Delstudie II. VO-verksamhetens omstrukturering och dess påverkan på samhällsekonomi och viktiga transportpolitiska mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delstudie II. VO-verksamhetens omstrukturering och dess påverkan på samhällsekonomi och viktiga transportpolitiska mål"

Transkript

1 Rapport 2007:10 Samhällsbetalda transporter inom Vård och Omsorg Delstudie II VO-verksamhetens omstrukturering och dess påverkan på samhällsekonomi och viktiga transportpolitiska mål Bo Östlund Anna-Lena Elmquist Ulrik Berggren Monica Lundin Yvonne Wärnfeldt E-post: ISBN-10: Internet: ISBN- 13:

2

3 Förord Samhällsbetalda transporter inom Vård och Omsorg, Delstudie II Denna rapport ingår som en del i forskningsprojektet Samhällsbetalda transporter inom vårdoch omsorgsverksamhet. Syftet med projektet är att studera möjligheterna till en bättre samordning och effektivisering av samhällsbetalda transporter inom vård- och omsorgsverksamhet (VO-verksamhet). I projektet ingår att undersöka hur VO-verksamheten idag hanterar sina transporter, samt hur detta påverka samhällsekonomi och transportpolitiska mål. Projektet bedrivs i samarbete med Högskolan Dalarna och Dalarnas forskningsråd. Projektet finansieras av Vinnova. De senaste åren har en utveckling skett mot ökad andel äldre i ordinärt boende och i många fall en avveckling av anläggningar för särskilt boende. Konsekvenserna av detta är att vårdoch omsorgsverksamheten på kommunal nivå har fått höjda kostnader för transporter till vårdbehövande äldre. Det förefaller inte klarlagt att de ökade kostnaderna motsvaras av mätbara eller upplevda nyttor varken för vårdtagare eller för kommunerna. Föreliggande rapport syftar till att redovisa framförallt kostnadssidan inom transportområdet idag och effekterna av de förändringar som skett genom en ökad andel i ordinärt boende. Arbetet har utförts på uppdrag av Vinnova och Landstinget Dalarna. Kontaktperson på Vinnova har varit Emma Gretzer. Underlagsmaterial till rapporten har lämnats främst av Falu och Borlänge kommuner och Dalatrafik Valet att hämta data och synpunkter från Falun och Borlänge har grundats på praktiska skäl. Det fenomen vi studerat, nämligen bristen på kunskap om transporternas omfattning och kostnader inom vård- och omsorgsektorn, är inte specifikt för dessa två städer utan torde vara generellt för de flesta svenska kommuner. Projektledare har varit Bo Östlund på TFK Transportforskningsgruppen i Borlänge AB (TFK Borlänge). Anna-Lena Elmquist och Yvonne Wärnfeldt har svarat för datainsamling och bearbetning, Ulrik Berggren för beräkningar och Monica Lundin för den samhällsekonomiska bedömningen. Samtliga har bidragit till föreliggande rapport. Vi vill ge ett varmt tack till personalen inom hemtjänsten i Falun och Borlänge och till alla övriga som bidragit till att denna studie kunnat genomföras. Borlänge och Stockholm i december 2007 TFK Transportforskningsgruppen i Borlänge TFK TransportForsK Bo Östlund Peter Bark

4

5 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 SUMMARY INLEDNING SYFTE OCH MÅL METOD Datainsamling - översikt Metodgenomgång AVGRÄNSNING BAKGRUNDSBESKRIVNING HEMTJÄNSTOMRÅDEN I DAGBOKSUNDERSÖKNINGEN Borlänge kommun Falu kommun TRANSPORTVERKSAMHETEN Nattpatruller och larm Omsorgsresor till dagverksamhet Mattransporter Materialtransporter via LD Hjälpmedel Hemsjukvård Sjukresor ANALYS AV NULÄGET TRANSPORTARBETE INOM HEMTJÄNSTEN Dagresor Nattpatruller Hemtjänstens leasingfordon Omsorgsresor Mattransporter ÖVRIG TRANSPORTVERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG Materialtransporter Hemsjukvård utförd via Vårdcentral i Borlänge Sjukresor med start i Borlänge och Falun SAMMANSTÄLLNING AV TRANSPORTARBETE ALTERNATIVT SCENARIO BAKGRUND RESULTAT - BERÄKNINGAR SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING AVSLUTANDE DISKUSSION MED SLUTSATSER TRANSPORTKOSTNADER I HEMTJÄNSTEN ÖVRIGA KOSTNADER NYTTOASPEKTER SAMMANFATTANDE SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING LITTERATUR INTERNETREFERENSER BILAGA

6 Sammanfattning Bakgrund, syfte och metod Vård- och omsorgsverksamheten genomgår sedan en tid tillbaka en tämligen snabb omstrukturering. Under de senaste åren har en decentralisering av äldreboendet pågått genom att antalet platser på kommunernas särskilda boenden avvecklas till förmån för vård och omsorg i hemmet. Denna studies syfte är att kvantifiera transporternas del av de totala kostnaderna för hemtjänsten (och annan omsorgsverksamhet i hemmen) samt att jämföra dessa kostnader med ett scenario med en ökad andel äldre i särskilt boende. I syftet ingår även att presentera en samhällsekonomisk bedömning av dessa två scenarion. Studien avser i och med detta att bidra till ett förbättrat beslutsunderlag för berörda parter i den del av det kommunala planeringsarbetet som rör eventuella val mellan vård och omsorg i särskilt boende eller i hemmet. Datainsamlingen baseras till stora delar på en dagboksundersökning av hemtjänstens transportarbete i fem hemtjänstområden i Borlänge och Falu kommuner. De valda områdena har en demografisk och geografisk struktur som kan anses vara representativ för kommunerna som helhet. Dagboksundersökningen pågick klockan 07:00 till 21:30 under en vecka (måndag till söndag). Områdenas skilda storlek, variationer i hemtjänstbrukarnas vårdbehov samt deras geografiska utspriddhet bidrar sammantaget till kraftiga variationer mellan olika hemtjänstområden vad gäller personalens totala resmönster. Geografiska och administrativa förutsättningar styr i mycket hög grad personalens reslängd och restid medan de individuella brukarbehoven i respektive område styr antalet resor. Hemtjänstpersonalens resande i de undersökta kommunerna sker med bil, cykel eller till fots. Fördelningen över färdmedel beror på avstånd till brukare men också på tillgång på fordon. Utöver dagboksundersökningen av hemtjänstens transporter under dagtid har uppgifter rörande nattpatrullernas resande i de bägge kommunerna samlats in och hanterats i den samhällsekonomiska bedömningen. För att inom ramen för undersökningen få ett så fullständigt grepp som möjligt om transporterna inom vård- och omsorgsområdet har uppgifter insamlats om: omsorgsresor till och från dagverksamhet för dementa och äldre personer med högt vårdbehov mattransporter till äldre materialtransporter som sker inom Dalarnas län via LD Hjälpmedel i Borlänge sjukresor med start i de bägge kommunerna transportarbetet inom hemsjukvården på vårdcentral i Borlänge kommun Dagboksundersökningen Från dagboksundersökningen erhölls samtliga transportsträckor i form av tider samt start- och målpunkter. De senare utgjordes av gatuadresser till brukare, adresser till personallokaler samt adresser till bensinmackar och bilservice. För att beräkna transportarbetet togs en nätverksmodell fram utifrån vägnätet i Falun och Borlänge. I nätverksmodellen lades samtliga gatuadresser in och därefter skapades avståndsmatriser mellan samtliga adresser. Beräkningar av restid, reseavstånd och transportarbete i scenariot genomfördes på samma sätt som när det gällde dagens situation. Utgångspunkten i scenariot var dock att antalet brukare i ordinärt 2

7 boende var på samma nivå som år 2002, vilket innebar en reducering på mellan procent jämfört med Samtidigt förutsattes denna reducering motsvaras av en lika stor ökning av antalet personer i särskilt boende. Avsikten med scenariot är att visa effekterna av olika fördelning på boendeformer när det gäller transporternas omfattning. Det bör inte uppfattas som ett reellt förslag till alternativ policy för de två städerna. Resultat Undersökningsresultaten visar att en inte obetydlig del av arbetstiden för hemtjänstpersonalen går åt till att transportera sig mellan brukarnas bostäder. Andelen transporttid varierar mellan 11 procent (Borlänge område 1/centralorten) till 17 procent i ett mer glesbefolkat område inom Falu kommun (område 2/tätort med landsbygd). I de två undersökta kommunerna, som kan antas vara representativa för kommuner i Sverige, har det transportarbete som utförs i samband med hemtjänstens arbete uppgått till 2,5 miljoner fordonskilometer räknat per år. Detta motsvarar en samhällsekonomisk kostnad på drygt 31 mkr inräknat kostnad för hemtjänstpersonalens tid. De beräkningar som genomförts i denna studie tyder på att ett alternativt scenario som motsvarar läget 2002 skulle inneburit ett klart lägre transportarbete. Omräknat till kostnader skulle det medföra en lägre samhällsekonomisk kostnad på ca 5,0 6,1 mkr per år genom minskade transporter i de båda kommunerna. Kommunen har mycket att vinna på att minimera transporterna. Effekterna för kommunen utgör 95 % av de totala effekterna. Minskade transporter skulle således medföra ökad tid för huvuduppgiften d.v.s. vård- och omsorgsverksamhet. De externa kostnaderna i form av slitage, olycksrisk och utsläpp är tämligen marginella i sammanhanget (5 %) men bygger på bedömningar framtagna under åren för trafikverkens investeringsplanering. Med dagens empiriska kunskap och ökade medvetenhet om pågående klimatförändringar är det knappast djärvt att anta att de externa kostnaderna är underskattade. Slutsatser Utgående från erfarenheterna i de två kommuner vi undersökt samt kompletterande muntlig och skriftlig information från andra kommuner anser vi oss kunna dra ett antal slutsatser som torde vara i hög grad generellt giltiga. Svårigheten med att samla in önskade transportuppgifter tyder på att det hos kommunerna idag saknas tillräckliga möjligheter att studera hemtjänstsverksamheten ur ett helhetsbildsperspektiv där effekter och konsekvenser av transportarbetet ingår. Tidsåtgången för transporter utgör en stor kostnadspost liksom driftkostnaderna för fordon men uppgifterna är svårfångade och ingår därför normalt inte explicit i kommunernas beslutsunderlag för avvägningar mellan satsningar på särskilt boende och de insatser som behöver göras för äldre i ordinärt boende. De kostnader som ofta uppges för personer i särskilt boende är höga men inte relevanta vid jämförelser med ordinärt boende eftersom det genomsnittliga vårdbehovet skiljer. Jämförelser bör i stället göras för samma individ i olika boendeformer. För att kunna ta beslut om avvägning mellan olika boendeformer måste hänsyn tas till den nytta hemtjänstbrukarna upplever av de olika alternativen. Idag saknas i stor utsträckning denna kunskap. Det råder stora brister både när det gäller att samla relevant information om människors preferenser och när det gäller att värdera dessa. Farhågor har uttryckts bland forskare att den kraftiga inriktningen på att dra ner på det särskilda boendet kan ha inneburit en minskad valfrihet för äldre med omvårdnadsbehov samtidigt som det enligt denna studie ökat kommunernas kostnader. 3

8 Summary Background, Aim and Method The health care sector in Sweden is currently in a process of rapid reform and re-structuring. During the last years a decentralisation of housing for elderly people by a reduction in the number of places at dedicated housing units has taken place in favour of home based care. The aim of this study is to quantify the total share of costs for transports used by the homehelp service (as well as other home-based care-related activities) and to compare these costs with a scenario consisting of a greater share of living in dedicated housing. A further objective of the study is to present a cost-benefit assessment of these two scenarios. The study hence intends to contribute to an improved basis for decisions for all of the actors affected in the part of the municipal planning activities possibly involving choices between care in dedicated housing or in the home. The data collection is to a large extent based on a diary survey of transport activities performed by the home-help service staff in five areas in the municipalities of Borlänge and Falun in the county of Dalarna. The areas selected have a demographical and geographical structure that should be regarded as representative for the Swedish municipalities in total. The survey lasted from 7:00 am until 9:30 pm daily during a week (Monday to Sunday). The different sizes of the areas, variations in the care needs of the receivers of home-help service as well as their geographical spread all contribute to strong variations between the different areas regarding the total travel patterns of the home-help staff. Geographical and administrative pre-conditions to a large extent determine the travel distances and travel times for the staff while individual needs of the users in the different areas determine the number of trips. The travelling of the home-help staff in the two municipalities is carried out by car, bicycle or by foot. The distribution over travel modes is determined by distances to the clients but also by access to vehicles. In addition to the journal survey of day transports by the homehelp service a collection of data from the night staff journeys has been carried out and these have been included in the cost-benefit assessment for the two municipalities. To obtain an as comprehensive picture as possible of the transport activities in the health care sector data has also been collected regarding the following topics: Trips to and from day care for senior citizens suffering from dementia or with other sorts of considerable care needs Food transports for elderly Transports of equipment within the county of Dalarna Transports of patients starting in one of the municipalities of interest Person kilometres generated by the home-based health care at one health care centre in Borlänge The Diary Survey From the diary survey, all of the transport distances were obtained in the form of travel times as well as origins and destinations. The latter consisted of street addresses to clients, staff localities and to petrol and car service stations. A network model over the street networks in Falun and Borlänge was produced in order to calculate the transport work (vehicle kilometres). The model was supplemented with street addresses and matrixes were generated containing the distances between all of these localities. 4

9 Calculations of travel time, travel distances and vehicle kilometres in the alternative scenario with a greater share of living in dedicated housing were carried out in the same way as regarding the current situation. The basic condition of the scenario was that the number of home-help service clients living in their homes was the same as it was in reality in the year 2002, which implied a reduction of about per cent compared to the real figures of This reduction was assumed to correspond to an equal increase in the number of senior citizens living in dedicated housing. The intention with the scenario was to indicate the effects on transport volumes resulting from different distribution between the two types of housing for senior citizens. The scenario should not be regarded as a real proposal for an alternative policy for either of the municipalities. Results The results of the survey indicate that the share of working time used for travelling between the dwellings of the clients by the home-help staff is not insignificant. The transport time varies between 11 per cent in central parts of Borlänge to 17 per cent in some relatively sparsely populated area in Falu municipality. In the two municipalities investigated, which could be regarded as representative for Swedish municipalities, the number of vehicle kilometres produced by the home-help staff vehicles in connection with the work task itself amount to a total of 2,5 million vehicle km per year. This corresponds to a total cost, including time costs for staff and externalities, of more than 31 million SEK (3,3 M ). The calculations carried out in this study point out that an alternative scenario resembling the situation in 2002 would imply considerable reductions in the total amount of transports. Recalculated to costs, this would mean a reduced total cost of about five to six million SEK a year by the reduction of transport demand in the two municipalities. The municipalities have a lot to gain from the minimising of transport demand. The effects for the municipality itself constitute 95 per cent of the total effects. Reduced transport demand would thus imply an increase in the time available for the principal tasks, i e the health care activities. The external costs in the form of wear and tear, accidents and emissions are quite marginal in comparison (5 per cent) although today s empirical knowledge and awareness of the development of the climate changes certainly would call for a higher valuation of the climate cost elements. Conclusions Based on the experiences from the two municipalities investigated combined with complementary oral and written information from other municipalities, we feel confident enough to draw a number of conclusions which should be generally applicable. The difficulties in collecting the desired transport information indicate the fact that possibilities to study the home-help service sector from an overall perspective, where effects and consequences of transport are included, are currently non-existing in many municipalities. The time needed for transports constitutes a large cost item as well as the operating costs for vehicles, but the relevant data are difficult to obtain and are usually not explicitly included in the bases of decision for choices between investments in dedicated housing compared to measures needed for senior citizens who keep living in their homes. The costs usually referred to people living in dedicated housing are high but not relevant when comparisons are made with the corresponding home-living since the 5

10 average care needs are different. Comparisons should instead be made for the same individual in different forms of housing. To be able to make decisions regarding choices between different forms of housing for senior citizens, also the benefits experienced by the users from the different alternatives must be taken into consideration. This knowledge is currently missing to a large extent. There are substantial shortcomings both regarding the collection of peoples preferences and how these are evaluated. Apprehensions have been expressed among researchers who mean that the strong focus on reducing the dedicated housing has resulted in a reduced freedom of choice for senior citizens with substantial care needs but also has implied increased costs for the municipalities, at least as indicated by results of the current study. 6

11 1 Inledning Vård- och omsorgsverksamheten genomgår sedan en tid tillbaka en tämligen snabb omstrukturering i två avseenden. För det första pågår en decentralisering av äldreboendet genom att antalet platser på kommunernas särskilda boenden avvecklas till förmån för vård och omsorg i hemmet. För det andra pågår en utveckling mot ökad centralisering när det gäller vårdinrättningar innebärande att öppenvården i form av vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar koncentreras till större anläggningar och att specialistvård koncentreras till centrallasarett och universitetssjukhus. Decentraliseringen av vård- och omsorg i hemmet motiveras dels av kostnadsskäl, dels av att detta är en av vårdtagarna önskad utveckling. När det gäller kostnadseffekterna är dessa i allmänhet baserade på en analys som inte innefattar de totala samhällsekonomiska kostnaderna. När det gäller vårdtagarnas prioriteringar är dessa bristfälligt analyserade. (delstudie I inom projektet avser att förbättra underlaget i detta avseende.) Utvecklingen mot ökad centralisering av vårdinrättningar är på motsvarande sätt bristfälligt analyserad vad gäller de totala samhällsekonomiska konsekvenserna. I båda fallen förefaller liten hänsyn tagits till effekterna inom transport- och miljösektorn. Det återstår således att visa att pågående utveckling är välfärdsmässigt och samhällsekonomiskt motiverad. I föreliggande studie (delstudie II) jämförs dagens situation med ett scenario med lägre grad av decentralisering av vård och omsorg dvs. en inriktning på högre grad av särskilt boende gentemot vård och omsorg i hemmet. När det gäller trenden mot centralisering av specialistvård avser vi enbart att ge ett bidrag till kunskaperna om kostnadsaspekterna inom transportsektorn. Eventuella nyttor i form av eventuell ökad vårdkvalitet och skaleffekter i vården ligger utanför projektgruppens kompetensområde. 1.1 Syfte och mål Studiens syfte är att kvantifiera transporternas del av hemtjänstens (och annan omsorgsverksamhet i hemmen) totala kostnader samt att jämföra dessa kostnader med ett scenario med en ökad andel äldre i särskilt boende. I syftet ingår även att presentera en samhällsekonomisk bedömning av dessa två scenarion. Genom att i grova drag beskriva de verksamheter som generar det sammanställda transportarbetet syftar studien vidare till att belysa transporternas roll i en större helhet. Studien avser i och med detta att bidra till ett förbättrat beslutsunderlag för berörda parter i den del av det kommunala planeringsarbetet som rör eventuella val mellan vård och omsorg i särskilt boende eller i hemmet. Studien avser vidare att bidra med ytterligare kunskap för att kunna analysera effekter av trenden mot ökad specialisering och centralisering inom vården. 1.2 Metod Undersökningen baseras i huvudsak på en kvantitativ forskningsmetodik men i de fall där kvantitativa metoder inte har kunnat användas p.g.a. bristfälligt eller ej säkerställt underlag har studien kompletteras med kvalitativa beskrivningar av det utförda transportarbetet. Nedan följer en grundligare metodbeskrivning över hur insamling och bearbetning av det insamlade materialet genomförts. 7

12 1.2.1 Datainsamling - översikt Datainsamlingen baseras till stora delar på den dagboksundersökning som samlats in via en dagboksundersökning av hemtjänstens transportarbete i fem hemtjänstområden i Borlänge och Falu kommuner. De valda områdena har en demografisk och geografisk struktur som kan anses vara representativ för kommunerna. Utöver hemtjänstens resande genererar kommunernas omsorgsverksamhet för äldre även andra transporter och dagboksundersökningen kompletteras därför med uppgifter för omsorgsresor till och från dagverksamhet samt leveranser av matlådor. I datainsamlingen ingår även landstingskommunal verksamhet som sjukresor och materialtransporter via LD Hjälpmedel. En sekretessförbindelse upprättades inom projektet för att säkerställa att känsliga uppgifter hanterades konfidentiellt. Nedan följer en sammanställning av den totala datainsamling som genomförts inom studien: Dagboksundersökning av personalens tjänsteresande i fem hemtjänstområden under en vecka (dagtid ). Insamling av uppgifter rörande nattpatrullernas resande i de bägge kommunerna. Insamling av uppgifter för omsorgsresor till och från dagverksamhet för dementa och äldre personer med högt vårdbehov i bägge kommunerna. Insamling av uppgifter för mattransporter till äldre i de bägge kommunerna Beskrivning av omfattningen på de materialtransporter som sker inom Dalarnas län via LD Hjälpmedel i Borlänge Sjukresornas omfattning i de bägge kommunerna Beskrivning av transportarbetet inom hemsjukvården på en Vårdcentral i Borlänge kommun Under datainsamlingen uppstod vid ett flertal tillfällen svårigheter att få tillgång till aktuella uppgifter över det utförda transportarbetet (antal körda personkilometrar). Problemen berodde dels på att dokumentation saknades och dels på att man från verksamhetens sida inte ansåg materialet statistiskt säkerställt och man avstod då ifrån att lämna några mera exakta siffror. I de fall där uppgifter saknas har istället en kvalitativ beskrivning av transporterna inom respektive verksamhet genomförts Metodgenomgång Dagboksundersökningen All personal som arbetade dagtid i de utvalda hemtjänstområdena förde under en veckas tid (måndag söndag) dagboksanteckningar över allt sitt resande i tjänsten. I och med detta ingår, utöver alla brukarbesök, även de resor som krävts för att tanka eller hämta/lämna bilen på något bilserviceföretag. Samtliga områden/personalgrupper besöktes i god tid innan undersökningen skulle genomföras. På informationsmötet presenterades det dagboksformulär som skulle användas och det fanns även tid att ställa frågor om materialet eller studien som helhet. Samtliga fem undersökningsveckor genomfördes under oktober och november månad hösten Påpekas 8

13 bör att de yttre förutsättningarna var likartade vid samtliga undersökningstillfällen, ingen snö eller annan mer extrem vädersituation förelåg. De uppgifter som efterfrågades rörde parametrarna restid, avstånd och färdsätt. Restiden samlades in genom att man antecknade när resan till brukaren startade och när den avslutades (när man var framme hos brukaren). Tidsangivelserna angavs i antal minuter. Underlag för avståndsberäkningar samlades in genom att personalen uppgav adressen på den plats där varje resa startade (ex. hemtjänstlokalen om det gällde dagens första brukarbesök) samt målet för resan (adressen till den brukare som skulle besökas). Personalen fortsatte sedan att anteckna start- och målpunkt för samtliga resor som gjordes under det egna arbetspasset. Färdsättet dokumenterades genom ett kryss i rätt ruta för alternativen bil/cykel/går/buss. (Hela dagboksformuläret finns som Bilaga 1). Beräkningar av hemtjänstens transporttid och sammanlagd ressträcka har gjorts utifrån dagboksundersökningen (dagsläget) respektive scenariot enligt nedan. Beräkningar dagsläget Från dagboksundersökningen erhölls samtliga transportsträckor i form av tider samt start- och målpunkter. De senare utgjordes av gatuadresser till brukare, adresser till personallokaler samt adresser till bensinmackar och bilservice. För att beräkna transportarbetet togs en nätverksmodell fram i analysprogrammet VISUM utifrån kartmaterial över vägnätet i Falun och Borlänge. I nätverksmodellen lades samtliga gatuadresser in och därefter skapades avståndsmatriser mellan samtliga adresser. Transportarbetet i form av transportavstånd och transporttider har beräknats för bil, cykel respektive gång. Medelhastigheter, andel restid och genomsnittliga ressträckor har även beräknats för respektive färdmedel och område i syfte att beräkna transportarbetet. Beräkningar scenario Beräkningar av restid, reseavstånd och transportarbete genomfördes på samma sätt som när det gällde dagens situation. Utgångspunkten i scenariot var dock att antalet brukare i ordinärt boende var på samma nivå som år 2002, vilket innebar en reducering på mellan procent jämfört med 2006, se tabell 1 nedan. Samtidigt förutsattes denna reducering motsvaras av en lika stor ökning av antalet personer i särskilt boende. En bearbetning gjordes av nätverksfilen i VISUM där scenariot minskades med antalet hemtjänsttagare enligt ovan. Därefter kördes en ny avståndsberäkning i VISUM för varje område med de kvarvarande adresserna och således erhölls nya avståndsmatriser. En bearbetning gjordes så att start- och målpunkterna anpassades utifrån de borttagna adresserna. Därefter beräknades nya körtider. Avsikten med scenariot är att visa effekterna av olika fördelning på boendeformer när det gäller transporternas omfattning. Det bör inte uppfattas som ett reellt förslag till alternativ policy för de två städerna. 9

14 Borlänge Falun Antal brukare i ordinärt boende Minskning i antal personer i särskilt boende mellan 2002 och Minskningens andel av antalet personer i ordinärt boende % 28 % Tabell 1 Antal brukare i ordinärt boende i respektive kommun år 2006 samt minskningen av antal personer i särskilt boende mellan år 2002 och (Källa: Socialstyrelsen) I tabell 1 ovan återfinns antalet brukare i ordinärt boende i de undersökta kommunerna år Den procentuella minskningen i scenariot utgår från den reella minskningen av antalet personer i särskilt boende mellan år 2002 och Minskningens andel av antalet personer i ordinärt boende 2006 utgjorde den faktor som antalet hemtjänstbrukare i ordinärt boende minskades med vid framtagandet av scenariot. Uppskrivning på kommunnivå Genom dagboksundersökningen erhölls restider och ressträckor för de enskilda hemtjänstområdena i varje kommun. Ett syfte med projektet var dock att beräkna de totala resorna för hemtjänsten i Borlänge och Falu kommun. För att åstadkomma detta beräknades på kommunnivå en genomsnittlig restid och ressträcka per hemtjänstbrukare för de två alternativen, dagsläge och scenario. Dessa värden räknades sedan upp med antal brukare per kommun. Samhällsekonomisk bedömning En samhällsekonomisk bedömning har genomförts för de två alternativen, dagsläget och scenario. De effekter som värderats är producenteffekter för kommunerna i form av tidskostnader för tjänsteresor och kostnader för leasingbilar samt externa effekter som utgörs av olyckor, slitage och emissioner. 1.3 Avgränsning I studien jämförs två scenarier som skiljer sig med avseende på graden av decentralisering av vård och omsorg. Situationen 2006 jämförs med en inriktning på högre grad av serviceboende. I denna delstudie studerar vi inverkan på transporternas omfattning och de kostnader transporterna för med sig. Delstudie 1 gör en bedömning av nyttosidan d.v.s. hur dagens höga andel av hemtjänstbrukare i ordinärt boende uppfattas av vårdtagare och vårdgivare. När det gäller trenden mot centralisering av specialistsjukvård avser vi enbart att ge ett bidrag till kunskaperna om kostnadsaspekterna inom transportsektorn. Eventuella nyttor i form av eventuell ökad vårdkvalitet och skaleffekter i vården ligger utanför projektgruppens kompetensområde. 10

15 2 Bakgrundsbeskrivning Kommunernas hemtjänstverksamhet är indelad i ett antal hemtjänstgrupper där respektive personalgrupp har ansvar för de brukare som är bosatta inom det egna geografiskt avgränsade området. Den geografiska områdesindelningen liksom de demografiska förutsättningarna inom varje område sätter i hög grad upp ramarna för vilken omfattning (storlek) hemtjänstverksamheten får inom varje område. Vad som slutligen avgör verksamhetens omfång är naturligtvis samtliga brukares behov av vård och omsorg. Sammantaget bidrar dessa faktorer till kraftiga variationer mellan olika hemtjänstområden vad gäller personalens totala resmönster. Geografiskt administrativa förutsättningar styr i mycket hög grad personalens reslängd och restid medan individuella brukarbehov styr antalet resor. Hemtjänstpersonalens resande i de undersökta kommunerna sker med bil, cykel eller till fots. Fördelningen över färdmedel beror på avstånd till brukare men också på tillgång på fordon. Borlänge kommun använder sig enbart av leasingbilar för sin hemtjänstverksamhet medan man i Falun använder sig av både leasingbilar och personalens privata bilar. 2.1 Hemtjänstområden i Dagboksundersökningen Den dagboksundersökning som ingår i studien har utförts med hjälp av fem hemtjänstområden i Borlänge och Falu kommun. De hemtjänstområden som deltog i undersökningen valdes med utgångspunkt från att de tillsammans skulle täcka in olika nivåer av befolkningstäthet i den egna kommunen. Detta innebär att hemtjänstområdena i föreliggande studien beskrivs med hjälp av följande tre typområden: (1) Centralorten hemtjänstgruppen arbetar i någon av kommunens mest centralt belägna delar, (2) Tätort med landsbygd hemtjänstgruppen utgår ifrån ort eller bostadsområde utanför stadskärnan och täcker även in delar av omkringliggande landsbygd (3) Tätort med landsbygd/glesbygd hemtjänstgruppen utgår ifrån ort eller bostadsområde utanför stadskärnan men täcker utöver den intilliggande landsbygden även in mer glesbefolkade områden. Nedan följer en schematisk beskrivning över verksamhet och transportmönster i de studerade områdena Borlänge kommun Område 1 Centralorten: I personalgruppen finns 21 stycken tillsvidareanställda personer (kompletteras med timanställd personal vid behov) som tillsammans ansvarar för vård och omsorg till ca 130 stycken brukare. En övervägande majoritet brukare (ca 110 st.) besöks flera gånger per dag. Till de planerade besöken tillkommer besök som sker via larm och man uppskattar ett snitt på ca 5 larmande besök per dag. Samtliga brukarbesök sker till fots eller med cykel och ingen bil finns i gruppen. Personalen uppskattar att 70 % av resorna sker med cykel medan 30 % är promenader. Man säger vidare att den uppskattade gångtid som i dagsläget används vid planering och fördelning av arbetet inte alls räcker till då den är alldeles för snävt räknad. Område 2 Tätort med landsbygd: Hemtjänstområdets personal utgörs av 15 personer som ansvarar för 39 brukare i området. Av dessa besöker man 21 personer flera gånger per dag och totalt uppskattar man att personalgruppen utför ca 90 besök per dag. Larmade besök sker mycket oregelbundet men uppskattas till mellan 0 och 20 per dag. Majoriteten av alla besök sker med bil och gruppen har tillgång till 5 stycken leasingbilar. Samåkning sker varje dag och fungerar enligt personalen mycket bra. Resor med egen bil sker högst sällan och endast i akuta lägen. En mindre mängd besök sker till fots eller med cykel. 11

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss VTI rapport 782 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss Kerstin Robertson Hans Antonson Björn Arvidsson Katarina Evanth

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning En rapport från Inspektionen för

Läs mer

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik VTI rapport 772 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Joakim Ahlberg

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 1: Internationell jämförelse ANNA-IDA LUNDBERG Marknadsandel tåg av tåg-flyg- Beroende på restid med tåg Rapport Stockholm 2011 TRITA-TEC-RR 11-001 ISSN

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer

Rapport 2012:3. Handläggning av bostadstillägg

Rapport 2012:3. Handläggning av bostadstillägg Rapport 2012:3 Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011 Rapport 2012:3 Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011 En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer