INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD"

Transkript

1 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD Flygbild från juli Skövde kommun, december 2013

2 ÖVERSIKTSBILD EKEDALSOMRÅDET INBJUDAN Skövde kommun inbjuder till markanvisningstävling för markerade delar av Ekedalsområdet Tävlingen pågår mellan 16 dec 2013 och 14 mars 2014 Markanvisningen vänder sig till exploatörer i samarbete med arkitekter och har som syfte att utifrån givna förutsättningar få fram ett förslag på hur delområdena kan utvecklas och nyttjas. Avsikten är att hela eller delar av vinnande förslag kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättande av detaljplan(er) och genomförande Norra delen Området innehåller idag en enkel träbyggnad, tillfälliga paviljonger, öppna gräsytor samt träd och buskar utan större naturvärden. Omådet bedöms kunna rymma ca bostäder i högst 8 våningar. Därtill ska en separat tomt för förskola skapas. Tillfarten till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut längs Henriksbergsgatan. Kontaktpersoner/ tävlingsfunktionärer Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt Flygbild över Ekedalsområdet från Södra delen Området består av två delar, dels ett kvarter för långtids-/ pendelparkering och dels ett utsträckt, huvudsakligen öppet område med inslag av högre vegetation. Området bedöms kunna rymma ca 125 bostäder i 3-5 våningar. Tillfart från befintlig infart från Ekedalsvägen och/eller ny tillfart från Henriksberggatan. 2 3

3 INNEHÅLL Inbjudan 2 Översiktsbild Ekedal 2 Skövde som Bostadsort 4 Tävlingsområdet 6 Tävlingsförutsättningar 12 Ekonomiska förutsättningar 14 Tidplan (grovt förslag) 15 Tävlingshandlingar 15 Inlämningskrav 16 Utvärdering av inkomna förslag 17 Att Skövde fungerar som pendlingsort vittnar frekvensen på Resecentrum om. Drygt personer per dag passerar här och med SJ 2000 ligger Stockholm endast 2 timmar bort och Göteborg inom 1 timma. Investeringarna är många Det finns många som växer med Skövde och byggkranar är vardag här. En våg av tunga investeringar har skett, pågår och är planerade i kommunen. Det handlar, trots konjunkturen, bl.a. om miljardinvesteringar på Volvo och Försvarsmaktens satsningar på Skövde Garnison. Skövde kommun har satsat på en multianläggning för konferenser, sport, mässor, konserter samt ett av norra Europas mest moderna äventyrsbad. Även inom handeln har det de senaste åren skett en stark utveckling med stora investeringar. I centrum har galleriorna Commerce och Vasaporten byggts ut och renoverats vilket också skett på handelsområdet Norrmalm där Elins Esplanad renoverats och expanderat. Gallerian nådde redan under sitt första verksamhetsår sitt treåriga mål om 3 miljoner besök. Skövde har även öppnat handelsområdet Stallsiken för ytkrävande sällanköp där det sedan 2008 byggts drygt m 2 sällanköpshandel och där etableringarna fortsätter i nya etapper. SKÖVDE SOM BOSTADSORT Skövde kommuns vision 2025 är att: Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. Väx med Skövde - samhälle i stark utveckling! Det är inte bara som bostadsort som Skövde växer. Arbetsorten Skövde har en än starkare utveckling vilket också ökar efterfrågan på bostäder. Under talet har antalet arbetsplatser och arbetsinpendlingen ökat mer än vad invånarantalet gjort. Till detta kommer det ökande antalet studenter och behovet av att möta efterfrågan från den nya försvarsorganisationen. Såsom en de av fyra centralorterna i Västra Götaland innebär det att till Skövde lokaliseras såväl myndigheter som andra viktiga arbetsplatser. De senaste åren har Skaraborgs Sjukhus, Högskolan i Skövde m.fl, kompletterats med en samlokaliserad Skattemyndighet, Försäkringskassa, Västra Götalandsregionens IT avdelning och Skaraborgs Tingsrätt. Skövderegionen Skövde är centralorten för en region på drygt en kvarts miljon invånare tillika Sveriges nionde största arbetsmarknadsregion för närmare personer. Skövdes arbetsmarknad har under 2000-talet utvecklats starkt inom civila myndigheter, försvaret och företagstjänster. En del av denna växande arbetsmarknad är satsningarna på Gothia Science Park. Hösten 2009 invigdes bl.a. den nya fastigheten Portalen i Gothia Science Park. Expansionen fortsätter nu med fyra nya hus med ca m 2 kontorsyta som precis blivit inflyttningsklara. En satsning på 200 miljoner kronor för centralisering och expansion av Högskolans forskningsmiljö samt en fortsatt satsning på miljön för att skapa förutsättningar för tillväxt och etableringar där Gothia Innovation driver GSP Inkubator, Teknikpark och Projektarena. Allt detta tillsammans med ett starkt kulturutbud, barnomsorg- och utbildning, närhet till ett rikt nöjesutbud och sjöar, skogar och mark för rekreation i form av friluftsliv samt en rad infrastruktursatsningar bygger fortsatt tillväxt i Skövde. 4 5

4 Stadsdelen Östermalm Ekedals äldreboende med planerade tillbyggnader i rött. Flygfoto från Ovan bilder från Ekedals äldreboende, hotell Prisma, Volvohuset samt närlivs/restaurang mm vid Kavelbrovägen TÄVLINGSOMRÅDET Läge i staden Ekedalsområdet ligger i stadsdelen Östermalm som i sin tur ligger granne med Skövde stadskärna men avskiljs från denna både visuellt och funktionellt av västra stambanan och Boulognerskogen, se vidare sidan 8. Stadsdelen bebyggdes huvudsakligen ut med bostäder mellan och innehåller idag ca 1500 bostäder. Flertalet av dessa, ca 70%, utgörs av hyreslägenheter i flerbostadshus. Ca 27% är småhus med äganderätt och resterande del (3%) är bostadsrätter i form av markbostäder samt ett par grupphem. Under tidigt 2000-tal tillkom ca 380 studentbostäder i västra delen av Boulognerskogen. Östermalm har social service i form av förskolor, grundskola från låg- till högstadie, gymnasium för yrkesprogram samt Ekedals äldreboende (se nedan). Stadsdelens kommersiella service utgörs huvudsakligen av en mindre livsmedelsbutik (Netto), en närbutik och några restauranger. Östermalm präglas i flera avseende av närheten till Volvos gjuteri på andra sidan Kavelbrovägen. Ekedalsområdet idag Ekedalsområdet (väster om Henriksbergsgatan) var föregångaren till Östermalm och började byggas ut under 1870-talet som en arbetarförstad till Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad, det som från 1920-talet kom att bli Pentaverken och idag är Volvo. Numera återstår i stort sett inget av arbetarförstadens byggnader fastställdes en ny stadsplan för Östermalm. Redan befintliga gator som Ekedalsgatan och Henriksbergsgatan bildade då en stomme i den nya stadsplanen. Ekedalsområdet domineras idag av Ekedals äldreboende, vilken ursprungligen uppfördes som garnisonsjukhus och som sedermera blev länslassarett. Idag rymmer äldreboendet ca 40 lägenheter för långtidsboende, därtill korttidsboende, dagvård, mottagningar för landstinget samt en del kontorsverksamhet utan besökare mm. Målet är att skapa ett geriatriskt centrum med särskilt boende för äldre, specialistvård och rehabilitering. På sikt planeras äldreboendet kunna rymma ca 120 lägenheter. Vid entrén till Ekedalsgatan ligger Hotell Prisma. I Hotellet som kan ta emot 185 gäster finns även en lunchrestaurang. Parkering löses dels i parkeringsgarage under fastigheten dels som gatuparkering längs Ekedalsgatan framför hotellet. Vid Ekedalsgatan ligger även Volvos representationsbyggnad - Volvohuset - med tillhörande öppen parkeringsyta om drygt 100 bilplatser. Ekedalsområdet innehåller viss kommersiell service längs Kavelbrovägen i form av en spelbutik/närlivs och restaurang. Inom Ekedalsområdet, mellan Kavelbrovägen och Ekedals äldreboende, finns ett 70-tal hyresbostäder i två-vånings flerfamiljshus. I det norra tävlingsområdet finns en föreningslokal och tillfälligt uppställda paviljonger. De senare har nyttjats av äldreomsorgen. Alla dessa byggnader avses flyttas alternativt rivas. Stadsbild Tävlingsområdena ligger i en miljö med skiftande karaktär mellan Skövde resecentrum / Boulognerskogen i väster, och Östermalms bebyggelse i öster. Närheten till resecentrum och centrumkärnan är endast ca 500 meter. Östermalm och delar av Ekedalsområdet blev fr.o.m talet uppfört som en så kallad grannskapsenhet. Själva idén om en grannskapsenhet syftade till att samla samhällsservice och boende, handel, kultur och mötesplatser i enheter som var överblickbara och som tillgodosåg människors vardagliga behov. Östermalm närmast Henriksbergsgatan och Ekedal är typiskt för ett område där en tydlig rutnätsstruktur har ersatts med terränganpassade lamell- och punkthus blandat med småhusbebyggelse i ett finmaskigt gatunät. Bebyggelsen, som huvudsakligen är från senare delen av 1950-talet, följer gatunätet och höjdskillnaderna i terrängen. Höjden på bostadshusen varierar från småhus i 1-2 våningar, via 3 våningars lamellhus och upp till 8-9 våningars punkthus. Husen har nätta proportioner och utmärkande för både småhusbebyggelsen och punkthusen längs Henriksbergsgatans östra sida är den omsorgsfulla utformningen av detaljer som är karaktäristiskt för 1950-talet. Småhusen längs gatan utgör en fin provkarta på den tidens radhus, souterrängradhus och kedjehus. Bebyggelsen längs Ekedalsgatan - Brunnsgatan mellan Ekedals äldreboende och Kavelbrovägen följer i stort den stadsplan som upprättades Husen som huvudsakligen är i två våningar med källare bildar tydliga kvarter. Ekedals sjukhem utgör med sin byggnadsvolym en storskalig kontrast till den lägre kvartersbebyggelsen i söder. Detta förstärks av att äldreboendet omgärdas av stora parkeringsytor. Ekedal genomkorsas av gator, gc-vägar och stigar. Möjlighet till kopplingar såväl till omgivande grönytor som till genomfartsgator är goda. Avstånden är mycket små och en förtätning av stadsdelen Ekedal kan rätt utformat bidra såväl till en utvidgning av centrum som till en viktig sammankoppling med befintlig bebyggelse på Östermalm. De många parkeringsplatser på mer eller mindre definierade ytor i området idag lämnar plats för ny bebyggelse och möjligheter att skapa publika rum. Bostadshus längs Viktoriagatan (överst) och Ekedalsgatan (ovan). Befintlig föreningslokal i norra tävlingsområdet som ska rivas eller flyttas. Henriksbergsgatan kantas i södra delen av småhus uppförda under senare delen av 1950-talet byggdes de höga punkthusen öster om Henriksbergsgatan, då Skövdes första höghus, idag en intressant kulturmiljö som vittnar om 1950-talets intensiva utbyggnadsepok i industristaden Skövde. 6 7

5 Boulognerskogens centrala delar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Översikt från Gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Östra Promenaden utanför den nyanlagda bokhäcken med Boulognerhyllan i fonden. Boulognerhyllan med utsikt över parken. Naturvärden och markförhållanden Ekedalsområdet naturvärden utgörs främst av närheten till Boulognerskogen. Boulognerskogen som anlades under 1800-talets mitt har haft olika roller och användning under sina dryga 150 år. Idag erbjuder Boulognerskogen varierade miljöer med omväxlande öppna och slutna partier. Längst i söder finns ett björk/alkärr kring en bäck. Trädbeståndet är fullmoget och buskskikt saknas vilket ger en speciell trolsk karaktär av pelarsal. Den centrala delens äng och två sjöar är öppna och solbelysta. Den norra sjön anlades 1933 som en badsjö och fungerade som detta till början av 1970-talet. Skövde kommun har nu en idé om att återskapa denna. I den höglänta delen i nordväst återfinns en mogen tallskog som skapar en torrare och genomsiktlig miljö Mellan stammarna bjuds utblickar utöver ängen och sjöarna. Parkens östra del, mot tävlingsområdena, avslutas med en slänt upp mot Ekedal. Mot norra tävlingsområdet är slänten brant och rumsligt stum. Boulognerskogens stigsystem är historisk och härstammar från sent 1880-tal. Det är intrikat och utlagd så att parken trots sina nivåskillnader kan nås överallt utan trappor. Stigarna kan delas upp i ett överordnat system med direkta förbindelser genom parken samt ett mera vindlande system som lämpar sig för flanerande. Boulognerskogen är idag en vardagspark som används av skövdeborna, av förskolor, studenter, enstaka större arrangemang och äldreboendet i Ekedal. I syfte att utveckla Boulognerskogen upprättades 2009 ett Handlingsplan där det bl.a. slogs fast att parken ska vara en plats för alla och att man skulle öka kännedomen, utnyttjande och tillgängligheten till parken mm. Visionen är att Boulognerskogen ska vara en attraktiv plats med stark kulturell identitet för rekreation, aktiviteter och konstnärliga upplevelser. Med utgångspunkt i handlingsplanen arbetades under fram ett Gestaltningsprogram för Boulognerskogen Detta utgör nu grunden för en framtida utveckling av parken. Gestaltningsprogrammet redovisar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Av dessa har två hittills genomförts. Dels har en ca 1 km lång bokhäck planterats runt parken och entréer anlagts i syfte att definiera gränserna och därmed ge parken en starkare identitet. Dels har en väderskyddad plattform/utsiktsplats - Boulognerhyllan - byggts i slänten nedanför Ekedals äldreboende. I den branta slänten mellan Boulognersjön och det norra tävlingsområdet planeras under 2014 att anläggas körsbärsterrasser. Både Handlingsplanen och Gestaltningsprogrammet utgör bilagor till detta förfrågningsunderlag. En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för de aktuella delområdena. En kort sammanfattning av denna följer: Jorden består under ytskiktet av friktionsjord, därunder finsediment, såsom silt och lera, som direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på fast botten. Ytskiktet består i provtagningspunkterna dels av mullhaltig siltig sand/ mullhaltig sandig silt till mellan 0,1-0,4 m djup samt dels av fyllning innehållande mulljord, grus, sand o. silt till mellan 0,1 0,4 m djup. Grundvattenytan varierar mellan ca 0-3 m under markytan, med de högre nivåerna i de låglänta områdena. Utredningen förutsätter att byggnader över 2 våningar grundläggs med pålar samt att byggnader i 1-2 våningar ej byggs närmare slänt mot Boulognerskogen än 20 m. Jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten. I delområden med friktionsjord under ytskiktet bedöms LOD genom infiltration vara möjlig. För delar med tätare jordlager samt delar med höga grundvattennivå rekommenderas LODlösningar såsom fördröjningsmagasin/dammar etc. Marken klassas som högradonmark, vilket medför krav på radonsäkert byggande. I en provtagningspunkt i södra delområdet konstateras viss oljelukt. Jordprover har skickats för analys av alifatiska och aromatiska kolväten, PAH. Hela den geotekniska undersökningen utgör en bilaga till detta förfrågningsunderlag. Gator och trafik Henriksbergsgatan som utgör den östra gränsen för Ekedalsområdet sammanbinder Hjovägen i norr med Kavelbrovägen i söder och får därigenom en karaktär av genomfartsgata. Gatan trafikeras enligt mätning från 2012 av fordon/dygn (f/d). Hjovägen har idag runt f/d och Kavelbrovägen drygt f/d, se bild till höger ovan. En trafikprognos har gjorts för framtida trafikflöden för de tre vägarna för år Denna prognos har kompletterats med beräknad tillkommande trafik för Ekedalsområdet. Prognosen visar att trafiken på Henriksbergsgatan ökar till ca f/d. Hjovägen bedöms få knappt f/d mot centrum och uppemot f/d österut. Kavelbrovägen får ca f/d. Se bild till höger nedan. Befintlig infart från Henriksbergsgatan till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut, se bild till höger ovan och sidan 12. Ekedalsområdet genomkorsas av flera gång- och cykelvägar (gc). De viktigaste redovisas i bild till höger ovan. Bl.a. passerar en gc-väg det södra tävlingsområdet. Trafikräkningar från september 2013 visar att denna trafikeras av i genomsnitt 265 gångare och 50 cyklister per dag. Kollektivtrafiken angör idag Ekedalsområdet vid Kavelbrovägen (tätorts-/länsbussar) samt Henriksbergsgatan (tätortsbuss). En geoteknisk undersökning utgör bilaga till förfrågningsunderlaget. Dagens trafikflöden, viktiga gångpassager (orange) samt ny föreslagen tillfart till Ekedals äldreboende (röd). Väl använd gc-passage genom södra tävlingsområdet. Trafikprognos år 2025 för omgivande gator. 8 9

6 Större parkeringsplatser inom Ekedalsområdet. Kvarter för långtidsparkering som ingår i det södra tävlingsområdet. Parkeringsituationen i Ekedalsområdet har inventerats under september Utöver gatuparkeringar finns två allmänna parkeringsplatser i västra delen mot Boulognerskogen. Den större av dessa med 36 bilplatser (bpl) utnyttjas primärt som pendelparkering. Detta behov bedöms kunna lösas utanför tävlingsomårådet. Söder om Ekedals äldreboende finns tre parkeringskvarter om totalt 98 bpl för besökande och anställda till Ekedals äldreboende. Beläggningen för dessa har vid ett 10- tal undersökningstillfällen aldrig överstigit 50%. I samråd med Skövde kommuns fastighetsenhet görs därför bedömningen att det södra av dessa (P40) inte behövs utan kan ingå i det södra tävlingsområdet. För Ekedals äldreboende finns därutöver personalparkering norr om byggnaden med infart från Henriksbergsgatan. Dels 40 bpl form av en låst parkering för tjänstefordon dels ca 70 bpl för anställda samt till skolpersonal m.fl. som tillfälligt nyttjar delar av lokalerna. Beläggningen här är som störst (ca 80%) runt 16-tiden på vardagar när hämtning sker från skolan. Inventeringen visar att de olika parkeringsanläggningarna i Ekedalsområdet i mycket liten omfattning nyttjas för centrumhandeln under helger. Störningar och risker i övrigt Volvos Powertrains gjuteri ligger ca 300 meter söder om det södra tävlingsområdet. Verksamheten kan ge upphov till utsläpp av flyktiga organiska ämnen, lukt och partiklar. Enligt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framtagen i aug 2009 i samband med detaljplaneläggning för utvidgning av Ekedals äldreboende så medför Volvo Powertrains verksamhet inte några utsläpp som kan få sådan betydelse för hälsa och miljö att de utgör några hinder för utveckling av Ekedal. Även den MKB som följer Volvos Powertrains tillståndsansökan från 2013 om utökad produktion gör bedömningen att produktionen inte kommer medföra någon ökning av utsläppen till luften runt anläggningen. Vid Volvos anläggning hanteras olika kemikalier och gaser, bl.a. ammoniak, svaveldioxid, peroxid, syrgas och gasol mm. För Ekedals del är det främst uppställning/lagring av gasol som eventuellt kan komma att påverka bebyggelsen. Det södra tävlingsområdet ligger i utkanten ( m) av den skyddszon på 700 meter som omgärdar gasoltankarna. Området ligger dock utanför den gräns om 400 meter där allvarliga skador kan uppstå på människor vid händelse av en våldsam gasexplosion (BLEVE). Både frågan om utsläpp till luften och risker kommer att följas upp i framtida detaljplanearbete(n). Avståndet till farligt godstransporter på västra stambanan är mer än 250 meter och bedöms inte medföra någon förhöjd risk för utveckling av Ekedalsområdet. Ekedal och Volvo Powertrain Beräknad ekvivalentnivå Påverkan från omgivningen Trafik- och industribuller Utifrån Rambölls trafikprognos för framtida trafikflöden på Henriksbergsgatan, Kavelbrovägen och Hjovägen år 2025 har en bullerutredning tagits fram för Ekedalsområdet. Bullerutredningen har därutöver beaktat tågtrafikbuller från västra stambanan samt industribuller från Volvo. Resultatet av utredningen redovisas nedan i punktform och i bilder till vänster. För resonemang kring slutsatserna och information om gällande riktlinjer för trafikbuller mm se hela bullerutredningen (bilaga): Ekedal Norra påverkas av buller från tre håll Hjovägen, Henriksbergsgatan och Västra Stambanan. De beräknade maximalnivåerna i slänten mot Hjovägen vid sjön är över 70 db(a) Förutsättningarna att skapa en tyst/ljuddämpad sida är bäst åt syd-väst och man bör tänka på skärmning både mot järnväg och Henriksbergsgatan. Ekedal Södra påverkas huvudsakligen av buller från Henriksbergsgatan och järnvägen. Det planerade kontors-/parkeringshuset vid järnvägen kommer att sänka bullernivåerna från järnvägen i parken markant och till stor del kompensera för ökat tågbuller för Ekedal Södra. Externbuller från Volvo är försumbart för Ekedal. Teknisk försörjning Ekedal genomkorsas av ledningsdragningar för VA-, el-, fiber och fjärrvärme. Det som främst påverkar tävlingsområdena är befintlig fjärrvärmeledning (dim 200) som ligger väster om Henriksbergsgatan. Fjärrvärmeledningen ligger i kanten på det norra tävlingsområdet och genomkorsar det södra. I övrigt genomkorsas det norra tävlingsområdet av en spillvattenledning, en vattenledning samt av en högspänningskabel. Det södra området berörs utöver fjärrrvärmen även delvis av några dagvattenledningar. Se översiktsbild till höger. Digitalt underlag för befintliga ledningsdragningar kommer levereras tillsammans med grundkarta, bullerkurvor mm, se vidare sidan 15. Ledningar inom Ekedalsområdet: Fjärrvärme (gul) Vatten (blå) Dagvatten (grön) Spillvatten (röd) Högspänningskabel (lila) Beräknad maximalnivå

7 Ekedal utgör kontaktyta mellan Östermalm och centrum. Norra tävlingsområdet. Ny föreslagen tillfart (rött), befintliga gångvägar (grönt) och läge för ny förskola (gult). Vy över Boulognerskogen från gångvägen som gränsar till tävlingsområdet. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planerad bebyggelse och framtida innehåll Allmänt Förslagsställaren ska redovisa idéer för utveckling av hela Ekedalsområdet (båda delområdena), se vidare under inlämningskrav på sidan 16. Den föreslagna bebyggelsen ska visuellt och funktionellt på ett bra sätt ska koppla stadsdelen Östermalm med Boulognerskogen och Skövde centrum. Målsättningen är att området totalt ska rymma minst 250 nya bostäder. Därtill offentlig service i form av en förskola. Andra servicefunktioner som kan vitalisera området och göra det mer publikt är mycket önskvärt. I Skövde kommuns Energi- och klimatplan för , finns ett delmål om energianvändningen i bebyggelsen ska minska med 20% mellan Boverkets byggregler ställer idag minimikrav på energianvändning i ny bebyggelse. Vi ser gärna att dessa överträffas för den nya bebyggelsen i Ekedal. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att kommunerna ställer krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark. Det är önskvärt att man följer SKLs rekommenderade maximala energianvändningen om 70 kwh/m2. Passivteknik och utnyttjande av förnyelsebar energi premieras. All fordonsparkering för kvarterens behov ska i huvudsak ske på kvartersmark. Som underlag för bedömning av antalet parkeringsplatser föreslås Skövde kommuns riktlinjer för parkeringsbehov enligt nedan följas: Bostäder, flerbostadshus 12 bilplatser/1000 m2 BTA 2,5 cykelplatser/lgh Parkeringsbehov för förskola se sid 13. Parkeringsbehov för annan föreslagen verksamhet bedöms utifrån omfattningen och de lokala förutsättningar. Förslag som visar på lösningar som stimulerar gång-, cykeloch kollektivtrafik kommer att premieras vid utvärderingen. Redovisad avgränsning av tävlingsområdena är ungefärliga och kan komma att justeras beroende på innehållet i inkomna förslag och ännu inte identifierade behov. Norra tävlingsområdet Området är totalt ca m 2 och bedöms rymma ca bostäder. Volym- och solstudier visar att område kan bebyggas med punkthus på upp till 8 våningar (exkl. ev. souterrängvåning) eller en kvartersbebyggelse i 4-6 våningar, alternativt en kombination av dessa. Med målsättningen att utnyttja tomten optimalt så föreslås nuvarande norra infart till Ekedals äldreboende flyttas 100 meter söderut till Henriksbergsgatan korsning med Grenanders gata, se bild på föregående sida. Infarten kan ev. komma bli allmän gata och ges en förlängning runt Ekedals äldreboende och där ansluta till Ekedalsgatan. Nya utfarten till Henriksbergsgatan bör samordnas och vara högst två stycken till antalet. Behovet av förskoleplatser är stort på Östermalm och den planerade bebyggelsen genererar i sig ett behov. Det norra tävlingsområdet bedöms p.g.a. sitt goda trafikläge och sin närhet till Boulognerskogen ha särskilt goda förutsättningar att rymma detta. Förutsättningarna är därför att tävlingsområdet ska rymma en förskola i två våningar (ca 650 m 2 BYA) om totalt 5 avdelningar inom en tomt om minst 4000 m 2. Bild på sidan 12 visar lämpligt läge för förskoletomten. Förskolan bedöms ha ett parkeringsbehov om ca 25 bilplatser. Därtill ska inom området tillskapas ca 20 allmänna bilplatser för besökare till Boulognerskogen. Dessa kan rätt lokaliserade samordnas/samutnyttjas med parkeringsplatser till förskolan. Angränsande till den nya norra tillfarten till Ekedal ska finnas ett 40-tal parkeringsplatser för äldreboendet. Förslaget ska visa på var dessa kan lokaliseras. Inom området finns en paviljong som fungerar som klubblokal för Kulturen Bosnien och Hercegovinas förening (BEHAR). Paviljongen ska rivas alternativt flyttas till annan plats. Möjlighet att införliva föreningslokal(er) i bebyggelsen välkomnas. Befintlig parkeringplats för Skövdebostäder behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Södra tävlingsområdet Området består dels av ett större öppet område direkt söder om Ekedals äldreboende, dels av en pendelparkering vid Boulognerskogen som inte bedöms behöva ersättas inom området. Delområdena som är på m 2 respektive m 2 bedöms sammantaget kunna rymma ca 125 bostäder. Befintlig gatustruktur har kvarterstadens form och tidiga skisser visar på att en komplettering av kvartersstrukturen med en bebyggelse i 3-5 våningar kan vara lämplig. En gradvis anpassning från befintlig lägre bebyggelse längs Brunnsgatan - Viktoriagatan till Ekedals äldreboendes stora volymer är önskvärd. Ett viktigt gångstråk mellan Boulognerskogen/Centrum och Östermalm förgrenar sig när den passarerar genom det större området. Detta behov måste integreras i förslaget till ny bebyggelse. Området trafikmatas idag från Kavelbrovägen via Ekedalsgatan eller Viktoriagatan. Ny till-/utfart på Henriksbergsgatan bedöms även vara möjlig. Befintlig grusyta (parkering) i sydöstra delen behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Även i detta område bör möjligheten att införliva föreningslokal(er) och/eller lokal service i bebyggelsen studeras. Vy nerifrån Boulognerskogen upp mot det norra tävlingsområdet. Fotomontagepunkt. Södra tävlingsområdena. Viktiga gångpassager i grönt. Brunnsgatan möte med Boulognerskogen respektive småhusen vid Henriksbergsgatan. Området från Henriksbergsgatan. Fotomontagepunkt

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Markpriset för det norra tävlingsområdet är kr/m 2 BTA och för det södra tävlingsområdet 950 kr/m 2 BTA. Den slutliga omfattningen av byggrätten beror på planprocessen. Parkeringsbehovet måste lösas helt inom fastigheten. Förslagsställaren/Exploatören står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för exploateringen och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Förslagsställaren/Exploatören står även för samtliga plankostnader, lagfartskostnader samt anslutningsavgifter. För anslutningsavgifter avseende VA, El och fiber kontaktas tekniska förvaltningen och för fjärrvärme kontaktas Skövde värmeverk AB. Förslagsställaren/Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande till allmänplatsmark till följd av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella omläggningar av ledningar som behövs för att genomföra exploateringen. Markanvisning sker genom markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal tecknas för att gälla under tiden för detaljplaneläggningen (se tidplan) av anvisat område markområde. Markanvisningsavtalet reglerar utförande och bekostande av detaljplan samt eventuella tillkommande utredningar därav. Vidare kostnader för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar föranledda av förslaget samt genomförandefrågor som exempelvis tidplan och byggnadsskyldighet. Markanvisningsavtalet övergår till ett avtal om markförsäljning och exploatering (mark- och exploateringsavtal) i slutet av detaljplaneprocessen Avtal om försäljning av området kommer att tecknas mellan kommunen och den eller de byggherrar som kommunen, efter utvärdering, bedömer har de bästa förslagen med hänsyn till de kriterier kommunen ställt upp. Avtalet kommer att ha formen av ett köpeavtal och kommer att villkoras av hyresnivå/prisnivå och andra utfästelser som förslagsställaren/exploatören har redovisat. Gatukostnad för allmänna gator ingår i markpriset. Skövde kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Förslagens ekonomi bedöms i förhållande till dess kvalitet. Med ekonomi menas främst exploateringsgrad och hyresnivåer. Med kvalitet menas här utformningen av området som helhet och dess stadsmässiga värden, där arkitektonisk utformning, inre och yttre boendemiljö samt förhållningssätt till omgivande miljö och byggnadernas (förslagets) långsiktiga miljöpåverkan utgör viktiga ingredienser. Se vidare utvärderingskriterier på sidan 17. Skövde kommun innehar den materiella äganderätten till samtliga inlämnade tävlingsförslag och har möjlighet att använda hela eller delar av dessa i det kommande planarbetet. TIDPLAN Inbjudan skickas ut 16 december 2013 Informationsmöte 22 jan 2014, kl 10.00, Skövde stadshus, plan 3, Rum Stensättaren Förslag inlämnas senast 14 mars 2014 Utvärdering mars Vinnare utses och meddelas. Byggherrar utses april 2014 Markanvisningsavtal april 2014 Detaljplanearbete preliminärt april - dec 2014 Köpekontrakt hösten 2014 Byggstart våren 2015 TÄVLINGSHANDLINGAR Denna inbjudan Bilagor: - Vision Energi- och klimatplan för Skövde kommun , mars Handlingsplan Boulognerskogen, PBLF Gestaltningsprogram Boulognerskogen, SWECO Bullerutredning Ekedal, Akustikverkstaden PM - Geoteknik Ekedal, BGAB Tävlingsinbjudan och bilagor, finns att ladda ner från Skövde kommuns hemsida Planeringsunderlag i dwg-format (grundkarta, ledningsdragningar, bullerkurvor, ortofoto mm) liksom digitala bilder i jpg-format från önskade fotomontagepunkter kan beställas från kontaktperson/ tävlingsfunktionärer nedan. Tävlingsfunktionär Alla kontakter angående tävlingen ska riktas till tävlingsfunktionären. Eventuella frågor avseende tävlingsförfarandet mm ska ställas till tävlingsfunktionären innan den 17 januari Svar kommer levereras vid informationsmötet den 22 januari samt även skriftligen till samtliga som anmält intresse att delta i tävlingen genom att man beställt digitalt underlag enligt ovan. Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta MARKANVISNINGSPROGRAM Datum: Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta 2 (8) inbjuder exploatörer till markanvisning av kvarteret Mjölner. Kommunen vill hitta en köpare till fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306.

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Anbudstävling för Prästviken.

Anbudstävling för Prästviken. Stockholm 29 mars 2016 Anbudstävling för Prästviken. Prästlönetillgångar i Stockholms stift bjuder härmed in till lämnandet av anbud på mark för bostadsbebyggelse med lokaler inom ett markområde öster

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov DNR E2013-513-01611 Anna Savås 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck.

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck. Hallstahammar är kommunen som gått från 15000 invånare till knappt 16000 invånare inom loppet av åtta år. Kommunens attraktiva läge som boendeort med bra skolor och äldreomsorg tillsammans med en långsiktig

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Markanvisningstävling. Älvdansen

Markanvisningstävling. Älvdansen Markanvisningstävling Älvdansen 2 (10) Inbjudan Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen. Marknadens aktörer är välkomna att skicka in anbud och intresseanmälan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad. 01550 2012-01-11 DNR E2011-513- Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 270 54 sara.lunden@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-02-09 Markanvisning för bostäder inom del av

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING Tomt för förskola Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Innehåll Inbjudan... 3 Tävlingsprocessen... 3 Om Åkerkullan 8... 4 Förutsättningar... 5 Underlag... 6 Redovisning...

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-03-20 Anneli Eskilsson DNR 228/2004-214 PROGRAMHANDLING Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad Bakgrund Fastighets AB

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad.

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad. Inbjudan Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggnation på Hovshaga Centrum. Tävlingen omfattar sex områden benämnda 1-6. Förslag kan lämnas på ett eller flera områden. Bakgrund och avgränsning

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler 1 (5) Datum 2015-03-20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler VÄSTERÅS STAD 2 (5) 1. Inbjudan Västerås stad bjuder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast NOLBY 38:17 Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås Inlämnas senast 2016-11-27 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Alingsås kommun bjuder härmed in till markanvisning genom anbud för uppförande

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge 2013-08-20 att skapa en varierad stadsdel i samklang med den omgivande naturen. Anbudsgivare med den bästa projektidén får markanvisning och möjlighet att köpa alternativt disponera den blivande tomten

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40

INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40 INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40 Luleå kommun avser att sälja delar av fastigheten Notviken 4:40 i anslutning till Hyvelgränd och Stickvägen. Syftet är att bygga prisvärda bostadsrätter för

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555)

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 Dnr sbf/2014:555 10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II Karlskrona kommun 2015-09-01 INBJUDAN FÖRUTSÄTTNINGAR Gällande detaljplan Tävlingsområde Beskrivning av området Kvarteren Mark och vegetation Geotekniska

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge 2016-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/713-251 Kommunstyrelsen Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ängahagen MARKANVISNINGSTÄVLING TÄVLINGSPROGRAM INLÄMNAS SENAST DEN 24 OKTOBER 2014

Ängahagen MARKANVISNINGSTÄVLING TÄVLINGSPROGRAM INLÄMNAS SENAST DEN 24 OKTOBER 2014 Ängahagen MARKANVISNINGSTÄVLING INLÄMNAS SENAST DEN 24 OKTOBER 2014 TÄVLINGSPROGRAM Foton: Tävlingsområdet Ängahagen och intilliggande flerbostadshusområde Assberg i Skene. Samtliga bilder i tävlingsprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda 2015-08-24 53-34 Granskningshandling Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [7] Illustration

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Projektmål. Torparängen skall efter genomförandet innehålla följande:

Projektmål. Torparängen skall efter genomförandet innehålla följande: TORPARÄNGEN Projektmål Torparängen skall efter genomförandet innehålla följande: Kännetecknas av en hög miljömässig ambition. En tät, varierad bostadsbebyggelse där 50% ska utgöras av småhus Framtidens

Läs mer

Norra Munktellstaden ANBUDSTÄVLING ETAPP 1 DECEMBER 2015

Norra Munktellstaden ANBUDSTÄVLING ETAPP 1 DECEMBER 2015 Norra Munktellstaden ANBUDSTÄVLING ETAPP 1 DECEMBER 2015 Inbjudan Fastighets AB L E Lundberg inbjuder till en anbudstävling för köp av ett eller två bostadskvarter för nyproduktion av flerbostadshus inom

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Beatrice Berglund

Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Beatrice Berglund Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Områdets förutsättningar Fantastiskt läge i Vaxholm nära stadskärna och havet! Planområdet omfattar cirka 26 000 kvm mark Området ingår

Läs mer

Markanvisningar Stavlund etapp 1

Markanvisningar Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2016-04-07 1/2 Handläggare Jörgen Altin Tel. 0152-293 03 Kommunstyrelsen Markanvisningar Stavlund etapp 1 Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson 2014-04-28 PBN 2014-000154 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Eriksberg 1:4 samt Eriksberg 4:1 Förslag

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer