VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida, bottnar i att de inte har fått eller får sina grundläggande sociala behov tillfredställda. Ett stärkande av individen genom ett främjande arbete och att medverka till skapandet av positiva mötesplatser är på lång sikt det mest verksamma sättet att förebygga missbruk, kriminalitet och social utslagning. Med främjande avses de åtgärder rörande barns och ungdomars personliga och sociala utveckling. De syftar till att stärka individen, dennes självkänsla, självkännedom och förmåga att i samspel med andra forma sitt eget liv utifrån egna förutsättningar och idéer. Ledord för all vår verksamhet är: en gemensam värdegrund samverkan helhetssyn långsiktighet Arbetssätt Vår roll är att i första hand stödja de vuxna som i olika sammanhang möter barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Detta genom att utveckla och stärka deras kompetens och medverka till att skapa arenor för samarbete. BIG skall alltså vara ett stöd till ordinarie verksamhet när de genomför olika insatser, dvs. inte gå in och ta över, då detta oftast är kontraproduktivt. Våra insatser kan rikta sig till exempelvis föräldrar, personal från förskolan, skolan, fritidsgårdarna, polisen, socialtjänsten, ledare inom idrottsrörelsen, vuxenvandrargrupper m fl. Våra arbetsmetoder är stöd i form av utbildning, samverkan, information, konsultation samt coachning. 1 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

3 Vision Gävle skall vara en trygg kommun för samtliga barn och ungdomar att växa upp i. Styrdokument BIGs mål vilar på de värden som kommer till uttryck i FNs barnkonvention, skolans olika läroplaner och lagar, diskrimineringslagen, de nationella folkhälsomålen, Riksidrottsförbundets styrdokument Idrotten vill samt lokalt antagna mål för berörda förvaltningar i Gävle kommun och polisen. Mål De övergripande målen med BIGs insatser är att tillfredställa barns och ungdomars behov av att bli sedda och bekräftade, men också av att finnas i ett sammanhang och möta gränser. Detta i sin tur leder till högre måluppfyllelse när det gäller elevresultat, såväl beträffande kunskaper och värdegrund som när det gäller att utveckla harmoniska människor. Kan vi höja måluppfyllelsen så innebär det att färre ungdomar hamnar i destruktivt beteende som kriminalitet och drogmissbruk. De kortsiktiga målen formuleras utifrån de olika insatser vi gör. Uppföljning Verksamheten följs upp vid BIG-gruppens samt ledningsgruppens möten. Utvärdering I huvudsak så är det BIGs stöd till den ordinarie verksamheten och hur värdefullt man upplever det stödet som kan utvärderas när vi utvärderar BIGs insatser. Den ordinarie verksamheten har i sin tur ansvar för att utvärdera sina egna insatser. För BIG är givetvis utfallet av dessa utvärderingar intressant att förhålla sig till och kan vara vägledande för nya insatser riktade till verksamheten. Ekonomi BIGs verksamhet har finansierats av Gävle kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Länsförsäkringar Gävleborg, Svenska Kommun Försäkrings AB samt Svenska Stöldskyddsföreningen. Projektet Stolt och Nykter finansieras, förutom med biljettförsäljning, av ett stort antal intressenter. Läs mer under rubriken Stolt och Nykter på sidan 18. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Organisation och ledningsgrupp Göran Arnell, ordförande, kommundirektör Ninni Berggren Magnusson, Kultur & Fritid Jon-Erik Egerszegi, Utbildning Gävle Jens Gagge, säkerhetsenheten Gävle Kommun Björn Gröndahl, Polisområde södra Gävleborg Gunnar Löhman, Socialtjänst Gävle Pelle Matton, gruppledare BIG BIG är en del av Gävles Brottsförebyggande råd (BRÅ). BIG har under året utgjort lokalstyrelse för Svenska Stöldskyddsföreningen. Personal Nanny Hörnqvist, Socialtjänst Gävle Pelle Matton, Utbildning Gävle Eva-Lena Nordin, polisen Thed Stjerneklev, Kultur & Fritid (Del av året) Medverkande förvaltningar samt polisen står för lönen för respektive personal. Pelle Matton har varit gruppledare. 3 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

5 Insatser Tryggare skola Trygghetsarbetet Trygghetsarbetet handlar om att ge chefer och personal inom skolan och förskolan stöd i arbetet med värdegrundsfrågorna. Tyngdpunkten har varit det främjande och förebyggande arbetet och arbetet med att skapa trygga och goda lärandemiljöer. Våra insatser syftar även till att stödja skolorna i att åtgärda olika problem. Vi har coachat skolledare och förskolechefer i deras trygghetsarbete. Som ett led i trygghetsarbetet har BIG erbjudit stöd i värdegrundsfrågor till personal i förskolan. Fokus har legat på samtal och diskussion. Deltagarna har övats att lyssna in och visa respekt inför varandras ställningsdagande. Värderingsövningar har varit metoden. Syftet med insatsen har varit att öka förståelsen och föda nya tankesätt kring värdegrundsfrågorna samt att skapa en tryggare arbetsmiljö i förskolan. Vi har under året samarbetat med ett antal förskolor och dagbarnvårdare. BIG har arrangerat två utbildningstillfällen i normkritiskt förhållningssätt. Utbildare var representanter från projektet Lås upp i Stockholm. Deltagare var personal som genomgått Gävlemodellens utbildningsinsatser omgång 1 och 2. BIG har genomfört en utbildningsinsats rörande främjande arbete och konflikthantering för all personal på Brynässkolan. BIG har i samarbete med socialtjänsten och resursenheten för utveckling och hälsa arbetat fram en utbildning som syftar till att stötta förskole- och skolpersonal i hur man kan prata med föräldrar om svåra saker så som oro för deras barn. BIG har stöttat en personalgrupp från skolan i deras trygghetsarbete med hjälp av övningar på Gävle teambana. BIG har varit till Borgarskolan och medverkat vid en temadag som handlade om Skydd och säkerhet. Vi informerade eleverna som går Hotell och turismprogrammet om skydd mot rån i handeln. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Flera verksamheter har förlagt arbetsmöten i våra lokaler. BIGs personal har funnits tillgänglig för att kunna ge stöd och konsultation. Gävlemodellen skolans arbete mot mobbning Syftet med Gävlemodellen är att förena Skolverkets forskningsresultat som presenteras i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, med de krav som ställs på verksamheten i skollagen och i diskrimineringslagen. Insatsen sker i samarbete mellan Utbildning Gävle, BIG och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen är inget färdigt program, utan respektive skolas insatser utgår från den egna skolans behov. I projektgruppen, som leder arbetet, har ingått grundskolechef Eva Levin, doktorand Paula Larsson, kvalitetsutvecklare Bo-Erik Simonsson samt Utbildning Gävles representant i BIG-gruppen Pelle Matton. Professor Peter Gill finns som stöd i arbetet. Följande insatser ingår i Gävlemodellen: Gävlemodellen presenteras för all personal på de medverkande skolorna. Strategimöte 1. Insatsen vänder sig till skolledare och personal och handlar om att långsiktigt strukturera upp arbetet. Utbildning av Trygghetsteam. Trygghetsteamen består av personal som har till uppgift att utreda och åtgärda svårare mobbningsfall på den egna skolan. Utbildning av Personalutbildare. Personalutbildarna har till uppgift att långsiktigt höja kompetensen i hela personalgruppen när det gäller dessa frågor. För att stödja skolorna med en bra kartläggning så har vi omarbetat Skolverkets enkätundersökning. Den riktar sig till eleverna vid de medverkande skolorna och genomförs två gånger per läsår. Resultatet av kartläggningen bildar underlag för de insatser som skall genomföras. 5 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

7 Strategimöte 2. Insatsen vänder sig till all personal som under hösten medverkat i Gävlemodellen. Syftet är att med enkätundersökningen och annan kartläggning som underlag planera insatserna på den egna skolan. För att bygga upp ett långsiktigt stöd till de medverkande skolorna bjuder in till två nätverksträffar för medverkande skolledare, Trygghetsteamen och Personalutbildare. Detta blir sedan ett kontinuerligt stöd. Medverkande skolledare erbjuds personligt stöd i form av coachning. Två gånger per år kallas medverkande skolledare till uppföljningssamtal angående hur arbetet fortskrider. Skolor som är aktiva med Gävlemodellen: Omgång 1: Hösten 2012 inledde följande skolor sitt arbete med Gävlemodellen; Solängsskolan F-9, Sörbyskolan F-9, Sofiedalskolan F-9, Stigslundsskolan F-9, Milboskolan F-9 samt Stenebergsskolan 5-9. Omgång 2: Hösten 2013 inledde följande skolor sitt arbete med Gävlemodellen; Alborga skola F-3, Andersbergsskolan F-6, Bergby centralskola F-9, Norrsundets skola F-3, Hagaströms skola F-6 samt Ytterharnäs skola F-6. Våren 2014 implementerades Gävlemodellen på Ulvsätersskolan F-6. Omgång 3: Hösten 2014 inledde följande skolor sitt arbete med Gävlemodellen; Gefle Montessori F-5, Ludvigsbergsskolan F-6, Nynäs Montessori F-6, Strömsbro F-6, Åbyggeby F-3, Brynässkolan F-6, Kunskapsskolan 6-9, Lilla Sätra F-5 samt Stora Sätraskolan 6-9 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Insatser riktade till omgång 1-2: Vi har genomfört två nätverksträffar för Trygghetsteamen och Personalutbildarna. Efter nätverksträffarna kunde skolledaren ansluta och man fortsatte arbetet i den egna skolgruppen. Vi sprider goda exempel genom att Personalutbildare från olika skolor beskriver hur man arbetar. Vi har genomfört två nätverksträffar för skolledare. Vi har genomfört en utvärderings- och planeringsdag med de skolor som har medverkar vid Gävlemodellens insatser under 2013/14. Med resultatet i skolans elevenkät som underlag utvärderade man årets arbete samt planerade nya insatser för hösten Vi har skapat ett arbetsmaterial som skolorna har som stöd i det långsiktiga arbetet med dessa frågor. Peter Gill föreläste i augusti för personalen vid de skolor som har gått in i Gävlemodellen. Cirka 350 personer medverkade. Peter är professor emeritus i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Han ingick i den forskargrupp som genomförde Skolverkets stora satsning kring mobbning och våld i skolan. Hans forskningsfält beskriver han själv som "våldets pedagogik" med fokus kring hur det vardagliga våldet, inklusive mobbning, kan uppstå, förstås och beivras. Vi har genomfört kompletterande utbildningsinsatser för Trygghetsteamen och Personalutbildarna på de skolor som tidigare medverkat i Gävlemodellens insatser. För att skapa en långsiktig kontinuitet i detta arbete så har BIG kallat samtliga skolledare till enskild uppföljning av arbetet på den egna enheten. Vi använder oss av en modell med reflektion och självskattning. Vi har hjälpt medverkande skolor att genomföra en förkortad variant av Skolverkets enkät bland samtliga elever i åk 4-9. Enkätresultatet ligger till grund för de förebyggande insatser man avser genomföra på respektive skola. I samarbete med kvalitetsutvecklare vid Utbildning Gävle så har vi gett skolledarna stöd i att analysera kartläggningsresultatet. 7 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

9 Vi har utvecklat ett nytt enkätverktyg som används bland F-3 elever. Kvalitetsutvecklare vid Utbildning Gävle har i samarbete med ett antal skolledare utvecklat ett skolklimatindex. Detta index skall vara ett stöd i arbetet med att följa och utveckla arbetet med att skapa trygga och goda lärandemiljöer. Vi förmedlar fortlöpande nya forskningsresultat. Vi har under året genomfört följande insatser för omgång 3: Gävlemodellen presenterades för all personal vid de medverkande skolorna. Ca 300 personer medverkade. Strategimöte 1. Insatsen vänder sig till skolledare och personal och handlar om att långsiktigt strukturera upp arbetet. Vi har vid två tillfällen genomfört Strategimöte 1, med sammanlagt 60 medverkande. Utvärderingen visar att 86 % av deltagarna var mycket nöjd och 14 % var nöjd med insatsens innehåll. Utbildning av Trygghetsteam. Teamen består av personal som har till uppgift att utreda och åtgärda svårare mobbningsfall på den egna skolan. Vi har genomfört två utbildningstillfällen för Trygghetsteam, med sammanlagt 57 medverkande. Utvärderingen visar att 71 % av deltagarna var mycket nöjd och 29 % var nöjd med utbildningens innehåll. Utbildning av Personalutbildare. Personalutbildarna har till uppgift att långsiktigt höja kompetensen i hela personalgruppen när det gäller arbetet mot mobbning. Vi har genomfört två utbildningstillfällen med sammanlagt 37 medverkande. Utvärderingen visar att 68 % av deltagarna var mycket nöjd och 24 % var nöjd med utbildningens innehåll. För att stödja skolorna med en bra kartläggning så har vi förkortat den enkätundersökning Skolverket använde vid sin utvärdering av metoder mot mobbning. Den har riktat sig till samtliga elever i åk 4-9 vid de medverkande skolorna. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Vi har använt oss av det nyutvecklade enkätverktyg för eleverna i åk F-3. Strategimöte 2. Insatsen vänder sig till all personal som under hösten medverkat i Gävlemodellen. Syftet är att med enkätundersökningen och annan kartläggning som underlag planera insatserna på den egna skolan under 2014/15. Vi har vid två tillfällen genomfört Strategimöte 2 med sammanlagt 53 medverkande. Utvärderingen visar att 86 % av deltagarna var mycket nöjd och 14% var nöjd med insatsens innehåll. Övriga insatser i Gävlemodellen Vi har i samarbete med Sjöängsskolans skolledare börjat planeringen för att implementera Gävlemodellen på Sjöängsskolan våren BIG har genomfört ett antal enskilda utbildningar i Gävlemodellen för nytillträdda skolledare. Drygt 200 personer, från de skolor som arbetar enligt Gävlemodellen, såg filmen Återträffen som handlar om mobbning och utanförskap. Efter utvärdering av Gävlemodellens insatser så har vissa delar av Gävlemodellen reviderats. Resultat av arbetet så här långt På lång sikt kan vi inte ha annat än en nollvision när det gäller mobbning och kränkningar. Vi kan ännu inte dra för långtgående slutsatser av de resultat vi har uppnått. Åren framöver bör vi få en hackig nedåtgående kurva vad gäller antalet utsatta elever. Det är stora skillnader mellan våra skolor. De finns skolor som har minskat antalet mobbade elever med 2/3 och det finns skolor där förbättringarna har uteblivit. 9 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

11 Respektive skolas utgångsläge påverkar givetvis också förbättringspotentialen. Det kan skilja mellan 2,5% eller 12% elever som är mobbade. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPPen visar att från 2010 till 2013 så har de elever i åk 8 som anser att mobbning är ett problem på deras skola mer än halverats BIG har gett stöd till skolorna i detta arbete i många år. I Skolverkets nationella undersökning så var 7-8% av eleverna mobbade. I de skolor som vi har undersökt och som medverkar i Gävlemodellen är motsvarande siffror ca 5,5%. Det skulle motsvara ca 250 färre mobbade elever i Gävle än rikssnittet. Det skulle vara naivt och tro att detta skulle vara en quickfix men genom ett väl strukturerat arbete där alla på skolan är engagerade så bör vi tillsammans på lång sikt kunna minska antalet elever som befinner sig i denna vidriga livssituation. Bo-Erik Simonsson kvalitetsutvecklare Utbildning Gävle: Resultat från de skolor som gick med i omgång 1 Värden för första läsåret och jämfört med andra läsåret, medelvärdet på de två mätningarna under läsåret. Från läsår 1 till läsår 2 så har mobbningen på mellanstadiet minskat från 5% till 4% alltså en minskning med 20% Från läsår 1 till läsår 2 så har mobbningen på högstadiet minskat från 6% till 5 % alltså en minskning med 17% Andelen ej utsatta har ökat. (Det är alltså positivt att det ökar!) Från läsår 1 till läsår 2 så har det på mellanstadiet ökat från 34% till 42% alltså en förbättring på 23,5% Från läsår 1 till läsår 2 så har det på högstadiet ökat från 38% till 46% alltså en förbättring på 21,1% BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Pressmeddelande från Utbildning Gävle Stigslund bäst när grundskolans resultat förbättras Under läsåret förbättrades resultatet i flertalet av de kommunala grundskolorna när det gäller behörighet till nationella gymnasieprogram och andel elever som slutade årskurs 9 med fullständiga betyg. Störst andel elever med fullständiga betyg har Stigslunds skola med 95% Störst andel elever med behörighet till nationella gymnasieprogram har Stigslunds skola med 98%. Ett långsiktigt, systematiskt arbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet har gett resultat. Skolan har envist och ihärdigt tillsammans med eleverna skapat ett positivt skolklimat. Ordning och reda och nolltolerans mot kränkningar är en viktig grund i det arbetet. Där har arbetet med "Gävlemodellen" och stödet från BIG varit en viktig insats, säger rektor Johanna Lodin. Hemklassrum är en konkret åtgärd som har bidragit till trygghet och lugn, vi har inte en massa springande i korridorer. Arbetsglädje och lärare som arbetar tillsammans är andra viktiga faktorer som t.ex. vara två mentorer med gemensamt ansvar för varje grupp. 11 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

13 Socialemotionella program i förskola och skola Gävle har som en av fyra kommuner deltagit i ett tvåårigt forskningsprojekt kring socioemotionella program. En av forskarna har under en termin följt pedagoger och elever på en skola i Gävle i deras arbete med SET (Social och Emotionell Träning). Denna forskare Johanna Gustafsson Lundberg gjorde ett besök på BIG för att dela med sig av sina tankar kring forskningsresultatet. BIG ordnade en resa till Falun där 30 skolledare och annan skolpersonal från Gäve medverkade vid den forskarkonferens kring socioemotionella program i skolan som arrangerades vid högskolan Dalarna. Främjande arbete För att stödja skolorna i deras uppdrag att skapa trygga och goda lärandemiljöer har BIG tagit fram och genomfört en utbildning i hur man kan arbeta främjande i skolan. Deltagarna gavs tid och möjlighet att tillsammans med andra pedagoger fundera över lektionsupplägg för att föra in värdegrundsfrågorna i den ordinarie undervisningen. Vi har genomfört en utbildning där 16 personer deltog. 100 % är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Elevråd och elevskyddsombudsverksamhet Enligt arbetsmiljöförordningen skall eleverna i åk 7-9 välja två elevskyddsombud per åk. BIG har i samarbete med Sveriges elevkårer genomfört en elevskyddsombudsutbildning där cirka 50 elever medverkade. Vi har i samarbete med Sveriges elevkårer genomfört en elevrådsutbildning. Utbildningen vände sig till mellanstadie- och högstadieelever och vuxna som stödjer elevrådets arbete. Ungefär 140 elever från högstadiet respektive 110 från mellanstadiet medverkade. Vi har genomfört nätverksträffar med erfarenhetsutbyte för de vuxna inom grundskolan som stödjer arbetet med elevråd. Avsikten är att genom nätverket bygga upp ett långsiktigt stöd för dem. Vi har medverkat när en av högstadieskolornas hade kickoff för sitt elevråd. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Sociala medier Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial om ungdomar och Internet. Materialet riktar sig till föräldrar och pedagoger. En del av materialet går att använda direkt till elever. BIG har varit till 12 skolor och informerat om sociala medier på föräldramöten. Fokus har legat på vad lagen säger och hur man som förälder bör förhålla sig till barn, ungdomar och internet. Vi har även varit till mellanstadie-, högstadie- och gymnasieklasser och informerat om vad man får och inte får göra på nätet. Vi har deltagit på en konferens som Länsstyrelsen anordnade som handlade om ungas utsatthet för sexualbrott på nätet. Bekymringssamtal Bekymringssamtal är ett samtal med en ungdom och dennes föräldrar, där man är orolig att ungdomen kan vara på väg in i ett destruktivt och kriminellt beteende. Samtalen genomförs på BIG eller på skolan. Det är polisens representant på BIG som i uniform genomför samtalet. Under samtalet kartlägger man ungdomens livssituation för att hitta något positivt att bygga vidare på. Det är viktigt att samtalet blir positivt och upplyftande. Innan parterna skiljs åt bokas tid för uppföljning. Vi har genomfört nio bekymringssamtal under året. Ordning och säkerhet i skolan Vi har genomfört utbildning i Ordning och säkerhet i skolan. Utbildningen syftar till att ge skolpersonal en ökad kunskap om vad man får och inte får göra i skolan ur ett juridiskt perspektiv. Utbildningen innehåller teori och praktiska arbetsuppgifter som genomförs gruppvis. Vi har genomfört två utbildningar under året. 18 personer har gått utbildningen och 100 % av de som deltagit i utvärderingen är nöjda eller mycket nöjda med kursens innehåll och upplägg. 13 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

15 Konflikthantering Som ett led i trygghetsarbetet har BIG, tillsammans med Resursenheten för utveckling och hälsa, genomfört en utbildning i konflikthantering. Målet med utbildningen var att ge personalen verktyg för att skapa en lugnare och tryggare arbetsmiljö. Totalt deltog 20 personer. Utvärderingen visade att 100 % är nöjd eller mycket nöjd med innehållet. Rasism och främlingsfientlighet Som ett led i trygghetsarbetet har vi under året erbjudit skolpersonal stöd i frågor som rör rasism och främlingsfientlighet. Detta för att möta och förebygga olika former av destruktivt beteende. Drogförebyggande arbete BIG har haft regelbundna uppföljningsträffar med kommunens drogsamordnare. En representant från BIG agerade processledare när länsstyrelsen gjorde en uppföljning av hur länets kommuner arbetat med ANDT-strategin. Vi har medverkat vid två föräldramöten vid Lillhagsskolan och informerat om föräldrars viktiga roll i det tobaks- och alkoholförebyggande arbetet bland ungdomar. Tobaksfri Duo är en vetenskaplig utvärderad kontraktsmetod med syfte att förebygga tobaksbruk bland ungdomar. För närvarande deltar fem skolor från Gävle kommun. BIG ingår i en arbetsgrupp som verkar för att fler skolor ska ansluta sig till metoden. Vi har varit med och arrangerat den årligen återkommande ungdomskonferensen Jag brinner på Högskolan i Gävle. Konferensen syftar till att sprida kunskap om samt inspirera ungdomar att skapa egna drogfria arrangemang, engagera sig mot alkohol, tobak och narkotika. Arrangemanget är ett samarbete mellan Gävles drogsamordnare, Samhällsmedicin Gävleborg, Högskolan i Gävle och BIG. Ca 350 ungdomar deltog under dagen. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 BIG har i samarbete med Drogfri skola Gävle, Fältgruppen, Gävle kommuns drogsamordnare, polisen samt Föräldraföreningen Mot Narkotika arrangerat en föräldrainformationskväll angående spice och cannabis. Vid informationsträffen medverkade ca 200 föräldrar. BIG har i samarbete med Gävle kommuns drogsamordnare skapat droginformationsfoldrar som innehåller aktuell information. BIG finns representerat i styrgruppen för projektet TÄNK OM. Syftet med projektet är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut. Föreläsningsserie i samarbete Vi har tillsammans med Gävle Ungdomsmottagning och Studiefrämjandet och Rädda Barnen arrangerat två föreläsningar med Michael Lundh. Han talade på temat Polisen som lärde sig tala med buset, hur man kan förebygga att barn och unga hamnar i kriminella gäng. Ca 200 personer kom till föreläsningen. 15 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

17 Insatser Tryggare Fritid Medling vid brott Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått ett brott och den person som har utsatts för brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om vad som hänt. Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser. Medling är till för ungdomar i åldern år och bygger på frivillighet från både gärningsman och brottsoffer. De aktuella brotten som vi medlar i är snatteri, skadegörelse, ofredande och misshandel. BIG har samordningsansvaret för medlingsverksamheten i Gävle, Ockelbo och Sandvikens kommun. Vi har två lekmannamedlare som under året har arbetat med åtta ärenden. Medlingssamordnaren har deltagit i två samverkansmöten i Hudiksvalls och Ljusdals kommun. Medlingssamordnaren har haft informationsträffar för polisens ungdomsenhet och förundersökningsledare. Vuxenvandring Att vara vuxenvandrare innebär att finnas till hands för ungdomar som stöd samt att vara en god förebild. Vi har påbörjat ett samarbete med Kulturrum på Brynäs angående vuxenvandringar. Vi kommer att stödja dem med utbildningsinsatser och material. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Samordning vid riskhelger BIG har haft ett samordningsansvar vid de så kallade riskhelgerna. Våra lokaler har fungerat som samlingspunkt för de medverkande. Det är många frivilliga som arbetar ideellt dessa kvällar såsom kyrkan, föräldrar, Röda Korset och politiska organisationer. Medverkar gör också Polarna Gävle, polisens ungdomsenhet, socialtjänsten,fältare, Drogfri skola, räddningstjänsten och väktare. Vid både sista april och skolavslutningen var det ca 30 personer som medverkade. Båda helgerna avlöpte väldigt lugnt. Vi hade inga omhändertagna ungdomar. Socialt arbete i samarbete med idrottsrörelsen BIG har i samarbete med SISU varit ute och diskuterat tobak och alkohol i ett ungdomslag. Vid detta tillfälle medverkade även ledare samt representanter från styrelsen. BIG har medverkat på SISUs idrottsfrukost för att bidra med vår kunskap kring vad föreningar bör tänka på när de använder sig av sociala medier. SISU har tagit fram ett värdegrundsmaterial som berör ungdomshockeyn i Gästrikland. BIG har medverkat genom att ta fram faktarutor kring alkohol, tobak och sociala medier. Vi har inom ramen projektet Fair play varit till fyra klasser på Sörbyskolans mellanstadium och pratat om hur man är en schysst kompis. Insatsen gjordes tillsammans med en representant från Gefle IF:s A-lag. 17 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

19 Polarna Gävle Polarna Gävle är ett samverkansprojekt mellan BIG och Gävles fritidsgårdar. Syftet är att låta vuxna, med stor vana att arbeta med ungdomar, och ungdomar vandra tillsammans i city och stadsdelarna. Gävles fritidsgårdar har handplockat både de vuxna och ungdomarna som man funnit lämpliga att delta i projektet. Tre fritidsledare och två ungdomar, med förstärkning sista april och skolavslutningen, har arbetat under helgerna från sista april till och med Halloween. Meningen är att Polarna Gävle skall ta kontakt med ungdomar i riskzon för att slussa dem till fritidsgårdsverksamheten. Målet med projektet är att förebygga bråk, klotter och annan skadegörelse samt att få igång ett väl fungerande samarbete mellan fritidsgårdarna, socialtjänsten och polisen. Varje vandring dokumenteras i en dagbok som sedan distribueras till samtliga fritidsgårdsföreståndare, BIGs ledningsgrupp och till nyckelpersoner inom Socialtjänst Gävle, polisen, Gävle ungdomsmottagning, Landstinget, kommunens säkerhetsenhet och politiker. Polarnas dagboksanteckningar, visar att det har varit ett lugnt år i centrala Gävle. Deltagarna i projektet har deltagit i en uppstart, tre avstämningsmöten och en avslutningsträff. Stolt och Nykter Stolt och Nykter är ett samarbetsprojekt mellan Gävles fritidsgårdar och Gävle Kommun. Arrangemanget vänder sig till elever från årskurs 7 till och med gymnasiet. Syftet är att ge ungdomarna en trevlig och bra start på sommarlovet och att skapa ett nyktert arrangemang för målgruppen. Då många ungdomar tidigare gjorde sin alkoholdebut i samband med skolavslutningen är målsättningen med projektet att motarbeta ungdomsfylleri och därigenom undvika bråk och skadegörelse. Årets arrangemang lockade besökare från sju kommuner. Förutom ungdomar från Gävle kom besökarna från Älvkarleby, Sandviken, Bollnäs, Järvsö, Ockelbo och Hofors. Samtliga besökare till Stolt och Nykter alkoholtestades. Ingen blåste positivt och inga intermezzon i parken rapporterades till projektledaren. Enligt rapporter från polisen och socialtjänsten var det lugnt även i Gävle under skolavslutningskvällen. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Vi anser därmed att projektet nått målsättningen att få bort ungdomsfylleriet, bråk och skadegörelse i centrala Gävle. Precis som tidigare har en referensgrupp, bestående av fritidsledare och ungdomar från årskurs 9, varit delaktiga i planeringen av arrangemanget. Tack vare ett 30-tal samarbetspartners stannade förlusten för årets arrangemang på drygt 244 tkr. Denna summa bidrog Svenska Kommun Försäkrings AB med i form av ett förlusttäckningsbidrag. Fritidsgårdarna BIG medverkar vid de regelbundna föreståndarträffarna som Kultur & Fritid arrangerar. Övriga insatser under året Vi presenterade BIGs verksamhet vid Svenska Kommun Försäkrings AB konferens i Gävle. SKFABs tio medlemskommuner var representerade. Socialtjänstens representant på BIG har medverkat vid Socialtjänst Gävles Kunskapsforum för att berätta om BIGs arbete. Vi har genomfört två stycken tvådagarsutbildning på Gävle teambana för nya instruktörer. Vi har medverkat vid en uppstartsdag för Kunskapsskolans elever. Vi har besökt RFHL (Riksförbundet för rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling) och berättat om vad BIG gör och samtidigt fått information om RFHLs arbete. Vi har tillsammans med lokala BRÅ föreläst för studenter på Högskolan i Gävles grundkurs i kriminologi. Vi har träffat representanter från Gävle ungdomsmottagning för erfarenhetsutbyte. Vi har varit årskursvärd för årskurs 3 i samband med GD/GIF-olympiaden på Gavlestadion. 19 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

21 En i BIG-gruppen har reviderat Sommarkulans ekonomi. Vi har presenterat våra verksamheter vid studiebesök och för ett antal av våra samarbetspartners. BIG har deltagit i samarbetsmöte mellan polisens ungdomsenhet, fältarna på socialtjänsten och drogfri skola. BIG har under året deltagit i den lokala HIV/sti-gruppens möten och arrangemang. Vi har varit med och arrangerat WAD (World Aids Day) i Heliga Trefaldighetskyrkan. BIG har medverkat i Svenska Stöldskyddsföreningens lokalstyrelse- och årsmöte i Stockholm. Vi har deltagit i en konferens i Stockholm som hette Hållbara investeringar förebygg unga mäns våld. Vi har deltagit i konferensen Unga maskulinitet och våld. Vi har deltagit i ett SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritidsgård) möte i Ockelbo. Det är samverkansmöten mellan dessa förvaltningar och polisen i syfte att fånga upp de ungdomar i kommunen som är i riskzonen för kriminalitet. Polisens representant på BIG har varit till Stora och lilla Sätra skolan, Andersbergsskolan, Brynässkolan och Björke skola och informerat om Lag & Rätt. Eleverna hade förberett sig inför besöket genom att skicka frågor till BIG. Vi har även träffat gymnasieelever på Thoren Business School tillsammans med en representant från Kriminalvården och informerat om Lag & Rätt. Vi har informerat regionpolismästaren Carin Götblad om BIGs verksamhet. Vi har deltagit i två möten med polisens kommunikationschef för att hjälpa till att ordna en medborgardialog som polisen kommer att bjuda in till. BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

22 Ett stort tack till alla våra samarbetspartners! Gävle den 13 januari 2015 Pelle Matton Barn & Ungdom Gävle Thed Stjerneklev Kultur & Fritid Gävle Eva-Lena Nordin Polisområde södra Gävleborg Nanny Hörnqvist Socialtjänst Gävle 21 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

23

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2016 BIG VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning Vi erbjuder personligt

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2013

Utbildningar och aktiviteter 2013 Utbildningar och aktiviteter 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer inom förskolan, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2014 2 BIG VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2015 BIG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 GÄVLEMODELLEN Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 Skolverkets rapport 353 7 forskare, 10.000 elever, 3 år 8 program, svag vetenskaplig grund, lärares professionalitet Programkomponenter,

Läs mer

FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16)

FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16) INLEDNING Skolverkets undersökningar visar att cirka 7-8 % av Sveriges elever i grundskolan är utsatta för mobbning och av dem är ungefär 1,5 % utsatta mer än ett år. För Gävles kommunala skolor och friskolor

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun 212-8-22 Gävle Kommun Caroline Lundvik Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Syfte...3 3. Metod...3 3.1 Bortfall...3 4. Resultat...4 4.1.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Det behövs tid för att vara ung

Det behövs tid för att vara ung Det behövs tid för att vara ung Till den Öppna Fritidsverksamheten ska de unga känna, att de kan komma bara för att vara och delta på det sätt de önskar. Varje ung människa bär på sina funderingar och

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan yngre Förord En likabehandlingsplan som kartlägger och beskriver arbetet kring dels

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och fritidshem a för planen All personal på

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn Foto: Scandinav bildbyrå Alla barn och ungdomar är värda bra uppväxtvillkor. Därför genomförde Nynäshamns kommun tre stora satsningar 2012 2015. Projekten

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Frilufts Förskolor Riddersborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Grunduppgifter

Frilufts Förskolor Riddersborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Grunduppgifter Frilufts Förskolor Riddersborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Förskolan Linden 2015-2016 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola. Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15 Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer