PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik"

Transkript

1 PONTUS HELLSTRÖM Erstarrte Musik Från och till brukar arkitektur liknas vid stelnad musik. När en arkitekt har funnit den perfekta formen för en byggnad, sägs det också ibland att han har fått den att klinga. Tanken har synbarligen sitt ursprung i grekisk musikteori. Eftersom det uppenbart är pythagoreiskt tankegods som döljer sig bakom formuleringen, har det lockat mig att undersöka dess härkomst, det vill säga om man kan spåra den i det arkaiska och klassiska Greklands tankevärld, och om det alltså kan finnas någon reell pythagoreisk bakgrund till synen på arkitektur som stelnad musik. Det är naturligt att då börja med Goethe, som är den som givit vingar åt denna poetiska liknelse. Han uttrycker sig på följande sätt. "Ein edler Philosoph sprack von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mupte dagegen manches Kopfschiitteln gewahr werden. Wirglauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzufiihren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen. Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein gröper wiister Bauplatz angewiesen war, sich weislich an dem schicklichsten Ort niedersetzte und durch die belebenden Töne seiner Leier den geräumigen Marktplatz um sich herbildete. Die von kraftig gebietenden,freundlich lockenden Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhafien Ganzheit gerissenen Felssteine mufiten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst- und handwerksgemäfi gestalten, um sich sodann in rhythmischen Schichten und Wänden gebiihrend hinzuordnen. Und so mag sich Strafie zu Strafien anfiigen! An wohlschiitzenden Mauern wird's auch nicht fehlen. Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Btirger einer solchen Stadt wandlen und weben zwischen ewigen Melodien; der Geist känn nicht sinken, die Tätigkeit nicht einschlafen, das Auge ubernimmt Funktion, Gebuhr und Pflicht des Ohres, und die Btirger am gemeinsten Tagejuhlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Reflexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiosen Genusses teilhaftig. Man gewöhne sich, in Sankt Peter aufund ab zu gehen, und man wird ein Analogon desjenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt. Der Btirger dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammankehrte, lebt unbewuflt in der

2 154 PONTUS HELLSTRÖM Wtiste eines diistern Zustandes; demfremden Eintretenden jedoch ist es zu Mute, als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellentrommeln hörte undsich bereiten mufite, Bärentänzen undaffenspriingen beiwohnen zu mässen." (Maximen 1153) Goethe hänvisar här till "Ein edler Philosoph". Men han påstår inte att idén skulle ha något antikt ursprung. Det gjorde inte heller den ädle filosofen som var Schelling. Men nog tycks Schelling ha trott på att tanken var gångbar i antiken också utanför den grekiska mytologiens domäner, även om han i sina föreläsningar över "die Philosophie der Kunst" 1802/03, visserligen bara sade att tanken inte var främmande för grekernas diktning: "Die Architektur biidet nothwendig nach arithmetischen öder, weil sie die Musik im Raume ist, nach geometrischen Verhältnissen."... "Es istfruher bewiesen worden, dafi Natur, Wissenschaft und Kunst in ihren verschiedenen Stufen die Folge vom Schematischen zum Allegorischen und von da zum Symbolischen beobachtet. Der urspriingliche Schematismus ist die Zahl, wo das Geformte, Besondere durch die Form öder das Allgemeine selbst symbolisirt wird. Was also in dem Gebiet des Schematismus liegt, ist der arithmetischen Bestimmung unterworfen in der Natur und Kunst, die Architektur, als die Musik der Plastik, folgt also nothwendig arithmetischen Verhältnissen, da sie aber die Musik im Raume, gleichsam die erstarrte Musik ist, so sind diese Verhältnisse zugleich geometrische Verhältnisse." (Philosophie der Kunst, 576; 107) "Wenn die Architektur iiberhaupt die erstarrte Musik ist, ein Gedanke, der selbst den Dichtungen der Griechen nichtfremd war, wie schon aus dem bekannten Mythus von der Leier des Amphion, der durch die Töne derselben die Steine bewegt habe sich zusammenzufiigen und die Mauern der Stadt Thebe zu bilden wenn also iiberhaupt die Architektur eine concrete Musik ist, und auch die Alten sie so betrachteten, so ist es ganz insbesondere die am meisten rhythmische, die dorische öder altgriechische Architektur (denn dorisch hiefi iiberhaupt allés Altgriechische), und auch die Alten mufiten sie vorzuglich unter diesem Gesichtspunkt betrachten." (Op. cit., 593; 117) Tanken må ha något av banalitetens prägel. Men jag tror inte att det är så enkelt att den stelnade musiken bara handlar om en trivial, om än nog så attraktiv bild, en poetisk hötorgstavla, som fått sitt värde bara tack vare den berömda signaturen. I själva verket synes något av den försokratiska filosofins mest inflytelserika tankar och insikter ligga bakom liknelsen.

3 ERSTARRTE MUSIK 155 Till skillnad från övriga försokratiker i 500-talets Jonien hävdade ju Pythagoras och hans skola, de s.k. pythagoreerna, att allt var uppbyggt av tal och proportioner. Det var en insikt som Pythagoras med all sannolikhet själv fått genom studier av musikens matematiska förhållanden. Han hävdade att det finns bestämda matematiska proportionsförhållanden mellan olika toner, där de viktigaste är kvarten (4:3), kvinten (3:2) och oktaven (2:1). Det är oklart om det verkligen var praktiska studier av stränginstrument med olika längder på strängarna som hade lett till upptäckten att musikens värld är aritmetiskt lagbunden, eller om det egentligen var en teoretisk tankekonstruktion. Men från förhållandet att musiken var uppbyggd av tal och proportioner skapade Pythagoras en världsbild som gick ut på att det förhöll sig på samma sätt med världen i stort: att tingen är tal och att allt i själva verket är tal och proportioner. Den musikaliska insikten ledde dessutom till att Pythagoras kunde lansera sin uppmärksammade hypotes om sfärernas harmoni. Den gick sammanfattningsvis ut på att varje planet under sin häftiga framfart åstadkommer en ton, och att dessa toner gemensamt skapar en himmelsk harmoni. Denna teori och den grundläggande harmoniläran fick genom hela antiken tack vare sin poetiska attraktionskraft ett enormt genomslag i den bildade världen. Pythagoras talteori gick alltså ut på att alla ting i själva verket är tal, vilket innebär att kvaliteter kan uttryckas som kvantiteter. Den musikaliska parallellen skulle därmed leda till konsekvensen att skönhet kan uttryckas med proportionsförhållanden, där vissa bestämda heltalsproportioner, såsom kvartens (4:3), kvintens (3:2), oktavens (2:1) och tersens (9:8), är skönare än andra. Heltalen 1, 2, 3 och 4 samt deras summa 10 framställdes som de centrala, heliga talen i den pythagoreiska världsbilden. Pythagoras och pythagoreerna nämns inte uttryckligen många gånger hos Platon. Inga tidiga pythagoreiska skrifter finns heller bevarade (före Philolaos som ledde den pythagoreiska skolan i Thebe inemot 400 f.kr.). Men det betyder inte alls att de är frånvarande i Platons dialoger och i de aristoteliska skrifterna. Tvärtom var Platon starkt påverkad av den pythagoreiska filosofin och bl.a. har diskussionen i Faidon om själens odödlighet sin bakgrund i pythagoreiskt tankegods. Pythagoreerna drev nämligen i slutet av 500-talet den för dem grundläggande tesen om själens odödlighet och tron på själavandringen. Andra exempel har samlats av Guthrie, som med en genomgång av pythagoreiska citat och referenser hos Platon visar hur mycket av den klassiska pythagoreiska filosofin som tagits upp av honom. Den pythagoreiska musikteorin var alltså högst gångbar i Grekland under klassisk tid. Frågan är närmast vilken roll pythagoreernas tro på talen som gudomliga kan ha spelat på andra områden än det musikteoretiska under den klassiska tiden. Det är då intressant att notera att 400- och 300-

4 156 PONTUS HELLSTRÖM talens tempelarkitektur ofta uppvisar heltalsproportioner både i huvudmått och i detaljer. Tempelplaner är ofta utlagda i proportionen 2:1 mellan fasad och långsida, tempelfronters höjd förhåller sig till bredden som 3:2 eller 4:3, kolonnbaser förhåller sig till kolonnmellanrum som 3:2, och så vidare. Om dessa förhållanden kan tolkas som att arkitekterna medvetet har byggt tempel efter pythagoreisk talteori, och på detta sätt genom kvantiteter har fyllt templen med gudomliga kvaliteter och på så sätt givit dem en religiös, fjärde dimension, är något som vi inte kan bevisa. Vi vet inte heller varför heltalsproportionerna inte alltid kan beläggas. Vi kan bara konstatera att förhållandet ibland tydligt finns och samtidigt kan vi notera att just Athenatemplet i Paestum, som så många av 1700-talets resenärer besökte och beundrade, tydligare än något annat tempel har uppförts med utgångspunkt från pythagoreiska proportionstal, något som skedde under Pythagoras livstid, samtidigt som han själv var verksam inte långt därifrån, i Kroton. Vi kan också konstatera att heltalsproportioner av samma slag som i templen även genomsyrar stadsplaner för somliga städer som nyanlagts under den klassiska perioden, såsom Pireus och Priene. Agoraplaner, kvartersplaner och hustomter har alla enkla heltalsproportioner. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att arkitekterna har varit pythagoreer. De kan ändå i likhet med Platon ha inspirerats av pythagoreerna att tro på en välordnad värld med en aritmetiskt uttryckbar harmoni. Jag har emellertid inte kunnat finna någon antik text som ger belägg för att i klassisk tid arkitekturens heltalsproportioner hade sitt ursprung i pythagoreisk talmystik eller att arkitekturen uppfattades som en form av stelnad musik. I den pågående undersökningen befinner vi oss alltså nu mitt emellan å ena sidan en pythagoreisk tankegång hos Goethe och Schelling och å andra sidan en klassisk grekisk världsbild byggd på tal och proportioner och en arkitektonisk verklighet där tal och proportioner synes spela en viktig roll, men där de litterära källorna är stumma. Var då bilden av arkitektur som stelnad musik över huvud taget tänkbar i det klassiska Grekland? Var det möjligt att på detta sätt från den hörbara världen överföra en bild till den visuella världen? Kunde en klassisk grek tänka sig en ljudsekvens eller en musikalisk harmoni i synlig form? Och fanns det något motiv för att formulera en sådan tanke? Genom Pythagoras musikteori hade det bevisats att alla ting är tal och därigenom heliga. Således skulle enligt pythagoreisk tro all arkitektur, i synnerhet om den uppförts med heltalsproportioner, bevisligen också vara helig. Någon musikalisk förstärkning av argumentet skulle inte behövas. Dessutom var harmoniläran för Platon och Aristoteles och sannolikt också för Pythagoras ett uttryck för objektiv vetenskap och därmed artskild från praktiskt utövad musik. Redan denna åtskillnad mellan teoretisk och praktisk musik gör det osannolikt att man i klassisk tid skulle ha kunnat betrakta arkitektur som stelnad musik.

5 ERSTARRTE MUSIK 157 Det finns ytterligare en anledning till att vi varken i klassisk, hellenistisk eller romersk tid kan vänta oss något belägg för arkitekturen som stelnad musik. Det är nämligen så att den musik som skapas av sfärerna uppstår på grund av himlakropparnas rörelse. Detta framgår av såväl tidiga som sena antika texter om sfärernas harmoni. Endast jorden själv var tonlös, vilket berodde på att den inte var i rörelse. Och eftersom arkitekturen inte är i rörelse, skulle det rent logiskt också vara uteslutet att den kunde frambringa musik. Emellertid finns det en liknande bild belagd från den grekiska, arkaiska litteraturen. Enligt Plutarkhos använde sig Simonides, en av Pythagoras samtida, av en bild som ytligt sett är besläktad med bilden av arkitektur som stelnad musik. IlXf]v ö Zi^aviSrjg rfjvfiév ^oy/pcupiav noir\oiv meméaccv npoaayopevei, TTJV Se wirjaiv wypa<piav fadovoav. "Simonides kallar måleriet tyst poesi och poesin talande måleri. (De gloria Atheniensium 3; Moralia 346F) På tre andra ställen återkommer Plutarkhos till denna Simonides liknelse, som tydligen var välkänd i det första århundradet e.kr. På ett ställe (Moralia 58B) skriver han att på samma sätt som måleri har beskrivits som tyst poesi kan man säga att det finns ett slags beröm som är ett tyst smicker. På ett annat ställe (Moralia 748A) får vi höra att en riktigare jämförelse än den från Simonides mellan måleri och poesi kan anställas mellan dans och poesi, ty dansen är tyst poesi och poesin talande dans. Att Simonides gjort denna jämförelse och Plutarkhos lanserat ett par alternativ har emellertid inte någon relevans för liknelsen mellan arkitektur och musik. Ytligt sett är uttrycken lika men innehållsmässigt är skillnaden stor. Simonides jämförde hur samma händelse kunde uttryckas i två olika konstarter, där den ena är stum och den andra talande, även om den ena upplevs med synen och den andra med hörseln. I Schellings liknelse jämförs ett konkret byggnadsverk med en abstrakt matematisk musikteori. Det ena upplevs med synen, medan det andra endast kunde upplevas i tanken. Kunde då tankevärlden ha förändrats så pass mycket i romersk kejsartid att idén skulle kunna ha uttryckts i den romerska världens krets av nyplatoniker eller nypythagoreer i det tredje århundradet e.kr., t.ex. av Plotinos, Porphyrios eller Iamblichos? Eller av någon annan senantik författare som t.ex. Augustinus eller Boethius, vilka båda författade skrifter om musik. Det skulle kunnat ligga nära till hands att Iamblichos i sin biografi över Pythagoras, den mest omfattande text vi har om honom, skulle ha kunnat presentera bilden av arkitektur som stelnad musik om den hade förelegat i hans tid. Visserligen befinner sig t.ex. Boethius, när han talar om

6 158 PONTUS HELLSTRÖM årstiderna i musikaliska termer, nära det slags tänkande som den stelnade musiken handlar om. Men något sådant textställe som problemet gäller kan inte heller beläggas i romersk tid. Ingen av dessa författare har talat om arkitekturen vare sig som stelnad eller som tyst musik. Och ännu i senantiken betraktades den pythagoreiska musikteorien som artskild från musikaliskt utövande, från praktisk musik. Även för de senantika filosoferna var det rörelsen som skapade sfärernas harmoni. I brist på antika belägg för den stelnade musiken återstår då möjligheten att tanken hade sitt ursprung i Renässansen. Det var en tid då den nyplatonska filosofin stod högt i kurs i de bildade kretsar till vilka arkitekterna hörde. Platons Timaios intog närmast rollen av bekännelseskrift. Och i den nyplatonska filosofin intog den pythagoreiska talmystiken en central plats. Ideologiskt ledande var under det sena 1400-talet den nyplatonska kretsen kring Lorenzo de' Medici i Florens, Accademia Platonica. Renässansens entusiasm för den antika filosofin i dess nyplatonska form ledde till att man inom arkitekturen utgick från pythagoreiska musikaliska proportioner. Mest inflytelserik inom detta område var Alberti, vars De re aedificatoria gavs ut Han lanserade för arkitekturen ett system av pythagoreiska heltalsproportioner, uppenbart byggda på en musikalisk harmonisk parallell, men utan direkt hänvisning till någon antik författare. Andra, som Jerome Cardan {De Subtilitate, 1559) trodde sig emellertid ha kunnat utläsa i antika texter tanken att arkitekturen genom sina proportioner efterliknar den musikaliska harmonin. Han gjorde misstaget att tillskriva Vitruvius en proportionsteori baserad på en analogi med musik. Inom parentes gör den faktiska avsaknaden av sådana tankar hos Vitruvius att man också av den anledningen måste betrakta den stelnade musiken som antikt tankegods med skepsis. Vitruvius främsta källor till den joniska arkitekturen var nämligen bl.a. den skrift av 300-talsarkitekten Pytheos, som beskrev två av de monument med heltalsproportioner, Athenatemplet i Priene och Mausoleet i Halikarnassos, som diskussionen gäller. En annan renässansteoretiker av betydelse i detta sammanhang är Lomazzo, som i Albertis efterföljd byggde på den musikaliska analogin, dock utan att själv uttrycka den schellingska tanken. Emellertid hänvisade han i sin Idea del Tempio della Pittura (1590) till att Giacomo Soldati utöver de tre grekiska och två romerska arkitekturordningarna lanserat en sjätte, nämligen den harmoniska ordningen, vilken var lätt att uppfatta med hörseln men svår att framställa för synen; på så sätt ville han efterlikna de antika arkitekterna som inte mindre med ljud än med ritningar och byggnader uppenbarade harmonin i sina fem ordningar för världen ("che egli chiama armonico, e col suono facilmente lo fa sentir a Forecchie, ma agli occhi stenta rappresentarlo, volendo in questo imitar gl'antichi che non meno sonanado, che disegnando, e fabbricando fecero conoscere al mondo 1'armonia dei suoi cinque ordini"). Soldatis egen text finns inte bevarad, men nog förefaller det som om vi här

7 ERSTARRTE MUSIK 159 fått den stelnade musiken belagd som en renässanstanke om än i form av en teoretisk arkitekturordning som bara är hörbar och inte kan ses. Den stora entusiasmen för den musikaliska parallellen dog inte ut med Renässansen, även om det faktiska byggandet alltmer avlägsnade sig från de pythagoreiska 'klingande' proportionerna. Ännu i slutet av 1700-talet behöll den musikteoretiska talmystiken sitt starka grepp om sinnena trots att många insett att parallellen inte stod sig rent estetiskt. Så sent som 1762 hävdade Francesco Maria Preti, arkitekt i Treviso, att skönhet ligger i proportionerna för oktaven (2:1), kvarten (4:3), kvinten (3:2, lilla tersen (6:5) och stora tersen (5:4), eftersom de konsonanser som "dilettano 1'orecchio dilettano anche la visione". Det är alltså helt följdriktigt och nästan i takt med tiden när Schelling i 1800-talets första år talar om arkitekturen som stelnad musik. Detsamma gäller Goethe som uttryckt tanken inte bara i sina Maximen. I Faust (del 2, akt 1, v f) återkommer han till samma tanke i än mer poetisk form, när han låter astrologen yttra: "Der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt, Ich glaube gar, der ganze Tempel singt." Slutsatsen av denna lilla studie blir alltså att Schellings och Goethes poetiska bildspråk ger en skenbild av den antika arkitekturfilosofin. Det handlar i själva verket om en renässanstanke inspirerad av entusiasmen för antiken och för den pythagoreiska filosofin i nyplatonsk form. Denna bild av antiken saknar förankring i den grekiska tankevärlden. Det är i stället Renässansens romantiska synsätt som gjort att en trasig tempelkolonnad kan upplevas som en lyra mot arkipelagen. LITTERATUR A. Bammer, Die Architektur des jungeren Artemision von Ephesos. Wiesbaden 1972 (ssk. s ) W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon. Nurnberg 1962 D.S. Chamberlain, 'Philosophy of Music in the "Consolatio" of Boethius', Speculum 45, 1970, E. Grassi, Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln 1962 W.K. Guthrie, A History ofgreek Philosophy. Vol. 1. The earlier presocratics and the pythagoreans. Cambridge 1962 W. Hoepfher & E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, 2. ed. Berlin 1994 P. v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie. Zahl, Mafi und Proportion in der abendländischen Baukunst, 4 rev. uppl., Köln 1989 R. Ross Holloway, 'Architettura sacra e matematica pitagorica a Paestum',

8 160 PONTUS HELLSTRÖM La Parola del Passato 106, 1966, N. Nabers & S.F. Wiltshire, 'The Athena Temple at Paestum and Pythagorean Theory', Greek, Roman & Byzantine Studies 21, 1980, J. Onians, Bearers ofmeaning. The Classical Orders inantiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Princeton 1988 J.J. Pollitt, TheAncient View ofgreekart. Criticism, History and Terminology, New Haven and London 1974 L. Richter, Zur Wissenschaflslehre von der Musik bei Platon und Aristoteles, Berlin 1961 P.H. Scholfield, The Theory of Proportion in Architecture. Cambridge 1958 R. Schottlaender, Fruheste Grundsätze der Wissenschaft bei den Griechen. Berlin 1964 R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 3:e uppl. London 1967

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

9. Schweden. a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Ärvdabalk 12 december, 1958 (ÄB) 2 1 kap. Om rätt att taga arv

9. Schweden. a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Ärvdabalk 12 december, 1958 (ÄB) 2 1 kap. Om rätt att taga arv 9. Schweden a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Erbgesetz vom 12. Dezember 1958 1 1. Kapitel: Das gesetzliche Erbrecht 1. Erben kann nur, wer im Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers lebt; ein Kind,

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

Min planering. 1 Jung sein 7

Min planering. 1 Jung sein 7 1 Jung sein Min planering jag / alla 10 Svara på kontaktannons 11 Ordboksövning 12 Slutspel Was ist Mut? jag / alla 13 Intervju Hilfe Peinlich 1 Gradera olika pinsamheter 2 Vad tycker du är pinsamt? 3

Läs mer

En kort studie i matematisk musikteori

En kort studie i matematisk musikteori Inledning, 2004 Denna skrift är inte så mycket för den musikintresserade, som för den matematiskt intresserade. Jag hoppas kunna förmedla några tankar om tonskalornas matematik. Skriften blev till när

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Heideggers tackoffer

Heideggers tackoffer Thomas Mautner Heideggers tackoffer Heideggers tackofferteori har föga uppmärksammats. Den finns i en efterskrift ( Nachwort ) som 1943 publicerades tillsammans med ett omtryck av hans Was ist Metaphysik,

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_337 Ingår i: samla.raa.se VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA

Läs mer

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder Berichte / Beschreibungen von der alten Hausseite zu diesem Schalter finden Sie hier als PDF Dokument. Brev till våra politiker Floby 4.3.2010 Brief an unsere Schwedischen Politiker nur auf schwedisch

Läs mer

5 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. Regierungsvorlage

5 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. Regierungsvorlage 5 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 8 5 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 14. 12.' 1962 Regierungsvorlage Abkommen, zwischen der

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang Kartenanhang 381 Appendix med kartexempel Kartenanhang 382 Appendix med kartexempel Visar indelning i kommuner och län samt från vilka delar av Sverige de olika exemplena på svenska planformer som redovisas

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

Regierungsvorlage. 11 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 10.7.1959.'

Regierungsvorlage. 11 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 10.7.1959.' 11 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 18 11 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 10.7.1959.' Regierungsvorlage. Abkommen zwischen

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

DEMO. får ej skrivas ut INNEHÅLL. DVD 4 ALL MUSIK HAR SAMMA HISTORIA Lärarhandledning 2.0 Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2

DEMO. får ej skrivas ut INNEHÅLL. DVD 4 ALL MUSIK HAR SAMMA HISTORIA Lärarhandledning 2.0 Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2 r e DE js M kr O iv as ut få Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2 1. BAKGRUND... 3 Klassisk musik... 3 Musik & etik... 3 KULTURKAPITAL-serien... 3 2. ÄMNESINTEGRATION... 4 Naturvetenskapliga ämnen...

Läs mer

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt.

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt. Meine Welt Meine Welt Meine Welt följs av Unsere Welt. H O R S T S T U R M H O E F E L För elever som fortsätter läsa tyska på gymnasiet Meine Welt är ett spännande läromedel av nytt slag! Autentiskt innehåll,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt In dieser Lektion lernen Sie: sich zu begrüßen und zu verabschieden Nationalitäten und Sprachen die Personalpronomen die schwachen Verben die unbestimmte Form der Substantive den Genitiv die Wortfolge

Läs mer

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med 4 PROVKORNING 1. Se tiii att arbetsbrytaren dr franslagen och 16st. 2. Kontrollera att pumpen kan startas utan oliigenhet och att aila uttag i systemet tir stdngda. 3. Anslut en manometer kallibrerad till

Läs mer

Editionsgeschichte MADITA

Editionsgeschichte MADITA Schwedische Erstausgaben: Editionsgeschichte MADITA Lindgren, Astrid: Madicken. Stockholm: Rabén & Sjögren 1960. Lindgren, Astrid: Madicken och Junibackens Pims. Stockholm: Rabén & Sjögren 1977. Lindgren,

Läs mer

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal Die Themen unserer Ausgabe: - Schloss Ulriksdal - Nordkap und Lofoten - Mittsommer Sommerausgabe 2015 Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal von 200 m bis 700 m. Die Wasseroberfläche beträgt

Läs mer

Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap.

Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vad är kunskap och sanning, och hur vet vi det? Sverker Johansson Vad kallar vi kunskap och sanning i vardagen? Vardagskunskap Kunskap som funkar Bygger

Läs mer

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Robert Moldén, LL.M., Stockholm Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung St. Petersburg 13. Mai 2006 1 ÜBERBLICK ÜBER DEN VORTRAG

Läs mer

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON Als Die Carlscronsche Wunder- Docke Den XXIII Oktobr, Anno 1725 Das grösste Schiff Der Königl. Schwedischen Flotte/ König CARL gennant/ Nachdem es herrlich reparirt und renoviert,

Läs mer

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg Herbstausgabe 2015 Die Themen unserer Ausgabe: - Schloss Rosersberg - Nordkap und Lofoten II - Krebsfeier - Sibeliuskonzert Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg Foto: Udo Schröter, Wikipedia

Läs mer

INNEHÅLL. H. Freese... 137. Hallgren och Bengt Rietz... 163. av Sigurd Eriksson... 203. Methodische Grundlagen der Bodenbearbeitungsforschung von

INNEHÅLL. H. Freese... 137. Hallgren och Bengt Rietz... 163. av Sigurd Eriksson... 203. Methodische Grundlagen der Bodenbearbeitungsforschung von INNEHÅLL Methodische Grundlagen der Bodenbearbeitungsforschung von H. Freese.......................... 137 Avrinningsförhållandena vid mindre nederbördsområden av Gunnar Hallgren och Bengt Rietz.....................

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare

Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare 1. Ärendeuppgifter Journalnr. 2010-5494 Projekttid: 2011-03-01 2012-02-29 Stödmottagare: Älmhults, Markaryds och Osby

Läs mer

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

During the time between the 1th of March and the 20th of August, no dogs are allowed to run freely.

During the time between the 1th of March and the 20th of August, no dogs are allowed to run freely. The right of common The right of common has been a part of the fundamental law of Sweden since the year 1994. In the chapter about rights and privileges it is clearly stated Everyone should have access

Läs mer

Gunnar Ekström och Brandskatten

Gunnar Ekström och Brandskatten Gunnar Ekström och Brandskatten 213 magnus Wijk Gunnar Ekström och Brandskatten G unnar Ekströms myntsamling var fantastisk, såväl till omfång som till skönhet. Den får också ses som väldokumenterad genom

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV NÄRPRODUKTION OCH EKOLOGISKA VÄRDEN. Johanna Tanhuanpää Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 11.3.2011

MARKNADSFÖRING AV NÄRPRODUKTION OCH EKOLOGISKA VÄRDEN. Johanna Tanhuanpää Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 11.3.2011 MARKNADSFÖRING AV NÄRPRODUKTION OCH EKOLOGISKA VÄRDEN Johanna Tanhuanpää Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 11.3.2011 INNAN VI BÖRJAR, NÅGRA ORD OM OSS INVENIRE ÄR EN KOMMERSIALISERINGSBYRÅ INOM

Läs mer

Pythagoras och pythagoréerna

Pythagoras och pythagoréerna Projektarbete i sommarkursen Algebrans historia 5p Göteborgs universitet 2004. md9fred@mdstud.chalmers.se Sammandrag I denna text som är ett projektarbete i sommarkursen Algebrans historia vid Göteborgs

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ Maßnahmen des Mobility management sollen mehr Menschen zum Zufußgehen, Radfahren und Nutzung des Öffentlichen Verkehrs bringen. Durch Mobility management wird die Nutzung der

Läs mer

Natur, kultur & upplevelser

Natur, kultur & upplevelser Natur, kultur & upplevelser Willkommen in Skara Välkommen till Skara! Tack vare några jägare som lämnade rester efter sig nere vid Hornborgasjön, vet vi att folk sökte sig till skaratrakten redan 9000

Läs mer

Introduktion 0 Kapitel 1 Schön war s 1 Kapitel 2 Mut 2 Kapitel 3 Herbstferien 3 Kapitel 4 Unser Planet 4 Kapitel 5 Mit 15 5 Kapitel 6 Was erfinden 6

Introduktion 0 Kapitel 1 Schön war s 1 Kapitel 2 Mut 2 Kapitel 3 Herbstferien 3 Kapitel 4 Unser Planet 4 Kapitel 5 Mit 15 5 Kapitel 6 Was erfinden 6 Introduktion 0 Kapitel 1 Schön war s 1 Kapitel 2 Mut 2 Kapitel 3 Herbstferien 3 Kapitel 4 Unser Planet 4 Kapitel 5 Mit 15 5 Kapitel 6 Was erfinden 6 Kapitel 7 Kribbeln im Bauch 7 Kapitel 8 Grüezi! 8 Kapitel

Läs mer

Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009. URL: http://www.ep.liu.

Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009. URL: http://www.ep.liu. NORLIT 2009 Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009. URL: http://www.ep.liu.se/ecp/042/009/ Naturen som alls icke omyndig vs. Det finns

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Kvantifikator för en Dag

Kvantifikator för en Dag Philosophical Communications, Web Series, No. 35, pp. 299-304 Dept. of Philosophy, Göteborg University, Sweden ISSN 1652-0459 Kvantifikator för en Dag Essays dedicated to Dag Westerståhl on his sixtieth

Läs mer

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken.

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken. Förord Jag vill med den här boken bidra till att du som läsare får en annan syn på vad som är möjligt med hur du kan utvecklas som människa. Boken utmanar den rådande förställningen att Människor är som

Läs mer

Den platonska och aristoteliska kunskapen

Den platonska och aristoteliska kunskapen Den platonska och aristoteliska kunskapen Bilden ovan föreställer Platon och Aristoteles och är en detalj ur Skolan i Aten, en större fresk målad av Rafael som man idag kan se i Vatikanmuseet. I denna

Läs mer

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Die Themen unserer Ausgabe: - Weltkulturerbe Süd-Öland - Schwedische Essenskultur - Pflege und Fürsorge Herbstausgabe 2010 Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Es ist Sonntag,

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Certifierad kvalitetsklass

Certifierad kvalitetsklass Kvalitet och miljö Certifierad kvalitetsklass Kvalitet är summan av lång erfarenhet, teknisk know-how och målet att ständigt förbättras. Denna formel har Festool anammat och därför satsar vi på en kontrollerad

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht En årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 08 Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft Tyskland snart störst för

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

Türkisch für Anfänger Material zu den Themen Jugendsprache und Berlin

Türkisch für Anfänger Material zu den Themen Jugendsprache und Berlin Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Basarbetsblad (på svenska) 3. Ausdrücke, die man gut gebrauchen kann 4. Wörterkarten 5. Memory 6. Lärartips till temat ungdomsspråk och temat

Läs mer

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare.

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare. NACH WIEN TILL WIEN Duetten An Wien Till Wien kommer ur sista akten av operetten Der Zigeunerbaron - Zigenarbaronen i tre akter. Den hade premiär på Theater an der Wien 1885. TEXT: Mór (Maurus/Moritz)

Läs mer

(2) Urheberrecht und Geistiges Eigentum

(2) Urheberrecht und Geistiges Eigentum Nutzungsbedingungen Fixemer Frachtenportal Användningsvillkor Fixemer fraktportal A Fixemer Logistics GmbH általános tehe (1) Geltungsbereich und Leistungsumfang Für die Nutzung dieser Website (im Folgenden:

Läs mer

Nivåplaceringstest i TYSKA

Nivåplaceringstest i TYSKA Nivåplaceringstest i TYSKA Testet består av fyra delar (självskattningstest ord, fraser och uttryck autentisk text simulerad hörförståelse) samt facit och rekommendation om lämplig nivå. Test A Självskattning

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

FÖRARBETENAS RÄTTSKÄLLESTATUS - ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

FÖRARBETENAS RÄTTSKÄLLESTATUS - ETT HISTORISKT PERSPEKTIV FÖRARBETENAS RÄTTSKÄLLESTATUS - ETT HISTORISKT PERSPEKTIV Av Richard Nordquist 1 Förarbetenas rättskällestatus är en omdiskuterad fråga i den juridiska metodläran. I själva verket är förarbetena den enda

Läs mer

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE I WILL GO S STÄLI B SCHAUE NU JULDAGSMORGON GLIMMAR TEXT: Abel Burkhardt (1805-1882). Schweizisk poet och präst från Basel. Abel Burkhardt bodde under större delen av sin barndom i den dåvarande botaniska

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

Eva Klasson aspekter av en kropp

Eva Klasson aspekter av en kropp 1 Eva Klasson aspekter av en kropp Banbrytande bilder fotograferade i 1970-talets Paris 6 mars - 25 april 2010 2 3 Eva Klasson Född 1947 och uppväxt i Borås. I mitten av 60-talet flyttar Eva till Göteborg

Läs mer

Författare: Johan Lindblom Dagfolkhögskolan Läsåret 94-95 PRESENTATION

Författare: Johan Lindblom Dagfolkhögskolan Läsåret 94-95 PRESENTATION PRESENTATION Jag har valt att skriva om Dionysoskulten i den grekiska mytologin, vilket är ett ämne som fascinerar mig mycket och konstigt nog fortfarande verkar ha relativt stor genomslagskraft. Mitt

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Om vattenkranar Innehåll Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Det är skillnad på kranar och blandare Vad

Läs mer