PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PONTUS HELLSTRÖM. Erstarrte Musik"

Transkript

1 PONTUS HELLSTRÖM Erstarrte Musik Från och till brukar arkitektur liknas vid stelnad musik. När en arkitekt har funnit den perfekta formen för en byggnad, sägs det också ibland att han har fått den att klinga. Tanken har synbarligen sitt ursprung i grekisk musikteori. Eftersom det uppenbart är pythagoreiskt tankegods som döljer sig bakom formuleringen, har det lockat mig att undersöka dess härkomst, det vill säga om man kan spåra den i det arkaiska och klassiska Greklands tankevärld, och om det alltså kan finnas någon reell pythagoreisk bakgrund till synen på arkitektur som stelnad musik. Det är naturligt att då börja med Goethe, som är den som givit vingar åt denna poetiska liknelse. Han uttrycker sig på följande sätt. "Ein edler Philosoph sprack von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mupte dagegen manches Kopfschiitteln gewahr werden. Wirglauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzufiihren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen. Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein gröper wiister Bauplatz angewiesen war, sich weislich an dem schicklichsten Ort niedersetzte und durch die belebenden Töne seiner Leier den geräumigen Marktplatz um sich herbildete. Die von kraftig gebietenden,freundlich lockenden Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhafien Ganzheit gerissenen Felssteine mufiten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst- und handwerksgemäfi gestalten, um sich sodann in rhythmischen Schichten und Wänden gebiihrend hinzuordnen. Und so mag sich Strafie zu Strafien anfiigen! An wohlschiitzenden Mauern wird's auch nicht fehlen. Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Btirger einer solchen Stadt wandlen und weben zwischen ewigen Melodien; der Geist känn nicht sinken, die Tätigkeit nicht einschlafen, das Auge ubernimmt Funktion, Gebuhr und Pflicht des Ohres, und die Btirger am gemeinsten Tagejuhlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Reflexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiosen Genusses teilhaftig. Man gewöhne sich, in Sankt Peter aufund ab zu gehen, und man wird ein Analogon desjenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt. Der Btirger dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammankehrte, lebt unbewuflt in der

2 154 PONTUS HELLSTRÖM Wtiste eines diistern Zustandes; demfremden Eintretenden jedoch ist es zu Mute, als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellentrommeln hörte undsich bereiten mufite, Bärentänzen undaffenspriingen beiwohnen zu mässen." (Maximen 1153) Goethe hänvisar här till "Ein edler Philosoph". Men han påstår inte att idén skulle ha något antikt ursprung. Det gjorde inte heller den ädle filosofen som var Schelling. Men nog tycks Schelling ha trott på att tanken var gångbar i antiken också utanför den grekiska mytologiens domäner, även om han i sina föreläsningar över "die Philosophie der Kunst" 1802/03, visserligen bara sade att tanken inte var främmande för grekernas diktning: "Die Architektur biidet nothwendig nach arithmetischen öder, weil sie die Musik im Raume ist, nach geometrischen Verhältnissen."... "Es istfruher bewiesen worden, dafi Natur, Wissenschaft und Kunst in ihren verschiedenen Stufen die Folge vom Schematischen zum Allegorischen und von da zum Symbolischen beobachtet. Der urspriingliche Schematismus ist die Zahl, wo das Geformte, Besondere durch die Form öder das Allgemeine selbst symbolisirt wird. Was also in dem Gebiet des Schematismus liegt, ist der arithmetischen Bestimmung unterworfen in der Natur und Kunst, die Architektur, als die Musik der Plastik, folgt also nothwendig arithmetischen Verhältnissen, da sie aber die Musik im Raume, gleichsam die erstarrte Musik ist, so sind diese Verhältnisse zugleich geometrische Verhältnisse." (Philosophie der Kunst, 576; 107) "Wenn die Architektur iiberhaupt die erstarrte Musik ist, ein Gedanke, der selbst den Dichtungen der Griechen nichtfremd war, wie schon aus dem bekannten Mythus von der Leier des Amphion, der durch die Töne derselben die Steine bewegt habe sich zusammenzufiigen und die Mauern der Stadt Thebe zu bilden wenn also iiberhaupt die Architektur eine concrete Musik ist, und auch die Alten sie so betrachteten, so ist es ganz insbesondere die am meisten rhythmische, die dorische öder altgriechische Architektur (denn dorisch hiefi iiberhaupt allés Altgriechische), und auch die Alten mufiten sie vorzuglich unter diesem Gesichtspunkt betrachten." (Op. cit., 593; 117) Tanken må ha något av banalitetens prägel. Men jag tror inte att det är så enkelt att den stelnade musiken bara handlar om en trivial, om än nog så attraktiv bild, en poetisk hötorgstavla, som fått sitt värde bara tack vare den berömda signaturen. I själva verket synes något av den försokratiska filosofins mest inflytelserika tankar och insikter ligga bakom liknelsen.

3 ERSTARRTE MUSIK 155 Till skillnad från övriga försokratiker i 500-talets Jonien hävdade ju Pythagoras och hans skola, de s.k. pythagoreerna, att allt var uppbyggt av tal och proportioner. Det var en insikt som Pythagoras med all sannolikhet själv fått genom studier av musikens matematiska förhållanden. Han hävdade att det finns bestämda matematiska proportionsförhållanden mellan olika toner, där de viktigaste är kvarten (4:3), kvinten (3:2) och oktaven (2:1). Det är oklart om det verkligen var praktiska studier av stränginstrument med olika längder på strängarna som hade lett till upptäckten att musikens värld är aritmetiskt lagbunden, eller om det egentligen var en teoretisk tankekonstruktion. Men från förhållandet att musiken var uppbyggd av tal och proportioner skapade Pythagoras en världsbild som gick ut på att det förhöll sig på samma sätt med världen i stort: att tingen är tal och att allt i själva verket är tal och proportioner. Den musikaliska insikten ledde dessutom till att Pythagoras kunde lansera sin uppmärksammade hypotes om sfärernas harmoni. Den gick sammanfattningsvis ut på att varje planet under sin häftiga framfart åstadkommer en ton, och att dessa toner gemensamt skapar en himmelsk harmoni. Denna teori och den grundläggande harmoniläran fick genom hela antiken tack vare sin poetiska attraktionskraft ett enormt genomslag i den bildade världen. Pythagoras talteori gick alltså ut på att alla ting i själva verket är tal, vilket innebär att kvaliteter kan uttryckas som kvantiteter. Den musikaliska parallellen skulle därmed leda till konsekvensen att skönhet kan uttryckas med proportionsförhållanden, där vissa bestämda heltalsproportioner, såsom kvartens (4:3), kvintens (3:2), oktavens (2:1) och tersens (9:8), är skönare än andra. Heltalen 1, 2, 3 och 4 samt deras summa 10 framställdes som de centrala, heliga talen i den pythagoreiska världsbilden. Pythagoras och pythagoreerna nämns inte uttryckligen många gånger hos Platon. Inga tidiga pythagoreiska skrifter finns heller bevarade (före Philolaos som ledde den pythagoreiska skolan i Thebe inemot 400 f.kr.). Men det betyder inte alls att de är frånvarande i Platons dialoger och i de aristoteliska skrifterna. Tvärtom var Platon starkt påverkad av den pythagoreiska filosofin och bl.a. har diskussionen i Faidon om själens odödlighet sin bakgrund i pythagoreiskt tankegods. Pythagoreerna drev nämligen i slutet av 500-talet den för dem grundläggande tesen om själens odödlighet och tron på själavandringen. Andra exempel har samlats av Guthrie, som med en genomgång av pythagoreiska citat och referenser hos Platon visar hur mycket av den klassiska pythagoreiska filosofin som tagits upp av honom. Den pythagoreiska musikteorin var alltså högst gångbar i Grekland under klassisk tid. Frågan är närmast vilken roll pythagoreernas tro på talen som gudomliga kan ha spelat på andra områden än det musikteoretiska under den klassiska tiden. Det är då intressant att notera att 400- och 300-

4 156 PONTUS HELLSTRÖM talens tempelarkitektur ofta uppvisar heltalsproportioner både i huvudmått och i detaljer. Tempelplaner är ofta utlagda i proportionen 2:1 mellan fasad och långsida, tempelfronters höjd förhåller sig till bredden som 3:2 eller 4:3, kolonnbaser förhåller sig till kolonnmellanrum som 3:2, och så vidare. Om dessa förhållanden kan tolkas som att arkitekterna medvetet har byggt tempel efter pythagoreisk talteori, och på detta sätt genom kvantiteter har fyllt templen med gudomliga kvaliteter och på så sätt givit dem en religiös, fjärde dimension, är något som vi inte kan bevisa. Vi vet inte heller varför heltalsproportionerna inte alltid kan beläggas. Vi kan bara konstatera att förhållandet ibland tydligt finns och samtidigt kan vi notera att just Athenatemplet i Paestum, som så många av 1700-talets resenärer besökte och beundrade, tydligare än något annat tempel har uppförts med utgångspunkt från pythagoreiska proportionstal, något som skedde under Pythagoras livstid, samtidigt som han själv var verksam inte långt därifrån, i Kroton. Vi kan också konstatera att heltalsproportioner av samma slag som i templen även genomsyrar stadsplaner för somliga städer som nyanlagts under den klassiska perioden, såsom Pireus och Priene. Agoraplaner, kvartersplaner och hustomter har alla enkla heltalsproportioner. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att arkitekterna har varit pythagoreer. De kan ändå i likhet med Platon ha inspirerats av pythagoreerna att tro på en välordnad värld med en aritmetiskt uttryckbar harmoni. Jag har emellertid inte kunnat finna någon antik text som ger belägg för att i klassisk tid arkitekturens heltalsproportioner hade sitt ursprung i pythagoreisk talmystik eller att arkitekturen uppfattades som en form av stelnad musik. I den pågående undersökningen befinner vi oss alltså nu mitt emellan å ena sidan en pythagoreisk tankegång hos Goethe och Schelling och å andra sidan en klassisk grekisk världsbild byggd på tal och proportioner och en arkitektonisk verklighet där tal och proportioner synes spela en viktig roll, men där de litterära källorna är stumma. Var då bilden av arkitektur som stelnad musik över huvud taget tänkbar i det klassiska Grekland? Var det möjligt att på detta sätt från den hörbara världen överföra en bild till den visuella världen? Kunde en klassisk grek tänka sig en ljudsekvens eller en musikalisk harmoni i synlig form? Och fanns det något motiv för att formulera en sådan tanke? Genom Pythagoras musikteori hade det bevisats att alla ting är tal och därigenom heliga. Således skulle enligt pythagoreisk tro all arkitektur, i synnerhet om den uppförts med heltalsproportioner, bevisligen också vara helig. Någon musikalisk förstärkning av argumentet skulle inte behövas. Dessutom var harmoniläran för Platon och Aristoteles och sannolikt också för Pythagoras ett uttryck för objektiv vetenskap och därmed artskild från praktiskt utövad musik. Redan denna åtskillnad mellan teoretisk och praktisk musik gör det osannolikt att man i klassisk tid skulle ha kunnat betrakta arkitektur som stelnad musik.

5 ERSTARRTE MUSIK 157 Det finns ytterligare en anledning till att vi varken i klassisk, hellenistisk eller romersk tid kan vänta oss något belägg för arkitekturen som stelnad musik. Det är nämligen så att den musik som skapas av sfärerna uppstår på grund av himlakropparnas rörelse. Detta framgår av såväl tidiga som sena antika texter om sfärernas harmoni. Endast jorden själv var tonlös, vilket berodde på att den inte var i rörelse. Och eftersom arkitekturen inte är i rörelse, skulle det rent logiskt också vara uteslutet att den kunde frambringa musik. Emellertid finns det en liknande bild belagd från den grekiska, arkaiska litteraturen. Enligt Plutarkhos använde sig Simonides, en av Pythagoras samtida, av en bild som ytligt sett är besläktad med bilden av arkitektur som stelnad musik. IlXf]v ö Zi^aviSrjg rfjvfiév ^oy/pcupiav noir\oiv meméaccv npoaayopevei, TTJV Se wirjaiv wypa<piav fadovoav. "Simonides kallar måleriet tyst poesi och poesin talande måleri. (De gloria Atheniensium 3; Moralia 346F) På tre andra ställen återkommer Plutarkhos till denna Simonides liknelse, som tydligen var välkänd i det första århundradet e.kr. På ett ställe (Moralia 58B) skriver han att på samma sätt som måleri har beskrivits som tyst poesi kan man säga att det finns ett slags beröm som är ett tyst smicker. På ett annat ställe (Moralia 748A) får vi höra att en riktigare jämförelse än den från Simonides mellan måleri och poesi kan anställas mellan dans och poesi, ty dansen är tyst poesi och poesin talande dans. Att Simonides gjort denna jämförelse och Plutarkhos lanserat ett par alternativ har emellertid inte någon relevans för liknelsen mellan arkitektur och musik. Ytligt sett är uttrycken lika men innehållsmässigt är skillnaden stor. Simonides jämförde hur samma händelse kunde uttryckas i två olika konstarter, där den ena är stum och den andra talande, även om den ena upplevs med synen och den andra med hörseln. I Schellings liknelse jämförs ett konkret byggnadsverk med en abstrakt matematisk musikteori. Det ena upplevs med synen, medan det andra endast kunde upplevas i tanken. Kunde då tankevärlden ha förändrats så pass mycket i romersk kejsartid att idén skulle kunna ha uttryckts i den romerska världens krets av nyplatoniker eller nypythagoreer i det tredje århundradet e.kr., t.ex. av Plotinos, Porphyrios eller Iamblichos? Eller av någon annan senantik författare som t.ex. Augustinus eller Boethius, vilka båda författade skrifter om musik. Det skulle kunnat ligga nära till hands att Iamblichos i sin biografi över Pythagoras, den mest omfattande text vi har om honom, skulle ha kunnat presentera bilden av arkitektur som stelnad musik om den hade förelegat i hans tid. Visserligen befinner sig t.ex. Boethius, när han talar om

6 158 PONTUS HELLSTRÖM årstiderna i musikaliska termer, nära det slags tänkande som den stelnade musiken handlar om. Men något sådant textställe som problemet gäller kan inte heller beläggas i romersk tid. Ingen av dessa författare har talat om arkitekturen vare sig som stelnad eller som tyst musik. Och ännu i senantiken betraktades den pythagoreiska musikteorien som artskild från musikaliskt utövande, från praktisk musik. Även för de senantika filosoferna var det rörelsen som skapade sfärernas harmoni. I brist på antika belägg för den stelnade musiken återstår då möjligheten att tanken hade sitt ursprung i Renässansen. Det var en tid då den nyplatonska filosofin stod högt i kurs i de bildade kretsar till vilka arkitekterna hörde. Platons Timaios intog närmast rollen av bekännelseskrift. Och i den nyplatonska filosofin intog den pythagoreiska talmystiken en central plats. Ideologiskt ledande var under det sena 1400-talet den nyplatonska kretsen kring Lorenzo de' Medici i Florens, Accademia Platonica. Renässansens entusiasm för den antika filosofin i dess nyplatonska form ledde till att man inom arkitekturen utgick från pythagoreiska musikaliska proportioner. Mest inflytelserik inom detta område var Alberti, vars De re aedificatoria gavs ut Han lanserade för arkitekturen ett system av pythagoreiska heltalsproportioner, uppenbart byggda på en musikalisk harmonisk parallell, men utan direkt hänvisning till någon antik författare. Andra, som Jerome Cardan {De Subtilitate, 1559) trodde sig emellertid ha kunnat utläsa i antika texter tanken att arkitekturen genom sina proportioner efterliknar den musikaliska harmonin. Han gjorde misstaget att tillskriva Vitruvius en proportionsteori baserad på en analogi med musik. Inom parentes gör den faktiska avsaknaden av sådana tankar hos Vitruvius att man också av den anledningen måste betrakta den stelnade musiken som antikt tankegods med skepsis. Vitruvius främsta källor till den joniska arkitekturen var nämligen bl.a. den skrift av 300-talsarkitekten Pytheos, som beskrev två av de monument med heltalsproportioner, Athenatemplet i Priene och Mausoleet i Halikarnassos, som diskussionen gäller. En annan renässansteoretiker av betydelse i detta sammanhang är Lomazzo, som i Albertis efterföljd byggde på den musikaliska analogin, dock utan att själv uttrycka den schellingska tanken. Emellertid hänvisade han i sin Idea del Tempio della Pittura (1590) till att Giacomo Soldati utöver de tre grekiska och två romerska arkitekturordningarna lanserat en sjätte, nämligen den harmoniska ordningen, vilken var lätt att uppfatta med hörseln men svår att framställa för synen; på så sätt ville han efterlikna de antika arkitekterna som inte mindre med ljud än med ritningar och byggnader uppenbarade harmonin i sina fem ordningar för världen ("che egli chiama armonico, e col suono facilmente lo fa sentir a Forecchie, ma agli occhi stenta rappresentarlo, volendo in questo imitar gl'antichi che non meno sonanado, che disegnando, e fabbricando fecero conoscere al mondo 1'armonia dei suoi cinque ordini"). Soldatis egen text finns inte bevarad, men nog förefaller det som om vi här

7 ERSTARRTE MUSIK 159 fått den stelnade musiken belagd som en renässanstanke om än i form av en teoretisk arkitekturordning som bara är hörbar och inte kan ses. Den stora entusiasmen för den musikaliska parallellen dog inte ut med Renässansen, även om det faktiska byggandet alltmer avlägsnade sig från de pythagoreiska 'klingande' proportionerna. Ännu i slutet av 1700-talet behöll den musikteoretiska talmystiken sitt starka grepp om sinnena trots att många insett att parallellen inte stod sig rent estetiskt. Så sent som 1762 hävdade Francesco Maria Preti, arkitekt i Treviso, att skönhet ligger i proportionerna för oktaven (2:1), kvarten (4:3), kvinten (3:2, lilla tersen (6:5) och stora tersen (5:4), eftersom de konsonanser som "dilettano 1'orecchio dilettano anche la visione". Det är alltså helt följdriktigt och nästan i takt med tiden när Schelling i 1800-talets första år talar om arkitekturen som stelnad musik. Detsamma gäller Goethe som uttryckt tanken inte bara i sina Maximen. I Faust (del 2, akt 1, v f) återkommer han till samma tanke i än mer poetisk form, när han låter astrologen yttra: "Der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt, Ich glaube gar, der ganze Tempel singt." Slutsatsen av denna lilla studie blir alltså att Schellings och Goethes poetiska bildspråk ger en skenbild av den antika arkitekturfilosofin. Det handlar i själva verket om en renässanstanke inspirerad av entusiasmen för antiken och för den pythagoreiska filosofin i nyplatonsk form. Denna bild av antiken saknar förankring i den grekiska tankevärlden. Det är i stället Renässansens romantiska synsätt som gjort att en trasig tempelkolonnad kan upplevas som en lyra mot arkipelagen. LITTERATUR A. Bammer, Die Architektur des jungeren Artemision von Ephesos. Wiesbaden 1972 (ssk. s ) W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon. Nurnberg 1962 D.S. Chamberlain, 'Philosophy of Music in the "Consolatio" of Boethius', Speculum 45, 1970, E. Grassi, Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln 1962 W.K. Guthrie, A History ofgreek Philosophy. Vol. 1. The earlier presocratics and the pythagoreans. Cambridge 1962 W. Hoepfher & E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, 2. ed. Berlin 1994 P. v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie. Zahl, Mafi und Proportion in der abendländischen Baukunst, 4 rev. uppl., Köln 1989 R. Ross Holloway, 'Architettura sacra e matematica pitagorica a Paestum',

8 160 PONTUS HELLSTRÖM La Parola del Passato 106, 1966, N. Nabers & S.F. Wiltshire, 'The Athena Temple at Paestum and Pythagorean Theory', Greek, Roman & Byzantine Studies 21, 1980, J. Onians, Bearers ofmeaning. The Classical Orders inantiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Princeton 1988 J.J. Pollitt, TheAncient View ofgreekart. Criticism, History and Terminology, New Haven and London 1974 L. Richter, Zur Wissenschaflslehre von der Musik bei Platon und Aristoteles, Berlin 1961 P.H. Scholfield, The Theory of Proportion in Architecture. Cambridge 1958 R. Schottlaender, Fruheste Grundsätze der Wissenschaft bei den Griechen. Berlin 1964 R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 3:e uppl. London 1967

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Ingår i: samla.raa.se KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA ORGANISATION

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Praktikuppdrag 8-21 februari

Praktikuppdrag 8-21 februari Intervju (förberett och klart onsdag v. 8) Boka in en tid för intervju med någon ansvarig på din praktikplats. Be att få sitta på en lugn plats där ni inte blir störda. Förbered dina frågor noggrant innan

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV07 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 7: DIE PIZZA

Läs mer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Läs mer

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 von Gesa Füßle Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten. Er

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10379 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Oljepanna dockning 3 SERVICE INSTRUCTION Oil-fired boiler docking 3 SERVICEINSTRUKTION Ölkessel anschluss 3 NIBE AB - Villavärme

Läs mer

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2 1Hej! Vad heter du? 1 Hej! Vad heter du? Dialog 1 Lektion 1 2 Familie Müller aus Deutschland hat ein Ferienhaus in einem Feriendorf in Schweden gemietet. Klaus Müller unter hält sich mit seinem schwedischen

Läs mer

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1929_155 Ingår i:

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Ich rufe Sie morgen um zehn an!

Ich rufe Sie morgen um zehn an! KAPITEL Ich rufe Sie morgen um zehn an! L = Frau Lindholm, Borlänge B = Herr Baumeister, Hannover B: Hallo, Frau Lindholm! Wie geht s? L: Hallo, Herr Baumeister! Danke, gut, und Ihnen? B: Danke, auch gut.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz; SFS 2012:234 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 26 april 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Freunde 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Schule 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

Det bevisade eller sanningen? Det lagliga eller rätten?

Det bevisade eller sanningen? Det lagliga eller rätten? Det bevisade eller sanningen? Det lagliga eller rätten? Martin Sunnqvist 1. Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda hette det i 16 i 1809 års regeringsform,

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010 SIT SE/GB/DE 061-1 M10401 FIGHTER 005/010 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tider SERVICE INSTRUCTION Times SERVICEINSTRUKTION Zeiten NIBE AB - Villavärme Box 14, 85 1 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190

Läs mer

Denna teori presenterades av Empedokles ca 450 f.kr.

Denna teori presenterades av Empedokles ca 450 f.kr. Människor har alltid funderat och klurat kring den värld de lever i. I den forna antikens Grekland byggde människorna upp sin världsbild utifrån att allting är blandningar av fyra odelbara grundelement:

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung das Waisenhaus -er die

Läs mer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III 72. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Läs mer

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14 Innehäll Teckenförklaring ljudband eller kassett extrauppgift rollspel, dramatisering»-översikt Kryssa i rutan framför en övning, när du är färdig med den. Dä fär du själv och din lärare en snabb överblick

Läs mer

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen?

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen? Fritid nach Freizeitinteressen fragen und darauf antworten eine Vermutung äußern Kurzantworten Wochentage und Tageszeiten einen Vorschlag machen, annehmen und ablehnen Einladung sich für etwas bedanken

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367007 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-18 Fußball und Skate Vad gillar tyska ungdomar för sporter? Programledare Merih Ugur träffar tjejerna

Läs mer

DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS

DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS DORT IN DEN WEIDEN STEHT EIN HAUS ETT HUS VID FLODEN RHEN TEXT: Folkliga texter. Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio (pseud. för Wilhelm von Waldbrühl, 1803-1869). Tysk musikvetare, musikkritiker,

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 2:

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

VOR EINEM ALTEN BILD MARIA SITZT IM (AM) ROSENHAG

VOR EINEM ALTEN BILD MARIA SITZT IM (AM) ROSENHAG VOR EINEM ALTEN BILD MARIA SITZT IM (AM) ROSENHAG MARIÄ WIEGENLIED - MARIÆ VAGGSÅNG TEXT: Martin Boelitz (1874-1918). Tysk författare. Bœlitz var son till en präst. Efter gymnasiestudier arbetade han bl.a.

Läs mer

Teologins offentlighet i samtidens Sverige

Teologins offentlighet i samtidens Sverige Svensk Teologisk Kvanalskrift. Årg. 76 (2000) Teologins offentlighet i samtidens Sverige Under ett antal decennier har teologin fört en undanskymd tillvaro i den svenska offentliga diskussionen. Ofta brukar

Läs mer

Schweiz kvinnlig rösträtt

Schweiz kvinnlig rösträtt SÄNDNINGSDATUM: 2010-12-18 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON KONTAKT: tyska@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra10 ANACONDA GESELLSCHAFT Schweiz kvinnlig rösträtt Viktiga ord Miah Eintauche Wut Ungerechtigkeit

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över.

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Finde zurück nach Hause Wo bin ich Bauernhof Bahnhof rechts Zug Entschuldigung

Läs mer

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_088 Ingår i: samla.raa.se NÄGRA REFLEXIONER RÖRANDE

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 Schwedisch für Anfänger A1 Lernheft 16 Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel Inhaltsverzeichnis: 16.1 Einleitung... 2 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 16.2 Aussprache:

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i:

Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i: Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i: samla.raa.se Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus. Av STEN

Läs mer

IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM

IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM Slutduetten ur Rosenkavaljeren TEXT: Hugo von Hofmannsthal (1874 1929). Österrikisk författare Hofmannsthal studerade juridik och romansk filologi i Wien. Han var en av dem,

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2001 Nr 17 19 INNEHÅLL Nr Sidan 17 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4 1907 MITTELUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1908 INNEHÅLLSFÖR TECKNING. INHALT. ALEX. MAASS:

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

SVENSKA. Bottensugkontakt Art.nr 12673

SVENSKA. Bottensugkontakt Art.nr 12673 Bottensugkontakt Art.nr 12673 Placera bottensugkontakten i poolen enligt Er poolleverantörs anvisningar. Mellan bottensugkontakten och pumpens sugledning skall ventil installeras. Denna ventil skall alltid

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

* Den synkrona, bestående i att ett medvetande i varje ögonblick uppvisar en viss enhetlighet och organisation.

* Den synkrona, bestående i att ett medvetande i varje ögonblick uppvisar en viss enhetlighet och organisation. 1 SJÄLVET OCH JAGET ALA PETRI Jaget eller Självet, är upplevelsen av att vara en levande, kännande och handlande varelse skild från andra och från annat. Detta existentiella själv anses börja byggas upp

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10382 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Pool SERVICE INSTRUCTION Pool SERVICEINSTRUKTION Pool NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax

Läs mer

Tänk själv! En inspirationsbok för unga filosofer. Peter Ekberg Sven Nordqvist

Tänk själv! En inspirationsbok för unga filosofer. Peter Ekberg Sven Nordqvist Tänk själv! En inspirationsbok för unga filosofer Peter Ekberg Sven Nordqvist Tillägnas Leo och Althea, mina unga filosofer Tack till Maria Sundin, Kent Gustavsson, Jan Lif, Jeanna Eklund, Rod Bengtsson

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

Die Deutsche Schule Stockholm

Die Deutsche Schule Stockholm Lesetext KAPITEL Die Deutsche Schule Stockholm Schon 1612 hat König Gustav II. (= der Zweite) Adolf die Erlaubnis für eine deutsche Schule in Stockholm erteilt. Der Straßenname Tyska Skolgränd erinnert

Läs mer

Anmärkningar om tid, förändring och motsägelse

Anmärkningar om tid, förändring och motsägelse Anmärkningar om tid, förändring och motsägelse Tero Tulenheimo Laboratoire Savoirs, Textes, Langage CNRS UFR de Philosophie, Université Lille 3 France Filosofiska föreningen Umeå universitet 23.11.2009

Läs mer

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung CD Hueber Verlag, Ismaning https://shop.hueber.de/de/javisst-cd-zum-kb.html ISBN 978-3-19-055405-8 track02 Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD Übung Ö1 Nummer der Übung Grammatikteil slide1 Nummer

Läs mer

Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005-

Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005- SÄNDNINGSDATUM: 2010-11-06 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra4 ANACONDA GESELLSCHAFT Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005- Programmanus på

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

9. Schweden. a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Ärvdabalk 12 december, 1958 (ÄB) 2 1 kap. Om rätt att taga arv

9. Schweden. a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Ärvdabalk 12 december, 1958 (ÄB) 2 1 kap. Om rätt att taga arv 9. Schweden a. Gesetzliche Erbfolge (1. 5. Kap. ÄB) Erbgesetz vom 12. Dezember 1958 1 1. Kapitel: Das gesetzliche Erbrecht 1. Erben kann nur, wer im Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers lebt; ein Kind,

Läs mer

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Manual SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Innehållsförteckning/Content/Inhalt 1 SVENSKA... 3 1.1 BESKRIVNING... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 MONTERING...

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder Berichte / Beschreibungen von der alten Hausseite zu diesem Schalter finden Sie hier als PDF Dokument. Brev till våra politiker Floby 4.3.2010 Brief an unsere Schwedischen Politiker nur auf schwedisch

Läs mer

Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz

Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz Exchange Youth exchange Ludvika -Bad Honnef In our week in Germany we learned a lot about the different lifestyles

Läs mer

Byggnader förmedlar historia. En byggnad

Byggnader förmedlar historia. En byggnad 180 Modern arkitektur i Norrbotten jennie sjöholm Byggnader förmedlar historia. En byggnad kan läsas, liksom en bok. Bebyggelsen vittnar om samhällets utveckling och prioriteringar. Hantverksskicklighet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet Karlstads universitet 651 88 Karlstad Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-01-29 Reg. Nr. 411-26226-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zum Text im Heft und zur Sendung 2. Einkaufen gehen (Wortschatzübung) 3. Mit der U-Bahn durch München a) Arbeitsblatt für Schüler A b) Arbeitsblatt für Schüler

Läs mer

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_247 Ingår i: samla.raa.se PREDIKSTOLEN FRÅN MUNKA-LJUNGBY

Läs mer

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D).

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D). HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98: 18 D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

En kort studie i matematisk musikteori

En kort studie i matematisk musikteori Inledning, 2004 Denna skrift är inte så mycket för den musikintresserade, som för den matematiskt intresserade. Jag hoppas kunna förmedla några tankar om tonskalornas matematik. Skriften blev till när

Läs mer

Det andliga klimatet hos den romerska familjen Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid

Det andliga klimatet hos den romerska familjen Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid Linnéa Johansson, fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv När kejsar Augustus kom till makten, lät han på många olika sätt reformera

Läs mer