TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT"

Transkript

1 UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10) Sweco Infrastructure AB

2 Hållbara transporter Grunden för ett hållbart transportsystem är att se till tillgängligheten, dvs lättheten för boende, verksamma och besökande att nå det utbud av varor, service, utbildning, arbete, fritidssysselsättning och andra besöksmål som personer i olika åldrar och av olika kön kan komma att efterfråga under överskådlig tid. Tillgängligheten balanseras efter olika gruppers behov och förmåga samt till allmänna förutsättningar i fråga om utbud och begränsningar utifrån ekonomisk, social och ekologisk hänsyn. Förutsättningarna för att skapa god tillgänglighet till, från och inom en stadsdel är till stor del beroende av utomstående faktorer. Trafiknätens utformning, kapacitet, standard samt prioritet mellan olika trafikslag kan i hög grad påverka såväl tillgänglighet som olika transportsslags attraktionskraft. Denna PM syftar till att diskutera hur ett hållbart transportsystem kan utformas för Storsjö Strand på olika rumsliga nivåer. Utgångspunkten i texten är att hållbara färdmedel såsom buss, cykel och gång ska dominera transporterna i området och användas i alla fall då det är möjligt. I de fall som denna princip frångår kommer det nämnas i texten. Övergripande nivå - Regionen/Staden Denna del syftar till att utforska och kartlägga kopplingen mellan Storsjö Strand, Östersund och den omkringliggande regionen. Storsjö Strand ligger i centrala Östersund och är genom tågstationen i området också starkt sammankopplat med den omkringliggande regionen. Östersunds kommun och den omkringliggande regionen har initierat ett flertal olika projekt för att minska miljöpåverkan orsakad av stadens och regionens transporter. Åtgärder och projekt som strävar efter att minska klimatpåverkan och luftföroreningar och samtidigt öka trafiksäkerheten och tillgängligheten samlas inom kommunens projekt Grön Trafik. Exempel på projekt som ingår i Grön Trafik är ett antal cykelsatsningar, logistiklösningar, miljö- och elbilssatsningar samt informationsprojekt. Därutöver drivs ett projekt kallat Jämställt transportsystem i Östersund som efterstävar att mäns och kvinnors resmönster, värderingar och upplevelse av trafiksystemet ska ges lika stort utrymme i planeringen av transportsystemet. En studie av pågående projekt visar att det är mycket som idag pågår i Östersund inom transportområdet och det kan därför vara viktigt att se hur de åtgärder som redan har initierats kan utvidgas till, och kanske även fördjupas för, Storsjö Strand. Resecentrum Ett resecentrum i Storsjö Strand kan bidra till att området knyts samman med den omkringliggande regionen och att tillgängligheten för både resenärer och gods till området förbättras. Samtidigt ligger spåren på ett sätt som gör att Storsjö Strand separeras från Östersunds centrala delar. Därför är det viktigt att säkerställa att Storsjö Strand trots spårens placering känns lättillgängligt även för invånarna i övriga Östersund och inte bara för personer och gods som anländer till Östersund med tåg. Dessutom är det viktigt att angöring vid det nya 2 (10)

3 resecentumet planeras och utformas så att stationen blir tillgänglig från både Storsjö Strand och övriga Östersund. Programförslag: Planeringen av ett nytt resecentrum ska syfta till att underlätta regional tågtransport och i den mån det går minska den barriäreffekt som spåren kan ge upphov till. Det ska vara naturligt att välja ett hållbart färdmedel till resecentrumet. Regionala busslinjer De regionala busslinjerna avgår idag huvudsakligen från centrala Östersund och därmed ligger bussstationen en bit ifrån såväl resecentrumet och delar av Storsjö Strand. En hållplats för regionala busslinjer i anslutning till tågstationen och det nya bostads- och arbetsplatsområdet kan underlätta för regionala resor med buss från och till Storsjö Strand. Programförslag: Storsjö Strand ska ha god tillgänglighet med regionala busslinjer så att det är lätt för pendlare att resa till och från området med buss. Långväga persontransporter Beroende på en plats upptagningsområde för besökare i form av arbetstagare och personer som söker sig till området kan färdmedlet till platsen variera. Rent generellt kan sägas att ett större upptagningsområde ofta genererar mer bilresor ett område. Därför är det vara viktigt att fördjupa kunskapen om varifrån besökande till Storsjö Strand förväntas resa från för att på så sätt kunna planera för att sådana resor på ett enkelt sätt ska kunna göras med hållbara färdmedel (såsom tåg, regional- och lokalbuss). På samma sätt är det viktigt att studera vilka vanliga målpunkter som de boende i Storsjö Strand vill nå så att de resa dit på ett hållbart sätt. Programförslag: God tillgänglighet till och från Storsjö Strand från övriga Östersund och den omkringliggande regionen ska uppnås genom en väl utbyggd och medveten planerad kollektivtrafik. Godsleder Även för gods är det centralt att identifiera vilka punkter som varor kommer från och ska levereras till för att underlätta en användning av hållbara färdmedel. Östesunds kommun deltar i regionala samarbeten för att utveckla godsleder som kan effektivisera varutransporter och logistik. 3 (10)

4 Områdesnivå - Storsjö Strand Målpunkter I området planeras bostäder, arbetsplatser, service, rekreationsområden och ett resecentrum. De olika målpunkterna besöks sannolikt vid olika tidpunkter och veckodagar så det bör finnas goda möjligheter till samnyttjande av exempelvis parkeringsplatser och till planering av kollektivtrafik så att de olika målpunkerna är lättillgängliga då det finns en efterfrågan. I planskedet av den nya stadsdelen finns fortfarande en möjlighet att välja ut var centrala målpunkter i området ska lokaliseras. En strategi kan exempelvis vara att sprida viktiga målpunkter för besökande och boende över hela området medans ett annat alternativ är att samla flera besökspunkter inom ett mindre område. Grundtanken är att alla målpunkter i området ska kunna nås med hållbara färdmedel. Boende, arbetstagare och besökare ska uppmuntras att välja hållbara färdmedel genom att det är enkelt att nå de identifierade målpunkerna på ett säkert och bekvämt sätt. God tillgänglighet med motordrivna fordon bör säkerställas huvudsakligen för rörelsehindrade, bilpoolsbilar, varuleveranser och servicetransporter. För övriga personer som bor i eller besöker området bör kollektivtrafikhållplatser finnas i anslutning till alla målpunkter. Turtätheten bör vara hög då efterfrågan är stor. Cykelnätet och angöringen vid identifierade målpunkter i Storsjö Strand bör ha god standard. Programförslag: Tillgängligheten till viktiga målpunkter, oavsett hur de lokaliseras, med olika färdmedel ska anpassas så att hållbara färdmedel blir ett naturligt val. Bäst tillgänglighet till centrala målpunkter ska resande med kollektiva medel, cyklister, fotgängare, rörelsehindrade, bilpoolsbilar och logistikrelaterade transporter ha. Trafiknät (framkomlighet, orienterbarhet, kapacitet, prioritet, trafiksäkerhet, trygghet, buller och luftkvalitet) Vad gäller planeringen av trafiknätet är det ur tillgänglighetssynpunkt viktigt att säkerställa framkomlighet, orienterbarhet, kapacitet, trafiksäkerhet och trygghet. Vidare är det centralt att buller- och luftkvalitetsnormer efterföljs då både bebyggelse och trafiknätet i området förändras. Framkomligheten i trafiknätet beror dels på dess kapacitet och dels på antalet fordon som trafikerar nätet. Det innebär att om kapaciteten i nätet är lägre än efterfrågan eller om antalet fordon överstiger den kapacitet som finns minskar framkomligheten. Utformningen av gaturummet, såsom gatubredd, design och genhet, påverkar också framkomligheten. Att anlägga små gator som integreras i bebyggelsen kan göra det mindre attraktivt att använda vägen som genomfartsled samtidigt som det också kan skapa osäkerhet om det finns många korsningar med skymd sikt. Att ha större och genare gator kan istället förbättra framkomligheten men också uppmuntra till högre hastigheter och användande av vägen för genomfart. Därför kan en sådan lösning kräva andra insatser för att hålla hastigheterna nere. Vilken lösning som än väljs är det viktigt att planeringen eftersträvar att skapa ett trafiksäkert och tryggt trafiknät som uppmuntrar till ett hållbart resande och ett önskvärt användande av gaturummet. 4 (10)

5 Orienterbarheten kan också underlättas av ett mer grovmaskigt gatunät. En god orienterbarhet är viktig; dels för att förbättra tillgängligheten och dels för att undvika söktrafik i området. God orienterbarhet för cyklister och fotgängare kan garanteras genom ett sammanhängande nät utan barriärer. Ytterligare en fråga att överväga är hur gaturummet ska användas och hur olika färdmedel ska separeras. Ett alternativ är att olika trafikanter får samsas om samma gaturum, det vill säga att samma gata används för flera olika färdmedel. Om en sådan lösning väljs är det viktigt att definiera huruvida det är trafiken eller andra aktiviteter som kan ske på gatan som ska ges prioritet. Om gatuaktiviteter prioriteras före trafik finns det en möjlighet att skapa ett levande gatuliv med låga hastigheter inom området. Ett annat alternativ är att det finns en tydlig uppdelning av gaturummet så att olika trafikslag har sina egna områden/filer att förhålla sig till. En sådan lösning gör det tydligare för trafikanter vilka regler de ska förhålla sig till och det finns en möjlighet att genom dimensionering av respektive färdmedels yta tydliggöra vilka färdmedel som ges prioritet i Storsjö Strand. Ett alternativ som kombinerar dessa två lösningar är till exempel att gaturummet används på olika sätt vid olika tidpunkter. I Översiktsplanen för Storsjö Strand har man identifierat att bullernivån i området kan komma att överskrida normerna i och med att resecentrumet är lokaliserat så nära de områden som ska bebyggas. Därför kan det vara aktuellt att se över ytteligare åtgärder för att minska buller i området så mycket som det går och planera bebyggelsen så att arbetsplatserna ligger närmare spåren än bostäderna. Vad gäller luftkvalitet har Östersund allt som oftast god luftkvalitet förutom vid enstaka tillfällen såsom vid vissa väder- och vindsituationer eller på våren så gruset på vägarna dammar. Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts antas luftkvaliteten inte försämras till följd av utvecklingen av Saltsjö Strand. Programförslag: Trafiknätet i Storsjö Strans ska planeras för att kunna erbjuda god tillgänglighet med flera olika färdmedel. Kapaciteten i vägnätet ska kunna möta den trafikefterfrågan som finns i området utan att uppmuntra till ohållbara färdmedelsval. Det ska vara lätt att orientera sig i trafiknätet och det ska kännas tryggt, särskilt för oskyddade trafikanter. Utformningen av gaturummet ska göras på ett sådant sätt att höga bullernivåer och dålig luftkvalitet undviks. Resgenerering och trafik I och med att området Storsjö Strand kommer innefatta bostäder, arbetsplatser, serviceutbud och rekreationsområden kommer sannolikt en ökning av resandet till och från området följa utvecklingen av området. Genom att möjliggöra ett hållbart resande till området finns det dock goda möjligheter att hålla den resurs- och markanvändning som genereras så låga som möjligt. Förbättrad kollektivtrafikanslutning till området (förslag om max 300 meter till närmaste hållplats) och sammanhängade gång-, cykel- och sparkstråk kan uppmuntra till sådana resval hos boende och besökare. Att etablera en bil- och cykelpool kan vara bra sätt att underlätta människors vardag utan egenägd bil. En bilpool ger de som bor i området möjligtheten att använda en bil då de behöver en samtidigt som det totala bilresandet sannolikt minskar till följd av att personerna i området inte själva äger bilen. Att vara ansluten till en bilpool kan också vara bra utifrån ett 5 (10)

6 privatekonomiskt perspektiv eftersom de fasta kostnaderna som ett bilägande ofta innebär delas på en stor grupp individer och att varje hushåll bara betalar då de nyttjar bilen. Dessutom kan en bilpool, om en stor andel av de boende och arbetande i området ansluter sig, markant reducera behovet av parkeringsyta eftersom antalet bilar i området minskar. I och med att arbetsplatser planeras i området ökar också möjligheten att åstadkomma en effektiv bilpool eftersom bilpoolsbilarna kan användas för både tjänsteresor och av de boende i området. På så sätt ges de som arbetar i området möjlighet att använda bil i tjänsten då de behöver samtidigt som de kan välja hållbara färdmedel till sin arbetsplats. För att göra bilpoolen än mer attraktiv kan parkering för de bilarna prioriteras i nära anslutning till viktiga målpunkter. Att ha en cykelpool i området kan göra det lättare för både de som bor och de som arbetar i området att välja cykeln som färdmedel vid kortare resor. Vad gäller gods- och servicetrafik är transporter via väg i vissa fall den bäst lämpade lösningen i och med att det är viktigt att komma nära målpunkten. Därför är det inte sannolikt att sådan trafik helt kan undvikas i området; däremot kan det vara viktigt att se närmare på hur den sortens transporter kan effektiviseras och koordineras för att på bästa sätt kunna minimera deras miljöpåverkan och bidrag till minskad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. En lösning som har föreslagits i Norra Djurgårdsstaden är att en omlastningscentral etableras där leveranserna till området kan koordineras vilket i sin tur minskar antalet fordon i området. Programförslag: Området ska utformas och planeras så att den resgenerering som uppstår till följd av områdesutvecklingen leder till låg energi- och markanvändning. Energieffektiva och hälsofrämjande transportmedel ska göras attraktiva genom att god tillgänglighet erbjuds. Både boende och arbetstagare i området ska erbjudas att gå med i en bil- och cykelpool. Gods- och servicetransporterna till området ska koordineras och effektiviseras i syfte att hålla nere det antal transporter som når Storsjö Strand. Resursförbrukning I och med att antal lägenheter och arbetsplatser i området inte har fastställts ännu och eftersom den genererade trafikökningen kräver en mycket mer detaljerad analys för att kunna uppskattas kommer det här föras en allmän diskussion om resursförbrukningen som kan kopplas till transporter. För persontransporter är bilen det färdmedel som förbrukar mest energi per personkilometer. För att åstadkomma ett resurssnålt transportsystem är det därför viktigt att se till att det finns fullgoda alternativ till bilen. God tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och till fots är därför viktigt att planera för. För att minska energi- och resursförbrukningen som kan kopplas till godstransporter är det centralt att så stor del av transporterna som möjligt anländer till Östersund med tåg. Därefter är det en stor fördel om transporterna koordineras så att antalet leveranser kan minimeras. Programförslag: Storsjö Strand ska planeras utifrån målsättningen att alla resor till och från området ska göras med energieffektiva färdmedel och inte genereras hälso- och miljöskadliga utsläpp. 6 (10)

7 Lokal nivå - Kvarter/Byggnad Angöring Som det nämnts tidigare är det viktigt att centrala målpunkter (exempelvis bostäder, arbetsplatser, service, skola/dagis, butiker, etc.) identifieras i planskedet så att angöring i anslutning till målpunkterna kan planeras väl. Angöringsmöjligheten vid de centrala målpunkterna ska återspegla det resmönster som ska uppmuntras vilket innebär att exempelvis cyklister, rörelsehindrade, resande med bilpoolsbilar och godsleveranser ska ges företräde. Parkering Parkering kan vara ett effektivt sätt att styra människors färdmedelsval. Dess lokalisering och utformning påverkar hur markytan i området används och vilka incitamenten som finns för att använda vissa färdmedel framför andra. Nedan presenteras några generella riktlinjer för hur parkering kan planeras för att uppmuntra till ett hållbart resande. Det vanliga är att den aktör som åtar sig uppdraget att anlägga en ny fastighet även blir ansvarig att uppföra ett visst antal parkeringsplatser i enlighet med den rådande parkeringsnormen; utdrag ur Östersunds parkeringsnorm återfinns i Bilaga 1. Historiskt sett har den lösningen ofta medfört att kostnaden för att anlägga parkering bekostas av alla de som bor eller använder fastigheten. En annan lösning som prövats internationellt (exempelvis i Freiburg) är att de boende eller arbetstagare som faktiskt använder en parkeringsplats får betala kostnaden för att uppföra och underhålla platsen. En sådan lösning för Östersunds del skulle innebära att det finns klara incitament för de boende i området att inte äga bil och för arbetstagare i området att välja andra färdmedel till sina arbetsplatser. Samtidigt innebär en sådan lösning att den konventionella sättet att reglera parkering frångås; det kan därmed kräva merarbete. Enligt den princip som vanligtvis används är det också regel att parkering ska anläggas på fastighetsmark. En sådan lösning gör det tydligt vem som ansvarar för vad, samtidigt gör den det svårare att använda lokaliseringen av parkering som ett styrmedel. Dessutom kan det göra att det blir svårare att samnyttja parkeringsplatserna i gemensamma parkeringshus. En alternativ lösning är att parkering anläggs i gemensamma parkeringshus, med fördel i anslutning till järnvägsspåren där det ändå inte går att lokalisera bostäder. I och med en sådan lösning planeras fordonsparkeringen snarare på områdetsnivå än fastighetsnivå och det går att ta med i beräkningen att ett visst samnyttjande av platserna kan ske. En sådan lösning har tillämpats i Malmö i Västra hamnen. Där har de även anlagt ett parkeringshus som är utformat med en galleria i bottenplanet vilket bidrar till att parkeringen integreras i den överiga stadsdelen, se Figur 1. Figur 1: Parkeringshus i Västa hamnen i Malmö med en galleria i bottenplan 7 (10)

8 Samnyttjande är en planeringsåtgärd som kan användas för att reducera antalet parkeringsplatser som behöver anläggas vid nyproduktion. Idéen går ut på att parkeringsplatserna finns i allmänna parkeringsanläggningar och därmed inte är reserverade utan kan användas av alla. Exempelvis kan det vara passande att samnyttja parkering vid arbetsplatser med parkering för handel i och med att parkeringsbehovet är som störst vid olika tidpunkter för de två ändamålen. Att samnyttja parkeringsplatser som används av de boende i området kan vara mer problematiskt eftersom det är viktigt att de boende inte uppfattar att de uppmuntras lämna parkeringsplatsen under dagtid. Den parkeringsnorm som anger det antal P-platser som en fastighetsutvecklare ska anlägga anger i Östersunds allt som oftast ett antal parkeringsplatser (bil och cykel) per ytenhet boendeeller kontorsyta som byggs; miniminormer för parkeringsplatser tillämpas. Ett annat alternativ, som Malmö använder i sin parkeringspolicy, är flexibla parkeringstal som ger utrymme att anpassa normerna efter tillgängligheten med andra färdmedel än bil. Flexibla parkeringstal ger således en möjlighet att minska (för bil) respektive öka (för cykel) antalet parkeringsplatser så att antalet anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det faktum att användande av hållbara färdmedel uppmuntras för boende och besökare i området bör även tydliggöras i parkeringsplanen. Exempelvis ska det finnas lättillgänglig och säker cykelparkering och handikapparkering i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser. Att det finnstillräckligt många säkra cykelparkeringar i nära anslutning till viktiga målpunkter är oerhört viktigt för att underlätta resor till och från området med cykel. Kvalitéten är också viktig; att det går att låsa fast cykeln och att den står skyddad från väder och vind. Att det runt cykelparkeringen är rent och snyggt och känns säkert kan bidra till skapande av mer attraktiva miljöer. I parkeringsanläggningarna som anläggs bör utformningen göra så att bilpoolsbilar och elbilar (med laddningsstolpar) upplevs som mest tillgängliga. Programförslag: Huvuddelen av de kostnader som etablering och underhåll av parkeringsplatser medför ska bäras av de boende och Figur 2: Säkra parkeringsplatser är viktiga arbetstagare som avser att använda parkeringen. Bilparkering bör anläggas i gemensamma parkeringshus för att underlätta samnyttjande, lokaliseringen av dessa ska visas i detaljplanen. Flexibla parkeringstal bör övervägas och ska tillsammans med utformningen av forsonsparkeringen återspegla det resmönster som Storsjö Strand planeras för. 8 (10)

9 Bilaga 1 Östersund delas i kommunens parkeringspolicy upp i tre zoner: Zon 1 Centrum, Zon 2 Innerstaden och Zon 3 Staden i övrigt (se Figur 3). Storsjö Strand ligger i zon 1 och 2 vilket betyder att hela området enligt zonindelningen tillhör den Inre staden. Figur 3: Zonindelning i Östersuns kommun För respektive zon har specifika parkeringstal för cykel och parkering angetts.ett utdrag från listan visas i Tabell 1 och 2. Samtliga parkeringstal och övriga riktlinjer kopplade till parkering kan återfinnas på följande länk: 6r%2Bparkeringstal.pdf Tabell 1: Parkeringstal för cykel i Östersunds kommun Zon 1 Centrum Antal cykelplatser/ 1000 kvm bruttoarea Flerbostadshus Boende: 25 Besökande: 3 Kontor Anställda: 10 Handel, övrig service Besökande: 2 Anställda: 5 Besökande: 20 Zon 2 Inre staden Antal cykelplatser/ 1000 kvm bruttoarea Boende: 25 Besökande: 3 Anställda: 9 Besökande: 2 Anställda: 5 Besökande: 15 9 (10)

10 Tabell 2: Parkeringstal för bil i Östersunds kommun Zon 1 Centrum Antal bilplatser/ 1000 kvm bruttoarea Zon 2 Inre staden Antal bilplatser/ 1000 kvm bruttoarea Flerbostadshus 8 11 Kontor Med samnyttjande: 10 Utan samnyttjande: Handel Med samnyttjande: 19 (dagligvaru- och Utan samnyttjande: 27 sällanköp) (10)

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen RAPPORT Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen Sebastian Bäckström Jonas Fejes Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet Sima Zangiabadi

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö RAPPORT 2013:96 VERSION 1.0 Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet Dokumentinformation Titel: Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet

Läs mer