Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum"

Transkript

1 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet Stockholm Tel Främjar verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Barnmatsindustrins fond för näringsforskning Stiftelsen svensk Näringsforskning Box Uppsala Lennart Hellving Tel Pediatriskt utvecklingsarbete huvudsakligen till läkare, sjuksköterskor, dietister etc, som arbetar utanför universitetskliniker. Även resestipendier. CF Lundströms stiftelse Box Stockholm Tel Bl a för främjande av vård och uppfostran av barn. Ej forskningsanslag. Nämnden för forskning och utvecklig inom de medellånga vårdutbildningarna c/o Pär A. Larsson Vårdhögskolan i Göteborg Box Göteborg Folkskoleinspektör Lars Hofstedts fond för främjande av pedagogisk och barnpsykologisk forskning c/o Folkskollärare Gunnar Mattsson Drakblommegatan Göteborg Tel Stödjer undersökningar av pedagogisk eller barnpsykologisk art, vilka är ägnade att lända arbetet inom folkskolan eller dess närmaste överbyggnader till gagn. Utdelning behöver inte ske varje år. Efter kungörelse på lämpligt sätt. Prenatalforskningsnämnden c/o Torsten Philipson Birger Jarlsgatan 38, 5 tr Stockholm Tel För främjande av klinisk och experimentell prenatalforskning. Efter annonsering i Läkartidningen. Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Konferensverksamhet rörande sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: Löpande efter kontakt med Gull Mazarino

2 2 Folkhälsoinstitutet Box Stockholm Tel Förebyggande av ohälsa; folkhälsoperspektiv; minska alkoholkonsumtion och alkholskador i Sv. Sökes: Efter diskussion Rädda Barnens forskningsstiftelse Rädda Barnens Riksförbund, Forskningsstiftelsen Fack Stockholm 5 Tel Beviljar medel för målforskning som avser att få fram förslag till direkta åtgärder eller handlingsprogram för förbättring av förhållandena för särskilt utsatta barn. Sökes: Efter diskussion med stiftelsen. SEMPER AB Stockholm Tel Fax Samarbete i projekt av betydelse för Semper AB:s verksamhet. Sökes: Efter personlig kontakt. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Odengatan Stockholm Fax För att främja vård och uppfostran av barn eller bereda barn och ungdom undervisning och utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och handikappade. Sökes: Före 31/1 Beslut: I mitten av maj. Socialvetenskapliga ForskningsRådet (SFR) Box Stockholm Tel Fax Betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera om kunskapsläge och aktuell forskning. Endast disputerade sökande. Sökes: Symposier etc. efter diskussion ( ) Anders Otto Swärds stiftelse Sponsor Tel Stiftelsen ger anslag till forskningsprojekts utförande och till studieresor av vikt för sökandens vetenskapliga arbete. Bidrag ges inte för lön till forskare. Högsta belopp, som en sökande kan erhålla vid ett utdelningstillfälle, är kr. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger under en tioårsperiod. Sökes: 4 ggr årligen. Vårdförbundet SHSTFs Resebidrag Inger Karlsson Vårdförbundet SHSTF Box Stockholm Resebidrag för regelbundna återkommande internationella kongresser. ENDAST FÖR SHSTF:s MEDLEMMAR. Sökes: Löpande under året.

3 3 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax a) Klinisk/praktisk forskning med inriktning mot kronisk sjukdom, äldrevård samt olikhet i hälsa, särskilt kvinnors ohälsa. b) Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot utvärdering hälsoekonomi. c) Kompetens- och metodikutveckling inom vårdområdet, särskilt för forskare med medellång vårdutbildning. Sökes: Se hemsidan. Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och cancerskadade Kajsa & Harald Jansson Vibäck Karlskoga E-post: 1. Främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt, samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation. 2. Stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT) vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Sökes: Se hemsidan. CMT bildades 1996 och består av företrädare för områdena ortopedi, patologi, vuxen barnonkologi och radiologi. Verksamheten är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och skall bl a samordna, effektivisera och förstärka forskningsresurser för detta område av cancerforskning. 3. Tillhandahålla handikappanpassade bilar för cancerskadade i väst Sverige, vilka själva inte har ekonomiska möjligheter att ha en sådan bil. I första hand gäller bilstödet dem som fått funktionshinder på grund av operationer vid muskuloskeletal tumörsjukdom.

4 4 Sökes i januari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Sigurd och Elsa Goljes Minne Lindhés Advokatbyrå AB Box Stockholm Anslag m m kan lämnas för följande ändamål: 1. Till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. 2. För vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade. 3. Vetenskaplig forskning inom sjukvårdens eller barnavårdens område. Sökes: Under perioden 1/1-31/3 Stiftelsen Clara Lachmans Fond Stiftelsen Clara Lachmans Fond c/o SEB Kapitalförvaltning Stiftelser och företag Göteborg Deltagande i kongresser, möten och symposier samt i undantagsfall enskilda studier i annat skandinaviskt land i de fall då studiemedel ej utgår studiemedelsmyndighetens skriftliga beslut skall bifogas ansökan. Anordnande av kongresser, möten och symposier. Övrigt, som kan befrämja den skandinaviska samkänslan exempelvis spridande genom utgivande av publikationer eller på annat sätt, som må finnas lämpligt av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning. Sökes: 15/1 LSRs FYS- eller Minnesfond Oscar, Matilda & Gottfrid Matssons Stipendium LSRs kansli Box Stockholm Per André Villagatan Stockholm Tel Sökes: 15/1 Tel För studier inom alla ämnesområden. Sökes: 31/1 Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfornd Odengatan 81, 2 tr Stockholm Tel Fax Till institutioner och organisationer för att främja vård och uppfostran av barn. Vetenskaplig, främst medicinsk och beteendevetenskaplig forskning. Sökes: 31/1 Utdelas: maj

5 5 Sökes i februari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond II Länsstyrelsen Göteborg Tel a) Vetenskaplig forskning. b) Anslag till institutioner för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Sökes: 1/2 Socialstyrelsens fonder Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax I första hand för ämnesområdena cancer, medicin och psykiatri. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Stiftelsen svensk näringslivs forskning Ideon Lund Tel Fax För forskning inom näringslära, såväl experimentell som klinisk. Sökes: 1/2 Helge Ax:son Johnsons stiftelse Sekreterare, advokat Lennart Heijne eller fru Catharina Ancker Östermalmsgatan Stockholm Tel , Ansökan kan avse exempelvis stöd till behövande barn- och ungdoms-verksamhet eller andra allmän-nyttiga ändamål. Ansökan om bidrag för sådana ändamål mottas endast från stiftelser, föreningar och sammanslutningar. Bidrag lämnas inte till lokala organisationer annat än inom Stockholms län. Uppgift om begärda medlens användning skall noga anges i ansökan, som skall vara åtföljd av senaste verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkningar. Sökes: 1/2 Svenska Läkaresällskapets forskningsfond Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Samtliga ämnesområden. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Axel och Margaret Axelsson Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Östermalmsgatan 46 Tel Understödjer huvudsakligen vetenskaplig forskning. Främjar i övrigt utbildning av barn och ungdom samt dessutom vård av vissa kategorier av behövande. Sökes: 15/2

6 6 Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Länsstyrelsen Göteborg Resestipendium tilldelas framstående idkare av studier för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt ändamål. Endast den som genomgått 3- eller 4-årigt gymnasium i Göteborgs och Bohus län eller tjänstgör som lärare vid sådant gymnasium kan erhålla resestipendium. Anslag ur överskottsfonden lämnas för bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier, utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten eller annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet. Sökes: Resestipendium 15/2 Överskottsfonden 31/12 Trygg-Hansas Forskningsfond Forskningsnämnden HK 731 Trygg-Hansa Stockholm Tel Reparativa processer vid ledbroskskador. - Insulinberoende diabetes. - Tidig medicinsk och social rehabilitering efter olycksfallsskador. - Drogers påverkan på trafiksäkerheten. - Aktuella strukturförändringar på livförsäkringsmarknaden. - Ekonomisk analys av livbolagens externa redovisning. - Ersättningsvillkor i försäkringsavtal, utformning och tolkning. Forskningsnämndens avsikt är att i högre grad än tidigare stödja hela projekt eller klart avgränsade delar av projekt och att koncentrera anslagsgivningen till färre och större bidrag. Anslagsmedlen utgör avkastningen av ett fondkapital på 12 Mkr. Anslag kan beviljas för alla skeden i ett projekt. Beviljat anslag skall tas i anspråk inom ett år från beslut. Sökes: 15/2 ForskningsRådsNämnden (FRN) Box Stockholm Tel Tel Att ta initiativ till att stödja samhällsrelevant forskning. Program: Kollegiet för samhällsforskning; Långsiktsmotiverad forskning; Longitudinell forskning; Kvinno- och jämställdhetsforskning; Ungdomsforskning. Sökes: 20/2 Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 28/2 och 30/9

7 7 Göteborgs Barnklinikers forskningsfond Attn. Ann-Chatrin Dahlström Avd. Pediatrik Östra Sjukhuset Göteborg Forskning inom barnsjukdomarnas område till anställda vid BKÖ. Sökes: 28/2 Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål c/o Bohusbanken Kapitalförvaltning Box Göteborg Tel Forskning och resestipendier åt i Göteborg bosatta personer, främst doktorander. Sökes: 28/2

8 8 Sökes i mars månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Greta och Einar Askers fond Greta och Einar Askers fond Handelsbanken Fondkommission Box Göteborg Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen och det utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs universitet, som i första hand syftar till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand till- Godoser de intressen, som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Sökes: 1/3 Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond c/o Frimurarebarnhuset, Nybrokajen Stockholm Tel Fax Vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning av betydelse för vård och fostran av barn- och ungdom. Sökes: 1/3 Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Box Vällingby Tel / 58 Fax Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har till ändamål att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, syn- Skadade, döva och hörselskadade. Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran av barn- och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma funktionshinder. Sökes: 1/3 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/3 Statens InstitutionsStyrelse (SIS) Box Stockholm Tel Fax Ungdoms- och missbrukarvård. Sökes: 3/3

9 9 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax (Jan Bagge) 1. Planeringanslag. Med planeringanslag avses anslag för att utveckla en idé till ett fullständigt forskningsprojekt eller för uppbyggnad av forskningssamarbete. 2. Anslag för forskarmånader till doktorander och studerande på magisternivå. (stipendier). 3. Projektanslag. Endast nya projekt. För fortsättningsanslag hänvisas till ansökan 30 september Sökes: 6/3 Nya projekt. Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond Sekr. Eje Hultkvist c/o Bräcke Östergård Box Göteborg Tel Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Göteborg och Bohus läns landstingsområde. Projekt skall gälla forskning som avser barn- och ungdomar med sjukdomar/handikapp. Sökes: 10/3 Riksbankens jubileumsfond Attn. Kerstin Stigmark Box Stockholm Tel Fax Forskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Samhällsanknytningen är viktig. Endast disputerade forskare. Sökes: 11/3 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Sökes: Resestipendier 15/3

10 10 Sökes i april månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond Handikappforskningen Inga Magnusson Medicinaregatan 8 b Göteborg Tel En förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Endast undantagsvis kan anslag över kr beviljas för enskilt projekt. Medel för enbart kongressresor eller till egen lön beviljas ej. Sökes: 1/4 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/4 och 1/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 3/4 Henning och Johan Throne-holsts stiftelse c/o Kraft Foods Sverige att: Marianne Lindblom Upplands Väsby Tel Främja forskning inom näringsfysiologin och närliggande vetenskapliga områden. Sökes: 3/4 Norrbacka-Eugeniastiftelsen Kanslichef Bo Sundmark Norrbacka Eugeniastiftelsen Box Stockholm 16 Tel Har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Sökes: 30/4

11 11 RBUs forskningsstiftelse RBUs forskningsstiftelse c/o RBU Box Stockholm Tel Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, förvaltar en forskningsstiftelse med uppgift att främja forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvade handikapp hos barn, ungdomar och vuxna. Forskningsstuderande som ännu ej avlagt doktorsexamen kommer att prioriteras. Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapligt möte inom angivet intressområde. Sökes: 30/4 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Fru Maria väg Älvsjö Tel. & Fax Utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn- och ungdomar med olika funktionshinder. Sökes: 30/4

12 12 Sökes i maj månad Alice Swenzons Stiftelse Tel e-post: Berättigade att söka är i första hand de som arbetar inom sjukvården på lasaretten Borås, Alingsås och Skene, i andra hand Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/5 Medicinska ForskningsRådet (MFR) Box Stockholm Tel Fax Medicinsk forsknig av avancerat slag. Sökanden skall vara disputerad. Sökes: 13/5

13 13 Sökes i september månad Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/9 Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning S-E-Bankens Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Fax Tore Nilssons stiftelse för Medicinsk Forskning grundades i februari 1969 genom en donation av konsul Tore Nilsson. Stiftelsen skall genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej stöd till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder, t ex cancerforskning. Stiftelsen vill bereda yngre graduerade forskare (inom en tidsrymd av ca tre år efter disputation) möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag, som kan utgå i högst tre år. Med yngre avses forskare, som ännu inte etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansiering. Sökes: 1/9 Åke Wibergs Stiftelse Box Stockholm Tel Fax Medicinsk och i viss utsträckning humanistiska områdena. Det krävs i regel att den som disponerar anslaget har disputerat. Sökes: 10/9 Hjärnfonden Hjärnfonden Kungsgatan 33, 7 tr Stockholm Tel Fax Hjärnfonden Riksföreningen mot hjärnsjukdomar ledig- Förklarar ett antal stipendier för postdoktorala studier inom neurovetenskapena, syftande till docentkompetens. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12 månader med möjlighet att dela upp stipendietiden på två perioder á 6 månader. Stipendiebeloppet är kr per år för heltidsstudier. Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Avsikten är att stipendierna skall tillträdas i januari. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande. Bedömningen sker i övrigt enligt samma principer som gäller vid tillsättning av statliga forskarassistenttjänster. Sökes: 11/9

14 14 Cancerfonden - Vårdkvalitet Cancerfonden Vård- Kvalitet Stockholm Tel Syftet med projektet ska vara att praktiskt pröva nya modeller för omhändertagande och ett bättre bemötande av cancer- Patienter, finna former för att bättre tillgodose cancer- Patienternas psykosociala behov samt rehabilitering etc. Projekten kan genomföras inom öppen eller sluten vård, hem- Sjukvård eller annan inrättning där cancerpatienter vårdas. För att projektet skall kunna beviljas måste huvudmannen förbinda sig att överta ansvaret för den fortsatta verksamheten om projektet utfaller positivt. Cancerfondens vårdkvalitets- Projekt får löpa under tre år och rapportering skal lämnas årligen. Sökes: 11/9 FoU-pengar Bohuslandstinget, anställda vid SU/Mölndal Bohuslandsting, FoU Box Göteborg Tel Fax Inom Bohuslandstinget finns ett centralt årligt anslag för forsknings- och utvecklingsarbete. Anslaget skall framför allt användas för tillämpad forskning och/eller utvecklingsarbete, d v s aktiviteter som är tänkta att förbättra och utveckla landstingets verksamhet. Den nya kunskaper och erfarenheter som tas fram ska spridas inom landstingsområdet och på så sätt stimulera andra att utveckla sin verksamhet. Sökes: 15/9 Magnus Bergvalls Stiftelse S-E-banken Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Anslag beviljas endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen. Understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Sökes: 15/9 Utdelas: 15/1 Rådet för arbetslivsforskning Box Stockholm Tel Fax: Kvalificerad forskning eller forskarutbildning vid utländsk institution. Sökes: 15/9 Åhlén stiftelsen Åhlén-stiftelsen Box Stockholm Tel De ändamål stiftelsen enligt sina stadgar skall främja är: 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade, 3) vetenskaplig undervisning eller forskning. Sökes: 15/9

15 15 Stiftelsen Sven Jerrings fond Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Bidrag till forskning inom området barn- och ungdomar med funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Forskningen skall vara inriktad på diagnostik, behandling, prevention, vård, psykologi, pedagogik eller handikapp. Maximalt projektbidrag är kr. Dessutom FoU-stipendier med syfte att stödja blivande eller registrerade forskarstuderande eller disputerade för att de under en viss tid skall få möjlighet att ägna sig åt forskningsprojekt. Stipendiet är skattefritt och utdelas direkt till mottagaren, motsvarande kr/mån för forskarstuderande och kr/må för disputerade forskare. Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 20/9 Sökes: 30/9 och 28/2 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax Reumatikerförbundet anslår ett belopp om ca 8 Mkr till reumatologisk forskning samt till vårdforskning avseende reumatiska sjukdomar. Vi är ytterst angelägna om att arbetsterapeuter, kuratororer, sjukgymnaster och sjuksköterskor söker vårdforskningsanslag. Icke disputerade skall ha ansökan godkänd och underskriven av handledare. Aktuella forskningsprojekt skall vara godkända av respektive etiska kommitté. Sökes: 30/9

16 16 Sökes i oktober månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Berfenstams fond Svenska Läkaresällskapet Stiftelsen vänder sig i första hand till yngre personer som vill göra studieresor till andra länder i forsknings- och utbildningssyfte med nära anknytning till socialmedicin. Forskning rörande förebyggande av olycksfall skall särskilt beaktas. Sökes: 1/10 Stiftelsen Lars Hiertas Minne Eriksbergsgatan 3, 2 tr Stockholm Tel Vetenskaplig forskning inom alla områden. Sökes: 1/10 Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Stöd till projekt som leder till metodutveckling inom de psykiatriska området. Sökes: 1/10 Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Kungliga Slottet Stockholm Tel Stipendium ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubilumsfond är i första hand avsett för forskare som under en viss tid vill gäna sig åt ett forskningsprojekt om barn och handikapp. Sökes: 1/10 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax Astma- allergi-forskning. Sökes: 1/10 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/10 och 1/4

17 17 Regionala FoU-bidrag inom Västra Götalands sjukvård kindex2.html Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli Utredningsenheten Regionens Hus Göteborg Tel Fax Patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad, folkhälsoområdet liksom inom handikappområdet. Sökes: 1/10 Regionala FoU-bidrag för forskning om personer med funktionshinder Bidrag för forskning om personer med funktionshinder. Mer information och möjlighet att tanka ner blanketter finns på Handikappkommitténs hemsida. (intranätet: gå in på Regionkansliet och därefter på Handikapkommittén. Sökes: 1/10 Axel Linders Stiftelse Axel Linders stiftelse Södra Fiskaregatan Alingsås Tel Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och handikappade. 2. Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning. 3. Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka. 4. Bidrag till ensamstående mammor med flera barn. 5. Främjande av medicinsk forskning. Sökes: 1/10 Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdomar med rörelsehinder Utlyser forskarstipendier inom stiftelsens verksamhetsområde. Sökes: senast 1/10

18 18 Stiftelsen Samariten Stödjer forskning om vården av barn. Berättigad att söka är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Man kan söka stipendier (1-3 månader) för egen lön. Stipendier innebär kr per stipendiemånad för odisputerad och kr för disputerad. Man kan också söka forskningsanslag (medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser). Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande. Sökes: 11/10 Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Kronoborgsgatan 2c Helsingborg Tel Barn- och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis CP-barn, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, upphälle, fostran eller utbildning (även föräldrarnas rekreation). Stiftelser eller ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stöjda barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Föräldralösa (helt föräldralösa, mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Sökes: 15/10 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Anslag: 20/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 26/10

19 19 Åke Widebergs stiftelse Box Stockholm Tel Fax a) Forskningsanslag främst inom de medicinska och humanistiska områdena samt b) Institutionsbidrag för beredande av undervisning eller utbildning. Sökes: 11/10 Örensgårdsfonden SSF Östermalmsgatan Stockholm Tel För sjuksköterskor, till studieresa eller kortare kurs. Sökes: 31/10

20 20 Sökes i november månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Ann-Marie och Ragnar Hemborgs Minnesfond Inst. för sjukgymnastik Att: Prof. Ulrich Moritz Box Lund Främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område. Lämnar bidrag för undersökningar samt vidareutbildning och resor med anknytning härtill. Sökes: 15/11 Konung Gustaf V:s 80-års fond C/o Sven Olof Hedengren Kungliga Slottet Stockholm Sökes: 20/11 Föreningen Margaretahemmet Föreningen Margaretahemmet c/o Sylvia Molin Alsike Knivsta Forskningsanslag inom ämnesområdet epitelpsi och därmed besläktade sjukdomstillstånd hos barn. Sökes: 23/11

21 21 Sökes i december månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Rune och Ulla Almlövs stiftelse för neurologisk och reumatologisk forskning Christian Blomstrand (ans. neurologisk forskn.) Eva Bagge (ans. reumatologisk forskn.) Ändamålet med stiftelsen är att södja forskning inom neurologisk och reumatologiska forskningsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/12 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/12 Första-Majblommans Riksförbund Norra Allégatan Göteborg Tel Fax Medicinsk, psykologisk, pedagogisk och annan forskning i syfte att i första hand hos barn förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador, som kan ge upphov till fysisk eller psykisk invaliditet. Sökes: 1/12 Stiftelsen Gunnar Svantessons Minnesfond Institutionen för sjukgymnastik Att: Doktor Helena Svantesson Box Lund Enligt stadgar har minnesfonden till ändamål att främja forskningsområden såsom metodutveckling med inriktning på biomekaniska problem inom sjukgymnastiken samt ortosteknik. Minnesfonden kan även främja vetenskapliga resor till ovan nämnda projektområden. Sökes: 11/12

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg

Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg Förteckning över anslag som projektledare för vetenskaplig forskning och FoUU-arbete. Kjell Reichenberg År Anslagsgivare Ändamål Belopp, SEK Sammanlagt årsbelopp 1992 Riksföreningen mot allergi Astmasjukdomens

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2014 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Stiftelsen Hälsofonden Medicinsk och

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län ATT SÖKA BIDRAG Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag. Distriktet erhåller landstingsbidrag. Föreningen

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag 1 Allmänt 1.1 Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box 55654-102 15 Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: 08-650 94 17 År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43)

FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43) FINANSIERING AV KLINISK FORSKNING (enl. Klinisk forskning ett lyft för sjukvården; SOU 2009:43) 1,7 ALF Totalt > 6 miljarder 1,9 Landstingens FoU* Vetenskapsrådet Universiteten 0,6 0,3 1,7 Fonder, EU,

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Sök bidrag. till scoutverksamheten

Sök bidrag. till scoutverksamheten 1 Sök bidrag till scoutverksamheten INNEHÅLL SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG 3 HITTA TÄNKBARA BIDRAGSGIVARE 4 SKRIV EN PROJEKTANSÖKAN 5 NÄR DU SKRIVER ANSÖKAN 6 NÄR BESKEDET KOMMER 7 Och om det inte blev några

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje anslag gällande kontraktsvillkor. Se tabell nedan för de olika kategoriernas bestämmelser.

Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje anslag gällande kontraktsvillkor. Se tabell nedan för de olika kategoriernas bestämmelser. Anvisningar för rapportering av erhållet anslag/stipendium Anslagsmottagaren ska rapportera avslutat anslag senast det datum som står angivet på kontraktet. Vid dispositionstidens slut skickas en påminnelse

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017 Lars Grip Christina Jern Centralt ALF avtal - 1 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer