Carlssons Skola 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carlssons Skola 2010"

Transkript

1 siq översikt Carlssons Skola 2010 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, Stockholm. Tel

2 Innehåll allmän del Verksamhetsidé Verksamhetens uppdrag Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar Föräldrar och andra gruppers behov, krav och förväntningar Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur Medarbetare Lokalresurser Materiella resurser Ekonomiska resurser Leverantörer och partners strategisk del Vision Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Viktiga framgångsfaktorer Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

3 1. Verksamhetsidé Att på högsta nivå och med goda resultat ge kunskapsmässig och social utbildning utifrån varje individs förutsättningar och behov, för att möta framtiden. 2. Verksamhetens uppdrag Carlssons Skola (cs) bedrivs i enlighet med kraven i skollagen och i läroplanen Lpo94. Enligt Skolverkets inspektion 2007 uppfyller vi statens krav utifrån skollagen, förordningen om fristående skolor och övriga författningar som gäller för fristående skolor. Huvudman för skolan är den ideella föreningen, Föreningen för Carlssons Skolas styrelse, som har fastställt följande mål för skolans verksamhet: skaper och färdigheter såväl kunskapsmässigt som socialt alla ska bidra till en trygg arbetsmiljö satta studier Enligt SALSA är skolans resultat bättre än modellberäknande 245 både avseende andelen elever som uppnått målen och det genomsnittliga meritvärdet. Inspektionen 2007 bedömer att Carlssons Skola lyckats väl med att ge eleverna kunskaper och färdigheter.. Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar Elevernas behov på cs är att i en trygg miljö få den bästa utbildningen såväl kunskapsmässigt som socialt för att ges möjlighet till stor valfrihet inför gymnasieval och fortsatta studier. Skolan har 627 elever fördelade på tio årskurser från förskoleklass till åk 9. Varje årskurs består av ca 60 elever fördelade på tre klasser med ca 20 elever i varje klass. Antal elever i verksamheten Skola Årskurs F 5 79 st. 12 st. Årskurs st. Inskrivna i fritidsverksamheten Carlssons Skola har integrerad fritidsverksamhet där skola och fritids samverkar under hela dagen. Fritidsverksamhet erbjuds efter skoldagens slut från förskoleklass till och med årskurs 6. Från våren i årskurs 6 till årskurs 9 erbjuds verksamhet under lunchrasten. Skolan är belägen på Östermalm i Stockholm och därmed kommer eleverna huvudsakligen från när området på Östermalm. Till skolan kommer också elever från er. Östermalm är en stadsdel med låg arbetslöshet 2,2 % (2009). Medelinkomst år, kr (2007). Årskurs 9 slutbetyg År 2009 År 2008 CS Meritvärde 274,2 270,6 Meritvärde i kommunen ,7 År 2009 År 2008 Behöriga till program 100 % 100 % Behöriga till program i kommunen 90 % 88, % siq översikt carlssons skola 2010

4 4. Föräldrar och andra gruppers 10 behov, krav och förväntningar 9 Föräldrarna förväntar sig hög kvalitet på undervisningen 8 där eleverna når bästa resultat utifrån sina förutsättningar. liga lokaler. 6 De förväntar sig välutbildad personal och att 7 det finns en nära kontakt mellan skola och hem. 5 Förskoleklass: Kunskap och lärande Vad tycker du om ditt barns skola när det gäller? Stockholms stads brukarundersökning 2009 Beskriver hur föräldrar och barn i förskoleklass, åk, åk 6 och åk 9 upplever kvaliteten i förskoleklass-, fritidshemsverksamheten samt skolan. Det ska vara ett underlag för stadens och skolornas uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan verksamheter och över tid. Detta är ett exempel på hur vi bemöter föräldrarnas och kommunens behov, krav och förväntningar. 4 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Mycket nöjd 2 Förskoleklass: Kunskap och lärande. Förskoleklass: Kunskap och lärande Vad tycker 1 du om ditt barns skola Vad när tycker det gäller? du om ditt barns skola när det gäller? STOCKHOLM Aktiviterna i förskoleklassen Lärarnas pedagogiska förmåga Tillgång till pedagogiskt material Datorer/ ITanvändningen i undervisningen Möjligheterna till lek Möjligheterna till individuellt stöd och hjälp Samtliga Individuella utvecklingsplaner Möjlighet till motion och rörelse Carlssons Skola Arbetet med att motverka traditionella könsmönster 2 Mycket missnöjd 1 Aktiviterna i förskoleklassen Lärarnas pedagogiska förmåga Tillgång till pedagogiskt material Datorer/ ITanvändningen i undervisningen Möjligheterna till lek Möjligheterna till individuellt stöd och hjälp Individuella utvecklingsplaner Möjlighet till motion och rörelse Arbetet med att motverka traditionella könsmönster STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Årskurs 9: Kunskap och lärande Årskurs 9: Kunskap och lärande. Vad tycker du om din skola när det gäller? Vad tycker du om din skola när det gäller? STOCKHOLM Samtliga Carlssons Skola Mycket nöjd STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB Årskurs 9: Kunskap och lärande Mycket missnöjd Vad tycker du om din skola när det gäller? siq översikt carlssons skola STOCKHOLM

5 Skolundersökningens helhetsbedömning: Årskurs Förskoleklass Förskoleklass fritidshem Årskurs Årskurs fritidshem Årskurs 9 Topp 10 i Stockholm :a 2:a 1:a 1:a 1:a Medelpoäng 9,8 9, 9,69 9,44 8,8»Carlssons Skola är en mycket väl fungerande skola. Skolans ledning har i hög grad lyckats styra verksamheten mot nationellt uppställda mål. Väl fungerande samverkansformer mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola har utvecklats och bidrar till att berika elevernas lärande«skolinspektionen Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan cs är en friskola och vår huvudman är styrelsen för föreningen för Carlssons Skola, som består av rektor, personalrepresentant och föräldrar till skolans elever. Tack vare detta är beslutsvägarna korta och vi har nära till våra kunder. Vi har ett mycket stabilt elevunderlag. Vi tar in ca 60 elever varje år och till förskoleklass vt 2010 är det 56 sökande. Totalt till hela skolan står elever i kö. Eleverna presterar goda resultat vilket har givit skolan ett gott rykte med höga förväntningar på sig. Skolan har också en personalgrupp med hög behörighet. 6. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer För oss är en process en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund. Processen har en väl definierad början och ett slut samt är repetitiv. Våra kunder är elever, föräldrar och ytterst samhället. Vårt främsta mål är att varje elev utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom undervisning och lärande ska eleverna få kunskaper för livet såväl akademiskt, socialt som kreativt. Huvudprocessen är lärandet. Inom denna process har skolan definierat tre huvudområden; kunskap, respekt och hänsyn och kreativitet. För varje sådant område finns särskilda delprocesser som t ex måldokument (mål för undervisningen), elevers ansvar och inflytande, samverkan skola-fritids, m fl. För att möjliggöra och underlätta huvudprocessen finns ett antal stödprocesser. Här finns också definierade områden; IKT (Informations- och Kunskapsteknologi), information och kommunikation, administration, medarbetare, leverantörer, mm. Som framgår av processkartan nedan finns inom varje område flera olika stödprocesser, t ex kö- och antagningssystem, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, beslutsprocess, blanda klasser, m fl. Till grund för processerna ligger våra olika kunders förväntningar. Våra arbetssätt, att sätta mål och utvärdera dem enligt Demings cirkel är väl kända av alla medarbetare och genomsyrar vårt arbete i hela skolan. Detta hålls ständigt vid liv i styrgrupp, ledningsgrupp, arbetslag, arbetsgrupper, vid nyrekrytering samt vid utvecklingssamtal. För att identifiera våra förbättringsområden används systematiskt enkäter, utvärderingar, kvalitetsverktyg och samtal med elever, föräldrar och medarbetare. siq översikt carlssons skola

6 Elever i svårighet Antimobbning Måldokument Utvecklingssamtal/IUP Samverkan skola/fritids DELPROCESSER KUNDBEHOV HUVUDPROCESS Lärandet Kunskap Respekt & hänsyn { Kreativitet KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE STÖDPROCESSER Kö- och antagningssystem Information och kommunikation Kvalitetsarbete Kompetensutveckling Beslutsprocessen Lära av andra/benchmarking Blanda klasser/överlämning siq översikt carlssons skola

7 7. Verksamhetens organisationsoch ledningsstruktur Huvudman för skolan är den ideella Föreningen för Carlssons Skola med dess styrelse som består av föräldrar till elever på skolan. Den operativa verksamheten leds av rektor och som ledningsstöd finns två biträdande rektorer. Dessa utgör skolans styrgrupp. Tillsammans med en arbetslagsledare för varje årskurs arbetslag utgör dessa i sin tur skolans ledningsgrupp. Genom denna organisation finns representanter från skolans alla arbetslag med i beslutsprocessen. Pedagogerna är organiserade i arbetslag årskursvis och är indelade i fsk 5 (förskoleklassen och årskurs 1 5) och årskurs 6 9. Skolservice består av administration, vaktmästeri, lokalvård samt skolrestaurang. Vi lägger stor vikt vid elevers ansvar och inflytande på skolan, därför är det självklart med elevrepresentation i många av skolans arbetsgrupper. Styrelse: Föräldrar på skolan Ledningsgrupp Styrgrupp: Rektor och bitr. rektorer A-lagsledare Styr Fsk Fsk A-lag Klassråd Personalgrupp Elevrepresentation Antimobbinggrupp Elevråd Matråd Stadiekonferens STOP-grupp Elevhälsoteam Fritidsgrupp Grön miljö IKT-grupp IT-råd Krisgrupp Skolgårdsgrupp Skolservice Skyddsombud Ämnesgrupper siq översikt carlssons skola

8 8. Medarbetare Enligt skolinspektionen 2007 har 95 % av skolans lärare en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. På skolan arbetar 112 personer. Befattning Antal heltidstjänster Totalt antal Lärare Förskollärare Speciallärare/resurslärare 46,72 7,55 5, »Carlssons Skola har en trevlig och välkomnande atmosfär som är fri från klotter och skadegörelse«skolinspektionen 2007 Fritidspedagoger/fritidsledare 11,41 16 Elevassistent 2,0 Skolledning Administration IT och support Skolsköterska Skolpsykolog Vaktmästare Lokalvårdare Skolrestaurang 2,75 2,20 1,25 0,8 0,6 1,50 4,0, Materiella resurser Vi arbetar ständigt för att skapa en trivsam och trevlig arbetsmiljö för såväl elever som vuxna. Eleverna har god tillgång till läroböcker och referenslitteratur. Vi har 6 digitala klassrum med interaktiva skrivtavlor ( Smartboards och Sympodium). 247 datorer stationära och bärbara (159 elevdatorer och 88 personaldatorer) vilket ger 1 dator på tre elever/personal. 100 mbt fast internetuppkoppling. SYV Bibliotekarie 0,5 1 Tjänstlediga 7,84 9 Summa 97, Lokalresurser 1995 övertog Carlssons Skola Ahlströmska skolans lokaler på Kommendörsgatan 1 i Stockholm. Från att ha varit en 1 6 skola, blev skolan en fsk 9 skola. Byggnaden uppfördes på 1920-talet men i samband med inflyttningen planerades och renoverades huset grundligt i samverkan tre klassrummen för varje årskurs finns ett forskarrum som är gemensamt för alla i årskursen. I de lägre åldrarna fsk bedrivs fritidsverksamheten i forskarrum och klassrum på eftermiddagarna. Vi har gymnastiksal, musiksal, datorsal, mediatek/bibliotek, aula med möjlighet att gränsa av för att skapa ytterligare ett rum för idrott och hälsa, no-salar, bildsal, nybyggd slöjdsal samt nybyggd hemkunskapssal. På Linnégatan har vi en verkstad med lokaler som är anpassade för lek och skapande. Vi har även nyrenoverade lokaler på Skeppargatan där vi byggt ett resurscenter för elever i behov av särskilt stöd. Skolgården är en innerstadsskolgård med konstgräsplan. På andra sidan gatan har vi en lokal för hög- och mellanstadie verksamhet. 11. Ekonomiska resurser cs årsredovisning 2008/2009). De kommunala bidragen som utgör ca 96% av skolans rörelseintäkter ökade med 2,8 Mkr (5%) till 57,2 Mkr, vilket motsvaras till största del av den ökade skolpengen från företrädesvis Stockholm, dels av ett ökat antal elever. Även detta läsår utbetalades s.k. socioekonomisk peng från Stockholms stad, ett viktat bidrag till skolorna utifrån geografiskt och socialt läge, i år ett något lägre belopp än föregående läsår. Såväl ekonomiskt stöd för elever med särskilda behov som den socioekonomiska pengen ligger utanför den ordinarie skolpengen. Frivilliga bidrag och donationer bidrar också till skolans ekonomi. siq översikt carlssons skola

9 Lundagruppen Ett projekt som startade i Lund efter en konferens som wgln) initiativ. Konferensen syftade till att just främja nätverksbyggande mellan skolor som använder sig av interaktiva skrivtavlor i undervisningen, såväl nationellt som internationellt. Tillsammans med Växjö universitet har vi skapat en forskningscirkel där vi undersöker den process som pågår i och med införandet av smart-boards i alla klassrum. Vi vill se hur det påverkar lärandet och undervisningen. Läromedel Det är upp till arbetslagen och ämnesgrupper att bestämma vilka läromedel som ska köpas in, därav har vi många leverantörer. 12. Leverantörer och partners AGoodId För att bygga en stabil och interaktiv webbplattform för bästa kommunikation mellan personal, elever och för äldrar har vi sedan flera år ett samarbete med den strategiska kommunikationsbyrån AGoodId Vi utvecklar ständigt vårt intranät för att möta de behov som finns och skapas i huset, hos alla användare. Intranätet ska innehålla all den information som ska gå mellan hem och skola, samt ge möjlighet till åter koppling och kommentarer. Här finns således aktuell information som ex. veckobrev, måldokument, elevresultat, utvecklingssamtalsunderlag, frånvaroanmälan, matsedel, protokoll, rektors brev m.m. Benchmarking Skolan samverkar med andra framgångsrika stockholmsskolor i regelbundna möten med deras skolledare. Dessutom har vi knutit kontakter via siq. Målet är att utbyta erfarenheter och kunskap om kvalitetsarbete och hur man bäst implementerar det i organisationen. Datorer/IT Våra leverantörer av datorer och kringutrustning är misco, dell och Dustin. Fastigheten Fastigheten förvaltas och underhålls av Malmegårds Fastighets AB. Ahlströmska Skolans Byggnads AB svarar för reparationer. El köper vi från Fortum och sophämtningen hanteras av Hellbergs. Matleverantör ACKlein Skolrestauranger lagar och levererar maten till Carlssons Skola. På ett tydligt sätt redovisas råvaror och de leverantörer som de i sin tur använder sig av. De följer gällande livsmedelslagstiftning. Varje dag får eleverna och personalen välja mellan en kötträtt och en fiskrätt med tillbehör, samt ett stort urval av grönsaker och linser/ bönsallader som tillagas av skolbespisningspersonalen. Mötesplats Carlssons Skola Startades för att vi ville sprida våra kunskaper som finns på skolan och knyta kontakter med andra skolor och organ isationer. Här ordnas korta storföreläsningar eller har vi ordnat en studieresa till Kina för att lära oss av matematikundervisningen. PRIM-gruppen Vi har tre lärare som är med i prim-gruppen, så att vi hela tiden håller oss förankrade i den senaste forskningen och utvecklingen inom matematikämnet. Skoldialogen Skoldialogen verkar för en målstyrd skola genom systematiskt arbete som leder till ständiga förbättringar. Vi köper deras webb-verktyg för enkätundersökningar för grundskolor. Tackvare detta kan vi på ett enkelt och effektivt sätt skapa enkäter och samla in viktiga resultat. Medioteket Medioteket är en pedagogisk resurs för lärare och personal vid i första hand Stockholms skolor. Via medioteket får elever och lärare tillgång till videoprogram, radioprogram och DVD-filmer för undervisningsändamål. siq översikt carlssons skola

10 strategisk del 1. Vision 2. Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet. Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne. sig trygg och uppskattad för den han/hon är och en skola där man ständigt utvecklar sin sociala kompetens cs ska vara en skola där eleverna känner trivsel samt studie- och arbetsmotivation cs ska följa upp varje elevs utveckling och sätta in nödvändiga resurser så att han/hon når maximal utveckling cs ska vara en skola där varje elev uppmuntras att använda sin kreativitet i tanke såväl som i handling siq översikt carlssons skola

11 . Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Styrkor Svagheter En stark vi-känsla och att det råder arbetsglädje Engagerade, intresserade och motiverade elever/föräldrar och personal Ledarskapet kan upplevas som för snabbt Intranät publicerar mycket information, svårt att gallra och sålla Tydlig och öppen organisation Ett synligt ledarskap med högt uppsatta mål och höga förväntningar Skolans intranät medger en tydlig och interaktiv kommunikation mellan ledning, elever, föräldrar och personal Mycket väl fungerande samverkan mellan skola och fritids Många vuxna runt varje elev skapar trygghet Mycket väl fungerande process från LPO94 till IUP God lunch i mycket trivsam miljö Trivsamma, välstädade och välutrustad skolmiljö som är anpassad efter våra elevers behov Ny teknik som används Genomtänkt kompetensutveckling för personalen Snabb IT-support Möjligheter Stabil ekonomi Satsning på ny teknik skapar stora möjligheter för att öka elevernas lust till lärandet Skolans intranät utvecklas ständigt för att motsvara alla de behov som finns hos elever, personal och föräldrar Schematekniska förutsättningar till olika gruppkonstellationer Tvåårsväxlingar Stor acceptans för nytänkande Skolans läge Hot Politiska beslut Ökade administrativa pålagor siq översikt carlssons skola

12 4. Viktiga framgångsfaktorer förbättra organisationen. delaktighet i verksamheten. Stark lojalitet mot fattade beslut. utveckling, korta beslutsvägar. Elever och personal trivs på sin arbetsplats. Vi arbetar medvetet med eq för att skapa trygghet och trivsel. som är kopplad till våra utvecklingsområden, utifrån de resultat vi tar fram. 5. Strategier och arbetsplaner för måluppfyllelse på lång sikt Vårt mål på lång sikt är att bli en skola i världsklass. Det innebär att samtliga lärare som arbetar på Carlssons Skola ska ha högsta kompetens gällande såväl kunskap i sina ämnen som kunskaper om ikt som verktyg i undervisningen. Skolan ska aktivt arbeta för att vid rekrytering locka till sig de bästa pedagogerna och övriga medarbetarna i landet. Hur kan vi utveckla Carlssons skola för att kunna hävda oss internationellt? Vi har tagit del av forskning och samlat kunskap och erfarenhet på de studieresor vi gjort till några av de länder som uppvisar de bästa studieresultaten. Vi har tydligt sett att en gemensam nämnare för dessa är att lärarna är specialiserade på ett smalare område med ett större ämnesdjup. En djupare källa att ösa ur i undervisningen. Det krävs kunskaper om ämnets centrala begrepp för att kunna utmana och utveckla elevernas tänkande. Lärarna behöver också kontinuerligt fortbildas inom ämnet samt i pedagogik och didaktik. Modern teknik erbjuder också oändliga möjligheter och verktyg, men det krävs utbild ning och kunskap om hur man som lärare kan använda dem inom sitt ämne. Vidare byter eleverna i dessa länder både lärare och klasskamrater med ett eller två års intervaller. Detta har lett till utvecklingsprojektet»två år med varje klass«. it-kompetensen bland skolans pedagoger höjs genom att all pedagogisk personal fortlöpande utbildas och fortbildas i såväl allmän datorhantering som i användandet av våra nya smart-boards. 6. Mål och åtgärder för måluppfyllelse på kort sikt 2010/2011 Arbetsgrupper och handlingsplaner Arbetsgrupperna på skolan utgör en viktig del av den demokratiska beslutsprocessen och grupperna finns i både tillfälliga och permanenta former. Om vi vid utvärderingarna finner ett utvecklingsområde som behöver drivas av en arbetsgrupp tillsätts denna och mål sätts upp. Arbetsgrupperna är till för att bedriva skolutveckling samt leda arbetet inom olika områden. I år är målet att arbetsgrupperna ska revidera alla handlingsplaner vi har på skolan. Grupperna ska också bli bättre på att sätta upp mål och mått för sitt arbete. Vi ska ta fram en tydlig processkarta för att kartlägga fler processer som alla arbetsgrupper kan använda i sitt förbättringsarbete. siq översikt carlssons skola

13 EQ Vi arbetar ständigt mot målet nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Vi vill att 100 % av våra elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Där för har vi lagt in ämnet eq på schemat för alla elever och arbetet anpassas efter elevernas ålder och behov. Vi startade upp året med värdegrundsarbete på våra kick-offdagar. Vi har anställt en dramapedagog som handleder olika årskurser i eq-arbetet med eleverna. Åk 4 9 får olika handledning av t.ex. Hedvig Eleonora för- enskild personal gå på dramautbildning för att främja eq-arbetet. Kvalitetsarbete Målet på kort sikt för kvalitetsarbetet är att vi ska bli bättre och säkrare på att skriva fram mål, göra utvärderingar och analyser inom de arbetsgrupper vi har på skolan. Vi har lagt resurser på att arbetet ska bli än mer systematiskt genom att två av våra anställda har det övergripande ansvaret för arbetet med läsårsenkäterna och att resultatet av dessa analyseras i arbetslagen och arbetsgrupperna. Undervisning Mål gällande betyg och bedömning under läsåret är att åk F-5 ska arbeta fram kriterier i sina ämnen samt att arbeta med implementeringen av målen i svenska och matematik för åk. Detta arbete sker i ämnesgrupperna. Vi har under året varit referensskola till Skolverket gällande de nya kursplanerna, i alla ämnen. Inom svenska och matematikämnet så har målet varit att få till fler och djupare pedagogiska diskussioner och det gör vi genom att bedriva s.k. Lesson Study-projekt i ämnesgrupperna. Detta ger möjlighet till att identifiera svårigheter och kritiska aspekter i undervisningen och på gemensam basis utarbeta bästa möjliga arbetssätt i respektive ämne. it i undervisningen har målet att vår datapedagog gemensamt med ämneslärare i åk 4 9 ska planera och genomföra minst ett arbetsområde som innehåller mål från den lokala it-kursplanen.

14 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, Stockholm. Tel

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas Byleskolan 12 Domarkommitténs motivering: I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan med processledning som grund skapat

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post:

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post: Högstorps skola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Rektor: Björn Nilsson Tel: 0470-796252 E-post: bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning Högstorps skola har under läsåret arbetat efter de nationella målen

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Lokal arbetsplan för Kärna skola Årskurs 4-9 2008 Kärna skola Årskurs: Förskoleklass åk 9 Antal elever: 574 Rektor: Christina Andreasson F-3, fritidshem,

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer