sid 6-8 sid sid sid sid sid 35 sid sid sid 62-64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sid 6-8 sid 10-13 sid 18-21 sid 22-23 sid 24-29 sid 35 sid 36-38 sid 42-51 sid 62-64"

Transkript

1 Årsredovisning.09 GD-ord: Rekordår, sid 6-8. Ett år med finanskris, sid Sveriges framgångsbranscher, sid Små och medelstora företag expanderar i över nittio länder, sid Risk exponering, sid Internationellt samarbete, sid 35. Ansvarsfullt företagande, sid Siffror & analyser, sid Styrelse & ledning, sid

2 2

3 Innehåll Året i korthet 4 GD-ord: Rekordår 6 Regeringens mål för EKN 9 Ett år med finanskris 10 Exportmöjligheter 14 Fler marknader och nya behov 15 Sveriges framgångsbranscher 18 Små och medelstora företag 22 Riskexponering 24 Hållbar utveckling 34 Internationellt samarbete 35 Ansvarsfullt företagande 36 Medarbetare 39 Siffror & analyser 42 Resultatanalys 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 48 Finansieringsanalys 50 Redovisningsprinciper 52 Noter 54 Styrelse & ledning 62 Revisionsberättelse 65 3

4 Året i korthet Det blev ett rekordår i efterfrågan på EKN:s garantier. Både offererade och garanterade affärer räknat i både antal och i kronor, överträffade år 2009 alla tidigare år i EKN:s 77-åriga historia. Vi garanterade 1405 affärer. Vi garanterade affärer för 121 företag som tidigare inte varit kunder hos EKN. Av dessa var 99 små och medelstora företag. Vid årets slut uppgick utestående offerter och garantier till 364 miljarder kronor i 134 länder en rekordnivå. Årets premieintäkter uppgick till nästan tre miljarder kronor även det ett rekord. Riksdag och regering beviljade en utökning av vår garantiram. Vi kan nu utfärda garantier på upp till 500 miljarder kronor. Skadevolymen ökade men ligger fortfarande på en låg nivå. 4

5 Verksamhetens omfattning (mkr) Årets offerter Årets garantier Premieintäkter Skadeersättningar och kostnader för skadeförebyggande åtgärder Återvunna skadebelopp ÅRETS RESULTAT Utestående exponering och ackumulerat resultat (mkr) Utestående offerter Utestående garantier Reservering Utestående skadefordringar, nominellt Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde ACKUMULERAT RESULTAT affärer garanterades

6 Rekordår Året började på ett sätt som jag känner väl igen från min tid som aktiv friidrottare. Redan vid starten hade vi fått upp full hastighet det var en flygande start. Ökningen i affärsflödet från slutet av år 2008 fortsatte att accelerera och redan under våren kunde jag konstatera att vi slog nya rekord. När EKN:s garantivolym ökar så kraftigt samtidigt som den svenska exporten minskar med 18 procent, visar det att vi har en särskilt stor betydelse. I år täcker vi en väsentligt större andel av den svenska exporten än tidigare. Under detta för svensk exportnäring mycket besvärliga år har vi medverkat till att 1405 nya exportaffärer kunnat genomföras i 134 länder. EKN:s garantier för dessa affärer uppgår till 80 miljarder kronor. Därutöver har vi offererat garantier för 262 miljarder vilket gör att EKN:s garanti portfölj per årsskiftet uppgår till 364 miljarder inräknat hela offertvolymen. Trots ett turbulent år för världshandeln uppgår EKN:s resultat till 856 miljoner kronor. Det goda resultatet beror till stor del på att tillväxtmarknaderna, som den större delen av garantiportföljen avser, har påverkats mindre av finanskrisen än befarat. EKN:s roll både breddad och fördjupad I vårt uppdrag att främja svensk export har vi en möjliggörande roll. Vi möjliggör för företag av alla storlekar att erbjuda sina kunder krediter. Vi möjliggör för banker att finansiera exportaffärer och erbjuda exportföretagen rörelsekredit även när det är finanskris. Rollen har vuxit det senaste året både beträffande typ av lösningar, mängden affärer, volymmässigt och för många fler marknader. Vi har upplevt en efterfrågan som aldrig tidigare för vår medverkan i både möjliga och omöjliga affärer. I en sådan situation är det avgörande att hela tiden utvärdera verksamheten i förhållande till uppdraget och förändringar i omvärlden. Vi säkerställer att vi har riskkapacitet som motsvarar företagens behov av risktäckning för kommande exportaffärer. Vi värnar vår roll som komplement till den privata marknaden. Vi söker flexibla tillfälliga lösningar när marknaden inte kan täcka de behov som uppstår, samtidigt som vi arbetar på en tydlig exit-strategi för de tillfälliga lösningarna så att marknaden kan ta över när läget blir stabilt. Och vi måste följa våra åtaganden noggrant och upprätthålla en stark ekonomisk ställning. Det gör vi genom våra riskavspeglande premier, reserveringar och med ett aktivt skadeförebyggande arbete. Efter ett år som detta blir utmaningen 2010 och kommande år att fortsätta att hantera den stora efterfrågan och samtidigt förvalta vårt engagemang på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi lever med en osäker het kring konjunkturläget i världsekonomin och betalningsförmågan i de affärer vi garanterar. 6

7 Mer fokus på företagens finansieringsbehov I och med finanskrisen fick vi ett allt närmare samarbete med företagens finansavdelningar. Jag blev kontaktad av finanschefer i företag som tidigare inte vänt sig till EKN och blev inbjuden att hålla föredrag för Industrins finansförening. Företagens riskmedvetenhet har ökat, vilket har lett till en ökad efterfrågan på risktäckning. Många medarbetare på EKN har följt med de svenska företagen ut i världen på besök hos kunderna för att stärka företagens erbjudanden med bra finansieringslösningar. Både stora och små företag Ökningen i efterfrågan på EKN-garantier gäller i lika hög grad för små och medelstora företag som stora företag. Vi har kunnat visa på att exportaffärer har fortsatt att bli av, trots ett svårt läge. Vår satsning i Västsverige drog fullt hus vid invigningen i Göteborg. Jag ser fram emot utvärderingen av vår närvaro där och tror att vi kommer att möta ännu fler företag i regionen, som söker ett partnerskap med EKN. Redan vid starten hade vi fått upp full hastighet det var en flygande start. 7

8 Sverige framhölls som föregångsland. Snabba beslut gav EKN utökad garantiram. Utökad ram Vi både inledde och avslutade året med en utökning av garantiramen. I början av året hade vi ett utrymme på 350 miljarder kronor och i slutet av året beviljade riksdagen en ökning till 500 miljarder kronor. Utrymmet behövs för att svenska företag ska kunna fortsätta att genomföra framgångsrika exportaffärer och växa på den globala marknaden. Sverige som förebild Det stora trycket på verksamheten delar vi med motsvarande organisationer i många andra länder. I de internationella samman hang där världens exportkreditinstitut samverkar, vittnade många om institutens avgörande roll för att hålla igång den internationella handeln. I dessa internationella sammanhang har man med särskilt intresse följt utvecklingen i Sverige. Vid branschorganisationen Bernunionens höstmöte i Sydkorea blev jag ombedd att redogöra för 8 den enorma efterfrågeökningen och hur vi har mött den. Även inom OECD hamnade Sverige i fokus. Vid OECD:s exportfinansie ringsgrupps höstmöte i Paris i november framhölls Sverige som ett föregångsland avseende de snabba beslut som gav EKN utökad garantiram. Året avslutades med att läsarna av det internationella magasinet Global Trade Review röstade fram EKN som årets export kreditinstitut. Jag vill ge mitt varmaste tack till samtliga medarbetare och till EKN:s styrelse för ett intensivt år med flygande start, hårt arbete och avslutande utmärkelse. Karin Apelman Generaldirektör

9 Regeringens mål för EKN Regeringens uppdrag till EKN beskrivs i EKN:s förordning. Varje år utfärdar regeringen mål för verksamheten. I årsredovisningen beskriver vi resultatet av verksamheten och hur vi har uppnått målen. Här nedan är målen för år 2009 med sidhänvisning till var i årsredovisningen det mer utförligt står om resultat och måluppfyllelse. EKN ska främja svensk export genom att erbjuda exportkreditgarantier och investerings garantier. Kapitlet Exportmöjligheter beskriver årets garantigivning. Tabellen på sidan 30 visar garantiverksamhetens omfattning. De admini strativa kostnaderna redovisas på sidan 45. EKN ska satsa ytterligare på garantier till små och medelstora företag och bredda kundbasen. Garantigivningen till små och medelstora företag har ökat. Kundbasen breddades med 121 företag. Sidan 23. EKN ska redovisa hur målet om ökad svensk export uppfyllts och redovisa vilka branscher som främjats. EKN ska samverka med andra svenska export främjande aktörer. EKN samverkar med bland andra Export rådet och Almi. Sidan 23. EKN ska vidareutveckla arbetet med etiska hänsyn till mänskliga rättig heter, miljö, korruption och sociala frågor i garanti givningen. De hänsynstaganden som EKN gör i sin garantigivning omfattar miljöfrågor och sociala frågor, anti-korruption samt hållbar långivning till fattiga och skuldtyngda länder. Sidan 35. Elektroniska tjänster ska utvecklas, med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet. Garantiverksamheten on-line har utökats. Sidan 39. Behovet av EKN:s garantier för att kunna genomföra exportaffärer har varit exceptionellt stort. Sidan 15. 9

10 Ett år med finanskris Tillväxtländernas ekonomier återhämtar sig relativt snabbt. I Östeuropa kvarstår problemen. Den ekonomiska utvecklingen går framåt i många länder men kvar finns fortfarande en stor osäkerhet. Efterfrågan på EKN:s tjänster fortsätter att vara stor. Den dramatiska händelseutvecklingen på de finansiella marknaderna under hösten 2008 och större delen av 2009 har fått såväl bestående som gradvis övergående konsekvenser för världsekonomin. Bankernas åtstramning av kreditgivningen till företagen fick en snabb effekt på den reala ekonomin. Flera branscher drabbades hårt av konjunkturnedgången och för svenskt vidkommande var fordonsindustrin speciellt utsatt. För att bromsa det ekonomiska fallet beslutade många länder, däribland Sverige, att vidta åtgärder av exceptionell karaktär. I syfte att stödja företagen och exportnäringen höjde regeringen EKN:s garantiram. Bakgrunden till finanskrisen Under större delen av 00-talet bedömde såväl kreditvärderingsinstitut som långiva re kreditrisknivåerna som allt lägre. De lägre kreditriskerna reflekterades i sjunkande riskmarginaler det blev helt enkelt billigare att låna. Sämre avkastning på utlåningen kompenserades delvis genom krediter till högriskobjekt. Stigande räntor under 2007 och 2008 medförde tilltagande betalningssvårigheter för låntagarna och som en konsekvens ökande kreditförluster för långivare och investerare. Den förtroen dekris som följde på de amerikanska myndigheternas beslut att inte rädda investeringsbanken Lehman Brothers fick väl kända återverkningar inom hela det globala finansiella systemet. Tidigt i finanskrisen, under hösten 2008, ökade efterfrågan på EKN:s tjänster snabbt. Det rådde en allmän oro och det var svårt för små såväl som stora företag att finansiera exportaffärer, få tillgång till rörelsekrediter och försäkra risker i många fler affärer och på alla marknader, även inom OECD. Under år 2009 offererade EKN garantier för affärer i OECD-länder på 60 miljarder kronor, jämfört med 11 miljarder kronor år Tillväxtmarknaderna har klarat sig relativt väl En annan central aspekt av krisen var hur och i vilken utsträckning den skulle påverka risken i de affärer som EKN garanterar. Att problemen inom det västerländska finansiella systemet skulle få effekter på bankers, företags och länders kreditvärdighet på tillväxtmarknaderna, syntes vara ett rimligt antagande. När nu år 2009 summeras och utgör avstamp för år 2010 kan vi konstatera att hittills har de regioner och länder där svenska exportörer mest frekvent efterfrågar EKN:s garantier, inte drabbats så hårt som vi befarade, undantaget Ukraina och i viss mån Ryssland. Tillväxtländernas banker har endast i begränsad utsträckning varit exponerade mot västvärldens problemtyngda 10

11 Många företag och länder på tillväxtmarknaderna är relativt opåverkade av problemen inom det västerländska finansiella systemet. Länder utanför Nordamerika och Europa har ett bra utgångsläge efter finanskrisen. riskklassificering EKN riskklassificerar länder på en skala mellan 0 och 7, där 0 är låg risk och 7 hög. I östra Europa och på Balkan har följande länder placerats i en sämre landriskklass: Övriga länder som placerats i en sämre landriskklass är: Klassificering Bulgarien 4 3 Estland 3 2 Kazakstan 5 4 Kroatien 5 4 Lettland 4 2 Litauen 3 2 Rumänien 4 3 Ukraina 7 5 Ungern 4 2 Klassificering Botswana 3 2 Island 5 0 Maldiverna 7 6 Mexiko 3 2 Venezuela 7 6 Vietnam

12 banker. Exporten av varor och tjänster till väst har förvisso påverkats negativt, men detta har inte haft svårare effekter än en något lägre ekonomisk tillväxt. På EKN ser vi årligen över vår landriskklassificering av 176 länder. Från år 2000 och fram till hösten 2008 bedömde EKN många länder med en allt bättre klassificering. Denna trend bröts under hösten Av de 176 länderna har under 2009 tre länder fått en bättre klassificering och 15 en sämre. De länder som EKN bedömt till en sämre landriskklass är huvudsakligen koncentrerade till Öst- och Centraleuropa, Balkan och OSS. Ur ett landriskperspektiv har därmed krisen snarare varit av regional än global karaktär. Östra Europa och Balkan Hela nio länder med en sämre klassificering ligger alltså i östra Europa och på Balkan. I flera av dessa länder baserades den tidigare goda ekonomiska tillväxten bland annat på att bankerna tog upp lån på internationella kapitalmarknader. Bankerna gav i sin tur lån, ofta i hårdvaluta, till lokala industriföretag och fastighetsbolag. Att de lokala valutorna hastigt tappade i värde under krisen fördyrade återbetalningen av lånen. För många låntagare fanns inte längre möjlighet att hantera skulden, med betalningsinställelse som följd. Detta fick drastiska effekter på ekonomierna som helhet och tidigare års ekonomiska framgångar utraderades. Problemen inom banksektorn har också lett till statsfinansiella svårigheter. Skatteintäkterna har fallit, utgifterna har ökat och därmed har skuldsättningen ökat. Övriga länder som placerats i en sämre landriskklass är spridda över världen. För länder i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika var den direkta kopplingen till amerikanska och europeiska bankers högrisklån begränsad. Detta förklarar till stor del varför riskläget i dessa regioner inte har förändrats i så stor utsträckning. En expansiv finanspolitik har, liksom i västvärlden, också bidragit till att bibehålla en relativt stabil ekonomisk situation. 12

13 EKN analyserar årligen 176 länder och gör en landriskklassificering. Av de femton länder som under året nedgraderats ligger nio i östra Europa och på Balkan. Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika är mer opåverkade. Osäker färdväg mot tillväxt När nu de mest dramatiska effekterna av finanskrisen har klingat av kommer av allt att döma många länder i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika att återfå en hög ekonomisk tillväxt. Genom åren är det just på dessa marknader som EKN har varit en viktig partner till Sveriges exportföretag. Även om den ekonomiska utvecklingen nu går i rätt riktning så kommer färdvägen att kantas av osäkerhet. Under dessa omständigheter bedömer vi att behovet av EKN:s tjänster fortsätter att vara stort. EKN:s roll är att ge Sveriges exporterande företag ett stöd som motsvarar behoven för att de ska kunna bibehålla eller växa på upparbetade marknader och även kunna expandera på nya marknader. Framtiden finns i tillväxtländerna Att många ekonomiskt alltmer betydelsefulla länder utanför Nordamerika och Europa har ett bra utgångsläge i finanskrisens senare del kan få stor betydelse för framtiden. Länder som Indien, Kina, Ryssland, Brasilien och Sydafrika kan få ett ökat ekonomiskt såväl som politiskt inflytande. Ökade exportansträngningar till dessa länder och andra tillväxtländer kommer att vara väsentligt för Sveriges framtida utveckling. Den svenska exporten är idag starkt koncentrerad till de utvecklade länderna. Exportandelen till tillväxtländerna uppgår till dryga 20 procent. Kombinationen av förhållandevis goda ekonomiska utsikter för tillväxtmarknaderna, bibehållen kreditvärdighet trots finanskris och en potential att öka exporten till dessa länder är gynnsamma förutsättningar för svenska företag. Det är därför av fortsatt stor vikt att svenska exportföretag vid behov har tillgång till riskavtäckning för att nå framgångar på exportmarknaderna. 13

14 Exportmöjligheter Exportföretagen har haft ett mycket stort behov av EKN:s tjänster. Vi har garanterat fler affärer på fler marknader och större volymer än någonsin. Skadorna har ökat, särskilt för små och medelstora företags affärer och inom fordon- och maskinindustrin. Men fortfarande är skadenivån på en relativt låg nivå. Avsnittet innehåller: Fler marknader och nya behov, Sveriges framgångs branscher samt Små och medelstora företag i över nittio länder. 14

15 Fler marknader och nya behov Den export som täcks av EKN har ökat kraftigt. Företagen har behövt EKN på fler marknader och i fler affärer. Behovet av rörelsefinansiering ledde till att EKN erbjöd en tillfällig lösning. Offerter i antal, år Antal Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Offerter i mkr, år Mkr Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 15

16 Det har under året varit svårt för företagen att finansiera sina exportaffärer, täcka av sina risker och få tillgång till rörelsekrediter. Det är anledningen till den mycket stora ökning en av EKN:s verksamhet. Trots en minskad export från Sverige har de volymer som gått via EKN ökat kraftigt. Efterfrågan på EKN:s tjänster har varit exceptionell under år Vi ställde ut offerter till ett värde av 262 miljarder kronor under året, jämfört med offerter till ett värde av 69 miljarder kronor året innan. Efter frågan var särskilt intensiv under första halvan av året och ökade inom alla branscher. Varje år garanterar vi risker i ett stort antal länder mellan 125 och 130 länder. De senaste åren har efterfrågan främst gällt garantier för affärer i tillväxtländer som exempelvis Indien, Indonesien och Bangladesh. Men under år 2009 garanterade vi ovanligt många affärer i länder inom OECD. Många företag som tidigare använt EKN för vissa marknader vände sig till oss för affärer på alla marknader. Under året har vi därför tagit risker på länder som Mexiko, Japan och Italien. rörelsekredit Bristen på likviditet var särskilt besvärande för företagen under början av året. Det gjorde att den nya lösningen där vi erbjuder garanti för rörelsefinansiering blev viktig för många företag. Denna lösning togs fram i slutet av år 2008 och innebär att EKN delar risk med banker och andra finansiärer när dessa lämnar rörelsekrediter. Därmed underlättas utlåningen till svenska exporterande företag. Genom att dessa företag kunnat finna finansiering under finanskrisen har de kunnat vidmakthålla sina exportaffärer. Rörelsekreditgaranti har vi tidigare erbjudit för små och medelstora företag men erbjuder nu detta till stora företag, som en tillfällig lösning. Under året offererades 29 stora företag denna lös ning; 18 av dessa har använt sig av den. EKN:s garantier Från exportörens införsäljning och förhandling, under tillverkning och leverans och ända fram till kundens sista betalning, finns behov av EKN:s garantier. Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken för att exportörens kund inte betalar. Den finns i olika varianter, anpassade till hur lång kredittiden är och om det är exportören eller banken som står för krediten. Exempelvis är basgarantin anpassad för små och medelstora företags behov av garanti för korta kredittider. Tillverkningsgarantin plus fordringsförlustgarantin är till för den kombinerade risk för utebliven betalning, som tillverkningstiden plus kredittiden utgör. Med växelgarantin kan banken försäkra diskonterade växlar. Med rembursgarantin kan banken dela risken med EKN när banken bekräftar remburser. Med rörelsekreditgarantin kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter. Motgarantin används när exportörens kund begär kontraktsgaranti. Banken som ställer ut kontraktsgarantin kan då dela risken med EKN att kontraktsgarantin tas i anspråk. Säkerhetsgarantin används av exportören som skydd för risken att kunden orättmätigt tar en kontraktsgaranti i anspråk. Investeringsgarantin täcker risken för politiska händelser vid investeringar utomlands. 16

17 Utställda garantier under 2009, volym fördelad på bransch (Föregående års andel inom parentes) Telekom 44% (31%) Transport 17% (27%) Maskin 10% (17%) Gruvdrift och stål 10% (0%) Papper och massa 6% (1%) Kraft 4% (16%) Försvar 0% (2%) Övrigt 9% (7%) Det totala garanterade beloppet är på 31,8 miljarder kronor. Lösningen erbjuds fram till halvårsskiftet 2010, förutsatt att det fortfarande råder brist på likviditet. Tillfällig regellättnad EKN har fått många förfrågningar avseende möjligheter till täckning av korta betalningstider vid export till europamarknaden då riskkapaciteten på den privata försäkringsmarknaden tidvis har varit begränsad. I enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning har EKN sedan 1997 inte haft möjlighet att garantera export med kort kredittid till industriländer och därför inte kunnat möta detta behov. I likhet med andra EU-länder ansökte EKN därför i början av året hos EU-kommissionen om ett tillfälligt undantag från regelverket med hänvisning till svårigheterna att köpa risktäckning på den privata marknaden. I slutet av året beslutade EU-kommissionen att EKN tillfälligt får garantera dessa exportaffärer. Betalningsproblem De regioner och länder där svenska exportföretag mest frekvent använder EKN:s garantier, har inte drabbats så hårt som vi befarade i slutet av år 2008 då vi såg en kraftig ökning av anmälda betalningsdröjsmål i affärerna. Betalningsproblem är en indikation på att skadorna kommer att öka men än så länge har ökningen av skador varit måttlig. Nivån på betalningsdröjsmålen ökade som kraftigast under årets första månader och låg sedan kvar på en hög nivå under resten av året. Ökade skadeutbetalningar Under 2009 ökade EKN:s utbetalningar av ersättningar till 275 miljoner kronor jämfört med föregående års mycket låga nivå på 49 miljoner kronor. Den enskilt största posten uppgående till 107 miljoner kronor avsåg ersättning under ett avtal där EKN garanterat hyresbetalningar under ett flygplansleasingavtal. EKN täcker de hyresunderskott som uppkom i affären i början av 2000-talet. När det gäller utbetalning av ersättning i övrigt har 35 gäldenärer i 23 länder svarat för resterade andel. En av årets större skador var på 68 miljoner kronor och avsåg ett mejeri i Makedonien. Flest gäldenärer med betalningsproblem återfinns inom transport- och maskinsektorn, där de största ersättningsbeloppen har betalats ut avseende affärer i Ukraina, Brasilien och Turkiet. För de mindre och medelstora exportföretagen har skadefallen ökat något under året och totalt betalades 53 miljoner kronor ut avseende 17 affärer. 17

18 exportmöjligheter Sveriges framgångsbranscher Telekom fortsätter att dominera EKN:s engagemang. Behovet av infrastrukturprojekt är stort på tillväxtmarknaderna, men en del projekt skjuts upp. Garantigivningen i både transportbranschen och maskinbranschen ökar. telekom dominerar Inom telekombranschen, som dominerat EKN:s engagemang under många år, har efterfrågan på EKN:s tjänster varit mycket stor. Offertvolymen för telekomaffärer har ökat fyrfaldigt jämfört med år EKN är ofta aktuell i telekomaffärer på svåra marknader, men det senaste året har vi sett ett behov av EKN:s tjänster på samtliga marknader och även för etablerade operatörer. Vi offererade en sex gånger större volym på telekomoperatörer i OECDländer. Dessa risker på etablerade operatörer i OECD-länder bedömer vi som relativt låga risker men i flera fall handlar det om stora enskilda engagemang. Även bolag i exempelvis Asien och Sydamerika, som tidigare finansierat sina inköp genom den lokala och internationella finansmarknaden, har under det gånga årets besvärliga likviditetssituation använt exportkreditsystemet. Därutöver, för att möta en bredare efterfrågan, har EKN för första gången deltagit i islamisk finansiering där den garanterade faciliteten är enligt shariastruktur. Sven åke hellgren, vd ericsson Credit ab Vi utvecklas tillsammans EKN är mycket behjälpliga när det gäller introduktion till ny teknologi, nya kunder och nya marknader. Jag har jobbat tillsammans med EKN i över 20 år och det har varit en fantastisk resa som präglats av ömsesidigt kunskaps utbyte. Tack vare det gedigna samarbetet har vi kunnat gå från traditionella upplägg med mer eller mindre offentliga köpare, till väldigt avancerade projektfinansieringar. Vi har analyserat modeller, utvärderat risker, träffat kunder och sett till att vi har framförhållning gällande vad som sker i branschen. Det här är en dynamisk sektor och vi har verkligen behövt EKN och kommer att behöva dem under överskådlig tid. 18

19 Telekomoperatörerna blir allt större och marknaden utvecklas snabbt. Telekombranschen dominerar EKN:s engagemang. Telekombranschen har hittills klarat sig rela tivt bra under årets nedgång i världsekonomin. Konkurrensen hårdnar emellertid på de allt mognare telekommarknaderna runt om i världen, som under ett antal år varit under konsolidering men där ytterligare konsolidering krävs. Telekomoperatörerna i tillväxtmarknaderna har tidigare varit relativt opåverkade av internationell finansiell oro. I och med att telekomoperatörerna blir allt större och internationella så påverkas de allt mer. En del av telekomaffärerna i EKN:s engage mang har under året omvärderats till högre risk vilket lett till ökade riskreser veringar. 19

20 EKN på besök hos Siemens i Finspång, som varit kund hos EKN i många år. 20

21 Satsningar på infrastruktur skjuts upp Vad gäller större infrastrukturprojekt såsom kraftgenerering och transmission är behoven av investeringar stora i flera länder med en växande industri och en befolkning med ökande köpkraft. Men recessionen har medfört att flera stora affärer skjutits upp och ändrats på grund av svårigheterna att ordna finansiering. Trots den stora efterfrågan inom dessa branscher har därför antalet ansökningar inom transmission sjunkit jämfört med föregående år, från 77 till 63 stycken. Ökning i transportoch maskinbranschen Inom transport- och maskinindustrin har flera företag använt sig av EKN i betydligt större utsträckning än tidigare. Offertvolymen för dessa branscher ökade med 70 procent. De främsta orsakerna är en ökad riskmedvetenhet hos företagen, en ökad kostnad för att bära riskerna i egna böcker samt fokus på att hantera kassaflödet inom företaget. För att möta den stora efterfrågan utvecklade EKN bland annat en riskavtäckningslösning tillsammans med Atlas Copco där EKN förbinder sig att täcka risker i affärer motsvarande 700 miljoner kronor. Inom fordonssektorn har den negativa utvecklingen i Öst- och Central europa slagit särskilt hårt. EKN har tillsammans med flera exportörer rest till dessa marknader för att få en fördjupad förståelse för utvecklingen och tillsammans med exportören minska risken för skador. Målet med dessa resor med besök hos export företagens kunder är att hitta lösningar som innebär att betalningsproblemen inte leder till skada samt att företaget har kvar sin köpare av svenska exportvaror. Över 90 procent av EKN:s engagemang inom fordonsbranschen har under året omvärderats till en högre risk vilket lett till kraftigt ökade riskreserveringar för affärerna. Årets ökning av skador härrör delvis från affärer i dessa branscher i Ryssland och Ukraina. Daniel lundgren, commercial director siemens industrial turbomachinery AB Kunderna behöver EKN:s uthållighet I våra kunders affärer handlar det ofta om stora investeringar i långdragna projekt. Det gör att avkastningen dröjer och de får behov av långa lån. EKN kan gå in och garantera lånen så att våra kunder får en kreditperiod som matchar deras önskemål. Då får de naturligtvis lättare lån av sin bank, eftersom de kan visa upp en bättre finansieringskalkyl. Det här är ett bevis på att EKN, i förhållande till sina motsvarigheter i världen, är bra på att känna av vad marknaden behöver. Det är ofta EKN som möjliggör att en affär överhuvudtaget blir av. Det märks verkligen att EKN vill främja svensk export. 21

22 exportmöjligheter Små och medelstora företag i över nittio länder Finanskrisen har under hela året haft stor påverkan på de små och medelstora företagens möjligheter att genomföra affärer och få riskskydd. Behovet av EKN:s medverkan har varit stort. Antalet ansökningar som inkom till EKN avseende mindre och medelstora företags export ökade under året med 29 procent jämfört med Offertvolymen steg till 4,1 miljarder kronor från 2,6 miljarder kronor, en ökning med 57 procent. Efterfrågan har avsett export inom så gott som alla branscher livsmedel, verkstad, stål, papper, kemi, teknik med mera. Den avser affärer relativt jämnt spridda i över 90 länder (76 länder år 2008), med viss övervikt på affärer i Pakistan, Ryssland och Kina. De små och medelstora företagen har haft stort behov av att EKN är med och delar risk med banken. Efterfrågan på motgarantier är fortsatt hög och efterfrågan på rörelsekreditgarantier har ökat kraftigt. Såväl motgarantier som rörelsekreditgarantier syftar till att bidra till bättre kapitalförsörjning för företagen genom att lyfta av bankernas risker på exportörerna. Även efterfrågan på rembursgarantier som innebär en riskdelning med bankerna av bekräftade remburser ökade med 44 procent. göran olsson, vd wrap international ab EKN säkrar vår likviditet Wrap utvecklar och levererar mjukvara som visualiserar, planerar och optimerar radionätverk. Som nyetablerad, mindre aktör är vi beroende av ett jämt inflöde av pengar och måste anstränga oss lite extra för att kunna erbjuda kunderna en bra finansiell lösning. Dessutom måste vi bevisa att vi är en leverantör att räkna med i längden. EKN:s basgaranti och fordringsförlustgaranti har säkrat att vi får in pengar i den takt vi behöver och att vi kan vara mer flexibla när det gäller våra kunders betalningsvillkor. EKN har även hjälpt oss att möta de kunder som ställer krav på fullgörandegaranti. Kort sagt är EKN mycket viktiga för oss och vi glada för vårt väl fungerande samarbete. 22

23 Ramnäs bruk i Västmanland är ett av de små och medelstora företag som expanderar internationellt med EKN som riskpartner. Under året har några av de små och medelstora företagens affärer omvärderats till högre risker och reserveringarna för dem har ökat. Nya kunder och satsning på Västra Götaland Arbetet med att nå ut till fler små och medel stora företag har resulterat i att vi varje år de senaste tre åren nått ett hundra tal små och medelstora företag som blivit nya kunder. Så även under år 2009 då 121 före tag, 99 små och medelstora företag och 22 större företag, tillkom som kunder hos EKN. Företagens intresse för att träffa EKN och få information om garantier och diskutera affärsmöjligheter är stort. Vi har i egen regi och tillsammans med andra exportfrämjande organisationer fortsatt med regionala exportseminarier samt även genomfört ett stort antal kund- och bankträffar på olika orter i Sverige. För att i högre grad nå ut till exporterande svenska dotterbolag i världen fördjupades samarbetet med Exportrådet. Bankerna är också viktiga samarbetspartners för att hjälpa svenska företag att göra fler och säkrare exportaffärer. EKN genomförde en utbildningsdag för att informera om möjligheterna med EKN:s tjänster. En särskild satsning på Västsverige startade under hösten där en EKN-medarbetare arbetar i Göteborg. Syftet med denna regionala närvaro är att öka tyngden i både marknads- och kundbearbetningen i regionen och därigenom öka exporterande företags möjligheter att göra fler affärer med hjälp av EKN:s garantier. Den regionala närvaron ger goda möjligheter att öka antalet företagsbesök och bankbesök och bredda kontaktytorna. Satsningen kommer att utvärderas för att samla erfarenheter för eventuella framtida satsningar i andra regioner. 23

24 Riskexponering Portföljvolymen har ökat kraftigt. Den största förändringen i portföljen är den ökade andelen riskexponering på svenska exportföretag. Den förändringen sänker den genomsnittliga risknivån i garantierna men medför ökad koncentrationsrisk. 24

25 Volymen på EKN:s utestående garantier och bundna offerter ökade kraftigt under 2009 från 112 miljarder kronor vid årets början till 159 miljarder kronor vid årets slut. Med samtliga offerter inräknade var volymen vid årets slut 364 miljarder kronor. Ramutnyttjande När EKN räknar av engagemanget mot den av riksdagen beslutade garantiramen räknas hälften av offertvolymen. Det ger vid årets slut ett ramutnyttjande på 264 miljarder kronor. Med den nya ramen på 500 miljarder kronor har EKN därmed en kapacitet som väl motsvarar den efterfrågan vi bedömer finns hos exportföretagen. Volymökningen ledde till en ökning av riskreserveringen under året. Reserveringen för förväntade förluster ökade från 4,4 miljarder kronor vid årets början till 6,1 miljarder kronor vid årets slut. Reserveringen för oförväntade förluster (koncentrationsrisken) ökade från 5,1 till 5,3 miljarder kronor. Risk på svenska företag dominerar EKN har utestående garantier och fordringar i totalt 134 länder, med en ojämnt fördelad exponering. Ett fåtal länder svarar för en mycket stor del av exponeringen. Sverige är det land där EKN haft den i särklass största ökningen av riskexponering. Den mycket stora ökningen beror på de rörelsekreditgarantier till stora svenska företag, som EKN ställt ut under året. Rörelsekreditgarantierna innebär att EKN delar risk med utlånande bank på stora svenska exportföretag med hög kreditvärdighet. I likhet med tidigare år är Pakistan och Sydafrika bland de allra största länderna. Anledningen är en mycket stor affär i respektive land, som kommer att finnas med i EKN:s riskexponering under många år framåt. De 15 största länderna Exponering mkr Utestående garantier och skadefordringar, Mkr Sverige Pakistan Sydafrika Turkiet Mexiko Ryssland Iran Italien Indonesien Indien Kina Chile Filippinerna Nordkorea Bangladesh Utestående garantier Utestående skadefordringar 25

26 26

27 Turkiet ligger på fjärde plats i EKN:s lista över länder där EKN har utestående garantier i affärer. Tillsammans med Volvo Construction Equipment besöker EKN företagets kunder i Turkiet. Exponeringen på affärer i Turkiet, Mexiko och Ryssland har ökat sedan föregående årsskifte. Mexiko var inte bland de 15 största länderna vid förra årsskiftet men har placerat sig där med anledning av en stor telekomaffär. Efterfrågan på garantier för affärer i OECD-länder har ökat under året, men i den totala exponeringen är det fortfarande Asien som dominerar. Garantigivningen till Afrika ökar kraftigt men från en låg nivå. Exponeringen på länder söder om Sahara (med Sydafrika borträknat) har ökat sexfaldigt de senaste två åren och ligger på 6,3 miljarder kronor. Fördelning på motpart och bransch Ökningen av offererade och utfärdade garantier under 2009 har skett för alla motpartstyper, men exponeringen mot svenska företag har fördubblats som andel. De offentliga motparterna har också ökat snabbt under 2009 och utgör samma andel av exponeringen som föregående år, vilket innebär att de ökat i samma takt som portföljen i sin helhet. Vid slutet av 2009 var telekom den i sär klass största branschen, följd av försvarsmaterial. Dessa två branscher svarar för mer än halva portföljen. Telekom har dominerat portföljen i flera år. Att andelen försvarsmaterial har ökat beror på en under året utfärdad offert för en stor affär. Risker i EKN:s portfölj Kvartalsvis värderar EKN utestående garantier. Under år 2009 har dessa värderingar i huvudsak inneburit att EKN ökat riskreserveringen för redan utställda garantier i vissa branscher och på vissa marknader, som en följd av finanskrisen. De beloppsmässigt stora garantier som utfärdades under 2009 var i hög utsträckning till högt kreditvärderade företag i Sveri ge och andra länder. Dessa företag har en i genomsnitt högre kreditvärdighet än vad som är normalt för företag i EKN:s portfölj. Exponeringen på affärer i Turkiet, Mexiko och Ryssland har ökat sedan föregående årsskifte. 27

28 Detta bidrog till att minska den genomsnittliga risknivån i engagemanget. Det bör dock tilläggas att de stora nya garan tierna har haft en koncentrations effekt på riskerna i EKN:s portfölj, som ökat EKN:s behov av reservering för oförväntade förluster. Ökad reservering för förväntad förlust EKN reserverar för förväntade och oförväntade förluster för att säkerställa att potentiella framtida skador kan mötas med egna medel. EKN tar ut premier och gör reserveringar för den förväntade förlusten i varje garanti som ställs ut. Storleken på reserveringen påverkas av värderingen av risken i den enskilda affären och affärens längd. Genom ett riskmässigt bokslut redovisar EKN utvecklingen av risken i de affärer som EKN har i portföljen. Under året har många befintliga risker omvärderats till en något högre risknivå medan stora, nya affärer haft en låg risknivå. Den genomsnittliga risken har minskat något men den stora volymökningen på portföljen har ökat reserveringsbehovet. Ökningen av reserveringsbehovet har dämpats något av att den svenska kronan under 2009 stärktes mot euron och USdollarn. Tre fjärdedelar av EKN:s utestående garantier är utställda i dessa två valutor medan reserveringen görs i kronor. Garantier i utländsk valuta minskar som engagemang i kronor när kronan stärks. EKN:s portfölj av risker utgörs av garantier i affärer med både korta och långa kredittider och med belopp från under hundra tusen och upp till många miljarder kronor. Affärerna finns i 134 länder. Mexiko är ett av de länder där EKN:s exponering har ökat under året. 28

29 Vid slutet av år 2009 var reserveringarna för förväntade förluster 6,1 miljarder kronor, jämfört med 4,4 miljarder vid årets början. Ökad reservering för oförväntad förlust EKN tar i beräkningen av risken hänsyn till koncentrationsrisken i portföljen och gör avsättningar för att täcka denna risk. EKN tillämpar en konservativ beräkning som syftar till att säkerställa att EKN har tillräckliga reserver för att klara mycket stora förluster. Vid slutet av 2009 var EKN:s reservering för oväntade förluster 5,3 miljarder kronor, vilket är en ökning från 5,1 miljarder kronor vid årets början. EKN tar inte ut något premietillägg för affärer som ökar koncentrationsrisken och fortsätter att vara öppna för nya affärer på marknader och företag där EKN:s exponering redan är hög. Återförsäkring EKN hade vid årets slut utestående garantier på 4,0 miljarder kronor återförsäkrade på den privata marknaden, jämfört med 4,5 miljarder föregående år. Minskningen förklaras i huvudsak av den stärkta svenska kronan. En portföljförsäkring av 20 engagemang i 20 länder har förlängts med ett år. Den privata återförsäkringen minskade reserveringsbehovet för förväntade förluster med 0,6 miljarder kronor och för oförväntade förluster med 0,7 miljarder. EKN har dessutom återförsäkrat risker hos andra exportkreditinstitut för 1,3 miljarder kronor och andra exportkreditinstitut har återförsäkrats av EKN till ett värde av 16,2 miljarder kronor. ekn:s utestående offerter och garantier Volym fördelad på motpart, (Föregående års andel inom parentes) Utländska företag 47% (57%) Svenska företag 26% (13%) Offentliga köpare 23% (23%) Bank/finans 4% (7%) ekn:s utestående offerter och garantier Volym fördelad på bransch, (Föregående års andel inom parentes) Telekom 34% (34%) Försvar 23% (22%) Kraft 9% (16%) Övrig maskin 9% (13%) Transport 9% (11%) Övrigt 16% (4%) 29

30 Garantiverksamhetens omfattning Under året utfärdade: OFFERTER mkr antal mkr antal mkr antal Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) TOTALT GARANTIER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) TOTALT Affärer som de utfärdade garantierna avser ) för små och medelstora företag 2) för stora företag (tillfällig lösning) 30

31 Utestående vid årets slut: OFFERTER mkr antal mkr antal mkr antal Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) TOTALT GARANTIER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) SLV-garanti TOTALT Utestående offerter och garantier ) för små och medelstora företag 2) för stora företag (tillfällig lösning) 31

32 Skadeersättningar, återvinningar och utestående fordringar POLITISKA KOMMERSIELLA (mkr) Skadeersättningar 2009 Återvinningar 2009 Utestående fordran Skadeersättningar 2009 Återvinningar 2009 Utestående fordran Algeriet 2 Angola Argentina Bahamas 2 Bolivia 2 Bosnien-Hercegovina Brasilien Chile 6 5 Colombia 27 Egypten Elfenbenskusten 2 Frankrike 1 Ghana Indien 12 Indonesien Irak 524 Kanada 2 5 Kenya 2 23 Kina 15 Kongo-Kinshasa Kroatien 9 15 Kuba Liberia 63 Libyen 31 Litauen 3 3 Makedonien Mexiko

33 forts. POLITISKA KOMMERSIELLA (mkr) Skadeersättningar 2009 Återvinningar 2009 Utestående fordran Skadeersättningar 2009 Återvinningar 2009 Utestående fordran Montenegro 3 Nordkorea Pakistan Peru 4 Polen 20 Portugal 2 Ryssland 1 2 Saudiarabien 3 3 Serbien 5 65 Singapore 14 Spanien 37 Storbritannien 6 50 Sverige Togo 38 Turkiet Tyskland 4 Ukraina Uruguay 16 USA 4 46 Venezuela 4 4 Zimbabwe 4 43 Övriga 1 4 Schablonfördelad återv. 2 2 Skadeförebyggande lease 107 TOTALT Totalt år Totalt år

34 Hållbar utveckling Hållbarhetsfrågor har varit i fokus i alla perspektiv under året, såväl i miljöfrågor och i sociala frågor i garantigivningen som i vår internationella samverkan, vår kompetensförsörjning och i vår finansiella ställning. Avsnittet innehåller: Internationellt samarbete, Ansvarsfullt företagande samt Medarbetare. 34

35 Hållbar utveckling Internationellt samarbete I årets internationella arbete märks främst dialogen med länder utanför OECD. Hanteringen av den finansiella krisen har också haft en central plats på agendan. Sveriges handelspolitik, som EKN ingår i, ska även främja fattigdomsbekämpning och stärka mänskliga rättigheter. För EKN innebär det att vi i samverkan med exporterande företag driver CSR-frågor, granskar miljökonsekvenser och sociala förhållanden och konsekvenser i de affärer vi garanterar samt motverkar korruption. En hållbar utveckling av verksamheten förutsätter också att vi är ansvarsfulla arbetsgivare och har ett gott arbets klimat samt utvecklar goda relationer med andra organisationer inom exportområdet. Hanteringen av den finansiella krisens påverkan på exportfinansiering har haft en central plats på agendan under år Flera länder, inklusive Sverige, har vidtagit tillfälliga åtgärder för att upprätthålla handelsflöden. Arbetet har följts upp genom informationsutbyte och diskussioner. Vi kan konstatera att Sverige var bland de första OECD-länderna att fatta snabba och viktiga beslut inom området för att mildra verkningarna av krisen. harmoniserad prissättning Under flera år har exportkreditinstituten inom OECD arbetat med att harmonisera prissättningen. Inom OECD finns sedan länge en överenskommelse om prissättning av risk på länder och nu finns även, sedan februari 2010, en överenskommelse gällande prissättning av kommersiella risker. Denna överens kommelse träder ikraft i september Syftet är att hindra snedvridning av konkurrens, att säkerställa att internationella krav på riskavspeglande premier uppfylls och att det inte förekommer subvention i exportkreditinstituts verksamhet. längre krediter för miljöteknik För att främja miljövänlig export och motverka klimatförändring har en utvidgning av OECD-avtalet om förnybar energi och vattenprojekt diskuterats. Målet är att skapa ett klimatavtal där fler typer av projekt ska kunna erbjudas längre kredittider, flexibla återbetalningsprofiler och täckning för större andel lokala kostnader. Under år 2010 kommer EKN att medverka i över synen av OECD:s riktlinjer för miljöhänsyn. utanför oecd Ansträngningar har gjorts att fortsätta och förstärka dialogen med konkurrent länder utanför OECD-kretsen, i första hand Kina. I OECD-diskussionerna om det planerade klimatavtalet har ett antal länder utanför OECD deltagit. 35

36 Hållbar utveckling Ansvarsfullt företagande Engagemanget för CSR-frågor ökar i företagen och många seminarier och konferenser där vi medverkar har fokus på dessa frågor. I år har vi vidareutvecklat våra rutiner för de etiska hänsynen. I seminarier och konferenser berättar vi om hur EKN arbetar med CSR-frågor, för att öka uppmärksamheten på området. Bland annat medverkade vi vid en konferens i Kina med europeiska och kinesiska företag och myndigheter där vi belyste CSR och hur vi granskar miljöfrågor och sociala frågor i garantigivningen. Vi medverkade även i en CSR-konferens anordnad av UD under Sveriges EU-ordförandeskap. Mänskliga rättigheter Om EKN:s granskning visar att affären har en negativ miljöpåverkan, eller om vi bedömer de sociala förhållandena som oacceptabla ställer vi krav på åtgärder för att kunna garantera affären. De miljöfaktorer som EKN granskar är påverkan på luft, vatten, mark, resursförbrukning, avfall, buller, och känsliga natur- och kulturområden. De sociala faktorer som EKN bedömer är påverkan på människor och samhällen, som exempelvis folkomflyttningar, och arbetsförhållandena hos köparen, som exempelvis hälsa och säkerhet, barnarbete och tvångsarbete. Samverkan mellan företagen och EKN utvecklas och vi möter ett allt större engagemang hos företagen för CSR-frågor. Miljöpåverkan EKN rekommenderar sina affärspartners att tillämpa principerna i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Affärer i kategori A och B, som EKN garanterat under året Kategori A Pappersbruk, Mexiko Uppförande av ett nytt bruk för tillverkning av tissue. Tillverkningen baseras på åter vunnen fiberråvara. Bruket uppförs på tidigare åkermark. Kategori B Papper och massa, Ryssland Kraftvärmeverk, Vitryssland Modernisering av ett befintligt pappers- och massabruk. Investeringen kommer att leda till minskade utsläpp av luftföroreningar. Utbyggnad och modernisering av ett befintligt kraftvärmeverk. Produktionen kommer att öka med 30% samtidigt som utsläppen i luften kommer att minska med 15-20%. 36

37 Generaldirektör Karin Apelman höll en presentation om CSR-frågor på en konferens anordnad av UD under Sveriges EU-ordförandeskap. Med i panelen var Hakan Lucius från European Investment Bank. Global Compact. Dessa riktlinjer inne fattar rekommendationer gällande mänskliga rättig heter, arbetsrätt, miljöskydd och återspeglar god praxis för företag. Bedömningen av miljöfrågor och sociala frågor är en integrerad del av EKN:s affärsprocess. Nytt i år är att vi i vissa affärer även klassar risken för brott mot mänskliga rättigheter. EKN hämtar in information om en affärs miljöpåverkan redan i ansökningsfasen. Affären klassificeras därefter, beroende på affärens förmodade miljöpåverkan. Dessa kategorier är definierade och fastställda inom OECD. Kategorierna är A, som innebär en påtaglig påverkan, B som innebär viss påverkan och C, som innebär liten eller ingen påverkan. Merparten av de affärer med medel- och långfristig kredittid som EKN garanterade under året klassificerades i kategori C. Ett stort antal affärer och projekt som genomförs har dessutom ett miljöförbättrande syfte. För A-klassade affärer kräver EKN en fördjupad miljögranskning, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning som följer inter nationell standard. Detta görs alltid när affärens kontraktsbelopp över stiger 100 miljoner kronor och har en kredittid på minst två år. EKN granskar även affärer eller projekt som understiger 100 miljoner kronor om det föreligger särskilda skäl. 37

38 I den internationella handeln vill EKN medverka till att påverkan på miljö och människor hanteras på ett etiskt och hållbart sätt. Anti-korruption De företag som ansöker om garanti hos EKN måste intyga att mutor inte förekommer i affären. Garantin kan bli ogiltig om det i efterhand visar sig att det har förekommit mutor. Vi efterfrågar också information om eventuella agentprovisioner. Om företaget betalar ut ersättningar till agenter ber vi om närmare upplysningar, så att vi kan bedöma om det finns risk för att agentprovisionen egentligen är mutor. EKN:s policy gällande korruption ligger i linje med övriga exportkreditinstituts inom OECD. Hållbar långivning Världsbanken och IMF (Internationella valutafonden) har begränsningar i sina kommersiella upplåningsprogram för fattiga, skuldtyngda länder. EKN:s policy är att inte garantera affärer med offentliga köpare i dessa länder, om affären bryter mot landets fattigdomsminskning eller skuldstrategi eller på annat sätt försvårar landets sociala eller ekonomiska utveckling. Policyn omfattar garantigivning för krediter som ökar landets statliga skuldsättning direkt eller indirekt. 38

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR Delårsrapport 2010 Q2 EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR 1 Perioden i korthet Fortsatt stor efterfrågan på EKN:s garantier. Antal ansökningar under perioden var 1464,

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015

Delårsrapport. januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 TILLVÄXTMARKNADER DOMINERAR GARANTIVOLYMEN. REKORDHÖGT ANTAL GARANTERADE EXPORTAFFÄRER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG. Perioden i korthet EKN garanterade 807 (761) exportaffärer

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

.16. Delårsrapport januari juni

.16. Delårsrapport januari juni .16 Delårsrapport januari juni EKN:s garantigivning ligger på samma nivå som föregående år. Intresset för affärer till Iran syns i periodens utfärdade offerter. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet EKN

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet För små och medelstora företag garanterade EKN 365 exportaffärer till ett värde av 1,7 miljarder kronor, en

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag Flexibla finansieringslösningar Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens,

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73 Årsredovisning.12 Sid 6 8 GD har ordet: Stark efterfrågan i osäker tid. Sid 10 11 Utdragen återhämtning. Sid 16 18 Affärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn. Sid 25 29 Små och medelstora

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver

som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver ÅRSREDOVISNING 2006 EKN ökade garantigivningen på svåra risker som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver INNEHÅLL Året i korthet 4 Nyckeltal 5 GD har ordet 6 Nya affärer 8 Exponering

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58.

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. AB Svensk Exportkredit Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. 1 Exportkreditindex (EKI) Exportkreditindex (EKI) Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld Trots

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn. Årsredovisning.13 Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.se under året är Dockstavarvet, som tillverkar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81 Årsredovisning.10 GD-ord: Stark tillväxt i nya orostider, sid 6-8. Risktäckning för den svenska exportökningen, sid 12-15. Återhämtning och investeringar, sid 16-20. Möt fyra svenska företag från fyra

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer