Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 1(9) Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(9) Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Sällskapet, som bildades år 1837 under beteckningen Svenska Nykterhetssällskapet, har enligt beslut 1902 namnet Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Sällskapet har till ändamål att i Sverige på grundval av kristen livsåskådning arbeta för nykterhet och etisk fostran och därmed motverka på individ och samhälle nedbrytande krafter. Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen har under året bestått av ordinarie: Zahra Ousi, ordförande, omval på ett år. Anders A Aronsson, vice ordförande, omval på 1 år. Jenny Lindberg, skattmästare, omval på 1 år. Elisabeth Larsson, sekreterare, omval på 1 år. Peter Moilanen, omval på 1 år. Linda Tjälldén, nyval på 1 år. Andreas Ericsson, omval på 1 år. Revisorer: Christer Wik och Anne Wiklund, valda på ett år. Revisorssuppleanter: Ingemar Burman och Bo Högstedt, valda på ett år. Valberedning: Per Johansson omval och sammankallande, Eva Blomqvist omval och Anna Carlsson Cheikh omval. Samtliga är valda på ett år. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Samtalsluncher och heldagskonferens Under året har det, i samverkan med NBV Stockholms län, arrangerats fem samtalsluncher på IOGT-NTOgården i Klara på Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm. Vid en av dessa, den 15 april, genomfördes årsmötet. Utöver det har en heldagskonferens ordnats i samverkan med Tollare folkhögskola den 14 september. 18 feb Från dryckenskapens utrotande till alkoholpolitik, ideal och ideologier i nykterhetsrörelsens tjänst! Ola Segnestam Larsson, forskare vid Ersta Sköndal högskola. samtal om nykterhetsrörelseideologins förändring och betydelse över tid. Värd: Peter Moilanen. 18 mars Barnfattigdomen i Sverige. Elisabeth Dahlin har varit generalsekreterare för Rädda Barnen sedan september Hon ledde ett samtal kring när det anses att vara fattig och om de barn som växer upp i fattigdom i Sverige år Värd: Anders A. Aronsson

3 3(9) 15 april Årsmöte + Oskar Jalkevik - vid årsmötet deltog 18 personer och föreläsningen handlade om Nocturums arbete hittills med konsumtionsmodeller och systembolaget bevarande i positivt och negativt bemärkelse. Värd: Zahra Ousi 14 sep Socialpedagogiskt ungdomsarbete och folkbildning. Olle Rockström berättade om början till kursen och betydelse bland ungdomar med missbruk, kriminalitet och utanförskap på Tollare folkhögskola. Eftermiddagen ägnades åt ett samtal mellan studieförbunden NBV och Sensus. Heldag på Tollare folkhögskola. Cirka 30 deltagare. Värd: Zahra Ousi och Rune Nilsson. 21 okt Om det egna ansvaret! Camilla Kuylenstierna föddes i en gravt alkoholiserad familj och gick i privatskolan Carlsson skola på Östermalm med sitt adliga efternamn. En självbiografi utifrån boken AnsvarsFULL. Värd: Linda Tjällden 11 nov Om arbetet kring tillståndsenheten. Anders Häregård jobbade som enhetschef på tillståndsenheten och berättade om hur hela apparaturen fungerar kring att få utfärdat ett alkoholtillstånd för t.ex en restaurang. Hur går arbetet till ur ett medborgar-, förvaltnings-, medarbetar- och krögarperspektiv. Värd: Zahra Ousi. Idécentret Nocturum Nocturums uppdrag är att långsiktigt bidra med nya perspektiv på alkoholfrågan genom att skapa mötesplatser för samtal med olika aktörer. Rent praktiskt vill Nocturum arrangera möten, seminarier och konferenser inom alkoholområdet med intresserade deltagare från ideella organisationer, företag, media, forskning, myndigheter och institut av olika slag. Under året har Oskar Jalkevik arbetat halvtid som verksamhetsansvarig på Nocturum. Nedan presenteras de spår som Nocturum har jobbat med under året. Läs gärna mer på Nocturums hemsida Barnbarn till missbrukare Vad händer med barnbarn till missbrukare, vars föräldrar är normalkonsumenter av alkohol? Alkoholen i exponeringssamhället Hur påverkas alkoholfrågan av sociala medier? Och hur påverkas sociala medier av alkoholen? Almedalen 2013 Ett seminarium under Almedalen där tre panellister fick svara på frågan Vilken är den mest diskuterade alkoholfrågan år 2030? Alkoholen 2023 Fyra stycken framtidsyftande alkoholfrågor diskuterades. Hur kommer olika alkoholfrågor utvecklas på tio års sikt? Klassiska tänkare om alkoholfrågan Nocturum påbörjade ett arbete med att diskutera hur klassiska tänkare skulle se på alkoholfrågan om de levde i Sverige idag. Life science Nocturum påbörjade ett arbete med att diskutera hur medicinska framsteg inom alkoholområdet skulle påverka alkoholfrågan. Vad skulle hända om vi uppfann det perfekta alkoholistpillret?

4 4(9) Nytt forskningssamarbete Under året klev vi in i ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola, Score och forskaren Ola Segnestam Larsson under arbetsnamnet "Nykterhetsrörelsens roll i organiseringen, produktionen och spridningen av kunskap om alkohol och andra droger". Hur formar kunskap nykterhetsrörelsen och hur formar nykterhetsrörelsen "produktion" av kunskap? Detta är ett treårigt projekt mellan åren Under första året har vi dels fått lyssna till Ola Segnestam Larsson vid en samtalslunch. Mycket av tiden har gått åt till att sondera terrängen inför de olika fallstudier som ska göras samt att lägga grunden inför de två sista åren. Extern information Under Nocturums hemsida finns information om föreningen. Peter Moilanen och Zahra Ousi har varit kontaktperson mot CAN. Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut 135 (136) en minskning med 1 medlem. Resultat och ställning Styrelsen föreslår att årets resultat ,36 kronor balanseras i ny räkning. Sällskapets redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

5 5(9) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Medlemsavgifter Ändamålskostnader Administrationskosnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(9) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 4 Aktie-Ansvar Europa Aktie-Ansvar Sverige GodFond Sverige & Världen Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Donations- och gåvomedel Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7(9) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Förutom vissa omklassificeringar som påverkar jämförelsesiffrorna. Värdering av finansiella anläggningstillgångar har skett enligt portföljmetoden. Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Arvoden och ersättningar har uppgått till Styrelsen Övriga, arvodesanställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 3 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Utdelningar Realisationsresultat vid försäljningar Provision Summa

8 8(9) Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde, totalt Varav noterade fonder, aktier och andelar Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 5 Likvida medel Beloppet ,76 kr avser tillgodohavande hos huvudkontohavare, där Svenska Sällskapet innehar ett underkonto (penningmarknadskonto). Not 6 Donations- och gåvomedel Oscar Ekmans donationsfond Lars Hiertas minnesgåvomedel Louise Falkenbergs testamente Anders Peters Forsners donation

9 9(9) Not 7 Förändring av eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Redovisat årsresultat Belopp vid årets utgång Stockholm Zahra Ousi Ordförande Anders Aronsson Andreas Ericsson Elisabeth Larsson Jenny Lindberg Vår revisionsberättelse har lämnats Anne Wiklund Godkänd revisor Christer Wik

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer