RAPPORT Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport"

Transkript

1 RAPPORT Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2,

2 RAPPORT Norra Gränsvägen - externt industribuller KUND Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås stad Borås KONSULT WSP Sverige AB Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER WSP Christoffer Westas Janco tel Borås stad Paulina Bredberg tel (12)

3 Sammanfattning Borås stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:62, Viared 5.1 m fl. (Norra Gränsvägen) och en detaljplan för Räveskalla 1:25 m fl. Planerna syftar bl.a. till att möjliggöra byggnation av bostäder och permanent förskola i planområdena. WSP Akustik har på uppdrag av Borås stad utrett den befintliga bullersituationen i planområdet med avseende på externt industribuller. Befintliga verksamheter som bedöms kunna orsaka bullerstörningar i ett framtida bostadsområde har studerats. Utifrån besök på plats och intervjuer med verksamhetsutövare har WSP kartlagt befintliga bullerkällor på området. Ljudnivån i planområdet har beräknats för olika verksamhetsfall. Resultaten har jämförts med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Naturvårdsverkets riktlinjer jämförs även med Boverkets remiss med föreslagna riktlinjer för externt industribuller. 3 (12)

4 INNEHÅLL RIKTLINJER 5 BEFINTLIGA VERKSAMHETER 6 Industrisvets AB 6 Lindquist Heating AB 7 Sandhult-Sandareds elektriska ek. för. 7 Stadsporten industrihotell 8 Warolins Maskin AB 8 BERÄKNINGAR 9 Källdata 9 Drifttider 10 RESULTAT 11 SLUTSATS 12 4 (12)

5 RIKTLINJER Enligt uppdragsbeställningen för denna utredning ska beräknade ljudnivåer i planområdet bedömas efter Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på en ny vägledning för externt industribuller 1 och de inväntar för närvarande synpunkter på förslaget. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller återfinns tills vidare på se riktvärden i tabell 1. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen. Tabell 1 Riktvärden för externt industribuller. 1 Vägledning om indutri- och annat verksamhetsbuller Remissversion. Naturvårdsverket (12)

6 Riktvärdena avser verksamhet för hela dag-, kvälls- respektive nattperioder. I de fall verksamhet pågår endast del av en period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. Naturvårdsverkets riktlinjer är framtagna främst som ett stöd för tillsynsmyndigheter. Boverket har skrivit en remiss med förslag på riktlinjer för externt industribuller framtagen för planläggning av bostäder, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder en vägledning, Boverket nov Boverkets föreslagna riktlinjer skiljer sig från Naturvårdsverkets gällande riktlinjer bland annat på följande punkt: Riktvärdet för ekvivalentnivån under kväll/natt kl är 45 db(a). Detta gäller även i Naturvårdsverkets förslag till nya riktlinjer. I boverkets remiss finns även följande stycke om tillfälliga verksamheter: Det förekommer att verksamheter pågår endast några veckor per år eller enstaka dagar/timmar per vecka. Förekommer verksamhet endast kortare perioder såsom enstaka dagar/timmar kan avsteg göras utifrån en samlad bedömning. Tillfällig verksamhet kan exempelvis vara leveranser vid ett varuintag till en närbutik eller stormarknad. BEFINTLIGA VERKSAMHETER Befintliga verksamheter i närheten av Norra Gränsvägen har identifierats inför bullerutredningen. Verksamhetsutövarna har intervjuats angående deras befintliga verksamhet, potentiella bullerkällor och deras framtida planer för verksamheten. Industrisvets AB Hagavägen SJÖMARKEN Tel Beskrivning av verksamheten Industrisvets är legotillverkare av plåt/stålkonstruktioner såsom ventilationsaggregat mm. Verksamheten har ca 15 anställda. Normalt bedrivs verksamheten på vardagar kl Vid produktionstoppar kan verksamhet bedrivas även kl Kvällsarbete bedrivs endast inomhus. Snöröjning av fastighetens asfaltsytor kan förekomma alla tider på dygnet. Buller från snöröjning ingår i tidigare utförd bullerutredning 2 där snöröjning av fastigheten bedöms ta en ca timma. Snöröjning hyrs idag in från Borås kommun. Industrisvets AB äger fastigheten. Enligt Industrisvets AB finns inget gällande miljötillstånd för verksamheten. 2 Kartläggning av buller från Industrisvets AB i Sjömarken, Borås, SP (PX12774). 6 (12)

7 Företaget har inte några fastställda planer för att förändra eller utöka verksamheten. Ett mål på längre sikt är att utöka verksamheten med ytterligare 5-10 anställda. Det är troligt att verksamhetstiden i detta fall skulle utökas med ett kvällsskift kl Bedömning av bullerpåverkan Industrisvets AB:s verksamhet bedöms påverka bullersituationen i planområdet. Risken för bullerstörningar påverkas av vilka verksamhetstider som är aktuella. Buller från snöröjning bedöms som tillfälligt buller och därmed inte relevant att ta med i denna utredning. Lindquist Heating AB Hagav SJÖMARKEN Tel Beskrivning av verksamheten Lindquist Heating AB säljer värmeutrustning inom ved- och pelletseldning. Företagets främsta produkter är värmepannor av gjutjärn för ved och pellets samt pellet s- brännare. Leveranser av värmepannor mm kommer ca en gång per månad med långtradare. Viss personbiltrafik förekommer då kunder hämtar värmeutrustning. En gång om dagen kommer ett fordon från Posten med leverans eller hämtning av varor. Las t- ning sköts med pallyft eller eldriven truck. Verksamheten bedrivs normalt på vardagar kl Lindquist Heating AB har inga planer på att förändra eller utöka sin verksamhet. Bedömning av bullerpåverkan Dagliga transporter med personbil/ lätt lastbil bedöms ge ett litet bullerbidrag i planområdet. Leverans med långtradare en gång per månad bedöms inte vara relevant att ta med i beräkningarna. Sandhult-Sandareds elektriska ek. för. Hagav SJÖMARKEN Tel Sandhult-Sandareds Elektriskas kärnverksamhet är eldistribution. Fastigheten används som kontor och lager. Lagerbyggnaden används för fordon och material för egenbruk i fält, exempelvis kablar. Företaget har inga bullrande maskiner såsom grävmaskiner eller dylikt. Arbetstiden för montörerna är vardagar kl Viss personbilstrafik kan förekomma övriga tider på dygnet i fall utrustning behöver hämtas vid jourarbete. Transporter som levererar material till verksamheten kommer uppskattningsvis 2-3 gånger i veckan. Företaget äger fastigheten. Sandhult-Sandareds Elektriska har inga fastställda planer på att förändra eller utöka sin verksamhet. 7 (12)

8 Bedömning av bullerpåverkan Dagliga transporter med personbil/ lätt lastbil bedöms ge ett litet bullerbidrag i planområdet. Leveranser ett par gånger i veckan bedöms inte vara relevant att ta med i beräkningarna. Stadsporten industrihotell Moränv SJÖMARKEN Adress Stadsporten kontor: Hötorget BORÅS Stadsporten hyr ut lokaler till ett antal verksamheter. Byggnaderna används till största delen som lagerlokaler. H distribution Största hyresgästen hos Stadsporten är H distribution vars verksamhet är importspedition, tillager och distribution. Eventuellt buller från verksamheten kommer från körande lastbilar och lastning. Lastning sköts med eldriven truck. Verksamheten bedrivs på vardagar kl Antalet transporter med lastbil uppskattas vara mellan noll och tio per dag. Bedömning av bullerpåverkan Körande lastbilar på fastigheten bedöms kunna ge ett bullerbidrag i planområdet. Ekberga AB Ekberga AB tillverkar blomkrukor. På sin fasad har de ett utlopp från en fläkt. Bedömning av bullerpåverkan Fläktutloppet bedöms kunna ge ett bullerbidrag i planområdet. Warolins Maskin AB Göteborgsv SJÖMARKEN Företagets verksamhet består av handel med begagnade snickerimaskiner. Verksamhetens aktivitet är mycket låg. Inga regelbundna transporter förekommer. Verksamheten kommer troligtvis avvecklas enligt verksamhetsutövaren Bedömning av bullerpåverkan Eventuell bulleralstring vid Warolins Maskin AB bedöms inte vara relevant att ta med i beräkningarna. 8 (12)

9 BERÄKNINGAR Bullerutbredningen över det planerade området vid Norra Gränsvägen har beräknats utifrån individuella bullerkällors ljudemission. Bullerutbredningen (ljudtrycksnivå) har beräknats enligt den nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller 3 med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN v. 7.3 (updatering ). Befintliga byggnader och terräng har modellerats utifrån en digital grundkarta som tillhandahållits utav Borås stad. Källdata Tidigare nämnd bullerutredning för Industrisvets finns att ladda ner från Data för de bullerkällor som fortfarande är aktuella har här återanvänts. Ljudemissionen från nya bullerkällor har mätts på plats. Följande är nytt/ förändrat sedan tidigare bullerutredning: Bensintruck av typ Linde från Borås truckservice AB har ersatt dieseltruck av typ Hulster från Svenska Traktor AB. Utlopp för svetsutsug som tidigare var placerat på byggnadens tak har flyttats till västra fasaden. Utlopp för laserskärarutsug på norra fasaden. Källdata för fordon inom fastigheterna har erhållits ur SoundPLAN:s databas. 3 Environmental Noise from Industrial Plants General Prediction Method, DAL report no. 32, (12)

10 Drifttider Drifttider som använts för att beräkna den ekvivalenta ljudtrycksnivån under Industrisvets normala verksamhetstid kl Bullerkälla Driftstid kl (9 h) Egna transporter, bil/ lätt lastbil Inkommande gods, lastbil Lastbil, tömning av skrot Transportbil med gastuber, bil/ lätt lastbil Utkörning av skrot med truck, väg 1 Utkörning av skrot med truck, väg 2 Trumlare Verkstadsarbete inomhus inkl. utlopp för svetsutsug och laserskärar utsug samt portar 10 ggr/dag 2 ggr/dag. 20 min tomgång. 1 min backning + 5 min skrothantering + 2 min tomgång + 1 min körning 1 ggr/dag 2 min körning + 20 s tömning + 2 min tomgång 2 min körning + 20 s tömning + 2 min tomgång 4 h 7 h 30 min Snöröjning förutsätts kunna påbörjas när som helst på dygnet och förutsätts pågå i en timma. Industrisvets verksamhet på kvällar förutsätts ske enbart inomhus och med stängda portar. Drifttider som använts för att beräkna den ekvivalenta ljudtrycksnivån från Lindquist Heatings under dagtid. Egna transporter, bil/ lätt lastbil Driftstid kl (9 h) 10 ggr/dag Drifttider som använts för att beräkna den ekvivalenta ljudtrycksnivån under Sandhult-Sandareds normala verksamhetstid kl Egna transporter, bil/ lätt lastbil Driftstid kl (9 h) 10 ggr/dag Eftersom jourarbete nattetid inte tillhör det reguljära arbetet så är biltrafik nattetid inte medtaget i beräkningarna. 10 (12)

11 Drifttider som använts för att beräkna den ekvivalenta ljudtrycksnivån under H- distributions normala verksamhetstid kl Inkommande/ utgående gods, lasbil/ långtradare Driftstid kl (9 h) 10 ggr/dag. Tomgång 10 min. RESULTAT Beräknade ljudnivåer redovisas som bullerutbredningskartor i bilagor 1-8. Ljudnivån 1,5 meter respektive 8 meter över mark har beräknats. 1,5 meter över mark representerar (grovt) öronhöjd hos personer som står eller sitter utomhus medan 8 meter över mark motsvarar höjd för fönster eller balkong på tredje våningen i en byggnad. Bilaga Bullerkällor Beräknad ljudnivå 1 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen 2 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen 3 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen 4 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen Ekvivalent ljudtrycksnivå 1,5 meter över mark Maximal ljudtrycksnivå 1,5 meter över mark Ekvivalent ljudtrycksnivå 8 meter över mark Maximal ljudtrycksnivå 8 meter över mark 5 Industrisvets. Endast verksamhet inomhus Ekvivalent ljudtrycksnivå 8 meter över mark 6 Industrisvets. Endast verksamhet inomhus Maximal ljudtrycksnivå 8 meter över mark 7 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen förutom Industrisvets 8 Samtliga verksamheter som ingår i bullerutredningen förutom Industrisvets Ekvivalent ljudtrycksnivå 8 meter över mark Maximal ljudtrycksnivå 8 meter över mark Kommentar till bilagor 1-4 All bullrande verksamhet sker under vardagar kl Ekvivalentnivån från samtliga bullerkällor tillhörande Industrisvets, Lindquist Heating, Sandhult-Sandareds och H-distribution överskrider riktvärdet 50 db(a) i ett område som sträcker sig ca 30 meter öster om Industrisvets och Lindquist Heatings fastigheter. I hela planområdet väster om industrierna är den beräknade ekvivalentnivån under 50 db(a). Under dag och kväll kl gäller inget riktvärde för maxnivå. Kommentar till bilagor 5-6 Då kvällsarbete (kl ) utförs inomhus med stängda portar på Industrisvets överskrids riktvärdet 45 db(a) ekvivalentnivå i ett område som sträcker sig ca 30 meter öster om Industrisvets och Lindquist Heatings fastigheter. I hela planområdet väster om industrierna är den beräknade ekvivalentnivån under 45 db(a). 11 (12)

12 Under dag och kväll kl gäller inget riktvärde för maxnivå. Skulle Industrisvets i framtiden bedriva verksamhet utomhus efter kl. 22 så bör riktvärdet 55 db(a) maxnivå nattetid beaktas. Kommentar till bilagor 7-8 Lindquist Heating, Sandhult-Sandareds, H-distribution och Ekberga har bara reguljär verksamhet vardagar kl Riktvärdet 50 db(a) ekvivalentnivå överskrids inte på något av planområdena. SLUTSATS Bufferzonen inom vilken bostäder och förskola inte bör byggas i enlighet med Naturvårdsverkets gällande riktlinjer sträcker sig 30 meter öster om Industrisvets och Lindquist Heatings fastigheter. Väster om industrierna, i planområdet Räveskalla 1:25 m fl. bedöms bostäder kunna byggas i enlighet med Naturvårdsverkets gällande riktlinjer. Eventuellt framtida scenario Utökas Industrisvets sin verksamhet (inomhus) till kl. 23 krävs en bufferzon som sträcker sig 80 meter öster om Industrisvets fastighet och bortom vilken Naturvårdsverkets gällande riktvärde 40 db(a) nattetid inte överskrids. Om bedömning istället sker enligt Boverkets föreslagna riktlinjer så kortas bufferzonen ned till 30 meter öster om fastigheten, dvs buffertzonens storlek förblir oförändrad. Om däremot verksamhet skulle bedrivas utomhus krävs en bufferzon med avseende på maxnivåer som sträcker sig 200 meter öster om Industrisvets fastighet bortom vilken bostäder skulle kunna byggas. Göteborg WSP Sverige AB Christoffer Westas Janco 12 (12)

13 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Ekvivalent ljudtrycksnivå L Aeq db ref. 20 µpa 1,5 m över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 7:52 Beräkning av buller från samtliga verksamheter Verksamhet inomhus och utomhus dagtid kl Projektnr Ort och datum (A3) Skala 1: m s:9 7:9 Handläggare 7:8 Göteborg Bilaga 1 s:8 s:7 Uppdragsledare Granskad Henrik Lundgren

14 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Maximal ljudtrycksnivå L AFmax db ref. 20 µpa 1,5 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 Beräkning av buller från samtliga verksamheter Verksamhet inomhus och utomhus dagtid kl :9 Under dag och kväll kl. 7: gäller 7:52 inget riktvärde för maxnivå Bilaga 2 s:8 Projektnr Uppdragsledare s: s:9 Handläggare Ort och datum (A3) Skala 1: m Granskad Göteborg Henrik Lundgren

15 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Ekvivalent ljudtrycksnivå L Aeq db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 7:52 Beräkning av buller från samtliga verksamheter Verksamhet inomhus och utomhus dagtid kl Projektnr Ort och datum (A3) Skala 1: m s:9 7:9 Handläggare 7:8 Göteborg Bilaga 3 s:8 s:7 Uppdragsledare Granskad Henrik Lundgren

16 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Maximal ljudtrycksnivå L AFmax db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 Beräkning av buller från samtliga verksamheter Verksamhet inomhus och utomhus dagtid dagtid kl :9 Under dag och kväll kl. 7: gäller 7:52 inget riktvärde för maxnivå Bilaga 4 s:8 Projektnr Uppdragsledare s: s:9 Handläggare Ort och datum (A3) Skala 1: m Granskad Göteborg Henrik Lundgren

17 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Ekvivalent ljudtrycksnivå L Aeq db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 Beräkning av industribuller från Industrisvets AB. 7:60 Verksamhet inomhus samt transporter med personbil kvällstid kl Stängda portar. 7:9 7:8 7:52 Bilaga 5 s:8 Projektnr Uppdragsledare s: s:9 Handläggare Ort och datum (A3) Skala 1: m Granskad Göteborg Henrik Lundgren

18 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Maximal ljudtrycksnivå L AFmax db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 Beräkning av industribuller från Industrisvets AB. 7:60 Verksamhet inomhus samt transporter med personbil kvällstid kl Stängda portar. 7:9 7:8 7:52 Under dag och kväll kl gäller inget riktvärde för maxnivå Bilaga 6 s:8 Projektnr Uppdragsledare s: s:9 Handläggare Ort och datum (A3) Skala 1: m Granskad Göteborg Henrik Lundgren

19 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Ekvivalent ljudtrycksnivå L Aeq db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 7:52 Beräkning av industribuller från alla verksamheter förutom Industrisvets Verksamhet inomhus och utomhus dagtid kl Projektnr Ort och datum (A3) Skala 1: m s:9 7:9 Handläggare 7:8 Göteborg Bilaga 7 s:8 s:7 Uppdragsledare Granskad Henrik Lundgren

20 1:8 WSP Akustik Box SE Göteborg Tel :141 1:421 Borås stad 1:491 1:578 1:363 1:490 1:511 1:429 Maximal ljudtrycksnivå L AFmax db ref. 20 µpa 8 meter över mark 1:336 1:337 1:426 1:593 1:539 1:372 1:373 1:340 1:364 1:505 1:311 1:512 1:495 1:494 1:493 1:510 1:486 1:482 1:313 1:312 1:362 <= < <= < <= < <= < <= < 1:545 1:332 1:92 1:341 1:514 1:513 1:499 1:469 1:468 1:62 7:73 7:71 Symboler för bullerkällor Punktkälla Linjekälla Ytkälla Industribyggnad 1:619 1:25 1:431 1:473 1:414 1:415 1:74 s:2 1:407 1:74 1:156 1:83 1:72 1:409 1:409 1:87 1:331 1:408 1:370 1:60 1:95 s:3 1:506 1:103 1:77 1:75 1:359 1:327 1:548 1:58 7:66 7:70 7:69 7:59 7:64 7:58 7:63 7:55 7:62 7:57 5:1 7:61 7:60 Beräkning av buller från alla verksamheter förutom Industrisvets Verksamhet inomhus och utomhus dagtid kl Under dag och 7:9 kväll kl gäller inget 7:8 7:52 riktvärde för maxnivå Bilaga 8 s:8 Projektnr Uppdragsledare s: s:9 Handläggare Ort och datum (A3) Skala 1: m Granskad Göteborg Henrik Lundgren

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer