konsumenter anmälde under året två fall av marknadsföring till Konsumentverket: Lotteriportalen och företaget Planet49 för vilseledande marknadsföring och FormLife för vilseledande prisinformation. Det senare gällde ett erbjudande om viktminskning som påstods vara gratis i annonsen men i själva verket kostade kronor. Efter att anmälan blivit känd hörde ett hundratal personer av sig till Sveriges Konsumenter och Konsumentverket med klagomål på FormLife. SEB och Swedbank valde att säga upp FormLifes konton i Sverige, och därmed kunde inte några pengar dras från kundernas konton. I slutet av 2012 försattes FormLife i konkurs. I rapporten Oläsbara texter på förpackningar, redovisade Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm en kartläggning av hud- och hårvårdsprodukter och annan kosmetika. Sådana produkter får enligt lag endast säljas om informationen på förpackningarna är outplånlig, lättläst och väl synlig. Totalt 27 schampon, krämer och deodoranter ansågs inte hålla måttet. Obligatorisk information som ingredienser,

15 15 15 varningstext och användningsområden var svårläst eller omöjlig att läsa på grund av för liten text, dåliga kontrastfärger eller glänsande behållare. Alltfler receptfria produkter marknadsförs via TV-reklam, annonser och internet. Sveriges Konsumenter har engagerat sig via den europeiska konsumentorganisationen BEUC för att få även andra EU-länder att förse medborgare med läkemedelsinformation, liknande FASS. 3.4 Konsumentlagstiftning Ett fungerande konsumentskydd är grunden för en väl fungerande marknad. Målet för Sveriges Konsumenter är att upprätthålla och i vissa delar förstärka nivån på den svenska konsumentlagstiftningen vid revidering av EU:s direktiv. Målet är också att konsumenterna ska ha lika högt skydd för privata som offentliga tjänster. Under året har mycket fokus legat på att EU:s framtida konsumentlagstiftning, där kommissionen hårt drivit ett förslag om ny lag för distansköp, som innebär valmöjlighet mellan den nationella lagstiftningen och ett nyinrättat instrument som kan betecknas som ett fiktivt lands lagstiftning. Detta oprövade grepp har fått hård kritik såväl från konsument- som från affärshåll. Bland annat har BEUC och den europeiska handelsorganisationen Business Europé skrivit ett gemensamt brev till kommissionär Vivianne Reading i frågan. Sveriges Konsumenter har varit aktiv inom BEUC:s expertgrupp i ämnet och inom EECG. Arbetet fortsätter Inom EU har ett gemensamt direktiv för tvistlösning utanför domstol (ADR) arbetats fram. Även här har Sveriges Konsumenter varit aktiva för att systemet ska bli så bra som möjligt för svenska konsumenter. Sverige ligger väl framme på detta område med Allmänna reklamationsnämnden och det har varit viktigt att se till att det nya systemet inte urholkar de fördelar som ARN har. I maj presenterades EU:s resultattavla för konsumentmarknader. Enligt resultattavlan har villkoren för att vara konsument i Sverige förbättras marginellt från förra mätningen. Men undersökningen visade också att endast 49 procent av de svenska konsumenterna kunde svara rätt på en fråga om reklamationstid. Detta antal var lägre än genomsnittet i EU. Sveriges Konsumenter uttryckte i en kommentar oro över detta och menade att det krävs mer utbildning i konsumenträtt. Det kan vara skillnad mellan att ha rätt och att få rätt. Därför driver Sveriges Konsumenter frågan om fungerande konsumentvägledning för alla. Här har Sveriges varit aktiva såväl inom den statliga utredningen på området, men också genom utspelet med skamlistan som gjorts tillsammans med Konsumentvägledarnas förening. Sveriges Konsumenter deltog i ett mystery shopper-projekt som leddes av EUkommissionen. Uppdraget var att undersöka hur det fungerade att klaga på och byta internetleverantör. (Se 6.5) 3.5 Rättigheter och integritet i ny teknik Målet med vårt arbete med ny teknik är ett förbättrat skydd för konsumentens digitala rättigheter, bland annat på internet. Detta inbegriper bra lagstiftning men också

16 16 16 konsumentskyddande regler för teknisk tillgänglighet och integritet. Kommunikationstjänster ska vara tillgängliga för alla och ställa höga krav på användbarhet, prissättning och tillgänglighet. Det krävs även utbildning för utsatta konsumentgrupper för att minska de digitala klyftorna. Att internetleverantörer begränsar konsumentens frihet och ibland till och med företräder innehållsleverantörernas intressen innebär stora risker. De myndigheter som övervakar reglerna måste stärka sitt arbete för att skydda konsumenternas intresse av en väl fungerande nätneutralitet. Sverige Konsumenter för kontinuerliga diskussioner inom den internationella konsumentrörelsen kring IT-frågor t ex inom den transatlantiska konsumentdialogen TACD och den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Diskussioner förs också med EU-kommissionen och IT-företag om konsumentens grundläggande problem med ny teknik och i synnerhet IT-tjänster. Sveriges Konsumenter har dessutom arbetat med konsumentens krav och rättigheter genom vårt engagemang i den internationella standardiseringens konsumentkommitté, ISO COPOLCO, och i arbetet med den Transatlantiska konsumentdialogen, TACD. Vi deltar i internationellt standardiseringsarbete runt nästa generations nätverk (NGN). Sveriges Konsumenter har en representant i regeringens Digitaliseringsråd. Rådet ger regeringen input om den digitala agendan och om hur olika delar av samhället kan bidra till att göra Sverige till värdens mest framgångsrika samhälle med hjälp av smarta digitala lösningar. Sveriges Konsumenter har bland annat drivit frågor om öppenhet, åsikts- och uttrycksfrihet, ickediskriminering, konsumentskydd, integritet och behov av folkbildning. Sveriges Konsumenter är sedan 2012 också representerat i Användningsforum - en plattform för en kontinuerlig dialog på hög strategisk nivå om tillgänglighet till och användbarhet av IT. Användningsforum ska arbeta med hur användbarhet och tillgängligheten till IT kan öka och följas upp. Forumet ska peka ut utvecklings- och förbättringsprocesser som har ett användarperspektiv och där användartester finns med i processen.

17 Hållbar utveckling Målet för vårt arbete med hållbar konsumtion är att konsumenten ska ges större möjlighet att genom sina konsumtionsval bidra till minskad miljöpåverkan, rimliga arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, djurskydd, icke-diskriminering och jämställdhet. Dessa krav ska genomsyra hela vår verksamhet. Etisk konsumtion är också en viktig komponent i den hållbara utvecklingen. För att kunna uppfylla kraven på hållbar utveckling krävs bland annat bättre information till konsumenterna på alla plan, ordentlig märkning, bättre regelverk samt säkra produkter genom lagstiftning och standarder för varor och tjänster. Hållbar utveckling är ett grundläggande konsumentkrav, och har i många år varit en profilfråga för Sveriges Konsumenter. 2012, det år då Sveriges Konsumenter fyllde 20 år och den europeiska konsumentorganisationen BEUC 50, manifesterades detta bland annat på seminariet Consumers Act for Sustainability, som hölls 15 november i Stockholm. Temat för seminariet var de åtta konsumenträttigheterna. Konsumenten har rätt: till säkerhet, information, konsumentutbildning, att välja, att bli hörd, till upprättelse, till hälsosam miljö och att få basbehov tillfredsställda. Syftet var att lyfta hela bredden på hållbarhetsarbetet, att visa att ett högt konsumentskydd i sig är en förutsättning för en hållbar utveckling och att skapa insikt om konsumentrörelsens roll och ansvar. Seminariet blev mycket uppskattat av åhörare och kommer att ge avtryck på flera sätt i framtiden, bland annat kommer hållbarhetsarbetet nu att få ett ökat fokus inom BEUC (se även 1 och 2.2) Den europeiska miljömärkningen har reviderats och kommer att utvecklas och ecodesigndirektivet ger mycket stora möjlighet att förändra utbudet av produkter på den europeiska marknaden i en hållbar riktning. Dessutom utökar det nya direktivet det antal områden som omfattas vilket ger direktivet väsentligt mer betydelse för resurs- och energianvändning i Europa. Den svenska miljömärkningen har utretts och en ny modell för ägarskapet av Misab Miljömärkningen i Sverige AB kommer att behövas, eftersom nuvarande ägaren Sveriges Standardiseringsråd, SSR, ombildats till Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd (SKA-rådet, se även avsnitt 5). Vi har en viktig roll att bidra med våra erfarenheter och att se till att miljökraven är starka och inte går ut över betydelsefulla funktionskrav. Vi arbetar också med att införliva allt mer av klimataspekter i märkningarna. Bank- och finanssektorn har ett avgörande inflytande över miljö, sociala villkor, fred och andra hållbarhetsfaktorer genom sina investeringar. Under 2012 har Sveriges Konsumenter satt ett ökat tryck på branschen genom kartläggningen FundWatch. Detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras eftersom banker, fondförvaltare och andra finansiella aktörer har en stor potential att åstadkomma mycket. Nanopartiklar innebär både stora möjligheter och potentiella hot. Frågan är horisontell och dyker upp i bland annat kosmetik, livsmedel och läkemedel. 5 september arrangerade Sveriges Konsumenter, med medel från SKA-rådet, ett välbesökt seminarium i Stockholm kring dessa frågor: Nanoteknologi på konsumenternas villkor? På seminariet diskuterades bland annat läget för nanoteknologi i dag och i framtiden, vilka produkter som innehåller nanopartiklar samt hur nano regleras och standardiseringens roll i detta.

18 Standardisering Rätt utformade standarder stärker konsumentskyddet. Därför är ett av våra mål att påverka standardiseringen inom våra centrala verksamhetsområden. Den stora utmaningen inom standardisering är de kommersiella intressenas dominans. Ofta saknas konsumentens röst helt i standardiseringsorganisationernas tekniska kommittéer, trots att det flesta inser att globaliseringen och marknadernas internationalisering, som på många sätt är till fördel för konsumenterna, också ökar konsumenternas beroende av väl fungerande standarder. Bra standarder ställer krav på sådant som säkerhet, hållbarhet, tillgänglighet, och begriplighet. Därför satsar Sveriges Konsumenter och flera av våra medlemsorganisationer på att vara aktiva i standardiseringsarbete på såväl internationell och europeisk nivå som i enskilda tekniska kommittéer i Sverige. 5.1 Svensk standardisering, SKA- - - rådet Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd (SKA-rådet) har till uppgift att främja användarnas inflytande över standardisering. Rådet finansieras av regeringen. Sveriges Konsumenter är representerat i SKA-rådet, tillsammans med Konsumentverket, Handikappförbunden, Handisam, Naturskyddsföreningen, LO och TCO. De direkta kostnaderna för vårt deltagande i svenska och internationella standardiseringskommittéer finansieras av SKA-rådet, men våra representanter förutsätts arbeta ideellt. SKA-rådet finansierar också viss främjandeverksamhet. Således kunde Sveriges Konsumenters konferens Nanoteknologi på konsumenternas villkor? den 5 september genomföras med hjälp av bidrag från SKA-rådet. 5.2 Europeisk standardisering, ANEC Ett starkt europeiskt konsumentengagemang i standardiseringen är viktigt i synnerhet som att europeisk standard ofta blir en del av det europeiska regelverket. Genom ANEC, den Europeiska konsumentorganisationen för standardisering, ges möjlighet att kommentera och ge synpunkter på det standardiseringsarbete som vi på grund av knappa resurser inte har möjlighet att direkt delta i. Sveriges Konsumenter ingår i ANEC:s styrelse, är vice ordförande i arbetsgruppen Design för alla och har dessutom engagerat sig i ANEC:s arbete med flamskyddsmedel, hållbarhetsfrågor, byggstandarder och tillgänglighet, exkluderande paragrafer i elektroteknisk standardisering, e-tillgänglighet och e-inkludering, eko-design, nanoteknologi, leksakssäkerhet, tjänster, energimärkning, informationsteknik, nanoteknologi, farliga kemikalier och hissar. Sveriges Konsumenter har deltagit aktivt i arbete med en ny vision och strategi för ANEC för att stärka konsumenternas möjlighet till inflytande i standardiseringen. Den Europeiska standardiseringen får ett nytt regelverk och den nya standardiseringslagstiftningen säkerställer konsumenternas möjlighet till inflytande.

19 Internationell standardisering På uppdrag av SIS, The Swedish Standards Institute, har Sveriges Konsumenter representerat Sverige vid den internationella standardiseringens konsumentkommitté, ISO COPOLCO. COPOLCO är den internationella standardiseringens policykommitté för konsumentfrågor som ofta bidrar till nya prioriterade standardiseringsområden inom ISO. Exempel på frågor som behandlats i COPOLCO är missvisande kvalitetspåståenden, förfalskade varor, marknadskontroll, miljöanpassad husbyggnation, återuppbyggnad efter katastrofer, finansiella tjänster, fakturering av nätverkstjänster, energitjänster, konsumentkontaktcenter, produktgarantier, interoperabilitet, e-handelsstandarder, fakturering av nätverkstjänster, utsatta konsumentgrupper, riktlinjer för återkallelse samt riktlinjer för instruktioner. Sveriges Konsumenter deltar som ISO:s konsumentkommittés representant i revideringen av Guide 71, riktlinjer för att inkludera äldre och funktionshindrade konsumenters behov i standardiseringen.

20 Projekt Sveriges Konsumenter har sedan 2011 arbetat för att bygga upp en större projektorganisation. Målet har varit att skapa projektidéer som på olika sätt kan bidra till att förverkliga handlingsplanens mål och skapa underlag för ett politiskt arbete. Vi har sedan gått vidare för att hitta olika finansiering till projektidéerna. Tre nya projekt beviljades stöd för Ytterligare projektförslag har arbetats fram och detta planeras vara början på ett delvis nytt sätt att arbeta genom ytterligare ansökningar. 6.1 Webbplatsen Ingen blåser mig Sveriges Konsumenter har i flera olika projekt satsat på arbete med målgruppen unga konsumenter. Det handlar både om att utveckla långsiktiga utbildningsmetoder där unga stärks som medvetna konsumenter, men även om att skapa en dialog där organisationen får ett inflöde från de unga för att bättre kunna företräda dem i påverkansarbetet. Våren 2011 fick Sveriges Konsumenter beviljat medel från Internetfonden.SE. Projektet ska skapa en plattform för ung konsumentmakt på internet. I januari 2012 lanserades webbplatsen Syftet med den är att stärka och mobilisera unga, som ofta är väldigt utsatta som konsumenter. För att skapa en tjänst för ungdomar, som också utgår från ungdomars verklighet, involverades många inom målgruppen i projektet, både i fokusgrupper och genom att två projektassistenter i gymnasieåldern anställdes. Webbplatsen kommer att fortsätta att drivas och utvecklas de kommande tre åren inom den stora ungdomssatsningen med namnet Ingen blåser mig!, som finansierats av Allmänna Arvsfonden (se 6.2 och 6.3). 6.2 Ingen blåser mig! Sveriges Konsumenter under året arbetat med att bygga upp en ungdomsverksamhet. Projektet Ingen blåser mig! är treårigt och under 2012 har förutsättningar byggts upp, både genom en gedigen kunskapssammanställning på ungdomsområdet och genom att metoder och platser för genomförandet av projektets upptäckardagar identifierats. Kunskapssammanställningen omfattar så väl frågor om hälsa, reklam, privatekonomi, miljö och hållbar utveckling och utbildningsbehov. Den ligger framför allt till grund för arbetet men används också som bakgrund till olika utspel som görs i projektet. Under hösten besöktes tre av de planerade tjugo orterna: Motala, Helsingborg och Skellefteå. Projektet driver också webbplatsen och en Facebooksida som redan nu har fler följare än Sveriges Konsumenters ordinarie sida. Projektet har en referensgrupp som består av medlemsorganisationer, dessutom har två andra grupper bildats, ett nätverk för konsumentvägledare och en grupp av ungdomar som vill engagera sig ytterligare i konsumentfrågor. 6.3 Unga aktiva konsumenter Unga aktiva konsumenter är ett projekt inom det europeiska programmet Youth in action. Målet är att generera verkliga möten mellan ungdomar och deras lokala politiker. Inom vårt projekt har totalt 60 ungdomar på fyra orter träffat politiker från sin ort och de har tillsammans utbildats i konsumenträtt och påverkan. Projektet har genomförts tillsammans

Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012

Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 1 Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1.Styrelsens berättelse Det gångna året präglades av valen till Europaparlamentet och till riksdagen, av nya sätt att arbeta, nya strategier, ökat

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 innehåll 1. Styrelsens berättelse 4 2. Så har vi arbetat 6 2.1 Nationellt arbete 6 2.2 Internationellt arbete 6 2.3 Riksdagsvalet 2010 8 3. Prioriterade frågor 9 3.1 Matkvalitet

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 150617 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Har regeringens uppdrag att främja deltagande i standardiseringsarbetet både i Sverige och

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Konsumentmakt - bara för de starka?

Konsumentmakt - bara för de starka? 2006-08-31 Konsumentmakt - bara för de starka? Moderaternas angrepp mot konsumenterna 2(11) Socialdemokraterna STOCKHOLM Inledning Konsumentfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har vi som konsumenter haft

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Yttrande 2012-09-12-12 Dnr 12KS311

Yttrande 2012-09-12-12 Dnr 12KS311 Ert dnr Ju2012/4734/KO Justitiedepartementet 103 22 Stockholm Yttrande över Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Piteå kommun är inte utsedd remissinstans, men har ändå valt att

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014 50 krav på EU:s konsumentpolitik EU-valet 2014 Innehåll A. Inledning B. Övergripande krav C. Livsmedel D. Finansiella tjänster E. Hälsa F. Energi G. Digitala tjänster A. Inledning Matens säkerhet. Bankernas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattande synpunkter Sundbyberg 2009-02-27 Vår referens: Mia Ahlgren Diarienummer 09 Ange diarienummer vid all korrespondens Helena Strömbäck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kopia maria.solberg@enterprise.ministry.se

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer