Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Stockholms kommun"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr :962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande bedömning...4 Bedömning av resultaten...5 Bedömning av genomförandet...13 Bedömning av förutsättningarna...24 Inledning Skolverket har granskat förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Stockholms kommun. Skolverket sände den 6 juni 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens alla styrelser för utbildningen med tillhörande förvaltningar och samtliga skolor har besökts under perioden den 23 augusti 2006 till den 19 april De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet och övriga verksamheter. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se/inspektion). De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut med anledning av inspektionen. Denna skriftliga rapport kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen, förskolorna och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. 1

2 Besök har gjorts i samtliga skolor inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt i de olika skolformerna inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Inom varje stadsdelsnämnds ansvarsområde har två enheter inom skolbarnsomsorgen besökts, medan inga besök har gjorts i förskoleverksamheten. På skolorna har intervjuer genomförts med rektorer, lärare och andra pedagoger, elevvårdspersonal, barn, elever och vuxenutbildningens deltagare samt vårdnadshavare till barn och ungdomar. Inom den del av inspektionen som avser kommunens ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har ett urval av förskolechefer, förskollärare, fritidspedagoger och föräldrar med barn i förskola och fritidshem intervjuats. För varje styrelse för utbildningen har intervjuer genomförts med dels förtroendevalda (ordförande samt företrädare för oppositionen) och chefstjänstemän (stadsdels- eller utbildningsdirektör samt avdelningschef med ansvar för den utbildning som anordnas), dels tjänstemän med särskilda funktioner inom framför allt kvalitetsarbete och särskilt stöd. Vissa intervjuer ägde rum före och andra efter det politiska majoritetsskiftet i kommunen till följd av kommunfullmäktigevalet Inspektionen på skolnivå redovisas i en rapport för varje skola eller i förekommande fall en rapport för två eller flera skolor tillsammans om dessa utgör en rektors ansvarsområde. Inspektionen av vuxenutbildningens olika delar redovisas i en gemensam rapport. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i denna kommunrapport. Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola 895 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 360 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 268 Svenskundervisning för invandrare Källa: Stockholms kommun Skolhuvudmannen Stockholms kommun företräds ytterst av kommunfullmäktige, som enligt skollagen utsett 20 styrelser för det offentliga skolväsendet i kommunen, från den 1 januari styrelser. Styrelseansvaret för det obligatoriska skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten vilar på respektive stadsdelsnämnd (SDN) och för de frivilliga skolformerna på utbildningsnämnden (UN). En mindre del av de funktioner som enligt författningarna är knutna till styrelsen för utbildningen har kommunen lagt på kommunstyrelsen, dit dock ingen utbildnings- eller omsorgsverksamhet som sådan hör. 2

3 Kommunstyrelsen har i sin tur uppdragit åt utbildningsnämnden att svara för vissa kommunövergripande uppgifter, till exempel arbete med kommunens kvalitetsredovisning. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden är dock var för sig ansvariga för sin utbildnings- och omsorgsverksamhet och förutom fullmäktige finns inget organ med övergripande ansvar för skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten i kommunen. I följd av särbestämmelser i kommunallagen för Stockholms kommun finns ett skolborgarråd med rotelansvar för frågor rörande utbildning, barnomsorg m.m. Förutom att ingå i borgarrådsberedningen är skolborgarrådet också ordförande i utbildningsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnderna, som även ansvarar för bland annat äldreomsorg, socialtjänst och kulturfrågor i sina geografiska områden, var då inspektionen inleddes 18 till antalet. Valet till kommunfullmäktige i september 2006 medförde majoritetsskifte i kommunen och därmed förändringar av den kommunala organisationen. Genom parvis sammanläggning av åtta stadsdelsnämnder minskades antalet den 1 januari 2007 till 14. Av dessa är alltså fyra nybildade: Enskede- Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista och Södermalm (av de tidigare Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia). Vid samma tidpunkt tillträdde en stadsdelsdirektör hos var och en av de nybildade stadsdelsnämnderna. När förvaltningsorganisationerna läggs samman den 1 juli 2007 kommer styrelseansvaret för skolväsendet och skolbarnsomsorgen att flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, under det att förskoleverksamheten kvarstannar under nuvarande styrelser. Stadsdelsnämndsområdena präglas av mycket olika förutsättningar med avseende på bland annat invånarantal, befolkningens socioekonomiska sammansättning och andelen barn och elever med annat modersmål än svenska. SKOLVERKET Styrelse för utbildningen 2006 Invånare Skolor Styrelse för utbildningen 2007 Invånare Bromma SDN Bromma SDN Enskede-Årsta SDN Enskede-Årsta-Vantörs SDN Vantörs SDN Farsta SDN Farsta SDN Hägerstens SDN Hägersten-Liljeholmens SDN Liljeholmens SDN Hässelby-Vällingby SDN Hässelby-Vällingby SDN Kungsholmens SDN Kungsholmens SDN Norrmalms SDN Norrmalms SDN Rinkeby SDN Rinkeby-Kista SDN Kista SDN Skarpnäcks SDN Skarpnäcks SDN Skärholmens SDN Skärholmens SDN Spånga-Tensta SDN Spånga-Tensta SDN Maria-Gamla stans SDN Södermalms SDN Katarina-Sofia SDN Älvsjö SDN Älvsjö SDN Östermalms SDN Östermalms SDN Utbildningsnämnden 30 * Utbildningsnämnden Hela kommunen Hela kommunen Folkmängd den 31 december 2006 Källa: Stockholms kommun * exklusive vuxenutbildning Omkring 60 procent av utbildningen för vuxna bedrivs i kommunens egen regi vid sex vuxenutbildningsenheter medan återstoden är upphandlad och utlagd på nio externa anordnare. 3

4 Inom Stockholms kommuns område finns 60 fristående skolor motsvarande grundskola, ytterligare 13 med verksamhet motsvarande endast förskoleklass samt 54 motsvarande gymnasieskola. Dessa har inspekterats under samma period som de kommunala skolorna, utom i de fall där verksamheten nyligen startat eller nyligen varit föremål för inspektion. Skolverket redovisar utbildningsinspektionen separat för varje huvudman. Inom kommunen finns också fyra internationella skolor. Vidare bedriver kommunen förskoleverksamhet vid drygt 530 förskoleenheter, ett hundratal familjedaghem, ett antal fritidshem och ett mindre antal öppna förskolor. Härutöver finns med enskilda huvudmän omkring 340 förskolor, drygt 220 familjedaghem och ett antal fritidshem. Sammanfattande bedömning Som huvudman för det offentliga skolväsendet i Stockholms kommun har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser, mål och riktlinjer i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Den rätt till utbildning av hög kvalitet, som barn, elever och vuxenutbildningsdeltagare ges i det därigenom uttryckta nationella uppdraget för skolväsendet, är det kommunens uppgift att garantera genom att styra, leda och kvalitetssäkra hela sin verksamhet. Medan kommunen liksom dess rektorer, lärare och annan personal på sina ansvarsnivåer genom egenkontroll skall upprätthålla kvalitet och författningsöverensstämmelse, är Skolverkets utbildningsinspektion framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Utbildningsinspektionen av Stockholms kommun har visat på mycket stora skillnader i utbildningens kvalitet och resultat. Stockholms skolväsende rymmer många funktionella lärmiljöer som präglas av utmärkt överensstämmelse med läroplanens mål och riktlinjer, samtidigt som elever i andra fall får förutsättningar för sitt lärande som inte når upp till de nationella kvalitetskraven. Skolan är skyldig att ge varje elev det stöd som behövs för att ha förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs. motsvarande betyget Godkänd i utbildningens alla ämnen. På en del skolor i kommunen är dock andelen elever som inte når dit i sin kunskapsutveckling påfallande hög. Kommunens styrning, ledning, genomförande och kvalitetssäkring av verksamheten har därmed inte som helhet åstadkommit en utbildning av tillräckligt hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. I sin styrning av skolväsendet betonar kommunen de nationella målen och motverkar uppkomsten av en sidoordnad uppsättning av kommunala målsättningar. Kommunen har utformat ett styrnings- och kvalitetsredovisningssystem som utgår från målstyrningsmodellen för det svenska skolväsendet. Inspektionen har dock påvisat svagheter i genomförandet av rektorers pedagogiska ledarskap och av styrningen och kvalitetssäkringen på både skol- och huvudmannanivå, vilket måste åtgärdas för att statens krav skall uppfyllas. I kommunen finns exempel på hur skolor såväl som styrelser för utbildningen kreativt har utnyttjat det professionella friutrymme med resultatansvar som är centralt i det mål- och resultatstyrda skolsystemet. Bland annat har initiativ tagits och insatser gjorts för att främja ledarskapet i skolorna, att förstärka pedagogernas kompetens, att finna mer ändamålsenliga och individanpassade former för elevernas lärande och att utveckla formerna för en rättvis och likvärdig betygssättning. 4

5 Samtidigt noteras kvalitetsbrister, som kan sättas i samband med att de möjligheter och skyldigheter till kontinuerlig omprövning för att utveckla verksamheten inte har omsatts i tillräcklig grad. Vidare har inspektörerna funnit inslag i verksamheten som strider mot gällande författningar och som då framför allt äventyrar elevernas rätt och rättssäkerhet. Stockholms kommun har för förskoleverksamheten, skolväsendet och skolbarnsomsorgen valt en decentraliserad organisation, där beslutsfattande förts ut till stadsdelsnämnder och skolor med hög grad av självständighet. Ett system för styrning och kvalitetssäkring har gjorts till en del av organisationen, med bland annat skolinspektörer och kommunövergripande utvärderingar som förtjänstfulla inslag. När det gäller att omsätta kunskap om måluppfyllelse och dess orsaker i förbättringsinsatser, fungerar dock kommunens styrning inte tillräckligt väl för att säkerställa att alla elever får tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett stadsdel, skola eller lärare. Angelägna förbättringsområden med sikte på ökat ansvarstagande för utbildningens resultat är för delar av kommunens skolväsende den politiska styrningen, rektors pedagogiska ledarskap, kvalitetsarbetet och den skriftliga kvalitetsredovisningen. Utbildningsresultaten måste höjas i en del av kommunens skolor. Med starkt samband till detta behöver kvaliteten i undervisningen förbättras, så att alla elever får del av lärarinsatser i överensstämmelse med läroplanens krav. Alla elever i behov av särskilt stöd måste ges sådant. Avseende både kunskapsutvecklingen och överföringen av samhällets normer och värden behöver också skolornas och kommunens bild av resultaten förbättras, liksom analysen av dessas orsaker i den bedrivna verksamheten samt kopplingen till förbättringsåtgärder. Elevernas inflytande och ansvarstagande i undervisningen bör utvecklas. För ändamålet är det också angeläget att elevernas kunskap om målen för utbildningen ökar. Arbetet med att förhindra att elever utsätts för kränkningar är grundläggande i all utbildning och omsorg. En stor del av kommunens verksamheter lever inte upp till lagens krav på den likabehandlingsplan vari detta arbete skall utformas, och kommunen måste omgående komma till rätta med denna brist. Åtgärder måste också vidtas för att undanröja vissa brister i elevernas tillgång till utbildning, exempelvis svenska som andraspråk och elevens val. Kommunen måste även ändra rutinerna så att beslutsfattande och delegering alltid hanteras enligt författningarna. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat brister på kommunnivå och brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom anges områden där kommunen bör vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden i kommunen). I utbildningsinspektionens skolrapporter framförs ytterligare förbättringsområden på skolnivå avseende kvaliteten. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i skollagen, läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94), de nationella kursplanerna och programmålen. 5 SKOLVERKET

6 Kunskaper, utveckling och lärande Av det nationella utbildningsuppdraget följer att det arbete som sker inom skolväsendet skall syfta till att åstadkomma resultat, i form av kunskaper och färdigheter hos eleverna och av att de utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolhuvudmannens skyldigheter när det gäller elevernas kunskapsresultat är inriktade på att ge varje elev förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs. motsvarande lägst betyget Godkänd i utbildningens alla ämnen respektive kurser. Eleven skall av lärare få stöd om det behövs även särskilt stöd för att nå dit i sin kunskapsutveckling. Ett mått på skolans funktionsduglighet i förhållande till detta uppdrag, att alla elever skall ges förutsättningar att nå målen, är andelen elever med fullständigt slutbetyg från respektive skolform. Det ankommer på skolhuvudmannen att sätta in tillräckliga åtgärder kvantitativt och kvalitativt för att motsvara uppdragets krav. En sammanställning av kunskapsresultaten i kommunens skolor visar att en stor andel elever inte når målen för utbildningen. I en del skolor är resultaten anmärkningsvärt låga och det kan konstateras att långt fler än hälften av eleverna på vissa skolor inte får fullständigt slutbetyg. Det finns också skolor där en mycket stor andel elever inte får behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Samtidigt är meritvärdena höga vid åtskilliga skolor. Relationerna mellan de olika måtten på kunskapsresultat fullständigt slutbetyg, behörighet och meritvärde bör föranleda mer ingående analyser i kommunen och på skolorna. Skillnader mellan skolorna i hur värdena förhåller sig till varandra aktualiserar frågor om inriktningen på undervisning och stöd. Högsta prioritet enligt skollagstiftningen har insatser för att alla elever skall nå målen i alla ämnen, medan statistiken för en del skolor indikerar fokus på de behörighetsgivande ämnena eller på möjligheter för elever att i konkurrenssyfte nå de högsta betygsstegen. Skolverkets inspektörer bedömer att det är synnerligen angeläget att ytterligare insatser genomförs för att fler elever skall nå målen för utbildningen. Elevernas kunskapsresultat i grundskolan (kommunens grundskolor med årskurs 9) Skola Andel elever (%) med fullständigt slutbetyg (dvs lägst betyg G i alla ämnen och därmed nått kursplanens mål att uppnå i dem) Andel elever (%) med behörighet till nationella program i gymnasieskolan (dvs lägst betyget G i matematik, svenska/svenska som andraspråk o engelska) Genomsnittligt meritvärde Bromma SDN Abrahamsbergsskolan 85,6 89,1 97,7 99,3 235,2 240,0 Alviksskolan 81,9 81,3 96,8 90,7 239,9 234,2 Höglandsskolan 96,7 89,3 100,0 100,0 264,8 270,4 Nya Elementar 87,5 87,4 98,3 96,6 245,3 232,1 Södra Ängby skola 82,8 80,3 96,7 93,7 236,3 229,7 Äppelviksskolan 93,9 96,7 100,0 99,3 253,8 259,4 Enskede-Årsta SDN Enskede skola 87,6 87,6 94,8 96,5 239,3 217,3 Nytorpsskolan 54,2 57,9 64,4 66,7 174,6 175,6 Skanskvarnsskolan Sturebyskolan 92,9 97,8 98,6 100,0 242,0 240,8 Årstaskolan 67,9 79,7 87,2 86,1 190,5 197,7 Farsta SDN Gubbängsskolan 81,0 85,3 93,1 93,6 213,8 226,8 Hökarängsskolan 65,4 72,1 85,6 87,4 199,1 205,7 Kvickenstorpsskolan 61,6 42,6 76,8 74,3 192,7 172,7 Hägerstens SDN Fruängens skola 48,8 59,4 66,3 83,3 164,1 189,7 Mälarhöjdens skola 93,5 92,4 100,0 100,0 251,3 260,1 6

7 Hässelby-Vällingby SDN Grimstaskolan 52,8 76,7 72,2 86,0 192,3 207,0 Hässelby villastads sk 77,6 78,2 94,7 97,9 237,6 230,2 Hässelbygårdsskolan 74,3 51,4 89,0 76,0 198,7 190,2 Smedshagsskolan 53,3 66,0 70,0 84,9 204,8 221,0 Trollbodaskolan 77,3 75,3 90,9 96,5 228,9 239,6 Vinstagårdsskolan 76,7 77,4 88,4 91,1 205,8 207,5 Vällingbyskolan 79,0 85,0 94,4 97,2 217,8 220,6 Katarina-Sofia SDN Katarina Norra skola 89,2 86,6 100,0 95,5 231,7 216,4 Sofia skola 79,7 80,2 91,1 96,2 229,6 225,4 Kista SDN Akallaskolan 65,3 69,1 88,0 90,1 201,8 206,3 Husbyskolan 38,5 61,4 61,5 73,7 161,8 182,4 Ärvingeskolan 52,9 55,9 78,8 92,2 189,0 202,2 Kungsholmens SDN Rålambshovsskolan 77,7 87,7 96,2 96,2 234,6 231,1 Stadshagsskolan 81,8 75,3 94,8 94,1 229,5 220,2 Liljeholmens SDN Aspuddens skola 83,9 82,4 93,5 92,4 223,3 217,7 Blommensbergsskolan 84,6 76,2 96,9 98,1 239,8 233,1 Maria-Gamla stans SDN Eriksdalsskolan 81,7 78,4 91,3 86,3 222,2 224,7 Högalidsskolan 81,7 80,5 96,3 94,0 235,1 231,7 Mariaskolan 80,0 85,1 97,6 98,9 237,3 240,9 Södermalmsskolan. 68,2. 90,9. 224,2 Åsö grundskola 86,7 83,9 95,8 97,2 245,2 239,6 Norrmalms SDN Adolf Fredriks musikkl 92,9 98,3 99,5 99,4 262,8 270,8 Vasa Real 81,0 76,2 92,5 93,9 240,4 237,2 Matteusskolan 86,3 81,5 98,5 94,8 247,2 244,4 Rödabergsskolan 87,2 86,1 93,6 93,7 254,4 260,7 Rinkeby SDN Bredbyskolan 46,2 53,6 66,7 75,0 164,9 195,0 Rinkebyskolan 49,0 49,7 73,2 68,3 186,4 179,1 Skarpnäcks SDN Bagarmossens skola 71,4 74,1 84,4 95,1 206,1 220,2 Björkhagens skola 91,4 88,7 95,2 96,9 220,0 233,5 Bergholmsskolan 66,7 75,0 81,8 83,8 188,0 210,7 Skärholmens SDN Bredängsskolan 52,9 54,8 77,6 85,5 184,0 207,6 Lillholmsskolan. 44,8. 74,1. 183,0 Sätraskolan 67,5 66,3 79,5 80,2 202,2 205,7 Österholmsskolan (f d) 61,9 32,0 73,8 61,2 190,6 153,8 Spånga-Tensta SDN Enbacksskolan 37,2 51,6 60,5 64,5 176,3 177,1 Hjulstaskolan 30,5 36,2 52,4 64,6 144,9 162,0 Spånga grundskola 83,1 86,2 96,6 99,1 230,4 234,8 Sundbyskolan 85,6 70,6 94,2 94,5 217,7 204,7 Vantörs SDN Bäckahagens skola 72,2 80,2 90,4 99,1 207,2 223,1 Hagsätraskolan 64,0 70,7 82,7 92,0 183,6 198,1 Rågsvedsskolan 35,2 34,8 55,7 52,2 161,1 159,2 Älvsjö SDN Johan Skytteskolan 81,3 76,6 92,9 92,0 220,4 219,9 Sjöängsskolan 81,8 67,7 88,1 83,3 211,5 186,5 Solbergaskolan 64,8 74,3 77,8 81,4 196,0 204,6 Östermalms SDN Engelbrektsskolan 78,6 82,1 91,6 94,4 243,0 246,6 Gärdesskolan 93,8 87,8 98,5 98,0 248,6 244,3 Utbildningsnämnden ESS-skolorna, grundsk 0,0 0,0 33,3 43,8.. 51,5 S:t Örjans skolor 11,9 20,3 49,2 47,3 105,8 124,6 Kommunens skolor 75,0 74,4 88,4 89,3 218,2 218,8 Riket (alla huvudmän) 75,5 76,0 89,2 89,5 206,3 206,8 Källa: Skolverkets uppföljningssystem Resultatvärdena för gymnasieskolan i Stockholms kommun är högre än för riket vid en jämförelse av den genomsnittliga betygspoängen. Andelen elever som fullföljer utbildningen med slutbetyg inom fyra år och andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan är dock lägre. 7

8 Variationen mellan kommunens gymnasieskolor är stor. När det gäller andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år uppvisar flertalet skolor en nedåtgående trend. Kommunen och skolorna bör i sitt kvalitetsarbete följa och analysera resultatutvecklingen och vidta åtgärder i verksamheten så att utbildningsresultaten förbättras. Elevernas kunskapsresultat i gymnasieskolan (kommunens gymnasieskolor) Skola Andel elever (%) som fullföljer utbildningen med slutbetyg inom fyra år Andel elever (%) med grundläggande behörighet till högskolan Genomsnittlig betygspoäng Bernadottegy * * * 93,8 * 13,5 Blackebergs gy 95,2 70, ,6 16,2 16,7 Bromma gy 83,7 66,7 69,6 76,6 13,2 13,2 Brännkyrka gy 64,9 56,6 81,8 82,2 13,5 13,8 Enskede Gårds gy 54,2 38,4 74,1 87,8 13,0 13,6 ESS-gy *** *** *** *** *** *** Farsta gy 54,2 58,4 75,3 67,1 12,8 12,1 Frans Schartaus gy 79,9 75,2 83,5 84,6 13,9 13,8 Globala gy * * * * * * Hässelby gy * * 72,8 92,9 13,0 14,3 Höglandsskolan 100,0 90,6 98,3 100,0 16,2 16,8 IB-skolan syd ** ** ** ** ** ** IVIK-gy *** *** *** *** *** *** Kista gy 61,5 55,3 87,8 78,5 12,6 12,6 Kungsholmens gy/ 88,6 90,0 98,3 98,3 17,4 17,5 Stockholms musikgy Kärrtorps gy 95,1 94,3 95,8 95,1 15,9 16,2 Norra Real 94,2 90,9 96,9 95,5 16,6 16,9 RH-gy * * * * * * Riddarfjärdens gy/ 80,8 77,2 91,7 82,9 15,4 14,4 Kungl Svenska balettsk S:t Eriks gy 72,3 77,9 87,6 83,5 13,8 13,7 S:t Görans gy 52,6 48,0 79,0 76,4 13,1 13,2 Spånga gy 81,9 81,5 82,6 89,8 14,4 14,4 Stockholms gy för * * * * * * scenkonst Stockholms hotell- och 63,1 67,5 81,3 88,5 12,6 13,2 restaurangskola Stockholms Transport * * * * * * o Fordonstekniska gy Södra Latins gy 93,7 93,5 98,0 99,3 17,2 17,6 Tensta gy 78,3 68,1 64,7 57,1 12,1 12,0 Thorildsplans gy 81,3 78,3 84,2 83,7 13,8 13,6 Östra Real 90,9 88,6 91,0 88,1 15,2 15,3 Kommunens skolor 76,5 72,0 87,2 86,3 14,8 14,8 Riket (alla huvudmän) 76,0 74,9 88,9 89,2 14,1 14,1 * statistik saknas då skolan är nystartad, ** statistik saknas då skolan har andra examinationsformer och är nystartad, *** skolan omfattar endast individuellt program Källa: Skolverkets uppföljningssystem Inom den grundläggande vuxenutbildningen har genomströmningen förbättrats och är något bättre än i jämförbara kommuner och riket som helhet. Resultaten från den gymnasiala vuxenutbildningen är påtagligt sämre än i riket som helhet och även sämre än i andra storstäder. Andelen deltagare i svenskundervisningen för invandrare som avbryter utbildningen är påfallande stor och högre vid jämförelse med andra kommuner, även om andelen sjunkit de senaste åren. I kommunens kvalitetsredovisning för samtliga pedagogiska verksamheter för 2005 framhålls att det är svårt att ge en relevant uppfattning om mängden avbrott och dess orsaker. Många deltagare uppges gå in och ut i systemet av olika skäl exempelvis arbete, graviditet eller sjukdom och därvid även sätta spår i statistiken mer än en gång under året. 8

9 Kunskapsresultat för deltagare i grundläggande vuxenutbildning (% deltagare under resp år) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Slutfört kurs Avbrutit kurs I pågående utbildning Kunskapsresultat för deltagare i gymnasial vuxenutbildning (% med betyget Icke godkänd) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Engelska A Matematik A Svenska A Kunskapsresultat för deltagare i svenskundervisning för invandrare (%) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Andel nybörjare för tre läsår sedan som avbrutit utbildningen Källa: Skolverkets uppföljningssystem En nödvändighet i arbetet med att eleverna skall nå kunskapsmålen är att skolan och kommunen har information om elevernas kunskapsutveckling, inte bara på individnivå utan också för elevgrupper, skolor och kommunen som helhet. Den informationen är en utgångspunkt för att analysera orsakerna till vilka resultat eleverna når och därifrån utveckla och anpassa undervisning och andra förutsättningar för lärandet. Inspektörerna har noterat brister i såväl kännedomen om elevernas resultat och orsakerna därtill som hur informationen används för att utveckla verksamheten. För att kunna utveckla och anpassa undervisningen och öka elevernas möjligheter till kunskapsutveckling, måste denna följas under hela skolgången. Uppföljningen av vilka kunskapsresultat eleverna når i förhållande till målen i årskurs 5 är bristfällig med få undantag. I till exempel grundskolorna Nya Elementar och Östermalmsskolan finns ändamålsenliga rutiner för att systematiskt följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling från förskoleklass till årskurs 9. Där samlade kunskapsuppföljningar görs är det annars inte ovanligt att de inskränker sig till de behörighetsgivande ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Även i särskolan är kontrollen över kunskapsresultaten i en del fall otillräcklig. Inom skolväsendets olika delar noteras vidare att stödåtgärder sätts in utan tillräckliga orsaksanalyser och effektutvärderingar. Förutom kursplanernas mål och i gymnasieskolan programmålen ingår i skolans uppdrag även mål som gäller elevernas generella kunskapsutveckling. Skolledningen vid de olika skolorna i Stockholms kommun har kunskap om elevernas måluppfyllelse framför allt i relation till kursplanerna, och informationskällor är företrädesvis betygsstatistik och resultat på nationella prov. När det gäller de inte ämnesspecifika kunskapskvaliteter som enligt läroplanen skall eftersträvas till exempel förmåga att överblicka större kunskapsfält, analytisk förmåga och ett allt mer vetenskapligt sätt att arbeta och tänkta saknas i allmänhet en systematiskt framtagen bild av vilka resultat som nåtts till följd av skolans arbete. 9

10 Kommunen måste förbättra användningen av information om elevernas kunskapsutveckling och dess orsaker på kommun- och skolnivå för att säkerställa en verksamhet som leder till att eleverna når målen för utbildningen. Resultat av arbetet med normer och värden Arbete för att eleverna skall tillägna sig samhällets normer och värden Den av huvuddelarna i skolans uppdrag som syftar till att eleverna skall tillägna sig vårt samhälles gemensamma värderingar är en krävande men inte desto mindre angelägen uppgift. Resultaten av skolans arbete på detta område är särskilt svåra att mäta, incitament i form av betyg saknas och den professionella utmaningen för skolledare och pedagoger är kanske större än i de flesta andra utbildningssammanhang just när det gäller att framgångsrikt påverka barnens och elevernas värderingar. Likafullt har rektor även på detta område ansvar för skolans resultat. Det ställer bland annat krav på att kontinuerligt och systematiskt skaffa en bild av hur eleverna utvecklas i riktning mot läroplanens mål rörande normer och värden och av hur framgångsrika skolans insatser är för denna utveckling. Stockholms kommun och dess skolor saknar dock till stor del systematiska bedömningar av måluppfyllelsen på detta område. Vissa enkätundersökningar genomförs med närliggande frågeställningar, men dessa avser snarare aspekter på elevernas arbetsmiljö än utbildningsresultat. Det finns alltså utrymme för att förbättra formerna för att följa elevernas utveckling mot läroplanens mål rörande normer och värden. Inspektörerna noterar att man på flera håll både i det obligatoriska skolväsendet och gymnasieskolan arbetar målmedvetet och engagerat med normer och värden. I andra fall är värdegrundsarbetet mer outvecklat, och inte sällan antar det formen av aktiviteter vid sidan av det reguljära skolarbetet i stället för att vara den integrerade del av undervisningen i varje ämne som läroplanen förutsätter. Vidare förekommer lärmiljöer där det knappast alls ges utrymme för demokratifrågor, livsfrågor, etiska dilemman och andra värdegrundsfrågor. Hur väl värdegrundsuppdraget utförs uppvisar betydande olikheter, inte framför allt mellan skolor eller ansvariga nämnder utan mellan lärare och arbetslag. I grundskolan framstår området som bättre tillgodosett i tidigare årskurser. Variationerna i kvalitet varslar om brister i styrning, ledning och kvalitetssäkring från ansvariga rektorer och styrelser för utbildningen. Elevernas inflytande och ansvarstagande Verksamheten i skolan skall vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och att aktivt delta i samhällslivet. Skolans lärare skall utgå från att eleverna kan och vill ta ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och de skall planera undervisningen tillsammans med eleverna. Lärarna skall se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen och skall uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det. Rektorn skall särskilt verka för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Den mest påtagliga situationen då elevernas delaktighet skall komma till uttryck är den dagliga undervisningen. Intervjuer och observationer har påvisat flera exempel på ett verkligt inflytande och ansvarstagande. 10

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 1 Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 Innehåll sid Vad är kvalitet i skolan? 2 Bedöma resultat 4 Förutsättningar

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommun

Utbildningsinspektion i Täby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:53 Utbildningsinspektion i Täby kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Byleskolan och Kyrkskolan Drakskeppsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer