Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum"

Transkript

1 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet Stockholm Tel Främjar verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Barnmatsindustrins fond för näringsforskning Stiftelsen svensk Näringsforskning Box Uppsala Lennart Hellving Tel Pediatriskt utvecklingsarbete huvudsakligen till läkare, sjuksköterskor, dietister etc, som arbetar utanför universitetskliniker. Även resestipendier. CF Lundströms stiftelse Box Stockholm Tel Bl a för främjande av vård och uppfostran av barn. Ej forskningsanslag. Nämnden för forskning och utvecklig inom de medellånga vårdutbildningarna c/o Pär A. Larsson Vårdhögskolan i Göteborg Box Göteborg Folkskoleinspektör Lars Hofstedts fond för främjande av pedagogisk och barnpsykologisk forskning c/o Folkskollärare Gunnar Mattsson Drakblommegatan Göteborg Tel Stödjer undersökningar av pedagogisk eller barnpsykologisk art, vilka är ägnade att lända arbetet inom folkskolan eller dess närmaste överbyggnader till gagn. Utdelning behöver inte ske varje år. Efter kungörelse på lämpligt sätt. Prenatalforskningsnämnden c/o Torsten Philipson Birger Jarlsgatan 38, 5 tr Stockholm Tel För främjande av klinisk och experimentell prenatalforskning. Efter annonsering i Läkartidningen. Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Konferensverksamhet rörande sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: Löpande efter kontakt med Gull Mazarino

2 2 Folkhälsoinstitutet Box Stockholm Tel Förebyggande av ohälsa; folkhälsoperspektiv; minska alkoholkonsumtion och alkholskador i Sv. Sökes: Efter diskussion Rädda Barnens forskningsstiftelse Rädda Barnens Riksförbund, Forskningsstiftelsen Fack Stockholm 5 Tel Beviljar medel för målforskning som avser att få fram förslag till direkta åtgärder eller handlingsprogram för förbättring av förhållandena för särskilt utsatta barn. Sökes: Efter diskussion med stiftelsen. SEMPER AB Stockholm Tel Fax Samarbete i projekt av betydelse för Semper AB:s verksamhet. Sökes: Efter personlig kontakt. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Odengatan Stockholm Fax För att främja vård och uppfostran av barn eller bereda barn och ungdom undervisning och utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och handikappade. Sökes: Före 31/1 Beslut: I mitten av maj. Socialvetenskapliga ForskningsRådet (SFR) Box Stockholm Tel Fax Betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera om kunskapsläge och aktuell forskning. Endast disputerade sökande. Sökes: Symposier etc. efter diskussion ( ) Anders Otto Swärds stiftelse Sponsor Tel Stiftelsen ger anslag till forskningsprojekts utförande och till studieresor av vikt för sökandens vetenskapliga arbete. Bidrag ges inte för lön till forskare. Högsta belopp, som en sökande kan erhålla vid ett utdelningstillfälle, är kr. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger under en tioårsperiod. Sökes: 4 ggr årligen. Vårdförbundet SHSTFs Resebidrag Inger Karlsson Vårdförbundet SHSTF Box Stockholm Resebidrag för regelbundna återkommande internationella kongresser. ENDAST FÖR SHSTF:s MEDLEMMAR. Sökes: Löpande under året.

3 3 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax a) Klinisk/praktisk forskning med inriktning mot kronisk sjukdom, äldrevård samt olikhet i hälsa, särskilt kvinnors ohälsa. b) Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot utvärdering hälsoekonomi. c) Kompetens- och metodikutveckling inom vårdområdet, särskilt för forskare med medellång vårdutbildning. Sökes: Se hemsidan. Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och cancerskadade Kajsa & Harald Jansson Vibäck Karlskoga E-post: 1. Främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt, samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation. 2. Stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT) vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Sökes: Se hemsidan. CMT bildades 1996 och består av företrädare för områdena ortopedi, patologi, vuxen barnonkologi och radiologi. Verksamheten är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och skall bl a samordna, effektivisera och förstärka forskningsresurser för detta område av cancerforskning. 3. Tillhandahålla handikappanpassade bilar för cancerskadade i väst Sverige, vilka själva inte har ekonomiska möjligheter att ha en sådan bil. I första hand gäller bilstödet dem som fått funktionshinder på grund av operationer vid muskuloskeletal tumörsjukdom.

4 4 Sökes i januari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Sigurd och Elsa Goljes Minne Lindhés Advokatbyrå AB Box Stockholm Anslag m m kan lämnas för följande ändamål: 1. Till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. 2. För vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade. 3. Vetenskaplig forskning inom sjukvårdens eller barnavårdens område. Sökes: Under perioden 1/1-31/3 Stiftelsen Clara Lachmans Fond Stiftelsen Clara Lachmans Fond c/o SEB Kapitalförvaltning Stiftelser och företag Göteborg Deltagande i kongresser, möten och symposier samt i undantagsfall enskilda studier i annat skandinaviskt land i de fall då studiemedel ej utgår studiemedelsmyndighetens skriftliga beslut skall bifogas ansökan. Anordnande av kongresser, möten och symposier. Övrigt, som kan befrämja den skandinaviska samkänslan exempelvis spridande genom utgivande av publikationer eller på annat sätt, som må finnas lämpligt av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning. Sökes: 15/1 LSRs FYS- eller Minnesfond Oscar, Matilda & Gottfrid Matssons Stipendium LSRs kansli Box Stockholm Per André Villagatan Stockholm Tel Sökes: 15/1 Tel För studier inom alla ämnesområden. Sökes: 31/1 Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfornd Odengatan 81, 2 tr Stockholm Tel Fax Till institutioner och organisationer för att främja vård och uppfostran av barn. Vetenskaplig, främst medicinsk och beteendevetenskaplig forskning. Sökes: 31/1 Utdelas: maj

5 5 Sökes i februari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond II Länsstyrelsen Göteborg Tel a) Vetenskaplig forskning. b) Anslag till institutioner för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Sökes: 1/2 Socialstyrelsens fonder Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax I första hand för ämnesområdena cancer, medicin och psykiatri. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Stiftelsen svensk näringslivs forskning Ideon Lund Tel Fax För forskning inom näringslära, såväl experimentell som klinisk. Sökes: 1/2 Helge Ax:son Johnsons stiftelse Sekreterare, advokat Lennart Heijne eller fru Catharina Ancker Östermalmsgatan Stockholm Tel , Ansökan kan avse exempelvis stöd till behövande barn- och ungdoms-verksamhet eller andra allmän-nyttiga ändamål. Ansökan om bidrag för sådana ändamål mottas endast från stiftelser, föreningar och sammanslutningar. Bidrag lämnas inte till lokala organisationer annat än inom Stockholms län. Uppgift om begärda medlens användning skall noga anges i ansökan, som skall vara åtföljd av senaste verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkningar. Sökes: 1/2 Svenska Läkaresällskapets forskningsfond Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Samtliga ämnesområden. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Axel och Margaret Axelsson Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Östermalmsgatan 46 Tel Understödjer huvudsakligen vetenskaplig forskning. Främjar i övrigt utbildning av barn och ungdom samt dessutom vård av vissa kategorier av behövande. Sökes: 15/2

6 6 Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Länsstyrelsen Göteborg Resestipendium tilldelas framstående idkare av studier för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt ändamål. Endast den som genomgått 3- eller 4-årigt gymnasium i Göteborgs och Bohus län eller tjänstgör som lärare vid sådant gymnasium kan erhålla resestipendium. Anslag ur överskottsfonden lämnas för bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier, utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten eller annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet. Sökes: Resestipendium 15/2 Överskottsfonden 31/12 Trygg-Hansas Forskningsfond Forskningsnämnden HK 731 Trygg-Hansa Stockholm Tel Reparativa processer vid ledbroskskador. - Insulinberoende diabetes. - Tidig medicinsk och social rehabilitering efter olycksfallsskador. - Drogers påverkan på trafiksäkerheten. - Aktuella strukturförändringar på livförsäkringsmarknaden. - Ekonomisk analys av livbolagens externa redovisning. - Ersättningsvillkor i försäkringsavtal, utformning och tolkning. Forskningsnämndens avsikt är att i högre grad än tidigare stödja hela projekt eller klart avgränsade delar av projekt och att koncentrera anslagsgivningen till färre och större bidrag. Anslagsmedlen utgör avkastningen av ett fondkapital på 12 Mkr. Anslag kan beviljas för alla skeden i ett projekt. Beviljat anslag skall tas i anspråk inom ett år från beslut. Sökes: 15/2 ForskningsRådsNämnden (FRN) Box Stockholm Tel Tel Att ta initiativ till att stödja samhällsrelevant forskning. Program: Kollegiet för samhällsforskning; Långsiktsmotiverad forskning; Longitudinell forskning; Kvinno- och jämställdhetsforskning; Ungdomsforskning. Sökes: 20/2 Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 28/2 och 30/9

7 7 Göteborgs Barnklinikers forskningsfond Attn. Ann-Chatrin Dahlström Avd. Pediatrik Östra Sjukhuset Göteborg Forskning inom barnsjukdomarnas område till anställda vid BKÖ. Sökes: 28/2 Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål c/o Bohusbanken Kapitalförvaltning Box Göteborg Tel Forskning och resestipendier åt i Göteborg bosatta personer, främst doktorander. Sökes: 28/2

8 8 Sökes i mars månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Greta och Einar Askers fond Greta och Einar Askers fond Handelsbanken Fondkommission Box Göteborg Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen och det utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs universitet, som i första hand syftar till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand till- Godoser de intressen, som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Sökes: 1/3 Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond c/o Frimurarebarnhuset, Nybrokajen Stockholm Tel Fax Vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning av betydelse för vård och fostran av barn- och ungdom. Sökes: 1/3 Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Box Vällingby Tel / 58 Fax Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har till ändamål att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, syn- Skadade, döva och hörselskadade. Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran av barn- och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma funktionshinder. Sökes: 1/3 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/3 Statens InstitutionsStyrelse (SIS) Box Stockholm Tel Fax Ungdoms- och missbrukarvård. Sökes: 3/3

9 9 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax (Jan Bagge) 1. Planeringanslag. Med planeringanslag avses anslag för att utveckla en idé till ett fullständigt forskningsprojekt eller för uppbyggnad av forskningssamarbete. 2. Anslag för forskarmånader till doktorander och studerande på magisternivå. (stipendier). 3. Projektanslag. Endast nya projekt. För fortsättningsanslag hänvisas till ansökan 30 september Sökes: 6/3 Nya projekt. Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond Sekr. Eje Hultkvist c/o Bräcke Östergård Box Göteborg Tel Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Göteborg och Bohus läns landstingsområde. Projekt skall gälla forskning som avser barn- och ungdomar med sjukdomar/handikapp. Sökes: 10/3 Riksbankens jubileumsfond Attn. Kerstin Stigmark Box Stockholm Tel Fax Forskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Samhällsanknytningen är viktig. Endast disputerade forskare. Sökes: 11/3 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Sökes: Resestipendier 15/3

10 10 Sökes i april månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond Handikappforskningen Inga Magnusson Medicinaregatan 8 b Göteborg Tel En förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Endast undantagsvis kan anslag över kr beviljas för enskilt projekt. Medel för enbart kongressresor eller till egen lön beviljas ej. Sökes: 1/4 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/4 och 1/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 3/4 Henning och Johan Throne-holsts stiftelse c/o Kraft Foods Sverige att: Marianne Lindblom Upplands Väsby Tel Främja forskning inom näringsfysiologin och närliggande vetenskapliga områden. Sökes: 3/4 Norrbacka-Eugeniastiftelsen Kanslichef Bo Sundmark Norrbacka Eugeniastiftelsen Box Stockholm 16 Tel Har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Sökes: 30/4

11 11 RBUs forskningsstiftelse RBUs forskningsstiftelse c/o RBU Box Stockholm Tel Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, förvaltar en forskningsstiftelse med uppgift att främja forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvade handikapp hos barn, ungdomar och vuxna. Forskningsstuderande som ännu ej avlagt doktorsexamen kommer att prioriteras. Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapligt möte inom angivet intressområde. Sökes: 30/4 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Fru Maria väg Älvsjö Tel. & Fax Utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn- och ungdomar med olika funktionshinder. Sökes: 30/4

12 12 Sökes i maj månad Alice Swenzons Stiftelse Tel e-post: Berättigade att söka är i första hand de som arbetar inom sjukvården på lasaretten Borås, Alingsås och Skene, i andra hand Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/5 Medicinska ForskningsRådet (MFR) Box Stockholm Tel Fax Medicinsk forsknig av avancerat slag. Sökanden skall vara disputerad. Sökes: 13/5

13 13 Sökes i september månad Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/9 Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning S-E-Bankens Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Fax Tore Nilssons stiftelse för Medicinsk Forskning grundades i februari 1969 genom en donation av konsul Tore Nilsson. Stiftelsen skall genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej stöd till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder, t ex cancerforskning. Stiftelsen vill bereda yngre graduerade forskare (inom en tidsrymd av ca tre år efter disputation) möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag, som kan utgå i högst tre år. Med yngre avses forskare, som ännu inte etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansiering. Sökes: 1/9 Åke Wibergs Stiftelse Box Stockholm Tel Fax Medicinsk och i viss utsträckning humanistiska områdena. Det krävs i regel att den som disponerar anslaget har disputerat. Sökes: 10/9 Hjärnfonden Hjärnfonden Kungsgatan 33, 7 tr Stockholm Tel Fax Hjärnfonden Riksföreningen mot hjärnsjukdomar ledig- Förklarar ett antal stipendier för postdoktorala studier inom neurovetenskapena, syftande till docentkompetens. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12 månader med möjlighet att dela upp stipendietiden på två perioder á 6 månader. Stipendiebeloppet är kr per år för heltidsstudier. Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Avsikten är att stipendierna skall tillträdas i januari. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande. Bedömningen sker i övrigt enligt samma principer som gäller vid tillsättning av statliga forskarassistenttjänster. Sökes: 11/9

14 14 Cancerfonden - Vårdkvalitet Cancerfonden Vård- Kvalitet Stockholm Tel Syftet med projektet ska vara att praktiskt pröva nya modeller för omhändertagande och ett bättre bemötande av cancer- Patienter, finna former för att bättre tillgodose cancer- Patienternas psykosociala behov samt rehabilitering etc. Projekten kan genomföras inom öppen eller sluten vård, hem- Sjukvård eller annan inrättning där cancerpatienter vårdas. För att projektet skall kunna beviljas måste huvudmannen förbinda sig att överta ansvaret för den fortsatta verksamheten om projektet utfaller positivt. Cancerfondens vårdkvalitets- Projekt får löpa under tre år och rapportering skal lämnas årligen. Sökes: 11/9 FoU-pengar Bohuslandstinget, anställda vid SU/Mölndal Bohuslandsting, FoU Box Göteborg Tel Fax Inom Bohuslandstinget finns ett centralt årligt anslag för forsknings- och utvecklingsarbete. Anslaget skall framför allt användas för tillämpad forskning och/eller utvecklingsarbete, d v s aktiviteter som är tänkta att förbättra och utveckla landstingets verksamhet. Den nya kunskaper och erfarenheter som tas fram ska spridas inom landstingsområdet och på så sätt stimulera andra att utveckla sin verksamhet. Sökes: 15/9 Magnus Bergvalls Stiftelse S-E-banken Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Anslag beviljas endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen. Understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Sökes: 15/9 Utdelas: 15/1 Rådet för arbetslivsforskning Box Stockholm Tel Fax: Kvalificerad forskning eller forskarutbildning vid utländsk institution. Sökes: 15/9 Åhlén stiftelsen Åhlén-stiftelsen Box Stockholm Tel De ändamål stiftelsen enligt sina stadgar skall främja är: 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade, 3) vetenskaplig undervisning eller forskning. Sökes: 15/9

15 15 Stiftelsen Sven Jerrings fond Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Bidrag till forskning inom området barn- och ungdomar med funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Forskningen skall vara inriktad på diagnostik, behandling, prevention, vård, psykologi, pedagogik eller handikapp. Maximalt projektbidrag är kr. Dessutom FoU-stipendier med syfte att stödja blivande eller registrerade forskarstuderande eller disputerade för att de under en viss tid skall få möjlighet att ägna sig åt forskningsprojekt. Stipendiet är skattefritt och utdelas direkt till mottagaren, motsvarande kr/mån för forskarstuderande och kr/må för disputerade forskare. Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 20/9 Sökes: 30/9 och 28/2 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax Reumatikerförbundet anslår ett belopp om ca 8 Mkr till reumatologisk forskning samt till vårdforskning avseende reumatiska sjukdomar. Vi är ytterst angelägna om att arbetsterapeuter, kuratororer, sjukgymnaster och sjuksköterskor söker vårdforskningsanslag. Icke disputerade skall ha ansökan godkänd och underskriven av handledare. Aktuella forskningsprojekt skall vara godkända av respektive etiska kommitté. Sökes: 30/9

16 16 Sökes i oktober månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Berfenstams fond Svenska Läkaresällskapet Stiftelsen vänder sig i första hand till yngre personer som vill göra studieresor till andra länder i forsknings- och utbildningssyfte med nära anknytning till socialmedicin. Forskning rörande förebyggande av olycksfall skall särskilt beaktas. Sökes: 1/10 Stiftelsen Lars Hiertas Minne Eriksbergsgatan 3, 2 tr Stockholm Tel Vetenskaplig forskning inom alla områden. Sökes: 1/10 Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Stöd till projekt som leder till metodutveckling inom de psykiatriska området. Sökes: 1/10 Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Kungliga Slottet Stockholm Tel Stipendium ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubilumsfond är i första hand avsett för forskare som under en viss tid vill gäna sig åt ett forskningsprojekt om barn och handikapp. Sökes: 1/10 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax Astma- allergi-forskning. Sökes: 1/10 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/10 och 1/4

17 17 Regionala FoU-bidrag inom Västra Götalands sjukvård kindex2.html Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli Utredningsenheten Regionens Hus Göteborg Tel Fax Patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad, folkhälsoområdet liksom inom handikappområdet. Sökes: 1/10 Regionala FoU-bidrag för forskning om personer med funktionshinder Bidrag för forskning om personer med funktionshinder. Mer information och möjlighet att tanka ner blanketter finns på Handikappkommitténs hemsida. (intranätet: gå in på Regionkansliet och därefter på Handikapkommittén. Sökes: 1/10 Axel Linders Stiftelse Axel Linders stiftelse Södra Fiskaregatan Alingsås Tel Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och handikappade. 2. Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning. 3. Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka. 4. Bidrag till ensamstående mammor med flera barn. 5. Främjande av medicinsk forskning. Sökes: 1/10 Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdomar med rörelsehinder Utlyser forskarstipendier inom stiftelsens verksamhetsområde. Sökes: senast 1/10

18 18 Stiftelsen Samariten Stödjer forskning om vården av barn. Berättigad att söka är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Man kan söka stipendier (1-3 månader) för egen lön. Stipendier innebär kr per stipendiemånad för odisputerad och kr för disputerad. Man kan också söka forskningsanslag (medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser). Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande. Sökes: 11/10 Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Kronoborgsgatan 2c Helsingborg Tel Barn- och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis CP-barn, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, upphälle, fostran eller utbildning (även föräldrarnas rekreation). Stiftelser eller ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stöjda barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Föräldralösa (helt föräldralösa, mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Sökes: 15/10 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Anslag: 20/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 26/10

19 19 Åke Widebergs stiftelse Box Stockholm Tel Fax a) Forskningsanslag främst inom de medicinska och humanistiska områdena samt b) Institutionsbidrag för beredande av undervisning eller utbildning. Sökes: 11/10 Örensgårdsfonden SSF Östermalmsgatan Stockholm Tel För sjuksköterskor, till studieresa eller kortare kurs. Sökes: 31/10

20 20 Sökes i november månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Ann-Marie och Ragnar Hemborgs Minnesfond Inst. för sjukgymnastik Att: Prof. Ulrich Moritz Box Lund Främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område. Lämnar bidrag för undersökningar samt vidareutbildning och resor med anknytning härtill. Sökes: 15/11 Konung Gustaf V:s 80-års fond C/o Sven Olof Hedengren Kungliga Slottet Stockholm Sökes: 20/11 Föreningen Margaretahemmet Föreningen Margaretahemmet c/o Sylvia Molin Alsike Knivsta Forskningsanslag inom ämnesområdet epitelpsi och därmed besläktade sjukdomstillstånd hos barn. Sökes: 23/11

21 21 Sökes i december månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Rune och Ulla Almlövs stiftelse för neurologisk och reumatologisk forskning Christian Blomstrand (ans. neurologisk forskn.) Eva Bagge (ans. reumatologisk forskn.) Ändamålet med stiftelsen är att södja forskning inom neurologisk och reumatologiska forskningsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/12 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/12 Första-Majblommans Riksförbund Norra Allégatan Göteborg Tel Fax Medicinsk, psykologisk, pedagogisk och annan forskning i syfte att i första hand hos barn förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador, som kan ge upphov till fysisk eller psykisk invaliditet. Sökes: 1/12 Stiftelsen Gunnar Svantessons Minnesfond Institutionen för sjukgymnastik Att: Doktor Helena Svantesson Box Lund Enligt stadgar har minnesfonden till ändamål att främja forskningsområden såsom metodutveckling med inriktning på biomekaniska problem inom sjukgymnastiken samt ortosteknik. Minnesfonden kan även främja vetenskapliga resor till ovan nämnda projektområden. Sökes: 11/12

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2015 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg

Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg År Anslagsgivare Ändamål Belopp, SEK Sammanlagt årsbelopp 1992 Riksföreningen mot allergi Astmasjukdomens

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING [GSFR] Ansökan inkom GSFRs anteckningar ELOF OCH MARGARETA JANSSONS ANN-WILL OCH ALLAN OLOFSSONS M.FL. MINNE TURE BODINS MINNE MINNESFOND INOM GÖTEBORGSREGIONENS

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2014 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Stiftelsen Hälsofonden Medicinsk och

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2012 Stiftelsenummer Stiftelse Område Sökbara medel Extern Stiftelsen Hälsofonden

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

EXTERNA FORSKNINGSMEDEL PÅ SJU UNIVERSITETSINSTITUTIONER FÖR PSYKOLOGI I SVERIGE ÅREN 2003 OCH 2005

EXTERNA FORSKNINGSMEDEL PÅ SJU UNIVERSITETSINSTITUTIONER FÖR PSYKOLOGI I SVERIGE ÅREN 2003 OCH 2005 EXTERNA FORSKNINGSMEDEL PÅ SJU UNIVERSITETSINSTITUTIONER FÖR PSYKOLOGI I SVERIGE ÅREN 2003 OCH 2005 Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademin 2006-11-12 Rapporten är sammanställd

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier V 2016/152 2016-03-17 STIPENDIENÄMNDEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Regler för hantering av Adlerbertska stipendier Följande stiftelser berörs av reglerna: Adlerbertska Stipendiestiftelsen Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län ATT SÖKA BIDRAG Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag. Distriktet erhåller landstingsbidrag. Föreningen

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag 1 Allmänt 1.1 Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Var 3:e svensk får cancer under sin livstid. men alla drabbas.

Var 3:e svensk får cancer under sin livstid. men alla drabbas. 1 Var 3:e svensk får cancer under sin livstid men alla drabbas 2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet: Att samla in medel till cancerforskning vid sjukhus och vårdinrättningar i västra Sverige

Läs mer

Externa forskningsmedel på sex universitetsinstitutioner för psykologi i Sverige åren

Externa forskningsmedel på sex universitetsinstitutioner för psykologi i Sverige åren Externa forskningsmedel på sex universitetsinstitutioner för psykologi i Sverige åren 1995-2001 Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademin 2004-06-23 Rapporten sammanställd av Carl

Läs mer

Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013

Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013 Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013 Sökbara forskningsmedel HU och LiÖ 2013 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1.

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Växjö universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Växjö universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet

Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet Sökbara forskningsmedel HU och LiÖ 2014 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. NYHETER FÖR ÅRET... 1 2. FORSKNINGS- OCH

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN

MEDICINSKA FAKULTETEN MEDICINSKA FAKULTETEN Sökbara forskningsmedel 2016-2017 inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:28

Regeringens skrivelse 2000/01:28 Regeringens skrivelse 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Skr. 2000/01:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom ANSÖKAN OM STÖRRE STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM LÅ 2014-2015 Ansökan avser: Arkeologiska stipendiet D Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet D Arkitektstipendiet D Allmänna stipendiet

Läs mer

Häfte 2 Volym

Häfte 2 Volym Häfte 2 Volym 9 2003 GlaxoSmithKline Box 263 431 23 MÖLNDAL Tel. 031-67 09 00 Fax. 031-27 47 45 www.gsk.com/sverige STIPENDIUM för läkare inom onkologisk verksamhet För 2003 utlyser GlaxoSmithKline

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Örebro universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Ansökan från Örebro universitet om rätt att ge röntgensjuksköterskeexamen

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond För samlingslokaler inom IOGT-NTO-rörelsen Riksstyrelsen inbjuder för trettonde året IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006

VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 1(15) VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 Inledning Av Vetenskapsrådets instruktion (SFS 2000:1199)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43)

FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43) FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43) 1,7 ALF Totalt > 6 miljarder 1,9 Landstingens FoU* Vetenskapsrådet Universiteten 0,6 0,3 1,7 Fonder, EU,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box 55654-102 15 Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: 08-650 94 17 År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari

Läs mer

Häfte 8 Volym

Häfte 8 Volym Häfte 8 Volym 9 2003 SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING 2004 2-6 februari Efterutbildningskurs i onkologi Grundad 1976 Scherings Nordiska AB utlyser nytt stipendium 25 000 SEK För aktivt deltagande

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier:

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier: 1(6) Nomineringar till Filosofiska fakultetens stipendier 2010 Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier: * Stipendium till lärare eller tjänsteman vid filosofiska

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer