Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information"

Transkript

1 Presentation

2 Omslagsbild Bilden visar ett trappräcke från gamla Arby Mejeri. En byggnad från Claes Johanssons hemtrakt som betydde mycket för honom och vårt företags utveckling. Bilden visar ett föremål som för tankarna till svunna tider men som bildar ett modernt mönster. Detta har varit mottot när vi format vår devis vi har tänkt nytt i mer än hundra år, det är vår tradition. Det är nu 102 år sedan Claes grundade CA Fastigheter För att hedra detta får det här mönstret vara tongivande i årets presentation. Företagspresentation VD har ordet 4-5 Detta är CA Fastigheter 6-7 Fortsatt stor efterfrågan på fastigheter 8-9 Resultat Organisation 12 Karta över regioner 13 Region Borås Region Jönköping Region Kalmar Region Karlskrona Bildgalleri Region Lomma/Malmö Region Stockholm Region Växjö Region Berlin & Estland Region S:t Petersburg Händelser under Siffror 35 Projektutveckling Historiska nedslag i företaget Ekonomisk information Resultaträkning Balansräkning Styrelse och ledning 47 Bolagsorganisation Fastighetsförteckning

3 VD HAR ORDET Lokal närvaro och engagemang i över 100 år» Vi har lagt ännu ett år till CA koncernens mer än 100-åriga historia har varit ett mycket intensivt år med stora investeringar i såväl befintligt fastighetsbestånd som i utvecklingsprojekt och förvärv av nya förvaltningsvolymer. «Detta hade aldrig gått utan vår fantastiska personal som engagerat och ansvarsfullt tar sig an alla arbetsuppgifter. Inom CA Fastigheter AB har vi som ambition att ständigt förädla vår fastighetsportfölj. Detta har under året gjorts genom såväl försäljningar, förvärv som fastighetsutveckling. De fastigheter som sålts har antingen legat utanför någon av våra prioriterade verksamhetsområden alternativt är det försäljning till befintliga kunder genom ombildning till bostadsrättsförening. CA Fastigheter AB består sedan länge av tre affärsområden, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Över tid är samtliga dessa affärsområden oerhört väsentliga för koncernens utveckling. Under 2013 har affärsområdet fastighetsutveckling haft pågående byggprojekt med en total investeringsvolym om mer än 2 miljarder kronor vilket är mer än någonsin tidigare. Detta har naturligtvis ställt stora krav på såväl våra kunder som våra medarbetare, något som vi kan konstatera har fungerat mycket bra. Uthyrnings- respektive försäljningsgrader är mycket tillfredsställande varför vi redan nu kan konstatera att pågående projekt kommer att ge värdeutveckling för koncernen. Marknaden för fastighetsbolag har utvecklats väl under 2013, såväl på våra marknader i Sverige som de i Tyskland, Estland och Ryssland. Vi upplever att intresset för fastighetsfinansieringar fortsätter öka vilket är en grundförutsättning för branschen. Själva är vi väldigt glada över de relationer och det stöd vi känner från samtliga våra kreditgivare. Vi har precis summerat 2013 och kan glädjande konstatera att vi lyckats leverera ett resultat som var i linje med våra tidigare förväntningar. Det operativa förvaltningsresultatet uppgick för året till 286 Mkr vilket är en ökning med 7,5% jämfört med föregående år. Totalt redovisar vi för 2013 ett resultat efter skatt om 119 Mkr (141). Försämringen från 2012 beror i sin helhet på att vi föregående år hade substantiella realiserade finansiella intäkter. För 2013 var utvecklingen av koncernens finansförvaltning minst lika god men då upparbetade övervärden inte realiserats redovisas de inte i årets resultat. Vi står väl rustade för framtiden både personellt och finansiellt vilket möjliggör investeringar i såväl befintliga som i nya fastigheter. I en skiftande omvärld blir CA Fastigheter AB allt mer unikt. Grunden för vår affärsidé lades vid bolagets bildande 1912 och har sedan dess förvaltats och utvecklats av samma ägare, nu i tredje generationen. Utmärkande för CA koncernen är en stark lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs och fokusera där behov och möjligheter finns. CA Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och vår lönsamhet ligger i nöjda kunder. Under 2014 kommer vi fortsatt att ha stort fokus på våra kunder. Nöjda kunder förlänger sina avtal och minskar därmed omflyttning vilket mycket tydligt påverkar våra kostnader. I anslutning till årsskiftet 2013/14 har vi träffat avtal om två större fastighetsförvärv. Båda avser bostadsfastigheter och är belägna dels i Berlin och dels i Malmö. Båda dessa städer är prioriterade marknader för oss varför det är mycket roligt att vi kunnat öka vår förvaltningsvolym på dessa orter. Det känns stimulerande att på detta sätt få fortsätta medverka till samhällsbyggnad vilket vi gjort i nu mer än 100 år. Johan Damne, VD 4 5

4 Detta är CA Fastigheter» Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyres gästerna bästa tänkbara service «CA Fastigheter AB:s verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kom pan jonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med så väl externa upp dragsgivare som bygg nation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen och utgör delar av stommen i dagens fastig hetsbestånd. Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland. Vid utgången av 2013 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om mer än kvm. Av detta bestånd utgörs 40% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor. Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önske mål ska CA koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen. Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. Trossen 1, Kalmar 6 7

5 Fortsatt stor efterfrågan på fastigheter Åkaren 25-27, Borgholm Efter flera år av låg tillväxt i västvärlden konstaterades en viss återhämtning under Denna återhämtning förväntas fortsätta under I Sverige har detta medfört att vi återigen börjar se en ökad vilja från kreditmarknadens aktörer att öka sin exponering mot fastigheter. Som en följd av detta har fastighetsmarknadens aktörer börjat vända sig mot mer högavkastande fastigheter i lite sämre lägen i storstäderna men även fastigheter i bättre lägen i medelstora städer. Totalt uppgick den totala transaktionsvolymen för 2013 i Sverige till cirka 95 miljarder kronor vilket är i linje med genomsnittlig transaktionsvolym de senaste 15 åren. Det är dock något lägre än föregående år och beror främst på att mycket stora volymer omsattes i ett fåtal affärer under december 2012 vilket inte återupprepades Däremot ökade antalet transaktioner under 2013 jämfört med föregående år. Som vanligt är det de stora svenska institutionerna som dominerar marknaden. Detta beror delvis på den starka svenska kronan som gör den svenska fastighetsmarknaden något mindre attraktiv för utländska aktörer. En trend som bekräftats ytterligare under 2013 är det ökade intresset för bostadsfastigheter. Av den totala transaktionsvolymen i Sverige för 2013 uppgick bostadsandelen till cirka 30%. Denna trend förväntas fortsätta öka de närmaste åren. En annan trend som också är fortsatt tydlig är intresset för så kallade publika fastigheter, det vill säga skolor, vård- och studentboenden. Enligt det svenska fastighetsrådgivningsföretaget Newsec så anser de att de tydligaste trenderna i den svenska fastighetsmarknaden kan summeras enligt följande: - Tydligt skiftat fokus mot fastigheter med högre avkastning. - Fortsatt historiskt lågt intresse från utländska aktörer. - Fortsatt stort intresse för bostadsfastigheter. Räntenivåerna är fortsatt på historiskt låga nivåer vilket naturligtvis gör att fastigheter som investeringsobjekt är fortsatt attraktiva. Såväl makroekonomer som marknadens aktörer verkar tro på fortsatt låga räntor i vart fall i 1-2 år till. Enligt svenska Konjunkturinstitutet (KI) kommer den svenska tillväxten för 2014 att förbättras till följd av fortsatt låga räntor, ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster. KPI uppgick för 2013 till -0,1% men förväntas enligt KI 2014 uppgå till 0,5% för att därefter öka till 2,5 3,0% för kommande år. Konjunkturen är på väg att förbättras och indikatorer pekar på att optimismen har återvänt i Sverige. Företag och hushålls förtroende har stärkts, samtidigt som arbetslösheten minskar och sysselsättningen fortsätter att öka. Men svensk ekonomi hålls tillbaka av problemen i omvärlden som mycket långsamt håller på att lösas. Därför fortsätter lågkonjunkturen de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare, skriver KI i sin rapport över konjunkturläget från december Den svenska hyresmarknaden har trots ekonomisk turbulens varit relativt stabil de senaste åren. Göteborgsregionen är den del av Sverige som varit något svagare till följd av nedgången i konjunkturen för verkstadsindustrin. I regionstäder där CA har sin huvudsakliga verksamhet har situationen som vanligt varit mycket stabil. Fluktuationerna över konjunkturcykler är mindre i dessa orter inte minst för kommersiella lokaler. Sammantaget kan konstateras att med en fortsatt låg marknadsränta och med en svagt stigande tillväxt i ekonomin kommer efterfrågan på fastighetsinvesteringar vara god. 8 9

6 Ekonomisk utveckling under åren Resultat Kontor / Utbildning / Hälsovård 18% Industri / Logistik 12% Hyresintäkter Kontraktsförfall i Mkr Löpande Hotell / Restaurang 4% Övrigt 1% Driftsöverskott Bostäder 39% 100% 98% 96% 94% 92% 90% Växjö 19% 92,2% 2009 Övrigt 1% Tyskland 3% Uthyrningsgrad yta % 93,1% 2010 Estland 6% 93,1% 2011 Ryssland 1% 92,7% 93,0% Borås 14% Jönköping 16% CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2013 ett stabilt och starkt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit god. Under året har få försäljningar genomförts varför realisationsvinsterna jämfört med tidigare år minskat. Räntekostnaderna för 2013 ökade jämfört med tidigare år helt beroende på nyupplåningar som genomförts avseende dels förvärv av förvaltningsfastigheter och dels för fastighetsutvecklingsprojekt. Totalt redovisas ett resultat efter skatt om 120 Mkr (137). Hyresintäkterna för 2013 uppgick totalt till 492 Mkr (474) varav cirka 40% avser bostadshyror. Driftsöverskottet uppgick till 286 Mkr (266) vilket motsvarar en ökning om 7,5%. Ökningen beror dels på ökade förvaltningsvolymer men också på en effektivisering av förvaltningen. Den låga inflationstakten har medfört att hyresökningar avseende befintliga kunder varit marginell. Finansnettot försämrades 2013 jämfört med tidigare år. Totalt uppgick finansnettot till -105 Mkr (-61). Försämringen beror främst på att vi för föregående år erhöll intäkter av engångskaraktär vilket gynnade resultatet för Dock uppgick övervärden i vår finansiella portfölj till cirka 140 Mkr per balansdagen vilka inte påverkat 2013 års resultat på grund av gällande redovisningsregler. Investeringar i fastigheter och projekt uppgick under året till drygt 650 Mkr. Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till Mkr (4 789) med ett eget kapital om Mkr (1 521) innebärande en synlig soliditet om 29,6% (31,8). Försämringen av synlig soliditet beror i sin helhet på ökning av balansomslutningen på grund av stora pågående fastighetsutvecklingsprojekt. Då CA Fastigheter AB är ett privat onoterat bolag görs ingen marknadsvärdering av koncernens tillgångar och skulder, det vill säga IFRS tillämpas inte. Företagsledningens bedömning är dock att det föreligger substantiella övervärden i koncernens fastighetsportfölj. CA Fastigheter AB koncernen har genom förvärv, förädling och försäljning ytterligare stärkt sin position under Koncernen är väl rustad, såväl finansiellt som personellt, att fortsätta utvecklas genom såväl traditionella fastighetsförvärv som förvärv och utveckling av olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt. Efter årsskiftet har förvärv genomförts i Berlin och Malmö omfattande bostadsbestånd om totalt cirka kvm. Garage / P-plats 1% Butik 25% Stockholm 8% Malmö 2% Karlskrona 11% Kalmar 19% 10 11

7 Organisation Regioner VD Johan Damne Ekonomichef Eje Wictorson Byggchef Johan Frostberg Regionkontor Fastighetsinnehav utan kontor Affärsutveckling Mikael Holmgren Andreas Claesson Charlotte Claesson Sverige Utland Gävle Region Borås Christer Södeliden Region Stockholm Jan Dahlberg Berlin Andreas Claesson S:t Petersburg Region Jönköping Anders Gustafsson Region Växjö Claus Holmgren Estland Andreas Claesson Borås Jönköping Västervik Norrköping Linköping Stockholm Tallinn Narva Region Kalmar Johan Frick Region Lomma/Malmö Erik Herder S:t Petersburg Jan Borekull Växjö Lomma Malmö Borgholm Kalmar Karlskrona Region Karlskrona Ulf Åberg Berlin 12 13

8 Christer Södeliden Regionchef Borås Borås Inte bara postorder, e-handel och mode! Gullvivan 1» Den svenska modebranschen växer rejält och det är postorder och e-handel som ökar mest. Omsättningen för den svenska modebranschen ökade med 11 % under 2013, jämfört med året innan. «Den totala omsättningen var 229 miljarder kronor. Mer än hälften, 60 %, utgörs av export och 40 % omsätts på den inhemska marknaden. Postorder och e-handel ökade mest med 51 %. På den inhemska marknaden arbetar sammanlagt personer i modebranschen, det är en ökning med 2 % sedan Det är inte bara modebranschen som växer utan med denna också staden Borås. Under julafton 2013 föddes invånare Med befolkningsökningen kommer också behovet av bostäder. Just under 2013 påbörjade CA Fastigheter ombyggnationen av Kv. Resedan, en före detta textilindustri som omvandlats till 68 hyreslägenheter. Uthyrning påbörjades under hösten 2013 och lägenheterna var klara för inflyttning till 1 mars Intresset har varit mycket stort. Fastigheten är belägen i stadsdelen Druvefors och just denna stadsdel växer kraftigt och ytterligare bostadsprojekt har startats. Fler arbetstillfällen skapas inte bara i modebranschen. Nya etableringar i Viared med bland annat Biltema, Speed och Aditro Logistics. Man påbörjade byggnationen av en provbana för att testa framtidens fordon och dess säkerhet. Provbanan AztaZero ligger i Helgered, strax utanför Borås. Ett samarbete mellan SP och Chalmers. Under 2013 arbetade föreningen Centrumfastigheter i Borås tillsammans med Fastighetsägarna Sverige med ett projekt gällande handelsstråk. Arbetet ska leda fram till att förenkla för nyetableringar av butiker i centrum, skapa kluster och uppnå bättre förutsättningar med goda grannar principen. När rubriken säger Inte bara postorder, e-handel och mode kan man alltså konstatera att många andra branscher där ibland fastighetsbranschen drar nytta av den tillväxt som sker och att Borås fortsätter sin positiva utveckling. Trud 4 & 8 Resedan 33 Armbåga 3 Christer Södeliden, Regionchef Borås Medea Sexdalern 6

9 Anders Gustafsson Regionchef Jönköping Knapen 1 & 3 Jönköping Vi moderniserar» Året som har gått har kännetecknats av normala förvaltningsåtgärder. Genom aktivt arbete med löpande underhåll och utveckling av våra fastigheter med omsorg om våra hyresgäster, lägger vi grunden till CA Fastigheters långsiktiga arbete att upplevas som en av de främsta i branschen. «Vår förvaltning utförs av egen personal och under året har vi implementerat nytt IT-system gällande besiktning och serviceanmälan. Detta uppskattas av våra hyresgäster som både får snabb återkoppling och god service. Vi fortsätter arbetet med energioptimeringar. I fastigheten Ättlingen 2 har elvärme konverterats till fjärrvärme. Belysningen åtgärdades med närvarostyrning samt nya ventilationsaggregat installerades. Åtgärden ger både bättre klimat inomhus samt lägre driftskostnader. I slutet av året arbetade vi med ytterligare åtgärder för att sänka våra driftskostnader genom att styra värmesystemen bättre och effek tivare i flera av våra fastigheter. Dessa kommer att installeras under första delen av 2014 och det skall bli mycket intressant att följa utfallet, målet är en besparing på minst 15 % av fjärrvärmeförbrukningen. Digital tvättstugebokning har vi tidigare installerat i en fastighet med god respons från våra bostadshyresgäster. Därför har vi fortsatt med installation av samma system i vår största bostadsfastighet. Nu pågår arbetet med att koppla ihop dessa system så att våra hyresgäster kan boka sin tvättid, hemifrån eller om de är bortresta, med hjälp av sina Mina sidor på vår hemsida. Vi är övertygade om att detta är en tjänst som uppskattas av våra hyresgäster. Jönköpings stadsvision går framåt och nyligen kom beskedet att regeringen skall utreda en satsning på södra stambanan från Linköping via Jönköping till Göteborg respektive Skåne. Detta är ett efterlängtat besked och förhoppningsvis tas beslut om en utbyggnad vilken i så fall skulle vara ett stort lyft i Jönköpings utveckling och inte minst inom stadsvisionen där en kommande station är planerad i den framväxande staden söder om Munksjön. I detta område finns flera av våra fastigheter och vi ser fram mot att delta i utvecklingen av Jönköpingsregionen. Apeln 29 Örontofsen 10 Anders Gustafsson, Regionchef Jönköping Rustmästaren 2 16 Hymnen 4 17 Nötskrikan 8

10 Johan Frick Regionchef Kalmar Kvarnen 12 Löjan 2 Kalmar Idrottsstaden» I skrivande stund så pågår CA Fastigheters byggnation av fastigheten Spantrutan på Varvsholmen för fullt. «Byggkranen för montering av stommen är nu borta och arbetet koncentreras i stort till det invän diga där cirka 100 nya boenden i olika former (bostadsrätter, trygghetsboende samt särskilt vårdboende) tar form. Första inflyttningen är planerad till 1 september och därefter löpande till strax efter årsskiftet 14/15. Vi ser med tillförsikt fram emot slutförandet och att bidra till nyproduktion i den, för Kalmar, viktiga utvecklingen. Under februari har vi glädjande påbörjat tillbyggnationen av Ica Supermarket i Borgholm, som efter stor tillväxt de senaste 14 åren sedan senaste utbyggnationen nu står i behov av extra butiksyta. Den tillkommande ytan är cirka 330 kvm och kommer vid planerad färdigställande i juni 2014 innebära att total butiksyta är cirka kvm. Vi är samtidigt inne i slutfasen av vårt rot- och stamrenoveringsprojekt av de egenbyggda fastigheterna Jungfrun 2 och 3 i Kalmar. 85 lägenheter blir 88 efter renoveringen som förutom rot/stambyte, nya kök och badrum också inkluderar lägenhetsanpassad frånluftsåtervinning så kallad FTX för ökad boendekvalitet, lägre driftskostnader och miljövinst. Under början av året så kan vi glädjande se att en av våra lokalhyresgäster, Comenius Svenska AB, och tillika gasellföretag fördubblat sina ytor på Varvsholmen, och att CA fått möjligheten att stötta deras fortsatta positiva utveckling. Den fortsatta förvaltningen med egen personal och kundnära samarbete fortsätter och utvecklas under Där ibland flera intressanta projekt med befintliga och presumtiva hyresgäster som förhoppningsvis kommer mynna ut i nya lösningar och byggnationer samt fortsatta framtida samarbeten. Kalmar har de senaste åren positionerat sig som en av de främsta sommarstäderna vad gäller idrottsturism med arrangemang som Ironman, Kalmar Cykel-GP, Mini-Triathlon, Kanalsimmet, Halvmarathon, Kalmarmilen, Nattloppet bland mycket annat. Dessa arrange mang fortsätter och växer med fler deltagare och spännande utveckling. Mallvinden 1, Varvsholmen Termiten 18 Trossen 1, Varvsholmen Johan Frick, Regionchef Kalmar Klyvaren 12, Ängö 18 19

11 Ulf Åberg Regionchef Karlskrona Loke 24 Karlskrona i sikte! Magistraten 5» det var kanske orden som Karl den XI utropade när han från havet såg den plats som sedermera skulle bli svenska flottans isfria hamn i Östersjön. «Redan då arbetade de främsta arkitekterna med stadens planering, något som alltjämt fortgår när centrumkärnan förnyas bit för bit. CA Fastigheter AB har varit med och bidragit till samhällsplanering och utvecklingen i Karlskrona i snart 30 år. Det senaste exemplen är ombyggnaden av Kv. Nordstjärnan 32, en 1700-talsfastighet som tack vare en genomgripande renovering fått nytt liv med 9 nya hyreslägenheter, utvecklingen av bostadsområdet på Trummenäs Udde samt kontinuerlig förädling av befintliga fastigheter. Att förbättra villkoren för handel och shopping i centrala Karlskrona är något som är av största vikt för vårt Karlskronakontor. Ständig förbättring av handelsstråk, upprustning av centrumfastigheter samt förädling av butiksmix är viktiga frågor som kräver långsiktighet och uthållighet. Vi upprätthåller under året arbetet med vision Wachtmeister Galleria 2018, allt för att vidmakthålla platsen som förstahandsval för shoppingkonsumenten i östra Blekinge. Under 2014 står också försäljningsarbetet på Trummenäs Udde, lanseringen av bostadsrättsprojektet Nordstjärnan 32 samt färdigställningen av industrilokaler i Kv. Bokbindaren i fokus. Service till våra hyresgäster är dock alltid överst på agendan, införandet av en bovärdstjänst samt en stärkt lokal organisation har bidragit till att vi upprätthåller och utvecklar servicenivån till våra befintliga kunder. CA Fastigheter AB är en stark spelare att räkna med på den lokala fastighetsmarknaden och ska aktivt medverka till en fortsatt positiv utveckling i Karlskrona 2014! Wachtmeister 57 Ulf Åberg, Regionchef Karlskrona Loke 24 Tersmeden

12 Din Sko, Kv. Medea 1, Borås Projekt Svea Fanfar, Stockholm Fregestr. 35, Berlin Sweden House, S:t Petersburg Mallvinden 1, Kalmar Elektronen 4, Jönköping Kv. Älgen 5. Foto: Åke Gunnarsson /VUE AB. Pegasus, Borås Tvinnaren 5, Växjö Loke 25, Karlskrona Projekt Strand, Lomma Narva mnt 1, Posthuset, Tallinn Fregestr. 35, Berlin 22 Klyvaren 12, Kalmar 23

13 Projekt Brohusen, färdigställt 2012 Erik Herder Regionchef Lomma/Malmö Projekt Strandvillorna, färdigställt 2011 Lomma/Malmö Fantastiska lägen vid havet» Lomma/Malmö innebär för CA Fastigheter huvudsakligen det bostadsutvecklingsprojekt som bedrivs i Lomma. «I Lomma äger CA Fastigheter sedan 1988 ett stort markområde i direkt anslutning till havet. Om rådet, som då var ett industriområde, genomgår nu en stor omvandling. Totalt kommer vi att uppföra cirka 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Gemensamt för samtliga bostäder kommer att bli en hög kvalitet och väl genomtänkta planlösningar, där kundens bästa kommer att vara i fokus. Under 2013 har etapp 1 i det projekt vi kallar Strand tagit form. Strand består av 21 bostadsrätter, som med stilren arkitektur och ett unikt läge nära havet sticker ut bland nyproduktionsprojekten i Öresundsregionen. Utöver Strand förbereds nu även säljstart av nästa etapp med småhus, bestående av en blandning av parhus, kedjehus och radhus. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Utöver projektet i Lomma äger CA Fastigheter förvaltningsfastigheter i Malmö. Ambitionen är att framöver öka volymen förvaltningsfastigheter i regionen. Som ett led i detta har vi i början av 2014 förvärvat ett fastighetsbestånd om cirka kvm bostäder. Härefter uppgår fastighetsportföljen i Malmö till cirka kvm. Projekt Brohusen, färdigställt 2012 Projekt Strandvillorna, färdigställt 2011 Projekt Strand, färdigställt 2014 Erik Herder, Regionchef Lomma/Malmö Projekt Arbetarbostäderna, färdigställt

14 Jan Dahlberg Regionchef Stockholm Kv. Älgen 5. Foto: Åke Gunnarsson /VUE AB. Stockholm Nya detaljplaner och bostadsprojekt på gång Projekt Svea Fanfar» I vår fastighet i Västberga, Vreten 12, har ett hyreskontrakt tecknats med Bukowskis Market. En omvandling av huset från bilverkstad till ljusa och funktionella utställningsytor pågår och med en inflyttning i maj «En ny detaljplan har vunnit laga kraft i fastigheten Veddesta 2:18, Järfälla som medger cirka kvm handel varav kvm dagligvaror i vårt handelsområde, Veddesta Handel. I december förra året öppnade Beijer Byggmaterial en butik med drive-in lager om kvm. I september öppnar Axfood en Willys på kvm. Svea Fanfar, ett bostadsprojekt med cirka 100 bostadsrätter vid Stockholm Stadion, har startat. Det är ett gemensamägt projekt med Veidekke med beräknad inflyttning våren Sedan december 2013 äger/förvaltar CA Fastigheter en bostadsfastighet, Kv. Älgen 5, på Sturegatan i Stockholm. Idag är cirka 75 % av ytan kommersiella lokaler. Ett arbete har startat med att återskapa de kommersiella ytorna till bostäder. I Upplands Väsby, norr om Stockholm äger CA Fastigheter kvm mark i omedelbar anslutning till E4 och med förstklassigt skyltläge mellan Stockholm och Arlanda. Ett detaljplanarbete har pågått under det senaste året med vår fastighet i Gävle, Brynäs 18:6. Planen kommer att vinna laga kraft under våren 2014 som möjliggör byggnation av cirka 200 lägen heter. Fastigheten är vackert belägen vid Gavleån, ungefär 400 meter från stadskärnan och tågstation. Under 2014 fortsätter arbetet med uthyrning av resterande ytor i Västberga, Veddesta Handel och utveckling av bostäder i Kv. Älgen 5 samtidigt som arbetet med att hitta nya objekt i Stockholmsregionen för utveckling och/eller förvaltning pågår. Projekt Bukowskis, Kv. Vreten 12 - Västberga Veddesta 2:83 & 2:18 Projekt Svea Fanfar Veddesta handelsområde 2:18 Jan Dahlberg, Regionchef Stockholm VEDDESTA 2:18 & 2:83 HANDEL I ILLUSTRATION I FLYGPERSPEKTIV I

15 Tullen 5 Stenbock 1 Claus Holmgren, Regionchef Växjö Växjö Vi fortsätter i rätt riktning.» Antalet invånare i Växjö fortsätter att öka och under 2013 passerade antalet , en ökning med ungefär personer från Som en av de större fastighetsägarna i Växjö är detta en glädjande siffra som gör det möjligt för oss att hitta nya hyresgäster, både till våra kommersiella ytor såväl som i våra bostadshus. «Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stor hos oss inom CA koncernen och vi har under 2013 färdigställt 60 stycken nya hyresrätter i Växjö. Detta är en förtätning av ett område som vi köpte för några år sedan och där vi vidareutvecklat detta genom att bygga nya bostäder på en del som tidigare varit parkerings- och grönytor. Byggnationen är gjord i en modern stil med hög standard och bra materialval, öppen planlösning som ger ljusa, fräscha lägenheter som passar bra in i området och skapar en ny och trevlig miljö. Inflyttning har skett i omgångar under hösten och alla lägenheterna har varit uthyrda när husen varit inflyttningsklara. Vi har här fått plats för nya Växjöbor såväl som befintliga som sålt sin villa eller bara önskat en ny och modern bostad. Vi har även detta år fortsatt att jobba med vår förvaltningskvalitet, något som ständigt pågår och är en del av det naturliga arbete som ingår hos all vår personal. Detta är ett arbete som uppskattas av våra kunder och som också skapar en trygghet och ett mervärde för alla. På de flesta orter ser vi en handel som är i förändring och så även i Växjö. Detta kräver mer arbete från alla inblandade och samverkan och förståelse blir viktigt för en fortsatt bra utveckling. Detta visar resultatet av den ombyggnad vi genomfört i centrum där Bländapassagen skapats och blivit en ny mötesplats som ger stora kundflöden och rörelser i Växjö centrum. I de kommersiella ytor vi har förekommer också vissa rörelser och det har under året varit en del omflyttningar. Förändringar hos våra kunder gör att ytor tillskapas men också fylls med utökade verksamheter och nya etableringar som valt Växjö för sin verksamhet. Vi försöker att vara flexibla och att hitta lösningar för de företag som finns i våra lokaler. Vi har på detta sätt gett kunder möjlighet att expandera och utveckla sina verksamheter på ett bra sätt samtidigt som nya etableringar kommit till. Vårt handelsområde Västerport fortsätter att utvecklas och har under året fått en ny hyresgäst. Vi jobbar vidare och strävar hela tiden efter att hitta vägar för att få en fortsatt bra tillströmning av kunder till de hyresgäster vi har i området. Utbudet är ständigt föränderligt och det är viktigt för oss att vara lyhörda och vaksamma på detta. Vårt attraktiva läge i direkt anslutning till Växjös mest trafikerade gata kommer ingen att kunna flytta och utvecklingen runt omkring oss gör detta till ett fortsatt eftertraktat område med stora flöden för alla aktörer. Växjö 6:69 Blända 11 Claus Holmgren, Regionchef Växjö Björnen 10 Kv. Ödman

16 Narva mnt 1, Posthuset, Tallinn Andreas Claesson Regionchef Berlin och Estland Fregestr. 35, Berlin» Berlin är Tysklands huvudstad och kulturmetropol med en minst sagt händelserik historia. Just historien har satt sina spår i stadsbilden som med all säkerhet kommer att fortsätta förändras även i framtiden. «Berlin och Estland goda chanser till stark tillväxt Tyskland, Berlin Vi bedömer Berlin som en intressant marknad, med på sikt, goda chanser till stark tillväxt. Sedan 2005 har CA Fastigheter förvärvat bostadsfastigheter i Berlin. Portföljen består idag av traditionella förvaltningsfastigheter. Under 2013 förvärvades ytterligare kvm bostäder fördelade på 9 fastigheter, tillträde skedde under Q Totalt har CA Fastigheter nästan kvm bostäder i Berlin vilka är mycket bra belägna i västra Berlin. Estland Estland och främst huvudstaden Tallinn har genomgått dramatiska förändringar sedan självständigheten från Sovjetunionen Tillväxten var extremt hög under många år och landet utvecklades i snabb takt. När så finanskrisen slog till under 2008 så drabbades Estland ganska hårt. CA Fastigheter har genom dotterbolag i joint venture bolaget Letona Properties OÜ förvärvat fastigheter av kontorsoch lagerkaraktär i Tallinn sedan mitten av Även vi fick känna av finanskrisen i form av fallande hyror och minskat intresse från tänkbara hyresgäster. Läget stabiliserades och marknaden återhämtade sig dock relativt snabbt för Estland och vi ser nu snarare möjligheter än problem. Under 2013 färdigställdes Posthuset, ett mindre shopping center mitt i centrala Tallinn. Letonas totala fastighetsbestånd är nästan kvm, bestående av kontor, lager och butiker. I slutet av 2007 förvärvades dessutom ett markområde med tillhörande fastigheter i Narva, Estland. Investeringen gjordes tillsammans med Gabrielsson Invest AB (GIAB) i ett gemensamt bildat nytt bolag, Narva Gate OÜ. Markområdet ligger på gränsen till Ryssland och innefattar 65 ha mark med totalt 140 byggnader fördelat på cirka kvm av olika karaktär. Ambitionen med området är att tillsammans med berörda myndigheter utveckla en ny och modern stadsdel som inkorporeras i staden Narva. Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl bostäder, kontor och handel som industri fick vi ny detaljplan som tillåter cirka kvm bostäder, kvm kontor samt kvm handel. Invigning av Posthuset, Tallinn Narva mnt 1, Posthuset, Tallinn Andreas Claesson, Regionchef Berlin och Estland Fregestr. 35, Berlin Fregestr. 35, Berlin 30 31

17 Jan Borekull Regionchef S:t Petersburg Planerad storbutik i Parnas Park S:t Petersburg Fortsatt hög efterfrågan» Trots avmattningen under 2013, med en BNP-tillväxt på endast 1,2%, förväntas den ryska ekonomin att växa med 3,1% under Global återhämtning kan generera ökad rysk export och enligt Världsbanken ligger oljepriset kvar runt 105 dollar fatet. «Tillväxtutsikterna kommer till stor del bero på återhämtningen i euroområdet, de stora statliga investeringsprojekt som nyligen aviserats och inte minst utfallet av Ukrainakrisen. Efterfrågan är fortsatt stor inom alla sektorer och då särskilt inom bostadssegmentet. Flytten av Gazprom och dess dotterbolag till S:t Petersburg kommer också att ha en positiv effekt på efterfrågan. Vi ser även en ökning av utländskt kapital från globala investerare som söker högre avkastning. Sweden House Business Center, där CA är huvudägare, var ett av S:t Petersburgs första A-klassade Business Centers. Fastigheten omfattar kvm kontor och kvm lägenheter med låg vakansgrad. Utöver Sveriges Generalkonsulat, Nordic Council, Business Sweden och Handelshögskolan i Stockholm finns även välrenommerade företag såsom Borenius, RBS, Marubeni med fler bland hyresgästerna. Vi kommer även fortsättningsvis att hålla hög nivå på kvalitet och service för att behålla vår position som ett av S:t Petersburgs mest ansedda affärs-centers. Under 2013 färdigställdes vårt joint venture-projekt i centrala S:t Petersburg, Dom Na Detskoi. Fastigheten har 92 lägenheter och även mindre del kontorsytor, vilka nästa alla nu är sålda med god vinst. Medan lokala aktörer främst fokuserar på större lågbudgetprojekt, söker CA nischa sig i fastigheter i det så kallade Business Class segmentet. CA äger intill IKEA:s MEGA Mall Parnas två större markområden i S:t Petersburgs norra del. I samarbete med närbelägna markägare har vi fått godkänt grundplanen avseende vägar med mera. Nästa steg, som vi nu intensivt arbetar med, är att lösa alla frågor som rör elektricitet, vatten, avlopp etc. I takt med att nya bostadsområden växer fram i närområdet, ökar våra markområden alltmer i popularitet och därmed möjligheten att attrahera större retail-kedjor. Vårt fokus kommer även fortsättningsvis att vara på mellanstora fastigheter och utveckling av affärs-centers liksom nyproduktion av bostadsrätter. Med tanke på komplexiteten på den ryska marknaden måste vi vara selektiva och fokusera på bra läge och kvalitet. Vår erfarenhet, lokala närvaro och långsiktighet är avgörande för vår framgång. Detskaya 18 Sweden House Detskaya 18 Detskaya 18 Jan Borekull, Regionchef S:t Petersburg Planerad storbutik i Parnas Park 32 33

18 Viktiga händelser under 2013 Siffror Q1 - CA Fastigheter koncernen redovisar ett mycket bra resultat för Resultatet efter skatt uppgick till 137 Mkr. Synlig soliditet uppgick därefter till cirka 30% utan hänsyn till övervärden på fastighetsportföljen. Avtal träffas med Veidekke bostad AB om samarbete avseende bostadsobjekt om cirka kvm vid Musikhögskolan i Stockholm. 40% kvm Q2 - Efterlängtad byggstart av Kv. Spantrutan i Kalmar efter 1,5 års stopp på grund av överklagat bygglov. Fastigheten kommer inrymma vårdboende, trygghetsboende samt bostadsrätter. En av bostadsrättsetapperna, B.rf. Mastfoten, började säljas. Av det totala fastighetsbeståndet är bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor och fastighetsutvecklingsprojekt. CA Fastigheter AB:s totala uthyrningsbara yta. Q3 - Förvärv av bostadsportfölj om drygt kvm i Berlin. Fastigheterna tillträds dock inte förrän våren Inflyttning i fastigheten Detskaya 18 i S:t Petersburg. 93,0% Q4 - Invigning av gallerian Posthuset i Tallinn. Totalt omfattande cirka kvm handel. Uthyrningsgraden. 492 Mkr hyresintäkter för Mkr CA Fastigheter AB:s balansomslutning vid årsskiftet ,6% Synlig soliditet i CA Fastigheter AB

19 PROJEKT - BOSTÄDER Varvsholmen Kalmar CA Fastigheter har under lång tid utvecklat den nya stadsdelen Varvsholmen i Kalmar från att tidigare varit varvsindustri till att bli attraktiva bostadslägen. Projektet som pågår nu är kv. Spantrutan. Etapp 1 av detta kvarter kommer i huvudsak färdigställas under Vårdoch trygghetsboende kommer flytta in tidigt i höst. Därefter färdigställs i tur och ordning Brf Mastfoten och Brf Spantrutan. Etapp 2 planeras projekteringsstarta under våren Totalt kommer CA att uppföra cirka 500 bostäder på Varvsholmen, bestående av både bostadsrätter och småhus. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Lomma Hamn Lomma Lomma är en av Öresundsregionens mest expansiva orter tack vare dess fantastiska läge vid havet, med närhet till både Malmö, Köpenhamn och Lund. Det är inte för inte som Lomma kommun har utsetts till Bästa boendekommun 2011 i tidningen Fokus årliga kommunrankning. Totalt kommer vi att uppföra cirka 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Projektutveckling - Sverige och utlandet CA Fastigheters bygg- och projektledningsgrupp är en viktig och central funktion inom bolaget då koncernens projekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Gruppen ansvarar för koncernens samtliga större ny-, till- och ombyggnader för att tillse att såväl kundkvalitéer som investeringskostnader optimeras. För att åstadkomma detta arbetar gruppen vid upphandlingar med såväl traditionella som otraditionella entreprenadformer. Genom att ha en intern bygg- och projektledningsgrupp överförs kunskaper och erfarenheter mellan koncernens geografiskt spridda utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Chef för gruppen är Johan Frostberg. Svea Fanfar Stockholm Svea Fanfar är ett bostadsrättsprojekt på Östermalm i Stockholm. Projektet drivs som ett joint-venture tillsammans med Veidekke Bostad och Panorama Development. Tomten är belägen i direkt anslutning till Musikhögskolan på Valhallavägen på Östermalm. Endast ett fåtal av de cirka 100 lägenheter som projekterats är osålda. Byggnationen inleddes under 2014 och beräknas vara klar till sista kvartalet

20 PROJEKT - BOSTÄDER PROJEKT - HANDEL Trummenäs Karlskrona På en halvö i Karlskrona skärgård har CA Fastigheter tre markområden med tänkt utveckling av småhusbebyggelse. Första etappen om 22 tomter är färdigställd och nästan slutsåld. Försäljning av vår etapp 2, Trummenäs Udde, pågår. Nya vägar och övrig infrastruktur färdigställs under Narva Gate Narva Markområde i centrala Narva om cirka 65 ha med en stor mängd befintlig industribyggnation från förra sekelskiftet. Området har potential att på sikt utvecklas till en ny stadsdel i Narva med såväl bostäder, kontor, handel som hotell. Arbetet med ny detaljplan är påbörjat. Araby Växjö 60 nya hyresrätter stod klara under Ljusa och fräscha lägenheter i tidlös stil har gett området ny karaktär. Detaljplanen medger ytterligare byggnation av lägenheter i vårt område. Vreten Stockholm Anpassningsarbeten för ny hyresgäst färdigställs våren 2014, då vi går från bilhandel till kontor och handelsytor. Nordstjärnan Karlskrona I centrala Karlskrona, på Trossö, har det funnits planer för förtätning under en tid. Planarbeten har pågått i några år och i slutet av 2013 vann detaljplanen laga kraft vilken medger cirka kvm bostadsyta. Förprojektering av nya lägenheter har påbörjats. Veddesta Handel Järfälla I Veddesta, Järfälla, finns en byggrätt om totalt cirka kvm handelsyta. Byggnationen startade under 2013 och färdigställs löpande kvm bygghandel flyttade in i slutet av Under sommaren 2014 flyttar kvm livsmedelshandel in

Företagspresentation. Ekonomisk information

Företagspresentation. Ekonomisk information Presentation 2013 1 Företagspresentation Klicka på rubrikerna för att komma till önskad sida på en gång! VD har ordet 4-5 Detta är CA Fastigheter 6-7 Finansiell oro i Europa 8-9 Resultat 2012 10-11 Organisation

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Etablerat 1912 2 0 0 9

Etablerat 1912 2 0 0 9 Etablerat 1912 2 0 0 9 Innehåll: Sida VD har ordet 4 Detta är CA Fastigheter 5 Fastighetsmarknaden 6-7 Hyresgästundersökning 8-9 Finansiell styrka 10-11 Karta över etableringsorter 12 Organisation 13 Region

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer