Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem"

Transkript

1 Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

2

3 Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen kommer att fortsätta i takt med ökad globalisering och urbanisering. Långa ledtider liksom komplicerade besluts- och finansieringsfrågor bidrar till att lösningarna ligger långt i framtiden, samtidigt som transportbehoven är akuta i nutid. Mest akut är det i våra storstadsområden. Inte bara på grund av att inflyttningen ökar belastningen på befintlig infrastruktur utan medborgaren ställer också nya krav. Konsekvenserna för en storstad att inte kunna lösa transportutmaningen kommer att påverka dess attraktionskraft. Forskning från IBM och världsbanken visar att ett fungerande transportsystem är ett av fem urvalskriterier när de attraktiva högutbildade immigranterna ska välja stad. Denna starka målgrupp utgör sedan grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. Resenären måste komma mer i fokus och kräver samtidigt att få smart personifierad information. På det sättet kan också alternativ till själva resan göras mer tilltalande för kunden. Kunden kanske, om möjligt, väljer att avstå från resan när information visas att det fortsatt kommer vara trängsel om en timme. Genom en verklig koppling mellan transportsystemet och resenären kan politiken effektivt använda sitt skarpaste verktyg, ekonomiska styrmedel, med kirurgisk precision för att skapa en beteendeförändring i resandet. Effekterna blir direkt synliga och det blir då lättare att nå målet med fördubblingsprojektet inom kollektivtrafiken samt minskad bilism i stadsmiljö. En förutsättning för ett väl fungerande transportsystem är att händelser och avvikelser minimeras. Genom tekniskstöd i underhållsprocessen kan fokus flyttas från avhjälpande till förebyggande. Genom bättre planering och samordning minskas påverkan på resenären, bland annat genom att informera på förhand om kommande störningar. Transport- & kommunikationssystemet har alltid varit bärare av ökad välfärd. Olika kommunikationsteknologier har varit dominerande under olika epoker av vårt samhällsbyggande. Det började med hjulet som underlättade transporter på land. Sedan kom sjöfarten med Hansaepoken och senare Ostindiska sjöfarare. Städer och ekonomier knöts samman och en kraftig ökad välfärd skapades. Sjövägen var så mycket effektivare transportsystem att man byggde in sjön i landet genom gigantiska kanalprojekt. Olika länder var olika mycket lämpade för detta. I Sverige byggdes Göta kanal. Men innan kanalen var färdig kom järnvägen ångande och körde om kanalepoken. Göta kanal har aldrig blivit den bärare av välfärd man planerat. Sverige byggde järnväg. Så mycket att vi senare bara brukade hälften av det som byggdes, för bilen kom tutande och körde om tågen. Det ses fortfarande som en självklarhet att framtida välfärd bäst byggs med ny asfalt eller en ny tunnel. Som i de föregående teknologi-epokerna har vi skapat ekosystem av vinnare som alla hejar på. Där finns entreprenörer, fackföreningar men även myndigheter och politiker. Men är vi för sent ute? Kommer det något nytt som är smartare?

4 Utmaningar i storstadsområdena År 2008 skedde ett skifte då det för första gången i världshistorien levde fler människor i urbana områden än på landsbygden. 1 Redan 2050 beräknas den siffran ha stigit till 70 procent. Den snabba utvecklingen kräver att städernas infrastruktur kan hantera urbaniseringen. Att bygga ny infrastruktur tar lång tid i sig. Dessutom tar processerna ofta ännu längre tid eftersom besluten är politiskt laddade och ofta mycket tidskrävande. Antalet invånare i svenska storstäder kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Enbart Stockholm kommer att ha en genomsnittlig ökning på drygt 7000 personer om året. 2 Inflyttningen kombinerad med det faktum att stora delar av Stockholms stad planlades på 60-talet, gör att trafiksituationen inte är och än mindre kommer att vara dimensionerad för dagens volym. För de som är beroende av fungerande transportsystem är det uppenbart då alltmer tid spenderas i bilkö eller i väntan på ett tåg som inte dyker upp. De utmaningar som den ökade urbaniseringen för med sig måste tacklas idag men vi kan inte räkna med att vinsterna blir påtagliga förrän om flera år. I den här rapporten väljer vi att fokusera på åtgärder som skulle kunna få effekt relativt omgående. Förseningar i kombination med dåligt uppdaterad information är ett stort problem och helt naturligt en stor källa till irritation och stress hos resenären. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafikförseningar, flaskhalsar, köer och miljökonsekvenser uppgår till 11,5 miljarder årligen i storstadsregionerna. 3 Idag finns det tekniska lösningar med hjälp av vilka man kan jämna ut det kraftiga överutnyttjandet av systemet som vi upplever under vissa tider på dygnet. Receptet heter således inte bara bygg nytt. Trängselskatteprojektet i Stockholm Ett mycket bra exempel på att det går att införa stora trafikinformationssystem under en begränsad tidsperiod är trängselskatterna i Stockholm, som IBM färdigställde åt Vägverket på 14 månader. Dessa hade också omedelbar effekt på trafiken i Stockholms innerstad. Projektet resulterade i en kraftig minskning av biltrafiken i innerstaden med 22 procent. Storstadsregionernas flaskhalsar och kapacitetsbrist leder till att det bildas köer, uppstår trängsel, ökande avgasutsläpp och långa restider. Överlag är belastningen ojämn och under rusningstrafik belastas både väg- och spårtrafik alldeles för hårt medan de andra tider på dygnet tvärtom har ett för lågt antal resenärer. Exempelvis har SL en beläggningsgrad av sin innerstadstrafik på endast 31 procent sett över hela dygnet Smartare transporter

5 Utmaningar med drift och underhåll Underhållet av Sveriges infrastruktur är mycket eftersatt och utmaningarna på området är många. Regeringens satsningar är välkomna men de behöver kompletteras med satsningar som kan göra de befintliga transportsystemen ännu smartare. Därför är vi övertygade om att mycket finns att vinna på att parallellt med den fysiska utbyggnaden fokusera betydligt mer på att arbeta förebyggande i underhållssyfte och våga titta på nya lösningar för att få till ett bättre utnyttjande av den infrastruktur som redan existerar, främst inom den spårbundna trafiken. Regeringen har i sitt nya infrastrukturpaket satsat 3,6 miljarder kronor på investeringar i drift, underhåll och förbättringar av befintlig infrastruktur inom järnvägen. De problem med driftstörningar och förseningar som tågtrafiken brottas med höjer knappast några ögonbryn idag. Att den avreglerade tågmarknaden, med konsekvenser som inställda eller försenade tåg samt ibland utebliven service, har skapat problem för järnvägen är uppenbart. Det kan ifrågasättas ifall det verkligen är avregleringen som är grunden till problemen. Om så var fallet skulle även flygsektorn ha drabbats av en liknande problematik. Det är mer troligt att problemen har uppstått som konsekvens av en otydlig koordinering och ansvarsfördelning på området. Marknaden är fragmenterad och samverkan mellan trafiksystemets olika delar är bristfällig. I spåren av avregleringen finns det helt klart ett behov av en funktion med ett övergripande ansvar för samordning rörande driftsinformation och avvikelser, en funktion som vi idag saknar. Faktum kvarstår dock: Det bästa sättet att möta avvikelser och händelser är att ta hand om dem innan de inträffar. Utmaningar för kunden Idag är IT-användning i alla dess former en naturlig del av vår vardag och spelar en självklar roll både på arbetsplatsen och privat. Vi möter IT när vi handlar mat, kör bil, betalar räkningar, lyssnar på musik eller när vi ska boka en flygbiljett. Samtidigt höjer vi också förväntningarna på snabb kommunikation genom den ökade användningen av sociala medier, vilket också sprider sig upp i generationerna. Idag är en resa med olika trafikslag och olika operatörer som ofta är fallet svår att överblicka. För den enskilde resenären innebär det många kontaktytor med flera olika avsändare och bristande information vid avvikelser, vilket naturligtvis får ett ökat missnöje till följd. Det är tydligt att medborgaren kräver att någon har ansvar för helheten. Menar man allvar med fördubbling inom kollektivtrafik och minskad bilism i storstäder måste det alternativa resandet vara mer attraktivt än traditionell transportsätt (läs bilen). Även alternativet att inte resa måste vara attraktivt. Detta bygger dels på personligt anpassad information till kunden, korta prognoser om trafikläget upp till 60 minuter, rekommendationer på alternativa resvägar och resesätt. Det handlar också om att skapa en bättre upplevelse kring resan och samtidigt skapa en känsla av att samhället tar sitt ansvar och bryr sig. Det finns ett behov av en kontaktyta mot resenären, men som också samordnar och leder insatser vid avvikelser. Vi kallar det för Trafikakuten. Tidsplanen för fullt införande av denna nationella trafikakut kan vara 12 månader från regeringsbeslut. Dess tydliga mandat och viljan att samverka mellan operatörer, myndigheter och andra organisationer är klart avgörande för effektivt införande. Smartare transporter 5

6 Ännu smartare transporter IBM följer utvecklingen på transportområdet på nära håll. Utifrån vår kunskap och våra erfarenheter globala liksom nationella har vi tagit fram ett antal konkreta förslag på hur vi tror att politiker och ansvariga huvudmän kan ta nästa steg mot ett smartare transportsystem. Ett smartare transportsystem sätter den enskilda resenären i fokus genom att förenkla och effektivisera resandet med personligt anpassad information, men också att göra resan i sig samt alternativen till resa mer attraktiva än resa med bil i storstadsmiljö. Förändringarna resulterar i både ekonomiska effekter och miljömässiga vinster för samhället. Nedan illustreras hur IBM tänker sig att den stegvisa processen mot ett smartare transportsystem ser ut: Informationsinsamling Samverkan och ledning Personligt anpassat budskap

7 Informationsinsamling Grunden i ett väl fungerande transportsystem är information i realtid. Data, statistik och historik, finns hos alla huvudmän, operatörer och andra aktörer. Detta måste i större utsträckning delas för att komma samhället tillgodo. För en förhöjd funktionalitet är det viktigt att de bakomliggande processerna är på plats. Dit hör, för att nämna några, ansvarfrågan kring samverkan och informationsdelning mellan de olika huvudmännen, operatörerna och trafikslagen. Ett väl fungerande underhåll som kan fokusera på förebyggande åtgärder istället för avhjälpande. Underhållsinformation, planerade och oplanerade, ska också inkluderas i informationsflödet. Informationen som skapas hjälper till att utforma transportsystemet så att det bättre möter behovet hos staden, regionen, företaget och den enskilda individen, med andra ord samhället i stort. Ytterligare fördelar för samhället blir det när öppna standarder används och datan görs öppen i enlighet med PSI-direktivet. Det ger möjlighet till att nya tjänster och företag skapas vilket också gynnar samhället. IBM arbetar idag med ett antal lösningar världen över inom området som kallas Intelligent Traffic Systems (ITS). Några exempel är Singapore (Singapore s Automatic Fare Collection) i, Storbritannien (the UK Driver and Vehicle Licensing Agency s electronic Vehicle Licensing System), Dublin (Traffic Awareness & Optimization System), och inte minst Stockholm (Trängelskatterna). Trängselskatterna infördes 2004 i Stockholm och Vägverket fick regeringens uppdrag att hantera den tekniska delen i försöket. De upphandlade IBM för att utveckla, bygga och driva det tekniska systemet. På 14 månader utvecklades ett system för drift dygnet runt som var flexibelt nog att kunna möta stora trafikvolymer och snabbt skiftande behov. Stockholm blev den andra staden i Europa att införa ett betalsystem för stadstrafik. Införandet av trängselskatterna ledde till en reducering av trafiken med 22 procent 4 och en minskning av koldioxidutsläpp på minst tre procent. Trängselskatterna satte också Stockholm på kartan när det gäller analys och tillämpning av trafikdata och flera städer, däribland Brisbane, har tagit efter Stockholm. Systemet har även använts av Singapore som idag har ett av de mest moderna systemen inom kollektivtrafik. Det har resulterat i en rad förbättringar, mycket tack vare det övergripande ansvar som Singapores trafikmyndighet har, men också tack vare tillgången på realtidsinformation från ett gemensamt biljettsystem för hela kollektivtrafiken. Singapore Singapores kollektivtrafik kännetecknas av låga priser och hög utnyttjandegrad med närmare tre miljoner busspassagerare och 1,6 miljoner personer som åker tåg varje dag. Till skillnad från Sverige har Singapore en enda myndighet som ensam ansvarar för hela transportsystemet, the Land Transport Authority (LTA). Tillsammans med LTA har IBM utvecklat ett nytt biljettsystem där varje resenär äger ett så kallat Smart Card som ger access till alla transportmedel inom Singapores kollektivtrafik. Singapores system är unikt på så sätt data samlas in av en enda aktör som använder statistisk information om resenärers resande till att utforma tidtabeller och biljettavgifter, vilket i sin tur bidrar till en optimering av utnyttjandegraden. På sikt är målet att ytterligare öka användandet av kollektivtrafik. Insikterna som analysen bidrar till resulterar i ett mer flexibelt biljettsystem för användarna och totalt sett minskade transaktionskostnader. 4 Smartare transporter 7

8 Samverkan och ledning Den främsta utmaningen som tågtrafiken står inför och som har skapat mycket debatt de senaste åren är som tidigare nämnts bristen på samverkan och ledning bland aktörerna på transportområdet. Avsaknaden av en övergripande funktion är en stor källa till frustration hos resenärerna idag. Genom att tillhandahålla resenärer med uppdaterad information ges de möjligheten att själva besluta om alternativ resväg eller invänta ett försenat tåg. Det är inte tekniken som förhindrar utvecklingen av ett mer intelligent trafiksystem. Det är möjligt att inom kanske ett år, upprätta ett nationellt informations- och kontaktcenter, som alla resenärer kan nå vid behov. Centret skulle bistå resenärerna med information om förseningar och avvikelser samtidigt som information ges om alternativa resvägar. Denna funktion en typ av Trafikakut gör trafikinformationen tillgänglig. Genom att tillhandahålla resenärer med uppdaterad information ges de möjligheten att själva kunna välja det bästa resealternativet antingen en alternativ resväg eller invänta ett försenat tåg. Trafikakuten utnyttjar således befintlig trafikinformation, är användarvänlig, och lättillgänglig för resenärerna. En ökad servicenivå kräver dock att systemet har tillgång till realtidsinformation. Realtidsinformation samlas bland annat genom att utnyttja existerande GPS-system i bussar och taxibilar, sensorer i vägnätet och korsningar och data från kameror vid större in- och utfarter till staden. Funktionen tar fram gemensamma lösningar, leder praktiska insatser och agerar som en länk mellan olika trafikslag. Genom att samordna transporter kan dessa optimeras vilket inte bara gynnar kostnadsbilden för operatörer och andra inblandade, utan även avlastar dem. Med inspiration från Singapores Smart Card-system skulle ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken kunna införas. Med hjälp av kortet skapas en databas för varje kund vilket ger möjlighet att samla in information om resenären och samtidigt kunna kommunicera med resenären. Det bli då till exempel möjligt att erbjuda kunden rabatter om denne väljer att åka med tåg istället för buss de dagar som detta gynnar trafiken. Det personliga anpassade budskapet Transporter utgör en central del av vår vardag men egentligen är det inte förrän bussen är sen, tåget är inställt eller vi fastnar i bilkö, som vi ens börjar fundera över trafiksystemet som vi annars tar för givet. Det är i dessa lägen som behovet uppstår att i förväg få reda på att något som kan föranleda förseningen har inträffat, så att vi ges möjlighet att planera resandet annorlunda. Tänk er Andreas som ska på kundmöte i Göteborg. För att nå sin destination måste han ta bussen från hemmet till tunnelbanestationen och därifrån ta tunnelbanan fem stationer till Centralen. På Centralen ska han hoppa på ett X-2000 tåg och väl framme på Centralstationen i Göteborg ta spårvagnen till kundens adress. Kundmötet börjar kl Tänk er sen att Andreas samma morgon får ett sms-meddelande som säger att han, för att hinna med sitt X-2000 tåg, bör ta en tidigare buss eftersom trafiken tjocknar och bussarna på just den här sträckan beräknas bli ordentligt försenade. När han väl sitter på långdistanståget får han ytterligare ett meddelande om att tågets ankomsttid är 15 minuter efter ordinarie ankomsttid och att han därför bör ta en annan spårvagn till en annan hållplats, i närheten av kundens adress. Med resenärernas krav på ökad service är den här typen av informationsöverföring ett sätt att öka förtroendet för transportsystemet. Systemet består av analyser gjorda på insamlad trafikdata som baseras på teknik som finns tillgänglig redan idag. Genom att arbeta proaktivt på detta sätt kan man förutsäga restider och flaskhalsar redan innan de uppstår. IBM bedriver idag flera projekt inom trafikforskning i samarbete med såväl svenska universitet (KTH), som trafikmyndigheter internationellt (Caltrans). Läs mer om detta i rutorna bredvid. 8 Smartare transporter

9 Dublin Traffic Awareness and Optimization System Dublin Bus Dublin som många andra storstäder har utmaningar med trafiken. Trängsel, dåligt utnyttjande av kollektivtrafiken och få mycket bilar är några av utmaningarna. Tillsammans med Dublin stad har IBM utvecklat ett system kring realtidsinformation inom kollektivtrafiken. Genom att monitorera, samla och analysera data från 1000 bussar, 4000 sensorer i vägnätet med 700 korsningar fås en överblick och kunskap om det aktuella trafikflödet, en digital kopia av verkligheten. Baserat på detta kan prognoser göras kring hållplatstider i realtid baserat på trafikläget just nu, en ökad service till medborgarna. Med rätt informationen, rätt antal bussar på rätt ställe vid rätt tidpunkt förväntas projektet öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och minska biltrafiken. Genom att monitorera i realtid blir det också mycket enklare att optimera kollektivtrafiken avseende nyttjande av resurser samt beläggningsgrad. Att knyta systemet till trafiksignaler så de prioriterar bussar ger ytterligare fördelar genom lägre kostnader och miljöutsläpp i korsningar. KTH IBM har ett samarbete med KTH som går ut på att genom en kombination av data i realtid som samlas in via systemet med trängselskatter, GPS-system, väderinformation och kollektivtrafikinformation och statistik liksom historisk data, förutspå trafiksituationen. Den kan då förbättras genom att trafiken omfördelas så att flaskhalsar och överutnyttjande kan undvikas. Det unika är det här systemets förmåga att samla in en så pass stor mängd strukturerad och icke-strukturerad information, analysera informationen och omedelbart fatta ett beslut baserat på denna analys. Målet med forskningen ur en resenärens perspektiv är att kunna tillhandahålla information till pendlarna innan de lämnar hemmet, om när de måste åka för att komma i tid till jobbet och om det vissa dagar kanske går fortare att åka kommunalt än att ta den egna bilen. Med ekonomiska incitament kan det sedan även bli möjligt att i viss mån påverka resenären att välja det färdmedel som den dagen är mer tidseffektivt och som samtidigt bidrar till att förbättra flödet i trafiken. Caltrans and the IBM Traffic Prediction Tool I Kalifornien samarbetar IBM med Caltrans och CCIT för att utveckla system med realtidsinformation som kan förutspå hur trafiksituationen kommer att se ut. Data som samlas in från vägsensorer, tullar och andra stationära informationskällor kombineras med rörliga informationskällor bestående av GPS-koordinater från mobiltelefoner. Sedan ska resenärer redan innan de sätter sig i bilen för att åker till jobbet kunna få information skickad till sig direkt till mobilen med uppdateringar på hur trafiken kommer att se ut längs med just den väg de tar till jobbet. Statusuppdateringarna för trafikläget möjliggör för resenärer att använda sig av alternativa rutter. Samtidigt underlättar det för myndigheter att planera ett trafiksystem som flyter bättre med ökad säkerhet och mindre risk för olyckor genom att förbättra trafiksignalsystem och planering av möjliga resvägar. Verktyget som används i forskningen kallas IBM Traffic Prediction Tool och målet för forskningen är att kunna förbättra utfallet för att kunna erbjuda alternativa resvägar och på sikt även alternativa transportmedel. Vägen dit går genom en stor mängd insamling av statistik för olika resvägar, information om trafikstockningar etc. Smartare transporter 9

10 Några korta summerande råd: För att avhjälpa den problematik som dagens transportsystem idag tampas med har vi några korta summerande råd: Ta hjälp av goda exempel utanför den egna branschen för att lösa järnvägstrafikens problem» Flyget har minst lika många aktörer som järnvägen, men lyckas ändå lösa samordning och ansvar.» Det finns betydligt större och mer komplexa organisationer som har förmåga att kontrollera, prioritera och inte minst förutse underhållsbehov. Och det finns väl beprövade verktyg till stöd för detta. Våga tänka kortsiktigt vid sidan av de stora, långsiktiga investeringarna» Vi löser inte överutnyttjandet i systemen enbart genom att göra miljardinvesteringar som får effekt om 5-10 år. Utnyttja den teknik som finns för att göra de befintliga systemen smartare. Inspireras av internationella exempel» Vi gick ut starkt med Trängselskatterna i Stockholm ett projekt som också satte globalt avtryck. Men medan aktiviteten i andra länder rasar på i en obönhörlig fart, verkar utvecklingen mot ett mer intelligent transportsystem i Sverige till viss del har avstannat. Inom kort kommer vi att var om sprungna om vi inte vågar utnyttja teknik och analys som låter bilar och vägar, resenärer och tåg interagera. Sannolikt kommer få andra länder som vill kalla sig världsledande på detta område att nöja sig med att övervaka situationen, när man faktiskt kan förutse den. Vi tror att politiken, genom nytänkande och rätt investeringar, kan skapa ett klimat för innovationer och utveckling inom det svenska transportsystemet. Var lyhörd efter det som medborgarna efterfrågar allra mest» Den största frustrationen en resenär upplever är sannolikt den som uppstår när man står helt utan information. Trots att ett ökat informationsflöde inte gör att bussen kan ta sig fram snabbare, är mycket vunnet om något kan minska det informationsvakuum man befinner sig i. Nästa naturliga steg på den redan inslagna vägen är att utveckla ett flertal tjänster som är anpassade till och efter den enskilde individen.» Tillgänglig information ger resenären möjlighet att själv ta ställning till, och besluta om, sitt resande om man väljer att invänta en försening eller byta till ett annat transportmedel. 10 Smartare transporter

11 Till sist Smarta individualiserade lösningar som hjälper resenären att på ett enkelt och smidigt sätt kunna planera sin resa inte minst att utifrån olika preferenser som pris, tid, miljöpåverkan och bekvämlighet kommer att öka. När system kommunicerar med varandra genereras data som blir till värdefull kunskap så att ännu bättre beslutsunderlag skapas, både för resenären och för de som ansvarar för transportsystemet. Ett smartare trafiksystem bidrar å ena sidan till ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan, men även till mjukare faktorer som följer med ökad valfrihet, och helt enkelt en enklare vardag för den enskilde individen. Intelligenta transportlösningar betyder ingenting så länge de inte fyller en funktion för enskilda människor. Med ett smartare framtida samhälle kommer man inte bara att kunna erbjuda sina medborgare bättre information och bespara dem tid och möda. I ett smartare samhälle får också myndigheter en bättre inblick i de vardagliga operationella aktiviteterna. Den här informationen kan sedan användas till att planera förebyggande och öka effektiviteten i staden som helhet. Med hjälp av intelligenta IT-lösningar kan man exempelvis övervaka var och i vilket tillstånd all utrustning är och få en omedelbar rapport om när den behöver repareras eller bytas ut ofta innan problemen ens har hunnit uppstå. På så sätt kan man förebygga både olyckor och förseningar som orsakats av trasig utrustning. Vår uppfattning är därför att det fortfarande återstår mycket att göra innan vi kan konstatera att vi har ett transportsystem som genomsyras av de intelligenta lösningar som finns att tillgå. För att detta ska realiseras krävs nytänkande och samarbete mellan aktörerna inom transportsystemet. I den här rapporten har IBM velat peka på ett antal möjligheter som kan öka såväl kapaciteten som effektiviteten i vårt transportsystem. För att kunna möta de ökade krav som ställs på trafiken måste de investeringar som görs i att bygga nytt också kompletteras med ett bättre utnyttjande av befintliga resurser och förebyggande underhåll. Eftersom den teknik som behövs faktiskt redan existerar är det nu upp till ansvariga politiker, operatörer och leverantörer att utnyttja denna. Att ligga i framkant när det kommer till underhållningsarbete gör att man är bättre rustad för framtida kapacitetskrav. Akuta avhjälpningsinsatser som ofta resulterar i kostsamma lösningar kan då i större utsträckning undvikas. Genom förebyggande investeringsåtgärder kan anläggningar dimensioneras och optimeras för att kunna möta behoven i ett längre perspektiv. I en smartare stad är de intelligenta transportsystemen således inte isolerade från övriga delar av samhället. 5 Visionen med begreppet smartare städer mynnar ut i ett helhetstänk där en smartare transport, tillsammans med andra områden såsom smartare sjukvård och smartare handel skapar smartare städer. Staden består redan idag av ett system-av-system, men de system som tillhandahåller information är i den smartare staden i större utsträckning förenliga och integrerade med varandra Smartare transporter 11

12 IBM Svenska Aktiebolag Stockholm Sverige IBM Svenska AB 2012

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholm växer och utvecklas för framtiden Stockholm och Mälardalsregionen växer Ökat tryck på trafiknäten vars utbyggnad inte

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Anders Gullberg CESC/KTH Anders.Gullberg@urbancity.se Till regionplanerande tjänstemän och politiker på tröskeln till en ny epok Unikt läge

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

ITS ger dig stöd för resan

ITS ger dig stöd för resan ITS ger dig stöd för resan hela vägen, hela tiden INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Viktigt för tillväxten Snabba, säkra och klimatkloka resor och transporter är en viktig förutsättning för en god och hållbar

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten Susanna Hall Kihl 2011 11 08 1 Definitionsfrågan Julborden Finlands, Danmarks, Englandsbåtarna Större kryssningsfartyg Bilfärjor (Färjerederiet är Sveriges

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Geoinfo Jan Bergstrand

Geoinfo Jan Bergstrand Geoinfo 2012 Jan Bergstrand Trängsel i storstadsregionerna ska minska En strategi för trafikledning i storstad är framtagen tillsammans med berörda samarbetspartners klart 30 november 2011 (Från Trafikverkets

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta Sammanfattning Kalkylerna är robusta Den svenska transportpolitiken bygger på samhällsekonomiska kalkyler eftersom offentliga medel är en begränsad resurs och det är viktigt att de används där de kan göra

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: Trafikkontoret 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE 1.1 Beskrivning av projektidén I Stockholm Stads budget för 2008 och inriktningen för 2009-2010 lyfts ökad framkomlighet fram som ett av de mest

Läs mer

100H WSPs Framtidsstipendium 2015

100H WSPs Framtidsstipendium 2015 10:00 DEN 10/10 100H WSPs Framtidsstipendium 2015 Innehåll: Inledning 2 Uppgift 3 Samhällsutmaningar Bostadsbristen 4 Infastrukturskulden 5 INLEDNING Dagens samhälle förändras med rasande fart. Vid millennieskiftet

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 Verklighetslabb digital järnväg Öppnar upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare

Läs mer

Trafikförvaltningens kommunikationsstrategi

Trafikförvaltningens kommunikationsstrategi 1(16) Handläggare Johan Nordgren 08-686 18 72 johan.nordgren@sll.se Trafikförvaltningens kommunikationsstrategi för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden Jan-Eric Nilsson Transportsektorns problem och lösningar i den dagliga debatten Problem Trängsel på spåren Trängsel på vägar, i synnerhet

Läs mer

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN SWARCO I First in Traffic Solutions. NYCKELFÄRDIGA ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN KOLLEKTIV PRIORITET RESE- PLANERARE

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2017 Bilaga 5.A Trafikinformation Utgåva Trafikinformation till järnvägsföretag och trafikorganisatörer

Järnvägsnätsbeskrivning 2017 Bilaga 5.A Trafikinformation Utgåva Trafikinformation till järnvägsföretag och trafikorganisatörer Trafikinformation 1. Trafikinformation till järnvägsföretag och trafikorganisatörer Informationen levereras till järnvägsföretag eller trafikorganisatörer genom olika kanaler, såsom e-post, internet, direkt

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg förklarad på ett enklare sätt Kort om analyser, fakta och prognoser Om utvecklingsplanen Denna folder är en översikt av rapporten Trafikverkets trafikslagsövergripande

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad

Sammanfattning pilotprojekt Karlstad Underlag för redovisning av pilot-projekt Sida 1 av 7 Sammanfattning pilotprojekt Karlstad 1 Bakgrund och syfte Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2014 Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer