INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD"

Transkript

1 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD Flygbild från juli Skövde kommun, december 2013

2 ÖVERSIKTSBILD EKEDALSOMRÅDET INBJUDAN Skövde kommun inbjuder till markanvisningstävling för markerade delar av Ekedalsområdet Tävlingen pågår mellan 16 dec 2013 och 14 mars 2014 Markanvisningen vänder sig till exploatörer i samarbete med arkitekter och har som syfte att utifrån givna förutsättningar få fram ett förslag på hur delområdena kan utvecklas och nyttjas. Avsikten är att hela eller delar av vinnande förslag kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättande av detaljplan(er) och genomförande Norra delen Området innehåller idag en enkel träbyggnad, tillfälliga paviljonger, öppna gräsytor samt träd och buskar utan större naturvärden. Omådet bedöms kunna rymma ca bostäder i högst 8 våningar. Därtill ska en separat tomt för förskola skapas. Tillfarten till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut längs Henriksbergsgatan. Kontaktpersoner/ tävlingsfunktionärer Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt Flygbild över Ekedalsområdet från Södra delen Området består av två delar, dels ett kvarter för långtids-/ pendelparkering och dels ett utsträckt, huvudsakligen öppet område med inslag av högre vegetation. Området bedöms kunna rymma ca 125 bostäder i 3-5 våningar. Tillfart från befintlig infart från Ekedalsvägen och/eller ny tillfart från Henriksberggatan. 2 3

3 INNEHÅLL Inbjudan 2 Översiktsbild Ekedal 2 Skövde som Bostadsort 4 Tävlingsområdet 6 Tävlingsförutsättningar 12 Ekonomiska förutsättningar 14 Tidplan (grovt förslag) 15 Tävlingshandlingar 15 Inlämningskrav 16 Utvärdering av inkomna förslag 17 Att Skövde fungerar som pendlingsort vittnar frekvensen på Resecentrum om. Drygt personer per dag passerar här och med SJ 2000 ligger Stockholm endast 2 timmar bort och Göteborg inom 1 timma. Investeringarna är många Det finns många som växer med Skövde och byggkranar är vardag här. En våg av tunga investeringar har skett, pågår och är planerade i kommunen. Det handlar, trots konjunkturen, bl.a. om miljardinvesteringar på Volvo och Försvarsmaktens satsningar på Skövde Garnison. Skövde kommun har satsat på en multianläggning för konferenser, sport, mässor, konserter samt ett av norra Europas mest moderna äventyrsbad. Även inom handeln har det de senaste åren skett en stark utveckling med stora investeringar. I centrum har galleriorna Commerce och Vasaporten byggts ut och renoverats vilket också skett på handelsområdet Norrmalm där Elins Esplanad renoverats och expanderat. Gallerian nådde redan under sitt första verksamhetsår sitt treåriga mål om 3 miljoner besök. Skövde har även öppnat handelsområdet Stallsiken för ytkrävande sällanköp där det sedan 2008 byggts drygt m 2 sällanköpshandel och där etableringarna fortsätter i nya etapper. SKÖVDE SOM BOSTADSORT Skövde kommuns vision 2025 är att: Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. Väx med Skövde - samhälle i stark utveckling! Det är inte bara som bostadsort som Skövde växer. Arbetsorten Skövde har en än starkare utveckling vilket också ökar efterfrågan på bostäder. Under talet har antalet arbetsplatser och arbetsinpendlingen ökat mer än vad invånarantalet gjort. Till detta kommer det ökande antalet studenter och behovet av att möta efterfrågan från den nya försvarsorganisationen. Såsom en de av fyra centralorterna i Västra Götaland innebär det att till Skövde lokaliseras såväl myndigheter som andra viktiga arbetsplatser. De senaste åren har Skaraborgs Sjukhus, Högskolan i Skövde m.fl, kompletterats med en samlokaliserad Skattemyndighet, Försäkringskassa, Västra Götalandsregionens IT avdelning och Skaraborgs Tingsrätt. Skövderegionen Skövde är centralorten för en region på drygt en kvarts miljon invånare tillika Sveriges nionde största arbetsmarknadsregion för närmare personer. Skövdes arbetsmarknad har under 2000-talet utvecklats starkt inom civila myndigheter, försvaret och företagstjänster. En del av denna växande arbetsmarknad är satsningarna på Gothia Science Park. Hösten 2009 invigdes bl.a. den nya fastigheten Portalen i Gothia Science Park. Expansionen fortsätter nu med fyra nya hus med ca m 2 kontorsyta som precis blivit inflyttningsklara. En satsning på 200 miljoner kronor för centralisering och expansion av Högskolans forskningsmiljö samt en fortsatt satsning på miljön för att skapa förutsättningar för tillväxt och etableringar där Gothia Innovation driver GSP Inkubator, Teknikpark och Projektarena. Allt detta tillsammans med ett starkt kulturutbud, barnomsorg- och utbildning, närhet till ett rikt nöjesutbud och sjöar, skogar och mark för rekreation i form av friluftsliv samt en rad infrastruktursatsningar bygger fortsatt tillväxt i Skövde. 4 5

4 Stadsdelen Östermalm Ekedals äldreboende med planerade tillbyggnader i rött. Flygfoto från Ovan bilder från Ekedals äldreboende, hotell Prisma, Volvohuset samt närlivs/restaurang mm vid Kavelbrovägen TÄVLINGSOMRÅDET Läge i staden Ekedalsområdet ligger i stadsdelen Östermalm som i sin tur ligger granne med Skövde stadskärna men avskiljs från denna både visuellt och funktionellt av västra stambanan och Boulognerskogen, se vidare sidan 8. Stadsdelen bebyggdes huvudsakligen ut med bostäder mellan och innehåller idag ca 1500 bostäder. Flertalet av dessa, ca 70%, utgörs av hyreslägenheter i flerbostadshus. Ca 27% är småhus med äganderätt och resterande del (3%) är bostadsrätter i form av markbostäder samt ett par grupphem. Under tidigt 2000-tal tillkom ca 380 studentbostäder i västra delen av Boulognerskogen. Östermalm har social service i form av förskolor, grundskola från låg- till högstadie, gymnasium för yrkesprogram samt Ekedals äldreboende (se nedan). Stadsdelens kommersiella service utgörs huvudsakligen av en mindre livsmedelsbutik (Netto), en närbutik och några restauranger. Östermalm präglas i flera avseende av närheten till Volvos gjuteri på andra sidan Kavelbrovägen. Ekedalsområdet idag Ekedalsområdet (väster om Henriksbergsgatan) var föregångaren till Östermalm och började byggas ut under 1870-talet som en arbetarförstad till Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad, det som från 1920-talet kom att bli Pentaverken och idag är Volvo. Numera återstår i stort sett inget av arbetarförstadens byggnader fastställdes en ny stadsplan för Östermalm. Redan befintliga gator som Ekedalsgatan och Henriksbergsgatan bildade då en stomme i den nya stadsplanen. Ekedalsområdet domineras idag av Ekedals äldreboende, vilken ursprungligen uppfördes som garnisonsjukhus och som sedermera blev länslassarett. Idag rymmer äldreboendet ca 40 lägenheter för långtidsboende, därtill korttidsboende, dagvård, mottagningar för landstinget samt en del kontorsverksamhet utan besökare mm. Målet är att skapa ett geriatriskt centrum med särskilt boende för äldre, specialistvård och rehabilitering. På sikt planeras äldreboendet kunna rymma ca 120 lägenheter. Vid entrén till Ekedalsgatan ligger Hotell Prisma. I Hotellet som kan ta emot 185 gäster finns även en lunchrestaurang. Parkering löses dels i parkeringsgarage under fastigheten dels som gatuparkering längs Ekedalsgatan framför hotellet. Vid Ekedalsgatan ligger även Volvos representationsbyggnad - Volvohuset - med tillhörande öppen parkeringsyta om drygt 100 bilplatser. Ekedalsområdet innehåller viss kommersiell service längs Kavelbrovägen i form av en spelbutik/närlivs och restaurang. Inom Ekedalsområdet, mellan Kavelbrovägen och Ekedals äldreboende, finns ett 70-tal hyresbostäder i två-vånings flerfamiljshus. I det norra tävlingsområdet finns en föreningslokal och tillfälligt uppställda paviljonger. De senare har nyttjats av äldreomsorgen. Alla dessa byggnader avses flyttas alternativt rivas. Stadsbild Tävlingsområdena ligger i en miljö med skiftande karaktär mellan Skövde resecentrum / Boulognerskogen i väster, och Östermalms bebyggelse i öster. Närheten till resecentrum och centrumkärnan är endast ca 500 meter. Östermalm och delar av Ekedalsområdet blev fr.o.m talet uppfört som en så kallad grannskapsenhet. Själva idén om en grannskapsenhet syftade till att samla samhällsservice och boende, handel, kultur och mötesplatser i enheter som var överblickbara och som tillgodosåg människors vardagliga behov. Östermalm närmast Henriksbergsgatan och Ekedal är typiskt för ett område där en tydlig rutnätsstruktur har ersatts med terränganpassade lamell- och punkthus blandat med småhusbebyggelse i ett finmaskigt gatunät. Bebyggelsen, som huvudsakligen är från senare delen av 1950-talet, följer gatunätet och höjdskillnaderna i terrängen. Höjden på bostadshusen varierar från småhus i 1-2 våningar, via 3 våningars lamellhus och upp till 8-9 våningars punkthus. Husen har nätta proportioner och utmärkande för både småhusbebyggelsen och punkthusen längs Henriksbergsgatans östra sida är den omsorgsfulla utformningen av detaljer som är karaktäristiskt för 1950-talet. Småhusen längs gatan utgör en fin provkarta på den tidens radhus, souterrängradhus och kedjehus. Bebyggelsen längs Ekedalsgatan - Brunnsgatan mellan Ekedals äldreboende och Kavelbrovägen följer i stort den stadsplan som upprättades Husen som huvudsakligen är i två våningar med källare bildar tydliga kvarter. Ekedals sjukhem utgör med sin byggnadsvolym en storskalig kontrast till den lägre kvartersbebyggelsen i söder. Detta förstärks av att äldreboendet omgärdas av stora parkeringsytor. Ekedal genomkorsas av gator, gc-vägar och stigar. Möjlighet till kopplingar såväl till omgivande grönytor som till genomfartsgator är goda. Avstånden är mycket små och en förtätning av stadsdelen Ekedal kan rätt utformat bidra såväl till en utvidgning av centrum som till en viktig sammankoppling med befintlig bebyggelse på Östermalm. De många parkeringsplatser på mer eller mindre definierade ytor i området idag lämnar plats för ny bebyggelse och möjligheter att skapa publika rum. Bostadshus längs Viktoriagatan (överst) och Ekedalsgatan (ovan). Befintlig föreningslokal i norra tävlingsområdet som ska rivas eller flyttas. Henriksbergsgatan kantas i södra delen av småhus uppförda under senare delen av 1950-talet byggdes de höga punkthusen öster om Henriksbergsgatan, då Skövdes första höghus, idag en intressant kulturmiljö som vittnar om 1950-talets intensiva utbyggnadsepok i industristaden Skövde. 6 7

5 Boulognerskogens centrala delar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Översikt från Gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Östra Promenaden utanför den nyanlagda bokhäcken med Boulognerhyllan i fonden. Boulognerhyllan med utsikt över parken. Naturvärden och markförhållanden Ekedalsområdet naturvärden utgörs främst av närheten till Boulognerskogen. Boulognerskogen som anlades under 1800-talets mitt har haft olika roller och användning under sina dryga 150 år. Idag erbjuder Boulognerskogen varierade miljöer med omväxlande öppna och slutna partier. Längst i söder finns ett björk/alkärr kring en bäck. Trädbeståndet är fullmoget och buskskikt saknas vilket ger en speciell trolsk karaktär av pelarsal. Den centrala delens äng och två sjöar är öppna och solbelysta. Den norra sjön anlades 1933 som en badsjö och fungerade som detta till början av 1970-talet. Skövde kommun har nu en idé om att återskapa denna. I den höglänta delen i nordväst återfinns en mogen tallskog som skapar en torrare och genomsiktlig miljö Mellan stammarna bjuds utblickar utöver ängen och sjöarna. Parkens östra del, mot tävlingsområdena, avslutas med en slänt upp mot Ekedal. Mot norra tävlingsområdet är slänten brant och rumsligt stum. Boulognerskogens stigsystem är historisk och härstammar från sent 1880-tal. Det är intrikat och utlagd så att parken trots sina nivåskillnader kan nås överallt utan trappor. Stigarna kan delas upp i ett överordnat system med direkta förbindelser genom parken samt ett mera vindlande system som lämpar sig för flanerande. Boulognerskogen är idag en vardagspark som används av skövdeborna, av förskolor, studenter, enstaka större arrangemang och äldreboendet i Ekedal. I syfte att utveckla Boulognerskogen upprättades 2009 ett Handlingsplan där det bl.a. slogs fast att parken ska vara en plats för alla och att man skulle öka kännedomen, utnyttjande och tillgängligheten till parken mm. Visionen är att Boulognerskogen ska vara en attraktiv plats med stark kulturell identitet för rekreation, aktiviteter och konstnärliga upplevelser. Med utgångspunkt i handlingsplanen arbetades under fram ett Gestaltningsprogram för Boulognerskogen Detta utgör nu grunden för en framtida utveckling av parken. Gestaltningsprogrammet redovisar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Av dessa har två hittills genomförts. Dels har en ca 1 km lång bokhäck planterats runt parken och entréer anlagts i syfte att definiera gränserna och därmed ge parken en starkare identitet. Dels har en väderskyddad plattform/utsiktsplats - Boulognerhyllan - byggts i slänten nedanför Ekedals äldreboende. I den branta slänten mellan Boulognersjön och det norra tävlingsområdet planeras under 2014 att anläggas körsbärsterrasser. Både Handlingsplanen och Gestaltningsprogrammet utgör bilagor till detta förfrågningsunderlag. En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för de aktuella delområdena. En kort sammanfattning av denna följer: Jorden består under ytskiktet av friktionsjord, därunder finsediment, såsom silt och lera, som direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på fast botten. Ytskiktet består i provtagningspunkterna dels av mullhaltig siltig sand/ mullhaltig sandig silt till mellan 0,1-0,4 m djup samt dels av fyllning innehållande mulljord, grus, sand o. silt till mellan 0,1 0,4 m djup. Grundvattenytan varierar mellan ca 0-3 m under markytan, med de högre nivåerna i de låglänta områdena. Utredningen förutsätter att byggnader över 2 våningar grundläggs med pålar samt att byggnader i 1-2 våningar ej byggs närmare slänt mot Boulognerskogen än 20 m. Jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten. I delområden med friktionsjord under ytskiktet bedöms LOD genom infiltration vara möjlig. För delar med tätare jordlager samt delar med höga grundvattennivå rekommenderas LODlösningar såsom fördröjningsmagasin/dammar etc. Marken klassas som högradonmark, vilket medför krav på radonsäkert byggande. I en provtagningspunkt i södra delområdet konstateras viss oljelukt. Jordprover har skickats för analys av alifatiska och aromatiska kolväten, PAH. Hela den geotekniska undersökningen utgör en bilaga till detta förfrågningsunderlag. Gator och trafik Henriksbergsgatan som utgör den östra gränsen för Ekedalsområdet sammanbinder Hjovägen i norr med Kavelbrovägen i söder och får därigenom en karaktär av genomfartsgata. Gatan trafikeras enligt mätning från 2012 av fordon/dygn (f/d). Hjovägen har idag runt f/d och Kavelbrovägen drygt f/d, se bild till höger ovan. En trafikprognos har gjorts för framtida trafikflöden för de tre vägarna för år Denna prognos har kompletterats med beräknad tillkommande trafik för Ekedalsområdet. Prognosen visar att trafiken på Henriksbergsgatan ökar till ca f/d. Hjovägen bedöms få knappt f/d mot centrum och uppemot f/d österut. Kavelbrovägen får ca f/d. Se bild till höger nedan. Befintlig infart från Henriksbergsgatan till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut, se bild till höger ovan och sidan 12. Ekedalsområdet genomkorsas av flera gång- och cykelvägar (gc). De viktigaste redovisas i bild till höger ovan. Bl.a. passerar en gc-väg det södra tävlingsområdet. Trafikräkningar från september 2013 visar att denna trafikeras av i genomsnitt 265 gångare och 50 cyklister per dag. Kollektivtrafiken angör idag Ekedalsområdet vid Kavelbrovägen (tätorts-/länsbussar) samt Henriksbergsgatan (tätortsbuss). En geoteknisk undersökning utgör bilaga till förfrågningsunderlaget. Dagens trafikflöden, viktiga gångpassager (orange) samt ny föreslagen tillfart till Ekedals äldreboende (röd). Väl använd gc-passage genom södra tävlingsområdet. Trafikprognos år 2025 för omgivande gator. 8 9

6 Större parkeringsplatser inom Ekedalsområdet. Kvarter för långtidsparkering som ingår i det södra tävlingsområdet. Parkeringsituationen i Ekedalsområdet har inventerats under september Utöver gatuparkeringar finns två allmänna parkeringsplatser i västra delen mot Boulognerskogen. Den större av dessa med 36 bilplatser (bpl) utnyttjas primärt som pendelparkering. Detta behov bedöms kunna lösas utanför tävlingsomårådet. Söder om Ekedals äldreboende finns tre parkeringskvarter om totalt 98 bpl för besökande och anställda till Ekedals äldreboende. Beläggningen för dessa har vid ett 10- tal undersökningstillfällen aldrig överstigit 50%. I samråd med Skövde kommuns fastighetsenhet görs därför bedömningen att det södra av dessa (P40) inte behövs utan kan ingå i det södra tävlingsområdet. För Ekedals äldreboende finns därutöver personalparkering norr om byggnaden med infart från Henriksbergsgatan. Dels 40 bpl form av en låst parkering för tjänstefordon dels ca 70 bpl för anställda samt till skolpersonal m.fl. som tillfälligt nyttjar delar av lokalerna. Beläggningen här är som störst (ca 80%) runt 16-tiden på vardagar när hämtning sker från skolan. Inventeringen visar att de olika parkeringsanläggningarna i Ekedalsområdet i mycket liten omfattning nyttjas för centrumhandeln under helger. Störningar och risker i övrigt Volvos Powertrains gjuteri ligger ca 300 meter söder om det södra tävlingsområdet. Verksamheten kan ge upphov till utsläpp av flyktiga organiska ämnen, lukt och partiklar. Enligt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framtagen i aug 2009 i samband med detaljplaneläggning för utvidgning av Ekedals äldreboende så medför Volvo Powertrains verksamhet inte några utsläpp som kan få sådan betydelse för hälsa och miljö att de utgör några hinder för utveckling av Ekedal. Även den MKB som följer Volvos Powertrains tillståndsansökan från 2013 om utökad produktion gör bedömningen att produktionen inte kommer medföra någon ökning av utsläppen till luften runt anläggningen. Vid Volvos anläggning hanteras olika kemikalier och gaser, bl.a. ammoniak, svaveldioxid, peroxid, syrgas och gasol mm. För Ekedals del är det främst uppställning/lagring av gasol som eventuellt kan komma att påverka bebyggelsen. Det södra tävlingsområdet ligger i utkanten ( m) av den skyddszon på 700 meter som omgärdar gasoltankarna. Området ligger dock utanför den gräns om 400 meter där allvarliga skador kan uppstå på människor vid händelse av en våldsam gasexplosion (BLEVE). Både frågan om utsläpp till luften och risker kommer att följas upp i framtida detaljplanearbete(n). Avståndet till farligt godstransporter på västra stambanan är mer än 250 meter och bedöms inte medföra någon förhöjd risk för utveckling av Ekedalsområdet. Ekedal och Volvo Powertrain Beräknad ekvivalentnivå Påverkan från omgivningen Trafik- och industribuller Utifrån Rambölls trafikprognos för framtida trafikflöden på Henriksbergsgatan, Kavelbrovägen och Hjovägen år 2025 har en bullerutredning tagits fram för Ekedalsområdet. Bullerutredningen har därutöver beaktat tågtrafikbuller från västra stambanan samt industribuller från Volvo. Resultatet av utredningen redovisas nedan i punktform och i bilder till vänster. För resonemang kring slutsatserna och information om gällande riktlinjer för trafikbuller mm se hela bullerutredningen (bilaga): Ekedal Norra påverkas av buller från tre håll Hjovägen, Henriksbergsgatan och Västra Stambanan. De beräknade maximalnivåerna i slänten mot Hjovägen vid sjön är över 70 db(a) Förutsättningarna att skapa en tyst/ljuddämpad sida är bäst åt syd-väst och man bör tänka på skärmning både mot järnväg och Henriksbergsgatan. Ekedal Södra påverkas huvudsakligen av buller från Henriksbergsgatan och järnvägen. Det planerade kontors-/parkeringshuset vid järnvägen kommer att sänka bullernivåerna från järnvägen i parken markant och till stor del kompensera för ökat tågbuller för Ekedal Södra. Externbuller från Volvo är försumbart för Ekedal. Teknisk försörjning Ekedal genomkorsas av ledningsdragningar för VA-, el-, fiber och fjärrvärme. Det som främst påverkar tävlingsområdena är befintlig fjärrvärmeledning (dim 200) som ligger väster om Henriksbergsgatan. Fjärrvärmeledningen ligger i kanten på det norra tävlingsområdet och genomkorsar det södra. I övrigt genomkorsas det norra tävlingsområdet av en spillvattenledning, en vattenledning samt av en högspänningskabel. Det södra området berörs utöver fjärrrvärmen även delvis av några dagvattenledningar. Se översiktsbild till höger. Digitalt underlag för befintliga ledningsdragningar kommer levereras tillsammans med grundkarta, bullerkurvor mm, se vidare sidan 15. Ledningar inom Ekedalsområdet: Fjärrvärme (gul) Vatten (blå) Dagvatten (grön) Spillvatten (röd) Högspänningskabel (lila) Beräknad maximalnivå

7 Ekedal utgör kontaktyta mellan Östermalm och centrum. Norra tävlingsområdet. Ny föreslagen tillfart (rött), befintliga gångvägar (grönt) och läge för ny förskola (gult). Vy över Boulognerskogen från gångvägen som gränsar till tävlingsområdet. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planerad bebyggelse och framtida innehåll Allmänt Förslagsställaren ska redovisa idéer för utveckling av hela Ekedalsområdet (båda delområdena), se vidare under inlämningskrav på sidan 16. Den föreslagna bebyggelsen ska visuellt och funktionellt på ett bra sätt ska koppla stadsdelen Östermalm med Boulognerskogen och Skövde centrum. Målsättningen är att området totalt ska rymma minst 250 nya bostäder. Därtill offentlig service i form av en förskola. Andra servicefunktioner som kan vitalisera området och göra det mer publikt är mycket önskvärt. I Skövde kommuns Energi- och klimatplan för , finns ett delmål om energianvändningen i bebyggelsen ska minska med 20% mellan Boverkets byggregler ställer idag minimikrav på energianvändning i ny bebyggelse. Vi ser gärna att dessa överträffas för den nya bebyggelsen i Ekedal. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att kommunerna ställer krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark. Det är önskvärt att man följer SKLs rekommenderade maximala energianvändningen om 70 kwh/m2. Passivteknik och utnyttjande av förnyelsebar energi premieras. All fordonsparkering för kvarterens behov ska i huvudsak ske på kvartersmark. Som underlag för bedömning av antalet parkeringsplatser föreslås Skövde kommuns riktlinjer för parkeringsbehov enligt nedan följas: Bostäder, flerbostadshus 12 bilplatser/1000 m2 BTA 2,5 cykelplatser/lgh Parkeringsbehov för förskola se sid 13. Parkeringsbehov för annan föreslagen verksamhet bedöms utifrån omfattningen och de lokala förutsättningar. Förslag som visar på lösningar som stimulerar gång-, cykeloch kollektivtrafik kommer att premieras vid utvärderingen. Redovisad avgränsning av tävlingsområdena är ungefärliga och kan komma att justeras beroende på innehållet i inkomna förslag och ännu inte identifierade behov. Norra tävlingsområdet Området är totalt ca m 2 och bedöms rymma ca bostäder. Volym- och solstudier visar att område kan bebyggas med punkthus på upp till 8 våningar (exkl. ev. souterrängvåning) eller en kvartersbebyggelse i 4-6 våningar, alternativt en kombination av dessa. Med målsättningen att utnyttja tomten optimalt så föreslås nuvarande norra infart till Ekedals äldreboende flyttas 100 meter söderut till Henriksbergsgatan korsning med Grenanders gata, se bild på föregående sida. Infarten kan ev. komma bli allmän gata och ges en förlängning runt Ekedals äldreboende och där ansluta till Ekedalsgatan. Nya utfarten till Henriksbergsgatan bör samordnas och vara högst två stycken till antalet. Behovet av förskoleplatser är stort på Östermalm och den planerade bebyggelsen genererar i sig ett behov. Det norra tävlingsområdet bedöms p.g.a. sitt goda trafikläge och sin närhet till Boulognerskogen ha särskilt goda förutsättningar att rymma detta. Förutsättningarna är därför att tävlingsområdet ska rymma en förskola i två våningar (ca 650 m 2 BYA) om totalt 5 avdelningar inom en tomt om minst 4000 m 2. Bild på sidan 12 visar lämpligt läge för förskoletomten. Förskolan bedöms ha ett parkeringsbehov om ca 25 bilplatser. Därtill ska inom området tillskapas ca 20 allmänna bilplatser för besökare till Boulognerskogen. Dessa kan rätt lokaliserade samordnas/samutnyttjas med parkeringsplatser till förskolan. Angränsande till den nya norra tillfarten till Ekedal ska finnas ett 40-tal parkeringsplatser för äldreboendet. Förslaget ska visa på var dessa kan lokaliseras. Inom området finns en paviljong som fungerar som klubblokal för Kulturen Bosnien och Hercegovinas förening (BEHAR). Paviljongen ska rivas alternativt flyttas till annan plats. Möjlighet att införliva föreningslokal(er) i bebyggelsen välkomnas. Befintlig parkeringplats för Skövdebostäder behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Södra tävlingsområdet Området består dels av ett större öppet område direkt söder om Ekedals äldreboende, dels av en pendelparkering vid Boulognerskogen som inte bedöms behöva ersättas inom området. Delområdena som är på m 2 respektive m 2 bedöms sammantaget kunna rymma ca 125 bostäder. Befintlig gatustruktur har kvarterstadens form och tidiga skisser visar på att en komplettering av kvartersstrukturen med en bebyggelse i 3-5 våningar kan vara lämplig. En gradvis anpassning från befintlig lägre bebyggelse längs Brunnsgatan - Viktoriagatan till Ekedals äldreboendes stora volymer är önskvärd. Ett viktigt gångstråk mellan Boulognerskogen/Centrum och Östermalm förgrenar sig när den passarerar genom det större området. Detta behov måste integreras i förslaget till ny bebyggelse. Området trafikmatas idag från Kavelbrovägen via Ekedalsgatan eller Viktoriagatan. Ny till-/utfart på Henriksbergsgatan bedöms även vara möjlig. Befintlig grusyta (parkering) i sydöstra delen behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Även i detta område bör möjligheten att införliva föreningslokal(er) och/eller lokal service i bebyggelsen studeras. Vy nerifrån Boulognerskogen upp mot det norra tävlingsområdet. Fotomontagepunkt. Södra tävlingsområdena. Viktiga gångpassager i grönt. Brunnsgatan möte med Boulognerskogen respektive småhusen vid Henriksbergsgatan. Området från Henriksbergsgatan. Fotomontagepunkt

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Markpriset för det norra tävlingsområdet är kr/m 2 BTA och för det södra tävlingsområdet 950 kr/m 2 BTA. Den slutliga omfattningen av byggrätten beror på planprocessen. Parkeringsbehovet måste lösas helt inom fastigheten. Förslagsställaren/Exploatören står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för exploateringen och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Förslagsställaren/Exploatören står även för samtliga plankostnader, lagfartskostnader samt anslutningsavgifter. För anslutningsavgifter avseende VA, El och fiber kontaktas tekniska förvaltningen och för fjärrvärme kontaktas Skövde värmeverk AB. Förslagsställaren/Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande till allmänplatsmark till följd av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella omläggningar av ledningar som behövs för att genomföra exploateringen. Markanvisning sker genom markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal tecknas för att gälla under tiden för detaljplaneläggningen (se tidplan) av anvisat område markområde. Markanvisningsavtalet reglerar utförande och bekostande av detaljplan samt eventuella tillkommande utredningar därav. Vidare kostnader för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar föranledda av förslaget samt genomförandefrågor som exempelvis tidplan och byggnadsskyldighet. Markanvisningsavtalet övergår till ett avtal om markförsäljning och exploatering (mark- och exploateringsavtal) i slutet av detaljplaneprocessen Avtal om försäljning av området kommer att tecknas mellan kommunen och den eller de byggherrar som kommunen, efter utvärdering, bedömer har de bästa förslagen med hänsyn till de kriterier kommunen ställt upp. Avtalet kommer att ha formen av ett köpeavtal och kommer att villkoras av hyresnivå/prisnivå och andra utfästelser som förslagsställaren/exploatören har redovisat. Gatukostnad för allmänna gator ingår i markpriset. Skövde kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Förslagens ekonomi bedöms i förhållande till dess kvalitet. Med ekonomi menas främst exploateringsgrad och hyresnivåer. Med kvalitet menas här utformningen av området som helhet och dess stadsmässiga värden, där arkitektonisk utformning, inre och yttre boendemiljö samt förhållningssätt till omgivande miljö och byggnadernas (förslagets) långsiktiga miljöpåverkan utgör viktiga ingredienser. Se vidare utvärderingskriterier på sidan 17. Skövde kommun innehar den materiella äganderätten till samtliga inlämnade tävlingsförslag och har möjlighet att använda hela eller delar av dessa i det kommande planarbetet. TIDPLAN Inbjudan skickas ut 16 december 2013 Informationsmöte 22 jan 2014, kl 10.00, Skövde stadshus, plan 3, Rum Stensättaren Förslag inlämnas senast 14 mars 2014 Utvärdering mars Vinnare utses och meddelas. Byggherrar utses april 2014 Markanvisningsavtal april 2014 Detaljplanearbete preliminärt april - dec 2014 Köpekontrakt hösten 2014 Byggstart våren 2015 TÄVLINGSHANDLINGAR Denna inbjudan Bilagor: - Vision Energi- och klimatplan för Skövde kommun , mars Handlingsplan Boulognerskogen, PBLF Gestaltningsprogram Boulognerskogen, SWECO Bullerutredning Ekedal, Akustikverkstaden PM - Geoteknik Ekedal, BGAB Tävlingsinbjudan och bilagor, finns att ladda ner från Skövde kommuns hemsida Planeringsunderlag i dwg-format (grundkarta, ledningsdragningar, bullerkurvor, ortofoto mm) liksom digitala bilder i jpg-format från önskade fotomontagepunkter kan beställas från kontaktperson/ tävlingsfunktionärer nedan. Tävlingsfunktionär Alla kontakter angående tävlingen ska riktas till tävlingsfunktionären. Eventuella frågor avseende tävlingsförfarandet mm ska ställas till tävlingsfunktionären innan den 17 januari Svar kommer levereras vid informationsmötet den 22 januari samt även skriftligen till samtliga som anmält intresse att delta i tävlingen genom att man beställt digitalt underlag enligt ovan. Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PROGRAM OCH KONSEKVENSER

PROGRAM OCH KONSEKVENSER airport city PROGRAM OCH KONSEKVENSER G O D K Ä N T A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 1. 1 1. 2 1 Parter i programarbetet är: INLEDNING... 3 Bakgrund och syfte 4 Programområdet 5 Gällande planer

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005 Tävlingsprogram Innehåll 4............ 1.0 Inbjudan 4............ 2.0 Bakgrund 5............ 3.0 Det nya

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer