Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Stockholms kommun"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr :962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande bedömning...4 Bedömning av resultaten...5 Bedömning av genomförandet...13 Bedömning av förutsättningarna...24 Inledning Skolverket har granskat förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Stockholms kommun. Skolverket sände den 6 juni 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens alla styrelser för utbildningen med tillhörande förvaltningar och samtliga skolor har besökts under perioden den 23 augusti 2006 till den 19 april De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet och övriga verksamheter. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut med anledning av inspektionen. Denna skriftliga rapport kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen, förskolorna och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. 1

2 Besök har gjorts i samtliga skolor inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt i de olika skolformerna inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Inom varje stadsdelsnämnds ansvarsområde har två enheter inom skolbarnsomsorgen besökts, medan inga besök har gjorts i förskoleverksamheten. På skolorna har intervjuer genomförts med rektorer, lärare och andra pedagoger, elevvårdspersonal, barn, elever och vuxenutbildningens deltagare samt vårdnadshavare till barn och ungdomar. Inom den del av inspektionen som avser kommunens ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har ett urval av förskolechefer, förskollärare, fritidspedagoger och föräldrar med barn i förskola och fritidshem intervjuats. För varje styrelse för utbildningen har intervjuer genomförts med dels förtroendevalda (ordförande samt företrädare för oppositionen) och chefstjänstemän (stadsdels- eller utbildningsdirektör samt avdelningschef med ansvar för den utbildning som anordnas), dels tjänstemän med särskilda funktioner inom framför allt kvalitetsarbete och särskilt stöd. Vissa intervjuer ägde rum före och andra efter det politiska majoritetsskiftet i kommunen till följd av kommunfullmäktigevalet Inspektionen på skolnivå redovisas i en rapport för varje skola eller i förekommande fall en rapport för två eller flera skolor tillsammans om dessa utgör en rektors ansvarsområde. Inspektionen av vuxenutbildningens olika delar redovisas i en gemensam rapport. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i denna kommunrapport. Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola 895 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 360 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 268 Svenskundervisning för invandrare Källa: Stockholms kommun Skolhuvudmannen Stockholms kommun företräds ytterst av kommunfullmäktige, som enligt skollagen utsett 20 styrelser för det offentliga skolväsendet i kommunen, från den 1 januari styrelser. Styrelseansvaret för det obligatoriska skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten vilar på respektive stadsdelsnämnd (SDN) och för de frivilliga skolformerna på utbildningsnämnden (UN). En mindre del av de funktioner som enligt författningarna är knutna till styrelsen för utbildningen har kommunen lagt på kommunstyrelsen, dit dock ingen utbildnings- eller omsorgsverksamhet som sådan hör. 2

3 Kommunstyrelsen har i sin tur uppdragit åt utbildningsnämnden att svara för vissa kommunövergripande uppgifter, till exempel arbete med kommunens kvalitetsredovisning. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden är dock var för sig ansvariga för sin utbildnings- och omsorgsverksamhet och förutom fullmäktige finns inget organ med övergripande ansvar för skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten i kommunen. I följd av särbestämmelser i kommunallagen för Stockholms kommun finns ett skolborgarråd med rotelansvar för frågor rörande utbildning, barnomsorg m.m. Förutom att ingå i borgarrådsberedningen är skolborgarrådet också ordförande i utbildningsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnderna, som även ansvarar för bland annat äldreomsorg, socialtjänst och kulturfrågor i sina geografiska områden, var då inspektionen inleddes 18 till antalet. Valet till kommunfullmäktige i september 2006 medförde majoritetsskifte i kommunen och därmed förändringar av den kommunala organisationen. Genom parvis sammanläggning av åtta stadsdelsnämnder minskades antalet den 1 januari 2007 till 14. Av dessa är alltså fyra nybildade: Enskede- Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista och Södermalm (av de tidigare Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia). Vid samma tidpunkt tillträdde en stadsdelsdirektör hos var och en av de nybildade stadsdelsnämnderna. När förvaltningsorganisationerna läggs samman den 1 juli 2007 kommer styrelseansvaret för skolväsendet och skolbarnsomsorgen att flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, under det att förskoleverksamheten kvarstannar under nuvarande styrelser. Stadsdelsnämndsområdena präglas av mycket olika förutsättningar med avseende på bland annat invånarantal, befolkningens socioekonomiska sammansättning och andelen barn och elever med annat modersmål än svenska. SKOLVERKET Styrelse för utbildningen 2006 Invånare Skolor Styrelse för utbildningen 2007 Invånare Bromma SDN Bromma SDN Enskede-Årsta SDN Enskede-Årsta-Vantörs SDN Vantörs SDN Farsta SDN Farsta SDN Hägerstens SDN Hägersten-Liljeholmens SDN Liljeholmens SDN Hässelby-Vällingby SDN Hässelby-Vällingby SDN Kungsholmens SDN Kungsholmens SDN Norrmalms SDN Norrmalms SDN Rinkeby SDN Rinkeby-Kista SDN Kista SDN Skarpnäcks SDN Skarpnäcks SDN Skärholmens SDN Skärholmens SDN Spånga-Tensta SDN Spånga-Tensta SDN Maria-Gamla stans SDN Södermalms SDN Katarina-Sofia SDN Älvsjö SDN Älvsjö SDN Östermalms SDN Östermalms SDN Utbildningsnämnden 30 * Utbildningsnämnden Hela kommunen Hela kommunen Folkmängd den 31 december 2006 Källa: Stockholms kommun * exklusive vuxenutbildning Omkring 60 procent av utbildningen för vuxna bedrivs i kommunens egen regi vid sex vuxenutbildningsenheter medan återstoden är upphandlad och utlagd på nio externa anordnare. 3

4 Inom Stockholms kommuns område finns 60 fristående skolor motsvarande grundskola, ytterligare 13 med verksamhet motsvarande endast förskoleklass samt 54 motsvarande gymnasieskola. Dessa har inspekterats under samma period som de kommunala skolorna, utom i de fall där verksamheten nyligen startat eller nyligen varit föremål för inspektion. Skolverket redovisar utbildningsinspektionen separat för varje huvudman. Inom kommunen finns också fyra internationella skolor. Vidare bedriver kommunen förskoleverksamhet vid drygt 530 förskoleenheter, ett hundratal familjedaghem, ett antal fritidshem och ett mindre antal öppna förskolor. Härutöver finns med enskilda huvudmän omkring 340 förskolor, drygt 220 familjedaghem och ett antal fritidshem. Sammanfattande bedömning Som huvudman för det offentliga skolväsendet i Stockholms kommun har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser, mål och riktlinjer i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Den rätt till utbildning av hög kvalitet, som barn, elever och vuxenutbildningsdeltagare ges i det därigenom uttryckta nationella uppdraget för skolväsendet, är det kommunens uppgift att garantera genom att styra, leda och kvalitetssäkra hela sin verksamhet. Medan kommunen liksom dess rektorer, lärare och annan personal på sina ansvarsnivåer genom egenkontroll skall upprätthålla kvalitet och författningsöverensstämmelse, är Skolverkets utbildningsinspektion framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Utbildningsinspektionen av Stockholms kommun har visat på mycket stora skillnader i utbildningens kvalitet och resultat. Stockholms skolväsende rymmer många funktionella lärmiljöer som präglas av utmärkt överensstämmelse med läroplanens mål och riktlinjer, samtidigt som elever i andra fall får förutsättningar för sitt lärande som inte når upp till de nationella kvalitetskraven. Skolan är skyldig att ge varje elev det stöd som behövs för att ha förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs. motsvarande betyget Godkänd i utbildningens alla ämnen. På en del skolor i kommunen är dock andelen elever som inte når dit i sin kunskapsutveckling påfallande hög. Kommunens styrning, ledning, genomförande och kvalitetssäkring av verksamheten har därmed inte som helhet åstadkommit en utbildning av tillräckligt hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. I sin styrning av skolväsendet betonar kommunen de nationella målen och motverkar uppkomsten av en sidoordnad uppsättning av kommunala målsättningar. Kommunen har utformat ett styrnings- och kvalitetsredovisningssystem som utgår från målstyrningsmodellen för det svenska skolväsendet. Inspektionen har dock påvisat svagheter i genomförandet av rektorers pedagogiska ledarskap och av styrningen och kvalitetssäkringen på både skol- och huvudmannanivå, vilket måste åtgärdas för att statens krav skall uppfyllas. I kommunen finns exempel på hur skolor såväl som styrelser för utbildningen kreativt har utnyttjat det professionella friutrymme med resultatansvar som är centralt i det mål- och resultatstyrda skolsystemet. Bland annat har initiativ tagits och insatser gjorts för att främja ledarskapet i skolorna, att förstärka pedagogernas kompetens, att finna mer ändamålsenliga och individanpassade former för elevernas lärande och att utveckla formerna för en rättvis och likvärdig betygssättning. 4

5 Samtidigt noteras kvalitetsbrister, som kan sättas i samband med att de möjligheter och skyldigheter till kontinuerlig omprövning för att utveckla verksamheten inte har omsatts i tillräcklig grad. Vidare har inspektörerna funnit inslag i verksamheten som strider mot gällande författningar och som då framför allt äventyrar elevernas rätt och rättssäkerhet. Stockholms kommun har för förskoleverksamheten, skolväsendet och skolbarnsomsorgen valt en decentraliserad organisation, där beslutsfattande förts ut till stadsdelsnämnder och skolor med hög grad av självständighet. Ett system för styrning och kvalitetssäkring har gjorts till en del av organisationen, med bland annat skolinspektörer och kommunövergripande utvärderingar som förtjänstfulla inslag. När det gäller att omsätta kunskap om måluppfyllelse och dess orsaker i förbättringsinsatser, fungerar dock kommunens styrning inte tillräckligt väl för att säkerställa att alla elever får tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett stadsdel, skola eller lärare. Angelägna förbättringsområden med sikte på ökat ansvarstagande för utbildningens resultat är för delar av kommunens skolväsende den politiska styrningen, rektors pedagogiska ledarskap, kvalitetsarbetet och den skriftliga kvalitetsredovisningen. Utbildningsresultaten måste höjas i en del av kommunens skolor. Med starkt samband till detta behöver kvaliteten i undervisningen förbättras, så att alla elever får del av lärarinsatser i överensstämmelse med läroplanens krav. Alla elever i behov av särskilt stöd måste ges sådant. Avseende både kunskapsutvecklingen och överföringen av samhällets normer och värden behöver också skolornas och kommunens bild av resultaten förbättras, liksom analysen av dessas orsaker i den bedrivna verksamheten samt kopplingen till förbättringsåtgärder. Elevernas inflytande och ansvarstagande i undervisningen bör utvecklas. För ändamålet är det också angeläget att elevernas kunskap om målen för utbildningen ökar. Arbetet med att förhindra att elever utsätts för kränkningar är grundläggande i all utbildning och omsorg. En stor del av kommunens verksamheter lever inte upp till lagens krav på den likabehandlingsplan vari detta arbete skall utformas, och kommunen måste omgående komma till rätta med denna brist. Åtgärder måste också vidtas för att undanröja vissa brister i elevernas tillgång till utbildning, exempelvis svenska som andraspråk och elevens val. Kommunen måste även ändra rutinerna så att beslutsfattande och delegering alltid hanteras enligt författningarna. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat brister på kommunnivå och brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom anges områden där kommunen bör vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden i kommunen). I utbildningsinspektionens skolrapporter framförs ytterligare förbättringsområden på skolnivå avseende kvaliteten. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i skollagen, läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94), de nationella kursplanerna och programmålen. 5 SKOLVERKET

6 Kunskaper, utveckling och lärande Av det nationella utbildningsuppdraget följer att det arbete som sker inom skolväsendet skall syfta till att åstadkomma resultat, i form av kunskaper och färdigheter hos eleverna och av att de utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolhuvudmannens skyldigheter när det gäller elevernas kunskapsresultat är inriktade på att ge varje elev förutsättningar att nå målen för utbildningen, dvs. motsvarande lägst betyget Godkänd i utbildningens alla ämnen respektive kurser. Eleven skall av lärare få stöd om det behövs även särskilt stöd för att nå dit i sin kunskapsutveckling. Ett mått på skolans funktionsduglighet i förhållande till detta uppdrag, att alla elever skall ges förutsättningar att nå målen, är andelen elever med fullständigt slutbetyg från respektive skolform. Det ankommer på skolhuvudmannen att sätta in tillräckliga åtgärder kvantitativt och kvalitativt för att motsvara uppdragets krav. En sammanställning av kunskapsresultaten i kommunens skolor visar att en stor andel elever inte når målen för utbildningen. I en del skolor är resultaten anmärkningsvärt låga och det kan konstateras att långt fler än hälften av eleverna på vissa skolor inte får fullständigt slutbetyg. Det finns också skolor där en mycket stor andel elever inte får behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Samtidigt är meritvärdena höga vid åtskilliga skolor. Relationerna mellan de olika måtten på kunskapsresultat fullständigt slutbetyg, behörighet och meritvärde bör föranleda mer ingående analyser i kommunen och på skolorna. Skillnader mellan skolorna i hur värdena förhåller sig till varandra aktualiserar frågor om inriktningen på undervisning och stöd. Högsta prioritet enligt skollagstiftningen har insatser för att alla elever skall nå målen i alla ämnen, medan statistiken för en del skolor indikerar fokus på de behörighetsgivande ämnena eller på möjligheter för elever att i konkurrenssyfte nå de högsta betygsstegen. Skolverkets inspektörer bedömer att det är synnerligen angeläget att ytterligare insatser genomförs för att fler elever skall nå målen för utbildningen. Elevernas kunskapsresultat i grundskolan (kommunens grundskolor med årskurs 9) Skola Andel elever (%) med fullständigt slutbetyg (dvs lägst betyg G i alla ämnen och därmed nått kursplanens mål att uppnå i dem) Andel elever (%) med behörighet till nationella program i gymnasieskolan (dvs lägst betyget G i matematik, svenska/svenska som andraspråk o engelska) Genomsnittligt meritvärde Bromma SDN Abrahamsbergsskolan 85,6 89,1 97,7 99,3 235,2 240,0 Alviksskolan 81,9 81,3 96,8 90,7 239,9 234,2 Höglandsskolan 96,7 89,3 100,0 100,0 264,8 270,4 Nya Elementar 87,5 87,4 98,3 96,6 245,3 232,1 Södra Ängby skola 82,8 80,3 96,7 93,7 236,3 229,7 Äppelviksskolan 93,9 96,7 100,0 99,3 253,8 259,4 Enskede-Årsta SDN Enskede skola 87,6 87,6 94,8 96,5 239,3 217,3 Nytorpsskolan 54,2 57,9 64,4 66,7 174,6 175,6 Skanskvarnsskolan Sturebyskolan 92,9 97,8 98,6 100,0 242,0 240,8 Årstaskolan 67,9 79,7 87,2 86,1 190,5 197,7 Farsta SDN Gubbängsskolan 81,0 85,3 93,1 93,6 213,8 226,8 Hökarängsskolan 65,4 72,1 85,6 87,4 199,1 205,7 Kvickenstorpsskolan 61,6 42,6 76,8 74,3 192,7 172,7 Hägerstens SDN Fruängens skola 48,8 59,4 66,3 83,3 164,1 189,7 Mälarhöjdens skola 93,5 92,4 100,0 100,0 251,3 260,1 6

7 Hässelby-Vällingby SDN Grimstaskolan 52,8 76,7 72,2 86,0 192,3 207,0 Hässelby villastads sk 77,6 78,2 94,7 97,9 237,6 230,2 Hässelbygårdsskolan 74,3 51,4 89,0 76,0 198,7 190,2 Smedshagsskolan 53,3 66,0 70,0 84,9 204,8 221,0 Trollbodaskolan 77,3 75,3 90,9 96,5 228,9 239,6 Vinstagårdsskolan 76,7 77,4 88,4 91,1 205,8 207,5 Vällingbyskolan 79,0 85,0 94,4 97,2 217,8 220,6 Katarina-Sofia SDN Katarina Norra skola 89,2 86,6 100,0 95,5 231,7 216,4 Sofia skola 79,7 80,2 91,1 96,2 229,6 225,4 Kista SDN Akallaskolan 65,3 69,1 88,0 90,1 201,8 206,3 Husbyskolan 38,5 61,4 61,5 73,7 161,8 182,4 Ärvingeskolan 52,9 55,9 78,8 92,2 189,0 202,2 Kungsholmens SDN Rålambshovsskolan 77,7 87,7 96,2 96,2 234,6 231,1 Stadshagsskolan 81,8 75,3 94,8 94,1 229,5 220,2 Liljeholmens SDN Aspuddens skola 83,9 82,4 93,5 92,4 223,3 217,7 Blommensbergsskolan 84,6 76,2 96,9 98,1 239,8 233,1 Maria-Gamla stans SDN Eriksdalsskolan 81,7 78,4 91,3 86,3 222,2 224,7 Högalidsskolan 81,7 80,5 96,3 94,0 235,1 231,7 Mariaskolan 80,0 85,1 97,6 98,9 237,3 240,9 Södermalmsskolan. 68,2. 90,9. 224,2 Åsö grundskola 86,7 83,9 95,8 97,2 245,2 239,6 Norrmalms SDN Adolf Fredriks musikkl 92,9 98,3 99,5 99,4 262,8 270,8 Vasa Real 81,0 76,2 92,5 93,9 240,4 237,2 Matteusskolan 86,3 81,5 98,5 94,8 247,2 244,4 Rödabergsskolan 87,2 86,1 93,6 93,7 254,4 260,7 Rinkeby SDN Bredbyskolan 46,2 53,6 66,7 75,0 164,9 195,0 Rinkebyskolan 49,0 49,7 73,2 68,3 186,4 179,1 Skarpnäcks SDN Bagarmossens skola 71,4 74,1 84,4 95,1 206,1 220,2 Björkhagens skola 91,4 88,7 95,2 96,9 220,0 233,5 Bergholmsskolan 66,7 75,0 81,8 83,8 188,0 210,7 Skärholmens SDN Bredängsskolan 52,9 54,8 77,6 85,5 184,0 207,6 Lillholmsskolan. 44,8. 74,1. 183,0 Sätraskolan 67,5 66,3 79,5 80,2 202,2 205,7 Österholmsskolan (f d) 61,9 32,0 73,8 61,2 190,6 153,8 Spånga-Tensta SDN Enbacksskolan 37,2 51,6 60,5 64,5 176,3 177,1 Hjulstaskolan 30,5 36,2 52,4 64,6 144,9 162,0 Spånga grundskola 83,1 86,2 96,6 99,1 230,4 234,8 Sundbyskolan 85,6 70,6 94,2 94,5 217,7 204,7 Vantörs SDN Bäckahagens skola 72,2 80,2 90,4 99,1 207,2 223,1 Hagsätraskolan 64,0 70,7 82,7 92,0 183,6 198,1 Rågsvedsskolan 35,2 34,8 55,7 52,2 161,1 159,2 Älvsjö SDN Johan Skytteskolan 81,3 76,6 92,9 92,0 220,4 219,9 Sjöängsskolan 81,8 67,7 88,1 83,3 211,5 186,5 Solbergaskolan 64,8 74,3 77,8 81,4 196,0 204,6 Östermalms SDN Engelbrektsskolan 78,6 82,1 91,6 94,4 243,0 246,6 Gärdesskolan 93,8 87,8 98,5 98,0 248,6 244,3 Utbildningsnämnden ESS-skolorna, grundsk 0,0 0,0 33,3 43,8.. 51,5 S:t Örjans skolor 11,9 20,3 49,2 47,3 105,8 124,6 Kommunens skolor 75,0 74,4 88,4 89,3 218,2 218,8 Riket (alla huvudmän) 75,5 76,0 89,2 89,5 206,3 206,8 Källa: Skolverkets uppföljningssystem Resultatvärdena för gymnasieskolan i Stockholms kommun är högre än för riket vid en jämförelse av den genomsnittliga betygspoängen. Andelen elever som fullföljer utbildningen med slutbetyg inom fyra år och andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan är dock lägre. 7

8 Variationen mellan kommunens gymnasieskolor är stor. När det gäller andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år uppvisar flertalet skolor en nedåtgående trend. Kommunen och skolorna bör i sitt kvalitetsarbete följa och analysera resultatutvecklingen och vidta åtgärder i verksamheten så att utbildningsresultaten förbättras. Elevernas kunskapsresultat i gymnasieskolan (kommunens gymnasieskolor) Skola Andel elever (%) som fullföljer utbildningen med slutbetyg inom fyra år Andel elever (%) med grundläggande behörighet till högskolan Genomsnittlig betygspoäng Bernadottegy * * * 93,8 * 13,5 Blackebergs gy 95,2 70, ,6 16,2 16,7 Bromma gy 83,7 66,7 69,6 76,6 13,2 13,2 Brännkyrka gy 64,9 56,6 81,8 82,2 13,5 13,8 Enskede Gårds gy 54,2 38,4 74,1 87,8 13,0 13,6 ESS-gy *** *** *** *** *** *** Farsta gy 54,2 58,4 75,3 67,1 12,8 12,1 Frans Schartaus gy 79,9 75,2 83,5 84,6 13,9 13,8 Globala gy * * * * * * Hässelby gy * * 72,8 92,9 13,0 14,3 Höglandsskolan 100,0 90,6 98,3 100,0 16,2 16,8 IB-skolan syd ** ** ** ** ** ** IVIK-gy *** *** *** *** *** *** Kista gy 61,5 55,3 87,8 78,5 12,6 12,6 Kungsholmens gy/ 88,6 90,0 98,3 98,3 17,4 17,5 Stockholms musikgy Kärrtorps gy 95,1 94,3 95,8 95,1 15,9 16,2 Norra Real 94,2 90,9 96,9 95,5 16,6 16,9 RH-gy * * * * * * Riddarfjärdens gy/ 80,8 77,2 91,7 82,9 15,4 14,4 Kungl Svenska balettsk S:t Eriks gy 72,3 77,9 87,6 83,5 13,8 13,7 S:t Görans gy 52,6 48,0 79,0 76,4 13,1 13,2 Spånga gy 81,9 81,5 82,6 89,8 14,4 14,4 Stockholms gy för * * * * * * scenkonst Stockholms hotell- och 63,1 67,5 81,3 88,5 12,6 13,2 restaurangskola Stockholms Transport * * * * * * o Fordonstekniska gy Södra Latins gy 93,7 93,5 98,0 99,3 17,2 17,6 Tensta gy 78,3 68,1 64,7 57,1 12,1 12,0 Thorildsplans gy 81,3 78,3 84,2 83,7 13,8 13,6 Östra Real 90,9 88,6 91,0 88,1 15,2 15,3 Kommunens skolor 76,5 72,0 87,2 86,3 14,8 14,8 Riket (alla huvudmän) 76,0 74,9 88,9 89,2 14,1 14,1 * statistik saknas då skolan är nystartad, ** statistik saknas då skolan har andra examinationsformer och är nystartad, *** skolan omfattar endast individuellt program Källa: Skolverkets uppföljningssystem Inom den grundläggande vuxenutbildningen har genomströmningen förbättrats och är något bättre än i jämförbara kommuner och riket som helhet. Resultaten från den gymnasiala vuxenutbildningen är påtagligt sämre än i riket som helhet och även sämre än i andra storstäder. Andelen deltagare i svenskundervisningen för invandrare som avbryter utbildningen är påfallande stor och högre vid jämförelse med andra kommuner, även om andelen sjunkit de senaste åren. I kommunens kvalitetsredovisning för samtliga pedagogiska verksamheter för 2005 framhålls att det är svårt att ge en relevant uppfattning om mängden avbrott och dess orsaker. Många deltagare uppges gå in och ut i systemet av olika skäl exempelvis arbete, graviditet eller sjukdom och därvid även sätta spår i statistiken mer än en gång under året. 8

9 Kunskapsresultat för deltagare i grundläggande vuxenutbildning (% deltagare under resp år) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Slutfört kurs Avbrutit kurs I pågående utbildning Kunskapsresultat för deltagare i gymnasial vuxenutbildning (% med betyget Icke godkänd) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Engelska A Matematik A Svenska A Kunskapsresultat för deltagare i svenskundervisning för invandrare (%) Skola Stockholms kommun Storstäder Riket Andel nybörjare för tre läsår sedan som avbrutit utbildningen Källa: Skolverkets uppföljningssystem En nödvändighet i arbetet med att eleverna skall nå kunskapsmålen är att skolan och kommunen har information om elevernas kunskapsutveckling, inte bara på individnivå utan också för elevgrupper, skolor och kommunen som helhet. Den informationen är en utgångspunkt för att analysera orsakerna till vilka resultat eleverna når och därifrån utveckla och anpassa undervisning och andra förutsättningar för lärandet. Inspektörerna har noterat brister i såväl kännedomen om elevernas resultat och orsakerna därtill som hur informationen används för att utveckla verksamheten. För att kunna utveckla och anpassa undervisningen och öka elevernas möjligheter till kunskapsutveckling, måste denna följas under hela skolgången. Uppföljningen av vilka kunskapsresultat eleverna når i förhållande till målen i årskurs 5 är bristfällig med få undantag. I till exempel grundskolorna Nya Elementar och Östermalmsskolan finns ändamålsenliga rutiner för att systematiskt följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling från förskoleklass till årskurs 9. Där samlade kunskapsuppföljningar görs är det annars inte ovanligt att de inskränker sig till de behörighetsgivande ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Även i särskolan är kontrollen över kunskapsresultaten i en del fall otillräcklig. Inom skolväsendets olika delar noteras vidare att stödåtgärder sätts in utan tillräckliga orsaksanalyser och effektutvärderingar. Förutom kursplanernas mål och i gymnasieskolan programmålen ingår i skolans uppdrag även mål som gäller elevernas generella kunskapsutveckling. Skolledningen vid de olika skolorna i Stockholms kommun har kunskap om elevernas måluppfyllelse framför allt i relation till kursplanerna, och informationskällor är företrädesvis betygsstatistik och resultat på nationella prov. När det gäller de inte ämnesspecifika kunskapskvaliteter som enligt läroplanen skall eftersträvas till exempel förmåga att överblicka större kunskapsfält, analytisk förmåga och ett allt mer vetenskapligt sätt att arbeta och tänkta saknas i allmänhet en systematiskt framtagen bild av vilka resultat som nåtts till följd av skolans arbete. 9

10 Kommunen måste förbättra användningen av information om elevernas kunskapsutveckling och dess orsaker på kommun- och skolnivå för att säkerställa en verksamhet som leder till att eleverna når målen för utbildningen. Resultat av arbetet med normer och värden Arbete för att eleverna skall tillägna sig samhällets normer och värden Den av huvuddelarna i skolans uppdrag som syftar till att eleverna skall tillägna sig vårt samhälles gemensamma värderingar är en krävande men inte desto mindre angelägen uppgift. Resultaten av skolans arbete på detta område är särskilt svåra att mäta, incitament i form av betyg saknas och den professionella utmaningen för skolledare och pedagoger är kanske större än i de flesta andra utbildningssammanhang just när det gäller att framgångsrikt påverka barnens och elevernas värderingar. Likafullt har rektor även på detta område ansvar för skolans resultat. Det ställer bland annat krav på att kontinuerligt och systematiskt skaffa en bild av hur eleverna utvecklas i riktning mot läroplanens mål rörande normer och värden och av hur framgångsrika skolans insatser är för denna utveckling. Stockholms kommun och dess skolor saknar dock till stor del systematiska bedömningar av måluppfyllelsen på detta område. Vissa enkätundersökningar genomförs med närliggande frågeställningar, men dessa avser snarare aspekter på elevernas arbetsmiljö än utbildningsresultat. Det finns alltså utrymme för att förbättra formerna för att följa elevernas utveckling mot läroplanens mål rörande normer och värden. Inspektörerna noterar att man på flera håll både i det obligatoriska skolväsendet och gymnasieskolan arbetar målmedvetet och engagerat med normer och värden. I andra fall är värdegrundsarbetet mer outvecklat, och inte sällan antar det formen av aktiviteter vid sidan av det reguljära skolarbetet i stället för att vara den integrerade del av undervisningen i varje ämne som läroplanen förutsätter. Vidare förekommer lärmiljöer där det knappast alls ges utrymme för demokratifrågor, livsfrågor, etiska dilemman och andra värdegrundsfrågor. Hur väl värdegrundsuppdraget utförs uppvisar betydande olikheter, inte framför allt mellan skolor eller ansvariga nämnder utan mellan lärare och arbetslag. I grundskolan framstår området som bättre tillgodosett i tidigare årskurser. Variationerna i kvalitet varslar om brister i styrning, ledning och kvalitetssäkring från ansvariga rektorer och styrelser för utbildningen. Elevernas inflytande och ansvarstagande Verksamheten i skolan skall vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och att aktivt delta i samhällslivet. Skolans lärare skall utgå från att eleverna kan och vill ta ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och de skall planera undervisningen tillsammans med eleverna. Lärarna skall se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen och skall uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det. Rektorn skall särskilt verka för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Den mest påtagliga situationen då elevernas delaktighet skall komma till uttryck är den dagliga undervisningen. Intervjuer och observationer har påvisat flera exempel på ett verkligt inflytande och ansvarstagande. 10

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Herrängens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Forsmarks skola Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Östhammars kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Långängsskolan och Stocksundskolan Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hammars skola

Utbildningsinspektion i Hammars skola Utbildningsinspektion i Kristianstad kommun Hammars skola Dnr 53-2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Hammars skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Lilla Adolf Fredriks skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Boo Gårds skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Boo Gårds skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sigfridsborgs skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krusboda skola

Utbildningsinspektion i Krusboda skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Krusboda skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Krusboda skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer