VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan Lilian Falkbäck Övrig ledamot Farsta Strand Kenneth Persson Övrig ledamot Solberga Brigitte Straubinger Övrig ledamot Vasastan Gunnar Nyberg Övrig ledamot Kungsholmen Marie Richardson Donald Monvall Harry Wikner Elisabeth Kling Hans Engvall Wolfgang Hed Eva Jacobsson Enskededalen Hässelby Villastad Hökarängen Traneberg-Västerled Farsta Högalid PRO Kultur Styrelsens arbetsutskott (AU) Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan Samorganisationens sekreterare, Marie Richardson, Enskededalen, har varit adjungerad till AU. Revisorer Ordinarie Nils Mogård Bror Lord Anders Friis Per Bollmark Högalid Farsta Solberga-Brännkyrka Östermalm Valberedning Ordinarie Lars Furehed Sammankallande Traneberg-Västerled Bertil Andersson Västertorp Inger Carlsson Gullmarsplan Iréne Andersson Chris Åkerlund Handels Fruängen-Västertorp

2 2 (8) Kommunstyrelsens pensionärsråd (valda på höstmötet 2011) Ordinarie Lars Wettergren Per Hansson Ingrid Ollas Evy Ahlqvist Kurt Blank Donald Monvall Eva Jacobsson Harry Wikner Representation PROs representantskap Alf Andersson ombud PRO-kongressen Bland PRO-distriktets representanter vid PROs kongress I Örebro juni ingick följande från Stockholm. Ombud Elsemarie Bjellqvist Donald Monvall Harry Wikner Bernt Lundberg Sonja Mogert Kenneth Persson Marie Richardson Gun Gustafsson Wolfgang Hed Inger Carlsson Evy Ahlqvist PRO-distriktets styrelse Ordinarie Lars Åstrand Kenneth Persson Birgit Grahn Anita Jonsson Alf Andersson Inger Carlsson Catarina Carbell Sven-Olof Åkerlind

3 3 (8) ABF styrelse Barbro Löfgren Kenneth Persson Fonus distriktsstämma Brigitte Straubinger Micasa referensgrupp Brigitte Straubinger Äldrecentrums FoU-råd Kurt Blank Möten Årsmöte Samorganisationens årsmöte hölls den 29 mars i Hägerstensåsens medborgarhus. På mötet deltog 43 föreningar med totalt 87 ombud samt styrelseledamöter, personal och inbjudna gäster. I sitt inledningsanförande konstaterade samorganisationens ordförande, Barry Andersson, att ett spännande år låg framför PRO med kongress i juni. I Stockholm har flera framtidsgrupper bildats, som förhoppningsvis kommer att stärka samarbetet mellan föreningarna. Mötet gästades av oppositionsborgarrådet Tomas Rudin som talade om hur viktigt det är att Stockholm utvecklas under de kommande åren och att alla är med och kommer med idéer. Viktigt är att det finns träffpunkter för äldre. Ett förslag finns om att flytta över pengar till folkrörelserna för att de ska kunna satsa på fler aktiviteter. Höstmöte Årets höstmöte hölls den 10 november i Hägerstensåsens medborgarhus. 88 ombud från 44 föreningar beslutade om budget och verksamhetsplan. Nominering skedde till KPR och två uttalanden antogs, en om följderna av införandet av LOV (lagen om valfrihet) och en om besynnerligheterna i samband med lottning av hemtjänst i Stockholm. Ordförandekonferens I december genomfördes en ordförandekonferens på en resa till Åland med ett trettiofemtal deltagare. Information gavs om ABF. Aktuella verksamhetsfrågor diskuterades bland annat medlemsrekrytering och utveckling av föreningar och framtidsgrupper. Stadgeförändringar som gäller från 1 januari 2013 uppmärksammades. En första diskussion fördes om vad vårt kommunala handlingsprogram ska innehålla. På sedvanligt sätt avslutades konferensen med en julbuffé. Sammanträden Styrelsen har haft nio och arbetsutskottet tio protokollförda sammanträden. Expedition och personal Den administrativ samverkan med PRO-distriktet i Stockholms län har fortsatt också under Samverkan innebär bland annat att all personal på expedition formellt är anställda av Stockholmsdistriktet. Kostnaderna för den administrativa samverkan betalas till 65 procent av distriktet och till 35 procent av samorganisationen. Under 2012 har följande personal varit anställd på den gemensamma expeditionen:

4 4 (8) Ombudsman Ekonomiassistent Kontorister Hans Jansson Emeli Jeppsson Anita Jönsson Hill Carlsson Medlemsstatistik Samorganisationens medlemsantal var vid årets början och vid årets slut , en minskning med 570 medlemmar. Sammanlagt finns det 52 föreningar i samorganisationen. Under året har PRO-föreningarna Östermalm och Gärdet gått samman. PRO Aftonbladet har lagts ner men medlemmarna överförts till önskad förening. Verksamheten Framtidsgrupperna PRO-föreningarna i Stockholms kommun samarbetar, dels i hela kommunen, dels stadsdelsvis. Samarbetet är nödvändigt för att bevaka pensionärernas intressefrågor i sådant som bestäms i kommunen och i respektive stadsdel. Föreningarna i varje stadsdel utgör en framtidsgrupp. Utöver de kommunala intressefrågorna utvecklar framtidsgrupperna tillsammans föreningarnas verksamhet och erbjuder medlemmarna ett större utbud av verksamheter. PRO understödjer utvecklingsarbetet med en projektledare. Framtidsgrupperna utvecklas i huvudsak enligt planerna. Studier Studier har bedrivits i nära samarbete med distriktet som har stått för de allra flesta utbildningar och konferenser. Samarbetet med ABF har också varit omfattande. Samorganisationen har hållit i kurser/konferenser om arbetet i KPR/SPR och kursträff för föreningsordförande. Övriga kurser Många av samorganisationens föreningar har också haft deltagare på kurser arrangerade av riksorganisationen på Gysinge. Föreningarna En omfattande studieverksamhet sker i de föreningar som tillhör samorganisationen. Under året har föreningarna genomfört xxx studiecirklar med totalt xxxx deltagare. Ett omfattande urval av olika ämnen har erbjudits PRO-arna i cirklarna. Friskvård Friskvård är ett av föreningarnas viktigaste verksamhetsområden. Nästan samtliga föreningar bedriver friskvård, ofta av flera slag. Vanligast är promenader, stavgång, gymnastik, boule, Qi Gong och dans i olika former. Denna omfattande friskvård bidrar till ett friskare liv för våra medlemmar. Kontakt och väntjänst För medlemmar som på grund av sjukdom eller hög ålder inte kan delta i föreningarnas aktiviteter är kontaktverksamheten mycket viktig för att undvika isolering och ensamhet. Kontaktombuden besöker/kontaktar regelbundet dessa medlemmar för att informera och samtala. Utöver de regelbundna kontakterna tar flertalet föreningar särskilt kontakt inför till exempel julfest och vårlunch.

5 5 (8) Konsument och miljö Föreningarnas konsumentombud har under året deltagit i konferenser och utbildningar som arrangerats av distriktets konsumentkommitté. PROs prisundersökning, som får stor uppmärksamhet, baseras på de många besök som föreningarna gör i ett stort antal butiker runt om i Stockholm. Föreningarnas insatser har stor betydelse för att prisundersökningen ska få genomslag och därmed vara prispressande. Under året har två av tre föreningar haft minst ett möte inriktat på konsumentfrågor. Kultur Kultur- och underhållningsinslag är viktiga delar på de många PRO-möten som genomförs i samorganisationens område. Besök på kulturarrangemang och egna kulturarrangemang ingår också i föreningarnas aktiviteter. Resor Föreningarna som ingår i SAM-organisationen erbjuder sina medlemmar ett stort utbud av resor både till närbelägna resmål och till längre resor. Det har under 2012 genomförts 135 resor med cirka deltagare. Trafik All utbildning och mycket övrig aktivitet när det gäller föreningarnas trafikombud sker inom ramen för distriktets trafikkommitté. Två av tre föreningar har haft minst ett möte med trafik som tema. Boule Detta år anordnades mästerskapet för tremannalag. Från föreningarna anmäldes 25 lag som indelades i fyra grupper. Från varje grupp gick två lag vidare till slutspelet den 7 augusti på Farsta IP. Segrare i finalen blev Husby/Akalla lag 2 med Farsta Strand lag 1 på andra plats. Älvsjö lag 1 blev bronsmedaljörer och fyra blev Maria lag 2. Medaljer delades ut till alla deltagare i lagen. Den 27 augusti genomfördes den årliga Ålandskampen i samarbete med Eckerölinjen. Stockholm representerades av de fyra lagen som kom först i finalen. I år var det vi som vann. Den inköpta vandringspokalen fick återvända till Stockholm. Information Samorganisationens styrelse har under året fortsatt ett arbete för att utveckla både den interna och externa informationen. Under året har samorganisationen tillsammans med distriktet gett ut fem nummer av bilagan PRO i Stockholms län, i tidningen Pensionären. Tidningsbilagan ger möjlighet för samorganisationen att nå ut med information regelbundet till samtliga medlemmar. Förre ombudsmannen Åke Allard har varit redaktör och ansvarig utgivare har varit ombudsman Hans Jansson. Kostnaden för tryckning och distribution har till stor del finansierats av annonser samt att ABF Stockholm disponerat en sida i tidningen för studieinformation. Distriktsexpeditionen har ansvarat för försäljning av annonser. Den administrativa samverkan mellan samorganisationen och distriktet innebar att merparten av den interna informationen till föreningsstyrelserna koncentrerats till distriktscirkulären.

6 6 (8) Hemsida Under året har styrelsen utsett Hans Engvall till ansvarig för samorganisationens hemsida. Uppdatering av sidan har skötts av Anita Jönsson på distriktsexpeditionen. Pensionärsråd KPR Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) i Stockholm har förtjänstfullt letts av Lars Wettergren som ordförande. KPR har vid flera tillfällen framhållit att bristen på resurser i äldreomsorgen kvarstår. När underlaget för budgeten 2013 presenterades lade KPR ett yttrande där vi återigen krävde en resursförstärkning på 150 miljoner kronor till stadsdelarna för att kunna höja kvaliteten i stadens äldreomsorg. Vi motsatte oss också att budgeten minskas med 17 miljoner kronor för utbildningsinsatser. Servicehus är en av förvaltningarna ifrågasatt boendeform på grund av personalkostnaderna. Senior- och trygghetsboende är inte ett tillfredsställande alternativ med nuvarande hyreskostnader. KPR föreslår att det ska startas ett nybyggnadsprogram för vård- och omsorg av sjuka och äldre vilket kan innebära en ändrad användning av befintliga hus. Vi anser att inga servicehus ska läggas ned eller omvandlas till trygghetsboende innan nybyggda alternativ kommit till. Det behövs ett nytänkande när det gäller äldres boende. KPR har också yttrat sig om Stockholms stads program för kvinnofrid Mot våld i nära relationer. Vi var positiva till det föreslagna programmet men ansåg att målgruppen borde utökas och omfatta både kvinnor, män och barn. Våra synpunkter framfördes i åtta punkter som vi ansåg borde beaktas. Under året har en enhet för kvalitetsinspektioner skapats på äldreförvaltningen. Anledningen till detta är de inträffade vårdskandalerna under de senaste åren. KPR är positiva till att stadens insatser för kvalitetsinspektioner förstärks men också till att stärka äldrenämndens och äldreförvaltningens roll inom äldreomsorgen. Vidare var vi intresserade av att veta hur äldreinspektörerna och äldreombudsmannen kommer att länkas in i den kommande enheten. KPR har oroats av det stora och ökande antalet entreprenader. Det uppstår frågetecken om ansvarsfördelningen mellan stadens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och entreprenörernas och privata utförares MAS. Eftersom kommunen alltid har ansvaret för att den vård som utförs är av god kvalitet är det rimligt att kommunens MAS får ett övergripande ansvar för MASarna i de entreprenaddrivna verksamheterna. Vi anser att MASarna administrativt ska tillhöra äldreförvaltningen även när de blir utplacerade på en stadsdel i regionen. Detta skulle innebära en tydligare roll av det självständiga ansvar som MASen har i sitt uppdrag. Under året har förslag lagts till ett nytt idrottspolitiskt program. KPR anförde i sitt yttrande att det saknar ett relevant innehåll beträffande de äldres behov av att motionera. Fysiska aktiviteter i olika former är viktiga för äldres hälsa enligt omfattande forskningsresultat. Pensionärsorganisationerna bedriver ett viktigt arbete som självfallet kan utvecklas. Men stadens begränsade lokalresurser sätter ofta stopp för detta och det är svårt att få tillgång till hallar, idrottsplatser och simhallar. Ett förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till kundval hemtjänst presenterades av stadsledningskontoret. Underlaget var mycket omfattande men har enligt KPR en del brister. Vi presenterade våra åsikter i elva punkter där vi särskilt

7 7 (8) tryckte på personaldimensionering och utbildning samt vikten av vårdplaner och dokumentation. Även om förvaltningens tjänstemän och äldrenämndens politiker lyssnat till och läst KPRs synpunkter, har rådets tyngre krav inte vunnit gehör hos majoriteten. Detta trots att enigheten var stor mellan rådets pensionärsorganisationer. Under året har representanter för våra politiska partier inbjudits och deltagit vid KPRs möten vilket varit uppskattat. Representanter för rådet har fått delta i externa konferenser och seminarier. PROs företrädare i KPR har därför i huvudsak positiva erfarenheter av 2012 års verksamhet. SPR PROs representanter i stadsdelsnämndernas pensionärsråd har under året engagerat sig i en rad lokala frågor som berör de äldre. Från de lokala PRO-föreningarna finns 69 förtroendevalda ledamöter engagerade i de fjorton stadsdelsnämndernas pensionärsråd. Under året anordnades en träff på våren och en på hösten för ordförande samt ytterligare ledamöter i de fjorton pensionärsråden i stadsdelarna. Ekonomi Samorganisationen hade budgeterat ett överskott på 50 kronor för år Det verkliga överskottet blev kronor. De gemensamma kostnaderna har ökat något under året vad gäller de externa kostnaderna. Personalkostnaderna har dock minskat på grund av minskad kostnad för vår tidigare ombudsman. På inkomstsidan har inkomsterna av bidragen minskat. Från kommunen har vi fått kronor mindre vilket påverkar våra möjligheter till verksamhet. Vi ser fram mot att ytterligare minska utgifterna för administrationen så att mer pengar blir över till verksamhet. Det behövs när vi nu måste satsa mer resurser på framtidsgrupperna inom samorganisationen. Årets resultat föreslås överföras till balanserat resultat. I övrigt hänvisas till bifogad ekonomisk redovisning. Slutord PRO-kongressen var en viktig händelse under året, och bland de viktiga besluten är naturligtvis vårt nya handlingsprogram med PROs krav inom ett flertal samhällsområden. Under hösten sände distriktet ut förslaget till landstingspolitiskt program för hälso- och sjukvård på remiss. Vi beslutade vid höstmötet att göra ett kommunalt handlingsprogram med krav på politiken i Stockholms kommun. I pensionärsråden, KPR och alla SPR, gör våra representanter ett viktigt och engagerat arbete. Verksamheten i föreningar och framtidsgrupper utvecklas väl men i olika takt. Sammantaget bedriver föreningarna en imponerande verksamhet som skapar gemenskap, glädje och möjlighet att hålla igång såväl kropp som intellekt. I samverkan mellan föreningarna kan medlemmarna erbjudas ett större utbud aktiviteter. Föreningarna kan hjälpas åt med den viktiga medlemsrekryteringen. Stödet genom Storstadsprojektet är ovärderligt. Styrelsen vill slutligen tacka alla föreningar och medlemmar för ett mycket fint samarbete under året. Vi tackar också vår personal som gjort ett fantastiskt arbete även detta år.

8 8 (8) Stockholm Alf Andersson Gun Gustafsson Kurt Blank Lilian Falkbäck Kenneth Persson Brigitte Straubinger Gunnar Nyberg

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Dags att komma igång!

Dags att komma igång! MedLeMSInFOrMaTIOn nummer 1 2011 Dags att komma igång! Schema för våra motionsaktiviteter finns på sid 14 15 Årsmöten i arna sid 3 Ledaren Ett nytt verksamhetsår har börjat Så är vi åter tillbaka för att

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer