Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem"

Transkript

1 Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

2

3 Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen kommer att fortsätta i takt med ökad globalisering och urbanisering. Långa ledtider liksom komplicerade besluts- och finansieringsfrågor bidrar till att lösningarna ligger långt i framtiden, samtidigt som transportbehoven är akuta i nutid. Mest akut är det i våra storstadsområden. Inte bara på grund av att inflyttningen ökar belastningen på befintlig infrastruktur utan medborgaren ställer också nya krav. Konsekvenserna för en storstad att inte kunna lösa transportutmaningen kommer att påverka dess attraktionskraft. Forskning från IBM och världsbanken visar att ett fungerande transportsystem är ett av fem urvalskriterier när de attraktiva högutbildade immigranterna ska välja stad. Denna starka målgrupp utgör sedan grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. Resenären måste komma mer i fokus och kräver samtidigt att få smart personifierad information. På det sättet kan också alternativ till själva resan göras mer tilltalande för kunden. Kunden kanske, om möjligt, väljer att avstå från resan när information visas att det fortsatt kommer vara trängsel om en timme. Genom en verklig koppling mellan transportsystemet och resenären kan politiken effektivt använda sitt skarpaste verktyg, ekonomiska styrmedel, med kirurgisk precision för att skapa en beteendeförändring i resandet. Effekterna blir direkt synliga och det blir då lättare att nå målet med fördubblingsprojektet inom kollektivtrafiken samt minskad bilism i stadsmiljö. En förutsättning för ett väl fungerande transportsystem är att händelser och avvikelser minimeras. Genom tekniskstöd i underhållsprocessen kan fokus flyttas från avhjälpande till förebyggande. Genom bättre planering och samordning minskas påverkan på resenären, bland annat genom att informera på förhand om kommande störningar. Transport- & kommunikationssystemet har alltid varit bärare av ökad välfärd. Olika kommunikationsteknologier har varit dominerande under olika epoker av vårt samhällsbyggande. Det började med hjulet som underlättade transporter på land. Sedan kom sjöfarten med Hansaepoken och senare Ostindiska sjöfarare. Städer och ekonomier knöts samman och en kraftig ökad välfärd skapades. Sjövägen var så mycket effektivare transportsystem att man byggde in sjön i landet genom gigantiska kanalprojekt. Olika länder var olika mycket lämpade för detta. I Sverige byggdes Göta kanal. Men innan kanalen var färdig kom järnvägen ångande och körde om kanalepoken. Göta kanal har aldrig blivit den bärare av välfärd man planerat. Sverige byggde järnväg. Så mycket att vi senare bara brukade hälften av det som byggdes, för bilen kom tutande och körde om tågen. Det ses fortfarande som en självklarhet att framtida välfärd bäst byggs med ny asfalt eller en ny tunnel. Som i de föregående teknologi-epokerna har vi skapat ekosystem av vinnare som alla hejar på. Där finns entreprenörer, fackföreningar men även myndigheter och politiker. Men är vi för sent ute? Kommer det något nytt som är smartare?

4 Utmaningar i storstadsområdena År 2008 skedde ett skifte då det för första gången i världshistorien levde fler människor i urbana områden än på landsbygden. 1 Redan 2050 beräknas den siffran ha stigit till 70 procent. Den snabba utvecklingen kräver att städernas infrastruktur kan hantera urbaniseringen. Att bygga ny infrastruktur tar lång tid i sig. Dessutom tar processerna ofta ännu längre tid eftersom besluten är politiskt laddade och ofta mycket tidskrävande. Antalet invånare i svenska storstäder kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Enbart Stockholm kommer att ha en genomsnittlig ökning på drygt 7000 personer om året. 2 Inflyttningen kombinerad med det faktum att stora delar av Stockholms stad planlades på 60-talet, gör att trafiksituationen inte är och än mindre kommer att vara dimensionerad för dagens volym. För de som är beroende av fungerande transportsystem är det uppenbart då alltmer tid spenderas i bilkö eller i väntan på ett tåg som inte dyker upp. De utmaningar som den ökade urbaniseringen för med sig måste tacklas idag men vi kan inte räkna med att vinsterna blir påtagliga förrän om flera år. I den här rapporten väljer vi att fokusera på åtgärder som skulle kunna få effekt relativt omgående. Förseningar i kombination med dåligt uppdaterad information är ett stort problem och helt naturligt en stor källa till irritation och stress hos resenären. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafikförseningar, flaskhalsar, köer och miljökonsekvenser uppgår till 11,5 miljarder årligen i storstadsregionerna. 3 Idag finns det tekniska lösningar med hjälp av vilka man kan jämna ut det kraftiga överutnyttjandet av systemet som vi upplever under vissa tider på dygnet. Receptet heter således inte bara bygg nytt. Trängselskatteprojektet i Stockholm Ett mycket bra exempel på att det går att införa stora trafikinformationssystem under en begränsad tidsperiod är trängselskatterna i Stockholm, som IBM färdigställde åt Vägverket på 14 månader. Dessa hade också omedelbar effekt på trafiken i Stockholms innerstad. Projektet resulterade i en kraftig minskning av biltrafiken i innerstaden med 22 procent. Storstadsregionernas flaskhalsar och kapacitetsbrist leder till att det bildas köer, uppstår trängsel, ökande avgasutsläpp och långa restider. Överlag är belastningen ojämn och under rusningstrafik belastas både väg- och spårtrafik alldeles för hårt medan de andra tider på dygnet tvärtom har ett för lågt antal resenärer. Exempelvis har SL en beläggningsgrad av sin innerstadstrafik på endast 31 procent sett över hela dygnet Smartare transporter

5 Utmaningar med drift och underhåll Underhållet av Sveriges infrastruktur är mycket eftersatt och utmaningarna på området är många. Regeringens satsningar är välkomna men de behöver kompletteras med satsningar som kan göra de befintliga transportsystemen ännu smartare. Därför är vi övertygade om att mycket finns att vinna på att parallellt med den fysiska utbyggnaden fokusera betydligt mer på att arbeta förebyggande i underhållssyfte och våga titta på nya lösningar för att få till ett bättre utnyttjande av den infrastruktur som redan existerar, främst inom den spårbundna trafiken. Regeringen har i sitt nya infrastrukturpaket satsat 3,6 miljarder kronor på investeringar i drift, underhåll och förbättringar av befintlig infrastruktur inom järnvägen. De problem med driftstörningar och förseningar som tågtrafiken brottas med höjer knappast några ögonbryn idag. Att den avreglerade tågmarknaden, med konsekvenser som inställda eller försenade tåg samt ibland utebliven service, har skapat problem för järnvägen är uppenbart. Det kan ifrågasättas ifall det verkligen är avregleringen som är grunden till problemen. Om så var fallet skulle även flygsektorn ha drabbats av en liknande problematik. Det är mer troligt att problemen har uppstått som konsekvens av en otydlig koordinering och ansvarsfördelning på området. Marknaden är fragmenterad och samverkan mellan trafiksystemets olika delar är bristfällig. I spåren av avregleringen finns det helt klart ett behov av en funktion med ett övergripande ansvar för samordning rörande driftsinformation och avvikelser, en funktion som vi idag saknar. Faktum kvarstår dock: Det bästa sättet att möta avvikelser och händelser är att ta hand om dem innan de inträffar. Utmaningar för kunden Idag är IT-användning i alla dess former en naturlig del av vår vardag och spelar en självklar roll både på arbetsplatsen och privat. Vi möter IT när vi handlar mat, kör bil, betalar räkningar, lyssnar på musik eller när vi ska boka en flygbiljett. Samtidigt höjer vi också förväntningarna på snabb kommunikation genom den ökade användningen av sociala medier, vilket också sprider sig upp i generationerna. Idag är en resa med olika trafikslag och olika operatörer som ofta är fallet svår att överblicka. För den enskilde resenären innebär det många kontaktytor med flera olika avsändare och bristande information vid avvikelser, vilket naturligtvis får ett ökat missnöje till följd. Det är tydligt att medborgaren kräver att någon har ansvar för helheten. Menar man allvar med fördubbling inom kollektivtrafik och minskad bilism i storstäder måste det alternativa resandet vara mer attraktivt än traditionell transportsätt (läs bilen). Även alternativet att inte resa måste vara attraktivt. Detta bygger dels på personligt anpassad information till kunden, korta prognoser om trafikläget upp till 60 minuter, rekommendationer på alternativa resvägar och resesätt. Det handlar också om att skapa en bättre upplevelse kring resan och samtidigt skapa en känsla av att samhället tar sitt ansvar och bryr sig. Det finns ett behov av en kontaktyta mot resenären, men som också samordnar och leder insatser vid avvikelser. Vi kallar det för Trafikakuten. Tidsplanen för fullt införande av denna nationella trafikakut kan vara 12 månader från regeringsbeslut. Dess tydliga mandat och viljan att samverka mellan operatörer, myndigheter och andra organisationer är klart avgörande för effektivt införande. Smartare transporter 5

6 Ännu smartare transporter IBM följer utvecklingen på transportområdet på nära håll. Utifrån vår kunskap och våra erfarenheter globala liksom nationella har vi tagit fram ett antal konkreta förslag på hur vi tror att politiker och ansvariga huvudmän kan ta nästa steg mot ett smartare transportsystem. Ett smartare transportsystem sätter den enskilda resenären i fokus genom att förenkla och effektivisera resandet med personligt anpassad information, men också att göra resan i sig samt alternativen till resa mer attraktiva än resa med bil i storstadsmiljö. Förändringarna resulterar i både ekonomiska effekter och miljömässiga vinster för samhället. Nedan illustreras hur IBM tänker sig att den stegvisa processen mot ett smartare transportsystem ser ut: Informationsinsamling Samverkan och ledning Personligt anpassat budskap

7 Informationsinsamling Grunden i ett väl fungerande transportsystem är information i realtid. Data, statistik och historik, finns hos alla huvudmän, operatörer och andra aktörer. Detta måste i större utsträckning delas för att komma samhället tillgodo. För en förhöjd funktionalitet är det viktigt att de bakomliggande processerna är på plats. Dit hör, för att nämna några, ansvarfrågan kring samverkan och informationsdelning mellan de olika huvudmännen, operatörerna och trafikslagen. Ett väl fungerande underhåll som kan fokusera på förebyggande åtgärder istället för avhjälpande. Underhållsinformation, planerade och oplanerade, ska också inkluderas i informationsflödet. Informationen som skapas hjälper till att utforma transportsystemet så att det bättre möter behovet hos staden, regionen, företaget och den enskilda individen, med andra ord samhället i stort. Ytterligare fördelar för samhället blir det när öppna standarder används och datan görs öppen i enlighet med PSI-direktivet. Det ger möjlighet till att nya tjänster och företag skapas vilket också gynnar samhället. IBM arbetar idag med ett antal lösningar världen över inom området som kallas Intelligent Traffic Systems (ITS). Några exempel är Singapore (Singapore s Automatic Fare Collection) i, Storbritannien (the UK Driver and Vehicle Licensing Agency s electronic Vehicle Licensing System), Dublin (Traffic Awareness & Optimization System), och inte minst Stockholm (Trängelskatterna). Trängselskatterna infördes 2004 i Stockholm och Vägverket fick regeringens uppdrag att hantera den tekniska delen i försöket. De upphandlade IBM för att utveckla, bygga och driva det tekniska systemet. På 14 månader utvecklades ett system för drift dygnet runt som var flexibelt nog att kunna möta stora trafikvolymer och snabbt skiftande behov. Stockholm blev den andra staden i Europa att införa ett betalsystem för stadstrafik. Införandet av trängselskatterna ledde till en reducering av trafiken med 22 procent 4 och en minskning av koldioxidutsläpp på minst tre procent. Trängselskatterna satte också Stockholm på kartan när det gäller analys och tillämpning av trafikdata och flera städer, däribland Brisbane, har tagit efter Stockholm. Systemet har även använts av Singapore som idag har ett av de mest moderna systemen inom kollektivtrafik. Det har resulterat i en rad förbättringar, mycket tack vare det övergripande ansvar som Singapores trafikmyndighet har, men också tack vare tillgången på realtidsinformation från ett gemensamt biljettsystem för hela kollektivtrafiken. Singapore Singapores kollektivtrafik kännetecknas av låga priser och hög utnyttjandegrad med närmare tre miljoner busspassagerare och 1,6 miljoner personer som åker tåg varje dag. Till skillnad från Sverige har Singapore en enda myndighet som ensam ansvarar för hela transportsystemet, the Land Transport Authority (LTA). Tillsammans med LTA har IBM utvecklat ett nytt biljettsystem där varje resenär äger ett så kallat Smart Card som ger access till alla transportmedel inom Singapores kollektivtrafik. Singapores system är unikt på så sätt data samlas in av en enda aktör som använder statistisk information om resenärers resande till att utforma tidtabeller och biljettavgifter, vilket i sin tur bidrar till en optimering av utnyttjandegraden. På sikt är målet att ytterligare öka användandet av kollektivtrafik. Insikterna som analysen bidrar till resulterar i ett mer flexibelt biljettsystem för användarna och totalt sett minskade transaktionskostnader. 4 Smartare transporter 7

8 Samverkan och ledning Den främsta utmaningen som tågtrafiken står inför och som har skapat mycket debatt de senaste åren är som tidigare nämnts bristen på samverkan och ledning bland aktörerna på transportområdet. Avsaknaden av en övergripande funktion är en stor källa till frustration hos resenärerna idag. Genom att tillhandahålla resenärer med uppdaterad information ges de möjligheten att själva besluta om alternativ resväg eller invänta ett försenat tåg. Det är inte tekniken som förhindrar utvecklingen av ett mer intelligent trafiksystem. Det är möjligt att inom kanske ett år, upprätta ett nationellt informations- och kontaktcenter, som alla resenärer kan nå vid behov. Centret skulle bistå resenärerna med information om förseningar och avvikelser samtidigt som information ges om alternativa resvägar. Denna funktion en typ av Trafikakut gör trafikinformationen tillgänglig. Genom att tillhandahålla resenärer med uppdaterad information ges de möjligheten att själva kunna välja det bästa resealternativet antingen en alternativ resväg eller invänta ett försenat tåg. Trafikakuten utnyttjar således befintlig trafikinformation, är användarvänlig, och lättillgänglig för resenärerna. En ökad servicenivå kräver dock att systemet har tillgång till realtidsinformation. Realtidsinformation samlas bland annat genom att utnyttja existerande GPS-system i bussar och taxibilar, sensorer i vägnätet och korsningar och data från kameror vid större in- och utfarter till staden. Funktionen tar fram gemensamma lösningar, leder praktiska insatser och agerar som en länk mellan olika trafikslag. Genom att samordna transporter kan dessa optimeras vilket inte bara gynnar kostnadsbilden för operatörer och andra inblandade, utan även avlastar dem. Med inspiration från Singapores Smart Card-system skulle ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken kunna införas. Med hjälp av kortet skapas en databas för varje kund vilket ger möjlighet att samla in information om resenären och samtidigt kunna kommunicera med resenären. Det bli då till exempel möjligt att erbjuda kunden rabatter om denne väljer att åka med tåg istället för buss de dagar som detta gynnar trafiken. Det personliga anpassade budskapet Transporter utgör en central del av vår vardag men egentligen är det inte förrän bussen är sen, tåget är inställt eller vi fastnar i bilkö, som vi ens börjar fundera över trafiksystemet som vi annars tar för givet. Det är i dessa lägen som behovet uppstår att i förväg få reda på att något som kan föranleda förseningen har inträffat, så att vi ges möjlighet att planera resandet annorlunda. Tänk er Andreas som ska på kundmöte i Göteborg. För att nå sin destination måste han ta bussen från hemmet till tunnelbanestationen och därifrån ta tunnelbanan fem stationer till Centralen. På Centralen ska han hoppa på ett X-2000 tåg och väl framme på Centralstationen i Göteborg ta spårvagnen till kundens adress. Kundmötet börjar kl Tänk er sen att Andreas samma morgon får ett sms-meddelande som säger att han, för att hinna med sitt X-2000 tåg, bör ta en tidigare buss eftersom trafiken tjocknar och bussarna på just den här sträckan beräknas bli ordentligt försenade. När han väl sitter på långdistanståget får han ytterligare ett meddelande om att tågets ankomsttid är 15 minuter efter ordinarie ankomsttid och att han därför bör ta en annan spårvagn till en annan hållplats, i närheten av kundens adress. Med resenärernas krav på ökad service är den här typen av informationsöverföring ett sätt att öka förtroendet för transportsystemet. Systemet består av analyser gjorda på insamlad trafikdata som baseras på teknik som finns tillgänglig redan idag. Genom att arbeta proaktivt på detta sätt kan man förutsäga restider och flaskhalsar redan innan de uppstår. IBM bedriver idag flera projekt inom trafikforskning i samarbete med såväl svenska universitet (KTH), som trafikmyndigheter internationellt (Caltrans). Läs mer om detta i rutorna bredvid. 8 Smartare transporter

9 Dublin Traffic Awareness and Optimization System Dublin Bus Dublin som många andra storstäder har utmaningar med trafiken. Trängsel, dåligt utnyttjande av kollektivtrafiken och få mycket bilar är några av utmaningarna. Tillsammans med Dublin stad har IBM utvecklat ett system kring realtidsinformation inom kollektivtrafiken. Genom att monitorera, samla och analysera data från 1000 bussar, 4000 sensorer i vägnätet med 700 korsningar fås en överblick och kunskap om det aktuella trafikflödet, en digital kopia av verkligheten. Baserat på detta kan prognoser göras kring hållplatstider i realtid baserat på trafikläget just nu, en ökad service till medborgarna. Med rätt informationen, rätt antal bussar på rätt ställe vid rätt tidpunkt förväntas projektet öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och minska biltrafiken. Genom att monitorera i realtid blir det också mycket enklare att optimera kollektivtrafiken avseende nyttjande av resurser samt beläggningsgrad. Att knyta systemet till trafiksignaler så de prioriterar bussar ger ytterligare fördelar genom lägre kostnader och miljöutsläpp i korsningar. KTH IBM har ett samarbete med KTH som går ut på att genom en kombination av data i realtid som samlas in via systemet med trängselskatter, GPS-system, väderinformation och kollektivtrafikinformation och statistik liksom historisk data, förutspå trafiksituationen. Den kan då förbättras genom att trafiken omfördelas så att flaskhalsar och överutnyttjande kan undvikas. Det unika är det här systemets förmåga att samla in en så pass stor mängd strukturerad och icke-strukturerad information, analysera informationen och omedelbart fatta ett beslut baserat på denna analys. Målet med forskningen ur en resenärens perspektiv är att kunna tillhandahålla information till pendlarna innan de lämnar hemmet, om när de måste åka för att komma i tid till jobbet och om det vissa dagar kanske går fortare att åka kommunalt än att ta den egna bilen. Med ekonomiska incitament kan det sedan även bli möjligt att i viss mån påverka resenären att välja det färdmedel som den dagen är mer tidseffektivt och som samtidigt bidrar till att förbättra flödet i trafiken. Caltrans and the IBM Traffic Prediction Tool I Kalifornien samarbetar IBM med Caltrans och CCIT för att utveckla system med realtidsinformation som kan förutspå hur trafiksituationen kommer att se ut. Data som samlas in från vägsensorer, tullar och andra stationära informationskällor kombineras med rörliga informationskällor bestående av GPS-koordinater från mobiltelefoner. Sedan ska resenärer redan innan de sätter sig i bilen för att åker till jobbet kunna få information skickad till sig direkt till mobilen med uppdateringar på hur trafiken kommer att se ut längs med just den väg de tar till jobbet. Statusuppdateringarna för trafikläget möjliggör för resenärer att använda sig av alternativa rutter. Samtidigt underlättar det för myndigheter att planera ett trafiksystem som flyter bättre med ökad säkerhet och mindre risk för olyckor genom att förbättra trafiksignalsystem och planering av möjliga resvägar. Verktyget som används i forskningen kallas IBM Traffic Prediction Tool och målet för forskningen är att kunna förbättra utfallet för att kunna erbjuda alternativa resvägar och på sikt även alternativa transportmedel. Vägen dit går genom en stor mängd insamling av statistik för olika resvägar, information om trafikstockningar etc. Smartare transporter 9

10 Några korta summerande råd: För att avhjälpa den problematik som dagens transportsystem idag tampas med har vi några korta summerande råd: Ta hjälp av goda exempel utanför den egna branschen för att lösa järnvägstrafikens problem» Flyget har minst lika många aktörer som järnvägen, men lyckas ändå lösa samordning och ansvar.» Det finns betydligt större och mer komplexa organisationer som har förmåga att kontrollera, prioritera och inte minst förutse underhållsbehov. Och det finns väl beprövade verktyg till stöd för detta. Våga tänka kortsiktigt vid sidan av de stora, långsiktiga investeringarna» Vi löser inte överutnyttjandet i systemen enbart genom att göra miljardinvesteringar som får effekt om 5-10 år. Utnyttja den teknik som finns för att göra de befintliga systemen smartare. Inspireras av internationella exempel» Vi gick ut starkt med Trängselskatterna i Stockholm ett projekt som också satte globalt avtryck. Men medan aktiviteten i andra länder rasar på i en obönhörlig fart, verkar utvecklingen mot ett mer intelligent transportsystem i Sverige till viss del har avstannat. Inom kort kommer vi att var om sprungna om vi inte vågar utnyttja teknik och analys som låter bilar och vägar, resenärer och tåg interagera. Sannolikt kommer få andra länder som vill kalla sig världsledande på detta område att nöja sig med att övervaka situationen, när man faktiskt kan förutse den. Vi tror att politiken, genom nytänkande och rätt investeringar, kan skapa ett klimat för innovationer och utveckling inom det svenska transportsystemet. Var lyhörd efter det som medborgarna efterfrågar allra mest» Den största frustrationen en resenär upplever är sannolikt den som uppstår när man står helt utan information. Trots att ett ökat informationsflöde inte gör att bussen kan ta sig fram snabbare, är mycket vunnet om något kan minska det informationsvakuum man befinner sig i. Nästa naturliga steg på den redan inslagna vägen är att utveckla ett flertal tjänster som är anpassade till och efter den enskilde individen.» Tillgänglig information ger resenären möjlighet att själv ta ställning till, och besluta om, sitt resande om man väljer att invänta en försening eller byta till ett annat transportmedel. 10 Smartare transporter

11 Till sist Smarta individualiserade lösningar som hjälper resenären att på ett enkelt och smidigt sätt kunna planera sin resa inte minst att utifrån olika preferenser som pris, tid, miljöpåverkan och bekvämlighet kommer att öka. När system kommunicerar med varandra genereras data som blir till värdefull kunskap så att ännu bättre beslutsunderlag skapas, både för resenären och för de som ansvarar för transportsystemet. Ett smartare trafiksystem bidrar å ena sidan till ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan, men även till mjukare faktorer som följer med ökad valfrihet, och helt enkelt en enklare vardag för den enskilde individen. Intelligenta transportlösningar betyder ingenting så länge de inte fyller en funktion för enskilda människor. Med ett smartare framtida samhälle kommer man inte bara att kunna erbjuda sina medborgare bättre information och bespara dem tid och möda. I ett smartare samhälle får också myndigheter en bättre inblick i de vardagliga operationella aktiviteterna. Den här informationen kan sedan användas till att planera förebyggande och öka effektiviteten i staden som helhet. Med hjälp av intelligenta IT-lösningar kan man exempelvis övervaka var och i vilket tillstånd all utrustning är och få en omedelbar rapport om när den behöver repareras eller bytas ut ofta innan problemen ens har hunnit uppstå. På så sätt kan man förebygga både olyckor och förseningar som orsakats av trasig utrustning. Vår uppfattning är därför att det fortfarande återstår mycket att göra innan vi kan konstatera att vi har ett transportsystem som genomsyras av de intelligenta lösningar som finns att tillgå. För att detta ska realiseras krävs nytänkande och samarbete mellan aktörerna inom transportsystemet. I den här rapporten har IBM velat peka på ett antal möjligheter som kan öka såväl kapaciteten som effektiviteten i vårt transportsystem. För att kunna möta de ökade krav som ställs på trafiken måste de investeringar som görs i att bygga nytt också kompletteras med ett bättre utnyttjande av befintliga resurser och förebyggande underhåll. Eftersom den teknik som behövs faktiskt redan existerar är det nu upp till ansvariga politiker, operatörer och leverantörer att utnyttja denna. Att ligga i framkant när det kommer till underhållningsarbete gör att man är bättre rustad för framtida kapacitetskrav. Akuta avhjälpningsinsatser som ofta resulterar i kostsamma lösningar kan då i större utsträckning undvikas. Genom förebyggande investeringsåtgärder kan anläggningar dimensioneras och optimeras för att kunna möta behoven i ett längre perspektiv. I en smartare stad är de intelligenta transportsystemen således inte isolerade från övriga delar av samhället. 5 Visionen med begreppet smartare städer mynnar ut i ett helhetstänk där en smartare transport, tillsammans med andra områden såsom smartare sjukvård och smartare handel skapar smartare städer. Staden består redan idag av ett system-av-system, men de system som tillhandahåller information är i den smartare staden i större utsträckning förenliga och integrerade med varandra Smartare transporter 11

12 IBM Svenska Aktiebolag Stockholm Sverige IBM Svenska AB 2012

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Smarta trafiklösningar för hållbara städer. Anna Kramers, KTH

Smarta trafiklösningar för hållbara städer. Anna Kramers, KTH Smarta trafiklösningar för hållbara städer Anna Kramers, KTH Agenda CESC och KTH:s initiativ Strategic Innovation Agenda for Smart Cities TRACS projektet Digital Trafikplan för storstäder Fortsatt forskning

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur

Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur Reflektioner utifrån rapporten Infrastruktur med finansiering (KTH 2011) Jacob Witzell, 26 maj 2011 Why is it so difficult to finance public

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen STEMMA-möte Lena Winslott Hiselius, Lunds Tekniska Högskola Hans Thorselius, Danielsondosk AB Projektet Målet är att öka kunskapen om vad som

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan 2008-11-28 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar RUFS 2010 framtida transportsystem Resenärsforum är en nationell konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer. Organisationen

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14)

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Inledning Skånetrafiken har flera gånger varit föregångare i Norden på enskilda nyttiga kundfunktioner såsom

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer