Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /5 SID 1 (11) Handläggare: Rolf Ödén Telefon: Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag Vårt uppdrag är att förbereda våra elever, på bästa tänkbara sätt,för framgångsrika, fortsatta studier vid universitet och högskolor. Med bästa tänkbara resultat menar vi goda kunskaper, kännedom om olika studietekniker, erfarenhet av olika arbetssätt och eximinationsformer, vana av eget ansvarstagande och egna studier samt delaktighet i studieplanering. Vi vill att våra elever ska utvecklas kognitivt, socialt och emotionellt under gymnasieåren, och att de efter tre år ska anse att de haft en riktigt bra gymnasietid i en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Några fakta om Östra Real Vår skola är centralt belägen på Östermalm, mindre än 5 minuter från Karlaplan fyllde skolan 100 år. De drygt 1170 eleverna kommer från ca 110 grundskolor i storstockholmsområdet. Skolan har 100 medarbetare, varav 70 är lärare. Samtliga tillsvidareanställda lärare är behöriga. Skolledningen inom hela Östra Real består av tre rektorer som vardera leder en enhet. Den pedagogiska organisationen utgörs av 6 inriktningslag som vardera leds av en inriktningsledare och 27 ämnesgrupper som vardera har en ämnesansvarig lärare för att leda ämnessamarbetet. I administrations-och serviceorganisationen finns två studie- och yrkesvägledare, elevhälsoavdelning med två skolkuratorer (1 tjänst) och två skolsköterskor ( 1,5 tjänst), speciallärare, bibliotek med två bibliotekarier, IT-avdelning, expedition och vaktmästeri. Den egna verksamheten kompletteras med entreprenader inom skolmåltid (Sodexo AB), elevcafé (Åsa Johansson) och lokalvård (Teknostäd AB). Efter har Stockholms stad omorganiserat gymnasieskolorna, vilket resulterat i att Östra Real har delats upp i tre enheter med vardera en rektor. Syftet med dessa enheter är bland annat att rektor skall få ett mindre antal lärare och elever för att på sätt kunna bedriva ett mera direkt och "nära" ledarskap. Biträdande rektors nivån är avskaffad. Enhet två som redovisas i denna arbetsplan har sitt uppdrag enligt nedan. Utbildningar inom enhet 2 1. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap

2 SID 2 (11) 2. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap med miljöprofil. 3. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap med särskild variant med estetiska profiler inom bild, musik och teater. 4. Humanistiska programmet, inriktning kultur med estetiska profiler inom bild, musik och teater. 5. Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning Samhällsvetenskap med estetiska profiler inom bild, musik och teater. Av ovanstående fasas punkt 5 ut ur enheten i och med att nuvarande åk3 slutar och ersätts ej med Samhällsvetenskapliga programmet inom Gy11. Punkterna 1-3 inom gamla gymnasieskolan fasas ut med nuvarande åk3 men ersätts succesivt med nytt liknande uppdrag inom ramen för Gy11. Enhet två innefattar cirka 450 elever och 26 lärare. Lärarna är indelade i så kallade inriktningslag. Inom enheten finns två inriktningslag, nämligen de Naturvetenskapliga och Estetiska arbetslagen. Dessa leds av varsin inriktningsledare som har ett pedagogiskt fokus i sitt ledarskap. Rektor för enhet 2 har dessutom det övergripande personalansvaret inom Östra Real för kuratorer, skolsköterskor, studie och yrkesvägledare, specialpedagog samt elevassistent. Totalt 8 personer. Åtgärder för utveckling * Fortsatt implementering av GY2011 i inriktningslag och ämnesgrupper * Fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete mot en större samsyn på Kunskap/Lärande och mer likvärdig Bedömning/Betygsättning i samband med implementering av formativt/framåtsyftande/lärande bedömning * Fortsatt utveckling av kommunikation och coachning av elever samt utveckling av mentorskapet * Utveckling av samsynen generellt kring målformuleringar, policys, regler och förhållningssätt * Implementering av den nya ledningsorganisationen i gymnasieområdet och på Östra Real * Agera för att få en budget i balans. Förutom ovanstående åtgärder som gäller för hela Östra Real har vi inom enhet 2 beslutat att särskilt fokusera vårt kvalitetsutvecklande arbete kring fem områden, nämligen: 1. Förbättrad arbetsro i klassrummen 2. Förbättrat bemötande och kommunikation 3. Ökad samsyn mellan lärare inom enheten 4. Fortsatt pedagogisk utveckling

3 SID 3 (11) 5. Förbättrad resultatdialog lärare-elev. Mål/Åtaganden Normer och värden NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Årsmål Period Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan 3 % 2013 Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen 60 % 2013 Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan 98 % 2013 Östra Reals gymnasium arbetar aktivt för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling. All personal och alla elever ska visa respekt och hänsyn till varandra Nöjdhet med arbetet mot mobbing ska öka All skolpersonal ska genom sitt uppträdande förebygga diskriminering och kränkningar. Varje incident med kränkande handling ska snabbt bearbetas. Likabehandlingsplanen ska uppdateras, kommuniceras och utvärderas. Arbetet med FRIENDS utökas, bland annat innebär det utbildningsinsatser och utvärderingar i samarbete med FRIENDS-organisationen. Temadagar skall hållas. Resursanvändning Kurator och vuxenteam med Friends Uppföljning Gymnasienkät Östra Reals gymnasium enhet 2 arbetar för att skapa bästa möjliga arbetsklimat i klassrum och skolan som helhet

4 SID 4 (11) Ökad andel elever som uppger att de har arbetsro Ökad andel elever som känner sig trygga i skolan Ökad andel elever som uppger att det är en positiv stämning på skolan Ökad andel elever som uppger att lärarna bemöter dem på ett positivt sätt Östra Reals gemensamma värdegrund bygger på kunskapsutveckling genom öppenhet, värme, tydlighet, studieglädje, engagemang och kreativitet. Både medarbetare och elever ska genom respekt och hänsyn till varandra tillsammans arbeta för att skolan ska vara en bra plats för studier och samvaro. Tydlighet ska råda gällande ordningsregler och vilka förväntningar som finns på uppförande och bemötande. En viktig komponent i detta arbete är att en tydlig återkoppling sker när dessa regler inte följs och förväntningar inte infrias. All personal ska därför utan fördröjning med tydlighet agera när ordningsregler inte efterlevs. Översyn av lokalernas utnyttjande och förbättringsbehov. Arbeta aktivt för att sänka bullernivån i skolans lokaler. Resursanvändning Uppföljning Gymnasieenkäten Kursutvärderingar Inriktningsråd med stort inslag av elevmedverkan Friendsenkät för samtliga (personalen och alla elever). Uppföljning/analys av utfallet. Aktivitet Arbete med att kommunicera och förankra ordningsreglerna bland elever och personal Startdatum Slutdatum Attityd/beteende/värderingsdiskussioner med eleverna Revidera skolans gemensamma ordningsregler i samråd med personal och elevrepresentanter Utveckla nya kursutvärderingar som innehåller fråga om arbetsro Utökat samarbete med Friends-organisationen Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL:

5 SID 5 (11) Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Årsmål Period Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i engelska % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i matematik 1 98 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska 1 98 % 2013 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget 80 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM 100 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM 60 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM 40 % 2013 Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) 16,8 Poäng 2013 Elevernas resultat och studiesituation följs kontinuerligt upp och åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse Minskat antal IG/F samt förbättrade studieresultat, se indikatorer Klassnivå. Varje mentor följer kontinuerligt upp elevernas frånvaro och studiesituation och agerar i enlighet med Östra Reals formulerade mentorsuppdrag (sid. 26 i informationshäftet). Kursnivå. Varje lärare följer kontinuerligt upp undervisade elevers resultat och agerar enligt läraruppdraget (sid. 25 i informationshäftet). Ämneslagsnivå: Elevhälsoarbetet med veckovisa möten EHT - skolledningen Programnivå: Varje inriktningslag följer löpande upp elevernas studiesituation och

6 SID 6 (11) frånvaro och diskuterar strategier för högre måluppfyllelse. Åtgärdsprogram ska utformas för alla elever som riskerar att inte nå minst G/E i alla kurser Aktivitet Startdatum Slutdatum EHT-konferenser varje vecka Klasskonferenser och mentorskonferenser genomförs varje termin Östra Reals gymnasium har en kontinuerlig dialog med elever och vårdnadshavare om verksamheten och kvaliteten på utbildningen Utvecklingssamtal Föräldramöten ÖRFF (Östra Reals Föräldraförening) Rektorsbrev 2 ggr per läsår Skolkonferens Inriktningskonferens med elevmedverkan, ex planeringskonferens utifrån provschema Matråd Rektors besök i undervisningen och dialog med elever om upplevd kvalitet och arbetsbelastning Samarbete med elevkåren och FRIENDS Östra Reals gymnasium verkar för att varje enskild elevs förutsättningar och potentiella möjligheter identifieras så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi stärker elevernas insikt om sin egen förmåga och sitt eget lärande samt möjlighet att utvecklas. Eleverna når eller överträffar sina individuella mål Eleverna upplever att de vet vad som krävs för olika betyg i sina kurser Vi identifierar och i förkommande fall utreder dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Handlingsplaner tas fram. Läraren tar i dialog med berörd elev hänsyn till de rekommendationer som ges efter utredningar i sin undervisning. Genom diagnostiska test i flertalet ämnet identifieras förkunskaper som ger underlag för åtgärder.

7 SID 7 (11) Mentorerna i åk1 genomför databaserade lärstilsanalyser och kommunicerar resultaten med enskilda elever samt undervisande lärare Lärarna kommunicerar fortlöpande elevernas studieresultat samt för samtal med eleverna om betygsmål och vad som krävs för vidare kunskapsutveckling. Utvecklingssamtal med fokus på elevernas mål, välmående, samlade studiesituation och utvecklingsbehov. Eleverna självskattar sin situation efter samtal med varje lärare samt sätter därefter nya mål under utvecklingssamtalet. Utifrån mentorsuppdraget utveckla mentorskapet och användandet av klasstiden för att främja elevens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Genom olika aktiviteter introduceras eleverna under början av årskurs 1till skolan, personal, programmets utformning samt gymnasiestudier i allmänhet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Diagnostiska test i svenska i åk Diagnostiskt test i matematik samt engelska Elevers självskattning inför utvecklingssamtal Gärdesdagen Hellasdagen Införandet av lärstilsanalys årskurs Inriktningsdagar under HT och VT Uppdatering och förankring av mall för utvecklingssamtal Östra Reals gymnasiums ledning och lärare arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla undervisningen Fler elever svarar ja på påståendet: Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera Fler elever svarar ja på påståendet: Det är variation på arbetssätten under mina lektioner Fler elever svarar ja på påståendet: Mina lärare är kunniga i sina ämnen

8 SID 8 (11) Genom genomförande och analys av kursutvärderingar identifieras utvecklingsområden i kurserna. Resultat diskuteras i ämnes och inriktningslag. Lärarna för en kontinuerlig dialog med eleverna om undervisningen och kursens upplägg Auskultationsverksamhet Ämnessamverkan Didaktiska diskussioner i ämneslag och inriktningslag Lärarna utvärderar sina kurser fortlöpande med digitalt utvärderingsverktyg samt kommunicerar utfallet såväl med eleverna i respektive grupp samt med rektor. Nya metoder och mål fasställs Elever bjuds regelmässigt in till vissa av inriktningslagens möten för dialog kring arbetssätt och måluppfyllelse. Ökad fokusering på hur examensmålen skall nås. Större inslag av ämnesövergripande projekt. Schemaläggning som ger samarbetande lärare bättre möjligheter att nå examensmålen, som till exempel möjligheter att under en hel dag i veckan samarbeta genom att byta lektionspass, ha storgruppsföreläsningar,samarbeta inom kurser, göra studiebesök/exkursioner mm. Lärarna bestämmer själva tidsfördelningen inom i schemat utlagt tidsspann. Östra Reals gymnasiums lärare arbetar aktivt med likvärdig och lärande bedömning 55 % av elevernas svarar 4-5 på påståendet Mina lärare samarbetar kring mitt lärande i gymnasieundersökningen 51% av eleverna svarar 4-5 på påståendet Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat i gymnasieundersökningen Samtal i ämneslag Korsvist rättande, det vill säga: Lärarna rättar varandras prov Lärarna auskulterar hos varandra Lärare "delar" på kurser Gemensamma prov Kompetensutveckling för enskilda lärare men framförallt för hela ämnes och inriktningslag som skapar en gemensam förståelse/kunskapsgrund för uppdraget givet i förordning och läroplan. Fortlöpande dialog med elever i kurser Översyn över hur vi utnyttjar våra lektionssalar optimalt för att möjliggöra ämnessamverkan och sammanhållna tematiska pass i enlighet med ovan beskrivna arbetssätt..

9 SID 9 (11) Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen Årsmål Period 70 % % 2013 Lärare och skolledning har kontinuerlig dialog med elever om planering, uppföljning och utveckling av verksamheten 50% av eleverna svarar ja på påståendet: "Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola" 35% av eleverna svarar ja på påståendet: "Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna" 30% av eleverna svarar ja på påståendet: "Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen" Ökat samarbete med elevkåren Skolkonferens Inriktningskonferenser Klassråd Kursutvärderingar Provschema Dialog mellan lärare och elever om kursplanering, innehåll och examinationsformer Elevledda utvecklingssamtal Ökad interaktion mellan lärare och elev via digitala hjälpmedel/metoder av modellen "flipped classroom". Uppföljning Genom gymnasieenkäten samt uppföljande samtal i klassråd och inriktningsråd

10 SID 10 (11) Med coachande och utvecklad kommunikation samt formativ bedömning ska eleverna ges större förutsättningar att ta ansvar för sina studier. Kompetensutveckling inom lärande/formativ bedömning. Elevledda utvecklingssamtal Progressionsplaner Självskattning och reflektion för eleverna.. Aktivitet Startdatum Slutdatum Studiedagar kring formativ bedömning/lärande samtal Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Kontakt tas utan dröjsmål med föräldrar, socialtjänst och polis vid problematiska situationer. EHT-arbete Kontaktpolis Polisanmälan vid misstanke om brott Vårdnadshavare kontaktas Östra Reals gymnasium har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare om verksamheten och kvaliteten på utbildningen Samarbete med Östra Reals föräldraförening Rektorsbrev till föräldrar 2 ggr per läsår Föräldramöten Utvecklingssamtal Välfungerande hemsida med informativa länkar som Fronter, Skola 24 NÄMNDMÅL:

11 SID 11 (11) b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Vi ska underhålla och utveckla samarbetet med universitet, högskolor, organisationer och företag i regionen. Ung företagsamhet Studiebesök på högskolor och universitet Deltagande vid föreläsningar på högskolor, universitets och kulturinstitutioner. Gästföreläsare Transfer Samarbete med KTH, SU, konstfack och musikhögskolan inom VFUverksamheten. Samarbete med KTH inom matematiken. Elever på skolan ges kurser på KTH. Vi ska underhålla och utveckla våra internationella kontakter och samarbeten med utländska skolor. Commeniusverksamhet med temat "Ecology and everyday life" Östra Real som koordinator Deltagande i Global Citizen-Projectet. Utbyte med Bangalore Indien. Utbytesverksamhet (ej Commeniusbunden) med skolor i Tyskland, Österrike och Spanien Deltagande i "Europeiskt Forum" i Tyskland Individuella utbytesveckor för elever och lärare med partnerskolor i Tyskland, Frankrike, Polen, Finland, England, Spanien, Österrike, Lettland, Italien, Portugal och Belgien Aktivitet Commeniusprojektet Ecology and Everyday Life in Europe i enlighet med projektplanen Startdatum Slutdatum Utbytesverksamhet med skola i Bangalore Resursanvändning Övrigt Bilagor

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling UTBILDNINGSNÄMNDEN SPÅNGA GYMNASIUM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (8) 2011-12-12 Handläggare: Magnus Johansson Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Åtgärder för utveckling från föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Spånga gymnasium 1

Verksamhetsplan 2015 för Spånga gymnasium 1 Spånga gymnasium 1 Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2/2015:1 Sid 1 (12) 2015-02-27 Handläggare Till Magnus Johansson Spånga gymnasium 1 Telefon: Verksamhetsplan 2015 för Spånga gymnasium 1 Förslag till beslut Spånga

Läs mer

Arbetsplan läsåret

Arbetsplan läsåret UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2012-10-31 Handläggare: Pernilla Ericols Telefon: 08-508 398 51 Arbetsplan läsåret 2012-2013 Inledning Vår vision Globala gymnasiet

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15

Verksamhetsplan 2014-15 Verksamhetsplan 2014-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... LEDNINGSDEKLARATION SOLNA GYMNASIUM... 3 VERKSAMHET SOLNA GYMNASIUM... 4 ORGANISATION... 5 SOLNA GYMNASIUM SKA VARA EN ATTRAKTIV SKOLA... 7 KUNSKAPER...

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Arbetsplan Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET

Arbetsplan Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2013-10-25 Handläggare: Pernilla Ericols Telefon: XTelefonX Arbetsplan 2013-2014 Inledning Vår vision Globala gymnasiet ska genom

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Normer och värden Kunskaper samt Bedömning och betyg Delaktighet och inflytande Övergång och samverkan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Forum, F-varningar, betygsregistrering och utvecklingssamtal I skollagen 15 kap. 20 står följande: Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skolans lärare är organiserade i arbetslag F-3, 4-6,7-8 och 9. Skolbarnomsorgen och särskolan utgör egna arbetslag.

Skolans lärare är organiserade i arbetslag F-3, 4-6,7-8 och 9. Skolbarnomsorgen och särskolan utgör egna arbetslag. UTBILDNINGSNÄMNDEN FRUÄNGENS SKOLA Handläggare: Per-Arne Wigren Telefon: TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1 (8) 2009-11-19 Arbetsplan Inledning Fruängens skola är en kommunal grundskola F-9 samt grundsärskola 1-10,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Inledning Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. Respekten för varandra och rätten

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen.

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. 2013 Slotts Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. Alla elever skall ges möjlighet att nå minst G/ E i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Inledning Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. Respekten för varandra och rätten

Läs mer

Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015

Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015 2014 Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Undervisning och lärande... 3 3. Grundläggande värden och inflytande... 13 4. Trygghet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Ing re ss Sid 1 (5) Dnr 001-1087/2013:1539 Giltig fr.o.m. 20131031 Giltig t.o.m. 20141031 Spånga Grundskola är en kommunal grundskola med årskurserna 7-9. Vi har 414 elever

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Folkungaskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling

Folkungaskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling s likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling Ansvariga för planen s Gymnasium Enhetschef: Rektorer: Christer Helmersson Gunilla Linder Peter Andersson Elevårdsteam: Christina Andersson

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018 Bildningsförvaltningen Fuxernaskolan 7-9 September 2017 Grunduppgifter Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6 Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6 Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision är att alla

Läs mer