Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden"

Transkript

1 Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding av projektets resultat 7. Projektets finansiering 8. Projektets arbetssätt 9. Slutsats och rekommendationer 10. Kontaktperson Bilagor: Enkät 2

3 Sammanfattning Många av dem som bor på landsbygden upplever att busstrafiken fungerar dåligt. På flera håll finns endast skolbussturer som man kan åka med och då i mån av plats. I den mån bussarna har fler turer per dag kan det ändå uppstå problem. För den äldre delen av befolkningen kan det t.ex. finnas hinder i form av för långt avstånd till hållplatser. Man ansöker då om färdtjänsttillstånd men får ofta avslag. Färdtjänst beviljas bara personer med varaktig funktionsnedsättning. Så ett tillfälligt besvär genom t.ex. synnedsättning eller ett brutet ben är inte grund för beviljad färdtjänst. Man är då hänvisad till grannar och goda vänner för att klara sina resor. Även andra grupper kan ha svårigheter att resa om det inte finns fungerande busstrafik. En förälder som är hemma en tid med föräldraledighet och maken har den enda bilen till arbetet är ett exempel. Även arbetspendling med buss är omöjligt på landsbygden, liksom att ta sig till fritidssysselsättningar på kvällstid. I den enkät som gjorts kan man se att de flesta landsbygdsbor har bil eller tillgång till bil och man har oftast körkort. Det är enda möjligheten för att transportera sig. Ca 80% av de som svarat på enkäten tycker att en väl fungerande kollektivtrafik skulle vara ett alternativ i stället för bil och hälften av dessa skulle använda kollektivtrafiken varje dag om turerna skulle passa. Med utgångspunkt från äldre personers situation har den här förstudien kartlagt behov av kollektivtrafiklösningar inte bara för äldre utan för landsbygdsbefolkning i allmänhet. För att hitta lösningar behöver man hitta samordningslösningar av otraditionellt slag där man öppnar för nytänkande och samarbeten över gränser. I Södermanland finns några exempel på annorlunda transportlösningar. Dunkersbussen är ett exempel. Där bygdens föreningar har ett avtal för en liten buss som Länstrafiken placerat där. Dunkers friskola betalar en månadsavgift till Länstrafiken och chaufförerna arbetar ideellt. Bussen används som skolbuss och kör även några serviceturer i veckan till Malmköping. Bussen är gratis att åka med för Dunkersborna. Bilkedjan i Vrena är en annan lösning där Nyköpings kommun betalar hemsändningsbidrag till ortens föreningar när föreningsmedlemmar skjutsar äldre personer till affären i Stigtomta. Bägge exemplen drivs helt med ideella krafter. Det pågår och har pågått många projekt i landet där man försökt hitta lösningar på kollektivtrafik. Det är svårt att hitta bra alternativ för landsbygd. Kollektivtrafiken är olönsam och av den orsaken minskar den år från år, men det finns bra exempel där man lyckats vända trenden och hittat nya lösningar. Kuxatrafiken i Ockelbo är ett sådant exempel. Där har man valt att se kollektivtrafiken ur nya perspektiv och gjort en samordning över alla persontransportområden. Samhället bär de största kostnaderna för all kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. För ordinarie kollektivtrafik i Sörmland står trafikintäkterna för ca 35%. För färdtjänst finns en liten egenavgift men samhället har nästan hela kostnaden, och skolskjutsar betalas helt av kommunerna. 3

4 Den här förstudien har haft målet att se om det kan finnas möjlighet för ett företag av otraditionellt slag att utföra transporter på landsbygden. Tanken har varit en kooperativ lösning där en förening utför uppdraget. Ett kooperativ har medlemsnyttan i fokus och skulle kunna se andra vinster än enbart ekonomiska. Resultatet av förstudien visar på möjligheter för ett för ett sådant företagande. Men det fordras en bred förankring och förståelse för att kunna öppna upp de strukturer som styr kollektivtrafiken idag. Lagar och avtal ger utrymme som kan tolkas både positivt och negativt. Men med en vilja till samordning och möjligheter till avtal av ny karaktär kan en ny och annorlunda transportlösning skapas. 4

5 Bakgrund Eskilstuna kommun har en relativt stor landsbygd, drygt 1000 km2 med en befolkning om cirka invånare eller 18 %. Kommunen har utöver Eskilstuna/Torshälla tätortsområde, det vill säga. det område som betjänas av stadstrafiken, åtta tätorter med mer än 200 invånare (avrundade befolkningssiffror från 2002, SCB), där Ärla är störst med cirka invånare. Kvicksund, Kjula, Hållsta, Hällberga, Alberga, Sundbyholm och Bälgviken har mellan 900 och 250 invånare. Av landsbygdsbefolkningen bor cirka invånare (32%) i dessa tätorter och resterande cirka bor spridda över kommunen. Aktuell statistik visar att befolkningen på landsbygden ökar och att den äldre befolkningen ökar i samtliga områden. Den busstrafik som finns på landsbygden är oftast skolbuss morgon och eftermiddag och tidpunkten för turerna är av det skälet inte anpassade för arbetspendling. Turerna är på en del linjer inte med i ordinarie busstidtabell och då ser det ut som de enbart är till för skolskjuts. Kompletteringstrafiken är dåligt marknadsförd och finns inte i alla områden. Det finns en önskan från äldre som bor på landsbygden om att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. I och med att många väljer att avstå eller inte får köra bil vid hög ålder blir de hänvisade till släktingar och grannar för transporter om det inte finns allmänna kommunikationer. För många äldre kan ett gångavstånd till en hållplats på två-trehundrameter vara för långt. Det gör att man som äldre gärna söker färdtjänsttillstånd på grund av brist på kommunikationer. Men brist på allmänna kommunikationer är inte grund för att få färdtjänst beviljad. Många behöver en andrabil för att få sitt livspussel att fungera. Om man t.ex. har barn i förskola så är det svårt att lämna och hämta barn utan tillgång till bil. Men möjlighet till arbetspendling med buss skulle kanske göra det möjligt att ställa andrabilen för vissa familjer. Även av miljöskäl och med tanke på höjda drivmedelspriser i framtiden finns det anledning att börja se över kollektivtrafiken. Alla vill ha en levande landsbygd med de rekreationsmöjligheter den ger och då måste det finnas möjligheter för landsbygdsbefolkningen att bo kvar med rimliga förutsättningar. Syfte och målgrupp Förstudiens syfte har varit att undersöka intresset och förutsättningarna för en kompletterande och flexibel kollektivtrafik på landsbygden. Intresset för en privat eller föreningsdriven lösning har varit en del i frågeställningen. Att landsbygdsbefolkningen själva fått komma till tals om förändringar som passar den egna situationen har naturligtvis varit av största betydelse. Den enkät som funnits har besvarats av 324 personer spridda över kommunen. 5

6 Projektets mål Förstudien har genom en enkätundersökning undersökt hur boende på landsbygden transporterar sig idag problem och möjligheter med dagens transportmöjligheter behov för olika grupper intresse för föreningsdrivna transporter och intresse för bilpooler förslag på framtida lösningar Enkätundersökningen finns som bilaga till i rapporten. Genomförandeplan och tidsplan För att göra så många som möjligt av enskilda landsbygdsbor delaktiga har vi valt att använda oss av en enkät som lämnats ut till innevånarna i två områden i kommunen, den har delats ut på Sundbyholmsdagen, Landsbygdens dag och under mobilitetsveckan. Enkäten har funnits i ICA-butiken i Stora Sundby samt Konsumbutiken i Ärla. Alla landsbygdsgruppen har fått enkäten via e-post för distribution i det egna nätverket. Därutöver har den legat på kommunens hemsida under större delen av förstudien och information om den har funnits på kommunens veckoannonser. Uppföljning av enkäten har sedan diskuterats på möten med olika landsbygdsgrupper. Under Eskilstuna kommuns Demokrativecka marknadsfördes projektet under tre dagar till politiker och tjänstemän inom Eskilstuna kommun, andra deltagande organisationer och enskilda besökare. Projektet har följt den planerade tidsplanen. Spridning av projektets resultat Resultatet ska vara ett underlag för bedömning av om ett genomförandeprojekt ska sökas. En grupp av enskilda personer i ett av landsbygdsområdena har bildats för att göra en analys av hur man kan gå vidare i ett genomförandeprojekt efter förstudien i deras område. Förstudien lämnas till Leader Inlandet kansli för spridning. Projektets finansiering Projektets beslutade budget var kr. Finansieringen bestod av kr i projektstöd från Länsstyrelsen, kr från LAG-potten från Eskilstuna kommun och kr i privat/ideell finansiering. Projektets arbetssätt Projektet har utförts av Coompanion Sörmland. Under projektets gång har regelbundna möten hållits med kommunens landsbygdsutvecklare. Därutöver har möten med tjänstemän på kommunens trafikavdelning, arbetsmarknadsavdelning och med politiker ägt rum. 6

7 Slutsats och rekommendationer Kollektivtrafik är i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets enligt givna regler. Kommunerna och landstingen i respektive län har gemensamt ansvar för länets lokala och regionala kollektivtrafik. Vidare framgår av lagstiftningen att de länstrafikansvarigas uppgifter skall handhas av en trafikhuvudman. Trafikhuvudmännen upphandlar i sin tur vanligen den faktiska trafikeringen av kollektivtrafiken av olika operatörer. Kommunen ansvarar för kollektivtrafiken. Enkäten Enkäten har besvarats av 324 personer. Två tredjedelar av svaren kommer från kvinnor och flest svar från åldrarna år samt år. De allra flesta har körkort och tillgång till bil vilket man säger är en förutsättning för att bo utanför tätort idag. Drygt 10% av de tillfrågade åker buss ofta och ca 40% åker inte alls buss. Av de som åker buss har de flesta gångavstånd till busshållplatsen. Och av de svarande bor ca 40 % inom 500 meter till närmaste busshållplats medan ca 20 % har mer än 2 km till busshållplats. Ca 80% av de som svarat på enkäten tycker att en väl fungerande kollektivtrafik skulle vara ett alternativ i stället för bil och hälften av dessa skulle använda kollektivtrafiken varje dag om turerna skulle passa. Drygt hälften av enkätens besvarare kan tänka sig att beställa resor genom en förening som har hand om samordnade transporter. Däremot är intresset för bilpool inte så stort, drygt 20% är intresserade. De bägge senare frågorna hade även frisvarsalternativ för varför man inte kan tänka sig alternativen. Flera har angett att anledningen till att inte använda kollektiva transporter av något slag är friheten att få bestämma själv över sin tid, inte vara beroende av andra och slippa planera. Osäkerhet över hur andra lösningar skulle kunna fungera och rädsla för att det skulle medföra krånglig bokning uppges som skäl för att inte vilja ha annat alternativ till kollektiva resor än det som finn idag. Men man är överlag missnöjd med den busstrafik som erbjuds idag. Turtätheten är för dålig, oftast enbart skolbuss, och avståndet till hållplats för långt för äldre. De möjligheter som finns med kompletteringstrafik i vissa områden är inte tillräckligt marknadsförd och många känner inte till möjligheterna. Andra använder inte kompletteringstrafiken för de anser det onödigt att beställa en resa där taxi hämtar vid dörren och kör till närmaste bussförbindelse för att sedan ta samma väg som bussen tillbaka till staden. Önskemål är täta turer med storleksanpassade bussar och turer som passar för byte till andra allmänna kommunikationer. Det finns även önskemål om att stadsbussarnas turer ska förlängas på vissa linjer som t.ex. från Skogstorp till Hållsta och från Skiftinge till Sundbyholm. Eskilstuna kommun Eskilstuna kommunfullmäktige antog 2001 Landsbygdspolitik för Eskilstuna kommun med plan för landsbygdsutveckling 7

8 I den vision som finns har man slagit fast att möjligheten att bo och arbeta på landsbygden stärks genom satsningar på bra infrastruktur och en god service. Det gynnar också alla dem som utnyttjar landsbygden för rekreation och fritidsboende. En välfungerande kollektivtrafik med goda möjligheter att utnyttjas för resor av olika slag och för att nå kommersiell och offentlig service är en grundläggande förutsättning för landsbygdsboende inte minst för barn och ungdom liksom för äldre människor. Där står också att Tillsammans med landsbygdsbor kan kommunen verka för förbättrat vägunderhåll och andra insatser som underlättar boende på landsbygden som exempelvis utökad kollektiv- och kompletteringstrafik. Som mål anges * En väl utbyggd infrastruktur tillgodoser både företag och medborgares behov i hela kommunen Och exempel på åtgärder för att nå målen är - Förbättrade möjligheter att utnyttja kollektiva färdmedel för resor av olika slag bland annat arbetsresor och för att utnyttja kommersiell och offentlig service - Bättre samordning mellan tåg, linjebussar, anropsstyrd linjetrafik, skolskjutsar och färdtjänst En motion lades i kommunfullmäktige 2008 där man föreslår att kommunstyrelsen får ett uppdrag att utreda möjligheten till samordning av alla samhällsbetalda resor och också undersöka annat som kan härledas till medborgarnas behov av resor. Även landsbygdsbefolkningen omfattas av kvarboendeprincipen, det vill säga äldres möjligheter att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjlig och rätt till god service och omvårdnad. Den inventering som Vuxenförvaltningens folkhälsokonsulenter gjort bland kommunens äldre innevånare redovisar tillgänglighet och tillgång till service inom Eskilstunas olika områden. Inventeringen visar att servicen är ojämnt fördelad inom kommunens landsbygdsområden. När färdtjänsthandläggarna har jämfört Eskilstuna med andra kommuner i regionen så har man ansett att trafikhuvudmannen inte erbjuder lika god kompletteringstrafik som övriga kommuner. Möjligheten till färdtjänst är också begränsad. Det räcker inte att vara till åren kommen och inte längre ha möjlighet att köra bil. Man måste ha ett varaktigt funktionshinder som ska ha en beräknad varaktighet om minst 6 månader. Om man t.ex. bryter ett ben eller får besvär med synen som bedöms vara av övergående karaktär så har man inte rätt att få färdtjänst. En annan svårighet för många äldre är att busstidtabellen inte längre delas ut i postlådan utan man får hämta den via Internet eller på särskilda ställen där även biljetter kan köpas. I tidtabellen står inte heller kompletteringstrafiken utan man hänvisar till Länstrafikens hemsida. I den inventering som Vuxenförvaltningen gjort inför framtidens boende påvisas brister som tillgång till kollektiva transporter, senior- och äldreboende och närservice som t.ex. distriktssköterska och närbutik. I den utvecklingsplan som finns för äldreområdet finns mål som innebär krav på samordning av insatser för såväl stads- som landsbygdsbefolkning. I den strategi som tagits fram i samverkan mellan fem kommuner betonas vikten av kollektiva lösningar på landsbygden. Det är viktigt inte enbart för att minska biltrafiken utan också för att öka servicenivån på landsbygden. Även ur miljösynpunkt är samordning av trafik viktig. Miljökraven skärps och vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden. Kanske kommer bensinpriset att bli så högt att många familjer vill avstå från en andrabil. 8

9 Länstrafiken i Södermanland Länstrafiken ägs av landstinget och länets kommuner. Deras vision är att dubbelt så många ska åka kollektivt Länstrafiken bygger sin trafik utifrån ett antal stomlinjer som går efter strategiska vägar i länet. På de linjer som trafikerar områden med större befolkning och efter vägar mellan större knutpunkter körs bussarna med flera turer per dag. De linjer som däremot trafikerar mindre vägar med gles befolkning körs i stort sett endast för skoltrafik. Vissa av turerna finns inte med i turlistan som vanliga turer utan ligger i särskild tabell som skolbuss, vilket gör att resenärer inte provar att åka med dem. Trafiken har tidigare varit tätare men dragits in på vissa linjer då för få personer använt sig av möjligheten att färdas med buss. Att åka iväg med buss vid 7-tiden på morgonen och inte kunna åka hem förrän sen eftermiddag känns för de flesta som omöjligt om man bara har några ärenden att uträtta som kanske bara tar någon timme. Att arbetspendla är också svårt då bussarna kommer för sent in och åker för tidigt från Eskilstuna. På flera av de linjer som har tidiga avgångar passar inte bussens ankomsttider med de tågavgångar som finns, och omvänd pendling fungerar inte alls. Kompletteringstrafik finns på de flesta håll i länet och så också i Eskilstuna kommun. Den fungerar så att om man har mer än två kilometer till närmaste busshållplats kan man ringa och beställa skjuts fram till en hållplats. Oftast kommer då en taxi och hämtar som sedan skjutsar fram till hållplatsen eller i några fall in till Eskilstuna. Turerna är tidtabellslagda, oftast två gånger per vecka och avgångstider bestäms när man beställer. Beställningen ska göras före kl dagen innan färd. Ett område i Eskilstuna kommun som saknar den här möjligheten består av Vallby, Hammarby, Sundby, Kjula och Jäder. Kompletteringstrafiken finns inte med i den tryckta versionen av turlistan utan måste hämtas via Internet vilket är ännu ett hinder för många äldre som inte har tillgång eller kan hantera en dator. Länstrafiken har inte, trots att tidtabellen gällt i närmare ett halvår, lagt ut någon karta över Eskilstuna kommuns kompletteringstrafik på sin hemsida. Statistik SIKA - Statens institut för kommunikationsanalys har en mycket omfattande statistik på alla samhällets kommunikationer. Där kan man bl.a. läsa att av alla resor totalt så står bilåkandet för ca 75%. Resandet med personbil har ökat med 48% under åren 1980 till Även kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken (skolskjuts, färdtjänst, sjukresor) har ökat med undantag av färdtjänst som minskat. SIKA redovisar även fördelning av kostnader och intäkter för kollektivtrafiken och där kan man för Sörmlands del läsa ut att av intäkterna står trafikintäkter för 35,3%, bidrag från kommuner 33,8% och bidrag från Landstinget 30,8 %. Kostnaderna består till 92,3 % av trafikeringskostnader. 9

10 Otraditionella lösningar på kollektivtrafik Exempel från Södermanland Dunkersbussen Dunker är en by som ligger inom Flens kommun, norr om Malmköping. Där finns flera föreningar som arbetar för bygden. Det finns även en friskola som startades när den kommunala skolan lades ner beslutade Länstrafiken att lägga ner den busslinje som trafikerade Dunker. Möjligheten för befolkningen att åka buss till närmaste tätort skulle därmed försvinna. I bygden fanns många äldre som skulle drabbas. Efter förhandlingar med länstrafiken gjordes en överenskommelse om att Länstrafiken håller med en liten buss, med plats för 8 passagerare, och underhållet av den. Bussen är i första hand skolskjuts och skolan betalar en fast summa per månad samt en viss summa per kilometer. Skolan ansvarar även för att det finns lokala chaufförer som ställer upp på ideell bas. I nuläget finns 13 förare som delar på körningen. Måndag och fredag körs förbokade serviceturer till Malmköping för ortens befolkning. Bokningen gör man senast samma morgon till den bokningsansvariga som sedan meddelar dagens chaufför så han kan lägga upp rutten. Vem som helst kan åka med och färden är gratis. På dagarna för förbokade serviceturer kan inte bussen köra skolturerna helt utan man samarbetar med Taxi. Friskolan betalar då även taxiturerna. Bilkedjan i Vrena Vrena är en ort med ca 850 invånare och ligger väster om Nyköping i närheten av Stigtomta. Orten har ett rikt föreningsliv som arbetar för bygden. Vrena hade fram till 2008 en egen livsmedelsaffär. När den lades ner startades Bilkedjan i Vrena som är ett initiativ från Vrenabygdens intresseförening. Man skjutsar till Stigtomta där det finns livsmedelsaffär, Apoteksombud, blomsteraffär och slakteri. Alla åretruntboende pensionärer i Vrena som inte kan ta sig till Stigtomta på rimligt sätt har möjlighet att åka med. En viss prövning sker innan man får delta i bilkedjan. Man ska också helst vara så pigg att man kan gå runt och handla på egen hand. Den som är tillfälligt sjuk kan få hjälp av bilkedjans förare med att handla efter lista. Bilturerna går varje onsdag och fredag och bokas kvällen innan. Ortens föreningar ställer upp med chaufförer som gör en ideell insats. Resorna betalas genom kommunens hemsändningsbidrag. För varje resenär och varje medskickad inköpslista får föreningarna samma belopp som landsbygdsbutikerna får vid traditionell hemsändning. Varje förare bestämmer vilken förening som ska få ersättningen för dagens körning. Kommunen betalar ut bidraget en gång per månad efter det underlag som intresseföreningen redovisar. Fem personer hjälps åt med bokning, planering och samordning. Det finns ca 22 förare och man ombesörjer 30 till 50 transporter per månad. Exempel på andra lösningar Kuxatrafiken i Ockelbo Kuxatrafiken startade som projekt I den rapport som är skriven av Mats Börjefors, KFB-Rapport 2000:19 Fem år med Kuxatrafiken i Ockelbo, beskrivs projektet. 1

11 Projektets grundidé var att samordna de samhällsbetalda resorna för att ge resenärerna ett totalt sett större utbud. Man har samordnat linjetrafik, skolbussar och färdtjänst till en lösning. Basen är skolbussen. Större delen av skolskjutstrafiken som kördes med taxi eller andra entreprenörer har gjorts om till turer som alla kan åka med. När man började med planering av linjerna så insåg man att underlaget av resande var så litet att kostnaderna för att ta betalt skulle överstiga intäkterna. Man skulle dessutom vara tvungna att ge skolbarnen busskort. Därför beslutades att bussarna skulle vara gratis för alla resenärer. När projektet startades fyrdubblades antalet turer per dag och man förbättrade bytesmöjligheterna med regional trafik. Man har infört handlarturer för att minska väntetider för de som inte har andra ärenden. Indragningar under skollov på de linjer där det finns byte till regional trafik har minskats. Utöver att hitta bästa nivån på turerna har man även arbetat med förbättringar av informationen, enklare tidtabeller, fler ställen att hitta dem på och bra linjekartor. Trafiksäkerheten har varit en annan del där man provat olika system för att göra hållplatserna säkrare. Förarna har utbildats på olika områden och man har satsat resurser på att genom telefonsamtal erbjuda information om trafiken till alla hushåll. Antalet resande har ökat under projektets gång. Under projektets fem år ökade resorna från till per år. Trafikutbudet ökade från 24 turer till drygt 100 turer per dag. Antalet färdtjänstresor minskade från 7100 till2000 resor per år. Man kunde även se att kommunens kostnader inte ökade till följd av standardökningen. Det som skiljer Kuxatrafikens planering från traditionell planering är främst tre saker. Integrerat linjenät, den regionala trafiken och den yttäckande trafiken ses som ett gemensamt system som tillsammans kan ge bra trafik för alla Anpassad glesbygdstrafik till den regionala trafiken. Även skolorna har fått ändra på tiderna Merutnyttjande av fordon i stället för minskad trafik. All trafik som samhället stödjer ses som en helhet, och regelbunden trafik hela dagen är mer intressant för entreprenören. I Ockelbo betalar kommunen för den faktiska kostnaden för trafiken inom kommunen vilket medfört att man direkt kunnat utnyttja effekterna av rationaliseringar och åtgärder vilket gett en effektivare trafik och bättre standard för resenärerna. I glesbygd finns varken tider eller sträckningar med många resenärer vilket medför att det krävs ett lokalt kunnande för att planera. Man har lagt ner mycket arbete på att planera efter enskilda resenärers behov. Idag består trafiken av 8 linjer in till Ockelbo och en inne i samhället samt 5 anropsstyrda linjer. Det finns en länsbuss som går mellan Ockelbo och Gävle med fem turer per dag Bilpool I områden med tätare befolkning kan bilpool, bilkooperativ eller bilförening vara ett alternativ. Konceptet med bildelning föddes i Schweiz redan 1948 i ett bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans köpte en bil och delade på kostnaderna. Men det var inte förän 1990-talet som bilpoolsverksamhet i modern tolkning började växa på allvar. En stor anledning till bilpoolernas tillväxt var införandet av automatiska körrapporter. Innan dess förde medlemmarna själva in sin körsträcka och körtid. Något som hindrade större kommersiella aktörer att växa. Bilpoolernas starkaste försäljningsargument har alltid varit dess ekonomiska fördelar och möjligheten att minska medlemmarnas egna bilbekymmer. Det är endast under de senare åren 1

12 som mer och mer fokus har hamnat på deras miljöfördelar. Framförallt i USA har större undersökningar gjorts för att mäta deras inverkan på körsträckor och bilanvändning. Undersökningar visar att en bil står stilla i genomsnitt 23 timmar per dygn. I och med att fler går med i en bilpool minskar antalet bilar. Medlemskap i en bilpool leder även till att varje bilist kör mindre eftersom man planerar sin bilkörning bättre och det spontana användandet minskas. I genomsnitt ersätter en bilpoolsbil fem till sex bilar i trafik. En bilpool innebär att personer och företag delar på en eller flera bilar och tillsammans delar på bilens kostnader. Genom ett medlemskap får man tillgång till en personbil utan den stora ekonomiska investeringen som ett bilköp innebär. Bilpoolen står för alla skatter, avgifter, service och försäkringar. I kilometerersättningen ingår även bensinkostnader. Bilpooler kan fungera på litet olika sätt. Bilkooperativen har de kooperativa idéerna som grund och medlemmen betalar insats, årsavgift och oftast förväntas medlemmarna lägga ner ett visst antal timmar per år i eget arbete. En bilförening kan ha en högre månadsavgift och en deponeringsavgift och erbjuder ett fullservicealternativ där föreningen sköter allt. Regler kring trafiktillstånd m.m. för yrkesmässig trafik För att driva yrkesmässig trafik, dvs. utföra tjänster som man tar betalt för, ställs en rad krav. Ett trafiktillstånd ska finnas. Det får ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Den som söker ska kunna styrka att han uppfyller kraven på ekonomiska resurser. Enligt lagen ska man förfoga över kapital och reserver om minst kr för ett fordon om inte särskilda skäl kan åberopas. En trafikansvarig ska finnas, och föraren måste ha godkänd utbildning. Den utbildningen är mellan 140 till 280 timmar lång beroende på ålder och förkunskaper och kostar drygt 5000kr./ vecka. Kraven för busstrafik är i stort sett samma som taxi efter en anpassning till EU-regler. Undantaget är kravet på taxameter. Slutsatser Att försöka identifiera behov och hitta lösningar som passar alla landsbygdsbor är naturligtvis svårt. Förutsättningarna är så olika beroende på var man bor, ålder, arbete och mycket annat. Den kommunala servicen är även den varierande beroende på var man bor. Det är svårt att hålla samma standard på utbudet av tjänster och möjligheter till sociala aktiviteter både till stadsområden och till landsbygd. Detta är landsbygdsbefolkningen väl medveten om och kräver heller inte att det ska vara exakt lika. När det gäller bussförbindelser så vill man åtminstone ha rimliga möjligheter att ta sig till och från staden. Att t.ex. ett besök hos läkare ska behöva ta drygt fem timmar pga. för få bussturer är inte acceptabelt. Ett dilemma man kan se för kompletteringstrafiken är att man måste bo två kilometer från närmaste busshållplats för att kunna nyttja den. Då har man oftast möjlighet att åka till staden vid ett till två tillfällen i veckan med ett uppehåll i staden om några timmar. Grannen som bor några hundra meter bort men på fel sida om tvåkilometersgränsen blir däremot hänvisad till den linjetrafik som finns och som kanske bara består av skolbuss morgon och kväll. Samhället betalar ca 60 % av kostnaderna för kollektivtrafiken i dag i Södermanland. Den särskilda kollektivtrafiken som består av färdtjänst och riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar är en kollektivtrafik som erbjuds en särskild personkrets och förutsättningarna för resandet är att ett tillstånd beviljats. Här är kostnaderna annorlunda fördelade. För skolskjutsar betalar samhället hela kostnaden och färdtjänst betalar kommunen 1

13 ca 90% av kostnaden. Sjukresor är litet svårare att bedöma eftersom sjukresor även kan göras med privat bil. Vägverket och Banverket skriver i sin rapport KOLL framåt att samhällets splittrade resurser är en orsak till svårigheterna att skapa bra trafikservice. Utmaningen för framtidens landsbygdtrafik är att utveckla och samordna de resurser och lösningar som redan finns. Detta har varit känt länge men förändringsarbetet går långsamt. På grund av olika huvudmän och olika lagar försvåras samordning. Möjligheten till ett helaresan-perspektiv, där man både bokar och betalar hela resan som kan bestå av fler olika färdsätt, finns inte. En annan orsak anser man den ständigt pågående strukturförändringen i samhället vara där bl.a. nedläggning av offentlig och kommersiell service ger ökade transportkostnader för samhället. På landsbygden är ofta trafikunderlaget så begränsat att det inte ger tillräcklig försörjning för entreprenörer. Framkörningen är längre vilket fördyrar resorna. Att stora områden blir utan tillgång till taxi är en nackdel både för boende och näringsliv. Framgångsfaktorer som rapporten beskriver är Att anpassa trafiken till resenärernas önskemål och behov Att ägarna tar ett samlat ansvar för hela trafiksystemet för effektiv samordning Tillgång till bra utbildning Man efterlyser ett större ansvar för kostnader från statens sida för stöd och utveckling av transportsystem för landsbygden och man påpekar även att taxameterbestämmelserna behöver anpassas för att kunna ge smidiga lösningar för ett hela-resan-perspektiv. I rapporten slår man fast att de lösningar som medfört största besparingarna är när hela eller delar av bussomlopp kunnat ersättas med anropsstyrd trafik. Man påpekar också att det är viktigt med smidiga bokningssystem och tydliga tidtabeller. Förstudiens förslag I de diskussioner som fördes innan förstudien startade fanns tankar på företagande i en otraditionell form. Kooperativ har varit ett av huvudalternativen. De kooperativa värderingarna lägger en grund för samverkan och medlemsnytta som ger ett annat perspektiv än rent vinstsyfte. I de lokala exemplen från Sörmland sker allt på ideell bas vilket medför att man inte behöver trafiktillstånd. Det kräver att man har en tillräckligt stor grupp med förare och bilar så att ingen behöver känna sig för hårt uppbokad. Hittills har det varit lätt att få förare då man upplever uppdraget som trevligt och kunderna är mycket nöjda. En begränsning är troligen att det inte går att betjäna så stort område geografiskt eller invånarmässigt. Att starta ett företag för enbart persontransporter medför kostnader för trafiktillstånd, förare, utbildning av förare till endera bussförare eller taxiförare. Förutom fordon behövs teknisk utrustning för att kontrollera och dokumentera körningarna. (I Kuxaprojektet har man kommit ifrån de kostnaderna eftersom alla resor är gratis.) En beställningscentral behövs och fordonskostnaderna är betydande. Med en samordning av alla samhällsbetalda resor och vanlig kollektivtrafik och om samhället kan gå in med verksamhetsbidrag motsvarande vad trafiken kostar på traditionellt sätt finns möjligheten till ett transportföretagande. Man ska i det här resonemanget ha i tankarna att de stordriftsfördelar som t.ex. Länstrafiken har uteblir men att ett litet företag oftast har en flexibilitet och drivkraft som många gånger uppväger stordriftens fördelar. Det finns även flera lyckade projekt och beprövade system för bokning m.m. som man kan använda och ta lärdom av. 1

14 Den nya lagen om valfrihet för omvårdnadstjänster (LOV) kan också öppna upp för nya företag. Troligen kommer de servicetjänster som personer i dag får genom kommunalt hemtjänstbistånd att kunna utföras av privata entreprenörer i framtiden. För ett privat företag finns möjligheten att utöka ett utbud av biståndsbedömda tjänster som städning, tvätt och inköp med möjlighet att skjutsa till affär, läkare m.m. Detta skulle ge större möjligheter för många äldre personer att kunna bo kvar i sin hembygd. Finns dessutom möjlighet att erbjuda tjänster för andra som t.ex. linjetrafik till tätort, utförande av olika ärenden m.m. blir möjligheterna till företagande än större. Ett tänkt transportföretags utbud av tjänster skulle kunna bestå av service till enskilda personer och avtal med företag och olika organisationer t.ex.: Anropsstyrd linjetrafik som kompletterar stomlinjetrafiken Skolskjutsar Färdtjänst och sjukresor på uppdrag av huvudmännen. Avtal med Posten om viss del av lantbrevbäringen. Hemsändningsbidraget skulle medverka till att man kan skjutsa personer till affären och samtidigt hämta varor till personer som inte har möjlighet att följa med. Lokal budbil. Taxitransporter Lokal beställningstrafik för grupper t.ex teaterresor m.m. Ett område som skulle passa för att prova en lösning av otraditionellt slag är Sundbyholm med kringliggande område. Där finns ingen kompletteringstrafik, befolkningen ökar i Sunbyholm och Mälarstranden. En grupp bestående av boende från Vallby, Hammarby, Sundby, Kjula och Jäder är bildad och man har intresse för att hitta lösningar på persontransportfrågan. Med ökat befolkningsunderlag ökar även behovet av tjänster av olika slag. Kanske kan det också med tiden bli ett nytt centrum i bygden med utbud av både offentliga och privata tjänster och handel. Ett hinder för samordning av samhällsbetalda resor i stort och även för ett lokalt transportföretag är de avtal som kommunen är bunden av för utförande av samhällsbetalda resor. Det finns nu ett uppdrag att se över detta i kommunen. På andra håll i landet har man redan infört samordning men det kräver att huvudmännen kan se den stora samhällsekonomiska vinsten i stället för den egna verksamhetens vinster eller snarare kostnader. Samordning skulle ge: Vinster för den enskilde, genom att kunna ta sig dit man vill utan att behöva använda egen bil eller förlita sig på grannar och vänner. Vinster för de äldre, genom att kunna bo kvar längre på landsbygden där man trivs och har sitt sammanhang. Vinster för folkhälsan, genom att äldre personer lättare kan förflytta sig för att ta del i en social samvaro. Det blir lättare att ta sig till friluftsaktiviteter på landsbygden. Vinster för miljön, genom att fler ställer bilen för att i stället åka kollektivt. Vinster för landsbygden, genom att inflyttningen ökar ytterligare, att det bildas fler företag och fler arbetstillfällen. Vinster för samhället, genom kostnadseffektivare kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. 1

15 Bilpooler Den här förstudien har även tittat på Bilpooler och hur sådana skulle kunna fungera på landsbygd. På ren landsbygd kan man kanske inte se någon större fördel. Bilen/bilarna ska vara placerade på en fast punkt och man ska ta sig dit. Men det kan ju vara en möjlighet att genom bilpool åka längre sträckor i en miljövänlig och trafiksäker bil. Men för de tätorter som Kvicksund, Kjula, Hållsta, Hällberga, Alberga, Sundbyholm och Bälgviken kan det finnas goda möjligheter. Där skulle bilar kunna placeras centralt så det är lätt att nå dem. Bilpoolens styrka är att det finns bilar att boka för tillfällighetsresandet. Man slipper de fasta kostader som bilägandet medför men har ändå fördelarna. Den skulle i viss utsträckning kunna ersätta hushållets andrabil. Det är svårt att veta hur många användare som behövs för en bilpool. Det beror ju på hur man tänker sig att utnyttja bilen. Det finns bra fungerande bokningssystem att tillgå och erfarenheterna är goda på många håll. Om man inte vill bilda en egen förening för ändamålet finns det företag som har helhetslösningar och som kanske kan vara ett alternativ. Miljömässigt är bilpool en bra lösning då man kan välja miljöanpassade fordon och också hålla fordonsparken uppdaterad vad gäller årsmodell. Det pågår projekt av olika slag runt om i landet. Genom förstudien har vi dock inte funnit något som liknande de tankar vi haft. Intresset för lösningar är stort och Vägverket, Regionförbundet och Eskilstuna kommun har en uttalad vilja att förändra den kollektivtrafik som finns idag. Man vill också satsa på att underlätta för landsbygdens företagande. Av den anledningen kan det finnas ett intresse för att stödja ett projekt som samordnar landsbygdens transporter och som kan utvecklas för fler landsbygdsområden. Kontaktperson för förstudien: Eva Nystedt Coompanion Sörmland Portgatan Eskilstuna Tel

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 8 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland Trafik i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer