TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT"

Transkript

1 UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10) Sweco Infrastructure AB

2 Hållbara transporter Grunden för ett hållbart transportsystem är att se till tillgängligheten, dvs lättheten för boende, verksamma och besökande att nå det utbud av varor, service, utbildning, arbete, fritidssysselsättning och andra besöksmål som personer i olika åldrar och av olika kön kan komma att efterfråga under överskådlig tid. Tillgängligheten balanseras efter olika gruppers behov och förmåga samt till allmänna förutsättningar i fråga om utbud och begränsningar utifrån ekonomisk, social och ekologisk hänsyn. Förutsättningarna för att skapa god tillgänglighet till, från och inom en stadsdel är till stor del beroende av utomstående faktorer. Trafiknätens utformning, kapacitet, standard samt prioritet mellan olika trafikslag kan i hög grad påverka såväl tillgänglighet som olika transportsslags attraktionskraft. Denna PM syftar till att diskutera hur ett hållbart transportsystem kan utformas för Storsjö Strand på olika rumsliga nivåer. Utgångspunkten i texten är att hållbara färdmedel såsom buss, cykel och gång ska dominera transporterna i området och användas i alla fall då det är möjligt. I de fall som denna princip frångår kommer det nämnas i texten. Övergripande nivå - Regionen/Staden Denna del syftar till att utforska och kartlägga kopplingen mellan Storsjö Strand, Östersund och den omkringliggande regionen. Storsjö Strand ligger i centrala Östersund och är genom tågstationen i området också starkt sammankopplat med den omkringliggande regionen. Östersunds kommun och den omkringliggande regionen har initierat ett flertal olika projekt för att minska miljöpåverkan orsakad av stadens och regionens transporter. Åtgärder och projekt som strävar efter att minska klimatpåverkan och luftföroreningar och samtidigt öka trafiksäkerheten och tillgängligheten samlas inom kommunens projekt Grön Trafik. Exempel på projekt som ingår i Grön Trafik är ett antal cykelsatsningar, logistiklösningar, miljö- och elbilssatsningar samt informationsprojekt. Därutöver drivs ett projekt kallat Jämställt transportsystem i Östersund som efterstävar att mäns och kvinnors resmönster, värderingar och upplevelse av trafiksystemet ska ges lika stort utrymme i planeringen av transportsystemet. En studie av pågående projekt visar att det är mycket som idag pågår i Östersund inom transportområdet och det kan därför vara viktigt att se hur de åtgärder som redan har initierats kan utvidgas till, och kanske även fördjupas för, Storsjö Strand. Resecentrum Ett resecentrum i Storsjö Strand kan bidra till att området knyts samman med den omkringliggande regionen och att tillgängligheten för både resenärer och gods till området förbättras. Samtidigt ligger spåren på ett sätt som gör att Storsjö Strand separeras från Östersunds centrala delar. Därför är det viktigt att säkerställa att Storsjö Strand trots spårens placering känns lättillgängligt även för invånarna i övriga Östersund och inte bara för personer och gods som anländer till Östersund med tåg. Dessutom är det viktigt att angöring vid det nya 2 (10)

3 resecentumet planeras och utformas så att stationen blir tillgänglig från både Storsjö Strand och övriga Östersund. Programförslag: Planeringen av ett nytt resecentrum ska syfta till att underlätta regional tågtransport och i den mån det går minska den barriäreffekt som spåren kan ge upphov till. Det ska vara naturligt att välja ett hållbart färdmedel till resecentrumet. Regionala busslinjer De regionala busslinjerna avgår idag huvudsakligen från centrala Östersund och därmed ligger bussstationen en bit ifrån såväl resecentrumet och delar av Storsjö Strand. En hållplats för regionala busslinjer i anslutning till tågstationen och det nya bostads- och arbetsplatsområdet kan underlätta för regionala resor med buss från och till Storsjö Strand. Programförslag: Storsjö Strand ska ha god tillgänglighet med regionala busslinjer så att det är lätt för pendlare att resa till och från området med buss. Långväga persontransporter Beroende på en plats upptagningsområde för besökare i form av arbetstagare och personer som söker sig till området kan färdmedlet till platsen variera. Rent generellt kan sägas att ett större upptagningsområde ofta genererar mer bilresor ett område. Därför är det vara viktigt att fördjupa kunskapen om varifrån besökande till Storsjö Strand förväntas resa från för att på så sätt kunna planera för att sådana resor på ett enkelt sätt ska kunna göras med hållbara färdmedel (såsom tåg, regional- och lokalbuss). På samma sätt är det viktigt att studera vilka vanliga målpunkter som de boende i Storsjö Strand vill nå så att de resa dit på ett hållbart sätt. Programförslag: God tillgänglighet till och från Storsjö Strand från övriga Östersund och den omkringliggande regionen ska uppnås genom en väl utbyggd och medveten planerad kollektivtrafik. Godsleder Även för gods är det centralt att identifiera vilka punkter som varor kommer från och ska levereras till för att underlätta en användning av hållbara färdmedel. Östesunds kommun deltar i regionala samarbeten för att utveckla godsleder som kan effektivisera varutransporter och logistik. 3 (10)

4 Områdesnivå - Storsjö Strand Målpunkter I området planeras bostäder, arbetsplatser, service, rekreationsområden och ett resecentrum. De olika målpunkterna besöks sannolikt vid olika tidpunkter och veckodagar så det bör finnas goda möjligheter till samnyttjande av exempelvis parkeringsplatser och till planering av kollektivtrafik så att de olika målpunkerna är lättillgängliga då det finns en efterfrågan. I planskedet av den nya stadsdelen finns fortfarande en möjlighet att välja ut var centrala målpunkter i området ska lokaliseras. En strategi kan exempelvis vara att sprida viktiga målpunkter för besökande och boende över hela området medans ett annat alternativ är att samla flera besökspunkter inom ett mindre område. Grundtanken är att alla målpunkter i området ska kunna nås med hållbara färdmedel. Boende, arbetstagare och besökare ska uppmuntras att välja hållbara färdmedel genom att det är enkelt att nå de identifierade målpunkerna på ett säkert och bekvämt sätt. God tillgänglighet med motordrivna fordon bör säkerställas huvudsakligen för rörelsehindrade, bilpoolsbilar, varuleveranser och servicetransporter. För övriga personer som bor i eller besöker området bör kollektivtrafikhållplatser finnas i anslutning till alla målpunkter. Turtätheten bör vara hög då efterfrågan är stor. Cykelnätet och angöringen vid identifierade målpunkter i Storsjö Strand bör ha god standard. Programförslag: Tillgängligheten till viktiga målpunkter, oavsett hur de lokaliseras, med olika färdmedel ska anpassas så att hållbara färdmedel blir ett naturligt val. Bäst tillgänglighet till centrala målpunkter ska resande med kollektiva medel, cyklister, fotgängare, rörelsehindrade, bilpoolsbilar och logistikrelaterade transporter ha. Trafiknät (framkomlighet, orienterbarhet, kapacitet, prioritet, trafiksäkerhet, trygghet, buller och luftkvalitet) Vad gäller planeringen av trafiknätet är det ur tillgänglighetssynpunkt viktigt att säkerställa framkomlighet, orienterbarhet, kapacitet, trafiksäkerhet och trygghet. Vidare är det centralt att buller- och luftkvalitetsnormer efterföljs då både bebyggelse och trafiknätet i området förändras. Framkomligheten i trafiknätet beror dels på dess kapacitet och dels på antalet fordon som trafikerar nätet. Det innebär att om kapaciteten i nätet är lägre än efterfrågan eller om antalet fordon överstiger den kapacitet som finns minskar framkomligheten. Utformningen av gaturummet, såsom gatubredd, design och genhet, påverkar också framkomligheten. Att anlägga små gator som integreras i bebyggelsen kan göra det mindre attraktivt att använda vägen som genomfartsled samtidigt som det också kan skapa osäkerhet om det finns många korsningar med skymd sikt. Att ha större och genare gator kan istället förbättra framkomligheten men också uppmuntra till högre hastigheter och användande av vägen för genomfart. Därför kan en sådan lösning kräva andra insatser för att hålla hastigheterna nere. Vilken lösning som än väljs är det viktigt att planeringen eftersträvar att skapa ett trafiksäkert och tryggt trafiknät som uppmuntrar till ett hållbart resande och ett önskvärt användande av gaturummet. 4 (10)

5 Orienterbarheten kan också underlättas av ett mer grovmaskigt gatunät. En god orienterbarhet är viktig; dels för att förbättra tillgängligheten och dels för att undvika söktrafik i området. God orienterbarhet för cyklister och fotgängare kan garanteras genom ett sammanhängande nät utan barriärer. Ytterligare en fråga att överväga är hur gaturummet ska användas och hur olika färdmedel ska separeras. Ett alternativ är att olika trafikanter får samsas om samma gaturum, det vill säga att samma gata används för flera olika färdmedel. Om en sådan lösning väljs är det viktigt att definiera huruvida det är trafiken eller andra aktiviteter som kan ske på gatan som ska ges prioritet. Om gatuaktiviteter prioriteras före trafik finns det en möjlighet att skapa ett levande gatuliv med låga hastigheter inom området. Ett annat alternativ är att det finns en tydlig uppdelning av gaturummet så att olika trafikslag har sina egna områden/filer att förhålla sig till. En sådan lösning gör det tydligare för trafikanter vilka regler de ska förhålla sig till och det finns en möjlighet att genom dimensionering av respektive färdmedels yta tydliggöra vilka färdmedel som ges prioritet i Storsjö Strand. Ett alternativ som kombinerar dessa två lösningar är till exempel att gaturummet används på olika sätt vid olika tidpunkter. I Översiktsplanen för Storsjö Strand har man identifierat att bullernivån i området kan komma att överskrida normerna i och med att resecentrumet är lokaliserat så nära de områden som ska bebyggas. Därför kan det vara aktuellt att se över ytteligare åtgärder för att minska buller i området så mycket som det går och planera bebyggelsen så att arbetsplatserna ligger närmare spåren än bostäderna. Vad gäller luftkvalitet har Östersund allt som oftast god luftkvalitet förutom vid enstaka tillfällen såsom vid vissa väder- och vindsituationer eller på våren så gruset på vägarna dammar. Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts antas luftkvaliteten inte försämras till följd av utvecklingen av Saltsjö Strand. Programförslag: Trafiknätet i Storsjö Strans ska planeras för att kunna erbjuda god tillgänglighet med flera olika färdmedel. Kapaciteten i vägnätet ska kunna möta den trafikefterfrågan som finns i området utan att uppmuntra till ohållbara färdmedelsval. Det ska vara lätt att orientera sig i trafiknätet och det ska kännas tryggt, särskilt för oskyddade trafikanter. Utformningen av gaturummet ska göras på ett sådant sätt att höga bullernivåer och dålig luftkvalitet undviks. Resgenerering och trafik I och med att området Storsjö Strand kommer innefatta bostäder, arbetsplatser, serviceutbud och rekreationsområden kommer sannolikt en ökning av resandet till och från området följa utvecklingen av området. Genom att möjliggöra ett hållbart resande till området finns det dock goda möjligheter att hålla den resurs- och markanvändning som genereras så låga som möjligt. Förbättrad kollektivtrafikanslutning till området (förslag om max 300 meter till närmaste hållplats) och sammanhängade gång-, cykel- och sparkstråk kan uppmuntra till sådana resval hos boende och besökare. Att etablera en bil- och cykelpool kan vara bra sätt att underlätta människors vardag utan egenägd bil. En bilpool ger de som bor i området möjligtheten att använda en bil då de behöver en samtidigt som det totala bilresandet sannolikt minskar till följd av att personerna i området inte själva äger bilen. Att vara ansluten till en bilpool kan också vara bra utifrån ett 5 (10)

6 privatekonomiskt perspektiv eftersom de fasta kostnaderna som ett bilägande ofta innebär delas på en stor grupp individer och att varje hushåll bara betalar då de nyttjar bilen. Dessutom kan en bilpool, om en stor andel av de boende och arbetande i området ansluter sig, markant reducera behovet av parkeringsyta eftersom antalet bilar i området minskar. I och med att arbetsplatser planeras i området ökar också möjligheten att åstadkomma en effektiv bilpool eftersom bilpoolsbilarna kan användas för både tjänsteresor och av de boende i området. På så sätt ges de som arbetar i området möjlighet att använda bil i tjänsten då de behöver samtidigt som de kan välja hållbara färdmedel till sin arbetsplats. För att göra bilpoolen än mer attraktiv kan parkering för de bilarna prioriteras i nära anslutning till viktiga målpunkter. Att ha en cykelpool i området kan göra det lättare för både de som bor och de som arbetar i området att välja cykeln som färdmedel vid kortare resor. Vad gäller gods- och servicetrafik är transporter via väg i vissa fall den bäst lämpade lösningen i och med att det är viktigt att komma nära målpunkten. Därför är det inte sannolikt att sådan trafik helt kan undvikas i området; däremot kan det vara viktigt att se närmare på hur den sortens transporter kan effektiviseras och koordineras för att på bästa sätt kunna minimera deras miljöpåverkan och bidrag till minskad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. En lösning som har föreslagits i Norra Djurgårdsstaden är att en omlastningscentral etableras där leveranserna till området kan koordineras vilket i sin tur minskar antalet fordon i området. Programförslag: Området ska utformas och planeras så att den resgenerering som uppstår till följd av områdesutvecklingen leder till låg energi- och markanvändning. Energieffektiva och hälsofrämjande transportmedel ska göras attraktiva genom att god tillgänglighet erbjuds. Både boende och arbetstagare i området ska erbjudas att gå med i en bil- och cykelpool. Gods- och servicetransporterna till området ska koordineras och effektiviseras i syfte att hålla nere det antal transporter som når Storsjö Strand. Resursförbrukning I och med att antal lägenheter och arbetsplatser i området inte har fastställts ännu och eftersom den genererade trafikökningen kräver en mycket mer detaljerad analys för att kunna uppskattas kommer det här föras en allmän diskussion om resursförbrukningen som kan kopplas till transporter. För persontransporter är bilen det färdmedel som förbrukar mest energi per personkilometer. För att åstadkomma ett resurssnålt transportsystem är det därför viktigt att se till att det finns fullgoda alternativ till bilen. God tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och till fots är därför viktigt att planera för. För att minska energi- och resursförbrukningen som kan kopplas till godstransporter är det centralt att så stor del av transporterna som möjligt anländer till Östersund med tåg. Därefter är det en stor fördel om transporterna koordineras så att antalet leveranser kan minimeras. Programförslag: Storsjö Strand ska planeras utifrån målsättningen att alla resor till och från området ska göras med energieffektiva färdmedel och inte genereras hälso- och miljöskadliga utsläpp. 6 (10)

7 Lokal nivå - Kvarter/Byggnad Angöring Som det nämnts tidigare är det viktigt att centrala målpunkter (exempelvis bostäder, arbetsplatser, service, skola/dagis, butiker, etc.) identifieras i planskedet så att angöring i anslutning till målpunkterna kan planeras väl. Angöringsmöjligheten vid de centrala målpunkterna ska återspegla det resmönster som ska uppmuntras vilket innebär att exempelvis cyklister, rörelsehindrade, resande med bilpoolsbilar och godsleveranser ska ges företräde. Parkering Parkering kan vara ett effektivt sätt att styra människors färdmedelsval. Dess lokalisering och utformning påverkar hur markytan i området används och vilka incitamenten som finns för att använda vissa färdmedel framför andra. Nedan presenteras några generella riktlinjer för hur parkering kan planeras för att uppmuntra till ett hållbart resande. Det vanliga är att den aktör som åtar sig uppdraget att anlägga en ny fastighet även blir ansvarig att uppföra ett visst antal parkeringsplatser i enlighet med den rådande parkeringsnormen; utdrag ur Östersunds parkeringsnorm återfinns i Bilaga 1. Historiskt sett har den lösningen ofta medfört att kostnaden för att anlägga parkering bekostas av alla de som bor eller använder fastigheten. En annan lösning som prövats internationellt (exempelvis i Freiburg) är att de boende eller arbetstagare som faktiskt använder en parkeringsplats får betala kostnaden för att uppföra och underhålla platsen. En sådan lösning för Östersunds del skulle innebära att det finns klara incitament för de boende i området att inte äga bil och för arbetstagare i området att välja andra färdmedel till sina arbetsplatser. Samtidigt innebär en sådan lösning att den konventionella sättet att reglera parkering frångås; det kan därmed kräva merarbete. Enligt den princip som vanligtvis används är det också regel att parkering ska anläggas på fastighetsmark. En sådan lösning gör det tydligt vem som ansvarar för vad, samtidigt gör den det svårare att använda lokaliseringen av parkering som ett styrmedel. Dessutom kan det göra att det blir svårare att samnyttja parkeringsplatserna i gemensamma parkeringshus. En alternativ lösning är att parkering anläggs i gemensamma parkeringshus, med fördel i anslutning till järnvägsspåren där det ändå inte går att lokalisera bostäder. I och med en sådan lösning planeras fordonsparkeringen snarare på områdetsnivå än fastighetsnivå och det går att ta med i beräkningen att ett visst samnyttjande av platserna kan ske. En sådan lösning har tillämpats i Malmö i Västra hamnen. Där har de även anlagt ett parkeringshus som är utformat med en galleria i bottenplanet vilket bidrar till att parkeringen integreras i den överiga stadsdelen, se Figur 1. Figur 1: Parkeringshus i Västa hamnen i Malmö med en galleria i bottenplan 7 (10)

8 Samnyttjande är en planeringsåtgärd som kan användas för att reducera antalet parkeringsplatser som behöver anläggas vid nyproduktion. Idéen går ut på att parkeringsplatserna finns i allmänna parkeringsanläggningar och därmed inte är reserverade utan kan användas av alla. Exempelvis kan det vara passande att samnyttja parkering vid arbetsplatser med parkering för handel i och med att parkeringsbehovet är som störst vid olika tidpunkter för de två ändamålen. Att samnyttja parkeringsplatser som används av de boende i området kan vara mer problematiskt eftersom det är viktigt att de boende inte uppfattar att de uppmuntras lämna parkeringsplatsen under dagtid. Den parkeringsnorm som anger det antal P-platser som en fastighetsutvecklare ska anlägga anger i Östersunds allt som oftast ett antal parkeringsplatser (bil och cykel) per ytenhet boendeeller kontorsyta som byggs; miniminormer för parkeringsplatser tillämpas. Ett annat alternativ, som Malmö använder i sin parkeringspolicy, är flexibla parkeringstal som ger utrymme att anpassa normerna efter tillgängligheten med andra färdmedel än bil. Flexibla parkeringstal ger således en möjlighet att minska (för bil) respektive öka (för cykel) antalet parkeringsplatser så att antalet anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det faktum att användande av hållbara färdmedel uppmuntras för boende och besökare i området bör även tydliggöras i parkeringsplanen. Exempelvis ska det finnas lättillgänglig och säker cykelparkering och handikapparkering i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser. Att det finnstillräckligt många säkra cykelparkeringar i nära anslutning till viktiga målpunkter är oerhört viktigt för att underlätta resor till och från området med cykel. Kvalitéten är också viktig; att det går att låsa fast cykeln och att den står skyddad från väder och vind. Att det runt cykelparkeringen är rent och snyggt och känns säkert kan bidra till skapande av mer attraktiva miljöer. I parkeringsanläggningarna som anläggs bör utformningen göra så att bilpoolsbilar och elbilar (med laddningsstolpar) upplevs som mest tillgängliga. Programförslag: Huvuddelen av de kostnader som etablering och underhåll av parkeringsplatser medför ska bäras av de boende och Figur 2: Säkra parkeringsplatser är viktiga arbetstagare som avser att använda parkeringen. Bilparkering bör anläggas i gemensamma parkeringshus för att underlätta samnyttjande, lokaliseringen av dessa ska visas i detaljplanen. Flexibla parkeringstal bör övervägas och ska tillsammans med utformningen av forsonsparkeringen återspegla det resmönster som Storsjö Strand planeras för. 8 (10)

9 Bilaga 1 Östersund delas i kommunens parkeringspolicy upp i tre zoner: Zon 1 Centrum, Zon 2 Innerstaden och Zon 3 Staden i övrigt (se Figur 3). Storsjö Strand ligger i zon 1 och 2 vilket betyder att hela området enligt zonindelningen tillhör den Inre staden. Figur 3: Zonindelning i Östersuns kommun För respektive zon har specifika parkeringstal för cykel och parkering angetts.ett utdrag från listan visas i Tabell 1 och 2. Samtliga parkeringstal och övriga riktlinjer kopplade till parkering kan återfinnas på följande länk: 6r%2Bparkeringstal.pdf Tabell 1: Parkeringstal för cykel i Östersunds kommun Zon 1 Centrum Antal cykelplatser/ 1000 kvm bruttoarea Flerbostadshus Boende: 25 Besökande: 3 Kontor Anställda: 10 Handel, övrig service Besökande: 2 Anställda: 5 Besökande: 20 Zon 2 Inre staden Antal cykelplatser/ 1000 kvm bruttoarea Boende: 25 Besökande: 3 Anställda: 9 Besökande: 2 Anställda: 5 Besökande: 15 9 (10)

10 Tabell 2: Parkeringstal för bil i Östersunds kommun Zon 1 Centrum Antal bilplatser/ 1000 kvm bruttoarea Zon 2 Inre staden Antal bilplatser/ 1000 kvm bruttoarea Flerbostadshus 8 11 Kontor Med samnyttjande: 10 Utan samnyttjande: Handel Med samnyttjande: 19 (dagligvaru- och Utan samnyttjande: 27 sällanköp) (10)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Hållbarhetsprogram för Storsjö Strand. Kretsloppsmodellens funktionskrav VA. Bild: Östersundskommun

Hållbarhetsprogram för Storsjö Strand. Kretsloppsmodellens funktionskrav VA. Bild: Östersundskommun Hållbarhetsprogram för Storsjö Strand Kretsloppsmodellens funktionskrav VA Bild: Östersundskommun 1 Hållbarhetsaspekter VA De viktigaste hållbarhetsaspekterna i ett VA system i Storsjö Strand Hygien Skydda

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

1/3 04/07/2014 VÄLKOMMEN! AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN DEN STORA UTMANINGEN OECD:S GRANSKNING DEN STORA UTMANINGEN

1/3 04/07/2014 VÄLKOMMEN! AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN DEN STORA UTMANINGEN OECD:S GRANSKNING DEN STORA UTMANINGEN VÄLKOMMEN! 09.30 Istället för parkering nya sanningar om parkeringsnormer och fastigheter 11.00 LÖSER STÄDERNA TRAFIKENS HÅLLBARHETSPROBLEM? VILKEN STAD I SVERIGE ÄR BÄST PÅ HÅLLBARA TRANSPORTER 2014?

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Hur planerar vi för hållbara attraktiva stationssamhällen? Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet GR-nätverket för MURF

Hur planerar vi för hållbara attraktiva stationssamhällen? Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet GR-nätverket för MURF Hur planerar vi för hållbara attraktiva stationssamhällen? Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet 20161202 GR-nätverket för MURF Forskning Regionen Parkering /mark Res & transport Nödinge Lerum Detaljhandel

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Riktlinjer för parkering i Halmstad

Riktlinjer för parkering i Halmstad Riktlinjer för parkering i Halmstad Förord Riktlinjer för parkering initieras i första hand av stadsutveckling, konkurrens om mark och miljöpåverkan. Riktlinjer för parkering ses som en naturlig del av

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer