Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum"

Transkript

1 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet Stockholm Tel Främjar verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Barnmatsindustrins fond för näringsforskning Stiftelsen svensk Näringsforskning Box Uppsala Lennart Hellving Tel Pediatriskt utvecklingsarbete huvudsakligen till läkare, sjuksköterskor, dietister etc, som arbetar utanför universitetskliniker. Även resestipendier. CF Lundströms stiftelse Box Stockholm Tel Bl a för främjande av vård och uppfostran av barn. Ej forskningsanslag. Nämnden för forskning och utvecklig inom de medellånga vårdutbildningarna c/o Pär A. Larsson Vårdhögskolan i Göteborg Box Göteborg Folkskoleinspektör Lars Hofstedts fond för främjande av pedagogisk och barnpsykologisk forskning c/o Folkskollärare Gunnar Mattsson Drakblommegatan Göteborg Tel Stödjer undersökningar av pedagogisk eller barnpsykologisk art, vilka är ägnade att lända arbetet inom folkskolan eller dess närmaste överbyggnader till gagn. Utdelning behöver inte ske varje år. Efter kungörelse på lämpligt sätt. Prenatalforskningsnämnden c/o Torsten Philipson Birger Jarlsgatan 38, 5 tr Stockholm Tel För främjande av klinisk och experimentell prenatalforskning. Efter annonsering i Läkartidningen. Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Konferensverksamhet rörande sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: Löpande efter kontakt med Gull Mazarino

2 2 Folkhälsoinstitutet Box Stockholm Tel Förebyggande av ohälsa; folkhälsoperspektiv; minska alkoholkonsumtion och alkholskador i Sv. Sökes: Efter diskussion Rädda Barnens forskningsstiftelse Rädda Barnens Riksförbund, Forskningsstiftelsen Fack Stockholm 5 Tel Beviljar medel för målforskning som avser att få fram förslag till direkta åtgärder eller handlingsprogram för förbättring av förhållandena för särskilt utsatta barn. Sökes: Efter diskussion med stiftelsen. SEMPER AB Stockholm Tel Fax Samarbete i projekt av betydelse för Semper AB:s verksamhet. Sökes: Efter personlig kontakt. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond Odengatan Stockholm Fax För att främja vård och uppfostran av barn eller bereda barn och ungdom undervisning och utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och handikappade. Sökes: Före 31/1 Beslut: I mitten av maj. Socialvetenskapliga ForskningsRådet (SFR) Box Stockholm Tel Fax Betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera om kunskapsläge och aktuell forskning. Endast disputerade sökande. Sökes: Symposier etc. efter diskussion ( ) Anders Otto Swärds stiftelse Sponsor Tel Stiftelsen ger anslag till forskningsprojekts utförande och till studieresor av vikt för sökandens vetenskapliga arbete. Bidrag ges inte för lön till forskare. Högsta belopp, som en sökande kan erhålla vid ett utdelningstillfälle, är kr. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger under en tioårsperiod. Sökes: 4 ggr årligen. Vårdförbundet SHSTFs Resebidrag Inger Karlsson Vårdförbundet SHSTF Box Stockholm Resebidrag för regelbundna återkommande internationella kongresser. ENDAST FÖR SHSTF:s MEDLEMMAR. Sökes: Löpande under året.

3 3 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax a) Klinisk/praktisk forskning med inriktning mot kronisk sjukdom, äldrevård samt olikhet i hälsa, särskilt kvinnors ohälsa. b) Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot utvärdering hälsoekonomi. c) Kompetens- och metodikutveckling inom vårdområdet, särskilt för forskare med medellång vårdutbildning. Sökes: Se hemsidan. Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och cancerskadade Kajsa & Harald Jansson Vibäck Karlskoga E-post: 1. Främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt, samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation. 2. Stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT) vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Sökes: Se hemsidan. CMT bildades 1996 och består av företrädare för områdena ortopedi, patologi, vuxen barnonkologi och radiologi. Verksamheten är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och skall bl a samordna, effektivisera och förstärka forskningsresurser för detta område av cancerforskning. 3. Tillhandahålla handikappanpassade bilar för cancerskadade i väst Sverige, vilka själva inte har ekonomiska möjligheter att ha en sådan bil. I första hand gäller bilstödet dem som fått funktionshinder på grund av operationer vid muskuloskeletal tumörsjukdom.

4 4 Sökes i januari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Sigurd och Elsa Goljes Minne Lindhés Advokatbyrå AB Box Stockholm Anslag m m kan lämnas för följande ändamål: 1. Till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. 2. För vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade. 3. Vetenskaplig forskning inom sjukvårdens eller barnavårdens område. Sökes: Under perioden 1/1-31/3 Stiftelsen Clara Lachmans Fond Stiftelsen Clara Lachmans Fond c/o SEB Kapitalförvaltning Stiftelser och företag Göteborg Deltagande i kongresser, möten och symposier samt i undantagsfall enskilda studier i annat skandinaviskt land i de fall då studiemedel ej utgår studiemedelsmyndighetens skriftliga beslut skall bifogas ansökan. Anordnande av kongresser, möten och symposier. Övrigt, som kan befrämja den skandinaviska samkänslan exempelvis spridande genom utgivande av publikationer eller på annat sätt, som må finnas lämpligt av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning. Sökes: 15/1 LSRs FYS- eller Minnesfond Oscar, Matilda & Gottfrid Matssons Stipendium LSRs kansli Box Stockholm Per André Villagatan Stockholm Tel Sökes: 15/1 Tel För studier inom alla ämnesområden. Sökes: 31/1 Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfornd Odengatan 81, 2 tr Stockholm Tel Fax Till institutioner och organisationer för att främja vård och uppfostran av barn. Vetenskaplig, främst medicinsk och beteendevetenskaplig forskning. Sökes: 31/1 Utdelas: maj

5 5 Sökes i februari månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond II Länsstyrelsen Göteborg Tel a) Vetenskaplig forskning. b) Anslag till institutioner för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Sökes: 1/2 Socialstyrelsens fonder Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax I första hand för ämnesområdena cancer, medicin och psykiatri. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Stiftelsen svensk näringslivs forskning Ideon Lund Tel Fax För forskning inom näringslära, såväl experimentell som klinisk. Sökes: 1/2 Helge Ax:son Johnsons stiftelse Sekreterare, advokat Lennart Heijne eller fru Catharina Ancker Östermalmsgatan Stockholm Tel , Ansökan kan avse exempelvis stöd till behövande barn- och ungdoms-verksamhet eller andra allmän-nyttiga ändamål. Ansökan om bidrag för sådana ändamål mottas endast från stiftelser, föreningar och sammanslutningar. Bidrag lämnas inte till lokala organisationer annat än inom Stockholms län. Uppgift om begärda medlens användning skall noga anges i ansökan, som skall vara åtföljd av senaste verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkningar. Sökes: 1/2 Svenska Läkaresällskapets forskningsfond Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Samtliga ämnesområden. ENDAST FÖR LEDAMÖTER AV LÄKARESÄLLSKAPET. Sökes: 1/2 Axel och Margaret Axelsson Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Östermalmsgatan 46 Tel Understödjer huvudsakligen vetenskaplig forskning. Främjar i övrigt utbildning av barn och ungdom samt dessutom vård av vissa kategorier av behövande. Sökes: 15/2

6 6 Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen Länsstyrelsen Göteborg Resestipendium tilldelas framstående idkare av studier för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt ändamål. Endast den som genomgått 3- eller 4-årigt gymnasium i Göteborgs och Bohus län eller tjänstgör som lärare vid sådant gymnasium kan erhålla resestipendium. Anslag ur överskottsfonden lämnas för bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier, utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten eller annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet. Sökes: Resestipendium 15/2 Överskottsfonden 31/12 Trygg-Hansas Forskningsfond Forskningsnämnden HK 731 Trygg-Hansa Stockholm Tel Reparativa processer vid ledbroskskador. - Insulinberoende diabetes. - Tidig medicinsk och social rehabilitering efter olycksfallsskador. - Drogers påverkan på trafiksäkerheten. - Aktuella strukturförändringar på livförsäkringsmarknaden. - Ekonomisk analys av livbolagens externa redovisning. - Ersättningsvillkor i försäkringsavtal, utformning och tolkning. Forskningsnämndens avsikt är att i högre grad än tidigare stödja hela projekt eller klart avgränsade delar av projekt och att koncentrera anslagsgivningen till färre och större bidrag. Anslagsmedlen utgör avkastningen av ett fondkapital på 12 Mkr. Anslag kan beviljas för alla skeden i ett projekt. Beviljat anslag skall tas i anspråk inom ett år från beslut. Sökes: 15/2 ForskningsRådsNämnden (FRN) Box Stockholm Tel Tel Att ta initiativ till att stödja samhällsrelevant forskning. Program: Kollegiet för samhällsforskning; Långsiktsmotiverad forskning; Longitudinell forskning; Kvinno- och jämställdhetsforskning; Ungdomsforskning. Sökes: 20/2 Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 28/2 och 30/9

7 7 Göteborgs Barnklinikers forskningsfond Attn. Ann-Chatrin Dahlström Avd. Pediatrik Östra Sjukhuset Göteborg Forskning inom barnsjukdomarnas område till anställda vid BKÖ. Sökes: 28/2 Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål c/o Bohusbanken Kapitalförvaltning Box Göteborg Tel Forskning och resestipendier åt i Göteborg bosatta personer, främst doktorander. Sökes: 28/2

8 8 Sökes i mars månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Greta och Einar Askers fond Greta och Einar Askers fond Handelsbanken Fondkommission Box Göteborg Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen och det utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs universitet, som i första hand syftar till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand till- Godoser de intressen, som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Sökes: 1/3 Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond c/o Frimurarebarnhuset, Nybrokajen Stockholm Tel Fax Vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning av betydelse för vård och fostran av barn- och ungdom. Sökes: 1/3 Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) Box Vällingby Tel / 58 Fax Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har till ändamål att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, syn- Skadade, döva och hörselskadade. Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran av barn- och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma funktionshinder. Sökes: 1/3 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/3 Statens InstitutionsStyrelse (SIS) Box Stockholm Tel Fax Ungdoms- och missbrukarvård. Sökes: 3/3

9 9 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax (Jan Bagge) 1. Planeringanslag. Med planeringanslag avses anslag för att utveckla en idé till ett fullständigt forskningsprojekt eller för uppbyggnad av forskningssamarbete. 2. Anslag för forskarmånader till doktorander och studerande på magisternivå. (stipendier). 3. Projektanslag. Endast nya projekt. För fortsättningsanslag hänvisas till ansökan 30 september Sökes: 6/3 Nya projekt. Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond Sekr. Eje Hultkvist c/o Bräcke Östergård Box Göteborg Tel Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Göteborg och Bohus läns landstingsområde. Projekt skall gälla forskning som avser barn- och ungdomar med sjukdomar/handikapp. Sökes: 10/3 Riksbankens jubileumsfond Attn. Kerstin Stigmark Box Stockholm Tel Fax Forskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Samhällsanknytningen är viktig. Endast disputerade forskare. Sökes: 11/3 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Sökes: Resestipendier 15/3

10 10 Sökes i april månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond Handikappforskningen Inga Magnusson Medicinaregatan 8 b Göteborg Tel En förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Endast undantagsvis kan anslag över kr beviljas för enskilt projekt. Medel för enbart kongressresor eller till egen lön beviljas ej. Sökes: 1/4 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/4 och 1/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 3/4 Henning och Johan Throne-holsts stiftelse c/o Kraft Foods Sverige att: Marianne Lindblom Upplands Väsby Tel Främja forskning inom näringsfysiologin och närliggande vetenskapliga områden. Sökes: 3/4 Norrbacka-Eugeniastiftelsen Kanslichef Bo Sundmark Norrbacka Eugeniastiftelsen Box Stockholm 16 Tel Har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Sökes: 30/4

11 11 RBUs forskningsstiftelse RBUs forskningsstiftelse c/o RBU Box Stockholm Tel Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, förvaltar en forskningsstiftelse med uppgift att främja forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvade handikapp hos barn, ungdomar och vuxna. Forskningsstuderande som ännu ej avlagt doktorsexamen kommer att prioriteras. Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapligt möte inom angivet intressområde. Sökes: 30/4 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Fru Maria väg Älvsjö Tel. & Fax Utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn- och ungdomar med olika funktionshinder. Sökes: 30/4

12 12 Sökes i maj månad Alice Swenzons Stiftelse Tel e-post: Berättigade att söka är i första hand de som arbetar inom sjukvården på lasaretten Borås, Alingsås och Skene, i andra hand Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/5 Medicinska ForskningsRådet (MFR) Box Stockholm Tel Fax Medicinsk forsknig av avancerat slag. Sökanden skall vara disputerad. Sökes: 13/5

13 13 Sökes i september månad Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/9 Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning S-E-Bankens Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Fax Tore Nilssons stiftelse för Medicinsk Forskning grundades i februari 1969 genom en donation av konsul Tore Nilsson. Stiftelsen skall genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej stöd till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder, t ex cancerforskning. Stiftelsen vill bereda yngre graduerade forskare (inom en tidsrymd av ca tre år efter disputation) möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag, som kan utgå i högst tre år. Med yngre avses forskare, som ännu inte etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansiering. Sökes: 1/9 Åke Wibergs Stiftelse Box Stockholm Tel Fax Medicinsk och i viss utsträckning humanistiska områdena. Det krävs i regel att den som disponerar anslaget har disputerat. Sökes: 10/9 Hjärnfonden Hjärnfonden Kungsgatan 33, 7 tr Stockholm Tel Fax Hjärnfonden Riksföreningen mot hjärnsjukdomar ledig- Förklarar ett antal stipendier för postdoktorala studier inom neurovetenskapena, syftande till docentkompetens. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12 månader med möjlighet att dela upp stipendietiden på två perioder á 6 månader. Stipendiebeloppet är kr per år för heltidsstudier. Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Avsikten är att stipendierna skall tillträdas i januari. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande. Bedömningen sker i övrigt enligt samma principer som gäller vid tillsättning av statliga forskarassistenttjänster. Sökes: 11/9

14 14 Cancerfonden - Vårdkvalitet Cancerfonden Vård- Kvalitet Stockholm Tel Syftet med projektet ska vara att praktiskt pröva nya modeller för omhändertagande och ett bättre bemötande av cancer- Patienter, finna former för att bättre tillgodose cancer- Patienternas psykosociala behov samt rehabilitering etc. Projekten kan genomföras inom öppen eller sluten vård, hem- Sjukvård eller annan inrättning där cancerpatienter vårdas. För att projektet skall kunna beviljas måste huvudmannen förbinda sig att överta ansvaret för den fortsatta verksamheten om projektet utfaller positivt. Cancerfondens vårdkvalitets- Projekt får löpa under tre år och rapportering skal lämnas årligen. Sökes: 11/9 FoU-pengar Bohuslandstinget, anställda vid SU/Mölndal Bohuslandsting, FoU Box Göteborg Tel Fax Inom Bohuslandstinget finns ett centralt årligt anslag för forsknings- och utvecklingsarbete. Anslaget skall framför allt användas för tillämpad forskning och/eller utvecklingsarbete, d v s aktiviteter som är tänkta att förbättra och utveckla landstingets verksamhet. Den nya kunskaper och erfarenheter som tas fram ska spridas inom landstingsområdet och på så sätt stimulera andra att utveckla sin verksamhet. Sökes: 15/9 Magnus Bergvalls Stiftelse S-E-banken Stiftelseförvaltning Sergels Torg Stockholm Tel Anslag beviljas endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen. Understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Sökes: 15/9 Utdelas: 15/1 Rådet för arbetslivsforskning Box Stockholm Tel Fax: Kvalificerad forskning eller forskarutbildning vid utländsk institution. Sökes: 15/9 Åhlén stiftelsen Åhlén-stiftelsen Box Stockholm Tel De ändamål stiftelsen enligt sina stadgar skall främja är: 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade, 3) vetenskaplig undervisning eller forskning. Sökes: 15/9

15 15 Stiftelsen Sven Jerrings fond Allmänna Barnhuset Gerd Westman Box Stockholm 26 Tel Fax Bidrag till forskning inom området barn- och ungdomar med funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Forskningen skall vara inriktad på diagnostik, behandling, prevention, vård, psykologi, pedagogik eller handikapp. Maximalt projektbidrag är kr. Dessutom FoU-stipendier med syfte att stödja blivande eller registrerade forskarstuderande eller disputerade för att de under en viss tid skall få möjlighet att ägna sig åt forskningsprojekt. Stipendiet är skattefritt och utdelas direkt till mottagaren, motsvarande kr/mån för forskarstuderande och kr/må för disputerade forskare. Forskningsbidrag till sådan socialt inriktad barn- och ungdomsforskning som kan resultera i praktiskt tillämpbara åtgärder. Sökes: 20/9 Sökes: 30/9 och 28/2 Reumatikerförbundet reumatologisk forskning Reumatikerförbundet Box Stockholm Tel Fax Reumatikerförbundet anslår ett belopp om ca 8 Mkr till reumatologisk forskning samt till vårdforskning avseende reumatiska sjukdomar. Vi är ytterst angelägna om att arbetsterapeuter, kuratororer, sjukgymnaster och sjuksköterskor söker vårdforskningsanslag. Icke disputerade skall ha ansökan godkänd och underskriven av handledare. Aktuella forskningsprojekt skall vara godkända av respektive etiska kommitté. Sökes: 30/9

16 16 Sökes i oktober månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Berfenstams fond Svenska Läkaresällskapet Stiftelsen vänder sig i första hand till yngre personer som vill göra studieresor till andra länder i forsknings- och utbildningssyfte med nära anknytning till socialmedicin. Forskning rörande förebyggande av olycksfall skall särskilt beaktas. Sökes: 1/10 Stiftelsen Lars Hiertas Minne Eriksbergsgatan 3, 2 tr Stockholm Tel Vetenskaplig forskning inom alla områden. Sökes: 1/10 Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet Svenska Läkaresällskapet Box Stockholm Tel Fax Stöd till projekt som leder till metodutveckling inom de psykiatriska området. Sökes: 1/10 Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond Kungliga Slottet Stockholm Tel Stipendium ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubilumsfond är i första hand avsett för forskare som under en viss tid vill gäna sig åt ett forskningsprojekt om barn och handikapp. Sökes: 1/10 Vårdalstiftelsen Box Stockholm Tel Fax Astma- allergi-forskning. Sökes: 1/10 Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn Box Stockholm Tel Fax a) Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och teknisk forskning till förmån för döva och hörselskadade barn och b) att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Sökes: 1/10 och 1/4

17 17 Regionala FoU-bidrag inom Västra Götalands sjukvård kindex2.html Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli Utredningsenheten Regionens Hus Göteborg Tel Fax Patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad, folkhälsoområdet liksom inom handikappområdet. Sökes: 1/10 Regionala FoU-bidrag för forskning om personer med funktionshinder Bidrag för forskning om personer med funktionshinder. Mer information och möjlighet att tanka ner blanketter finns på Handikappkommitténs hemsida. (intranätet: gå in på Regionkansliet och därefter på Handikapkommittén. Sökes: 1/10 Axel Linders Stiftelse Axel Linders stiftelse Södra Fiskaregatan Alingsås Tel Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och handikappade. 2. Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning. 3. Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka. 4. Bidrag till ensamstående mammor med flera barn. 5. Främjande av medicinsk forskning. Sökes: 1/10 Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdomar med rörelsehinder Utlyser forskarstipendier inom stiftelsens verksamhetsområde. Sökes: senast 1/10

18 18 Stiftelsen Samariten Stödjer forskning om vården av barn. Berättigad att söka är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Man kan söka stipendier (1-3 månader) för egen lön. Stipendier innebär kr per stipendiemånad för odisputerad och kr för disputerad. Man kan också söka forskningsanslag (medel utgår som regel inte för att anställa annan, för resor eller deltagande i kongresser). Bidrag kan utgå för anordnande av vetenskapliga kongresser eller motsvarande. Sökes: 11/10 Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse Kronoborgsgatan 2c Helsingborg Tel Barn- och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis CP-barn, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, upphälle, fostran eller utbildning (även föräldrarnas rekreation). Stiftelser eller ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stöjda barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Föräldralösa (helt föräldralösa, mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Sökes: 15/10 Stiftelsen Sven Jerrings fond c/o Eva Torell Bjulevägen Enskede Tel Fysiskt & psykiskt (ej socialt) missgynnade barn. Resebidrag för personal inom barnsjukvård, undervisning. Forskningsanslag gällande barn med handikapp/kroniska sjukdomar. Anslag: 20/10 GSFR Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning GSFR Box Göteborg Tel Tel sekr. resp. kassör säkrast efter gu.se Göteborgsregionens stiftelse för reumatologisk forskning är en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som faller inom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/ eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning. Sökes: 26/10

19 19 Åke Widebergs stiftelse Box Stockholm Tel Fax a) Forskningsanslag främst inom de medicinska och humanistiska områdena samt b) Institutionsbidrag för beredande av undervisning eller utbildning. Sökes: 11/10 Örensgårdsfonden SSF Östermalmsgatan Stockholm Tel För sjuksköterskor, till studieresa eller kortare kurs. Sökes: 31/10

20 20 Sökes i november månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Ann-Marie och Ragnar Hemborgs Minnesfond Inst. för sjukgymnastik Att: Prof. Ulrich Moritz Box Lund Främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område. Lämnar bidrag för undersökningar samt vidareutbildning och resor med anknytning härtill. Sökes: 15/11 Konung Gustaf V:s 80-års fond C/o Sven Olof Hedengren Kungliga Slottet Stockholm Sökes: 20/11 Föreningen Margaretahemmet Föreningen Margaretahemmet c/o Sylvia Molin Alsike Knivsta Forskningsanslag inom ämnesområdet epitelpsi och därmed besläktade sjukdomstillstånd hos barn. Sökes: 23/11

21 21 Sökes i december månad Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Rune och Ulla Almlövs stiftelse för neurologisk och reumatologisk forskning Christian Blomstrand (ans. neurologisk forskn.) Eva Bagge (ans. reumatologisk forskn.) Ändamålet med stiftelsen är att södja forskning inom neurologisk och reumatologiska forskningsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökes: 1/12 Svensk-Japanska Stiftelsens stipendier Svensk-Japanska Stiftelsen Grev Turegatan Stockholm Tel Fax Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökes: 1/12 Första-Majblommans Riksförbund Norra Allégatan Göteborg Tel Fax Medicinsk, psykologisk, pedagogisk och annan forskning i syfte att i första hand hos barn förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador, som kan ge upphov till fysisk eller psykisk invaliditet. Sökes: 1/12 Stiftelsen Gunnar Svantessons Minnesfond Institutionen för sjukgymnastik Att: Doktor Helena Svantesson Box Lund Enligt stadgar har minnesfonden till ändamål att främja forskningsområden såsom metodutveckling med inriktning på biomekaniska problem inom sjukgymnastiken samt ortosteknik. Minnesfonden kan även främja vetenskapliga resor till ovan nämnda projektområden. Sökes: 11/12

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar fub_rapport_2008_042_cmyk.pdf 1 2010-01-22 till mångas nytta 14.43 om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar C M Y CM MY CY CMY K Projekt nr

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer