GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010"

Transkript

1 GO-samarbetet Kommunikationsgruppen Faktasammanställning Transporter

2 Förord Innehåll Detta är den andra upplagan av Faktasammanställning Transporter från Kommunikationsgruppen inom samarbetet i GO-regionen. Den första publicerades Kommunikationsgruppens överordnade målsättning är att stimulera till en positiv regional utveckling och förstärka Göteborg Oslo-regionens konkurrenskraft genom utbyggnad av ändamålsenlig infrastruktur. En annan av gruppens målsättningar är att förmedla information och kontakter, samt initiera utvecklingsprojekt och skapa nätverk inom områden som rör regionens infrastruktur. Denna faktasammanställning ska vara ett verktyg för alla aktörer som arbetar för bättre kommunikationer i regionen. Faktasammanställningen har gjorts som en samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Trafikverket och Oslo kommune Samferdselsetaten. Göteborg i november 2010 Lars-Bertil Ekman Ordförande Kommunikationsgruppen Inledning Infrastrukturen Befolkning och näringsliv...7 Europaväg Biltrafik på norska sidan Biltrafik på svenska sidan Expressbussar/Interregionala långväga busstrafik Godstransporter...12 Trafikolyckor...12 Utbyggnadsplaner för E Järnväg...19 Persontransporter...19 Godstransporter...19 Framtida utveckling av järnvägsinfrastukturen Hamnar och sjötransport Göteborg...27 Wallhamn...27 Stenungsund Uddevalla...28 Lysekil...28 Brofjorden...28 Strömstad Halden...28 Borg Moss...28 Västra Oslofjorden...28 Oslo...28 Flyg...31 Göteborg Landvetter Airport...31 Göteborg City Airport...31 Trollhättan Vänersborgs flygplats...31 Torp flygplats...31 Moss Rygge flygplats...31 Oslo Gardemoen flygplats Referenser

3 Inledning Göteborg Oslo-regionen (GO-regionen) är en dynamisk region, strategiskt belägen mitt i Skandinavien. Göteborg och Oslo har historiskt och kulturellt mycket gemensamt och här finns goda förutsättningar för ett givande samarbete; bl a det geografiska läget, gemensamma grundvärden, språkförståelse och en omfattande handel över landsgränsen. GO-regionen har nästan 3 miljoner invånare vilket utgör drygt 20 procent av det totala antalet invånare i Norge och Sverige. GO-regionen består av Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune och Oslo Kommune på den norska sidan, samt Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Oslo, Akershus och Østfold har sammanlagt cirka 1,4 miljoner invånare på en yta av kvadratkilometer. Göteborg och Västra Götaland har cirka 1,6 miljoner invånare på en yta av kvadratkilometer. Oslo-regionen och Västsverige gränsar till varandra längs en nästan 15 mil lång riksgräns mellan Norge och Sverige. I GO-regionen finns viktiga centra för utbildning, industri, handel och transport. På båda sidor av gränsen finns flera universitet och högskolor med betydande forskningsresurser. Infrastrukturen är modern och ytterligare utbyggnad är planerad. Levnadsstandarden är bland den högsta i världen. Kulturutbudet är brett och närhet till natur ger goda möjligheter för sköna friluftsaktiviteter. Syftet med samarbetet i GO-regionen är att tillsammans öka regionens konkurrens- och attraktionskraft som bosättnings och etableringsområde i regionernas Europa. GO-samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd och arbetsgrupper finns inom följande områden: kommunikationer, näringslivsutveckling, turism/besöksnäring, kultur, forskning och forskarutbildning samt utbildning. Mer information finns på Infrastrukturen Restiden mellan Göteborg och Oslo är med bil knappt 3 timmar, med buss cirka 3,5 timmar och med tåg cirka 4 timmar. Europaväg 6 och järnvägen utgör ryggraden i GO-regionens infrastruktur och i denna faktasammanställning ligger därför också fokus just på E6:an och järnvägen. E6:an följer huvudsakligen kustlinjen, vilket är gynnsamt både när det gäller höjdskillnader och kortast avstånd mellan Göteborg och Oslo. Järnvägen har i stora delar en annan sträckning, längre från kusten i Sverige och passerar från Göteborg bland annat Trollhättan och Dals-Ed på vägen till gränsövergången vid Kornsjø. På norska sidan går järnvägen genom Halden och följer sedan E6:ans sträckning upp till Oslo, med ett undantag för passagen genom Fredrikstad. Järnvägens sträckning är både längre än E6:ans och innebär större höjdskillnader. I ett regionalt perspektiv är transportarbetet som utförs på land helt dominerande, medan fartygs- och flygtrafik har en mer kompletterande roll. Infrastrukturen för sjö- och flygtransporter är emellertid viktiga för goda förutsättningar för boende, näringsliv, väg och järnväg. 5

4 Befolkning och näringsliv Storstäderna Oslo och Göteborg är tyngdpunkterna i var sin ände av GO-regionen, både vad gäller befolkning och arbetsplatser. Städerna har stor in- och utpendling och utgör egna regioner, med tillsammans en befolkning på cirka 2 miljoner människor (Oslo/Akershus 1,1 miljoner, Storgöteborg 0,9 miljoner). Utanför storstadsregionerna finns ytterligare ett befolkningscentrum på var sida om gränsen, dels städerna Moss, Sarpsborg och Fredrikstad i Østfold med drygt invånare och Fyrstadsregionen där Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil har sammanlagt cirka invånare. Både Oslo och Göteborg spelar en viktig roll för näringslivet i respektive landsdel, exempelvis inom områdena logistik/partihandel, tjänster, finans samt forskning och utveckling. Storstadsregionerna driver på utvecklingen av kluster inom olika näringar, för Oslo handlar det exempelvis om det maritima klustret medan ett kluster inom fordonsindustrin finns i Västsverige representerat av AB Volvo, Volvo Personvagnar, SAAB Automobil och underleverantörer. Under senare delen av 2000-talets första årtionde har det skett en hel del omstruktureringar inom fordonsindustrin, men trots dessa är fordonsindustrin fortfarande en mycket viktig näring i Västsverige (cirka anställda). Storstadsregionerna har också stor betydelse när det gäller offentlig förvaltning och kultursektorn. Oslo har här en särställning som huvudstad. Städerna i Østfold och Fyrstad står för en viktig del av den industriella produktionen på respektive sida av gränsen. Industriverksamheterna genererar också omsättning hos lokala leverantörer av varor och tjänster. Genom en ökad grad av automatisering ökar inte sysselsättningen i samma takt som omsättningen. I de mer glesbefolkade delarna av regionen har sysselsättningen i basindustrin gått tillbaka. Flera av dessa områden är beroende av nya näringar, som turism- eller underleverantörsnäringar, för att säkra underlag för sysselsättning, bostäder, service med mera i framtiden. Den största framtida tillväxten bedöms ske i storstadsregionerna, det vill säga i Göteborgsregionen och Oslo/Akershus, medan övriga delen av GO-regionen bedöms ha mindre goda förutsättningar för framtida tillväxt. Med förbättrade transportförbindelser kan verksamheter minska sina transportkostnader och behålla eller öka sin konkurrenskraft. För storstadsregionerna är kontakterna med utlandet samt goda möjligheter till arbetspendling viktiga. För städerna i Østfold och Fyrstad är förbättrade möjligheter till transporter av råvaror och produkter av stor betydelse. Med förbättrade vägförbindelser över riksgränsen ökar förutsättningarna för både gränshandel och leveranser av varor och tjänster längs hela axeln Göteborg Oslo. Befolkningsutvecklingen i regionen följer i stort utvecklingen i sysselsättningen. Befolkningstillväxten i storstadsregionerna är förstärkt av demografiska trender mot ökad urbanisering. Bättre transportförbindelser har gett kortare restider, något som i praktiken innebär en utvidgad arbets- och bostadsmarknad, speciellt i storstadsregionerna. Långt fler pendlar över riksgränsen från Sverige för att arbeta i Norge än tvärtom. Oslo och Østlandet är de viktigaste arbetsmarknaderna för dessa pendlare. Enligt Nordisk Pendlingskarta 2009 (TemaNord 2009:555) har den totala arbetspendlingen mellan Norge och Sverige ökat med 50 procent mellan 2001 och Totalt arbetspendlade personer över riksgränsen i GO-regionen 2006, den största strömmen gick från Strömstad till den norska delen av regionen med totalt 375 personer. I motsatt riktning, norrmän till Sverige, skedde nästan all arbetspendling från Halden till Strömstad. Oslo har en stark dragningskraft på många svenska kommuner, både inom GO-regionen och utanför. Utbudet av välutbildad arbetskraft är en viktig förutsättning för att en region ska kunna bevara och stärka sin konkurrenskraft och för den enskilde bidrar utbildning till livskvalitet. På både den norska och svenska sidan av gränsen är utbildningsnivån hos kvinnor högre än hos män. I både Norge och Sverige är arbetsmarknaden segregerad, kvinnor arbetar inom vård och omsorg och män inom industrin och privata tjänster. Vård och omsorg finns lokaliserade på alla platser där människor bor, vilket innebär att välutbildade kvinnor är mer geografiskt spridda än välutbildade män, som mer koncentreras till större orter. Andelen män respektive kvinnor 7

5 med eftergymnasial utbildning 2 år eller längre, inklusive forskarutbildning, i regionen 2008 redovisas i figur nedan. En hög andel som arbetar är viktigt för tillväxten, eftersom många sysselsatta innebär hög produktion. Andelen sysselsatta kvinnor och män i åldern år var i Norge några procentenheter högre än i Sverige Den nationella skillnaden kan delvis förklaras av den nationella politikens och välfärdssystemens utformning. Män har generellt en högre grad av sysselsättning än kvinnor. Andelen sysselsatta män respektive kvinnor i åldern år i regionen 2008 redovisas i figur nedan. Utbildningsnivå Andelen (%) män respektive kvinnor 2008 med eftergymnasial utbildning 2 år eller längre, inklusive forskarutbildning. Källa: Statistik från interregprojekt Kunskapsunderlag för näringslivsutveckling. Sysselsättningsnivå Befolkningskoncentration GO-regionen 2010 Tätort med fler än invånare Andelen (%) män respektive kvinnor år gamla i sysselsättning Källa: Statistik från interregprojekt Kunskapsunderlag för näringslivsutveckling. 8 9

6 Europaväg 6 Väg E6 är en av Skandinaviens viktigaste vägar och binder samman tre stora ekonomiska centra: Öresundsregionen, Göteborgsregionen och Osloregionen. E6:an mellan Göteborg och Oslo utgör knappt 30 mil väg, varav 11 i Norge. E6:an har huvudsakligen motorvägsstandard, med undantag för några sträckor på den svenska sidan. E6:ans konkurrenskraft som transportled har ökat i takt med att vägens standard har förbättrats. Biltrafik på norska sidan Årsdygnstrafiken på E6:an ligger på den norska sidan på fordon. Trafiken ökar stadigt och 2009 var andelen mellan 7 och 33 procent större än 2006, i ett antal mätpunkter som redovisas i anslutning till kartbild på sidan 14. Den nya Svinesundsbron på E6:an över gränsen mellan Norge och Sverige invigdes Från 2006 till 2009 ökade årsdygnstrafiken här med 33 procent till drygt fordon. E6 Oslo Svinesund, total fordonstrafik Vinterbro (E6/E18) Korsegården n/a Moss N Sandesund S Svinesund N n/a n/a n/a Svinesund Nye n/a n/a n/a Biltrafik på svenska sidan E6 i Bohuslän har genomgående lägre trafikbelastning än på den norska sidan, med trafiktal på knappt bilar per dygn söder om Strömstad (2006). Närmare Uddevallas och Göteborgs pendlings- och handelsregion ökar trafikvolymen. Söder om Kungälv når trafiken över bilar per dygn (2006). Trafiken ökar stadigt och 2006 var årsdygnstrafiken mellan 5 och 21 procent större än 2002, i ett antal mätpunkter som redovisas i anslutning till kartbild på sidan 14. I mätpunkt vid Uddevallabron finns statistik fram till 2009 tillgänglig och ökningen av trafiken var här nästan 16 procent 2009 jämfört med E6 Svinesund Göteborg, total fordonstrafik N Värmlandsbro n/a n/a n/a n/a Strömstad S n/a n/a n/a n/a Munkedal S/N Torp n/a n/a n/a n/a Uddevallabron n/a Ljungskile S n/a n/a n/a n/a Kungälv S n/a n/a n/a n/a Expressbussar/Interregionala långväga busstrafik Utbyggnaden av E6:an har ökat vägtrafikens konkurrenskraft i förhållande till tåget. Sträckan är inte bara kortare, vägen har också fått en bättre hastighetsstandard, vilket också kommer busstrafiken tillgodo. Två operatörer trafikerar sträckan Göteborg Oslo med cirka 210 avgångar per vecka. Varje buss kan ta upp till 60 passagerare, vilket ger en total kapacitet på bussresenärer per vecka. Operatörerna är Swebus och Nettbuss Express (under Nettbuss Express finns varumärkena Bus4You och GoByBus). Både Swebus och Nettbuss Express trafikerar sträckan Oslo Köpenhamn och vidare ut i Europa. Restiden mellan Göteborg och Oslo med expressbuss är 3 timmar och 35 minuter. Övriga bussavgångar har en restid på cirka 4 timmar. Ett effektivt sätt för att ytterligare minska restiden för buss på sträckan samt minska störningen i trafiken är att skapa prioriterade körfält/stråk för busstrafiken genom städerna fram till terminalerna. En av de svårigheter som den interregionala långväga busstrafiken har på sträckan Oslo Göteborg är relaterat till kapacitetsbrist vid angöring till terminaler och stationer. Den interregionala långväga busstrafiken behandlas inte neutralt i förhållande till andra trafikslag och övrig busstrafik. Vid till exempel Nils Ericson Terminalen i Göteborg prioriteras den lägre än den regionalt upphandlade busstrafiken, vid kapacitetsbrist av gater och avgångstider. Detta leder till en osäkerhet och försvårar utökningen av trafiken för befintliga operatörer och gör det svårt för nya aktörer att starta trafik. 11

7 Godstransporter Andelen tung trafik på den norska sidan 2009 varierade i angivna mätpunkter mellan 11 och 15 procent. På den svenska sidan redovisas statistik till och med 2006 och andelen tung trafik var då procent i angivna mätpunkter. Det finns en tydlig trend att antalet tunga transporter på E6:an ökar. På den norska sidan, där statistik fram till 2009 redovisas, syns en viss nedgång mellan 2008 och Preliminär statistik från 2010 pekar dock på en återhämtning 2010 till nivåer liknande 2008 eller högre. Nedgången 2009 kan sannolikt kopplas till den globala finanskrisen. Troligtvis ser det ut på ett liknande sätt på den svenska sidan, även om statistik för att styrka detta saknas. E6 Oslo Svinesund, lastbilstrafik Vinterbro (E6/E18) Korsegården n/a Moss N Sandesund S Svinesund N n/a n/a n/a Svinesund Nye n/a n/a n/a E6 Svinesund Göteborg, lastbilstrafik N Värmlandsbro Strömstad S Munkedal S/N Torp Uddevallabron n/a Ljungskile S Kungälv S Trafikolyckor Både på norska och svenska sidan har en nollvision för dödsfall och allvarliga skador i trafiken antagits. Visionen följs upp med strategier och planer och delmål för olycksutvecklingen formuleras. Utbyggnad av E6:an är en del i arbetet med att uppnå nollvisionen. Tabeller på nästa sida visar utvecklingen av trafikolyckor med dödsfall, svåra skador eller lindriga skador under femårsperioden , på den norska respektive svenska sidan. Även tabeller med faktiskt antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade personer under perioden redovisas. Generellt kan konstateras att det totala antalet olyckor med dödsfall eller personskador är relativt konstant, men andelen svårt skadade minskar och andelen lindrigt skadade ökar. Utvecklingen ser likadan ut på både den norska och svenska E6 Svinesund Oslo * Antal dödade och skadade personer Summa Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Summa Antal personskadeolyckor Summa Dödsolycka Olycka med svårt skadade Olycka med lindr. skadade Summa E6 Mölndal Svinesund Antal dödade och skadade personer Summa Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Summa Antal personskadeolyckor Summa Dödsolycka Olycka med svårt skadade Olycka med lindr. skadade Summa sidan. Det går däremot inte att utläsa någon trend när det gäller antalet dödsolyckor, vilka har varierat mellan 1 och 8 per år på den svenska sidan och 0 och 4 per år på den norska sidan under perioden. Medan antalet dödsolyckor är relativt likt på den norska respektive svenska sidan är antalet olyckor med svårt skadade och lindrigt skadade betydligt större på den svenska sidan än på den norska sidan. Utbyggnadsplaner för E6 Enligt nuvarande planer ska hela E6 mellan Göteborg och Oslo vara utbyggt till motorvägsstandard De sammanlagda dryga två mil som återstår mellan Tanumshede och Strömstad är uppdelade i delsträckor. Varje delsträcka har sina egna förutsättningar och tidplaner. På vissa ställen kommer E6 att byggas ut i sin befintliga sträckning, på andra ställen i ny sträckning. Utbyggnaden är ett stort och svårt projekt då vägen korsar många berg och djupa, leriga dalar. Det medför bergsprängningar, omfattande grundläggningar och stora brobyggen. * E6 från Svinesund till Oslo har byggts om under de senaste åren. Redovisade olyckor på denna sträcka gäller enbart sådana som skett på den nu existerande vägen

8 E6 Allvarliga olyckor * E6 Trafikutveckling Olyckor med dödsfall Olyckor med svårt skadade * E6 från Svinesund till Oslo har byggts om under de senaste åren. Redovisade olyckor på denna sträcka gäller enbart sådana som skett på den nu existerande vägen

9 E6 Utbyggnad 4-filig motorväg E6 Hastighet km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 100 km/t 110 km/t 16 17

10 Järnväg Om människor reser och gods transporteras på järnväg är det nästan alltid bättre för miljön än om transporten sker med andra transportslag. Resavståndet mellan Oslo och Göteborg är cirka 350 km och tågresan tar cirka 4 timmar. Trafiken på den norska sidan är uppdelad i lokala och regionala linjer. Lokala tåg kör till Moss och regionaltåg till Halden. Østfoldbanan är en av Norges mest trafikerade järnvägslinjer. Sträckningen närmast Oslo och Oslotunneln utgör idag flaskhalsar i tågtrafiken. Järnvägsnätet har låg standard i stora delar av sträckan mellan Oslo och Göteborg, speciellt på den norska sidan. På den svenska sidan är hastighetsstandarden i allmänhet högre, och det finns färre variationer i standard. Erikstad är en järnvägsknut och sträckan därifrån söderut till Göteborg är en högt prioriterad sträckning. I slutet av 1990-talet påbörjades en del uppgraderingar av järnvägen, men anpassningarna blev inte fullt genomförda på den norska sidan. Uppgraderingarna ledde inte till någon avsevärt minskad restid mellan Oslo och Göteborg. På svenska sidan går Norge/Vänerbanan från Göteborg upp till Trollhättan och sedan på Vänerns västra sida för att svänga av västerut mot gränsövergången till Norge vid Kornsjö. På den svenska sidan finns också den kustnära Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad. Banan är enkelspårig och saknar fjärrstyrt trafikstyrningssystem. På sträckan Uddevalla Strömstad saknas även ATC (Automatic Train Control). Persontransporter Dagligen avgår 3 direkttåg mellan Oslo Göteborg, varav 2 är transittåg till Köpenhamn *. På resor mellan Oslo och Göteborg finns det flera konkurrenter på marknaden: flyg, buss och bil. Järnvägens fördel är komfort och transport dörr till dörr i centrum av städerna. Konkurrenskraft gentemot flyget beror till stor del på snabbhet och frekvens. Tåget har under senare år förlorat marknadsandelar till bil- och busstrafik. Busslinje som konkurrerar med både pris och restid finns numera. Av alla resor mellan Oslo och Göteborg uppskattas det att tågtrafiken står för procent. För att öka järnvägens marknadsandel av trafiken uppskattas det att restiden måste minska till tre timmar, vilket skulle ge större möjligheter att resa sträckan fram och tillbaka samma dag (SWECO, 2007). På NSB:s regionaltåg på Østfoldbanen reste passagerare mellan Oslo och Halden Detta var en ökning med 1 procent jämfört med Under 2010 års första åtta månader ökade persontrafiken på sträckan med 4 procent. Statistiken bygger på antalet passagerare vid mätpunkt Moss, passagerare på NSB:s lokala tåg på linjen Østfold ingår inte. Sträckan Oslo Halden har 42 turer per dag. NSB:s regionaltåg mellan Halden och Göteborg hade passagerare 2009, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med Under 2010 års första åtta månader ökade passagerarantalet på sträckan med 1 procent. Statistiken bygger på antalet passagerare vid mätpunkt Halden. Pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Alingsås respektive Kungsbacka hade 2009 drygt 8,1 miljoner resenärer, ungefär jämt fördelat mellan Alingsåspendeln och Kungsbackapendeln, med någon övervikt för den senare. Alingsåspendeln har 80 turer på vardagar och Kungsbackapendeln 104. Bohusbanan Göteborg Steungsund Uddevalla Strömstad hade 2009 knappt 1,2 miljoner resor. Mellan Göteborg och Stenungsund körs dagligen 32 turer, mellan Göteborg och Uddevalla 22 turer och mellan Uddevalla och Strömstad 10 turer. Godstransporter Godstrafiken hanteras av ett flertal aktörer, dels för transporter på norska och svenska sidan, dels för transporter över gränsen. Det dagliga antalet godståg varierar en hel del på linjen. För godstransporter är kvalitet och tillförlitlighet viktigare än hastighet. Nyckelbegrepp är punktlighet, frånvaro av skador och bra kundinformation. En avgörande faktor för att godstransporter på järnväg ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ är tillräcklig spårkapacitet. Industrin är en viktig marknad för järnvägstransporter av både råvaror och färdigvaror. De stora företagen inom träförädlings- och massaindustrin har egna transportavtal med olika leverantörer av järnvägstransporter. * Samma antal avgår från Göteborg till Oslo, varav två transittåg från Köpenhamn. 19

11 Transportvolymerna är stora och flera av dessa företag har dagliga tågleveranser. Merparten av transportvolymen mellan Oslo och Göteborg är knuten till färdigvaror eller konsumentvaror som transporteras i containrar, oavsett om det gäller ren vägtransport eller en kombination av järnväg och lastbil. En del av godstransporterna mellan Oslo och Göteborg är containrar till och från Göteborgs hamn. Det finns planer på en expansion i Göteborgs hamn med bättre anslutning mellan hamnen och järnvägen, vilket kan resultera i en ökning av godstrafiken på järnväg mellan Göteborg och Oslo. Tack vare det korta avståndet till Osloregionen kan Göteborgs hamns betydelse som import- och exporthamn för Osloregionen komma att öka i framtiden (Banverket/Vägverket, 2008). Transporter på järnväg kräver vanligen omlastning från och till lastbil och därför är järnvägen ofta mindre konkurrenskraftig på kortare sträckor. Sträckan Oslo Göteborg ligger i gränsområdet för vad som anses lönsamt för containertransporter på järnväg idag. Andelen godstransporter på järnvägssträckningen mellan Göteborg och Oslo är låg jämfört med på andra järnvägslinjer. Under 2005 fraktades ton gods med tåg mellan Göteborg och Oslo, vilket motsvarar 240 miljoner tonkilometer (Civitas, 2008) var det godståg som gick över gränsen, vid uppskattningsvis 400 ton gods per tåg blir det en ökning till 1,4 miljoner nettoton Framtida utveckling av järnvägsinfrastukturen Flera projekt för att förbättra infrastrukturen för järnvägen i GO-regionen pågår eller planeras genomföras. Norska sidan Totalt investeras 11 miljarder norska kronor på sträckan mellan Oslo och gränsen under planperioden Sträckningen mellan Oslo och Ski är överbelastad och ett nytt dubbelspår planeras byggas på sträckan. Planprogram har godkänts av Samferdselsdepartementet och planeras skickas på samråd under sommaren I samband med Oslo Skiprojektet kommer Jernbaneverket också att utreda Bryndiagonalen. Bryndiagonalen är en förbindelse från Follobanens tunnel till godsspåret mot Alnabru godsterminal, vilket kan få betydelse för godstrafiken från Sverige. I en norsk förstudie för höghastighetståg, som blev klar under 2006 granskades bland annat sträckningen Oslo Göteborg. Av de olika sträckningar som utvärderades bedömdes Oslo Göteborg vara den som var billigare att bygga. I den nationella transportplanen (NTP) finns inte separata höghastighetslinjer med för den kommande perioden, men möjligheten ska utredas vidare (NTP ). Østfoldbanen är ett av de avsnitt som prioriteras i NTP:s planperiod. Satsningen på Østfoldbanen beror också på kvalitet och kapacitet på linjerna i Sverige och på anslutningar till kontinenten. Det sägs i planen att norska regeringen kommer att samarbeta med andra länder för att bidra positivt till utvecklingen av internationella tågförbindelser. I korridor 1 mellan Oslo och Svinesund kommer huvudinsatsen i planperioden att vara knuten till utbyggnaden av Østfoldbanen. Det är också planlagt att bygga dubbelspår på sträckan Sandigbukta Moss Såstad (NTP ). Norge/Vänerbanan På den svenska sidan håller Norge/Vänerbanan på att byggas ut till dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Projektet kommer att fördubbla kapaciteten för person- och godstrafiken. Dessutom skapar det möjlighet till pendeltågtrafik. Hastighetskapaciteten blir genomgående 200 km/h och restiden kommer minska från 50 till 35 min på sträckan Göteborg Trollhättan. Utbyggnaden sker etappvis och beräknas vara klar i sin helhet Från 2012 planeras en ökning av persontågtrafiken till 168 tåg per dygn mellan Göteborg och Älvängen och 92 tåg mellan Älvängen och Trollhättan. Dessutom kommer fler människor att få nytta av tågen i och med de sju pendeltågsstationerna som byggs i Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen och söder om Lödöse. Bohusbanan För att möta behovet av tätare och mer flexibel trafik på sträckan Göteborg Uddevalla rustar Trafikverket upp Bohusbanan. I upprustningen av Bohusbanan ingår utbyggnad av fjärrblockering och installation av nya signalställverk. Åtgärderna ökar tillgängligheten mellan olika orter och förbättrar pendlingsmöjligheterna. Det innebär också att godstrafik kan flyttas över från väg till järnväg. Västlänken i Göteborg Trafikverket gör en järnvägsutredning för Västlänken, en tågtunnel under centrala Göteborg som ska binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer och ge nya stationer i staden. Med Västlänken blir det lättare att resa; trafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenären kan nå fler målpunkter utan att behöva byta färdmedel. När pendlingstiderna blir kortare växer arbetsmarknaden, vilket är en viktig förutsättning för regional tillväxt. Västlänken bidrar också till en hållbar stads- och regionutveckling. Marken kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt och biltrafiken till och från Göteborg kan minskas. Västlänken ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet och beräknas i 2009 års prisnivå kosta 20 miljarder svenska kronor

12 Järnväg Persontrafik 2009 Järnväg Godstrafik 2010 Antal turer Godståg per dygn 22 23

13 Järnväg Standard km/t 140 km/t km/t km/t km/t Järnväg Utbyggnadsplaner före 2019 Existerande dubbelspår Planerad utbyggnad Dubbelspår Enkelspår Dubbelspår Enkelspår 24 25

14 Hamnar och sjötransport Sjötransporter är av stor betydelse för regionens transportbalans, med import av råvaror och konsumtionsvaror och export av skogsprodukter och färdiga produkter från industrin. I regionens inre transportmarknad har sjötransporterna emellertid en mindre betydelse, med undantaget linjen Sandefjord Strömstad. På linjen Strömstad Sandefjord reser årligen 1,3 miljoner passagerare och 0,3 miljoner ton gods fraktas på lastbil, vilket utgör cirka fem procent av det gods som passerar gränsen på lastbil på E6:an vid Svinesund. Flera alternativa vägar för lastbilstrafiken finns till och från Sandefjord; via färjan Moss-Horten, genom Oslofjordtunneln (Drøbak) eller på E18 genom Oslo. Avlastningseffekterna på E6:an tack vare färjetrafiken är således blygsam. Intresset för sjötransporter av gods mellan Göteborg och Oslo är idag begränsat. För att sjötransporterna ska kunna konkurrera med transporter landvägen på sträckan behöver utbudet bli väsentligt bättre än idag. Störst av hamnarna i GO-regionen är utan konkurrens Göteborgs hamn. Hamnarna presenteras nedan i geografisk ordning, från söder till norr. Göteborg Göteborgs hamn är Skandinaviens och Sveriges största hamn med en handelsvolym på 39,5 miljoner ton (2009). Volymerna domineras av olja (53 procent) följt av containergods och skogsprodukter. Mängden olja var 21,1 miljoner ton, och antalet containrar var 818,000 (2009). Det finns även betydande passagerartrafik till Fredrikshamn i Danmark och Kiel i Tyskland. Utöver gods- och färjetrafik anordnas varje år cirka 20 anlöp av kryssningsfartyg. Cirka 45 procent (2009) av containertrafiken till och från hamnen går på järnväg, vilket är en tydlig ökning jämfört med 2004 då motsvarande andel var 30 procent. Containertrafiken på järnväg går till 16 destinationer, de flesta med dagliga avgångar. Bara en liten del av godset är transitgods mot Norge. Volymer i Göteborgs hamn 2009 var: 818,000 containrar TEU 504,000 ro/roenheter 157,000 nya bilar 1,75 miljoner passagerare 21,1 miljoner ton olja 39,5 miljoner ton gods 366,500 järnvägsenheter TEU Den 1 februari 2010 delades Göteborgs Hamn upp i ett kommunalt hamnbolag, Göteborgs Hamn AB, samt tre terminalbolag som ska drivas av externa operatörer. I oktober 2010 meddelades Göteborgs Hamn AB att man har tecknat ett tjugofemårigt koncessionsavtal, som börjar gälla den 1 januari 2011, med bolagen DFDS och C.Ports (ett systerbolag till belgiska rederiet Cobelfret). Via ett gemensamt bolag ska de båda rederierna driva roroterminalen. Parallellt med överlåtelsen av roroterminalen fortsätter processen med att överlåta bilterminalen, Gothenburg Car, till en extern operatör. Här förväntas ett avtal vara klart under första kvartalet Överlåtelseprocessen för containerterminalen i Göteborgs Hamn, Skandia Container terminal, håller hösten 2010 på att förberedas. Bolaget är det största och mest omfattande av de tre terminalbolagen. Före sommaren 2011 beräknas ett avtal med den nya operatören vara påskrivet. Samtliga operatörer förbinder sig via koncessionsavtal med Göteborgs Hamnbolag att sköta driften i respektive terminal. Wallhamn Wallhamn ligger på Tjörn strax söder om Stenungsund och kärnverksamheten utgörs av import och export av fordon, container och annat rorogods. Fartyg anlöper Wallhamn på veckobasis för att lasta eller lossa olika typer av fordon såsom bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner. Cirka ton gods hanteras per år, varav containrar. Destinationer är i huvudsak Medelhavsländer och Asien. I dagslägen (hösten 2010) arbetar man med fyra stora rederier, men ambitionen är att öka det antalet till sex. I framtida planer ingår, utöver nya kunder, att muddra hamnen för större fartyg och anlägga mer asfalterade ytor. Stenungsund Kemiföretagen i Stenungsund (AGA Gas, AkzoNobel, Borealis, INEO, Perstorp Oxo och Primagaz) har sina egna hamnar. 27

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010 GO-samarbetet Kommunikationsgruppen Faktasammanställning Transporter 2010 1 Förord Detta är den andra upplagan av Faktasammanställning Transporter från Kommunikationsgruppen inom samarbetet i GO-regionen.

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Gods- och industristråket!

Gods- och industristråket! E18 E2 E4 E2 Rv4 E22 Gods- och industristråket! Historisk trafikutveckling, totalt 15 E2 vid Alingsås E2 norr Mariestad 15 1 1 5 5 1992 1996 2 24 1993 1997 21 25 Rv 4 öster Ulricehamn 15 E4 norr om Gränna

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Vad är Nordic Link? Nordic Link

Vad är Nordic Link? Nordic Link Nordic Link 2 Vad är Nordic Link? Kärnan i Nordic Link är en transportkorridor genom Jylland till och från Sverige och Norge. Men Nordic Link är mer än bara det fysiska transportnätet. Det är också ett

Läs mer

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor

Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor 20 Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor 21 Detta kapitel visar Uddevalla i regionen och utvecklingsfrågor som Uddevalla delar med kommuner i närheten. Uddevalla i regionen Uddevallas läge vid E6

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer