PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik"

Transkript

1 PONTUS HELLSTRÖM Erstarrte Musik Från och till brukar arkitektur liknas vid stelnad musik. När en arkitekt har funnit den perfekta formen för en byggnad, sägs det också ibland att han har fått den att klinga. Tanken har synbarligen sitt ursprung i grekisk musikteori. Eftersom det uppenbart är pythagoreiskt tankegods som döljer sig bakom formuleringen, har det lockat mig att undersöka dess härkomst, det vill säga om man kan spåra den i det arkaiska och klassiska Greklands tankevärld, och om det alltså kan finnas någon reell pythagoreisk bakgrund till synen på arkitektur som stelnad musik. Det är naturligt att då börja med Goethe, som är den som givit vingar åt denna poetiska liknelse. Han uttrycker sig på följande sätt. "Ein edler Philosoph sprack von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mupte dagegen manches Kopfschiitteln gewahr werden. Wirglauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzufiihren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen. Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein gröper wiister Bauplatz angewiesen war, sich weislich an dem schicklichsten Ort niedersetzte und durch die belebenden Töne seiner Leier den geräumigen Marktplatz um sich herbildete. Die von kraftig gebietenden,freundlich lockenden Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhafien Ganzheit gerissenen Felssteine mufiten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst- und handwerksgemäfi gestalten, um sich sodann in rhythmischen Schichten und Wänden gebiihrend hinzuordnen. Und so mag sich Strafie zu Strafien anfiigen! An wohlschiitzenden Mauern wird's auch nicht fehlen. Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Btirger einer solchen Stadt wandlen und weben zwischen ewigen Melodien; der Geist känn nicht sinken, die Tätigkeit nicht einschlafen, das Auge ubernimmt Funktion, Gebuhr und Pflicht des Ohres, und die Btirger am gemeinsten Tagejuhlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Reflexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiosen Genusses teilhaftig. Man gewöhne sich, in Sankt Peter aufund ab zu gehen, und man wird ein Analogon desjenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt. Der Btirger dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammankehrte, lebt unbewuflt in der

2 154 PONTUS HELLSTRÖM Wtiste eines diistern Zustandes; demfremden Eintretenden jedoch ist es zu Mute, als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellentrommeln hörte undsich bereiten mufite, Bärentänzen undaffenspriingen beiwohnen zu mässen." (Maximen 1153) Goethe hänvisar här till "Ein edler Philosoph". Men han påstår inte att idén skulle ha något antikt ursprung. Det gjorde inte heller den ädle filosofen som var Schelling. Men nog tycks Schelling ha trott på att tanken var gångbar i antiken också utanför den grekiska mytologiens domäner, även om han i sina föreläsningar över "die Philosophie der Kunst" 1802/03, visserligen bara sade att tanken inte var främmande för grekernas diktning: "Die Architektur biidet nothwendig nach arithmetischen öder, weil sie die Musik im Raume ist, nach geometrischen Verhältnissen."... "Es istfruher bewiesen worden, dafi Natur, Wissenschaft und Kunst in ihren verschiedenen Stufen die Folge vom Schematischen zum Allegorischen und von da zum Symbolischen beobachtet. Der urspriingliche Schematismus ist die Zahl, wo das Geformte, Besondere durch die Form öder das Allgemeine selbst symbolisirt wird. Was also in dem Gebiet des Schematismus liegt, ist der arithmetischen Bestimmung unterworfen in der Natur und Kunst, die Architektur, als die Musik der Plastik, folgt also nothwendig arithmetischen Verhältnissen, da sie aber die Musik im Raume, gleichsam die erstarrte Musik ist, so sind diese Verhältnisse zugleich geometrische Verhältnisse." (Philosophie der Kunst, 576; 107) "Wenn die Architektur iiberhaupt die erstarrte Musik ist, ein Gedanke, der selbst den Dichtungen der Griechen nichtfremd war, wie schon aus dem bekannten Mythus von der Leier des Amphion, der durch die Töne derselben die Steine bewegt habe sich zusammenzufiigen und die Mauern der Stadt Thebe zu bilden wenn also iiberhaupt die Architektur eine concrete Musik ist, und auch die Alten sie so betrachteten, so ist es ganz insbesondere die am meisten rhythmische, die dorische öder altgriechische Architektur (denn dorisch hiefi iiberhaupt allés Altgriechische), und auch die Alten mufiten sie vorzuglich unter diesem Gesichtspunkt betrachten." (Op. cit., 593; 117) Tanken må ha något av banalitetens prägel. Men jag tror inte att det är så enkelt att den stelnade musiken bara handlar om en trivial, om än nog så attraktiv bild, en poetisk hötorgstavla, som fått sitt värde bara tack vare den berömda signaturen. I själva verket synes något av den försokratiska filosofins mest inflytelserika tankar och insikter ligga bakom liknelsen.

3 ERSTARRTE MUSIK 155 Till skillnad från övriga försokratiker i 500-talets Jonien hävdade ju Pythagoras och hans skola, de s.k. pythagoreerna, att allt var uppbyggt av tal och proportioner. Det var en insikt som Pythagoras med all sannolikhet själv fått genom studier av musikens matematiska förhållanden. Han hävdade att det finns bestämda matematiska proportionsförhållanden mellan olika toner, där de viktigaste är kvarten (4:3), kvinten (3:2) och oktaven (2:1). Det är oklart om det verkligen var praktiska studier av stränginstrument med olika längder på strängarna som hade lett till upptäckten att musikens värld är aritmetiskt lagbunden, eller om det egentligen var en teoretisk tankekonstruktion. Men från förhållandet att musiken var uppbyggd av tal och proportioner skapade Pythagoras en världsbild som gick ut på att det förhöll sig på samma sätt med världen i stort: att tingen är tal och att allt i själva verket är tal och proportioner. Den musikaliska insikten ledde dessutom till att Pythagoras kunde lansera sin uppmärksammade hypotes om sfärernas harmoni. Den gick sammanfattningsvis ut på att varje planet under sin häftiga framfart åstadkommer en ton, och att dessa toner gemensamt skapar en himmelsk harmoni. Denna teori och den grundläggande harmoniläran fick genom hela antiken tack vare sin poetiska attraktionskraft ett enormt genomslag i den bildade världen. Pythagoras talteori gick alltså ut på att alla ting i själva verket är tal, vilket innebär att kvaliteter kan uttryckas som kvantiteter. Den musikaliska parallellen skulle därmed leda till konsekvensen att skönhet kan uttryckas med proportionsförhållanden, där vissa bestämda heltalsproportioner, såsom kvartens (4:3), kvintens (3:2), oktavens (2:1) och tersens (9:8), är skönare än andra. Heltalen 1, 2, 3 och 4 samt deras summa 10 framställdes som de centrala, heliga talen i den pythagoreiska världsbilden. Pythagoras och pythagoreerna nämns inte uttryckligen många gånger hos Platon. Inga tidiga pythagoreiska skrifter finns heller bevarade (före Philolaos som ledde den pythagoreiska skolan i Thebe inemot 400 f.kr.). Men det betyder inte alls att de är frånvarande i Platons dialoger och i de aristoteliska skrifterna. Tvärtom var Platon starkt påverkad av den pythagoreiska filosofin och bl.a. har diskussionen i Faidon om själens odödlighet sin bakgrund i pythagoreiskt tankegods. Pythagoreerna drev nämligen i slutet av 500-talet den för dem grundläggande tesen om själens odödlighet och tron på själavandringen. Andra exempel har samlats av Guthrie, som med en genomgång av pythagoreiska citat och referenser hos Platon visar hur mycket av den klassiska pythagoreiska filosofin som tagits upp av honom. Den pythagoreiska musikteorin var alltså högst gångbar i Grekland under klassisk tid. Frågan är närmast vilken roll pythagoreernas tro på talen som gudomliga kan ha spelat på andra områden än det musikteoretiska under den klassiska tiden. Det är då intressant att notera att 400- och 300-

4 156 PONTUS HELLSTRÖM talens tempelarkitektur ofta uppvisar heltalsproportioner både i huvudmått och i detaljer. Tempelplaner är ofta utlagda i proportionen 2:1 mellan fasad och långsida, tempelfronters höjd förhåller sig till bredden som 3:2 eller 4:3, kolonnbaser förhåller sig till kolonnmellanrum som 3:2, och så vidare. Om dessa förhållanden kan tolkas som att arkitekterna medvetet har byggt tempel efter pythagoreisk talteori, och på detta sätt genom kvantiteter har fyllt templen med gudomliga kvaliteter och på så sätt givit dem en religiös, fjärde dimension, är något som vi inte kan bevisa. Vi vet inte heller varför heltalsproportionerna inte alltid kan beläggas. Vi kan bara konstatera att förhållandet ibland tydligt finns och samtidigt kan vi notera att just Athenatemplet i Paestum, som så många av 1700-talets resenärer besökte och beundrade, tydligare än något annat tempel har uppförts med utgångspunkt från pythagoreiska proportionstal, något som skedde under Pythagoras livstid, samtidigt som han själv var verksam inte långt därifrån, i Kroton. Vi kan också konstatera att heltalsproportioner av samma slag som i templen även genomsyrar stadsplaner för somliga städer som nyanlagts under den klassiska perioden, såsom Pireus och Priene. Agoraplaner, kvartersplaner och hustomter har alla enkla heltalsproportioner. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att arkitekterna har varit pythagoreer. De kan ändå i likhet med Platon ha inspirerats av pythagoreerna att tro på en välordnad värld med en aritmetiskt uttryckbar harmoni. Jag har emellertid inte kunnat finna någon antik text som ger belägg för att i klassisk tid arkitekturens heltalsproportioner hade sitt ursprung i pythagoreisk talmystik eller att arkitekturen uppfattades som en form av stelnad musik. I den pågående undersökningen befinner vi oss alltså nu mitt emellan å ena sidan en pythagoreisk tankegång hos Goethe och Schelling och å andra sidan en klassisk grekisk världsbild byggd på tal och proportioner och en arkitektonisk verklighet där tal och proportioner synes spela en viktig roll, men där de litterära källorna är stumma. Var då bilden av arkitektur som stelnad musik över huvud taget tänkbar i det klassiska Grekland? Var det möjligt att på detta sätt från den hörbara världen överföra en bild till den visuella världen? Kunde en klassisk grek tänka sig en ljudsekvens eller en musikalisk harmoni i synlig form? Och fanns det något motiv för att formulera en sådan tanke? Genom Pythagoras musikteori hade det bevisats att alla ting är tal och därigenom heliga. Således skulle enligt pythagoreisk tro all arkitektur, i synnerhet om den uppförts med heltalsproportioner, bevisligen också vara helig. Någon musikalisk förstärkning av argumentet skulle inte behövas. Dessutom var harmoniläran för Platon och Aristoteles och sannolikt också för Pythagoras ett uttryck för objektiv vetenskap och därmed artskild från praktiskt utövad musik. Redan denna åtskillnad mellan teoretisk och praktisk musik gör det osannolikt att man i klassisk tid skulle ha kunnat betrakta arkitektur som stelnad musik.

5 ERSTARRTE MUSIK 157 Det finns ytterligare en anledning till att vi varken i klassisk, hellenistisk eller romersk tid kan vänta oss något belägg för arkitekturen som stelnad musik. Det är nämligen så att den musik som skapas av sfärerna uppstår på grund av himlakropparnas rörelse. Detta framgår av såväl tidiga som sena antika texter om sfärernas harmoni. Endast jorden själv var tonlös, vilket berodde på att den inte var i rörelse. Och eftersom arkitekturen inte är i rörelse, skulle det rent logiskt också vara uteslutet att den kunde frambringa musik. Emellertid finns det en liknande bild belagd från den grekiska, arkaiska litteraturen. Enligt Plutarkhos använde sig Simonides, en av Pythagoras samtida, av en bild som ytligt sett är besläktad med bilden av arkitektur som stelnad musik. IlXf]v ö Zi^aviSrjg rfjvfiév ^oy/pcupiav noir\oiv meméaccv npoaayopevei, TTJV Se wirjaiv wypa<piav fadovoav. "Simonides kallar måleriet tyst poesi och poesin talande måleri. (De gloria Atheniensium 3; Moralia 346F) På tre andra ställen återkommer Plutarkhos till denna Simonides liknelse, som tydligen var välkänd i det första århundradet e.kr. På ett ställe (Moralia 58B) skriver han att på samma sätt som måleri har beskrivits som tyst poesi kan man säga att det finns ett slags beröm som är ett tyst smicker. På ett annat ställe (Moralia 748A) får vi höra att en riktigare jämförelse än den från Simonides mellan måleri och poesi kan anställas mellan dans och poesi, ty dansen är tyst poesi och poesin talande dans. Att Simonides gjort denna jämförelse och Plutarkhos lanserat ett par alternativ har emellertid inte någon relevans för liknelsen mellan arkitektur och musik. Ytligt sett är uttrycken lika men innehållsmässigt är skillnaden stor. Simonides jämförde hur samma händelse kunde uttryckas i två olika konstarter, där den ena är stum och den andra talande, även om den ena upplevs med synen och den andra med hörseln. I Schellings liknelse jämförs ett konkret byggnadsverk med en abstrakt matematisk musikteori. Det ena upplevs med synen, medan det andra endast kunde upplevas i tanken. Kunde då tankevärlden ha förändrats så pass mycket i romersk kejsartid att idén skulle kunna ha uttryckts i den romerska världens krets av nyplatoniker eller nypythagoreer i det tredje århundradet e.kr., t.ex. av Plotinos, Porphyrios eller Iamblichos? Eller av någon annan senantik författare som t.ex. Augustinus eller Boethius, vilka båda författade skrifter om musik. Det skulle kunnat ligga nära till hands att Iamblichos i sin biografi över Pythagoras, den mest omfattande text vi har om honom, skulle ha kunnat presentera bilden av arkitektur som stelnad musik om den hade förelegat i hans tid. Visserligen befinner sig t.ex. Boethius, när han talar om

6 158 PONTUS HELLSTRÖM årstiderna i musikaliska termer, nära det slags tänkande som den stelnade musiken handlar om. Men något sådant textställe som problemet gäller kan inte heller beläggas i romersk tid. Ingen av dessa författare har talat om arkitekturen vare sig som stelnad eller som tyst musik. Och ännu i senantiken betraktades den pythagoreiska musikteorien som artskild från musikaliskt utövande, från praktisk musik. Även för de senantika filosoferna var det rörelsen som skapade sfärernas harmoni. I brist på antika belägg för den stelnade musiken återstår då möjligheten att tanken hade sitt ursprung i Renässansen. Det var en tid då den nyplatonska filosofin stod högt i kurs i de bildade kretsar till vilka arkitekterna hörde. Platons Timaios intog närmast rollen av bekännelseskrift. Och i den nyplatonska filosofin intog den pythagoreiska talmystiken en central plats. Ideologiskt ledande var under det sena 1400-talet den nyplatonska kretsen kring Lorenzo de' Medici i Florens, Accademia Platonica. Renässansens entusiasm för den antika filosofin i dess nyplatonska form ledde till att man inom arkitekturen utgick från pythagoreiska musikaliska proportioner. Mest inflytelserik inom detta område var Alberti, vars De re aedificatoria gavs ut Han lanserade för arkitekturen ett system av pythagoreiska heltalsproportioner, uppenbart byggda på en musikalisk harmonisk parallell, men utan direkt hänvisning till någon antik författare. Andra, som Jerome Cardan {De Subtilitate, 1559) trodde sig emellertid ha kunnat utläsa i antika texter tanken att arkitekturen genom sina proportioner efterliknar den musikaliska harmonin. Han gjorde misstaget att tillskriva Vitruvius en proportionsteori baserad på en analogi med musik. Inom parentes gör den faktiska avsaknaden av sådana tankar hos Vitruvius att man också av den anledningen måste betrakta den stelnade musiken som antikt tankegods med skepsis. Vitruvius främsta källor till den joniska arkitekturen var nämligen bl.a. den skrift av 300-talsarkitekten Pytheos, som beskrev två av de monument med heltalsproportioner, Athenatemplet i Priene och Mausoleet i Halikarnassos, som diskussionen gäller. En annan renässansteoretiker av betydelse i detta sammanhang är Lomazzo, som i Albertis efterföljd byggde på den musikaliska analogin, dock utan att själv uttrycka den schellingska tanken. Emellertid hänvisade han i sin Idea del Tempio della Pittura (1590) till att Giacomo Soldati utöver de tre grekiska och två romerska arkitekturordningarna lanserat en sjätte, nämligen den harmoniska ordningen, vilken var lätt att uppfatta med hörseln men svår att framställa för synen; på så sätt ville han efterlikna de antika arkitekterna som inte mindre med ljud än med ritningar och byggnader uppenbarade harmonin i sina fem ordningar för världen ("che egli chiama armonico, e col suono facilmente lo fa sentir a Forecchie, ma agli occhi stenta rappresentarlo, volendo in questo imitar gl'antichi che non meno sonanado, che disegnando, e fabbricando fecero conoscere al mondo 1'armonia dei suoi cinque ordini"). Soldatis egen text finns inte bevarad, men nog förefaller det som om vi här

7 ERSTARRTE MUSIK 159 fått den stelnade musiken belagd som en renässanstanke om än i form av en teoretisk arkitekturordning som bara är hörbar och inte kan ses. Den stora entusiasmen för den musikaliska parallellen dog inte ut med Renässansen, även om det faktiska byggandet alltmer avlägsnade sig från de pythagoreiska 'klingande' proportionerna. Ännu i slutet av 1700-talet behöll den musikteoretiska talmystiken sitt starka grepp om sinnena trots att många insett att parallellen inte stod sig rent estetiskt. Så sent som 1762 hävdade Francesco Maria Preti, arkitekt i Treviso, att skönhet ligger i proportionerna för oktaven (2:1), kvarten (4:3), kvinten (3:2, lilla tersen (6:5) och stora tersen (5:4), eftersom de konsonanser som "dilettano 1'orecchio dilettano anche la visione". Det är alltså helt följdriktigt och nästan i takt med tiden när Schelling i 1800-talets första år talar om arkitekturen som stelnad musik. Detsamma gäller Goethe som uttryckt tanken inte bara i sina Maximen. I Faust (del 2, akt 1, v f) återkommer han till samma tanke i än mer poetisk form, när han låter astrologen yttra: "Der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt, Ich glaube gar, der ganze Tempel singt." Slutsatsen av denna lilla studie blir alltså att Schellings och Goethes poetiska bildspråk ger en skenbild av den antika arkitekturfilosofin. Det handlar i själva verket om en renässanstanke inspirerad av entusiasmen för antiken och för den pythagoreiska filosofin i nyplatonsk form. Denna bild av antiken saknar förankring i den grekiska tankevärlden. Det är i stället Renässansens romantiska synsätt som gjort att en trasig tempelkolonnad kan upplevas som en lyra mot arkipelagen. LITTERATUR A. Bammer, Die Architektur des jungeren Artemision von Ephesos. Wiesbaden 1972 (ssk. s ) W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon. Nurnberg 1962 D.S. Chamberlain, 'Philosophy of Music in the "Consolatio" of Boethius', Speculum 45, 1970, E. Grassi, Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln 1962 W.K. Guthrie, A History ofgreek Philosophy. Vol. 1. The earlier presocratics and the pythagoreans. Cambridge 1962 W. Hoepfher & E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, 2. ed. Berlin 1994 P. v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie. Zahl, Mafi und Proportion in der abendländischen Baukunst, 4 rev. uppl., Köln 1989 R. Ross Holloway, 'Architettura sacra e matematica pitagorica a Paestum',

8 160 PONTUS HELLSTRÖM La Parola del Passato 106, 1966, N. Nabers & S.F. Wiltshire, 'The Athena Temple at Paestum and Pythagorean Theory', Greek, Roman & Byzantine Studies 21, 1980, J. Onians, Bearers ofmeaning. The Classical Orders inantiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Princeton 1988 J.J. Pollitt, TheAncient View ofgreekart. Criticism, History and Terminology, New Haven and London 1974 L. Richter, Zur Wissenschaflslehre von der Musik bei Platon und Aristoteles, Berlin 1961 P.H. Scholfield, The Theory of Proportion in Architecture. Cambridge 1958 R. Schottlaender, Fruheste Grundsätze der Wissenschaft bei den Griechen. Berlin 1964 R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 3:e uppl. London 1967

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Högskoleverkets rapportserie 2004:29 R

Högskoleverkets rapportserie 2004:29 R Högskoleverkets rapportserie 2004:29 R Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se BILDNING OCH MATEMATIK

Läs mer

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN DER KRIEGER UND DIE KAISERIN En analys av modalpartiklar, tilltal och filmöversättningsproblem i den svenska översättningen av Sara Tellander Resumé: Uppsatsens syfte är att granska den svenska översättningen

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 E.H. Carr Vad är historia Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 Innehåll Inledning... 1 1. Historikern och hans fakta... 6 2. Samhället och individen... 17 3. Historia,

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011 I distribution: Swedish Science Press Svenska Litteratursällskapet REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se 2006:27 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se BILDNING OCH filosofi Utgiven av Högskoleverket 2006 Högskoleverkets

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Mer än tecken Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Mer än tecken Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Lena Sjöstrand Ph.d.-afhandling, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet,

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vad vill du bli när du blir stor?

Vad vill du bli när du blir stor? Vad vill du bli när du blir stor? En undersökning av barns tankar kring sitt framtida yrkesval Författarens namn: Josefin Hallström Fritz Institutionens namn: Barn- och ungdomsvetenskap Examensarbete 15

Läs mer

Har Vi Goda Skäl För Att Tro?

Har Vi Goda Skäl För Att Tro? Har Vi Goda Skäl För Att Tro? Översättning: Hager A. Atta. Varför är universum så som den är? En av de viktigaste frågorna som nästan alla tänkare, filosofer och människor som jag och du ställer är Varför

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer