INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD"

Transkript

1 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD Flygbild från juli Skövde kommun, december 2013

2 ÖVERSIKTSBILD EKEDALSOMRÅDET INBJUDAN Skövde kommun inbjuder till markanvisningstävling för markerade delar av Ekedalsområdet Tävlingen pågår mellan 16 dec 2013 och 14 mars 2014 Markanvisningen vänder sig till exploatörer i samarbete med arkitekter och har som syfte att utifrån givna förutsättningar få fram ett förslag på hur delområdena kan utvecklas och nyttjas. Avsikten är att hela eller delar av vinnande förslag kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättande av detaljplan(er) och genomförande Norra delen Området innehåller idag en enkel träbyggnad, tillfälliga paviljonger, öppna gräsytor samt träd och buskar utan större naturvärden. Omådet bedöms kunna rymma ca bostäder i högst 8 våningar. Därtill ska en separat tomt för förskola skapas. Tillfarten till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut längs Henriksbergsgatan. Kontaktpersoner/ tävlingsfunktionärer Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt Flygbild över Ekedalsområdet från Södra delen Området består av två delar, dels ett kvarter för långtids-/ pendelparkering och dels ett utsträckt, huvudsakligen öppet område med inslag av högre vegetation. Området bedöms kunna rymma ca 125 bostäder i 3-5 våningar. Tillfart från befintlig infart från Ekedalsvägen och/eller ny tillfart från Henriksberggatan. 2 3

3 INNEHÅLL Inbjudan 2 Översiktsbild Ekedal 2 Skövde som Bostadsort 4 Tävlingsområdet 6 Tävlingsförutsättningar 12 Ekonomiska förutsättningar 14 Tidplan (grovt förslag) 15 Tävlingshandlingar 15 Inlämningskrav 16 Utvärdering av inkomna förslag 17 Att Skövde fungerar som pendlingsort vittnar frekvensen på Resecentrum om. Drygt personer per dag passerar här och med SJ 2000 ligger Stockholm endast 2 timmar bort och Göteborg inom 1 timma. Investeringarna är många Det finns många som växer med Skövde och byggkranar är vardag här. En våg av tunga investeringar har skett, pågår och är planerade i kommunen. Det handlar, trots konjunkturen, bl.a. om miljardinvesteringar på Volvo och Försvarsmaktens satsningar på Skövde Garnison. Skövde kommun har satsat på en multianläggning för konferenser, sport, mässor, konserter samt ett av norra Europas mest moderna äventyrsbad. Även inom handeln har det de senaste åren skett en stark utveckling med stora investeringar. I centrum har galleriorna Commerce och Vasaporten byggts ut och renoverats vilket också skett på handelsområdet Norrmalm där Elins Esplanad renoverats och expanderat. Gallerian nådde redan under sitt första verksamhetsår sitt treåriga mål om 3 miljoner besök. Skövde har även öppnat handelsområdet Stallsiken för ytkrävande sällanköp där det sedan 2008 byggts drygt m 2 sällanköpshandel och där etableringarna fortsätter i nya etapper. SKÖVDE SOM BOSTADSORT Skövde kommuns vision 2025 är att: Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. Väx med Skövde - samhälle i stark utveckling! Det är inte bara som bostadsort som Skövde växer. Arbetsorten Skövde har en än starkare utveckling vilket också ökar efterfrågan på bostäder. Under talet har antalet arbetsplatser och arbetsinpendlingen ökat mer än vad invånarantalet gjort. Till detta kommer det ökande antalet studenter och behovet av att möta efterfrågan från den nya försvarsorganisationen. Såsom en de av fyra centralorterna i Västra Götaland innebär det att till Skövde lokaliseras såväl myndigheter som andra viktiga arbetsplatser. De senaste åren har Skaraborgs Sjukhus, Högskolan i Skövde m.fl, kompletterats med en samlokaliserad Skattemyndighet, Försäkringskassa, Västra Götalandsregionens IT avdelning och Skaraborgs Tingsrätt. Skövderegionen Skövde är centralorten för en region på drygt en kvarts miljon invånare tillika Sveriges nionde största arbetsmarknadsregion för närmare personer. Skövdes arbetsmarknad har under 2000-talet utvecklats starkt inom civila myndigheter, försvaret och företagstjänster. En del av denna växande arbetsmarknad är satsningarna på Gothia Science Park. Hösten 2009 invigdes bl.a. den nya fastigheten Portalen i Gothia Science Park. Expansionen fortsätter nu med fyra nya hus med ca m 2 kontorsyta som precis blivit inflyttningsklara. En satsning på 200 miljoner kronor för centralisering och expansion av Högskolans forskningsmiljö samt en fortsatt satsning på miljön för att skapa förutsättningar för tillväxt och etableringar där Gothia Innovation driver GSP Inkubator, Teknikpark och Projektarena. Allt detta tillsammans med ett starkt kulturutbud, barnomsorg- och utbildning, närhet till ett rikt nöjesutbud och sjöar, skogar och mark för rekreation i form av friluftsliv samt en rad infrastruktursatsningar bygger fortsatt tillväxt i Skövde. 4 5

4 Stadsdelen Östermalm Ekedals äldreboende med planerade tillbyggnader i rött. Flygfoto från Ovan bilder från Ekedals äldreboende, hotell Prisma, Volvohuset samt närlivs/restaurang mm vid Kavelbrovägen TÄVLINGSOMRÅDET Läge i staden Ekedalsområdet ligger i stadsdelen Östermalm som i sin tur ligger granne med Skövde stadskärna men avskiljs från denna både visuellt och funktionellt av västra stambanan och Boulognerskogen, se vidare sidan 8. Stadsdelen bebyggdes huvudsakligen ut med bostäder mellan och innehåller idag ca 1500 bostäder. Flertalet av dessa, ca 70%, utgörs av hyreslägenheter i flerbostadshus. Ca 27% är småhus med äganderätt och resterande del (3%) är bostadsrätter i form av markbostäder samt ett par grupphem. Under tidigt 2000-tal tillkom ca 380 studentbostäder i västra delen av Boulognerskogen. Östermalm har social service i form av förskolor, grundskola från låg- till högstadie, gymnasium för yrkesprogram samt Ekedals äldreboende (se nedan). Stadsdelens kommersiella service utgörs huvudsakligen av en mindre livsmedelsbutik (Netto), en närbutik och några restauranger. Östermalm präglas i flera avseende av närheten till Volvos gjuteri på andra sidan Kavelbrovägen. Ekedalsområdet idag Ekedalsområdet (väster om Henriksbergsgatan) var föregångaren till Östermalm och började byggas ut under 1870-talet som en arbetarförstad till Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad, det som från 1920-talet kom att bli Pentaverken och idag är Volvo. Numera återstår i stort sett inget av arbetarförstadens byggnader fastställdes en ny stadsplan för Östermalm. Redan befintliga gator som Ekedalsgatan och Henriksbergsgatan bildade då en stomme i den nya stadsplanen. Ekedalsområdet domineras idag av Ekedals äldreboende, vilken ursprungligen uppfördes som garnisonsjukhus och som sedermera blev länslassarett. Idag rymmer äldreboendet ca 40 lägenheter för långtidsboende, därtill korttidsboende, dagvård, mottagningar för landstinget samt en del kontorsverksamhet utan besökare mm. Målet är att skapa ett geriatriskt centrum med särskilt boende för äldre, specialistvård och rehabilitering. På sikt planeras äldreboendet kunna rymma ca 120 lägenheter. Vid entrén till Ekedalsgatan ligger Hotell Prisma. I Hotellet som kan ta emot 185 gäster finns även en lunchrestaurang. Parkering löses dels i parkeringsgarage under fastigheten dels som gatuparkering längs Ekedalsgatan framför hotellet. Vid Ekedalsgatan ligger även Volvos representationsbyggnad - Volvohuset - med tillhörande öppen parkeringsyta om drygt 100 bilplatser. Ekedalsområdet innehåller viss kommersiell service längs Kavelbrovägen i form av en spelbutik/närlivs och restaurang. Inom Ekedalsområdet, mellan Kavelbrovägen och Ekedals äldreboende, finns ett 70-tal hyresbostäder i två-vånings flerfamiljshus. I det norra tävlingsområdet finns en föreningslokal och tillfälligt uppställda paviljonger. De senare har nyttjats av äldreomsorgen. Alla dessa byggnader avses flyttas alternativt rivas. Stadsbild Tävlingsområdena ligger i en miljö med skiftande karaktär mellan Skövde resecentrum / Boulognerskogen i väster, och Östermalms bebyggelse i öster. Närheten till resecentrum och centrumkärnan är endast ca 500 meter. Östermalm och delar av Ekedalsområdet blev fr.o.m talet uppfört som en så kallad grannskapsenhet. Själva idén om en grannskapsenhet syftade till att samla samhällsservice och boende, handel, kultur och mötesplatser i enheter som var överblickbara och som tillgodosåg människors vardagliga behov. Östermalm närmast Henriksbergsgatan och Ekedal är typiskt för ett område där en tydlig rutnätsstruktur har ersatts med terränganpassade lamell- och punkthus blandat med småhusbebyggelse i ett finmaskigt gatunät. Bebyggelsen, som huvudsakligen är från senare delen av 1950-talet, följer gatunätet och höjdskillnaderna i terrängen. Höjden på bostadshusen varierar från småhus i 1-2 våningar, via 3 våningars lamellhus och upp till 8-9 våningars punkthus. Husen har nätta proportioner och utmärkande för både småhusbebyggelsen och punkthusen längs Henriksbergsgatans östra sida är den omsorgsfulla utformningen av detaljer som är karaktäristiskt för 1950-talet. Småhusen längs gatan utgör en fin provkarta på den tidens radhus, souterrängradhus och kedjehus. Bebyggelsen längs Ekedalsgatan - Brunnsgatan mellan Ekedals äldreboende och Kavelbrovägen följer i stort den stadsplan som upprättades Husen som huvudsakligen är i två våningar med källare bildar tydliga kvarter. Ekedals sjukhem utgör med sin byggnadsvolym en storskalig kontrast till den lägre kvartersbebyggelsen i söder. Detta förstärks av att äldreboendet omgärdas av stora parkeringsytor. Ekedal genomkorsas av gator, gc-vägar och stigar. Möjlighet till kopplingar såväl till omgivande grönytor som till genomfartsgator är goda. Avstånden är mycket små och en förtätning av stadsdelen Ekedal kan rätt utformat bidra såväl till en utvidgning av centrum som till en viktig sammankoppling med befintlig bebyggelse på Östermalm. De många parkeringsplatser på mer eller mindre definierade ytor i området idag lämnar plats för ny bebyggelse och möjligheter att skapa publika rum. Bostadshus längs Viktoriagatan (överst) och Ekedalsgatan (ovan). Befintlig föreningslokal i norra tävlingsområdet som ska rivas eller flyttas. Henriksbergsgatan kantas i södra delen av småhus uppförda under senare delen av 1950-talet byggdes de höga punkthusen öster om Henriksbergsgatan, då Skövdes första höghus, idag en intressant kulturmiljö som vittnar om 1950-talets intensiva utbyggnadsepok i industristaden Skövde. 6 7

5 Boulognerskogens centrala delar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Översikt från Gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Östra Promenaden utanför den nyanlagda bokhäcken med Boulognerhyllan i fonden. Boulognerhyllan med utsikt över parken. Naturvärden och markförhållanden Ekedalsområdet naturvärden utgörs främst av närheten till Boulognerskogen. Boulognerskogen som anlades under 1800-talets mitt har haft olika roller och användning under sina dryga 150 år. Idag erbjuder Boulognerskogen varierade miljöer med omväxlande öppna och slutna partier. Längst i söder finns ett björk/alkärr kring en bäck. Trädbeståndet är fullmoget och buskskikt saknas vilket ger en speciell trolsk karaktär av pelarsal. Den centrala delens äng och två sjöar är öppna och solbelysta. Den norra sjön anlades 1933 som en badsjö och fungerade som detta till början av 1970-talet. Skövde kommun har nu en idé om att återskapa denna. I den höglänta delen i nordväst återfinns en mogen tallskog som skapar en torrare och genomsiktlig miljö Mellan stammarna bjuds utblickar utöver ängen och sjöarna. Parkens östra del, mot tävlingsområdena, avslutas med en slänt upp mot Ekedal. Mot norra tävlingsområdet är slänten brant och rumsligt stum. Boulognerskogens stigsystem är historisk och härstammar från sent 1880-tal. Det är intrikat och utlagd så att parken trots sina nivåskillnader kan nås överallt utan trappor. Stigarna kan delas upp i ett överordnat system med direkta förbindelser genom parken samt ett mera vindlande system som lämpar sig för flanerande. Boulognerskogen är idag en vardagspark som används av skövdeborna, av förskolor, studenter, enstaka större arrangemang och äldreboendet i Ekedal. I syfte att utveckla Boulognerskogen upprättades 2009 ett Handlingsplan där det bl.a. slogs fast att parken ska vara en plats för alla och att man skulle öka kännedomen, utnyttjande och tillgängligheten till parken mm. Visionen är att Boulognerskogen ska vara en attraktiv plats med stark kulturell identitet för rekreation, aktiviteter och konstnärliga upplevelser. Med utgångspunkt i handlingsplanen arbetades under fram ett Gestaltningsprogram för Boulognerskogen Detta utgör nu grunden för en framtida utveckling av parken. Gestaltningsprogrammet redovisar 10 åtgärder för en mer attraktiv park. Av dessa har två hittills genomförts. Dels har en ca 1 km lång bokhäck planterats runt parken och entréer anlagts i syfte att definiera gränserna och därmed ge parken en starkare identitet. Dels har en väderskyddad plattform/utsiktsplats - Boulognerhyllan - byggts i slänten nedanför Ekedals äldreboende. I den branta slänten mellan Boulognersjön och det norra tävlingsområdet planeras under 2014 att anläggas körsbärsterrasser. Både Handlingsplanen och Gestaltningsprogrammet utgör bilagor till detta förfrågningsunderlag. En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för de aktuella delområdena. En kort sammanfattning av denna följer: Jorden består under ytskiktet av friktionsjord, därunder finsediment, såsom silt och lera, som direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på fast botten. Ytskiktet består i provtagningspunkterna dels av mullhaltig siltig sand/ mullhaltig sandig silt till mellan 0,1-0,4 m djup samt dels av fyllning innehållande mulljord, grus, sand o. silt till mellan 0,1 0,4 m djup. Grundvattenytan varierar mellan ca 0-3 m under markytan, med de högre nivåerna i de låglänta områdena. Utredningen förutsätter att byggnader över 2 våningar grundläggs med pålar samt att byggnader i 1-2 våningar ej byggs närmare slänt mot Boulognerskogen än 20 m. Jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten. I delområden med friktionsjord under ytskiktet bedöms LOD genom infiltration vara möjlig. För delar med tätare jordlager samt delar med höga grundvattennivå rekommenderas LODlösningar såsom fördröjningsmagasin/dammar etc. Marken klassas som högradonmark, vilket medför krav på radonsäkert byggande. I en provtagningspunkt i södra delområdet konstateras viss oljelukt. Jordprover har skickats för analys av alifatiska och aromatiska kolväten, PAH. Hela den geotekniska undersökningen utgör en bilaga till detta förfrågningsunderlag. Gator och trafik Henriksbergsgatan som utgör den östra gränsen för Ekedalsområdet sammanbinder Hjovägen i norr med Kavelbrovägen i söder och får därigenom en karaktär av genomfartsgata. Gatan trafikeras enligt mätning från 2012 av fordon/dygn (f/d). Hjovägen har idag runt f/d och Kavelbrovägen drygt f/d, se bild till höger ovan. En trafikprognos har gjorts för framtida trafikflöden för de tre vägarna för år Denna prognos har kompletterats med beräknad tillkommande trafik för Ekedalsområdet. Prognosen visar att trafiken på Henriksbergsgatan ökar till ca f/d. Hjovägen bedöms få knappt f/d mot centrum och uppemot f/d österut. Kavelbrovägen får ca f/d. Se bild till höger nedan. Befintlig infart från Henriksbergsgatan till Ekedals äldreboende föreslås flyttas söderut, se bild till höger ovan och sidan 12. Ekedalsområdet genomkorsas av flera gång- och cykelvägar (gc). De viktigaste redovisas i bild till höger ovan. Bl.a. passerar en gc-väg det södra tävlingsområdet. Trafikräkningar från september 2013 visar att denna trafikeras av i genomsnitt 265 gångare och 50 cyklister per dag. Kollektivtrafiken angör idag Ekedalsområdet vid Kavelbrovägen (tätorts-/länsbussar) samt Henriksbergsgatan (tätortsbuss). En geoteknisk undersökning utgör bilaga till förfrågningsunderlaget. Dagens trafikflöden, viktiga gångpassager (orange) samt ny föreslagen tillfart till Ekedals äldreboende (röd). Väl använd gc-passage genom södra tävlingsområdet. Trafikprognos år 2025 för omgivande gator. 8 9

6 Större parkeringsplatser inom Ekedalsområdet. Kvarter för långtidsparkering som ingår i det södra tävlingsområdet. Parkeringsituationen i Ekedalsområdet har inventerats under september Utöver gatuparkeringar finns två allmänna parkeringsplatser i västra delen mot Boulognerskogen. Den större av dessa med 36 bilplatser (bpl) utnyttjas primärt som pendelparkering. Detta behov bedöms kunna lösas utanför tävlingsomårådet. Söder om Ekedals äldreboende finns tre parkeringskvarter om totalt 98 bpl för besökande och anställda till Ekedals äldreboende. Beläggningen för dessa har vid ett 10- tal undersökningstillfällen aldrig överstigit 50%. I samråd med Skövde kommuns fastighetsenhet görs därför bedömningen att det södra av dessa (P40) inte behövs utan kan ingå i det södra tävlingsområdet. För Ekedals äldreboende finns därutöver personalparkering norr om byggnaden med infart från Henriksbergsgatan. Dels 40 bpl form av en låst parkering för tjänstefordon dels ca 70 bpl för anställda samt till skolpersonal m.fl. som tillfälligt nyttjar delar av lokalerna. Beläggningen här är som störst (ca 80%) runt 16-tiden på vardagar när hämtning sker från skolan. Inventeringen visar att de olika parkeringsanläggningarna i Ekedalsområdet i mycket liten omfattning nyttjas för centrumhandeln under helger. Störningar och risker i övrigt Volvos Powertrains gjuteri ligger ca 300 meter söder om det södra tävlingsområdet. Verksamheten kan ge upphov till utsläpp av flyktiga organiska ämnen, lukt och partiklar. Enligt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framtagen i aug 2009 i samband med detaljplaneläggning för utvidgning av Ekedals äldreboende så medför Volvo Powertrains verksamhet inte några utsläpp som kan få sådan betydelse för hälsa och miljö att de utgör några hinder för utveckling av Ekedal. Även den MKB som följer Volvos Powertrains tillståndsansökan från 2013 om utökad produktion gör bedömningen att produktionen inte kommer medföra någon ökning av utsläppen till luften runt anläggningen. Vid Volvos anläggning hanteras olika kemikalier och gaser, bl.a. ammoniak, svaveldioxid, peroxid, syrgas och gasol mm. För Ekedals del är det främst uppställning/lagring av gasol som eventuellt kan komma att påverka bebyggelsen. Det södra tävlingsområdet ligger i utkanten ( m) av den skyddszon på 700 meter som omgärdar gasoltankarna. Området ligger dock utanför den gräns om 400 meter där allvarliga skador kan uppstå på människor vid händelse av en våldsam gasexplosion (BLEVE). Både frågan om utsläpp till luften och risker kommer att följas upp i framtida detaljplanearbete(n). Avståndet till farligt godstransporter på västra stambanan är mer än 250 meter och bedöms inte medföra någon förhöjd risk för utveckling av Ekedalsområdet. Ekedal och Volvo Powertrain Beräknad ekvivalentnivå Påverkan från omgivningen Trafik- och industribuller Utifrån Rambölls trafikprognos för framtida trafikflöden på Henriksbergsgatan, Kavelbrovägen och Hjovägen år 2025 har en bullerutredning tagits fram för Ekedalsområdet. Bullerutredningen har därutöver beaktat tågtrafikbuller från västra stambanan samt industribuller från Volvo. Resultatet av utredningen redovisas nedan i punktform och i bilder till vänster. För resonemang kring slutsatserna och information om gällande riktlinjer för trafikbuller mm se hela bullerutredningen (bilaga): Ekedal Norra påverkas av buller från tre håll Hjovägen, Henriksbergsgatan och Västra Stambanan. De beräknade maximalnivåerna i slänten mot Hjovägen vid sjön är över 70 db(a) Förutsättningarna att skapa en tyst/ljuddämpad sida är bäst åt syd-väst och man bör tänka på skärmning både mot järnväg och Henriksbergsgatan. Ekedal Södra påverkas huvudsakligen av buller från Henriksbergsgatan och järnvägen. Det planerade kontors-/parkeringshuset vid järnvägen kommer att sänka bullernivåerna från järnvägen i parken markant och till stor del kompensera för ökat tågbuller för Ekedal Södra. Externbuller från Volvo är försumbart för Ekedal. Teknisk försörjning Ekedal genomkorsas av ledningsdragningar för VA-, el-, fiber och fjärrvärme. Det som främst påverkar tävlingsområdena är befintlig fjärrvärmeledning (dim 200) som ligger väster om Henriksbergsgatan. Fjärrvärmeledningen ligger i kanten på det norra tävlingsområdet och genomkorsar det södra. I övrigt genomkorsas det norra tävlingsområdet av en spillvattenledning, en vattenledning samt av en högspänningskabel. Det södra området berörs utöver fjärrrvärmen även delvis av några dagvattenledningar. Se översiktsbild till höger. Digitalt underlag för befintliga ledningsdragningar kommer levereras tillsammans med grundkarta, bullerkurvor mm, se vidare sidan 15. Ledningar inom Ekedalsområdet: Fjärrvärme (gul) Vatten (blå) Dagvatten (grön) Spillvatten (röd) Högspänningskabel (lila) Beräknad maximalnivå

7 Ekedal utgör kontaktyta mellan Östermalm och centrum. Norra tävlingsområdet. Ny föreslagen tillfart (rött), befintliga gångvägar (grönt) och läge för ny förskola (gult). Vy över Boulognerskogen från gångvägen som gränsar till tävlingsområdet. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planerad bebyggelse och framtida innehåll Allmänt Förslagsställaren ska redovisa idéer för utveckling av hela Ekedalsområdet (båda delområdena), se vidare under inlämningskrav på sidan 16. Den föreslagna bebyggelsen ska visuellt och funktionellt på ett bra sätt ska koppla stadsdelen Östermalm med Boulognerskogen och Skövde centrum. Målsättningen är att området totalt ska rymma minst 250 nya bostäder. Därtill offentlig service i form av en förskola. Andra servicefunktioner som kan vitalisera området och göra det mer publikt är mycket önskvärt. I Skövde kommuns Energi- och klimatplan för , finns ett delmål om energianvändningen i bebyggelsen ska minska med 20% mellan Boverkets byggregler ställer idag minimikrav på energianvändning i ny bebyggelse. Vi ser gärna att dessa överträffas för den nya bebyggelsen i Ekedal. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att kommunerna ställer krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark. Det är önskvärt att man följer SKLs rekommenderade maximala energianvändningen om 70 kwh/m2. Passivteknik och utnyttjande av förnyelsebar energi premieras. All fordonsparkering för kvarterens behov ska i huvudsak ske på kvartersmark. Som underlag för bedömning av antalet parkeringsplatser föreslås Skövde kommuns riktlinjer för parkeringsbehov enligt nedan följas: Bostäder, flerbostadshus 12 bilplatser/1000 m2 BTA 2,5 cykelplatser/lgh Parkeringsbehov för förskola se sid 13. Parkeringsbehov för annan föreslagen verksamhet bedöms utifrån omfattningen och de lokala förutsättningar. Förslag som visar på lösningar som stimulerar gång-, cykeloch kollektivtrafik kommer att premieras vid utvärderingen. Redovisad avgränsning av tävlingsområdena är ungefärliga och kan komma att justeras beroende på innehållet i inkomna förslag och ännu inte identifierade behov. Norra tävlingsområdet Området är totalt ca m 2 och bedöms rymma ca bostäder. Volym- och solstudier visar att område kan bebyggas med punkthus på upp till 8 våningar (exkl. ev. souterrängvåning) eller en kvartersbebyggelse i 4-6 våningar, alternativt en kombination av dessa. Med målsättningen att utnyttja tomten optimalt så föreslås nuvarande norra infart till Ekedals äldreboende flyttas 100 meter söderut till Henriksbergsgatan korsning med Grenanders gata, se bild på föregående sida. Infarten kan ev. komma bli allmän gata och ges en förlängning runt Ekedals äldreboende och där ansluta till Ekedalsgatan. Nya utfarten till Henriksbergsgatan bör samordnas och vara högst två stycken till antalet. Behovet av förskoleplatser är stort på Östermalm och den planerade bebyggelsen genererar i sig ett behov. Det norra tävlingsområdet bedöms p.g.a. sitt goda trafikläge och sin närhet till Boulognerskogen ha särskilt goda förutsättningar att rymma detta. Förutsättningarna är därför att tävlingsområdet ska rymma en förskola i två våningar (ca 650 m 2 BYA) om totalt 5 avdelningar inom en tomt om minst 4000 m 2. Bild på sidan 12 visar lämpligt läge för förskoletomten. Förskolan bedöms ha ett parkeringsbehov om ca 25 bilplatser. Därtill ska inom området tillskapas ca 20 allmänna bilplatser för besökare till Boulognerskogen. Dessa kan rätt lokaliserade samordnas/samutnyttjas med parkeringsplatser till förskolan. Angränsande till den nya norra tillfarten till Ekedal ska finnas ett 40-tal parkeringsplatser för äldreboendet. Förslaget ska visa på var dessa kan lokaliseras. Inom området finns en paviljong som fungerar som klubblokal för Kulturen Bosnien och Hercegovinas förening (BEHAR). Paviljongen ska rivas alternativt flyttas till annan plats. Möjlighet att införliva föreningslokal(er) i bebyggelsen välkomnas. Befintlig parkeringplats för Skövdebostäder behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Södra tävlingsområdet Området består dels av ett större öppet område direkt söder om Ekedals äldreboende, dels av en pendelparkering vid Boulognerskogen som inte bedöms behöva ersättas inom området. Delområdena som är på m 2 respektive m 2 bedöms sammantaget kunna rymma ca 125 bostäder. Befintlig gatustruktur har kvarterstadens form och tidiga skisser visar på att en komplettering av kvartersstrukturen med en bebyggelse i 3-5 våningar kan vara lämplig. En gradvis anpassning från befintlig lägre bebyggelse längs Brunnsgatan - Viktoriagatan till Ekedals äldreboendes stora volymer är önskvärd. Ett viktigt gångstråk mellan Boulognerskogen/Centrum och Östermalm förgrenar sig när den passarerar genom det större området. Detta behov måste integreras i förslaget till ny bebyggelse. Området trafikmatas idag från Kavelbrovägen via Ekedalsgatan eller Viktoriagatan. Ny till-/utfart på Henriksbergsgatan bedöms även vara möjlig. Befintlig grusyta (parkering) i sydöstra delen behöver inte ersättas inom tävlingsområdet. Även i detta område bör möjligheten att införliva föreningslokal(er) och/eller lokal service i bebyggelsen studeras. Vy nerifrån Boulognerskogen upp mot det norra tävlingsområdet. Fotomontagepunkt. Södra tävlingsområdena. Viktiga gångpassager i grönt. Brunnsgatan möte med Boulognerskogen respektive småhusen vid Henriksbergsgatan. Området från Henriksbergsgatan. Fotomontagepunkt

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Markpriset för det norra tävlingsområdet är kr/m 2 BTA och för det södra tävlingsområdet 950 kr/m 2 BTA. Den slutliga omfattningen av byggrätten beror på planprocessen. Parkeringsbehovet måste lösas helt inom fastigheten. Förslagsställaren/Exploatören står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för exploateringen och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Förslagsställaren/Exploatören står även för samtliga plankostnader, lagfartskostnader samt anslutningsavgifter. För anslutningsavgifter avseende VA, El och fiber kontaktas tekniska förvaltningen och för fjärrvärme kontaktas Skövde värmeverk AB. Förslagsställaren/Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande till allmänplatsmark till följd av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella omläggningar av ledningar som behövs för att genomföra exploateringen. Markanvisning sker genom markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal tecknas för att gälla under tiden för detaljplaneläggningen (se tidplan) av anvisat område markområde. Markanvisningsavtalet reglerar utförande och bekostande av detaljplan samt eventuella tillkommande utredningar därav. Vidare kostnader för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar föranledda av förslaget samt genomförandefrågor som exempelvis tidplan och byggnadsskyldighet. Markanvisningsavtalet övergår till ett avtal om markförsäljning och exploatering (mark- och exploateringsavtal) i slutet av detaljplaneprocessen Avtal om försäljning av området kommer att tecknas mellan kommunen och den eller de byggherrar som kommunen, efter utvärdering, bedömer har de bästa förslagen med hänsyn till de kriterier kommunen ställt upp. Avtalet kommer att ha formen av ett köpeavtal och kommer att villkoras av hyresnivå/prisnivå och andra utfästelser som förslagsställaren/exploatören har redovisat. Gatukostnad för allmänna gator ingår i markpriset. Skövde kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Förslagens ekonomi bedöms i förhållande till dess kvalitet. Med ekonomi menas främst exploateringsgrad och hyresnivåer. Med kvalitet menas här utformningen av området som helhet och dess stadsmässiga värden, där arkitektonisk utformning, inre och yttre boendemiljö samt förhållningssätt till omgivande miljö och byggnadernas (förslagets) långsiktiga miljöpåverkan utgör viktiga ingredienser. Se vidare utvärderingskriterier på sidan 17. Skövde kommun innehar den materiella äganderätten till samtliga inlämnade tävlingsförslag och har möjlighet att använda hela eller delar av dessa i det kommande planarbetet. TIDPLAN Inbjudan skickas ut 16 december 2013 Informationsmöte 22 jan 2014, kl 10.00, Skövde stadshus, plan 3, Rum Stensättaren Förslag inlämnas senast 14 mars 2014 Utvärdering mars Vinnare utses och meddelas. Byggherrar utses april 2014 Markanvisningsavtal april 2014 Detaljplanearbete preliminärt april - dec 2014 Köpekontrakt hösten 2014 Byggstart våren 2015 TÄVLINGSHANDLINGAR Denna inbjudan Bilagor: - Vision Energi- och klimatplan för Skövde kommun , mars Handlingsplan Boulognerskogen, PBLF Gestaltningsprogram Boulognerskogen, SWECO Bullerutredning Ekedal, Akustikverkstaden PM - Geoteknik Ekedal, BGAB Tävlingsinbjudan och bilagor, finns att ladda ner från Skövde kommuns hemsida Planeringsunderlag i dwg-format (grundkarta, ledningsdragningar, bullerkurvor, ortofoto mm) liksom digitala bilder i jpg-format från önskade fotomontagepunkter kan beställas från kontaktperson/ tävlingsfunktionärer nedan. Tävlingsfunktionär Alla kontakter angående tävlingen ska riktas till tävlingsfunktionären. Eventuella frågor avseende tävlingsförfarandet mm ska ställas till tävlingsfunktionären innan den 17 januari Svar kommer levereras vid informationsmötet den 22 januari samt även skriftligen till samtliga som anmält intresse att delta i tävlingen genom att man beställt digitalt underlag enligt ovan. Vid eventuella frågor vänligen kontakta: Stig Johansson, Samhällsbyggnadsingenjör Ingemar Frid, Planarkitekt

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten 1 (8) Dnr TF 2008/611 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tfn 0171-62 5243 e-post: kent.gullberg@enkoping.se Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten Teknikförvaltningen bjuder härmed in till lämnande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder Datum 2015-05-21 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Björskogsgatan Markanvisning för bostäder VÄSTERÅS STAD 2 (9) Inbjudan På uppdrag av Fastighetsnämnden bjuder

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad Inlämnas senast 22/4 2014 Frågor Frågor och beställning av underlag kan göras till: Projektledare Magnus Gustavsson Stadsbyggnadskontoret, Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel: 08-591 262 40 Mobil: 0707-631

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun Markanvisning - grupphusbebyggelse Persiljan 3 i Höörs kommun Inledning Detta program vänder sig till dig som vill bygga flerbostadshus och förvärva en av kommunens fastigheter på vårt nya utbyggnadsområde

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se www.tyreso.se Inbjudan till markanvisningstävling Tyresö

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

del av fastigheten Ljura 1:2

del av fastigheten Ljura 1:2 2011-03-08 Vårt diarienummer SPN-237/2010 PROGRAM TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR del av fastigheten Ljura 1:2 INOM LJURA Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering, 8 mars 2011 GODKÄNNANDEHANDLING Godkänd i SPN:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Gällivare kommun står inför stora utmaningar i och med samhällsomvandlingen. Nästan hela Malmberget kommer

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Täby kyrkby Täby kommun Mark för flerbostadshus (totalt ca tio lägenheter) Flygfoto över del av Täby kyrkby 2012-02-15 Försäljningsprospekt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING

MARKANVISNINGSTÄVLING MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR STENBROTTET I MÖLNLYCKE INBJUDAN 1 INBJUDAN Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag på ca 80 hyresrättslägenheter, ca 40 bostadsrättslägenheter samt maximalt 10 radhus

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY Botkyrka kommun bjuder in till markanvisningstävling med särskilt fokus på social hållbarhet och gestaltning vid Tingstorget i Alby Innehåll Vad innebär en

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge 19:282.

Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge 19:282. R Ö F G L V Ä T G V A K MAR D V R E D Ä T O B M UGDO E G L L U T E G Ä V E K L O Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Markanvisning i Sollentuna

Markanvisning i Sollentuna Markanvisning i Sollentuna www.sollentuna.se Sollentuna växer Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och översiktsplanen ger vägledning om hur visionen ska förverkligas. I

Läs mer

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen?

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Markanvisningstävling för bostäder vid Guldmyntsgatan FRÅGOR OCH SVAR Uppdaterat 2013-09-17 Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Svar: Exploatörer kan

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer