Carlssons Skola 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carlssons Skola 2010"

Transkript

1 siq översikt Carlssons Skola 2010 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, Stockholm. Tel

2 Innehåll allmän del Verksamhetsidé Verksamhetens uppdrag Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar Föräldrar och andra gruppers behov, krav och förväntningar Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur Medarbetare Lokalresurser Materiella resurser Ekonomiska resurser Leverantörer och partners strategisk del Vision Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Viktiga framgångsfaktorer Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

3 1. Verksamhetsidé Att på högsta nivå och med goda resultat ge kunskapsmässig och social utbildning utifrån varje individs förutsättningar och behov, för att möta framtiden. 2. Verksamhetens uppdrag Carlssons Skola (cs) bedrivs i enlighet med kraven i skollagen och i läroplanen Lpo94. Enligt Skolverkets inspektion 2007 uppfyller vi statens krav utifrån skollagen, förordningen om fristående skolor och övriga författningar som gäller för fristående skolor. Huvudman för skolan är den ideella föreningen, Föreningen för Carlssons Skolas styrelse, som har fastställt följande mål för skolans verksamhet: skaper och färdigheter såväl kunskapsmässigt som socialt alla ska bidra till en trygg arbetsmiljö satta studier Enligt SALSA är skolans resultat bättre än modellberäknande 245 både avseende andelen elever som uppnått målen och det genomsnittliga meritvärdet. Inspektionen 2007 bedömer att Carlssons Skola lyckats väl med att ge eleverna kunskaper och färdigheter.. Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar Elevernas behov på cs är att i en trygg miljö få den bästa utbildningen såväl kunskapsmässigt som socialt för att ges möjlighet till stor valfrihet inför gymnasieval och fortsatta studier. Skolan har 627 elever fördelade på tio årskurser från förskoleklass till åk 9. Varje årskurs består av ca 60 elever fördelade på tre klasser med ca 20 elever i varje klass. Antal elever i verksamheten Skola Årskurs F 5 79 st. 12 st. Årskurs st. Inskrivna i fritidsverksamheten Carlssons Skola har integrerad fritidsverksamhet där skola och fritids samverkar under hela dagen. Fritidsverksamhet erbjuds efter skoldagens slut från förskoleklass till och med årskurs 6. Från våren i årskurs 6 till årskurs 9 erbjuds verksamhet under lunchrasten. Skolan är belägen på Östermalm i Stockholm och därmed kommer eleverna huvudsakligen från när området på Östermalm. Till skolan kommer också elever från er. Östermalm är en stadsdel med låg arbetslöshet 2,2 % (2009). Medelinkomst år, kr (2007). Årskurs 9 slutbetyg År 2009 År 2008 CS Meritvärde 274,2 270,6 Meritvärde i kommunen ,7 År 2009 År 2008 Behöriga till program 100 % 100 % Behöriga till program i kommunen 90 % 88, % siq översikt carlssons skola 2010

4 4. Föräldrar och andra gruppers 10 behov, krav och förväntningar 9 Föräldrarna förväntar sig hög kvalitet på undervisningen 8 där eleverna når bästa resultat utifrån sina förutsättningar. liga lokaler. 6 De förväntar sig välutbildad personal och att 7 det finns en nära kontakt mellan skola och hem. 5 Förskoleklass: Kunskap och lärande Vad tycker du om ditt barns skola när det gäller? Stockholms stads brukarundersökning 2009 Beskriver hur föräldrar och barn i förskoleklass, åk, åk 6 och åk 9 upplever kvaliteten i förskoleklass-, fritidshemsverksamheten samt skolan. Det ska vara ett underlag för stadens och skolornas uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan verksamheter och över tid. Detta är ett exempel på hur vi bemöter föräldrarnas och kommunens behov, krav och förväntningar. 4 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Mycket nöjd 2 Förskoleklass: Kunskap och lärande. Förskoleklass: Kunskap och lärande Vad tycker 1 du om ditt barns skola Vad när tycker det gäller? du om ditt barns skola när det gäller? STOCKHOLM Aktiviterna i förskoleklassen Lärarnas pedagogiska förmåga Tillgång till pedagogiskt material Datorer/ ITanvändningen i undervisningen Möjligheterna till lek Möjligheterna till individuellt stöd och hjälp Samtliga Individuella utvecklingsplaner Möjlighet till motion och rörelse Carlssons Skola Arbetet med att motverka traditionella könsmönster 2 Mycket missnöjd 1 Aktiviterna i förskoleklassen Lärarnas pedagogiska förmåga Tillgång till pedagogiskt material Datorer/ ITanvändningen i undervisningen Möjligheterna till lek Möjligheterna till individuellt stöd och hjälp Individuella utvecklingsplaner Möjlighet till motion och rörelse Arbetet med att motverka traditionella könsmönster STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Årskurs 9: Kunskap och lärande Årskurs 9: Kunskap och lärande. Vad tycker du om din skola när det gäller? Vad tycker du om din skola när det gäller? STOCKHOLM Samtliga Carlssons Skola Mycket nöjd STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Årskurs 9: Kunskap och lärande Mycket missnöjd Vad tycker du om din skola när det gäller? siq översikt carlssons skola STOCKHOLM

5 Skolundersökningens helhetsbedömning: Årskurs Förskoleklass Förskoleklass fritidshem Årskurs Årskurs fritidshem Årskurs 9 Topp 10 i Stockholm :a 2:a 1:a 1:a 1:a Medelpoäng 9,8 9, 9,69 9,44 8,8»Carlssons Skola är en mycket väl fungerande skola. Skolans ledning har i hög grad lyckats styra verksamheten mot nationellt uppställda mål. Väl fungerande samverkansformer mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola har utvecklats och bidrar till att berika elevernas lärande«skolinspektionen Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan cs är en friskola och vår huvudman är styrelsen för föreningen för Carlssons Skola, som består av rektor, personalrepresentant och föräldrar till skolans elever. Tack vare detta är beslutsvägarna korta och vi har nära till våra kunder. Vi har ett mycket stabilt elevunderlag. Vi tar in ca 60 elever varje år och till förskoleklass vt 2010 är det 56 sökande. Totalt till hela skolan står elever i kö. Eleverna presterar goda resultat vilket har givit skolan ett gott rykte med höga förväntningar på sig. Skolan har också en personalgrupp med hög behörighet. 6. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer För oss är en process en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund. Processen har en väl definierad början och ett slut samt är repetitiv. Våra kunder är elever, föräldrar och ytterst samhället. Vårt främsta mål är att varje elev utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom undervisning och lärande ska eleverna få kunskaper för livet såväl akademiskt, socialt som kreativt. Huvudprocessen är lärandet. Inom denna process har skolan definierat tre huvudområden; kunskap, respekt och hänsyn och kreativitet. För varje sådant område finns särskilda delprocesser som t ex måldokument (mål för undervisningen), elevers ansvar och inflytande, samverkan skola-fritids, m fl. För att möjliggöra och underlätta huvudprocessen finns ett antal stödprocesser. Här finns också definierade områden; IKT (Informations- och Kunskapsteknologi), information och kommunikation, administration, medarbetare, leverantörer, mm. Som framgår av processkartan nedan finns inom varje område flera olika stödprocesser, t ex kö- och antagningssystem, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, beslutsprocess, blanda klasser, m fl. Till grund för processerna ligger våra olika kunders förväntningar. Våra arbetssätt, att sätta mål och utvärdera dem enligt Demings cirkel är väl kända av alla medarbetare och genomsyrar vårt arbete i hela skolan. Detta hålls ständigt vid liv i styrgrupp, ledningsgrupp, arbetslag, arbetsgrupper, vid nyrekrytering samt vid utvecklingssamtal. För att identifiera våra förbättringsområden används systematiskt enkäter, utvärderingar, kvalitetsverktyg och samtal med elever, föräldrar och medarbetare. siq översikt carlssons skola

6 Elever i svårighet Antimobbning Måldokument Utvecklingssamtal/IUP Samverkan skola/fritids DELPROCESSER KUNDBEHOV HUVUDPROCESS Lärandet Kunskap Respekt & hänsyn { Kreativitet KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE STÖDPROCESSER Kö- och antagningssystem Information och kommunikation Kvalitetsarbete Kompetensutveckling Beslutsprocessen Lära av andra/benchmarking Blanda klasser/överlämning siq översikt carlssons skola

7 7. Verksamhetens organisationsoch ledningsstruktur Huvudman för skolan är den ideella Föreningen för Carlssons Skola med dess styrelse som består av föräldrar till elever på skolan. Den operativa verksamheten leds av rektor och som ledningsstöd finns två biträdande rektorer. Dessa utgör skolans styrgrupp. Tillsammans med en arbetslagsledare för varje årskurs arbetslag utgör dessa i sin tur skolans ledningsgrupp. Genom denna organisation finns representanter från skolans alla arbetslag med i beslutsprocessen. Pedagogerna är organiserade i arbetslag årskursvis och är indelade i fsk 5 (förskoleklassen och årskurs 1 5) och årskurs 6 9. Skolservice består av administration, vaktmästeri, lokalvård samt skolrestaurang. Vi lägger stor vikt vid elevers ansvar och inflytande på skolan, därför är det självklart med elevrepresentation i många av skolans arbetsgrupper. Styrelse: Föräldrar på skolan Ledningsgrupp Styrgrupp: Rektor och bitr. rektorer A-lagsledare Styr Fsk Fsk A-lag Klassråd Personalgrupp Elevrepresentation Antimobbinggrupp Elevråd Matråd Stadiekonferens STOP-grupp Elevhälsoteam Fritidsgrupp Grön miljö IKT-grupp IT-råd Krisgrupp Skolgårdsgrupp Skolservice Skyddsombud Ämnesgrupper siq översikt carlssons skola

8 8. Medarbetare Enligt skolinspektionen 2007 har 95 % av skolans lärare en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. På skolan arbetar 112 personer. Befattning Antal heltidstjänster Totalt antal Lärare Förskollärare Speciallärare/resurslärare 46,72 7,55 5, »Carlssons Skola har en trevlig och välkomnande atmosfär som är fri från klotter och skadegörelse«skolinspektionen 2007 Fritidspedagoger/fritidsledare 11,41 16 Elevassistent 2,0 Skolledning Administration IT och support Skolsköterska Skolpsykolog Vaktmästare Lokalvårdare Skolrestaurang 2,75 2,20 1,25 0,8 0,6 1,50 4,0, Materiella resurser Vi arbetar ständigt för att skapa en trivsam och trevlig arbetsmiljö för såväl elever som vuxna. Eleverna har god tillgång till läroböcker och referenslitteratur. Vi har 6 digitala klassrum med interaktiva skrivtavlor ( Smartboards och Sympodium). 247 datorer stationära och bärbara (159 elevdatorer och 88 personaldatorer) vilket ger 1 dator på tre elever/personal. 100 mbt fast internetuppkoppling. SYV Bibliotekarie 0,5 1 Tjänstlediga 7,84 9 Summa 97, Lokalresurser 1995 övertog Carlssons Skola Ahlströmska skolans lokaler på Kommendörsgatan 1 i Stockholm. Från att ha varit en 1 6 skola, blev skolan en fsk 9 skola. Byggnaden uppfördes på 1920-talet men i samband med inflyttningen planerades och renoverades huset grundligt i samverkan tre klassrummen för varje årskurs finns ett forskarrum som är gemensamt för alla i årskursen. I de lägre åldrarna fsk bedrivs fritidsverksamheten i forskarrum och klassrum på eftermiddagarna. Vi har gymnastiksal, musiksal, datorsal, mediatek/bibliotek, aula med möjlighet att gränsa av för att skapa ytterligare ett rum för idrott och hälsa, no-salar, bildsal, nybyggd slöjdsal samt nybyggd hemkunskapssal. På Linnégatan har vi en verkstad med lokaler som är anpassade för lek och skapande. Vi har även nyrenoverade lokaler på Skeppargatan där vi byggt ett resurscenter för elever i behov av särskilt stöd. Skolgården är en innerstadsskolgård med konstgräsplan. På andra sidan gatan har vi en lokal för hög- och mellanstadie verksamhet. 11. Ekonomiska resurser cs årsredovisning 2008/2009). De kommunala bidragen som utgör ca 96% av skolans rörelseintäkter ökade med 2,8 Mkr (5%) till 57,2 Mkr, vilket motsvaras till största del av den ökade skolpengen från företrädesvis Stockholm, dels av ett ökat antal elever. Även detta läsår utbetalades s.k. socioekonomisk peng från Stockholms stad, ett viktat bidrag till skolorna utifrån geografiskt och socialt läge, i år ett något lägre belopp än föregående läsår. Såväl ekonomiskt stöd för elever med särskilda behov som den socioekonomiska pengen ligger utanför den ordinarie skolpengen. Frivilliga bidrag och donationer bidrar också till skolans ekonomi. siq översikt carlssons skola

9 Lundagruppen Ett projekt som startade i Lund efter en konferens som wgln) initiativ. Konferensen syftade till att just främja nätverksbyggande mellan skolor som använder sig av interaktiva skrivtavlor i undervisningen, såväl nationellt som internationellt. Tillsammans med Växjö universitet har vi skapat en forskningscirkel där vi undersöker den process som pågår i och med införandet av smart-boards i alla klassrum. Vi vill se hur det påverkar lärandet och undervisningen. Läromedel Det är upp till arbetslagen och ämnesgrupper att bestämma vilka läromedel som ska köpas in, därav har vi många leverantörer. 12. Leverantörer och partners AGoodId För att bygga en stabil och interaktiv webbplattform för bästa kommunikation mellan personal, elever och för äldrar har vi sedan flera år ett samarbete med den strategiska kommunikationsbyrån AGoodId Vi utvecklar ständigt vårt intranät för att möta de behov som finns och skapas i huset, hos alla användare. Intranätet ska innehålla all den information som ska gå mellan hem och skola, samt ge möjlighet till åter koppling och kommentarer. Här finns således aktuell information som ex. veckobrev, måldokument, elevresultat, utvecklingssamtalsunderlag, frånvaroanmälan, matsedel, protokoll, rektors brev m.m. Benchmarking Skolan samverkar med andra framgångsrika stockholmsskolor i regelbundna möten med deras skolledare. Dessutom har vi knutit kontakter via siq. Målet är att utbyta erfarenheter och kunskap om kvalitetsarbete och hur man bäst implementerar det i organisationen. Datorer/IT Våra leverantörer av datorer och kringutrustning är misco, dell och Dustin. Fastigheten Fastigheten förvaltas och underhålls av Malmegårds Fastighets AB. Ahlströmska Skolans Byggnads AB svarar för reparationer. El köper vi från Fortum och sophämtningen hanteras av Hellbergs. Matleverantör ACKlein Skolrestauranger lagar och levererar maten till Carlssons Skola. På ett tydligt sätt redovisas råvaror och de leverantörer som de i sin tur använder sig av. De följer gällande livsmedelslagstiftning. Varje dag får eleverna och personalen välja mellan en kötträtt och en fiskrätt med tillbehör, samt ett stort urval av grönsaker och linser/ bönsallader som tillagas av skolbespisningspersonalen. Mötesplats Carlssons Skola Startades för att vi ville sprida våra kunskaper som finns på skolan och knyta kontakter med andra skolor och organ isationer. Här ordnas korta storföreläsningar eller har vi ordnat en studieresa till Kina för att lära oss av matematikundervisningen. PRIM-gruppen Vi har tre lärare som är med i prim-gruppen, så att vi hela tiden håller oss förankrade i den senaste forskningen och utvecklingen inom matematikämnet. Skoldialogen Skoldialogen verkar för en målstyrd skola genom systematiskt arbete som leder till ständiga förbättringar. Vi köper deras webb-verktyg för enkätundersökningar för grundskolor. Tackvare detta kan vi på ett enkelt och effektivt sätt skapa enkäter och samla in viktiga resultat. Medioteket Medioteket är en pedagogisk resurs för lärare och personal vid i första hand Stockholms skolor. Via medioteket får elever och lärare tillgång till videoprogram, radioprogram och DVD-filmer för undervisningsändamål. siq översikt carlssons skola

10 strategisk del 1. Vision 2. Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet. Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne. sig trygg och uppskattad för den han/hon är och en skola där man ständigt utvecklar sin sociala kompetens cs ska vara en skola där eleverna känner trivsel samt studie- och arbetsmotivation cs ska följa upp varje elevs utveckling och sätta in nödvändiga resurser så att han/hon når maximal utveckling cs ska vara en skola där varje elev uppmuntras att använda sin kreativitet i tanke såväl som i handling siq översikt carlssons skola

11 . Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Styrkor Svagheter En stark vi-känsla och att det råder arbetsglädje Engagerade, intresserade och motiverade elever/föräldrar och personal Ledarskapet kan upplevas som för snabbt Intranät publicerar mycket information, svårt att gallra och sålla Tydlig och öppen organisation Ett synligt ledarskap med högt uppsatta mål och höga förväntningar Skolans intranät medger en tydlig och interaktiv kommunikation mellan ledning, elever, föräldrar och personal Mycket väl fungerande samverkan mellan skola och fritids Många vuxna runt varje elev skapar trygghet Mycket väl fungerande process från LPO94 till IUP God lunch i mycket trivsam miljö Trivsamma, välstädade och välutrustad skolmiljö som är anpassad efter våra elevers behov Ny teknik som används Genomtänkt kompetensutveckling för personalen Snabb IT-support Möjligheter Stabil ekonomi Satsning på ny teknik skapar stora möjligheter för att öka elevernas lust till lärandet Skolans intranät utvecklas ständigt för att motsvara alla de behov som finns hos elever, personal och föräldrar Schematekniska förutsättningar till olika gruppkonstellationer Tvåårsväxlingar Stor acceptans för nytänkande Skolans läge Hot Politiska beslut Ökade administrativa pålagor siq översikt carlssons skola

12 4. Viktiga framgångsfaktorer förbättra organisationen. delaktighet i verksamheten. Stark lojalitet mot fattade beslut. utveckling, korta beslutsvägar. Elever och personal trivs på sin arbetsplats. Vi arbetar medvetet med eq för att skapa trygghet och trivsel. som är kopplad till våra utvecklingsområden, utifrån de resultat vi tar fram. 5. Strategier och arbetsplaner för måluppfyllelse på lång sikt Vårt mål på lång sikt är att bli en skola i världsklass. Det innebär att samtliga lärare som arbetar på Carlssons Skola ska ha högsta kompetens gällande såväl kunskap i sina ämnen som kunskaper om ikt som verktyg i undervisningen. Skolan ska aktivt arbeta för att vid rekrytering locka till sig de bästa pedagogerna och övriga medarbetarna i landet. Hur kan vi utveckla Carlssons skola för att kunna hävda oss internationellt? Vi har tagit del av forskning och samlat kunskap och erfarenhet på de studieresor vi gjort till några av de länder som uppvisar de bästa studieresultaten. Vi har tydligt sett att en gemensam nämnare för dessa är att lärarna är specialiserade på ett smalare område med ett större ämnesdjup. En djupare källa att ösa ur i undervisningen. Det krävs kunskaper om ämnets centrala begrepp för att kunna utmana och utveckla elevernas tänkande. Lärarna behöver också kontinuerligt fortbildas inom ämnet samt i pedagogik och didaktik. Modern teknik erbjuder också oändliga möjligheter och verktyg, men det krävs utbild ning och kunskap om hur man som lärare kan använda dem inom sitt ämne. Vidare byter eleverna i dessa länder både lärare och klasskamrater med ett eller två års intervaller. Detta har lett till utvecklingsprojektet»två år med varje klass«. it-kompetensen bland skolans pedagoger höjs genom att all pedagogisk personal fortlöpande utbildas och fortbildas i såväl allmän datorhantering som i användandet av våra nya smart-boards. 6. Mål och åtgärder för måluppfyllelse på kort sikt 2010/2011 Arbetsgrupper och handlingsplaner Arbetsgrupperna på skolan utgör en viktig del av den demokratiska beslutsprocessen och grupperna finns i både tillfälliga och permanenta former. Om vi vid utvärderingarna finner ett utvecklingsområde som behöver drivas av en arbetsgrupp tillsätts denna och mål sätts upp. Arbetsgrupperna är till för att bedriva skolutveckling samt leda arbetet inom olika områden. I år är målet att arbetsgrupperna ska revidera alla handlingsplaner vi har på skolan. Grupperna ska också bli bättre på att sätta upp mål och mått för sitt arbete. Vi ska ta fram en tydlig processkarta för att kartlägga fler processer som alla arbetsgrupper kan använda i sitt förbättringsarbete. siq översikt carlssons skola

13 EQ Vi arbetar ständigt mot målet nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Vi vill att 100 % av våra elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Där för har vi lagt in ämnet eq på schemat för alla elever och arbetet anpassas efter elevernas ålder och behov. Vi startade upp året med värdegrundsarbete på våra kick-offdagar. Vi har anställt en dramapedagog som handleder olika årskurser i eq-arbetet med eleverna. Åk 4 9 får olika handledning av t.ex. Hedvig Eleonora för- enskild personal gå på dramautbildning för att främja eq-arbetet. Kvalitetsarbete Målet på kort sikt för kvalitetsarbetet är att vi ska bli bättre och säkrare på att skriva fram mål, göra utvärderingar och analyser inom de arbetsgrupper vi har på skolan. Vi har lagt resurser på att arbetet ska bli än mer systematiskt genom att två av våra anställda har det övergripande ansvaret för arbetet med läsårsenkäterna och att resultatet av dessa analyseras i arbetslagen och arbetsgrupperna. Undervisning Mål gällande betyg och bedömning under läsåret är att åk F-5 ska arbeta fram kriterier i sina ämnen samt att arbeta med implementeringen av målen i svenska och matematik för åk. Detta arbete sker i ämnesgrupperna. Vi har under året varit referensskola till Skolverket gällande de nya kursplanerna, i alla ämnen. Inom svenska och matematikämnet så har målet varit att få till fler och djupare pedagogiska diskussioner och det gör vi genom att bedriva s.k. Lesson Study-projekt i ämnesgrupperna. Detta ger möjlighet till att identifiera svårigheter och kritiska aspekter i undervisningen och på gemensam basis utarbeta bästa möjliga arbetssätt i respektive ämne. it i undervisningen har målet att vår datapedagog gemensamt med ämneslärare i åk 4 9 ska planera och genomföra minst ett arbetsområde som innehåller mål från den lokala it-kursplanen.

14 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, Stockholm. Tel

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009 SVENSKA SKOLAN I LONDON Information Västerås 22/1 2009 The Swedish School provides a very positive learning environment where pupils and students thrive. OFSTED april 2007 Elverna är påfallande nöjda

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(13) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer