Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen"

Transkript

1 Faktablad SÖDERTÄLJE Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2002 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män % % Invånare efter födelseland 2002 Familjer med barn under 18 år 2002 Procentuell fördelning Antal % % % Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 1 barn barn Sverige barn OECD-länderna * barn Finland Totalt Sydeuropa Östeuropa Övriga (utomeuropa) Medellivslängd Totalt Förväntat antal år vid födelsen * Utom Sverige, Finland och Sydeuropa Kvinnor 81,0 81,8 81,7 Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Män 75,5 76,6 76,8 Medelvärde för perioden Flyttningar efter ålder 2002 Kvinnor Män Totalt Kommunen Inflyttade Utflyttade Netto Länet Inflyttade Utflyttade Netto Riket Inflyttade Utflyttade Netto FHI 2003 Sid 1

2 SÖDERTÄLJE Faktablad Bakgrundsfakta (forts.) Folkhälsoarbete Skattesats m.m Kommunen Länet * Riket * Kommunen Landstinget Handlingsplan/policy Ja Skattesats, % 19,53 11,62 Förekomst av folkhälsoråd Genomsnitt riket 20,70 10,47 Folkhälsosamordnare Ja Om ja, tjänstens omfattning (%) 100 Inkomstutjämning Genomfört Välfärdsbokslut Nej 0 35 kr/invånare Medlem i Forum Folkhälsa Ja * Antal "Ja kommuner" i länet resp. riket Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Källa: Statens folkhälsoinstitut Källa: SCB, Offentlig ekonomi Målområde 1: Delaktighet och inflytande Röstande i de olika valen 2002 JämIndex 2003 Andel (%) av de röstberättigade Placering Index- Kommunen Rikets genomsnitt värde Kommunfullmäktige 71,9 77,9 Bästa kommun 1 75,9 Landstingsfullmäktige 71,5 77,5 Kommunen ,1 Riksdagen 76,2 80,1 Sämsta kommun ,7 Källa: SCB, Valstatistik Målområde 2: Ekonomisk och social trygghet Befolkningen efter utbildningsnivå 2002 Index är en sammanvägning av 15 variabler. Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Källa: SCB Utbildningsnivå Procentuell fördelning Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt FHI år Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt år Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt år Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt Källa: SCB, Utbildningsregistret Sid 2

3 Faktablad SÖDERTÄLJE Målområde 2: Ekonomisk och social trygghet (forts.) Förvärvsarbetande 2001 Arbetssökande okt 2003 Andel (%) av alla i resp. ålder Andel (%) av alla i resp. ålder Öppet arbetslösa I arbetsm.åtgärder Ålder Kvinnor Män Totalt Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kommunen Kommunen Länet Länet Riket Riket Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen Hög/låginkomsttagare 2001 Familjer med låga inkomster 2001 Andel (%) Andel (%) familjer med låga inkomster Höga inkomster Låga inkomster Kvinnor Män Kvinnor Män Barnfamiljer med Kommunen hemmavarande barn < 18 år Länet Pensionärsfamiljer Riket Familjer med förtidspension/ sjukbidrag Avser sammanräknad förvärvsinkomst, år Avser disponibel inkomst Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Källa: SCB, Totalräknad inkomst- och förmögenhetsstatistik Källa: SCB, Totalräknad inkomst- och förmögenhetsstatistik Långvarigt ekonomiskt bistånd 2002 Anmälda brott 2002 Andel (%) av bidragstagarna Anmälda Därav Kvinnor Män Totalt brott våldsbrott Kommunen Kommunen Länet Länet Riket Riket Avser mer än 9 månader under året Avser 18 år och äldre Källa: Socialstyrelsen Antal per invånare (medelfolkmängden) Källa: Brottsförebyggande rådet FHI 2003 Sid 3

4 SÖDERTÄLJE Faktablad Målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor Anställda årsarbetare i förskolan hösten 2002 Kommunal förskola Enskild förskola Antal anställda Därav andel (%) med högskoleutbildning Antal barn per årsarbetare 5,7 5,4 5,3 5,8 5,5 5,5 Källa: Skolverket Låg födelsevikt Behöriga till gymnasieskolan vt 2002 Flickor Pojkar Totalt Totalt 51,5 42,4 44,6 Kommunen Länet Medelvärde för perioden Riket Antal per födda med en födelsevikt mindre än g Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Andel (%) elever i åk 9. Kommunal huvudman Källa: Skolverket Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Anmälda arbetsskador 2001 Förtidspensionärer dec 2002 Ålder Andel (%) av alla i resp. ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunen Antal per av alla förvärvsarbetande i åldersgruppen Källa. Arbetsmiljöverket, ISA-registret Länet Ohälsotal Ålder Antal dagar per person och år Riket Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Inklusive deltidspension och sjukbidrag Källa: Riksförsäkringsverket Källa: Riksförsäkringsverket FHI 2003 Sid 4

5 Faktablad SÖDERTÄLJE Målområde 5: Sunda och säkra miljöer Skador och förgiftningar Självmord Dödlighet i skador och förgiftningar Kvinnor 37,6 36,6 36,1 Kvinnor 10,1 12,5 10,3 Män 76,4 57,9 65,2 Män 27,5 22,6 25,2 Antal döda per invånare (medelfolkmängden) Antal döda per invånare (medelfolkmängd, 15+ år) Skade - och miljöförebyggande arbete 2003 Utnämnd till Säker och trygg kommun Nej 1 * 14 * Allergianpassad kommun Ja 8 * 38 * Se mer i Definitioner, kommentarer och källor Källa: Statens folkhälsoinstitut * Antal "Ja kommuner" i länet resp. riket Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- o sjukvård Ungdomsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus 2003 Antal ungdomsmottagningar Antal ungdomar år * Antal hälsofrämjande sjukhus i länet 0 23 Om ja, namn på sjukhus Se mer i Definitioner, kommentarer och källor * Avser 31 dec 2002 Källor: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar samt Svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning Barnvaccinationer 1 jan 2003 bland barn födda år 2000 Sjukdom Stelkramp * Kikhosta * Mässling Påssjuka Röda hund ** * Andel (%) barn som fått 3 injektioner ** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin Källa: Smittskyddsinstitutet Sid 5 FHI 2003

6 SÖDERTÄLJE Faktablad Målområde 8: Trygg och säker sexualitet Aborter efter ålder Ålder Antal per kvinnor ,5 26,1 21, ,0 29,8 25, ,7 17,2 14, ,9 22,5 18,6 Avser medelfolkmängden i respektive ålder Källa: Socialstyrelsen, EpC Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Amningsfrekvens Hjärt/kärlsjukdomar Barn som ammats helt eller Dödlighet i hjärt/kärlsjukdomar delvis vid 6 månaders ålder Procent Kvinnor Män Kommunen 67 Kommunen 199,6 294,6 Länet 79 Länet 196,8 237,7 Riket 72 Riket 257,4 325,0 Avser barn födda 2001 Källa: Socialstyrelsen, EpC Antal döda per invånare (medelfolkmängd, 15+ år) Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol Rökande blivande mödrar Tobak och alkohol Procent Kommunen 14,0 Dödlighet i lungcancer Länet 10,6 Kvinnor 34,1 35,2 32,5 Riket 12,7 Män 47,0 47,7 50,8 Andel av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Alkohol 2002 Dödlighet i KOL Kvinnor 16,1 21,1 21,0 Män 26,1 21,3 27,1 Serverings- Försäljning Alkoholrelaterad dödlighet tillstånd * systembolag ** Kvinnor 10,3 13,3 9,6 Män 55,5 44,9 39,4 Kommunen 16,9 3,5 Länet 18,8 6,3 Riket 16,2 5,0 FHI 2003 * Antal/ invånare 15+ år Antal döda per invånare (medelfolkmängd, 15+ år) ** Antal liter 100%-ig alkohol/invånare 15+ år Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI/tillsyn Sid 6

7 Definitioner, kommentarer och källor 7 BAKGRUNDSFAKTA OM INVÅNARNA OCH KOMMUNEN Folkmängd 31 december 2002 Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och medborgarskapsbyten. Invånare efter födelseland 2002 Hit räknas personer som är födda inom eller utanför riket oavsett om föräldrarna är födda i eller utanför riket. I gruppen OECD ingår ej Sverige, Finland och Sydeuropa. Familjer med barn under 18 år 2002 Både sammanstående och ensamstående föräldrar räknas. Barnen skall vara högst 17 år. Medellivslängd Talen är ett genomsnitt för perioden och avser återstående medellivslängd vid födelsen. Flyttningar efter ålder 2002 Endast flyttningar över kommun-, läns- respektive riksgräns räknas. Folkhälsoarbete Källa: FHI, Kartläggning 2003 av kommunernas organisation för folkhälsoarbete Handlingsplan/policy Förekomst av en skriftlig, övergripande handlingsplan/policy för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsoråd Förekomst av tvärsektoriellt organ, folkhälsoråd eller dylikt, som arbetar med folkhälsofrågor. Folkhälsosamordnare samt tjänstens omfattning Förekomst av folkhälsosamordnare, hälsoplanerare eller annan tjänsteman, verksam i kommunen med speciell uppgift att stimulera folkhälsoarbetet. Tjänstens totala omfattning anges som 50 % eller mindre, alternativt 100 % eller mer och kan omfatta fler än en tjänsteman. Genomfört Välfärdsbokslut År 1996 initierades projektet Lokala välfärdsbokslut av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statens folkhälsoinstitut. Syftet är att från ett lokalt perspektiv utveckla och pröva metoder och arbetsformer för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet, där befolkningens välfärd och hälsa sätts i centrum. I tabellen anges om kommunen systematiskt följer upp sitt folkhälsoarbete via välfärdsbokslut. Medlem i Forum Folkhälsa 2003 Källa: FHI, Forum Folkhälsas medlemsregister Syftet med Forum folkhälsa är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom folkhälsoområdet för kommuner och landsting/regioner samt övriga ideella organisationer på nationell nivå som arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Medlemskap utgår från organisationer och inte enskilda individer och är kostnadsfritt. Beslut om medlemskap i Forum folkhälsa ska tas antingen på politisk nivå eller av verkställande styrelse. Ansvariga för Forum folkhälsa är Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Statens folkhälsoinstitut.

8 Skattesats m.m Källa: SCB, Offentlig ekonomi Med skattesats (utdebitering) avses den procentuella andel av den kommunalt berskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Den totala kommunala skattesatsen består numera, efter kyrkans skiljande från staten, enbart av skattesats till kommun och till landsting. I Inkomstutjämning ingår utfall för inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generella statsbidrag, införanderegler och nivåjustering under bidragsåret. Målområde 1: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Röstande i de olika valen 2002 Källa: SCB, Allmänna valen Andel röstande av de röstberättigade. Därmed avses personer som är inskrivna i röstlängden. Jämindex 2003 Källa: SCB Jämställdhetsindex är en sammanvägning av 12 variabler. För varje variabel rangordnas kommunerna efter hur stor skillnad det är mellan kvinnor och män. Minsta skillnad får rang 1 (bäst) och största får rang 289. För 3 av variablerna mäts även hur höga värden variablerna har. Avsikten är att en kommun med liten skillnad mellan kvinnor och män, t.ex. när det gäller arbetslöshet och dessutom låga arbetslöshetsnivå, skall få bättre index än en kommun med samma skillnad men en hög arbetslöshetsnivå. Indexet är ett medelvärde av de 15 rangerna. Variabler som ingår (oftast mäts andelar): eftergymnasial utbildning, förvärvsarbetande, arbetssökande, medelinkomst, spridning på näringsgrenar, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ohälsotal, unga vuxna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och egna företagare. Målområde 2: EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET Befolkningen efter utbildningsnivå 2002 Källa: SCB, Utbildningsregistret Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet. Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN. Förvärvsarbetande 2001 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Sysselsättningen bestäms från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna men också genom information om företagarinkomster från taxeringsregistret. Förvärvsarbetande är alla personer som hade avlönat arbete minst en timme per vecka under november månad det aktuella året. Tillfälligt frånvarande ingår också bland de förvärvsarbetande om de haft en kontrolluppgift med lön under året. Statistiken avser nattbefolkning, dvs. alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i vilken kommun man arbetar. Arbetssökande okt 2003 Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av AMS. Uppgifterna hämtas kontinuerligt från de registerkort som arbetsför-medlingarna upprättar för varje arbetssökande. 8

9 I arbetsmarknadsåtgärder ingår bl.a. följande åtgärder: Arbetsmarknadsutbildning, Arbetspraktik, Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, Förstärkt anställningsstöd, Start av näringsverksamhet, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Datortek, Ungdomsgaranti, Kommunalt ungdomsprogram, Allmänt anställningsstöd. Öppet arbetslösa är de som registreras i kategorierna 11 Arbetslösa, platsförmedlingsservice; 12 Arbetslösa, vägledningsservice samt 13 Arbetslösa, erbjuden samt väntar på beslutad åtgärd. Hög-/låginkomsttagare 2001 Källa: SCB, Totalräknad inkomst och förmögenhetsststatistik, (IoF) Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst över vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Låginkomstgränsen är den sammanräknade inkomst under vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Inkomstgränserna varierar mellan olika år. De angivna gränserna gäller åldersgruppen år och noll-inkomsttagarna ingår i beräkningen. Höginkomstgränsen var kronor år Låginkomstgränsen var kronor år Familjer med låga inkomster 2001 Källa: SCB, Totalräknad inkomst och förmögenhetsststatistik, (IoF) Andel (%) av respektive familj med en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet, se nedan) under 60 procent av medianinkomsten. Familjetyper: barnfamiljer med hemmavarande barn under 18 år, pensionärsfamiljer med minst en person över 64 år samt familjer där minst en person har förtidspension eller sjukbidrag. För att jämföra disponibel inkomst mellan olika hushåll används ett viktsystem som är relaterat till hushållens sammansättning. Varje hushållsmedlem tilldelas en vikt, en del av en konsumtionsenhet. För vuxna hushållsmedlemmar tar systemet hänsyn till om man ensamstående eller sammanboende och för barn är det åldern som är avgörande. Den disponibla inkomsten divideras med hushållets totala vikt. Långvarigt ekonomiskt bistånd 2002 Källa: Socialstyrelsen Andel (%) av biståndsmottagarna, 18 år och äldre, som varit långvarigt biståndsberoende (mer än 9 månader). Amälda brott 2002 Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ Totalt antal anmälda brott samt våldsbrott per invånare (medelfolkmängden). Brott under resor och brott utomlands har ej kunnat registreras och ingår därför ej på kommunnivå. Dessa uppgifter finns dock på läns- och riksnivå. År 2002 var de 7 procent av totalt anmälda brott för riket. Våldsbrott innefattar Brott mot person (3-7 kapitlet Brottsbalken), Rån, grovt rån (8 kapitlet, 5-6 ) och Våld mot tjänsteman (17 kapitlet, 1 och 5 ). Målområde 3: TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR Anställda årsarbetare i förskolan hösten 2002 Källa: Skolverket Antal anställda som arbetar med barn (exkl. städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har omräknats till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp ingår. Med högskoleutbildning avses förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning, eller lärarutbildning. 9

10 Låg födelsevikt Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Antal födda med en födelsevikt mindre än 2500 gram per 1000 födda. Medelvärde för perioden Risken att barn ska födas med låg födelsevikt är högre i socialt utsatta områden. Behöriga till gymnasieskolan vt 2002 Källa: Skolverket För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således). Betygen mäts före prövning. Målområde 4: ÖKAD HÄLSA I ARBETSLIVET Anmälda arbetsskador 2001 Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret Arbetsskador inkluderar både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar och är miljöbetingade hälsoproblem. Statistiken avser antal anmälda arbetsskador per 1000 av alla förvärvsarbetande. Statistik som framställs utifrån ISA används som ett hjälpmedel för att förebygga arbetsskador, och att identifiera riskgrupper och arbetsmiljöproblem. Registret bygger på arbetsskador som anmäls till försäkringskassan enligt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) och Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring. Statistik från företag med färre än 200 anställda redovisas inte. Från och med april 2002 skannas alla inkomna anmälningar. I samband med övergången till ett nytt registreringssystem har ett antal av 2001 års arbetsolyckor inte hunnit med att kodas. Det innebär att jämfört med tidigare år är 2001 års arbetsolyckor en underskattning med c:a 3 procent. Ohälsotal 2002 Källa: Riksförsäkringsverket Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per försäkrad. Ohälsotalet kan tolkas som "antalet ohälsodagar per person och år". Alla dagar är omräknade till heldagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare. De två första sjukveckorna är alltså exkluderade. Observera att tidigare uppgifter i Kommunala Basfakta (år 2000) ej är jämförbara med 2002 års data på grund av ändrat beräkningssätt. Förtidspensionärer dec 2002 Källa: Riksförsäkringsverket Statistiken avser andel (procent) förtidspensionerade inklusive deltidspension och sjukbidrag. Endast förtidspensionärer bosatta i riket ingår. Pensioner utbetalas i mitten av månaden. Utbetalningar i december avser alltså den tiden. Målområde 5: SUNDA OCH SÄKRA MILJÖER Skador och förgiftningar Antal döda från födelsen och framåt per invånare (medelfolkmängden). Medelvärde för periden (diagnoser V01-Y89 enligt ICD 10). 10

11 Mer data om skador och förgiftningar finns i det nationella Skaderegistret ( en sammanslagning av Dödsorsaks- och Patientregistret). Skaderegistret innefattar såväl oavsiktliga som avsiktliga skador. Information finns om skadediagnos och yttre orsak till skadan. I övrigt ingår flertalet av de uppgifter som finns i ursprungsregistren. Självmord Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregitret Gäller säkra suicider X60 X64 enl. ICD 10. Siffrorna avser antal döda per invånare (medelfolkmängden) 15 år och äldre. Medelvärde för perioden Skade- och miljöförebyggande arbete 2003 Säker och trygg kommun Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI För att bli utnämnd till En säker och trygg kommun krävs att tolv kriterier uppfylls. Dessa är internationella och tagna av WHO. I stort innebär det att kommunen arbetar tvärsektoriellt och strukturerat med att förebygga skador hos alla riskgrupper inom alla skadeområden. Arbetet ska vara långsiktigt och ej utgöras av ett projekt. I de kommuner där man har utvecklat ett medvetet skadeförebyggande arbete enligt den här modellen får man ofta effekter i form av sjunkande antal skador i befolkningen. Allergianpassad kommun Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI Allergianpassad kommun har som utgångspunkt att en allergianpassad miljö är bra för kommunens alla invånare. För att bli utnämnd till Allergianpassad kommun, skall kommunen uppfylla tre kriterier. De är följande: ett politiskt beslut att arbeta allergiförebyggande, en allergikommitté med bred representation och en handlingsplan för arbetet. Visionen är att alla landets kommuner blir Allergianpassade kommuner. 11 Målområde 6: EN MER HÄLSOBEFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ungdomsmottagningar Källa: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar För att kallas ungdomsmottagning (UM) anser FSUM att personalen ska bestå av minst barnmorska, läkare och kurator eller psykolog. Personalen ska också ha arbetstid särskilt avsatt för ungdomsmottagningen, vara delaktiga i verkamhetens utveckling och inte enbart vara personal som konsulteras vid behov. Flertalet, men inte alla av FSUMs medlemmar, uppfyller dessa kriterier. Förutom antal UM i kommunen anges också antalet ungdomar i åldersgruppen år. Hälsofrämjande sjukhus i länet Källa: Svenska nätverket av Hälsofrämjande sjukhus Världshälsoorganisationen WHO etablerade nätverket Health Promoting Hospitals Det är ett världsomspännande nätverk med över 625 sjukhus i 25 länder, främst i Europa men även i Canada och Australien. WHO anser att framtidens sjukhus måste bli mer hälso- och helhetsorienterade och vara en hälsoresurs för sin lokalbefolkning. Kriterier för medlemskap är att utveckla sin organisation mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det som utmärker det Hälsofrämjande sjukhuset är ett bredare samhälleligt perspektiv på sjukhusets roll samt att sjukvårdens målsättning, en bredare hälsa, lyfts fram tydligare. Det svenska nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus etablerades 1996 och har idag 23 medlemmar.

12 Målområde 7: GOTT SKYDD MOT SMITTSPRIDNING Barnvaccinationer 1 jan 2003 bland barn födda år 2000 Källa: Smittskyddsinstitutet Siffrorna för stelkramp och kikhosta avser andel (%) barn födda 2000 som fått tre injektioner innan januari Siffrorna för MPR (mässling, påssjuka och röda hund) avser andel (%) barn födda 2000 som fått en injektion med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund före januari Målområde 8: TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET Aborter efter ålder Källa: Socialstyrelsen/EpC Antal aborter per kvinnor. Medelvärde för perioden Målområde 10: GODA MATVANOR OCH SÄKRA LIVSMEDEL Amningsfrekvens Källa: Socialstyrelsen/EpC Andel (%) ammade, enbart eller delvis, vid 6 månaders ålder. Avser barn födda Hjärt-/kärlsjukdomar Källa: Socialstyrelsen/Dödsorsaksregistret Det finns ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden och risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Det är också välkänt att det går att sänka höga kolesterolvärden genom hälsosam mat och livsstil. Siffrorna avser antal döda per invånare (medelfolkmängden) 15 år och äldre. Medelvärde för perioden (ICD-10= I20-I25). Målområde 11: MINSKAT BRUK AV TOBAK OCH ALKOHOL Rökande blivande mödrar Källa: Socialstyrelsen; Medicinska födelseregistret. Andel (%) av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral under perioden. Uppgifterna avser endast graviditeter som lett till förlossning (ej missfall före vecka 28 samt aborter). Medelvärde för perioden Alkohol 2002 Serveringstillstånd Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI/tillsyn Kommunen som prövar serveringstillstånd har skyldighet att rapportera sina beslut till FHI. Uppgifterna bygger på denna rapportering och avser situationen 31 december. Uppgifterna avser de restauranger som har rätt att servera alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillstånd med rätt att enbart servera i slutna sällskap är ej inkluderade. Statistiken avser antal serveringstillstånd per invånare 15 år och äldre. Systembolagets försäljning 2002 Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI/tillsyn Försäljning detaljhandel avser Systembolaget AB:s försäljning i butiker under året. Försäljningsvolymerna för spritdrycker, vin och starköl är omräknade till liter 100% alkohol och mängden 100% alkohol är därefter beräknad per kommuninvånare 15 år och äldre.

13 Tobak och alkohol Dödlighet i lungcancer Rökningen är särskilt förknippad med lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt KOL. För lungcancer gäller att ca 85 procent är orsakad av rökning. Lungcancerdiagnos (C34 enl. ICD-10). Antal döda beräknas per invånare (medelfolkmängden) 15 år och äldre. Medelvärden för perioden Dödlighet i KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom). Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är ett sjukdomstillstånd som försvårar luftflödet till lungorna och så småningom förstör de små lungblåsorna. Man får svårt med andningen och orkar väldigt lite. I ett långt framskridet stadium av sjukdomen är dödligheten stor. I de flesta fall har KOL orsakats av långvarig rökning. KOL-diagnos (J44 enl. ICD-10). Antal döda beräknas per invånare (medelfolkmängden) 15 år och äldre. Medelvärden för perioden Alkoholrelaterad dödlighet Sjukdomar och dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (Injuries and Causes of Death) och omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, levercirrhos, alkoholförgiftning och olycksfall. Den registrerade alkoholrelaterade dödligheten utgjorde 1998 två tredjedelar av motsvarande dödlighet I absoluta tal dog det i slutet av 1990-talet ca personer per år. Diagnoser (ICD-10), F10, G31.2, G62.1, I42.6, K29.2, K70, T51+X45, T51+X65. Antal döda beräknas per invånare (medelfolkmängden) 15 år och äldre. Medelvärden för perioden REGIONAL INDELNING Statistikuppgifterna i Faktabladet hänför sig till olika tidpunkter, men den kommunala indelning som statistiken redovisas efter avser 1 januari 2002, vilket innbär att Knivsta ingår i Uppsala. 13

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668

Läs mer

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64

Läs mer

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 716 90-94 15 882 75 993 90-94 78 164 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 473 90-94 4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 800 90-94 28 455 28 800 90-94 28 455 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 746 90-94 45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 496 90-94 7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 36 441 90-94 34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 76 9-94 5 754 217 824 9-94 22 24 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2004 LUND Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2003 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 128 90-94 49 867 585 826 90-94 566 871 4 529 014 90-94 4

Läs mer

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Mönsterås Mönsterås Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74

Läs mer

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006 Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 26 Underlag för folkhälsonämnderna FoUU-staben januari 26 U Janlert Innehållsförteckning Sidan Förklaringar 3 Spindeldiagram utan könsuppdelning 4

Läs mer

Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år

Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år Folkhälsodata; Ekonomiska och sociala förutsättningar 1 Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år Andel i procent av befolkningen i åldersgruppen 25-44 år 21 37,13 31,3 31,64 27,9 22 38,65 32,26

Läs mer

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1 Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken 2011-09-20 Sid 1 Folkhälsoinstitutets databaser: paketresor med all-inclusive till alla som vill njuta av tillvaron Varför paketresor? Vilka resmål

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 höst MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 019 90-94 5 226 781 653 90-94 776 477 4 652 637

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 852 90-94 36 010 128 543 90-94 129 269 4 652 637 90-94

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 PITEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 440 90-94 20 462 123 149 90-94 126 528 4 652 637 90-94

Läs mer

Lokalt välfärdsbokslut 2006

Lokalt välfärdsbokslut 2006 2007-07-06 FOLKHÄLSORÅDET Lokalt välfärdsbokslut 2006 1. Bakgrund Efter ett kommunfullmäktige beslut 2006-01-24 togs ett välfärdsbokslut för s kommun 2005 utifrån Folkhälsoinstitutets modell. Under början

Läs mer

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014 Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 214 DE NATIONELLA MÅLEN FOLKHÄLSOPROFIL 214 Riksdagen beslutade år 23 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 SAMMANFATTNING Detta är Örkelljunga kommuns första sammanställda rapport över folkhälsoläget i kommunen. För att få en övergripande bild över folkhälsoläget i

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas... 1 Bakgrundsfakta... 4 Folkmängd 31 december... 4

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer