Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /5 SID 1 (11) Handläggare: Rolf Ödén Telefon: Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag Vårt uppdrag är att förbereda våra elever, på bästa tänkbara sätt,för framgångsrika, fortsatta studier vid universitet och högskolor. Med bästa tänkbara resultat menar vi goda kunskaper, kännedom om olika studietekniker, erfarenhet av olika arbetssätt och eximinationsformer, vana av eget ansvarstagande och egna studier samt delaktighet i studieplanering. Vi vill att våra elever ska utvecklas kognitivt, socialt och emotionellt under gymnasieåren, och att de efter tre år ska anse att de haft en riktigt bra gymnasietid i en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Några fakta om Östra Real Vår skola är centralt belägen på Östermalm, mindre än 5 minuter från Karlaplan fyllde skolan 100 år. De drygt 1170 eleverna kommer från ca 110 grundskolor i storstockholmsområdet. Skolan har 100 medarbetare, varav 70 är lärare. Samtliga tillsvidareanställda lärare är behöriga. Skolledningen inom hela Östra Real består av tre rektorer som vardera leder en enhet. Den pedagogiska organisationen utgörs av 6 inriktningslag som vardera leds av en inriktningsledare och 27 ämnesgrupper som vardera har en ämnesansvarig lärare för att leda ämnessamarbetet. I administrations-och serviceorganisationen finns två studie- och yrkesvägledare, elevhälsoavdelning med två skolkuratorer (1 tjänst) och två skolsköterskor ( 1,5 tjänst), speciallärare, bibliotek med två bibliotekarier, IT-avdelning, expedition och vaktmästeri. Den egna verksamheten kompletteras med entreprenader inom skolmåltid (Sodexo AB), elevcafé (Åsa Johansson) och lokalvård (Teknostäd AB). Efter har Stockholms stad omorganiserat gymnasieskolorna, vilket resulterat i att Östra Real har delats upp i tre enheter med vardera en rektor. Syftet med dessa enheter är bland annat att rektor skall få ett mindre antal lärare och elever för att på sätt kunna bedriva ett mera direkt och "nära" ledarskap. Biträdande rektors nivån är avskaffad. Enhet två som redovisas i denna arbetsplan har sitt uppdrag enligt nedan. Utbildningar inom enhet 2 1. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap

2 SID 2 (11) 2. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap med miljöprofil. 3. Naturvetenskapliga programmet, inriktning Naturvetenskap med särskild variant med estetiska profiler inom bild, musik och teater. 4. Humanistiska programmet, inriktning kultur med estetiska profiler inom bild, musik och teater. 5. Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning Samhällsvetenskap med estetiska profiler inom bild, musik och teater. Av ovanstående fasas punkt 5 ut ur enheten i och med att nuvarande åk3 slutar och ersätts ej med Samhällsvetenskapliga programmet inom Gy11. Punkterna 1-3 inom gamla gymnasieskolan fasas ut med nuvarande åk3 men ersätts succesivt med nytt liknande uppdrag inom ramen för Gy11. Enhet två innefattar cirka 450 elever och 26 lärare. Lärarna är indelade i så kallade inriktningslag. Inom enheten finns två inriktningslag, nämligen de Naturvetenskapliga och Estetiska arbetslagen. Dessa leds av varsin inriktningsledare som har ett pedagogiskt fokus i sitt ledarskap. Rektor för enhet 2 har dessutom det övergripande personalansvaret inom Östra Real för kuratorer, skolsköterskor, studie och yrkesvägledare, specialpedagog samt elevassistent. Totalt 8 personer. Åtgärder för utveckling * Fortsatt implementering av GY2011 i inriktningslag och ämnesgrupper * Fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete mot en större samsyn på Kunskap/Lärande och mer likvärdig Bedömning/Betygsättning i samband med implementering av formativt/framåtsyftande/lärande bedömning * Fortsatt utveckling av kommunikation och coachning av elever samt utveckling av mentorskapet * Utveckling av samsynen generellt kring målformuleringar, policys, regler och förhållningssätt * Implementering av den nya ledningsorganisationen i gymnasieområdet och på Östra Real * Agera för att få en budget i balans. Förutom ovanstående åtgärder som gäller för hela Östra Real har vi inom enhet 2 beslutat att särskilt fokusera vårt kvalitetsutvecklande arbete kring fem områden, nämligen: 1. Förbättrad arbetsro i klassrummen 2. Förbättrat bemötande och kommunikation 3. Ökad samsyn mellan lärare inom enheten 4. Fortsatt pedagogisk utveckling

3 SID 3 (11) 5. Förbättrad resultatdialog lärare-elev. Mål/Åtaganden Normer och värden NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Årsmål Period Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan 3 % 2013 Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen 60 % 2013 Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan 98 % 2013 Östra Reals gymnasium arbetar aktivt för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling. All personal och alla elever ska visa respekt och hänsyn till varandra Nöjdhet med arbetet mot mobbing ska öka All skolpersonal ska genom sitt uppträdande förebygga diskriminering och kränkningar. Varje incident med kränkande handling ska snabbt bearbetas. Likabehandlingsplanen ska uppdateras, kommuniceras och utvärderas. Arbetet med FRIENDS utökas, bland annat innebär det utbildningsinsatser och utvärderingar i samarbete med FRIENDS-organisationen. Temadagar skall hållas. Resursanvändning Kurator och vuxenteam med Friends Uppföljning Gymnasienkät Östra Reals gymnasium enhet 2 arbetar för att skapa bästa möjliga arbetsklimat i klassrum och skolan som helhet

4 SID 4 (11) Ökad andel elever som uppger att de har arbetsro Ökad andel elever som känner sig trygga i skolan Ökad andel elever som uppger att det är en positiv stämning på skolan Ökad andel elever som uppger att lärarna bemöter dem på ett positivt sätt Östra Reals gemensamma värdegrund bygger på kunskapsutveckling genom öppenhet, värme, tydlighet, studieglädje, engagemang och kreativitet. Både medarbetare och elever ska genom respekt och hänsyn till varandra tillsammans arbeta för att skolan ska vara en bra plats för studier och samvaro. Tydlighet ska råda gällande ordningsregler och vilka förväntningar som finns på uppförande och bemötande. En viktig komponent i detta arbete är att en tydlig återkoppling sker när dessa regler inte följs och förväntningar inte infrias. All personal ska därför utan fördröjning med tydlighet agera när ordningsregler inte efterlevs. Översyn av lokalernas utnyttjande och förbättringsbehov. Arbeta aktivt för att sänka bullernivån i skolans lokaler. Resursanvändning Uppföljning Gymnasieenkäten Kursutvärderingar Inriktningsråd med stort inslag av elevmedverkan Friendsenkät för samtliga (personalen och alla elever). Uppföljning/analys av utfallet. Aktivitet Arbete med att kommunicera och förankra ordningsreglerna bland elever och personal Startdatum Slutdatum Attityd/beteende/värderingsdiskussioner med eleverna Revidera skolans gemensamma ordningsregler i samråd med personal och elevrepresentanter Utveckla nya kursutvärderingar som innehåller fråga om arbetsro Utökat samarbete med Friends-organisationen Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL:

5 SID 5 (11) Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Årsmål Period Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i engelska % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i matematik 1 98 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska 1 98 % 2013 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget 80 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM 100 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM 60 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM 40 % 2013 Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) 16,8 Poäng 2013 Elevernas resultat och studiesituation följs kontinuerligt upp och åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse Minskat antal IG/F samt förbättrade studieresultat, se indikatorer Klassnivå. Varje mentor följer kontinuerligt upp elevernas frånvaro och studiesituation och agerar i enlighet med Östra Reals formulerade mentorsuppdrag (sid. 26 i informationshäftet). Kursnivå. Varje lärare följer kontinuerligt upp undervisade elevers resultat och agerar enligt läraruppdraget (sid. 25 i informationshäftet). Ämneslagsnivå: Elevhälsoarbetet med veckovisa möten EHT - skolledningen Programnivå: Varje inriktningslag följer löpande upp elevernas studiesituation och

6 SID 6 (11) frånvaro och diskuterar strategier för högre måluppfyllelse. Åtgärdsprogram ska utformas för alla elever som riskerar att inte nå minst G/E i alla kurser Aktivitet Startdatum Slutdatum EHT-konferenser varje vecka Klasskonferenser och mentorskonferenser genomförs varje termin Östra Reals gymnasium har en kontinuerlig dialog med elever och vårdnadshavare om verksamheten och kvaliteten på utbildningen Utvecklingssamtal Föräldramöten ÖRFF (Östra Reals Föräldraförening) Rektorsbrev 2 ggr per läsår Skolkonferens Inriktningskonferens med elevmedverkan, ex planeringskonferens utifrån provschema Matråd Rektors besök i undervisningen och dialog med elever om upplevd kvalitet och arbetsbelastning Samarbete med elevkåren och FRIENDS Östra Reals gymnasium verkar för att varje enskild elevs förutsättningar och potentiella möjligheter identifieras så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi stärker elevernas insikt om sin egen förmåga och sitt eget lärande samt möjlighet att utvecklas. Eleverna når eller överträffar sina individuella mål Eleverna upplever att de vet vad som krävs för olika betyg i sina kurser Vi identifierar och i förkommande fall utreder dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Handlingsplaner tas fram. Läraren tar i dialog med berörd elev hänsyn till de rekommendationer som ges efter utredningar i sin undervisning. Genom diagnostiska test i flertalet ämnet identifieras förkunskaper som ger underlag för åtgärder.

7 SID 7 (11) Mentorerna i åk1 genomför databaserade lärstilsanalyser och kommunicerar resultaten med enskilda elever samt undervisande lärare Lärarna kommunicerar fortlöpande elevernas studieresultat samt för samtal med eleverna om betygsmål och vad som krävs för vidare kunskapsutveckling. Utvecklingssamtal med fokus på elevernas mål, välmående, samlade studiesituation och utvecklingsbehov. Eleverna självskattar sin situation efter samtal med varje lärare samt sätter därefter nya mål under utvecklingssamtalet. Utifrån mentorsuppdraget utveckla mentorskapet och användandet av klasstiden för att främja elevens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Genom olika aktiviteter introduceras eleverna under början av årskurs 1till skolan, personal, programmets utformning samt gymnasiestudier i allmänhet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Diagnostiska test i svenska i åk Diagnostiskt test i matematik samt engelska Elevers självskattning inför utvecklingssamtal Gärdesdagen Hellasdagen Införandet av lärstilsanalys årskurs Inriktningsdagar under HT och VT Uppdatering och förankring av mall för utvecklingssamtal Östra Reals gymnasiums ledning och lärare arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla undervisningen Fler elever svarar ja på påståendet: Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera Fler elever svarar ja på påståendet: Det är variation på arbetssätten under mina lektioner Fler elever svarar ja på påståendet: Mina lärare är kunniga i sina ämnen

8 SID 8 (11) Genom genomförande och analys av kursutvärderingar identifieras utvecklingsområden i kurserna. Resultat diskuteras i ämnes och inriktningslag. Lärarna för en kontinuerlig dialog med eleverna om undervisningen och kursens upplägg Auskultationsverksamhet Ämnessamverkan Didaktiska diskussioner i ämneslag och inriktningslag Lärarna utvärderar sina kurser fortlöpande med digitalt utvärderingsverktyg samt kommunicerar utfallet såväl med eleverna i respektive grupp samt med rektor. Nya metoder och mål fasställs Elever bjuds regelmässigt in till vissa av inriktningslagens möten för dialog kring arbetssätt och måluppfyllelse. Ökad fokusering på hur examensmålen skall nås. Större inslag av ämnesövergripande projekt. Schemaläggning som ger samarbetande lärare bättre möjligheter att nå examensmålen, som till exempel möjligheter att under en hel dag i veckan samarbeta genom att byta lektionspass, ha storgruppsföreläsningar,samarbeta inom kurser, göra studiebesök/exkursioner mm. Lärarna bestämmer själva tidsfördelningen inom i schemat utlagt tidsspann. Östra Reals gymnasiums lärare arbetar aktivt med likvärdig och lärande bedömning 55 % av elevernas svarar 4-5 på påståendet Mina lärare samarbetar kring mitt lärande i gymnasieundersökningen 51% av eleverna svarar 4-5 på påståendet Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat i gymnasieundersökningen Samtal i ämneslag Korsvist rättande, det vill säga: Lärarna rättar varandras prov Lärarna auskulterar hos varandra Lärare "delar" på kurser Gemensamma prov Kompetensutveckling för enskilda lärare men framförallt för hela ämnes och inriktningslag som skapar en gemensam förståelse/kunskapsgrund för uppdraget givet i förordning och läroplan. Fortlöpande dialog med elever i kurser Översyn över hur vi utnyttjar våra lektionssalar optimalt för att möjliggöra ämnessamverkan och sammanhållna tematiska pass i enlighet med ovan beskrivna arbetssätt..

9 SID 9 (11) Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen Årsmål Period 70 % % 2013 Lärare och skolledning har kontinuerlig dialog med elever om planering, uppföljning och utveckling av verksamheten 50% av eleverna svarar ja på påståendet: "Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola" 35% av eleverna svarar ja på påståendet: "Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna" 30% av eleverna svarar ja på påståendet: "Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen" Ökat samarbete med elevkåren Skolkonferens Inriktningskonferenser Klassråd Kursutvärderingar Provschema Dialog mellan lärare och elever om kursplanering, innehåll och examinationsformer Elevledda utvecklingssamtal Ökad interaktion mellan lärare och elev via digitala hjälpmedel/metoder av modellen "flipped classroom". Uppföljning Genom gymnasieenkäten samt uppföljande samtal i klassråd och inriktningsråd

10 SID 10 (11) Med coachande och utvecklad kommunikation samt formativ bedömning ska eleverna ges större förutsättningar att ta ansvar för sina studier. Kompetensutveckling inom lärande/formativ bedömning. Elevledda utvecklingssamtal Progressionsplaner Självskattning och reflektion för eleverna.. Aktivitet Startdatum Slutdatum Studiedagar kring formativ bedömning/lärande samtal Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Kontakt tas utan dröjsmål med föräldrar, socialtjänst och polis vid problematiska situationer. EHT-arbete Kontaktpolis Polisanmälan vid misstanke om brott Vårdnadshavare kontaktas Östra Reals gymnasium har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare om verksamheten och kvaliteten på utbildningen Samarbete med Östra Reals föräldraförening Rektorsbrev till föräldrar 2 ggr per läsår Föräldramöten Utvecklingssamtal Välfungerande hemsida med informativa länkar som Fronter, Skola 24 NÄMNDMÅL:

11 SID 11 (11) b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Vi ska underhålla och utveckla samarbetet med universitet, högskolor, organisationer och företag i regionen. Ung företagsamhet Studiebesök på högskolor och universitet Deltagande vid föreläsningar på högskolor, universitets och kulturinstitutioner. Gästföreläsare Transfer Samarbete med KTH, SU, konstfack och musikhögskolan inom VFUverksamheten. Samarbete med KTH inom matematiken. Elever på skolan ges kurser på KTH. Vi ska underhålla och utveckla våra internationella kontakter och samarbeten med utländska skolor. Commeniusverksamhet med temat "Ecology and everyday life" Östra Real som koordinator Deltagande i Global Citizen-Projectet. Utbyte med Bangalore Indien. Utbytesverksamhet (ej Commeniusbunden) med skolor i Tyskland, Österrike och Spanien Deltagande i "Europeiskt Forum" i Tyskland Individuella utbytesveckor för elever och lärare med partnerskolor i Tyskland, Frankrike, Polen, Finland, England, Spanien, Österrike, Lettland, Italien, Portugal och Belgien Aktivitet Commeniusprojektet Ecology and Everyday Life in Europe i enlighet med projektplanen Startdatum Slutdatum Utbytesverksamhet med skola i Bangalore Resursanvändning Övrigt Bilagor

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer